Page 7

F. Estratehiyang Pagsusuri ng Impormasyon [Fact Analyzer (FAN)] ............................................

27

19

Ang Pagpapalawak ng Talasalitaan.........................

28

L. List Group Label ......................................................

19

M. Dyad/Triad .............................................................

20

A. Pagsusuring Pangkayarian (Structural Analysis)...............................................

28

B. Paggamit ng mga Palatandaang Nagbibigay-kahulugan (Context Clues)..................

29

I. Pamaraang Cooperative and Collaborative Learning (CCL)........................................................

18

J. Information Chart (I-chart) ....................................

19

K. Informative Search (I-search) .................................

N. Pagtuturong Nakapokus sa Mag-aaral (Learner-Centered Teaching) ..................................

20

O. Pagkatutong Integratibo .........................................

20

C. Pag-uugnayan ng mga Salita (Word Association) .

31

P. Literature-Based Teaching......................................

21

D. Paggamit ng Diksyunaryo ......................................

33

E. Pagsagot sa Crossword Puzzle................................

33

Balanseng Programa sa Pagbasa..............................

34

Ang Pagtuturo ng Pagsulat ........................................

35

I. Panimula ........................................................................

35

II. Mga Yugto sa Pagsulat ................................................

35

Ang Pagtuturo ng Pagbasa.........................................

21

I. Panimula........................................................................

21

II. Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Pagbasa Ayon sa Interaktibong Pananaw .................................

24

A. Estratehiyang Dimensyonal (Dimensional Approach) ........................................

24

B. Pagsusuri sa Kayarian ng Kwento (Story Grammar) .....................................................

25

C. Ugnayang Tanong at Sagot (UTS) o [Question and Answer Relationship (QAR)]...........

26

D. Tugunang Pagtatanong (Reciprocal Questioning Request) ...................................................................

26

E. Alam Na, Gustong Malaman, Nalaman/Natutuhan (AGMN) [What I Know, What I Want to Find Out, What I Learned (KWL)]........................................... 27

Kahandaan sa Pagsulat ..........................................

35

Panimulang Pagsulat..............................................

35

Pinatnubayang Pagsulat.........................................

36

Malikhaing Pagsulat ...............................................

36

Balanseng Programa sa Pagsulat sa Elementarya .............................................................

37

vii

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement