Page 45

ANG PAGTUTURO NG PAGSULAT I.

Panimula Ang pagsulat, katulad ng pagbasa, ayon kay Lalunio (1996), ay isang masalimuot na prosesong pangwika na may konstruksyon, analisis, interpretasyong komunikasyon ng mga ideya. Sa gawaing pagsulat, kailangan ang dating kaalaman, karanasan, paniniwala, at saloobin sapagkat sa daigdig at maging sa kapaligiran ng paaralan, sumusulat tayo sa iba’t ibang konteksto na may iba’t ibang layunin. Ang proseso at produktong nabuo ay nagpapakita ng tiyak na lugar, layunin, at mambabasa. Isang mahalagang bahagi ng pagkatutong sumulat at pagkatuto sa pamamagitan ng pagsulat ang paggawa nito na may iba’t ibang layunin at pagpili ng prosesong angkop sa layunin. Dahil dito, ang mag-aaral ay dapat mabigyan ng maraming pagkakataong makapagsulat para sa kanyang sarili, para sa mga guro, at iba pang mambabasa sa labas ng silid-aralan.

II.

Mga Yugto sa Pagsulat •

Kahandaan sa Pagsulat Ang kahandaan sa pagsulat ay karaniwang isinasagawa bago ang pormal na gawaing pagsulat ng mga mag-aaral o bago mag-aral. Sa dahilang ito, mahalagang tungkulin ng bawat magulang at mga guro ng preschool o kindergarten na isaalang-alang ang mga pangangailangan ng mag-aaral. Panimulang Pagsulat Sa yugtong ito ng pagsulat, nagkakaroon ng panimulang kasanayan sa maayos na pagsulat nang palimbag at sa paggamit ng mga sangkap sa pagsulat. Sa yugtong ito ng pagsulat, karamihan sa gawain ay nakapokus sa mga gawaing pre-komunikatibo kung saan ang mga natutuhan ng mga mag-aaral ay mga mekaniks

at kondisyong mahalaga para sa epektibong pagsulat, pagbaybay, pagbabantas, at pagtatalataan. Binibigyang-diin din sa yugtong ito ang mga kaalaman sa iba’t ibang aspekto ng wika tulad ng balarila, talasalitaan, at pagbuo ng pangungusap na karaniwang napauunlad sa tulong ng mga input sa pakikinig at pagbasa. Ang sumusunod na mga hakbang ay kailangan sa pagtuturo ng pagsulat: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pagpapakita ng modelo Pagsusuri ng modelo Pagpapagawa o pagpapasipi ng modelo sa papel Pagsasanay Pagsulat ng sariling likha o malayang pagsulat Paglalathala/Paglalahad/Pagdidispley ng natapos na likha 7. Panlinang na Pagsulat Ang panlinang na pagsulat ay kinapapalooban ng pagsulat ng isang salaysay at pagsulat sa iba’t ibang disiplina. Ang mga pagsasanay ay gagamitan ng sumusunod na mga paraan o estratehiya: 1. Kontroladong Pagsulat 2. Pinatnubayang Pagsulat 3. Malikhaing Pagsulat Mga kasanayan: 1. Nakasusulat ng mga pangungusap/talata tungkol sa karanasan kaugnay ng tunog na napakinggan 2. Nagagamit ang malaking titik sa pantanging ngalan, magagalang na katawagan, pagdiriwang, at simula ng pangungusap 3. Nakasusulat ng maikling balita o kwento 4. Nakasusulat ng isang talata tungkol sa isang paksa kaugnay ng pagpaparangal sa isang Pilipino 35

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement