Page 96

• MGA BANGHAY-ARALIN IKALIMANG BAITANG ARALIN

1

Mga Mungkahing Estratehiyang Ginamit sa Bawat Makrong Kasanayan Pakikinig

Pagsasalita

Pagbasa

Pagsulat

Paggamit ng:

Paggamit ng:

Paggamit ng:

Paggamit ng:

* T-chart

* Monolog/ Dayalog

* Dating Kaalaman

* Modelong Dayalog

* Data Retrieval Chart

* Ugnayang Tanong at Sagot

* Rubric/ Tuntunin sa Pagsulat

* Graphic Organizer

* Data Retrieval Chart

* Thinking Map * Awtentikong Kagamitan * Ugnayang Tanong at Sagot

* Pangkatang Gawain * Dating Kaalaman

* Graphic Organizer (Sundan ang Tauhan) * Pangkatang Gawain

I.

LAYUNIN A. Pakikinig • Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa detalye ng balitang napakinggan

86

B. Pagsasalita • Nagagamit sa pagpapahayag/pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit C. Pagbasa • Nababasa nang mabilis ang mga salitang kaugnay ng iba’t ibang asignatura • Naibibigay nang malinaw ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig ng balita D. Pagsulat • Nagagamit ang angkop na bantas para sa iba’t ibang uri ng pangungusap II. PAKSANG ARALIN A. Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Detalye ng Balitang Napakinggan B. Paggamit sa Pagsasalaysay ng mga Uri ng Pangungusap C. Garduce, Nakarating na rin sa Tuktok ng Mt. Everest • Pagbasa ng mga Salitang Kaugnay ng Iba’t Ibang Asignatura • Pagbibigay ng Mahahalagang Detalye sa Balita D. P a g g a m i t n g A n g k o p n a B a n t a s s a m g a U r i n g Pangungusap Pagpapahalaga: Pagmamalaki sa pagiging Pilipino

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement