Page 119

Makabuo kaya kayo ng mga pangungusap na binubuo ng payak na pangungusap at di-pangungusap? Anong uri ito ng pangungusap? Ito ang bagong aralin natin.� B. Paglalahad * Paggamit ng AGMN (Alam Na, Gustong Malaman, Natutuhan) Ilahad ang dayagram sa pisara. Paksa: Ang Bumubuo ng Hugnayang Pangungusap Alam Na

Gustong Malaman

1. A n g p a y a k na pangungusap ay lipon ng mga salita na may buong diwa.

1. Ano ang hugnayang pangungusap?

Natutuhan

2. A n o a n g b u mubuo ng hugnayang pangungusap?

Patnubayan ang mga mag-aaral sa pagbabahagi/pagbibigay ng kanilang kaalaman. Itanong: “Ano ang paksa ng ating bagong aralin? Alin dito ang inyong alam na? Isulat sa kolum ng dayagram (A). Ano ang ibig ninyong malaman sa ating bagong aralin? Isulat sa kolum ng dayagram (B). Ilahad sa pisara ang pangungusap.

tatlong

hugnayang

Ipasuri ang mga bahagi ng hugnayang pangungusap.

*

Paggamit ng Graphic Organizer (Data Retrieval Chart) Payak na Pangungusap

Pangatnig

Sugnay

1. M a h a l a g a a n g wastong pagkain sa araw-araw

para

sa kalusugan ng mga batang katulad ninyo.

2. Itinuturo sa mga paaralan ang kalusugan at nutrisyon

upang

matiyak na wasto at sapat ang pagkain ng mga batang mag-aaral.

3. Ang kendi o minatamis ay nakakawalang gana sa oras ng pagkain

kaya

dapat lamang itong kainin bilang panghimagas.

C. Paghahalaw Magkaroon ng talakayan tungkol sa sinuring mga hugnayang pangungusap. Itanong: 1. Buo ba ang diwa ng pangungusap 1, 2, at 3? 2. Ibigay ang payak na pangungusap sa bawat bilang. Ano ang sinasabi sa bawat pangungusap? 3. Ipabigay ang mga pangatnig. Ipaliwanag na ang pangatnig ay mga kataga o salita na nag-uugnay ng payak na pangungusap at sugnay upang mabuo ang hugnayang pangungusap. Ang iba pang pangatnig na ginagamit sa hugnayang pangungusap ay ang sumusunod: dahil, sapagkat, na, kapag, nang, subalit, datapwat, bagkus, at iba pang kauri nito. 109

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement