Page 1

Crysis 2 har kommet!

Klor utslipp i Akerselva

Side. 10

Ulykke i Japan s. 7

Side. 6

Revolusjon i Nord-Afrika

Les om den spennende filmen Taken s. 12 Hvordan ville livet vært uten teknologi? S. 4

Asker sikret et poeng!

Demonstranter som kjemper i mot politiet

Nå er det tre land i Nord-Afrika hvor diktaturene forsvinner. Demonstranter og opprørere kjemper mot soldater og millitære i gatene. Flere hundre dør og mange blir skadet. Tillstanden er ille. Les s. l


Stadig flere revolusjoner Voldelig opprør og demonstranter over alt. Gatene er voktet av soldater og man vet aldri hvor det er trygt å gå lenger. Nå er det tre land i Nord–Afrika hvor diktaturene forsvinner. Smitter revolusjonen videre?

R

evolusjonen i Nord-Afrika startet i landet Tunisia, hvor den 26 år gamle grønnsakselgeren Mohamed Bouazizi ikke fikk lov av kommunen til å selge grønnsakene sine og måtte derfor betale for dette. Dette var en helt vanlig hendelse i det korrupte regimet til Tunisias president Ben Ali. Da Bouazizi nektet å betale ble han fratatt varene sine. Han dro til kommunen tre ganger men de ignorerte han. Ingen ville høre på han, så han helte bensin og olje over seg og tente på seg selv. Landets innbyggere skjønte at de måtte gjøre noe med dette og mange opprørere protesterte mot presidentens regime. Ben Ali fikk nok og rømte fra landet etter 23 år som president. Statsministeren Mohamed Ghannouchi overtok makten, men ga den senere videre til nasjonalforsamlingens leder Fouad Mebazaâ. Grunnlovsrådet har besluttet å avholde nytt presidentvalg innen 60 dager.

Foto: www.indymedia.no/node/26082

Ben Alis avgang og flukt fra landet er den første gangen gateprotester har ført til at den øverste lederen i et arabisk land har mistet makten. Revolusjonen ”smittet” på en måte videre til Egypt og var inspirert av opprøret i Tunisia. Opprøret i Egypt var en protest mot politiets brutalitet, lang unntakstilstand, feilslåtte lover, høy arbeidsløshet, ønske om å øke minstelønnen, boligmangel, stigende matpriser, korrupsjon, mangel på ytringsfrihet og dårlig levestandard. Hovedformålet med opprøret var å få Egypts president Hosni Mubarak til å gi seg som president. Under revolusjonen i Egypt antas det at 300 mennesker ble drept, over 3000 skadet og mange hundre arrestert. På grunn av opprøret, motstanden og all volden, gikk Hosni Mubarak av som president 11. februar. Mesteparten av protestene stilnet etter Mubaraks avgang. Etter planen skal det foregå et demokratisk valg av ny leder til høsten. Den tredje revolusjonen foregår i Libya med mye opprør og vold. Befolkningen i Libya vil styrte diktatoren Moammer Gaddafi, og demonstrantene flokker seg rundt i


gatene i protest. Gaddafi bruker alt han har av midler for å knuse opprøret, og det pågår mange kamper med våpen mellom Gaddafis styrker og opprørerne. De siste ukene er mange hundre mennesker drept, og i følge rapportene er denne revolusjonen langt verre enn i Egypt. Her er det snakk om et regime som bruker alle midler for å bryte ned motstand fra folket i Libya. Militæret skyter og slipper bomber som dreper sivile. Nå har opprørerne fått hjelp av NATO-styrker bla. fra Norge. NATOstyrkene forsøker å ødelegge Gaddafis militære anlegg uten å ramme de sivile. Et mulig tegn på at regimet kan gå mot slutten, er at advokater og dommere våger å demonstrere og kreve at Gaddafi går av. Dessuten flykter flere av Gaddafis regjeringsmedlemmer til utlandet, for de vil ikke støtte regimet hans lenger. Forhåpentligvis vil Gaddafi gå av, men hvilke land vil da ta imot denne mannen? Opprøret mot diktaturene som startet i Tunisia har altså spredt seg til flere av nabolandene. Det store spørsmålet er om det blir flere land i Nord- Afrika som blir ”smittet” av disse revolusjonene? Skrevet av: Ragnhild Hagen Strand

Gaddafis styrker er overlegne mot de sivile. Foto: http://internasjonaltforum.mittarbeiderparti.no//bulletin/show/629487_artikkel-om-revolusjonen-iegypt

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


"#!$%!%&'()*&+,)#)-! .+!&--!&!/(0)'1)-2! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.#.455!6&7)8()!9.,$--)!:;-<#! =--)!>1&*&)!?,'&/#&$-/)-!@ABCD!=--&()-!9.,$-/)-!@AECD!F-+'&<!G'&/#&-!:&+;'<$'<.##&'! @AECD!H*$!IJ)!K$*7)'+!@AECD!L.1!:M#')!@AEC!

! !"#$%&&'()*+(),'#-".)/),(01')234)&%,56)%#)78)&-')&'()$') 959.')/('"':);<%($+")<566')*<'($+#'")'#'".65#)<=(.)0.'")234) &%,56)'66'()78>)8566')$')*+..)?6'(')?(5.5$9+1.5<5.'.'(4)<=(.)5) ,'$(')?%(&)'66'()<=(.)&'()&'$)<'""'(>)@'.)'()&+"#')9%&)'() A/)B+C',%%1)*<'()$+#4)?%()/)9"+11')&'$)<'""'"')95"'4)'66'() ,+(')9D'11')%&)$'.)*+()91D'$$)"%')"-..:)85,'C1')%#)D'#)#511) .56);<+69.+$),+("'91%6')%#)5".'(<D0'.)"%'")+<)'6'<'"')5) E:16+999':)@'.)'()+6$'(#('"9')FG)/()A/)B+C',%%14)&'")'()$'.) ?%61)9%&)?+1.591)?H6#'()$'")('#'6'"::) ) F-#)'-)##!)'!7'$!NO!1$-+)!1O#)'P!Q$-! ($-!,.*<)!(.-#$(#)-!1)<!%)--)'D!*)/)! -J,)#)'D!/0)(()!%M')#D!/N&**)!/N&**D!/)!NO! R&*1)'!./%PP!Q)-!)'!<)#!/;-#!O!%M')!/O! 1J)!R.'$-!)-!/(0)'12!S!&(()!+O!;#!$%! ,;/)#D!1)-!/&##)!&--)!1)<!T?)-!NO! R$-+)#2!!

U)#!R&--)/!R.'/(-&-+!/.1!/&)'!$#!%&!7*&'! ;#/$##!R.'!/#'O*&-+!.+!$#!R.'!1J)!T?!7';(! ($-!RV')!#&*!/./&$*)!%$-/()*&+,)#)'P!! Q$-+)!;-+<.11)'!,$'!7)+J-#!O!7*&!1)'! .+!1)'!.NN#$##!$%!T?D!/O!.NN#$##!$#!<)! 1O!%M')!NO!<)-!,%)'#R$**!)-!#&1)!,%)'! <$+P!U)#!)'!&(()!7$')!T?!/.1!)'!%&(#&+!


R.'!;-+<.11)'P!Q.7&*!.+!L6!)'!<)! .+/O!%)*<&+!.NN#$##!$%P!U;!/)'!,)*)! #&<)-!;-+<.11)'!/.1!#)(/#)'!)**)'! /-$(()'!&!#)*)R.-)-P!Q.7&*!)'!0.!%)*<&+! 7'$!O!,$P!Q$-!($-!RO!#$(!&!%)--)-)!/&-)! )**)'!R$1&*&)-!NO!)-!'$/(!.+!)-()*! 1O#)P!U)#!-)+$#&%)!1)<!O!,$!1.7&*!)'! $#!<)#!R.'%)-#)/!$#!<;!$**#&<!/($*!%M')! #&*+0)-+)*&+P!U;!7*&'!.+/O!;#/$##!R.'! /#'O*&-+!/.1!<;!($-!1)'()!-O'!<;! /-$(()'!*)-+)!&!#)*)R.-)-!.+!<)#!7*&'! %$'1#!&--#&*!V')!.+!NO!/)*%)!#)*)R.-)-P! ! =**)!<)!%&!&-#)'%0;)#!%$'!)-&+)!.1!$#! ,%)'<$+)-!%&**)!%M'#!(0)<)*&+!.+! $--)'*)<)/!;#)-!T?P!U)-!%&(#&+/#)! +';--)-!)'!3$8)7..(P!U)!%&!/-$(()#! 1)<!R'$!W%$*/#$<!R&((!#&*+$-+!#&*! 3$8)7..(!-O'!<)!%$'!AA!O'D!/)*%!.1! $*<)'/+')-/)-!)'!AB!O'P!! ! 3V'!/O!%$'!<)#!1)/#!<)!%.(/-)!1)<!)-! <)*!N)-+)'!/.1!,$<<)!T?!.+!1.7&*P! >##)'!,%)'#!7)+J-#)!<)!R*)/#)!%$-)*&+)! R$1&*&)-)!O!RO!)*)(#'.-&(()-!&--!&!,;/)#! .+/OP!>##)'!)-!/#;-<!7*)!<)#!R*)')!.+! R*)')!NO!';-<#!AX5AY!O'!/.1!R&((!/&-! )+)-!T?P!ZO!RO'!J-+')!.+!J-+')! 1)--)/()'!<$#$1$/(&-!&--!&!NO! '.11)#!/&##P!U)#!)'!&!<$+!1$-+)!/.1! +O'!&!R0)'<)!(*$//)!/.1!,$'!RO##!/&-!)+)-! T?!.+!)-!N'.R&*!NO!3$8)7..(P!I)+J--)'! <)##)!($-/(0)!O!7*&!<'$##!*&##!*$-+#D!)**)'! )'!<)#!7$')!#&<)-!/.1!R.'$-<')'!/)+2!! U)##)!)'!)-!$%!+';--)-)!#&*!$#!%&!%$*+#)! O!&-#)'%0;!-.)-!NO!7$'-)/(.*)-P! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!3.#.455!6&7)8()!9.,$--)!:;-<#! !

!6&! 1V##)! #')! 0)-#)'! .+! #.! +;##)'! R'$! W%$*/#$<P! =**)! <)! #')! 0)-#)-)! /&)'! $#! <)! 7';()'! 1.7&*! 1)'! )--! T?! .+! L6P! U)#! )'! R.'<&! <$! ($-! <)! '&-+)! .+! ,.*<)! (.-#$(#! 1)<! %)--)-)! /&-)P! U)! 1)-)'! <)! )'! $%,)-+&+! $%! 3$8)7..(D! .+! $#! <)#! %&**)! %M'#!%$-/()*&+!O!*)%)!;#)-P! [;##)-)!/$!$#!<)!7';()'!1)/#!T?P!U)#!)'! 3$8)7..(!.+!R.'/(0)**&+)!/N&**!/.1!)'! %&(#&+/#!R.'!<)1P!U)!/J-)/!<)#!%&**)!%M'#! R.'R)'<)*&+!O!&(()!,$!1.7&*!,)**)'D!1)-! <)!%&**)!-.(!.%)'*)%<P!! ! L&*/*;##!R&((!0)-#)-)!.+!+;##)-)!)##! +$-/()!%$-/()*&+!/NV'/1O*P!W%$!%&**)!<)! %$*+#!$%!T?D!1.7&*!.+!L62!! =--)!>1&*&)D!L.1!.+!H*$!%$*+#)!T?!)##)'! $#!<)!,$<<)!#)-(#!/)+!+.<#!.1!.+!+O##! 1J)!R'$1!.+!#&*7$()P!! =--&()-!.+!F-+'&<!(.1!R'$1!#&*!$#!<)! %&**)!%$*+#!1.7&*!.%)'!T?!.+!L6P!!!!!!!!!! ! U)#!$#!<)!/&)'!$#!<)!)'!,)(#$5$%,)-+&+!$%! T?D!,%$!1)-)'!<)!1)<!<)#2!>'!1$-! $%,)-+&+!$%!O!&(()!%M')!/./&$*)2!=%!O!+O! %)((!R'$!%&'()*&+,)#)-!.+!&--!&!T?)-2!! >'!<)#!'&(#&+!$#!1$-!/($*!/&##)!1)<!,.<)#! &--!&!)-!/(0)'1!.+!&(()!%&#)!,%$!/.1! )+)-#*&+!/(0)'!';-<#!<)+2! U)#!)'!/.1!O!/#)-+)!/)+!/)*%!&--!&!/&-! )+)-!%)'<)-D!<)'!<;!7$')!7*&'!1&-<')!.+! 1&-<')!/./&$*P!! W%&/!<)--)!;#%&(*&-+)-!R.'#/)##)'D!,%.'! /($*!<)##)!)-<)2! !!!!!!!!!!!!!!:(')%)#!$%4!>*&/$7)#,!Q$'&)!L,.'-#.-! !! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


!"#$%&'"())*&+(+ ,-*$'*"./+ +

+01+2/$'+(+3$+4"*+5666+"(&*$+

-"#$+7$/+8'*&+ ./994*:/9;"(9<'/9"*<<+ '"%))*&+%&+(+,-*$'*"./1+ =&'"())*&+>;*"/+:*"*+ >-#'?'&*2*&+#<+/"&+"(.+(+ *"./1+8'"#+-#22%9*+:/$+ 7%99*&+#.*$+@66+'?'&*27*("+ .*;+8'*&1+,9"*<<*&+4"*+ 3)9*&+(+A66B+7#$+3+$*9'*+ ./99+7#$+#'"#4#$<*$*1+ =&'"())*&+*$+)#"(&(/92*";&+ #<+;*&+-#22*$+&("+3+4"(+*9+ $*&&''/-1+

:.*,)&1!)'!)-&+!&P!U)--)!)*%)-!)'!&(()! 7$')!%&(#&+!R.'!R&/(D!1)-!.+/O!R.'!<)! /.1!7.'!&!H/*.P!>*%$!+O'!/.1!)#!+'V-#! 7)*#)!+0)--.1!7J)-!.+!+&'!N;/#)'.1! R.'!7)R.*(-&-+)-P!H1'O<)#!)'!)#! N.N;*M'#!/#)<!R.'!/1O!.+!/#.')P!

!

D*&+*$+2/9<*+'?'&*27*("+ )3+8'*&+ ./994*:/9;"(9<'/9"*<< 1+

! =-*)++)#!7*)!ON-)#!R.'!#.!.+!)#!,$*%#!O'! /&<)-D!1)-!,$'!1$-+)!/J/#)1R)&*P! G*.')#!(.1!;#!&!=()'/)*%$!R.'<&!<)#!%$'! *)(($/0)!NO!)-!(*.'/*$-+)P!:J/#)1)#! /.1!/(;**)!%$'/*)!*)(($/0)!%$'!/(';<<! $%!(%)*<)-!RV'!($#$/#'.R)-!/(0)<<)P! ])(($/0)-!7*)!<)'R.'!&(()!.NN<$+)#!RV'! )#!,$*%#!<V+-!%$'!+O##D!<$!$'7)&<)'-)! /.1!0.77)'!NO!$-*)++)#!(.1!NO! 0.77)-P!!

E-/"+'(-$*+2#&+%:*""+

3.#.4!FZ[=\!:LH\39>]]! !

C("+&/+&#+3$+7>$+"(.*&+(+ ,-*$'*"./+*$+&("4/-*+&("+ ;*&+9#$2/"*1+ 3.'/()'-)!R'J(#)#!&!/#$'#)-!$%! ($#$/#'.R)-!$#!<)#!(;--)!#$!';-<#!Y!O'D! 1)-!,)*<&+%&/!$-#$/!<)#!-O!$#!<)#!%&*! 7$')!#$!#.!O'!RV'!<)#!)'!*&%!&+0)-!&!)*%$P! U)##)!;#/*&NN)#!)'!<)#!/#V'/#)!;#/*&NN)#! &!=()'/)*%$!-.)-!+$-+P!U)#!)'!R;--)#! 1J)!<V<!R&/(!/.1!$77.'D!V'')#D!*$(/!.+! -&VJ)P!U)!<V<)!R&/()-)!7')--)/!/*&(!$#! &(()!R;+*)'!/N&/)'!R&/()-!.+!7*&'!/J()P! H/*.7.'+)'-)!)'!R.'#%&*#)!.+!1)-)'! <)##)!)'!)-!/#.'!1&*0V($#$/#'.R)!R.'! H/*.D!-.)!1&*0V%)'-1&-&/#)'!>'&(!

6&!%&*!&!R')1#&<)-!/&(')!7)<')!/*&(!$#!%&! &(()!RO'!-J)!*)(($/0)'P!U)#!)'!)#$7*)'#! )-!#%)''R$+*&+!$'7)&</+';NN)!/.1!/($*! 0.77)!1)<!O!/&(')!(*.'#$-()-)D!;##$*)'! T)'!G'&/#&$-/)-D!<&')(#V'!&!6$--!.+! $%*VN/)#$#)-!&!H/*.!(.11;-)P!!W$-! /J-#)/!$#!<)#!)'!/J-<!$#!(.11;-)-!,$'! 7';(#!/O!1J)!N)-+)'!NO!O!.NN+'$<)')! )*%)-!.+!.1'O<)-)!*$-+/!)*%)-D!.+!/O! /(0)'!)-!;*J(()!/.1!<)--)P!

8'"#+23+4*&/"*+'*".+ Q&*0V1&-&/#)'!:.*,)&1!/&)'!$#!H/*.! (.11;-)!1O!#$!$-/%$')#!R.'!;#/*&NN)#! /)*%P!:#$#)-!%&*!<)'R.'!&(()!7&<'$! V(.-.1&/(P! ! :(')%)#!$%4!9.,$--)/!W;/)'!W./#$<! !


! !

!

L/;-$1&^;*J(()-!

3')<$+!AA!Q$'/D!E_AA! #'$RR!)#!1$//&%#!0.'</(0)*%! 9$N$-D!<)-!R)1#)!/#V'/#)! -.)-/&--)!/&<)-!AY__P! U)-!1O*#)!)-!/#J'()!NO! YP`!.+!)N&/)-#)')#!%$'! 7$')!BY_!(&*.1)#)'!R'$! L.(J.P!Q)/#)N$'#)-!$%! 7J++)-)!*$-+/!(J/#)-! (*$'#!O!.%)'*)%)! 0.'</(0)*%)#D!1)-!/O!(.1! #/;-$1&)-P!U)-!V<)*$! -)/#)-!$**)!,;/)-)!/.1! %$'!&+0)-!.+!<')N#)! #;/)-%&/!.+!R$-+)#!1$-+)! ;-<)'!V<)*$+#)!,;/P!6)'/#! $%!$*#!%$'!$#!$**!#)*)R.-! /&+-$*)'!7*)!$%7';##!/O! &-+)-!R&((!(.-#$(#!1)<! ,%)'$-<')P!?&'($!AAD___! )'!/$%-)#!.+!A_D___!)'! R;--)#!<V<P!TO!7$')!#')!<$+)'!,$'!aX!('.NN)'!7*&##!R;--)#!.+!R*)')!,$'!7*&##!<'$##!;#!#&*! ,$%/P!\)<-&-+/1$--/($N!/*&#)'!1)<!O!.'+$-&/)')!')<-&-+$(/0.-)'!R.'<&!$%!1$-+)*! $%!(.11;-&($/0.-!.+!O!R&--)!.%)'*)%)-<)!)##)'!#')!;()'!)'!%)*<&+!;/$--/J-*&+P!Q)-! <)#!7*&'!%)'')P!>-!')$(#.'!/.1!)'!*.($*&/)'#!&!3;(;/,&1$!/(;**)!#O*)!$*#D!.+!<)#!+0.'<)! <)-D!,)*#!#&*!(0V*&-+/^/J/#)1)#!+&((!;-<)'P!U$!/)-#)!9$N$-!&--!b_!$'7)&</1)--!/.1! %&//#)!R$')-)!.+!%&//#)!$#!<)!(;--)!<VP!U)!0.77)#!,$'<#!R.'!O!(0V*)!-)<!')$(#.')-!.+! <)!(*$'#)!<)#D!1)-!9$N$-/()!1J-<&+,)#)'!V-/()'!O!V<)*)++)!')$(#.')-!R.'<&!$#!<)-! *&++)'!$*#!R.'!-M'1)!/0V)-P!H1'O<)#!/.1!,$'!7*&##!NO%&'()#!$%!'$<&$/0.-!7*&'!/#V'')! R.'<&!$#!')$(#.')-!7*&'!%$'1)')!.+!/)1)-#!%)++)-!/.1!,.*<)'!$*#!;-<)'!(.-#'.**! 7)+J--)'!O!RO!/N')(()'P!Z.'+)!,$'!/)-<#!-O!)#!')<-&-+/!1$--/($N!/.1!N'&-/)//)! Q$'&#!($**)'!/&-)!)-+*)'P!\V<)!(.'/!#V##)'!.+/M!.NN<'$+)#!#&*!O!R&--)!.%)'*)%)-<)!.+! /&)'!$#!8$P!BA_!)'!7)(')R#)#!<V<)P!U&//)!-;11)')-)!V(#)!-O'!)-!/#.'!7'$--!#'$RR!)-! *$-</7J!%)<!(J/#)-!/.1!,$'!XcD___!&--7J++)')P!I'$--1)--!/*&#)'!1)<!O!(.11)!&-!&! *$-</7J)-!R.'<&!$#!<)#!)'!R.'!%$'1#P!3*)')!#;/)-!,$'!7*&##!)%$(;)'#!1)-!R*)')!)'! /$%-)#P!:)*%!.1!$*#!+&((!<O'*&+!/O!R$-#)/!<)#!,ON!-O'!')<-&-+/!1$--/($N!R$-#!)-!,;-<! /.1!,$<<)!7*&##!<'$##!#&*!/0V/!.+!(*$'#!O!.%)'*)%)!$%!O!7.!NO!)#!V<)*$+#!#$(!.+!/N&/)!$%! )-!<')N#!N)'/.-P!W$-!,$<<)!(*$'#!O!.%)'*)%)!R.'!#')!;()'D!.+!1$-+)!)'!R.'%&'')#! ,%.'<$-!<)-!,$<<)!(*$'#!O!.%)'*)%)P!=*#!%&!%)#!)'!$#!R*)')!.+!R*)')!7*&'!R;--)#!,%)'!<$+D! .+!<)#!/)'!;#!#&*!%&!(.11)'!#&*!O!,$!(.-#'.**!.%)'!/&#;$/0.-)-!&--)-!-.)-!;()'P!!

:(')%)#!$%4!Q$</!>J%&-<!L,.'/#)-/)-! ! ! ! ! ! ! !


!

3*O<<!*)%)-<)2! ! >'!<)##)!')##R)'<&+2!9)+!/(0V--)'!<)#! ')##!.+!/*)##!&(()P!W%.'R.'!/($*!<J'! /.1!&(()!,$'!+0.'#!-.)-!#&-+!<V!R.'!$#! %&!/($*!/)!7'$!;#!)**)'!RO!-J)!(ON)'P!9)+! %)#!$#!<)#!)'!1$-+)!<J'!/.1!&(()!7*&'! #.'#;')'#!RV'!N)*/)-!7*&'!#$##!$%!#$'D! 1)-!/)*%!.1!<)!&(()!7*&'!#.'#;')'#D!)'! <)#!%)*!&-+)-!+';--!#&*!$#!%&!/($*! 7';()!N)*/)-!<)')/!/.1!)##! (*)/N*$++2!W%.'<$-!($-!1$-!RV*)!/)+! 7'$!%)<!O!+O!';-<#!&!7J)-!1)<!)-! N)*/(ON)!R'$!)#!<J'!/.1!)'!7*&##! ;#'.*&+!<O'*&+!7),$-<*)#P!6&**)!<;!*&(#! <)#2!6&**)!<;!/J-#)/!$#!<)#!%&**)!%M'#! ,)*#!+')&#2!! ! T)*/R$'1)-)!R*O'!*)%)-<)!<J'!R.'!$#!1)--)/()'!/($*!/)!7'$!;#P!UJ')-)! /('&()'D!J-()'!/)+!.+!,$'!<)#!,)*#!R.'R)'<)*&+P!:.1!<)')!!R.'/#O'!/O!,$'!0)+! &(()!-.)!/M'*&+!+.<#!O!/&!.1!N)*/R$'1)-)D!.+!<)#!,)-<)'!-.(!$#!-.)-! N)*/(ON)'!(.11)'!R'$!<J'!/.1!)'!<V<)D!)**)'!#')-+#)!O!7*&!$%*&%)#D!1)-! -.)-!/#)<)'!,$'!<)#!+O##!R.'!*$-+#P!9)+!/(0V--)'!&(()!,%.'<$-!)##! 1)--)/()!($-!/#O!<)'!.+!'&%)!$%!N)*/)-!#&*!)##!;/(J*<&+!*)%)-<)!<J'P!9)+! /J-)/!<)#!)'!,)*#!R.'R)'<)*&+!O!/)!<J'!1)<!)##!VJ)D!/.1!/('&()'!)**)'! ,$*#)'P!S!/)!/1O!1&-(!1)<!,0)'-)1$//)-!*V/!.NNO!,.<)#!.+!/.1!$-<')! 1&-()'!/N&/)'!NOP!! ! F(()!#'.!$#!<)##)!7$')!/(0)'!&!;#*$-<)#D!<)#!)'!R&*1)'!NO!R.'!)(/)1N)*! d.;#;7)D!<)'!$((;'$#!<)##)!/(0)'!&!Z.'+)P!UJ')-)!RO'!&(()!-.(!1$#D!/O!<)#! /N&/)'!NO!,%)'$-<')D!.+!1)--)/()-)!RO'!N)*/)-!<)')/P!U)#!+0V'!%.-<#! &--)!!&!1)+!$%!O!/)!NO!<)#P! ! 9)+!%&*!7$')!$#!$**)!/($*!%&#)!$#!&(()!$**)!<J'!,$'!<)#!*&()!7'$!-O'!<)!7*&'!#$##! %$')!NO!$%!1)--)/()'P!L)-(!.%)'!,%$!<)!+O'!+0)--.1D!,%.'<$-!<)!,$'! <)#!.+!,%.'<$-!<;!%&**)!,$##!<)#!,%&/!<)#!%$'!<)+P!U)#!R&--)/!R$*/(!N)*/! /.1!/)'!7'$!;#P!W%.'R.'!($-!1$-!&(()!7';()!<)#!&!/#)<)#!R.'!O!#.'#;')')! <J'2! Z)/#)!+$-+!<;!%;'<)')'!O!(0VN)!)-!1&-(N)*/D!#)-(!NO!,%$!<;!/#V##)'P!U;! /#V##)'!$#!<J'!/($*!*&<)D!<V!.+!7*&!R*O<<!*)%)-<)P!>'!<)#!%&'()*&+!<)#!<;!%&*2! F<$!@A_C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:(')%)#!$%554!>*&/$7)#,!Q$'&)!L,.'-#.-! ! !


13 gode grunner 13 gode grunner og er skrevet av Jay Asher og ble utgitt 2010 i Oslo av Schibsted forlag. Boka er enkeltstående og er en ungdomsbok.

aldri det samme å gå på skolen etter denne natten, og tenke på hvordan Hannah hadde 13 grunner til å gjøre det hun gjorde.

Jay Asher ble født 30. september 1975 i California og er en amerikansk forfatter som har skrevet mange billedbøker og barnebøker tidligere. Denne romanen er den første ungdomsromanen hans. Han skriver nå på en ny bok, også for ungdom som målgruppe.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ,##N4551&$&1J'$P7*.+/N.#P8.15E_A_5 A_57.(^AB^+.<)^+';--)'^$%^0$J^ $/,)'P,#1*! ! :(')%)#!$%4!\$+-,&*<!W$+)-!:#'$-<! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Boka handler om en gutt som heter Clay Jensen som en dag finner en pappeske med kassetter utenfor huset. Esken mangler avsender men kassettene er spilt inn av Hannah Baker, en jente i klasse hans som tok livet av seg for noen uker siden. Clay begynner å lytte til kassettene hvor han hører at han er en av de 13 grunnene til at hun er død. Gjennom hele natten går han rundt i gatene og hører på kassettene fra Hannah om hvordan det siste året hennes har vært. Han blir guidet rundt i hjembyen og oppdager ting underveis som forandrer livet hans for alltid. Hver av de 13 kassettene handler om en person som påvirket livet til Hannah. Etter at Clay hadde hørt alle kassettene, ga han dem videre til en annen av de 13 personene. Det ble


! ! ! !

! ! ! !

Vær Ditt våpen! 6&!7)R&--)'!.//!&!Z)e!d.'(D!O'!E_EBD!7$')!#')!O'!)##)'!<)-!RV'/#)! ,)-<)*/)-!&!?'J/&/!AD!<)'!Z)e!d.'(!7*&'!$-+')N)#!$%!'.1%)/)-)'! .+!<;!1O!/#O!.NN!1.#!<)!R.'!O!')<<)!%)'<)-!&!<)-!-J)/#)!-$-.^! ';/#-&-+)-!.+!<)#!-J)/#)!&!%ON)-P!ZO!)'!<)#!&-+)-!NO!<&-!/&<)!.+! <;!)'!%)'<)-/!/&/#)!,ON!&+0)-!R.'!O!/#.NN)!'.1%)/)-)!#&*!O!#$!0.'<$! 1)-!<)#!)'!)-!,&-<)'!&!%)&)-P!>-!/#.'!+';NN)!)*&#)!/.*<$#)'!+O'!&1.#! '.1%)/)-)!.+!/)'!<)+!/.1!)-!$%!<)f!T*;#/)*&+!/O!)'!<;!R$-+)#!&!)-! !1$//&%!('&+!<)'!($./!,$'!.%)',O-<)-!.+!<;!)'!&!1&<#)-!$%!<)#!,)*)P!U)##)!,)'!)'! ($-/(0)!)-!$%!<)!7)/#)!/(J#)/N&**)-)!-.)-/&--)D!.+!+'$R&(()-!)'!;#'.*&+!7'$P!W&/#.'&)-! /)*%!)'!*&##!,$(()#)!1)-!#'.!1)+D!<)#!+*)11)'!<;!1)<!)-!+$-+!<;!7)+J--)'!O!/N&**)P! ! =**)!%)#!$#!)#!/(J#)!/N&**!1O!,$!1$-+)!%ON)-!.+!;#'.*&+!7'$!+'$R&((!R.'!O!7*&!/)##! NO!/.1!)#!7'$!/N&**D!.+!?'J/&/!E!,$'!=!N*;/!NO!7)++)P!F(()!7$')!RO'!<;!1;*&+,)#)-!#&*!O!!!! /N')-+)!$*#!<;!%&**D!<;!RO'!.+/O!-.)-!/J()!!$-+')N/!1$-)%;)'!N*;/!)-!%$'&$/0.-!$%!! 1)*))!%ON)-P!\;/#-&-+)-!<&-!)'!*$+)#!$%!!-$-.^#)(-.*.+J!/.1!*$'!<)+!*VN)!(0)1N)!! R.'#!.+!,.NN)!(0)1N)!,VJ#D!.+!<;!($-!!)-#)-!%M')!/#&**)!.+!<')N)!7$(R'$!)**)'!!%M')! 'O!.+!+O!')##!NO!1)<!,)$%J!/*O//&-+P!G$'#)-)!.+!7$-)-)!)'!1$//&%)!N*;/!)(/N*./0.-/! +'$R&(()-!)'!1$+&/()!.+!;#'.*&+)P!S!/N&**)!.-*&-)!,$'!0)+!,V'#!)'!7)<')!)-!?$**!.R!U;#J! .+!I$##*)R&)*<!I$<!?.1N$-JP!Q)-!/N&**)#!,$'!)-!/%$(!/&<)D!.+!<)#!)'!/)*%)/#)!R&)-<)-)P! 3&)-<)-)!,$'!7'$!+'$R&((D!1)-!&-#)**&+)-/!-&%O)#!)'!NO!-;**D!R.'<&!($-/(0)!-O'!<;!/($*! /(J#)!)-D!/O!/-;'!<)!/)+!';-<#!.+!7$')!+*)11)'!<)+!,)*#P!U)#!)'!.+/O!-.)!<O'*&+!1)<! <)!/%M')!'.7.#)-)!1$-!$%!.+!#&*!1V##)'P!ZO'!1$-!*VN)'!R.'7&!<)!/O!#$'!<)!)-!)%&+,)#!O! /-;)!/)+!';-<#!N*;/!$#!<)!($-!&(()!/&(#)P!>-!$--)-!#&-+!/.1!($-!%)'()-!%M')!7'$! )**)'!<O'*&+!)'!$#!1$-!,$'!-)/#)-!;)-<)*&+!*&%D!R.'<&!$#!1$-!,)$*)'!-.)-!/)(;-<)'! )##)'!$#!1$-!,$'!7*&##!#';RR)#P! :N&**)#!)'!R$7)*$(#&+!.+!,$'!)#!;#'.*&+!/#.'#! %$*+!$%!%ON)-P!9)+!/J-/!($-/(0)!$#!/N&**)#! (;--)!%M'#!&!)-!$--)-!7J!)**)'!,)*/#!&!)#! $--)#!*$-<!R.'<&!&!?'J/&/!A!/O!/(0)'!<)#!&!Z)e! d.'(!.+!&!?'J/&/!E!/O!)'!<)#!,)*#!<)#!/$11)P! U)#!)'!+$-/()!(;*#!1)<!$#!<)#!)'!-O! *)&)/.*<$#)'!.+!'.1%)/)-)'!1$-!+O'!&1.#!.+! &(()!7$')!'.1%)/)-)'P!G'J#)(!,$'!(*$'#!<)#! &+0)-!)'!$*#!0)+!($-!/&D!.+!<)'R.'!,$'!<)##)! /N&**)#!RO##!)-!/#)'(!R)11)'!NO!g7.g!8,$'#/P! :(')%)#!$%4!Q$</!>J%&-<!L,.'/#)-/)-! ! ! !


! !

Ukens reisetips På farta Berlin Berlin er en by for både store og små. Her møter øst vest og byen er full av historiske minnesmerker. Dette blandet med kunst og kultur kombinert med store parker og et grønt preg gir et spennende reisemål. Severdigheter! Her er det nok å ta av. En rekker ikke alt på noen få dager, men dette er det mest populære. Brandenburger Tor, TV- tårnet på Alexanderplatz, jødiske museum, Gedächtniskirche, museumsinsel(øya), Checkpoint Charlie, Unter den Linden og East Side Gallery.

Mat og drikke Utvalget er stort og de har mat fra alle verdens hjørner. Ta gjerne turen til restaurantgaten Bergmannstrasse i Kreuzberg.

Byen er stor, men det er lett å komme seg rundt. Undergrunnsbanen og tognettet er godt utbygd. Bus 100 og 200 tar deg igjennom byen og du får med deg mange severdigheter på reisen. Kjøp gjerne Weekend billetter, så får du rabatt til mange severdigheter.

Med barn Er dere hele familien på tur kan dere leie sykler. Berlin er en sykkelby. Ta med badetøy slik at dere kan sykle til en innsjø og bade.

Shopping Hvis du er glad i å shoppe har du mange muligheter. Du burde dra til Zoologisher Garten fordi der har de en gigantisk stor handlegate, men du kan også dra til Alexanderplatz fordi der har de to store kjøpesentere.

Hvordan komme dit? Det er mange fly som går til Berlin. Norwegian og Air Berlin flyr daglig fra Gardemoen. Rayanair flyr fra Rygge. Stor konkurranse gir rimelige priser. Dersom du skal ha med deg bil kan du ta Kielfergen. Deretter tar det tre raske timer på Autobahn. Skrevet av: Johannes Huser Hostad !


L$()-! $%!6&7)8()!:;-<#!

+ FG/<*9&+H$?/9+I(""'+JK(/2+L**'#9M+*$+<"/!!;+(+;/&&*$*9+'(9+#<+>9'-*$+ :*99*'+4*'&*N+2*9+93$+;/&&*$*9+:*99*'+>9'-*$+3+;$/+&("+O/$('+/"*9*+:/$+ :/9+(--*+9#*+/99*&+./"<+*99+3+"/+:*99*+;$/1+I*9+93$+;*+:/$+-#22*&+&("+ O/$('+4"($+4*<<*+P*9&*9*+-(;9/))*&+#<+;*&+*$+7/$*9'+P#44+#<+$*;;*+;*21++ Q*--*$+:/9+;*&+(+&(;*R++ I'J$-!Q&**/!/*;##)#!NO!0.77)-!/&-!/.1! $+)-#!R.'!O!(.11)!-M'1)')!<$##)')-! ]&/$P!W)*#!/&<)-!,;-!%$'!*&#)-!,$'!<)!#.! %M'#!;#'.*&+!-M')!,%)'$-<')P!]&/$!7*)!AX! O'!.+!,;-!V-/()#!/)+!R'&,)#)-!#&*!O!(*$')! /)+!&!T$'&/!1)<!%)--&-)-!=1$-<$!.+! (;/&-)-)!,)--)/P!3$')-!1&/*&(#)!<)##)! /#)'(#D!1)-!,$-!/(0V--#)!$#!,$-!1O##)!+&! <$##)')-!*&##!R'&,)#!.+!*.#!,)--)!+OP!ZO'! ]&/$!(.1!#&*!R'$-('&()#!R$-#!,;-!;#!$#!<)#! 7$')!%$'!,;-!.+!=1$-<$!/.1!/(;**)!%M')! <)'P!G;/&-)-)!,)--)/!%$'!&!7$'8)*.-$! *$-+#!;--$!<)1P!! ! TO!RJN*$//)-!1V##)!<)!)-!/-&**!1$--!/.1! *;'#)!NO!.1!0)-#)-)!,$<<)!*J/#!#&*!O!7*&! 1)<!NO!)-!R)/#!/)-)')!<)-!(%)*<)-P!U)!+$! ,$-!$-<')//)-!#&*!,%.'!,$-!7.<<)D!1)-! %$'!<)##)!/O!*;'#2!:$11)!(%)*<)-!/O!]&/$! +0)--.1!)#!%&<;!&!,;/)#!$#!=1$-<$!7*)! (&<-$NN)#P!]&/$!/-$(()#!&!#)*)R.-)-!1)<! R$')-D!1)-/!<)#!R.')+&((P!Q)<!/&-)! $+)-#R)'<&+,)#)'!R.'#$*#)!,$-!<$##)')-! /&-!,%$!,;-!/($*!+0V')P!! ! I'J$-!7';(#)!+$1*)!$+)-#(.-#$(#)'!R.'!O! /N.')!-)<!/#)11)-)!,$-!,V'#)!.+! &-R.'1$/0.-)-!,$-!R&((!$%!<$##)')-!.%)'! #)*)R.-)-!R.'!O!/N.')!-)<!,%)1!,;-!7*)! #$##!$%P!W$-!R&((!7)/(0)<!.1!$#!,$-!,$<<)! `a!#&1)'!NO!/)+!RV'!<$##)')-!7*)!/.*+#! /.1!N'./#&#;)'#P!! ! 9)+!1)-)'!<)--)!R&*1)-!%$'!/N)--)-<)! .+!&-#)')//$-#P!L$()-!,$<<)!1J)!$8#&.-! .+!<)#!%$'!$**#&<!-.)!/.1!/(0)<<)P!:8)-)-! ,%.'!0)-#)-)!7*)!(&<-$NN)#!1)-)'!0)+!%$'! <)-!7)/#)!/8)-)-D!R.'!,)*)! R&*1)-!%$'!/$##!/$11)-!$%!<)-! /8)-)-P!L.#$*#!+&'!0)+!R&*1)-!)-!

a!&!#)'-&-+($/#P!! ! ,##N455eeeP+..+*)P-.5&1+')/2hi#$()-j;1iAj,*i-. j/$iZj'*kiALc=?=Kl)-ZHBXaZHBXXj7&eiABcbj7 &,ic`cj#71i&/8,j#7-&<iH1;7Kg7c>Ka-NQ4j&1+' )R;'*i,##N4551$'#&-&)/P&N;7*&/,P-.5A_AA_`5j)&i]k$8L RLLH.]8%eT:`m&(Iejk..1iAj&$8#i'8j<;'icBaj.)& i]k$8LRLLH.]8%eT:`m&(IejN$+)iAj#7-,iAbBj#7ei`aj/#$'#i_j-</NiAEj%)<iA#4cE`D'4aD/4_j#giYXj# Jic`!

T'.<;/)-#)'4! • • • •

T&)'')^=-+)!])!T.+$1!! U&<&)'!W.$'$;!! ];8!I)//.-!! F-<&$!H/7.'-)!! !


Peppes Pizza vs. Dolly Dimples Hvem er best av Vibecke Sundt

Det finnes flere pizzakjeder i Norge. Peppes Pizza og Dolly Dimpels er noen av de mest populære. Men hvem av disse to er best? Dette testet vi. Framgangsmåten vår var å ringe inn en bestillling til begge pizzakjedene på samme tidspunkt. Vi ville undersøke følgende: - Levering på dør - Service nivå - Pris - Smak Vi testet Peppes og Dolly i Asker. Testpanelet bestod av: (Vibecke 13år, Elisabeth 13år og Katrine 17år) Dolly Dimples Hos Dolly ble telefonsamtalen vår satt direkte over til venting med melding om at stod i telefon kø. Etter ca. 15sek venting ble samtalen bessvart for bestilling. Vi bestilte No 1 No1 Skinke, 40 cm pris

: 205,-

Rømmedressing pris

: 21,-

Levering på dør pris

: 65,-

Total pris

: 291:

Peppes Pizza Peppes svarte med en gang, ingen venting og bestillingen ble tatt i mot. Vi bestilte: No 9 Stars and Stripes Skinke, 40 cm pris

: 208,-

Rømmedressing pris

: 21,-

Levering på dør pris

: 63,-

Total pris

: 292:

Begge restaurantene leverte raskt og effektivt. Men, Peppes var raskere og leverte i løpet av 31 minutter mens Dolly trengte 57 minutter for å levere til samme

addresse. I tillegg annonserer Peppes på sin webside at de har leveringsgaranti innen 60 minutter. Levering etter dette gir halv pris på bestillingen. Totalt sett er derfor Peppes best på levering. Service nivået var bra hos begge kjedene. Vi ble betjent av hyggelig og service orienterte personer som tok imot bestillingen på en rask og lett forståelig måte under telefonbestillingen. Begge steder spurte også om vi ønsket drikke. Vi oppfatter derfor at begge kjedene leverer bra service og stiller likt på service nivå. (Lillian fra Peppes pizza. Foto Vibecke) Så kommer kanskje det viktigste. Smaken og matopplevelsen. Vi valgte den enkleste pizza typen, bare ost og skinke. Så dermed kan man ikke forvente den helt store gourmet opplevelsen. Dolly leverte en pizza preget av en bred og sprø skorpe, men kanskje litt lite ost på selve pizzan. Skorpen var dekket av et tynt lag sprøstekt ost (Dolly tilby ekstra ost på skorpen til en tilleggskostnad). Så smaks opplevelsen på Dolly pizzaen ble preget av selve pizzabunnen og ikke så mye av selve pizza toppingen. I tillegg synes vi at pizzabunnen kunne vært litt sprøere. Peppes leverte en pizza som var spandert på noe mere ost og som dekket litt mere ut i kantene. Peppes på den annen siden kunne spandert litt mer skinke. Begge leverandørene bruker sansyneligvis samme ostetype og smaksmessig var de derfor veldig like. Men, totalt sett så synes vi at Peppes ga den beste smaksopplevelsen fordi!N)NN)/!,$<<)! %M'#!/N$-<)'#!NO!*&##!1)')!./#!-.)!%&!1)-)'! $#!)-!+.<!N&kk$!#')-+)'D!/)*%!.1!T)NN)/!)'! )-!('.-)!<J')')!)--!U.**JP ! Av andre ting vil vi nevne at Peppes åpner kl 11:00. Dolly åpner ikke før 14:30. Så Dolly er ikke noe lunchkandidat. Skrevet av Vibecke Johanne Sundt


! !

Sport Asker tilbake etter 48 år.

Asker er endelig tilbake i 1.divisjon etter 48 år. Første kampen ble spilt søndag, 3.april mot Ham-Kam. Med 2000 tilskuere ble avsparket tatt klokken 18.00. Ham-Kam tok ledelsen og det var nesten umulig for Asker å komme gjennom forsvarsmuren. Etter et taktisk bytte banket Anders Nedrebø ballen i mål etter 70 minutter. Det ble jubelbrus selv om kiosken var tom for pølser. Daglig leder i Asker Fotball Herrer Arne Knoph håpet på rundt 1500 tilskuere, men var storfornøyd med at 2000 møtte opp.

Bærum er fortsatt med.

Bærum jobber fortsatt hardt etter gullet!selv om Tromsø vant den første kampen. Bærum vant den andre kampen, og det er det laget som vinner flest av fem kamper som blir norgesmestre. Selv om Tromsø er et godt lag slo Bærum ut seriemesterne Asker Aliens i semifinalen, og !Bærum har fortsatt en god sjanse til å sikre gullet.

Asker tapte bronsefinale I helgen var det sluttspill for damer i Vollenhallen. Asker møtte Gimle i semifinalen. Etter en svak 1. periode tok Asker ledelsen i 2. periode. De ledet med fem poeng til det gjenstod 1 og et halvt minutt. Gimle fikk to trepoengere på rad. Med tolv sekunder igjen feilet Asker på sin siste sjanse. Gimle fikk straffe i sluttsekundene og scoret på begge slik at sluttresultatet ble 56-59. I bronsefinalen ble det tap 66-77 for Ullern for det unge Askerlaget. Finalen ble et rent bergensoppgjør der Ulriken vant over Gimle og tok kongepokalen. Skrevet av: Johannes Huser Hostad


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]=[>L!=64!>*&/$7)#,!Q$'&)!L,.'-#.-

++++++++++++++++++++KSTT+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++C,LE!SKUV+

! I&*<)4!,##N455eeeP8.1NP-;/P)<;P/+5n8/AA_Ag5Bl8$5*$7/5_X/A5*$7X5/;<.(;P,#1*!!!!!! !!!!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ,##N455/N'$JP-)##$%&/)-P-.5/,$')<5-)1&5&1+5EEP_AP_YP+&R! !

RETT OG SLETT  

Avisprosjekt

Advertisement