Page 162

Pababa 1. Sangay ng agrikultura na nauukol sa simulain, gawain sa pagpaparami ng ani sa bukid o pagsasaka.

B. Habang Nakikinig * Paggamit ng Ugnayang Tanong at Sagot Pagsagot ng mga mag-aaral sa mga tanong na nasa kwadro.

Itanong: “Sinu-sino ang kilala ninyong agronomo?”

1. Kailan at saan isinilang si Pedro Escuro? Sino ang kanyang mga magulang? 2. Sa anong pag-aaral nagpakadalubhasa si Pedro Escuro? 3. Ano ang kanyang naging tulong at kontribusyon sa pag-unlad ng agrikultura ng bansa? 4. Ano ang parangal na iginawad sa kanya ni Pang. Fidel Ramos?

(Dagdagan pa ang pagsasanay.) •

Pagpapayaman ng Talasalitaan Pagbibigay ng kahulugan sa salita ng higit sa isang kahulugan ayon sa gamit sa pangungusap. Ibigay ang kahulugan ng salitang kinahunan sa pangungusap. A. 1. Mapagmahal at responsable ang magulang ni Pedro. 2. Magulang na nang pitasin niya ang mangga. B. 1. Itinuro ni Dr. Pedro Escuro ang wastong pagpupunla ng binhi. 2. Ang silid-aklatan ay itinuro ni Nica sa bagong kamag-aral.

Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Pagpapabigay sa mga mag-aaral ng pamantayan sa pakikinig.

Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig * Paggamit ng Pangkatang Gawain Sabihin na habang nakikinig sila ay may mga tanong silang sasagutin na nasa loob ng kahon. Sa pamamagitan ng mga tanong na nasa kwadro, sila’y makapagsasalaysay. Pagpangkat-pangkatin ang mga mag-aaral nang apatan. Hayaang pumili ng kani-kanilang kahon na sasagutan.

152

C. Pagkatapos Makinig Paglalahad ng mga mag-aaral ng kanilang sagot. Pagsasalaysay ng wastong pagkakasunud-sunod ng mahahalagang pangyayari sa kwento. *

Paggamit ng Susing Salita Sa pamamagitan ng mga susing salita na nasa istrip ng kartolina o cut-out strips, hayaang isalaysay ang tekstong pinakinggan ayon sa wastong pagkakasunud-sunod ng mahahalagang pangyayari. pampublikong paaralan ng Naipitan kamag-anak sa Naga

magna cum laude Senior Scientist, Philippine Rice Research Institute

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement