Page 4

Ayon naman kay Liwanag (2003), dalawa ang pangunahing layunin ng pagtuturo ng Filipino bilang subject sa ating pambansang paaralan. Sa kanyang binasang papel sa Forum ng Komisyon ng Wikang Filipino, binanggit niya ang ganito: “Una, tulad ng itinatadhana ng Patakarang Edukasyong Bilinggwal, itinuturo ito bilang isang subject pangwika. Ikalawa, upang magamit ang wikang ito bilang wika ng klase sa iba pang subject na ginagamitan ng Filipino bilang wikang panturo. Malinaw ang pagkakaiba ng dalawang layunin subalit magkatuwang sa kaganapan ng pagkatuto. Kailangang matutuhan ang Filipino bilang isang wikang may sariling kakayahan upang ito’y epektibong magamit sa pagkatuto ng iba pang subject na ginagamitan nito.”

6. Hindi lubusang nakatutulong upang matutuhan ng mga mag-aaral ang iba pang asignatura na ginagamitan ng Filipino bilang wikang panturo. 7. Nanatiling napakababa ng iskor sa National Secondary Achievement Test (NSAT) 64% sa loob ng tatlong taon. Sa tulong ng mga obserbasyong nakalap mula sa mga isinagawang konsultasyon, nabuo ang kapasyahang nararapat na magkaroon ng pagre-refocus ang kurikulum ng Filipino sa batayang edukasyon. Narito ang mga naisagawang hakbangin tungo rito. 1. Naghanda ng isang batayang framework Sa nasabing framework, malinaw na ang pangunahing mithiin ng pagtuturo ng Filipino ay makalinang ng isang mag-aaral na maging mahusay sa pakikipagtalastasan sa Filipino. Kinakailangang taglay niya ang apat na kasanayang makro – pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat. Dapat ding taglayin niya ang mga kaalamang hinihingi tulad ng kaalamang gramatikal, discourse, strategic, at sosyolinggwistik. Sa proseso ng pagkatuto, ang mga aralin ay hahanguin sa mga asignaturang pangnilalaman.

Simula noong 1998, ang DepED ay nagsasagawa na ng mga pangunahing hakbang upang rebyuhin ang umiiral na kurikulum. Sa mga konsultasyong isinagawa sa iba’t ibang sektor, naririto ang karaniwang naging obserbasyon. 1. Paulit-ulit lamang ang estrukturang gramatikal na itinuro mula sa elementarya hanggang sa tersyarya. Hindi panlinggwistika ang pagsusuri at pag-aanalisang ginagawa. 2. Hindi naihahanda ang mga mag-aaral tungo sa pagpapalawak ng kaalamang hinihingi sa kolehiyo. 3. Hindi lubusang nililinang ang apat na komponent ng kasanayang komunikatibo (kaalamang gramatikal, kaalamang diskors, kaalamang strategic, at kaalamang sosyolinggwistik). 4. Hindi wastong pagtalakay sa panitikan bilang isang disiplina.

2. Tiniyak na deskripsyon bilang isang asignatura Sa binagong kurikulum para sa batayang edukasyon, ang Filipino ay makikilala bilang isa sa mga pantulong na asignatura. Bilang pantulong na asignatura sa elementarya, binigyan ng pokus ang paglinang sa apat na makrong kasanayan at sa kaisipang Pilipino.

5. Hindi halos napagtutuunan ng pansin ang paglinang sa mga kasanayan at kaalaman sa masining na pagbasa at malikhaing pagsulat.

Sa lebel 4-6, ang pantulong na asignatura na ito ay lilinang sa kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral na gamitin ang Filipino sa malikhain at kritikal na pagiv

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal