Page 195

❏ Ang kundiman ay awitin tungkol sa isang tao, bagay, o bayan. ❏ Hinangaan dahil sa kanyang mga likhang gawain.

Dumating nang maaga sa itinakdang araw at oras ng panayam. 7. Magpakilala agad nang buong pitagan. Sabihin kung ano ang pakay sa kinaroroonan ng taong kakapanayamin. 8. Maging masigla at magkaroon ng tiwala sa sarili. Maging tiyak at tuwiran sa pagtatanong. 9. Maging sensitibo sa sinasabi ng kinakapanayam. 10. Magtala ng mahahalagang impormasyon habang nakikipanayam. 11. Para hindi maging kabagut-bagot, paminsanminsan ay ibaling ang pag-uusap sa mga hilig at mga nagawa ng kinakapanayam. 12. Kung maaari ay gawing payak at mabilis ang ginagawang panayam. 13. Ipahiwatig sa kinakapanayam na sana’y pahintulutan ka pang makabalik sa hinaharap. 14. Pasalamatan nang buong lugod ang kinapanayam. 6.

Gawain D — Pagsulat A. Bago Sumulat 1. Paghahanda Pagtatanong kung paano nalaman ni Erick ang mga impormasyon tungkol sa Samahan ng mga Bansang Nagkakaisa. Sagot: Sa pamamagitan ng pagtatanong. 2. Paglalahad Ang pakikipanayam ay sistematikong pangangalap ng mga impormasyon sa pamamagitan ng pakikipagusap sa mga tao — propesyunal man o hindi; bata man o matanda. Ang proseso nito ay hindi simpleng pagtatanong at pagsasagot. Nangangailangan ito ng paghahanda upang maging makabuluhan, kasiya-siya, at kapaki-pakinabang ang panayam.

Pagtalakay sa mga gamitin o inaasahang mga tanong sa pakikipanayam.

Mga Dapat Tandaan sa Pakikipanayam 1. 2.

Tukuyin ang iyong kakapanayamin. Magtakda ng araw at oras ng gagawing panayam. 3. Ihanda at balangkasing mabuti ang mga tanong bago magtungo sa taong kakapanayamin. 4. Magsuot ng angkop na damit. 5. Magdala ng mga kagamitang kakailanganin tulad ng bolpen, papel, lapis, maliit na notbuk, tape recorder, at iba pa.

*

Paggamit ng Modelong Panayam/Dayalog Ipasuri ang pagbuo ng talatanungan para sa isang panayam. Kinakabahang kumatok sa isang bahay si Mayah, isang mag-aaral sa ikaanim na baitang ng Paaralang Elementarya ng Magcaseville. Sa kanya iniatas ng tagapayo ng pahayagan ng kanilang paaralan na kapanayamin ang isang mag-aaral sa sekundarya na nagwagi ng ikaapat na pwesto sa Pambansang Tagisan ng Talino sa Filipino. 185

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement