Page 89

Balikan ang tsart ng AGMN. Ipasulat sa kolum na Natutuhan ang mga natutuhan sa araling tinalakay. Ipagawa ang sumusunod: Isulat ang inyong repleksyon kung ano ang kahalagahan ng impormasyong natutuhan at ang magagawa ng impormasyong ito sa pag-alam/pagtuklas ng karagdagang kaalaman. Mahalagang malaman ang ________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _________________________. Sa pamamagitan ng impormasyong natutuhan, magiging _____________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ ___________________.

Pagtatanong kung bakit mahalaga ang pagbabahagi ng kaalamang napakinggan. IV. PAGTATAYA Batay sa mga natutuhan mong impormasyon tungkol sa cellphone, paano mo ito ibabahagi sa iba? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. V. TAKDANG-ARALIN Magsaliksik tungkol sa kabutihan at di-kabutihan ng paggamit ng Internet. Ibahagi ang impormasyong matututuhan.

Gawain B — Pagsasalita A. Paghahanda * Paggamit ng Jigsaw Reading Pagpapangkat-pangkat ng mga mag-aaral nang limahan. Pagbibigay ng guro ng mga pariralang bubuuin ng mga mag-aaral sa pangungusap. (Maaaring nasa loob ng sobre ang mga pariralang bubuuin.) Maaaring ganito ang mga pangungusap na mabubuo ng bawat pangkat. Pangkat I

– Gusto mo ba magkaroon ng cellphone?

Pangkat III

– Ang mga moderno cellphone ay gustung-gusto ng mga kabataan.

Pangkat IIII

– May mga kabataan nagpupumilit magkaroon nito.

Pangkat IV V

– Gusto ng aking kapatid bunso na ibili ko siya ng cellphone.

Pagpapasuri ng mga pangungusap. Ipatukoy ang mga pagkakamali sa mga ito. Inaasahang Sagot: 1. bang magkaroon 2. modernong cellphone 79

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement