Page 61

Pagpapangkat ng mga pangngalang nakikita, nahahawakan at nabibilang, at mga pangngalang di-nakikita. Pagpapasulat sa tsart ng mga pangngalan. Pangkat

Pangngalang Nakikita

Pangngalang Di-nakikita

I II

Di-kongkreto – Ang pangngalang tumutukoy sa kalagayan, mga kaisipan, o damdamin. Halimbawa: kaligayahan, pag-ibig C. Paghahalaw 1. Pangatwiranan kung bakit ang sumusunod na mga pangngalan ay kongkreto: Pilipino p , Andres Bonifacio 2. Pangatwiranan kung bakit ang sumusunod na mga pangngalan ay di-kongkreto: pagkabigo p g g , kalupitan p D. Paglalahat

III

Pagtatanong ng pagkakaiba ng pangngalang kongkreto at di-kongkreto.

IV V

B. Paglalahad * Paggamit ng Venn Diagram Pagpapakilala ng pangngalang kongkreto at di-kongkreto.

Kongkreto

Dalawang Uri ng Pangngalan

Di-kongkreto

Dalawang Uri ng Pangngalan Kongkreto – Ang pangngalang nahahawakan, nabibilang, at nailalarawan. Halimbawa: tao, lapis, puno

E. Paglalapat Pagsusuri kung kongkreto o di-kongkreto ang sumusunod na mga pangngalan. 1. kapayapaan 4. Hapones 2. digmaan 5. gerilya 3. pagawaan 6. komunikasyon F. Pagsasanay * Paggamit ng Biswal (Lathalain sa Magasin) Basahin ang seleksyon. Pumili ng limang pangngalang kongkreto at limang pangngalang di-kongkreto. Itala ito sa inyong sulatang papel. Pagkamaginoo Isang ipinagmamalaking katangian ng mga Pilipino ang pagkamaginoo. Malawak ang nasasaklaw nito, tulad ng paggalang, pakikipagkapwa-tao, pagiging mapagbigay, at iba pa. Noon pa mang unang panahon, taglay na natin ang

51

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement