Page 159

3. Aling baitang ang may pinakamaraming bilang ng kumukuha ng computer course? 4. Aling baitang ang may 130 mag-aaral na kumukuha ng computer course? 5. Pagsunud-sunurin ang mga baitang mula sa may pinakamarami hanggang sa may pinakakaunting bilang ng mga mag-aaral sa computer course? C. Pagkatapos Sumulat Hayaang magpalitan ang magkatabi ng ginawa para iwasto.

V. TAKDANG-ARALIN *

Paggamit ng Pie Graph Pag-aralan ang graph sa ibaba. Sagutin ang mga tanong kaugnay nito. Buwanang Badyet ng Mag-aaral na nasa Ikaanim na Baitang Isulat nang patalata ang sagot sa sumusunod na mga tanong:

IV. PAGTATAYA *

Pag-aralan ang pictograph sa itaas. Ayusin ang bilang ng baitang mula sa pinakamarami hanggang sa pinakakaunti at sabihin din ang bilang. Isulat ito nang patalata.

Paggamit ng Pictograph Ang pictograph ay naghahambing ng dami sa tulong ng mga larawan.

ipon 5% damit 15%

Narito ang talaan ng bilang ng mga mag-aaral sa bawat baitang sa paaralang Elementarya ng San Gregorio. Bilang ng Mag-aaral sa Bawat Baitang

mga gamit sa paaralan 40%

libangan 10%

mga gamit sa paaralan 40%

Ang bawat tao = 10

1. Ano ang paksa ng pie graph? 2. Anong badyet ang may malaking bahagdan? 3. Ilang bahagdan ang nakuha ng mga gamit sa paaralan? 4. Ilang bahagdan ang nakuha ng pagkain? 5. Anong badyet ang pinakamaliit? 149

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement