Page 180

B. Ikalawang Dimensyon – Interpretatib na mga tanong 3. Paano pinahalagahan ni Pang. Manuel Luis Quezon ang tradisyon ng paggalang sa mga magulang? 4. Paano nailipat ang “Araw ng mga Ina” tuwing ikalawang Linggo ng Mayo at “Araw ng mga Ama” tuwing ikatlong Linggo ng Hunyo? C. Ikatlong Dimensyon – Kritikal na mga tanong 5. Ayon kay Dr. Jose Rizal, “Ang kaganapan ng pag-iisip ay bunga ng kabataan at ang kabataan ay nakasalalay sa pag-aaruga ng isang ina.” Ano ang ibig sabihin nito? D. Ikaapat na Dimensyon – Mga tanong sa paglikha 6. Paano mo pahahalagahan ang Araw ng mga Ina at Ama? 7. Ano ang nais ipabatid ng editoryal?

_____ 1. Ang matalinong pagpapatupad ng kanilang awtoridad ay magsisiguro ng pagdebelop ng matapat at maka-Diyos na mga mamamayan. _____ 2. Ang bansang pinamumuhayan ng matatapat na mamamayan ay nagiging isang matatag na nasyon y . _____ 3. Binigyang-diin ang mahalagang g g p papel p ng ating mga magulang. _____ 4. Nagmumula sa pamilya ang ikatatatag ng p pundasyon y ng isang papaunlad na bansa. _____ 5. May mga magulang na labis ang pagp g sasakripisyo p y alang-alang sa ikabubuti at kinabukasan ng minamahal na mga anak. _____ 6. Ang pinagtibay p g y na Presidential Proclamation No. 266 ay talaga namang kumikilala sa kahalagahan ng ating mga ama at ina.

C. Pagkatapos Bumasa • Pagtalakay sa Binasa Pagbibigay ng kasingkahulugan ng salita. Ibigay ang kasingkahulugan ng salitang sinalungguhitan sa loob ng pangungusap. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. a. b. c. d. e. f. g.

170

karapatang magpasya o mamahala tungkulin bansa o bayan henerasyon pagpapakasakit inaprubahan saligan

Pag-unawa Pagkilala ng katotohanan at opinyon sa binasa. Pagtalakay sa katuturan ng katotohanan at opinyon. Sa pagbasa ng teksto, kailangang maging mapanuri ang mambabasa upang mataya niya kung ang binasa ay katotohanan o opinyon. Ang opinyon ay palagay na maaaring totoo o hindi. Bawat isa ay may pinaniniwalaan o palagay tungkol sa paksa. Iba-iba ang paniniwala ng tao. Samantalang ang katotohanan ay hindi nagkakaiba-iba.

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement