Page 172

ARALIN

3

Mga Mungkahing Estratehiyang Ginamit sa Bawat Makrong Kasanayan Pakikinig

Pagsasalita

Pagbasa

Pagsulat

Paggamit ng:

Paggamit ng:

Paggamit ng:

Paggamit ng:

* Dating Kaalaman

* Dating Kaalaman

* Dating Kaalaman

* Dating Kaalaman

* Pahulaan

* Tambalang Pagbasa

* Clustering

* Pagsulat ng Reaksyon

* Pinatnubayang Pakikinig at Pag-iisip * Ugnayang Tanong at Sagot

* Dayalog

* Fact Storming Web * Dimensyonal na mga Tanong * T-chart

* Dugtungang Pagsasalaysay

I.

LAYUNIN A. Pakikinig • Nasasagot ang mga tanong tungkol sa mga detalye ng seleksyon/impormasyong napakinggan B. Pagsasalita • Nagagamit nang wasto ang mga panghalip bilang paksang pangungusap at pinaglalaanan sa mga pangungusap

162

C. Pagbasa • Nakikilala ang mga salitang magkasingkahulugan • Nakikilala ang opinyon at katotohanang mga pahayag sa mga akdang binasa D. Pagsulat • Nakabubuo ng isang sulatin tungkol sa isang reaksyon sa binasa II. PAKSANG ARALIN A. Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa mga Detalye ng Seleksyon/Impormasyong Napakinggan B. Paggamit nang Wasto ng mga Panghalip Bilang Paksang Pangungusap at Pinaglalaanan sa mga Pangungusap C. Araw ng mga Ama at Ina • Pagkilala ng mga Salitang Magkasingkahulugan • Pagkilala ng Opinyon at Katotohanan sa mga Pahayag D. Pagbuo ng Isang Sulatin Tungkol sa Isang Reaksyon

Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa paggamit ng mga kagamitang panteknolohiya sa pamamagitan ng pagiging maingat at matipid

Sanggunian/Mga Kagamitan Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto (PEKSP); batayang aklat sa Filipino Ikaanim na Baitang; tsart na kinasusulatan ng mga tanong; mga babasahing pang-editoryal

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement