Page 95

3. Makikita rito ang mga yunit at mga aralin ng aklat. Talaan ng ________________________. 2. Paglalahad Kunin ang inyong aklat sa Filipino. Pag-aralan ang mga bahagi nito at ang mga impormasyong makukuha sa bawat bahagi.

Gawain D — Pagsulat A. Bago Sumulat 1. Paghahanda * Paggamit ng Puzzle Pagsagot sa puzzle sa ibaba. Isulat ang sagot sa loob ng maliliit na kahon. 1 2

P A B A L A T

A

U

N

3

N

A

I

I N D E K S

L

G

A

S

L

A

A

L

M

I

A

3

T A L A H U L U G A N A N

A

Pababa 1. Ito ang talaan ng mahahalagang paksa o salita at ang pahina na katatagpuan nito. 2. Makikita rito ang pamagat ng aklat at mga may-akda 3. Dito matatagpuan ang ilang mga salitang ginamit sa aklat na binigyan ng kahulugan. Pahalang 2. Nagtataglay ito ng dedikasyon ng mga may-akda sa paggawa ng aklat.

B. Habang Sumusulat * Paggamit ng Guide-o-Rama Pagtatala ng mga impormasyong nakukuha sa mga bahagi ng aklat. Mga Bahagi ng Aklat 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mga Impormasyon

Pabalat Paunang Salita Karapatang-ari Talaan ng Nilalaman Glosari Indeks

C. Pagkatapos Sumulat Pagsusuri ng mga sagot. IV. PAGTATAYA Itala ang mga impormasyong nakukuha sa: 1. Pahina ng Pamagat 2. Pahina ng Karapatan sa Paglimbag 3. Talaan ng Nilalaman V. TAKDANG-ARALIN Itala ang mga impormasyong nasa Yunit IV ng iyong aklat sa Filipino. 85

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement