Page 168

*

Paggamit ng Modelong Balangkas Ipasuri ang anyo ng balangkas sa tsart.

Pagtalakay sa pagbuo ng balangkas. Maaaring isulat sa kahon na Natutuhan. 1. Buuin ang balangkas ng mga pangunahing kaisipan sa binasa. Isulat sa gitnang bahagi ng papel ang pamagat ng akda. 2. Balikan ang akdang binasa. Kilalanin ang pangunahing diwa ng unang talata. Isulat sa patlang sa tapat ng bilang Romano I ang pangunahing diwa ng unang talata. Ipahayag ito sa anyong parirala. 3. Sa ilalim ng pangunahing paksa sa bilang Romano I, isulat ang tatlong detalyeng nagpapatunay o sumusuporta sa pangunahing paksa. 4. Basahin ang pariralang nakasulat sa tapat ng bilang Romano II. Ito ang kaisipang nakapaloob sa ikalawang talata. Isulat sa ilalim nito ang mahahalagang detalyeng nakapaloob dito.

Pamagat I.

Kapanganakan 1. Lugar 2. Petsa 3. Mga Magulang: a. Ama: _________________________________ b. Ina: __________________________________

II. Pag-aaral 1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

(Ipagpatuloy ang pagsulat ng pangunahing diwa ng bawat talataan. Isulat sa ilalim nito ang detalyeng sumusuporta dito.)

III. Mga Tungkuling Hinawakan 1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

4.

_________________________________________

5.

_________________________________________

IV. Kamatayan 1. Lugar 2. Petsa

158

•

Pagpapahalaga Itanong: “Paano mo maipakikita ang iyong pagkamakabayan?�

IV. PAGTATAYA Basahin ang talambuhay. Igawa ito ng balangkas. Noong Agosto 19, 1878, sa liblib na bayan ng Baler sa lalawigan ng Tayabas, (tinatawag na ngayong Aurora) ay may batang isinilang. Ang mga magulang niya ay sina G. Lucio Quezon at Gng. Maria Dolores Molina. Sa paaralang

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement