Page 21

4. 5.

6. 7. 8. 9.

II.

pagsasagawa, at manipulasyon ng nilalaman na isinasama ng guro sa mga aralin. Inaalam ang iskema o dating kaalaman at iniuugnay ito sa bagong paksa. Ipinakikita ang mga kasanayang komunikatibo sa pamamagitan ng iba’t ibang estratehiya sa pagkatuto. Hinihikayat ang kooperatibong pagtuturo. Nililinang/Inaaplay ang iba’t ibang estratehiya sa pagkatuto. Nahahamon ang katalinuhan ng mga mag-aaral. Ginagamitan ng whole language na mga teknik. Gumagamit ang guro ng mga awtentikong kagamitan para maituro nang makabuluhan ang pagbasa at pagsulat.

Pag-aaral ng mga talasalitaan na inilalahad sa isang listahang bilingguwal. • Pagbabasa ng seleksyon na kinapapalooban ng target na aytem na panggramatika at bokabularyong inilahad. • Pagbibigay ng pagsasanay sa gramatika at mga aralin sa talasalitaan. Ang ibang puna sa naturang pamaraan ay napasasabing ang pagsasalin ay di mabisa sa pagtuturo ng pasalitang wika sapagkat nakapokus ito sa pasulat na anyo ng wika.

Ang pagpili ng estratehiya sa pagtuturo ay dapat isaalangalang sa sumusunod na mga salik: edad, interes, kakayahan, at karanasan ng mga mag-aaral; ang pisikal na kalagayan ng silid-aralan; at ang halaga ng kagamitan. Dapat ding isaalang-alang ang kasanayang nililinang at ang kaangkupan ng gagamiting pantulong. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pamaraang ginamit at ginagamit pa rin sa ngayon:

B. Tuwirang Pamaraan (Direct Method) Layunin: • Matukoy ng mga mag-aaral ang tuntunin ng wika Paraan ng Paggamit: • Binibigyang-diin ang mga kasanayan sa pakikinig at pagsasalita. • Binibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na matutuhan ang gamit ng target na wika sa iba’t ibang sitwasyon. Napansin ng mga kritiko na ang pamaraang ito ay labis na nakapokus sa gramatika at kakulangan sa pagkakataon para sa makatotohanang komunikasyon.

A. Pamaraang Pagsasaling Pabalarila (Grammar Translation Method) Layunin: • Magamit ang unang wika ng mga mag-aaral at mabigyang-diin ang gramatika at talasalitaan Paraan ng Paggamit: • Pagpapaliwanag ng mga tuntuning panggramatika sa tulong ng mga halimbawang pangungusap.

C. Pamaraang Audiolingual ((Audiolingual Method) Layunin: • Matutuhan nang lubusan ng mga mag-aaral ang mga hulwarang pangwika upang kusang magamit nang wasto Paraan ng Paggamit: • Inilalahad sa pamamagitan ng dayalog ang mga bagong aralin. (Ang katutubong wika ay hindi ginagamit.)

Mga Estratehiyang Ginagamit sa Pagtuturo ng Wika

11

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement