Page 24

Tinatanaw nito ang proseso sa pagkatuto bilang isang communicative task na tuwirang nakaugnay sa mga layuning pangkagawian at ang mga hangarin nito’y lagpas sa nakagawiang pagsasanay ng wika. III. Iba Pang Estratehiyang Ginagamit sa Pagtuturo ng Wika A. Awtentikong Kagamitan Ayon kay Wilkins (1976-1978) na binanggit ni Espiritu (2004), ang mga awtentikong kagamitan ay iyong mga isinulat ng mga katutubong tagapagsalita at hindi tangi para sa mga mag-aaral na di-katutubong tagapagsalita ng wikang pinag-aaralan. Ilan sa mga awtentikong kagamitan na magagamit sa pagtuturo ng wika ay ang sumusunod: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

mapa resipi balita, ulat, horoscope patalastas/komersyal programa sa radyo at telebisyon maibibilang din sa mga awtentikong kagamitan ang tape recorded na mga usapan na nagpapakita ng mga gamit ng Filipino sa iba’t ibang domain 7. classified ads 8. nilathalang impormasyon sa paggawa ng mga bagay 9. mga propaganda sa eleksyon at iba pa B. Mga Biswal Kabilang sa pangkat na ito ang mga larawan, mga tunay na bagay, pelikula, slides, at iba pa. Maaaring magtipon ang guro ng mga biswal na napapangkat sa ganitong kategorya: mga tao, hanapbuhay, 14

pang-araw-araw na gawain, tahanan, pagkain, inumin, isport, libangan, mga hayop, mga tanawin, at iba pang bagay. Sa pagpili ng larawan, dapat na isaisip ng guro ang sumusunod: 1. kayariang panggramatika na mailulunsad o malilinang sa tulong ng mga larawan; 2. aytem ng talasalitaan na maituturo sa pamamagitan ng mga larawan; at 3. laki, kaliwanagan, at interes na makukuha nito sa mga mag-aaral. C. Role Play Ang role play sa pamamagitan ng dayalog ay isang mahalagang estratehiya sa paglinang ng kakayahang komunikatibo. Sa estratehiyang ito, inilalagay ang mga mag-aaral sa isang sitwasyon na maaaring mangyari sa tunay na buhay. Halimbawa, ang pagpapahayag ng paghanga o papuri, paghingi ng pahintulot, pakikipagtalo, pakikipanayam, pakikidalamhati, at iba pa. Mga uri ng role play na magagamit ng guro: 1. Role play na kontrolado sa pamamagitan ng dayalog na may cues 2. Role play na kontrolado sa pamamagitan ng cues at impormasyon. Ito’y pagbibigay ng detalyadong cues sa isang mag-aaral lamang. Ang isa ay binibigyan ng impormasyon na makatutulong sa kanyang angkop na pagsagot. D. Mga Larong Pangwika Ang mga larong pangwika ay mahalaga ring kasangkapan sa paglinang ng mga kasanayang pangwika. Nagiging kawili-wili ang pag-aaral kung ginagamitan ito ng mga laro.

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement