Page 6

MGA NILALAMAN METODO, ESTRATEHIYA, AT TEKNIK SA PAGTUTURO NG WIKA Ang Pagtuturo ng Pakikinig...................................... g I. Panimula........................................................................ II. Dulog/Estratehiya at Teknik sa Pagtuturo ng Pakikinig................................................................... A. Mga Mungkahing Estratehiya at Teknik sa Pakikinig g .............................................................

2 2

3 4

B. Mga Mungkahing Pag-aangkop ng Pagtuturo ng Pakikinig sa Pangangailangan ng mga Mag-aaral ...................................................

5

Ang Pagtuturo ng Pagsasalita ...................................

8

I. Panimula........................................................................

8

E. Pagtuturong Nakapokus sa mga Mag-aaral (Learner-Centered Teaching) .................................

12

F. Pagkatuto na Tulung-tulong (Cooperative Learning)............................................

12

G. Pagkatutong Interaktibo (Interactive Learning) ...

13

H. Whole Language Education ...................................

13

I. Content-Centered Education ..................................

13

J. Pagkatutong Task-Based (Task-Based Learning) .

13

III. Iba Pang Estratehiyang Ginagamit sa Pagtuturo ng Wika ...................................................

14

A. Awtentikong Kagamitan .........................................

14

B. Mga Biswal ..............................................................

14

C. Role Play ..................................................................

14

D. Mga Larong Pangwika ............................................

14

II. Mga Estratehiyang Ginagamit sa Pagtuturo ng Wika ..........................................................................

11

A. Pamaraang Pagsasaling Pabalarila (Grammar Translation Method) ............................

E. Pagpaparinig ng Awit .............................................

16

11

F. Panayam o Interbyu ................................................

16

B. Tuwirang Pamaraan (Direct Method) ...................

11

C. Pamaraang Audiolingual (Audiolingual Method) .

11

G. Pagtuturong Nakabatay sa Nilalaman (Content-Based Instruction) ....................................

16

D. Pagdulog Komunikatibo..........................................

12

H. Pagdulog Kahusayang Komunikatibo....................

18

vi

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement