Page 200

Piliin ang mga salita sa loob ng kahon upang mabuo ang pangungusap. g

tubi

litro

kubeta

labab

190

Pagtatala ng impormasyong nakuha sa teksto.

o

1. Ang isang patak ng tubig na napapabayaan ay nakapagkakasya ng 200______ ng tubig bawat limang minuto. 2. Kapag naglalaba, gumamit ng batya na may sapat na dami ng ______. 3. Sa paggamit ng _____, iwasan ang madalas na pag-flush. •

B. Habang Nakikinig Pakikinig ng teksto habang sinasaliwan ng angkop na musika (tape recorder).

Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Pagbibigay ng mga mag-aaral ng pamantayan sa pakikinig.

C. Pagkatapos Makinig Pagsagot sa mga tanong. Pagtatala ng mga nalaman o natutuhan sa tsart. Nalaman o Natutuhan

Pagtukoy sa mga pahayag na napakinggan kung nagpapayo, nagbababala, o nanghihikayat. •

Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig Sasabihin na itatala nila ang bagong kaalaman na makukuha sa mapapakinggang teksto at aalamin ang mga kasagutan sa mga nabuo nilang mga tanong. Alam Na

Gustong Malaman

1. A n g t u b i g a y isang unti-unting naglalahong likas na yaman.

1. Paano makapagtitipid sa paggamit ng tubig:

2. Ang tubig ay buhay. Dapat nating isalba ito bago pa man mahuli.

– sa hardin?

Natutuhan

Halimbawa: Ang maipapayo ko sa iyo para lumakas ang iyong katawan ay kumain ka ng gulay.

– sa paglalaba? – sa banyo? – sa kusina?

Ang pagbibigay ng babala ay isang pagpapaunawa o pagbibigay ng impormasyon upang maiwasan ang maaaring masamang mangyari. Ilang mga pariralang makatutulong upang magalang na maipahayag ang panghihikayat ay ang mga sumusunod: malaki ang gp pangangailangan g g g sa, kaya y kailangan g ng g, malaki ang g maitutulong g, makabubuti kung g, at iba pa. p p y Maaaring gumamit ng katagang ang maipapayo ko sa unahan ng mga pahayag na nagpapayo.

*

Paggamit ng Pangkatang Pagkatuto “Inside-Outside Circle” Pagpaparinig ng mga pahayag at pagsagot sa tulong ng inside-outside circle.

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement