Page 12

Metodo, Estratehiya, at Teknik sa Pagtuturo ng Wika ANG PAGTUTURO NG PAKIKINIG I.

Bago natin talakayin ang Estratehiya at Teknik sa Pagtuturo ng Pakikinig, alamin muna natin ang mga uri ng pakikinig na binanggit ni Papa (2000). Tunghayan ang sumusunod na T-chart. MGA URI NG PAKIKINIG

Panimula Nakikipagkomunikasyon o nakikipagtalastasan tayo sa pamamagitan ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat. Sinabi ni Wright (1973-74) ayon kay Tatlonghari (2006) na ang panahong ginugugol ng isang karaniwang tao sa bawat araw sa apat na kasanayan sa pakikipagtalastasan ay may kani-kanyang bahagdan tulad ng nasa kasunod na grap.

Ginagamit ang masusing pakikinig sa pagkilala at paglinang ng kamalayan sa komunikasyong di sinasalita. Masusing Pakikinig

Pakikinig sa mga naka-tape e na huni ng mga ibon, karaniwang tunog sa paligid, at ang pakikinig sa mga tunog, pantig, at salita.

Pagsulat – 9% Pagbasa – 16%

Ito ang pakikinig sa isang nagsasalita o nagbabasa nang pabigkas upang malibang at masiyahan.

Pagsasalita – 30%

Halimbawa:

Pakikinig – 45% 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Makikita sa grap na ang pakikinig ang pinakagamitin sa Sining ng Komunikasyon. Gayon pa man, sinasabing ito ang sining pangwikang may pinakamaliit na bahagdang itinuturo sa elementarya. Noong hindi pa narerebisa ang Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto (Philippine Elementary Learning Competencies ng BEC 2002), makikita na ilan lamang ang tiyak na kasanayan sa aspektong Pakikinig. Subalit sa binagong Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto, balanse na ang bahagdan ng kasanayang lilinangin sa apat na makrong kasanayan – Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa, at Pagsulat. Pinag-ukulan na ito ng pansin sa ating kurikulum na ituturo sa bawat antas ng edukasyon, lalo na sa elementarya. 2

Halimbawa:

Masining na Pakikinig

Masaklaw na Pakikinig

Pakikinig sa mga tugma, tula, o kwento habang binabasa o binibigkas ng guro. Nabibigyan nito ang mga mag-aaral ng pagkakataong mailarawan sa kanilang imahinasyon ang mga tauhan, tagpuan, at mga pangyayari habang nakikinig. Dito rin pumapasok ang pagpapakahulugan sa mata talinghagang pahayag at ang madamdaming pagbasa ng napakinggang seleksyon. Masaklaw ang pakikinig kung ang layunin ay unawain ang mga mensahe ng seleksyong pinakinggan. Ito rin ang uri ng pakikinig na kailangan sa mga gawaing pampagtuturo. Dito titiyakin ng mga mag-aaral ang layunin ng pagsasalita, ang mga

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement