Page 52

4. Padamdam – Pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin gaya ng pagkatakot, pagkabigla, tuwa, o matinding galit. Nagtatapos ito sa bantas na tandang panamdam (!). May iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian: 1. Payak – Binubuo ng isang kaisipan lamang. 2. Tambalan – Binubuo ng dalawa o higit pang payak na pangungusap. Pinag-uugnay ito ng mga pangatnig na at, o, ni, habang, samantala, ngunit, subalit, at iba pang kauri nito. 3. Hugnayan – Binubuo ng isang sugnay na makapagiisa at di-makapag-iisa. Ang sugnay na di-makapagiisa ay ginagamitan ng mga pangatnig na upang, dahil sa, sapagkat, kung, pag, kapag, at iba pang kauri nito. C. Paghahalaw Pagtatalakayan kung anu-ano ang ipinahahayag ng apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit. Pagpapasuri kung ang pangungusap ay payak, tambalan, o hugnayan. D. Paglalahat * Paggamit ng Data Information Chart Pagbubuod ng mga mag-aaral sa apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Pasalaysay

42

Patanong

Pautos

Padamdam

E. Paglalapat Basahin nang may damdamin ang mga dayalog o pangungusap sa seleksyong “Ang Pusa: Isang Alamat.” F. Pagsasanay A. Uriin ang sumusunod na mga pangungusap ayon sa gamit. 1. Ang tumulong sa kapwa ay isang dakilang gawain. 2. Huwag ipagkait ang tulong sa kapwa. 3. Nahilo ba ang matandang lalaki dahil sa gutom? 4. Yeheey! Nanalo ako sa paligsahan! 5. Ano ang ginawa mo? B. Suriin kung ang sumusunod na mga pangungusap ay payak, tambalan, o hugnayan. Kumuha ng kapareha at maghalinhinan sa pagsagot. 1. Mapagtiis ang mga ninuno natin. 2. Nagsikap sila at nalagpasan ang kahirapan noong panahon ng giyera. 3. Nakahanda silang ipaglaban ang ating bayan kung lulusubin ng mga dayuhan. (Dagdagan pa ang pagsasanay.) IV. PAGTATAYA A. Lagyan ng wastong bantas ang sumusunod na mga pangungusap. Uriin ang mga ito ayon sa gamit. 1. Yeheey _____ Mamamasyal kami _____ 2. Gusto mo bang sumama _____ 3. Magsisimba muna tayo bago mamasyal _____ 4. Maghanda tayo ng mga babaunin sa parke _____ 5. Dalhin mo ang malaking bag _____

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement