Page 99

Para sa guro: Bumuo ng mga tanong na sasagot sa tanong na Ano, Sino, Kailan, Saan, at Bakit. V. TAKDANG-ARALIN Makinig ng isang napapanahong balita at humandang ibahagi ito sa klase. Itala ang mahahalagang detalye at bumuo ng mga tanong tungkol dito. Gawain B — Pagsasalita A. Paghahanda * Paggamit ng Monolog/Dayalog Isahang pagpapabasa ng sumusunod na mga pahayag nang may damdamin (monolog). Magkaroon ng paligsahan kung sino ang pinakamahusay magpahayag ng damdamin. 1. Ano? Nauna pang nakarating sa tuktok ng Mt. Everest si Leo Oracion kaysa kay Romy Garduce! 2. Oo, siya ngayon ang ikatlong Pilipino na lumikha ng kasaysayan sa mundo makaraang magtagumpay na muling makapagtanim ng bandila ng Pilipinas sa tuktok ng Mt. Everest. 3. Sino kaya ang magiging ikaapat na Pilipinong makararating muli sa tuktok ng Mt. Everest? B. Paglalahad Maaaring gumamit ng projector (kung mayroon) o tsart. May iba’t ibang uri ng pangungusap na nagagamit sa pagpapahayag ng kaisipan o damdamin. Ito ay ang sumusunod: 1. Paturol o Pasalaysay – Nagpapahayag ng isang ideya o pangyayari.

2. Padamdam – Nagpapahayag ng masidhing damdamin. 3. P a t a n o n g – Nagpapahayag ng paghingi n g kasagutan. 4. Pautos o Pakiusap – Nagpapahayag ng pag-uutos o pakikisuyo. C. Paghahalaw * Paggamit ng Data Retrieval Chart Pagtatalakayan tungkol sa mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. Mga Tanong ng Guro

Inaasahang Sagot ng mga Mag-aaral

Kapag nagsasalita ang kausap mo, paano mo makikilala na: 1. nagpapahayag siya ng isang pangyayari?

• Bumababa ang boses sa dulo ng isang nagpapahayag o nagsasalaysay.

2. nagtatanong o naghihintay ng kasagutan?

• Pataas ang boses sa pangungusap na patanong na nasasagot ng Oo o Hindi.

3. nagpapahayag ng masidhing damdamin?

• Pataas ang boses sa pangungusap na patanong na nasasagot ng Oo o Hindi. • Malakas at masigla ang tono ng boses sa pagkatuwa, pagkabigla, o pagkagulat.

89

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement