Page 14

Ang mga kasanayang inilahad sa T-chart ay nagpapatunay na may mga kasanayang magkatulad sa pag-unawa ng pakikinig at pagbasa. A. Mga Mungkahing Estratehiya at Teknik sa Pakikinig Gumagamit ang mga mag-aaral ng iba’t ibang estratehiya at teknik sa kanilang pakikinig. Narito ang ilan. 1. Pagbubuo ng mga Ideya Sa pagbubuo ng mga ideya, kadalasa’y sinusunod ang kayarian ng isang paglalahad ng mga impormasyong napakinggan tulad ng paglalarawan, pagsusunud-sunod, paghahambing, sanhi at bunga, at paglutas ng problema. Maaaring makatulong ang mga graphic organizer. Mahalagang bago makinig ang mga magaaral ay mailahad ng guro ang mga gawain ng mga mag-aaral habang nakikinig. Halimbawa, ang lilinangin ay ang kasanayang, “Nakagagawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga tungkol sa seleksyong napakinggan.” Panuto: Punan ng impormasyon ang bawat kolum. Suliranin

Sanhi

Bunga

Solusyon

2. Paglalahat Maraming pangunahing kaisipan at mga detalye ang maaaring marinig sa isang tagapagsalita kaya dapat na matuto ang mga mag-aaral na makilala at matandaan ang mga pangunahing ideya lamang. Sa ilalim ng pangunahing ideya, 4

maaaring pangkatin ng mga mag-aaral ang mga detalye. Ang ganitong paraan ng paglalahat ang pinakamadaling daan tungo sa pag-unawa at pagpapanatili ng mga impormasyong dapat matutuhan. Halimbawa: Kasanayan: Nasasagot ang mga tanong tungkol sa detalye ng ulat/balitang napakinggan Maaaring gumamit ng flow chart. Mahahalagang Pangyayari

Ano?

Sino?

Saan?

Kailan?

3. Pagkuha ng mga Tala Malaking tulong ang pagkuha ng mga tala upang maging aktibong tagapakinig ang mga mag-aaral. Kailangang matanim sa kanilang kamalayan na ang pagkuha ng mga tala ay isang paraan upang matandaan ang mga impormasyong kanilang napakinggan. Ipakikita muna ng guro sa pisara ang wastong paraan ng pagkuha ng mga tala at saka ipagawa ito sa papel habang nakikinig. Dapat ay alam ng mga mag-aaral kung ano ang kailangan nilang itala — mga pangunahing kaisipan, pagkakasunud-sunod ng mga ito, sanhi o bunga, paghahambing. Halimbawa: Kasanayan: Naiaayos ang mga pangyayari sa kwentong napakinggan

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement