Page 146

Pagpapalawak ng Talasalitaan Ilahad sa pisara ang pangungusap. Ipabigay ng kahulugan ng mga salita ayon sa gamit nito sa pangungusap. 1. Ang meteorological models ay ginagamit ng mga siyentista/siyentipiko sa pagsusuri at paghuhula sa pattern ng polusyon sa hangin. 2. Ang klima ay nagresulta sa iba’t ibang uri ng pamumuhay ng tao dahil iba-iba ang temperatura ng lugar sa mundo. 3. Ang kalamidad ay direktang may kaugnayan sa lagay ng panahon. Pagtatakda ng Pamantayan Pagbibigay ng mga mag-aaral ng mga pamantayan sa pagbasa nang tahimik. 1. Itikom ang labi at gamitin lamang ang mga mata sa pagbabasa. 2. Unawain ang binabasa.

B. Habang Bumabasa * Paggamit ng Graphic Organizer (cluster chart) Sabihin: “Habang kayo’y bumabasa, gawin ninyo ang ____________________:” 1. Pagkukumpol ng mga salitang may panlapi na— A. inuulit ang pantig Halimbawa: susuriin B. -an sa hulihan ng salita Halimbawa: karukhaan C. maka- sa simula ng salita Halimbawa: makapamuhay 136

2. Aalamin din nila sa sanaysay na babasahin ang mga sanhi at bunga ng mga pangyayari. Isusulat nila ang sagot sa kasunod na payak na habi. World Meteorological Day

Ipasa nang tahimik ang sanaysay. 1.

sanhi

bunga

2.

sanhi

bunga

3.

sanhi

bunga

C. Pagkatapos Bumasa • Pagtatalakay sa Binasa Ipasagot ang pangganyak na tanong. Ilahad na muli ang Cluster Chart. Ipaulat ang hinihinging mga salitang may panlapi. Ipaliwanag ang ginawang pagkukumpol ng mga salita. Ipaliwanag ang kahulugan ng mga salita batay sa ginamit na panlapi. 1. Salitang inuulit ang pantig Pagsasabi kung ang gawain ay nasa kasalukuyan o gagawin pa. Halimbawa: Kasalukuyan

Gagawin pa

nagdedetermina

aangat

2. Salitang nagsisimula sa ma-. Nagsasabi ito ng pagkamayroon. Halimbawa: malinis (mayroong linis)

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement