Page 51

B. Habang Nakikinig Pagtatala ng mahahalagang impormasyong narinig sa kwentong pinakinggan. C. Pagkatapos Makinig Paglalahad ng bawat pangkat ng kasagutan sa mga tanong na nasa bawat kahon. Pagtukoy sa mga salitang napakinggan na nagbababala at nagpapahiwatig. Tukuyin kung nagbababala o nagpapahiwatig ang napakinggang salita/parirala/pangungusap. 1. Sa ayaw at sa gusto mo’y susundin mo ang aming mga payo. 2. Ibig kong malaman mo na wala akong nagustuhan kung hindi ang kabutihan ninyo. 3. Magiging akin ang pusang iyan! 4. Sana po’y pahintulutan ninyo akong makasunudsunod sa inyong mga paglakad-lakad. 5. M a p a p a s a i y o a n g p u s a k u n g m a g - a a r a l kang mabuti. (Dagdagan ang mga pagsasanay.) IV. PAGTATAYA Panuto: Suriin kung ang sumusunod na iparirinig ng guro ay nagbababala o nagpapahiwatig. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. 1. 2. 3. 4. 5.

Bawal Kumaliwa Dito Tumawid Para sa mga may Kapansanan Panatilihing Malinis ang Kapaligiran Lumayo sa mga Gumagawa

V. TAKDANG-ARALIN Gumawa ng patalastas na nag-aanyaya sa mga mag-aaral na mag-alaga ng mga halaman. Gawain B — Pagsasalita A. Paghahanda * Paggamit ng Cued Dialogue Ipasuri ang mga sinabi ng tauhan na nasa istrip ng kartolina. 1. “Prinsesa Alindog, sa ayaw at sa gusto mo’y babagsak ka sa mga kamay ko.” 2. “Ibig kong malaman mo na wala akong nagustuhan na hindi ko nakuha.” 3. “Pusa na nagsasalita! At alam mo ang pangalan ko!” 4. “Sa harap po ng isang kagandahang tulad ninyo, maging bato ay makapagsasalita.” 5. “Ano ang hiling mo, kaibigang pusa?” Pagtatanong kung ano ang mensahe ng bawat pahayag. B. Paglalahad May iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit: 1. Pasalaysay – Pangungusap na karaniwa’y nagkukwento o nagsasalaysay. Nagtatapos ito sa bantas na tuldok (.). 2. Patanong – Pangungusap na nagtatanong. Nagtatapos ito sa bantas na tandang pananong (?). 3. Pautos – Pangungusap na nag-uutos o nakikiusap. Nagtatapos ito sa bantas na tuldok (.) o kaya naman ay bantas na tandang pananong (?). 41

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement