Page 20

3. Pagpapaliwanag ng Tuntunin (Interpretation of the Rule) Ipasusuri sa mga mag-aaral ang tuntunin at pabibigyang-paliwanag. Kung mahaba ang tuntunin, maaaring hati-hatiin sa maliliit na bahagi. Hayaang ang mga mag-aaral ang magsuri at tumalakay sa tuntunin. Kung ano ang maging kakulangan sa pagpapaliwanag, ay saka lamang magdaragdag ang guro. 4. Pagbibigay ng Halimbawa (Giving of Examples) Pagbibigay ng mga halimbawa ng mga mag-aaral. 5. Pagsubok Ang pagsubok sa Pasaklaw na Pamaraan ay katulad din ng paglalapat ng Pabuod na Pamaraan. Sa pananaw na komunikatibo, maaaring gamitin ang Pabuod o Pasaklaw na Pamaraan depende sa edad at istilo sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ipinakikita ng mga mag-aaral na angkop ang Pabuod na Pamaraan sa mga batang mag-aaral ng wika samantalang ang Pasaklaw na Pamaraan naman ay para sa mga may edad na. Mas debelop na kasi ang kanilang kakayahang magsuri ng mga kayariang panggramatika at higit silang reflective kaysa mga batang mag-aaral. •

10

Pagsasanib ng Wika at Nilalaman Isa sa mga pananaw na isinulong ng muling isinaayos na kurikulum sa batayang edukasyon ay ang pagsa-

sanib ng wika at nilalaman. Sa pagtuturo ng Filipino, hinihikayat ang pagsasanib ng mga nilalaman mula sa mga lawak ng aralin/agham at panlipunan, panitikan, humanidades, agham at teknolohiya, at iba pa. Sa ganitong paraan, tinatayang uunlad ang partisipasyon ng mga mag-aaral at tataas ang antas ng kanilang kritikal na pag-iisip. Ang pinagsanib na pananaw ay naniniwalang mas mabilis na natututuhan ang wika kung nakapaloob ito sa tatlong simulain na aaplay sa guro ng wika at ng nilalaman (Cal 1991) Training Manual on “How to Integrate Language and Content Instruction,”” ayon kay Espiritu (2004). 1. Gamit ng guro ang multimedia. 2. Paglinang ng kasanayang pampag-iisip ng mga mag-aaral. 3. Organisasyon ng pagtuturo na nakapokus sa mga mag-aaral. Sa pananaw na ito, facilitator ng pagkatuto ang guro. Sa pagsasanib ng wika at nilalaman, nadedebelop ang sensitivity ng guro sa nilalaman ng mga suliraning pangwika na matatagpuan sa mga aklat, mga materyales, at maging sa kanyang pananalita na maaaring makapagpahirap sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Ayon pa rin kay Espiritu, may mga pangunahing katangian ang pinagsanib na pananaw. Ang mga ito ay: 1. Nalilinang ang mga kasanayang kognitib at pangwika. 2. Higit na natututuhan ang wika kung hindi tungkol dito ang pokus kundi ginagamit itong instrumento sa pagkatuto. 3. Naipauunawa ang input sa iba’t ibang kaparaanan tulad ng demonstrasyon, biswal, aktwal na

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement