Page 34

Pagkatapos Bumasa Dito tatalakayin ang kabuuang pag-unawa na natamo ng mga mag-aaral habang nagbabasa. 1. Pagbubuo ng mga tsart na ipinakikilala ang binasa tulad ng: • pag-uugnayan ng mga pangyayari (plot ( relationship chart); t • sanhi at bunga (cause and effect chart); at • pagkakatulad at pagkakaiba (comparison and contrast chart). t 2. Paggawa ng balangkas ng mga bahagi ng kwento (story frame). 3. Pagpupuno ng tsart (What I Know, What I Want to Know, What I Learned). 4. Pagbubuod ng binasa. 5. Pagbibigay ng reaksyon, paghusga, o saloobin tungkol sa binasa. 6. At marami pang iba. II.

A. Estratehiyang Dimensyonal (Dimensional Approach) Ito ay tumutukoy sa iba’t ibang antas ng mga tanong sa pag-unawa. Unang Dimensyon – Pangunawang literal na tumutukoy sa mga detalyeng makikita sa binasang akda.

Unang Dimensyon n – Literal na mga tanong

Ikalawang Dimensyon – Mga tanong na nanga ngailangan ng pagpapakahulugan o pangangatwiran.

Ikalawang Dimensyon – Interpretatibo na mga tanong

Ikatlong Dimensyon n – Pagpapahalagang kritikal. Dito hinihingi ang personal na reaksyon ng mambabasa. Ang mga tauhan, paksa, mga pangyayari, at istilo ng may-akda ang binibigyang-diin.

Ikatlong Dimensyon – Kritikal na mga tanong

Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Pagbasa Ayon sa Interaktibong Pananaw Bawat pagdaan ng panahon, maraming paraan ng pagtuturo ang sumulpot habang ang iba naman ay unti-unti nang nawala. Isang katotohanan na ang malawak na karanasan ay nagpapatibay at nagkakaroon tayo ng patuloy na paghahanap at pagtanggap ng mga pagbabago at pagpapaunlad sa pagtuturo. Ang “Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Pagbasa Ayon sa Interaktibong Pananaw” ay mga pananaw ng iba’t ibang dalubhasa sa larangan ng pagbasa na ginamit ni Liwanag (2006).

24

Narito ang ilang mga mungkahing estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa.

Bukod sa direktor ng Krus na Pula, ano pa ang proyekto ni Rosa Rosal? (Makikita sa akda ang sagot.)

Bakit mahalaga kay Rosa Rosal ang pagtulong sa mga sanggol? (Makikita pa rin sa akda ang sagot.)

Ipaliwanag ang kasabihang: “Pagpapalain ang taong marunong magandukha sa mga walang malay.” (Wala na sa akda ang sagot.)

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement