Page 1

2/2017 juni – juli – august

Sankt Hans fest i Lystrup se side 9

Formandsberetning Lystrup se side 4-5

Formandsberetning Elev se side 10-11

Sogneudflugt til Himmelbjerget se side 12

www.lystrupkirke.dk www.elevkirke.dk

Lystrup – Elev sogneblad


LYSTRUP OG ELEV Lutherstafet 2017

Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik af den katolske kirkes afladshandel blev starten på den lutherske reformation. I 500 året for reformationen er de seks kirker Elev, Egå, Hjortshøj, Elsted, Lystrup og Skæring gået sammen om en foredragsrække, der belyser reformationen både i Tyskland og herhjemme. Det er gratis at deltage i Lutherstafetten. Tilmelding er ikke nødvendig. Onsdag den 7. juni 2017 kl. 19.30 i Elev Sognehus. Peter Værum: Fortællingen om Martin Luthers kamp og kærlighed. Luther var en lærd munk, der modigt trådte op imod den mægtige katolske kirke og de fleste af tidens fyrster. Luther oplevede kærligheden på sin egen ”reformatoriske” måde. Der skal en fortæller til, før vi forstår det. Peter Værum er teolog, kendt som fortæller, forfatter og forkynder. Tidligere ansat som højskolelærer ved Rønshoved Højskole. Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.30 i Egå Sognegård. Erik Kelstrup: Eberhard Jüngel, en luthersk teolog på nutidens præmisser. Den tyske teolog Eberhard Jüngel er en ægte arvtager til Luther og henviser ikke bare til den gamle Wittenbergmester, men tager indholdet i de lutherske mærkesager op. Foredraget vil give et indblik i Jüngels teologi og på den baggrund forsøge at påvise, hvor relevant det er stadigt at drive luthersk teologi. Erik Kelstrup er teolog, foredragsholder og præst ved Ormslev Kirke.

foto: Nils Rosenvold

foto: Københavns Universitet

Onsdag den 21. juni 2017 kl. 19.30 i Hjortshøj Sognegård. Marianne Christiansen: Luthers salmer. ”Musikken forkynder for hjertet, hvad teologien forkynder for forstanden,” sagde Martin Luther. Og hans forståelse af musikken og salmesangen har præget både vores kultur og kirke, og Luthers salmer er stadig levende i dansk salmesang. Marianne Christiansen er Biskop over Haderslev Stift og formand for Folkekirkens Ungdomskor (FUK). Onsdag den 9. august 2017 kl. 19.30 i Elsted Sognegård. Rasmus Dreyer: Reformationen i Danmark. De fleste har lært i skolen, at reformationen i Danmark skete i 1536, og at Hans Tausen var ”Danmarks Luther”. Men det begyndte meget tidligere. Så snart Luther havde slået sine teser op i 1517, begyndte der at ske noget i Danmark. Rasmus H.C. Dreyer er sognepræst ved Roskilde Domkirke, er formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og har i en årrække været ansat på Det Teologiske Fakultet. Onsdag den 16. august 2017 kl. 19.30 i Lystrup Kirke. Merete Arnstrøm: Luthers Käthe. Et spil om Reformationen - om Martin Luther og hans hustru Katharina von Bora. Det er en kvindemonolog, der i dramatisk form lader Martin Luthers hustru Katharina von Bora fortælle om sit liv, om sit opbrud fra et nonnekloster til ægteskabet med Luther, om Reformationen og om livet i Wittenberg. Merete Arnstrøm er skuespiller, teolog og tidligere sognepræst i Birkerød Onsdag den 23. august 2017 kl. 19.30 i Skæring Kirke. Mikkel Wold: Det sande jeg og tilgivelsen. ”Der kom det sande jeg nok frem,” siger vi nogle gange, når nogen dummer sig. Men hvad er det sande jeg? Og hvad gør vi med alt det, vi selv ikke kan, og det, der ikke lykkes? Luther tænkte over de her ting ud fra begrebet retfærdiggørelse. Det klinger gammeldags, men ordet dækker over noget, der er lige så aktuelt i dag som dengang. Mikkel Wold er sognepræst ved Marmorkirken i København og lektor i sjælesorg.

side 2


LYSTRUP OG ELEV Indskrivning til konfirmation i 2018 Tirsdag den 13. juni kl. 17.00 er der konfirmandindskrivning i Lystrup kirke for alle, som skal konfirmeres i 2018, og deres forældre. Sognepræsterne Hans Boas og Lene Dahl-Hansen vil denne dag fortælle lidt om, hvilke planer de har for holdene, og hvad man kan glæde sig til. Datoerne for konfirmationer i Lystrup kirke i 2018: 7.a: fredag den 27. april kl. 10.00 7.b: søndag den 29. april kl. 10.00 7.c: lørdag den 28. april kl. 10.00 7.d: lørdag den 5. maj kl. 10.00 Hvis man bor i Elev og gerne vil konfirmeres dér, kan det sagtens lade sig gøre. Også selvom man går til konfirmationsforberedelse et andet sted med sine klassekammerater. I Elev kirke er der konfirmation den 6. maj 2018 kl. 10.00, og I bedes kontakte sognepræst Lene Dahl-Hansen, e-mail: led@km.dk, tlf. 29 60 34 60, hvis I er interesserede i denne mulighed. De konfirmander, som ønsker konfirmation i Elev Kirke, vil blive samlet nogle få gange inden konfirmationen.

Sognerejsen til Berlin

Der er ved redaktionens afslutning 25 tilmeldte til sognerejsen til Berlin, som finder sted fra onsdag den 6. til søndag den 10. september. Rejsen er arrangeret af Lystrup, Elsted og Elev sogne i fællesskab. Vi ser frem til en dejlig tur med vores rejseleder, Uffe Vestergaard, som allerede har sørget for en grundig introduktion til rejsen. Tirsdag den 22. august er der fest- og ryste-sammen aften i Lystrup Kirke.

Thorning Kirke

Pilgrimsvandring

og besøg på Blicher-egnens museum Lystrup og Elev er gået sammen med Lisbjerg og flere andre sogne om at arrangere en fælles pilgrims­ vandring på Blicheregnen langs et stykke af den gamle Hærvej onsdag den 30. august kl. 8.3017.00. Der bliver afgang med bus fra Lystrup Kirke. Turen koster 50 kr. pr. person. Vi starter med at køre til Vium kirke. Her vil sogne­ præst Jørgen Løvstad holde en kort andagt og fortælle om kirken. Ellen Andersen vil introducere til pilgrimsvandringen. Derefter går vi langs den gamle pilgrimsvej i naturskønt landskab ved Nipegård Sø, hvor de medbragte madpakker spises. Efter ca. seks kilometers vandring kommer vi til Thorning kirke, hvor vi ser på kirken, som bl.a. har en prædikestol med fem kvindefigurer, der repræsenterer fem dyder. Her finder vi også Svend Havsteen-Mikkelsens altertavle med ”Vandringen til Emmaus”. Endelig besøger vi Blicheregnens Museum, hvor vi drikker kaffe, inden vi kører hjem. Alle, som kan gå de seks kilometer i roligt tempo, er velkomne. Hvis vejret er meget imod os, springes vandreturen over, og vi kører i stedet fra Vium til Thorning. Medbring foruden madpakke evt. regntøj. Tilmelding til kirkekontoret i Lisbjerg på tlf. 87 13 58 36 senest den 16. august 2017 eller pr. mail til rethinkdyder@gmail.com. Pris for deltagelse er 50 kr. pr. person. Be­taling sker kontant i bussen.

foto fra pilgrimsvandringen Palmesøndag

side 3


LYSTRUP Lystrup menighedsråd – beretning 2016/17 Af menighedsrådsformand Karsten Mumm

Reformationsjubilæum I oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed, der blev startskuddet til reformationen. I Aarhus Stift fejres jubilæet i 2017 med mange forskellige aktiviteter. Reformationsjubilæet vil skabe forståelse for Reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed. ”Luthers Nøgle” er et historisk rollespil, der skal give konfirmander indsigt i tiden omkring reformationen i Danmark. Rollespillet blev også i 2016 afviklet ved Todbjerg kirke, hvor konfirmander fra hele Aarhus Nordre provsti og mange frivillige deltog. Folkekirken i tal Flertallet af den danske befolkning er medlemmer af Folkekirken og dermed en del af et luthersk trossam­ fund. At Folkekirken står så stærkt har historiske rødder tilbage til reformationen og til grundloven af 1849, der gav Folkekirken en særlig status. 75,9 % af den danske befolkning er den 1. januar 2017 medlem af folkekirken. I Lystrup sogn er det 79,1 %, og i hele lokalområdet Lystrup, Elsted og Elev er det 81,3 % - en lille nedgang i forhold til året før. Menighedsrådsvalg den 8. november 2016 I Lystrup sogn havde vi et egentligt afstemningsvalg, og på kirkens hjemmeside kan man se, hvem der blev valgt til menighedsrådet, og hvilke enkeltposter og udvalgsposter de enkelte medlemmer har fået. Evy Benthe Hansen, Egon Skødt og Christian Matthiesen havde på forhånd meddelt, at de ikke ønskede at genopstille til menighedsrådet. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke disse tre afgåede menighedsrådsmedlemmer, som gennem en lang årrække har ydet en kæmpe indsats for Lystrup Kirke. Menighedsrådets overordnede opgaver Menighedsrådet - dvs. de ni folkevalgte medlemmer og de to præster - har ansvaret for sognets kirkelige liv og de administrative anliggender - herunder påhviler det menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Vi ønsker, at Lystrup Kirke skal være en vedkommende del af lokalsamfundet og fremstå som et kirkeligt og kulturelt samlingssted, hvor vi forsøger at formidle menneskelige og folkelige fællesskaber. side 4

Lystrup Kirke har som bekendt to sognepræster, Hans Boas og Lene Dahl-Hansen, og Lystrup sogn er i pastoratfællesskab med Elev sogn, så vi er fælles om vore præster. I pastoratfællesskabet vil vi i årene fremover blive påvirket af byudviklingen i ”Nye”, som forventes at blive lagt ind under Elev sogn. Den forventede store tilflytning vil påvirke området og også den gejstlige betjening af Lystrup og Elev sogne. Forskellige gudstjenester Der er normalt gudstjeneste på Lokalcenter Sønderskovhus en onsdag i hver måned, hvor vore præster sammen med præsterne fra Elsted sogn på skift forestår gudstjenesten. Julen er en af årets store højtider, og traditionen tro var der i tiden op til jul flere arrangementer for børn i Lystrup kirke, bl.a. Luciaoptog og krybbespil, og juleaftensdag var der to børnegudstjenester og to eftermiddagsgudstjenester. Som optakt til julen var der Evensong med Aarhus Universitetskor søndag den 18. december.

2. pinsedag var der traditionen tro dåbsjubilæum i kirken. Alle børn, der for fem år siden blev døbt i Lystrup Kirke, var sammen med deres forældre og faddere inviteret til at deltage i en børnegudstjeneste med efterfølgende frokost og underholdning. I samarbejde med KFUM-spejderne blev der i år holdt nytårsparade i Lystrup Kirke, hvor spejderne deltog på festlig vis i gudstjenesten. Og sammen med FDF blev der i år holdt fastelavnsgudstjeneste. Efter gudstjenesten sørgede FDF’erne for, at børnene kunne slå katten af tønden. Kor og koncerter Kirkens mini-, pige- og ungdomskor er et godt eksempel på det ungdomsarbejde, vi gerne vil inspirere til og være en del af. Korene har i årets løb deltaget i forskellige sammenhænge. Kirken har i løbet af året 2016 inviteret til flere koncertoplevelser, hvor organist Lars Nabe-Nielsen har sammensat et program med et bredt repertoire.


LYSTRUP Skole-kirke samarbejdet og børnefamilierne Skole-kirke samarbejdet prioriteres højt, og det har bl.a. medført, at kirken sammen med Lystrup skole også i skoleåret 2016/17 har arrangeret morgensang i kirken for eleverne fra 0. – 5. klasse en gang om måneden. Babysalmesang er for alle små børn i alderen 3-8 måneder og deres mor eller far. I 2016 var der 50 døbte mod 42 året før. Der var 64 konfirmerede mod 44 året før. Konfirmandernes inddragelse i en gudstjeneste ses som en god læringsproces. Lystrup Kirke vil gerne styrke børnefamiliernes forhold til kirken. Det gør vi bl.a. ved at fortsætte tradi­ tionen med spaghettigudstjenester, ved introduktion til kirke og kristendom for 3. klasserne, ved morgensang i kirken, ved det fortsatte arbejde med korene og ved babysalmesang.

Emma Nielsen med sin besøgsven Aase Andersen (th)

stillet. Besøgstjenesten har til formål er at formidle kontakt mellem frivillige besøgsvenner og værter, hvor sygdom, handicap eller ensomhed gør det svært selv at komme ud og deltage i et reelt fællesskab Sorg- og livsmodsgruppen er for mennesker, der har Foredrag og andre aktiviteter mistet nære pårørende inden for de seneste måneder Kirkehøjskolen har fortsat god tilslutning. Det geneller år nemgående tema i vinterhalvåret 2016/17 har været . ”Livshistorier”. Der har også været to litteraturaftener, Genbrug og sognestøtte og af foredragsholdere har vi bl.a. haft besøg af proLystrup Genbrug har i dag tilknyttet ca. 80 personer fessor Svend Brinkmann. til de to forretninger, og overskuddet deles ligeligt Kirkestafet er efterhånden blevet en kendt aktivitet. mellem Lystrup sogn og Kirkens Korshær. Den del af Sammen med 6 andre kirker afviklede vi en kirke­ overskuddet, der tilgår Lystrup sogn, forvaltes af Lystafet i 2014 og igen i 2016, hvor vi nåede til Lystrup strup Sognestøtte, som er et udvalg, der er nedsat af kirke den 8. juni. Lystrup menighedsråd. Sognestøtten uddeler midler Til Skt. Hans fest ved Lystrup Kirke møder fortsat til almennyttige og almenvelgørende formål efter de rigtig mange frem og ser bålet brænde, hører båltalen af menighedsrådet vedtagne retningslinjer. og synger med på de traditionelle sange. Båltalen blev holdt af den nye skoleleder på Lystrup skole, Medarbejderforhold og bygninger Katja Franziska Uth. I Lystrup Kirke har vi en meget dygtig stab af medTraditionen tro deltog vi i Folkekirkens Nødhjælps arbejdere, der bakker op om kirken og de mange landsindsamling – såvel i 2016 som i indeværende aktiviteter, der sker i og ud fra kirken. år, søndag den 12. marts. Temaet for indsamlingen i Den 15. august 2016 tiltrådte Betina Skjødt som ny år var ”Hjælp til verdens allerfattigste”, og der blev i år kirketjener til afløsning for Michelle Drebis. indsamlet ca. 30.000 kr. i Lystrup og Elev sogne. Om de bygningsmæssige rammer kan nævnes, at kirken er blevet malet udvendig i 2016.

Den diakonale dimension Vi skal som kirke være opmærksomme på dem, som har det svært. Menighedsplejen ved Lystrup Kirke uddeler hvert år julehjælp til familier, der er vanskeligt

Afslutning Det frivillige engagement, der er i og omkring Lystrup kirke, er vi rigtig glade for, og jeg vil gerne udtrykke en stor tak for denne indsats. Jeg ser frem til, at også 2017 må blive et indholdsrigt år med mange gode oplevelser. Vi er jo allerede kommet godt i gang. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til de ansatte ved kirken og til kollegerne i menighedsrådet for et godt år 2016. Beretningen kan i sin fulde længde ses på kirkens hjemmeside www.lystrupkirke.dk.

side 5


LYSTRUP Babysalmesang

Menighedsrådsmøder

Alle møder holdes i Lystrup Kirke fra kl. 19.00 Tirsdag den 6. juni Tirsdag den 1. august Menighedsrådets møder er offentlige. Dagsorden og referat kan ses på kirkens hjemmeside: www.lystrupkirke.dk

Musikpædagog Ingrid Oberborbeck står for et nyt hold babysalmesang. Holdet starter onsdag den 30. august kl. 9.30 og slutter onsdag den 8. november – 10 gange i alt (ferie i uge 42). Babysalmesang er for babyer i alderen 2-8 måneder og deres mødre. Det er gratis at deltage. Tilmelding til Kirke- og kulturmedarbejder Bitten Andersen kkmlystrup@gmail.com (fotos fra tidligere hold)

Morgensang om Danmark

Så er der morgensang for alle de morgenfriske skolebørn og alle andre, som har lyst til at være med. Denne gang handler det om Danmarks natur og historie. Vi vil blandt andet synge ”Danmark, nu blunder de lyse nat”. Tirsdag den 6. juni og onsdag den 7. juni kl. 8.10-8.30 i Lystrup Kirke. Alle er velkomne til at synge med.

Sommerkoncert

Ungdomskoret ved Lystrup kirke inviterer til sommerkoncert søndag den 11. juni kl. 17.00. Koret byder dels på kirkelige værker, dels på verds­ lige sange, herunder en række forårs- og sommersange med tekst af Jeppe Aakjær. I Kristi Himmelfartsferien deltog koret i det fællesnordiske korstævne Norbusang i Os i Norge. Herfra har koret bragt et par sange med hjem, som vil blive præsenteret ved koncerten. Koret ledes af Lars Nabe-Nielsen. arkivfoto fra morgensang

Litteraturaften

Den næste litteraturaften i Lystrup Kirke bliver torsdag den 14. september kl. 19.30. Vi læser ”Bellmanns guitar” af Thorstein Thomsen. Der er bestilt en læsetaske. Bogen kan hentes fra den 15. august i Lystrup Kirke hos Bitten Andersen.

side 6


LYSTRUP

Hans Clausen - Gjerrild Klint

Kunstudstilling

med Hans Clausens malerier Søndag den 13. august kl. 12.30 lige efter gudstjenesten holder vi fernisering på en udstilling med malerier af kunstneren Hans Clausen fra Skørring. Hans Clausen er født i Slesvig by. Med en opvækst i byens ældste del og tilhørende det danske mindre­tal var sprogene og de kulturelle påvirkninger plattdütsch, dansk og højtysk. Kimen til et liv som kunstmaler blev lagt i barndomsbyens livlige håndværker- og arbejderkvarter i 50-erne, hvor de stærke visuelle påvirkninger og en tidlig optagethed af farver og billeder var medvirkende faktorer. Som 18-årig flyttede Hans Clausen til Danmark, hvor han gik på Århus Kunstakademi. Hans Clausen debuterede som maler på Kunstnernes påskeudstilling i Aarhus 1977. I 1980 grundlagde han sit eget værksted i den nedlagte landsbyskole i Skørring på Djursland. Hans Clausen søger at virkeliggøre et maleri, som uafhængigt af tidernes skiftende genrer, smag og motiver bevarer sin egen klarhed og styrke.

Hans Clausen - Skørring

Hans Clausen - Sommerstrand Fanø

side 7


PRÆDIKANTLISTE LYSTRUP OG ELEV Lystrup kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

kl. 11.00 Hans Boas 5-års dåbsjubilæum

Elev Søndag den 4. juni Pinsedag Joh. 14,22-31 – Fred efterlader jeg jer

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Mandag den 5. juni 2. pinsedag kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste i Joh. 3,16-21 – Således elskede Gud verden Lisbjerg (se side 9)

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 11. juni Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 – I må fødes på ny

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 18. juni 1. s. e. trinitatis Luk. 16,19-31 – Den fattige Lazarus

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 25. juni 2. s. e. trinitatis Luk. 14,16-24 – Det store festmåltid

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 2. juli 3. s. e. trinitatis kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Luk. 15,1-10 – Lignelsen om det mistede får

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 9. juli 4. s. e. trinitatis Luk. 6,36-42 – Splinten og bjælken

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Marianne Bonde

Søndag den 16. juli 5. s. e. trinitatis Luk. 5,1-11 – Peters fiskefangst

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 23. juli 6. s. e. trinitatis Matt. 5,20-26 – Om vrede

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 30. juli 7. s. e. trinitatis Luk. 19,1-10 – Tolderen Zakæus

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 6. august 8. s. e. trinitatis Matt. 7,15-21 – Om falske profeter

ingen gudstjeneste

Søndag den 13. august kl. 11.00 Hans Boas 9. s. e. trinitatis Fernisering efter gudstjenesten Luk. 16,1-19 – Den uærlige godsforvalter

ingen gudstjeneste

kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Fernisering efter gudstjenesten kl. 9.30 Hans Boas

kl. 9.30 Hans Boas

kl. 9.30 Lene Dahl-Hansen

Søndag den 20. august 10. s. e. trinitatis kl. 11.00 Lene Dahl-Hansen Luk. 19,41-48 – Jesus græder over Jerusalem Kirkefrokost

kl. 11.00 Hans Boas

Søndag den 27. august 11. s. e. trinitatis Luk. 18,9-14 – Farisæeren og tolderen

kl. 9.30 Hans Boas

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer. Henv. til kordegnekontoret, tlf. 86 22 79 76.

side 8


LYSTRUP OG ELEV Sankt Hans fest ved Lystrup Kirke

Friluftsgudstjeneste i Lisbjerg

for hele familien mandag 5. juni kl. 14.00. 2. pinsedag holder vi gudstjeneste på boldbanen ved Lisbjerg Kirke, Bymandsvej 26, Lisbjerg. Kirkernes børnekor medvirker, og der vil være bænke til alle. Efter gudstjenesten er der kaffe, kage og leg. Kontakt din præst, hvis du bidrager til kagebordet. P-plads ved kirken, beboerhuset, samt vuggestuen Rønnebo. Et samarbejde mellem Todbjerg - Mejlby, Elsted, Lystrup - Elev og Skejby - Lisbjerg sogne.

Gudstjenester på Sønderskovhus Onsdag den 14. juni kl. 10.30 Iben Vinther Nordestgaard Onsdag den 9. august kl. 10.30 Hans Boas

I år har Lystrup Kirke arrangeret Sankt Hans fest fredag den 23. juni i samarbejde med KFUM-spejderne. Som noget nyt vil børnene i år kunne være med til at fremstille en heks til bålet sammen med spejderne. Spejderne sørger også for, at børnene kan bage snobrød. Vi begynder kl. 19.00, hvor der er mulighed for at grille det medbragte kød. Samtidig kan børnene hjælpe til på ”hekse-værkstedet”. Kl. 20.00 står KFUM-spejderne for rundboldspil på plænen. Her kan alle være med. Kl. 21.00 tændes bålet. Johannes Damsgaard-Bruhn holder båltalen, og vi synger nogle sommersange. Vi slutter af med kaffe, saft og kage. Johannes har været spejder i Lystrup Gruppe, fra han var 8 år gammel. Siden dengang har spejderiet fyldt meget for ham, både som spejder, som leder og koordinator på forskellige projekter, især samarbejdet med Mercy Scouts i Uganda. Johannes er uddannet erhvervspsykolog og arbejder som selvstændig konsulent med firmaet Alfanova. I sit arbejdsliv og fritidsliv er det værdisæt, han har lært som spejder, bærende for hans tilgang til verden: Hvis vi løfter i flok, kan vi løfte mere, end vi tror.

Altersæt til Sønderskovhus

Præsterne i Elsted og Lystrup-Elev holder på skift gudstjenester på Sønderskovhus. For også at kunne holde altergang har vi ansøgt Lystrup Sognestøtte om hjælp til anskaffelse af et altersæt. Der er nu hos DanSand indkøbt en kalk, en disk og 20 bægre i sterlingsølv med forgyldning. Vi siger tak til Lystrup Sognestøtte, og glæder os over, at vi nu kan give beboerne på Lokalcenteret mulighed for at modtage nadveren.

side 9


ELEV Beretning fra Elev menighedsråd

er fortsat kasserer, kontaktperson (menighedsrådets kontakt til personalet) er stadig Kaja. Ny kirkeværge (holder styr på gravsteder, kirkegård og bygninger) Elev – et sogn i udvikling er Lise. Unnur er formand for kirke- og kirkegårdsElev sogn er i en rivende ududvalget. I menighedsrådsmøderne deltager også vikling, da nybyggeri giver et vore to præster i pastoratet, Hans Boas og Lene Dahl stort antal nye medlemmer af Hansen. Hertil kommer medarbejderrepræsentanten, Folkekirken. De sidste fem år er organist Christian Skovgaard Flarup, samt pastoratets stigningen på mere end 23%. Det kordegn, Henrik Berger Pedersen, som er rådets nyvalgte menighedsråd forsætter referent. Menighedsrådet holder syv møder om året, arbejdet med en sogneudvidelse. hertil kommer møder i de forskellige udvalg. Første del af Nye vil give mere Der er ikke sket ændringer blandt vore dygtige medend en fordobling af Elevs nuvæ- arbejdere i beretningsperioden. rende indbyggertal. Som kirke skal vi være klar til at modtage mange nye medlemmer. Elev Sognehus ”Nye” skal ligge 100% i Elev sogn. Derfor bliver Elev sognehus bliver stadig flittig brugt. Udover sognegrænsen mellem Lisbjerg og Elev sogne flyttet kirkens mange aktiviteter, kan lokale foreninger og mod vest. Dette sker i et samarbejde med Lisbjerg grupper låne huset. Det er muligt at leje sognehuset i sogn. I ”Nye” kommer der på et tidspunkt en ny kirke forbindelse med bryllup, mindesammenkomst og som med tilhørende sognelokaler. noget nyt også i forbindelse med barnedåb. Menighedsrådet har valgt, at det ikke skal være mangel på Menighedsrådsvalget i 2016 et sted at holde dåbsfest, der skal forhindre, at børn I efteråret 2016 var der valg til menighedsrådet. Da vi bliver døbt. En betingelse for at leje huset er, at den nu i sognet er mere end 1000 medlemmer af Folke­ kirkelige handling foregår i Elev Kirke. Vi forsætter kirken, skulle der vælges seks mod tidligere fem kunstudstillingerne i sognehuset. Det har indtil nu medlemmer. Ved orienteringsmøde med efterfølgende været lokale kunstnere og skole-kirke billedkunst. I opstillingsmøde fik vi fem på listen, og dagen efter denne sommer har vi en særlig udstilling af malerier meldte den sidste sig, efter opfordring på Elev Kirkes m.m. fra Lystrup Møbelgenbrug. Her er der mulighed Facebook side. Da der kun kom én liste ”Sognelisten”, for at købe kunst til rimelige penge og samtidig støtte blev der ”fredsvalg” – altså aftalevalg. et godt formål. Det nye råd er forholdsvis ungt, gennemsnittet er 52 år, og vi er kun to pensionister i rådet. Jeg mener, at Kirkens kommunikation rådets sammensætning afspejler sognet på en god Informationen fra kirken til borgerne i Elev Sogn måde. Fra det gamle råd fortsætter Martha Bo Almskou, foregår ved uddeling af Sogneblad og brug af hjemKaja Pedersen og undertegnede. Karen Bilde er nu mesiden; begge dele er fælles med Lystrup Sogn. tilbage efter nogle år. Nye rådsmedlemmer er Unnur Herudover omdeler vi løbesedler ca. 10 gange om Mjöll Vestergaard og Lise Søndergaard Thomsen. året til alle sognets husstande om kirkens arrangeMenighedsrådet har konstitueret sig med undertegmenter. Hertil kommer Elev kirkes Facebooks side. nede som formand, Karen som næstformand, Martha Mange børn i sognet Da 30% af befolkningen i Elev er mellem 0 og 15 år, satser vi selvfølgelig også på denne målgruppe. Vi har babysalmesang, børnekor, dåbsjubilæum m.m. Succesen med spaghettigudstjenester forsætter. Her er begge vore præster på banen og fortæller Bibelens beretninger i børnehøjde. Efter gudstjenesten spises der spaghetti i et oftest fyldt sognehus. Der er ikke konfirma­ tion i Elev i år. Det skyldes at Elev børnene i konfirmationsalderen går i forskellige skoler og ofte ønsker at blive konfirmeret sammen de andre i klassen. Sidste år var der et stort fra skole-kirke samarbejdet ønske om konfirmation i Elev, og Hans Boas Ved menighedsrådsformand Lehn Bang-Mortensen

side 10


ELEV skabte mulighed for dette. Vi håber, at der bliver konfirmation i Elev Kirke igen snart – måske allerede i 2018. Særlige gudstjenester og andre aktiviteter Vi prøver, udover traditionelle guds­ tjenester, at lave andre for former. Lene Dahl-Hansen har siden sin ansættelse stået i spidsen for en række meditationsgudstjenester med forskellig temaer såsom “Lyset” og ”Forår”. Her er der mulighed for fordybelse og stilhed. Jazz og Brunch er en anden form. Vi begynder med gudstjeneste, hvor jazzmusikerne deltager, herefter forsætter vi i Sognehuset, hvor er der er brunch og jazz. Menighedsrådet vil forsætte arbejdet med at lave andre former for gudstjenester, men højmessen er stadig en bærende del af kirken. Der er mange forskellige aktiviteter i kirke og sognehus. Pilgrimsvandringer, musikoplevelser af forskellig art, foredrag og sangaftner, og vi holder fast i den år­ lige sogneudflugt. Kirkestafetten bliver i år til Lutherstafetten. Frivillige og ansatte Vi har fået en del frivillige, som hjælper fortrinsvis ved arrangementer i Sognehuset. Vi er taknemlige over, at der er kommet ekstra hænder, da menighedsrådet er ved at drukne i praktisk arbejde. Vi har ansøgt om at få lov til at oprette en deltidsstilling som kirketjener, med base i Sognehuset. Medarbejderen skal udover

musikcafe i Elev Sognehus den 6. maj 2017

det rent praktiske som rengøring og indkøb til møder, udlån af lokaler også afløse graver og kirketjener i kirken ved ferie og friweekends. Fakta om Elev Sogn I Elev Sogn var der pr. 1. januar 2017 1.416 indbyggere, heraf var 1.170 medlemmer af Folkekirken, svarende til 83%, et fald på 1 procent i forhold til året før. Fra sogne Portalen vedr. 2016 – i parentes 2015 Antal fødte: 21 (21) Antal døde: 3 (1) Antal døbte: 23 (20) Antal konfirmerede: 8 (10) * Antal kirkelige vielser 3 (3) Antal kirkelige velsignelser 2 (0) ** Antal kirkelige begravelser 3 (1) * Da skoleeleverne ikke går på Elev Skole, når de når konfirmationsalderen, bliver nogle konfirmeret i andre kirker. **Par der tidligere er borgerligt gift. Samarbejde Vi har stadig et godt samarbejde med Lystrup menig­ hedsråd. Udover at vi har fælles medarbejdere, samt præstegårdsudvalg (præsteboligen i Bygaden) samarbejder vore aktivitetsudvalg også om større fælles arrangementer. Vi samarbejder stadig på en god og konstruktiv måde med ”Bofælleskabet Elev”. Som noget nyt har vi også deltaget med støtte til ”Elev Kollegiet” (det tidligere Elev Børnehjem). Menighedsrådet var inviteret til indvielse af deres nye naturområde med bål og shelter.

frivillige i sving ved spaghetti-gudstjeneste

Tak Tak til alle som har støttet Elev Kirkes arbejde, frivillige, præster, ansatte og menighedsråd. Jeg ser frem til mange gode og spændende oplevelser sammen med jer.

side 11


ELEV Frivillige hjælpere til arrangementer

Der er mange forskelligartede aktiviteter ved Elev Kirke. Vi vil gerne være åbne og byde indenfor og tage godt imod dem, som kommer. Der er en del, der hjælper til, men vi har brug for flere frivillige, der vil give en hånd med ved f.eks. at brygge kaffe, dække bord, røre i gryderne med kødsovs eller bage en kage. Hvis du har tid og lyst til at hjælpe til engang imellem, kan du henvende dig til Martha Bo Almskou på tlf. 86 23 21 13 eller sognepræst Lene Dahl-Hansen på tlf. 29 60 34 60.

Menighedsrådsmøder

Alle møder holdes i Elev Sognehus fra kl. 19.00. Torsdag den 15. juni Torsdag den 24. august Menighedsrådsmøderne er offentlige. Dagsorden og referater kan ses på kirkens hjemmeside www.elevkirke.dk

Sogneudflugt lørdag den 17. juni

Traditionen tro arrangerer menighedsrådet en sommerudflugt for alle beboere i Elev sogn, som har lyst til at opleve en hyggelig dag med gode fælles oplevelser. I år går turen til området omkring Himmelbjerget, og der er afgang fra Elev Sognehus kl. 9.00. I Silkeborg har vi reserveret en båd, som sejler os mod Himmelbjerget, som vi bestiger i fællesskab, hvorefter menighedsrådet serverer frokost, kaffe og kage. Vi hygger os indtil kl. 13.45, hvor vi bliver hentet af bussen og kører til Dybkær kirke, hvor vi får en rundvisning. Dybkær kirke har en spændende historie. Den

side 12

Der er brug for frivillige hænder ved mange slags arrangementer

er tegnet af samme arkitektgruppe, som står bag Lystrup kirke, og den er bygget i 2010, da den gamle middelalderkirke i sognet, Gødvad kirke, efterhånden var blevet for lille. Den samme udfordring vil vi om nogle år stå overfor i Elev, når Nye bliver en del af sognet, som dermed komme til at vokse betragteligt. Når vi har set kirken og forhåbentlig fået inspiration til vores fremtidige kirkebyggeri, kører vi tilbage til Elev og regner med at ankomme til Sognehuset senest kl. 16.30. Sidste frist for tilmelding til turen er den 6. juni og beløbet bedes indbetalt på reg. nr. 2251, konto nr. 6276987729 eller lægges i en kuvert i postkassen hos kasserer Martha Bo Almskov, Stokbrovej 63. Husk at angive navn og antal, samt en besked hvis man ikke er i stand til selv at gå op på Himmelbjerget. I så fald vil der blive arrangeret kørsel det sidste stykke. Prisen er 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 13 år.


ELEV Fernisering på udstilling

Søndag den 18. juni kl. 12 i Elev Sognehus Efter gudstjenesten den 18. juni er der fernisering på vores nye udstilling med lidt godt til ganen. Denne gang udstilles billeder, udlånt og særlig håndplukket fra Lystrup Møbelgenbrug, som drives i samarbejde med Kirkens Korshær, og hvor også beboere fra Elev arbejder som frivillige. Overskuddet fra salget i genbrugsbutikken går til Sognestøtten, som støtter formål i både Lystrup, Elev og Elsted sogne. Hvad går pengene til? Lystrup Sognestøtte vil som udgangspunkt støtte • Aktiviteter ud fra menighedsrådet, som ikke kan betales af kirkekassen. • Opstartsstøtte til sociale eller kirkelige aktiviteter i sognet, der senere kan blive overdraget til andre rent driftsmæssigt. • Nødhjælp eller anden hjælp til organisationer, der gør en særlig social indsats i eller uden for Lystrup sogn. • Engangsbeløb til enkeltpersoner til enkeltstående begivenheder, som ikke kan gennemføres rimeligt uden vores støtte. • Resocialiseringsstøtte til enkeltpersoner. Ansøgninger fra privatpersoner skal være anbefalet af en af områdets præster.

Nyt hold babysalmesang i Elev.

5. september starter Birgitte Wedell-Wedellsborg et nyt hold babysalmesang i Elev kirke. Forløbet er på 10 gange – hver tirsdag (undtagen uge 42) med afslutning den 14. november. Babyer fra 3-10 mdr. er velkomne sammen med far eller mor. Det er gratis at deltage. Tilmelding skal ske til sognepræst Lene Dahl-Hansen på led@km.dk med oplysning om barnets navn og fødselsdato, samt den voksnes navn, adresse og tlf. nr. Tilmelding senest 27. august.

Billeder kan købes på udstillingen Billederne, som er med på udstillingen er naturligvis alle til salg. Kom og se dem, og gør gerne et godt køb til stuen eller børneværelset!

Seniorer ved Elev sognehus

inviterer dig/jer til socialt samvær med andre 60+’ere. Vores formål er, at 60+’ere får mulighed for at deltage i et givende fællesskab, forblive aktive og dermed styrke livskvaliteten og det gode liv. Klubdag hver mandag i lige uger fra kl. 14.30 i perioden fra 1/9 til 30/4. Af aktiviteter kan nævnes foredrag, virksomheds­ besøg, fællesspisning og klubhygge, herunder også julefrokost og forårsfest. Planlagte aktiviteter til efteråret: • Rundvisning på Skejby Universitetshospital. • Foredrag: Hvad laver politiet uden for Danmark. Kontingent 100 kr. pr. år. Tilmelding til ib.bille@gmail.com.

side 13


LYSTRUP OG ELEV Der kommer ikke nogen … Jo, DU kommer! - om besøgstjenesten i Lystrup, Elsted, Elev Af Hans Boas

Hvad skal der egentlig til, for at man kan være en god besøgsven? Jeg har spurgt Hanne Mortensen, som har været fast besøgsven for Åse siden efteråret 2010. Man skal kunne leve sig ind i besøgsværtens situation, og man skal respektere vedkommende. Og så skal man selvfølgelig have et vist overskud at bruge af selv. Det kan jo ske, at humøret er lidt dårligt – men så er det jo dejligt at opleve smil og glæde, inden man siger farvel og tager hjem igen, fortæller Hanne Mortensen. Der er mennesker, der faktisk sidder alene en stor del af deres tid. Der er mennesker, som kun har en lille familie – eller som har en meget travl familie. Det kan godt føles ensomt – og så er det, at man i sin frustration kan udbryde: Der kommer ikke nogen. Men når man så sidder sammen med sin besøgsven, kan man sige ligesom Åse: Jo, DU kommer! Og det gør den store forskel. Hannes baggrund for at gå ind i besøgstjenesten er et mangeårigt arbejde inden for ældresektoren. Hun startede som ung stuepige i Mou på et plejehjem. Senere har hun haft arbejde på Kommunehospitalet og på Marselisborg Hospital. Hun har også været på Vejlby Lokalcenter, på Vikærgården og Caritas. Hun sluttede af på Lokalcenteret Sønderskovhus. Det var

Nyt fra Besøgstjenesten.

I Besøgstjenesten er det vigtigste naturligvis kontak­ ten mellem besøgsven og besøgsvært og de regelmæssige besøg i besøgsværtens hjem til glæde for begge parter. Derudover arrangeres der vintersammenkomst i januar måned og sommerudflugt i maj måned for både besøgsværter og -venner. Udflugten er altid med liftbus, så alle har mulighed for at kunne deltage på trods af et eventuelt handicap, og selvom man benytter rollator eller kørestol. I år går udflugten ad naturskønne veje til Skanderborg, hvor vi skal have lækkert kaffebord i det nye

side 14

her, hun lærte Åse at kende. Og det føltes så naturligt at opretholde kontakten, da at Hanne gik på efterløn. Hvis besøgsværten er mobil, kan man foreHanne Mortensen tage sig mange ting sammen. Hanne fortæller at hun ofte har været i Brugsen sammen med Åse. Men de har også været på shoppingtur til Salling og Aaskov Modetøj, ligesom de har været i Mariager og har besøgt noget af Åses familie. Besøgstjenesten arrangerer også udflugter og hyggelige sammenkomster for besøgsvenner og -værter. Og så er der jo gode tilbud om sangefter­ middage, gudstjenester og foredrag på Lokalcentret, som man kan deltage i. Men det vigtigste er dog den samtale, som føres over en kop kaffe eller the. Der bliver delt mange tanker og minder i den fortrolige samtale mellem to venner. Hvad giver det dig, at være besøgsven? spørger jeg Hanne. Og hun svarer: Det giver en glæde at opleve, at Aase bliver glad for, at jeg kommer. Hvis det var mig, der sad alene ville jeg gerne, at der kom en på besøg hos mig engang imellem. Det er dejligt, at vi får nogle oplevelser sammen.

Skanderborg Kulturhus. For besøgsvennerne har der for nylig været arrangeret en tur til Museum Ovartaci på Psykiatrisk Hospital. Det var en rigtig spændende dag, der gav mange gode samtaler. Vi har brug for flere besøgsvenner Vi får for øjeblikket en hel del henvendelser om en­ somme eller ældre mennesker, der gerne vil have en besøgsven. Men der er brug for flere besøgsvenner for at kunne opfylde ønskerne. Derfor: Hvis du har tid og lyst til at besøge et andet menneske fast og regelmæssigt, er dette måske lige noget for dig. Det vil være til glæde både for et medmenneske og for dig selv. Henvend dig gerne til Solvejg Østergaard, tlf. 23 34 81 53 Ester Bork Sørensen, tlf. 22 78 65 55


VEJVISER Lystrup-Elev Pastorat

Nyttige adresser

Sognepræst Lene Dahl-Hansen Helgenæsgade 15, 3. tv., 8000 Aarhus C, tlf. 29 60 34 60 led@km.dk – Fridag mandag.

Lystrup Indre Mission Janne Dahl Christensen Asmusgårdsvej 22 tlf. 61 71 27 81 jannegdc@gmail.com www.lystrup.indremission.dk

Sognepræst Hans Boas (kirkebogsfører) Bygaden 13 A, tlf. 86 22 92 90 eller 23 20 23 92 hhmb@km.dk – Fridag fredag.

Kordegnekontor: Kordegn Henrik Berger Pedersen, Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup tlf. 86 22 79 76 – email: lystrup.sogn@km.dk. Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9.30-13, torsdag tillige kl. 16-18. Fredag kl. 11-13, lørdag lukket. Fødsel, dåb, navngivelse og vielse: Henvendelse til kordegne­ kontoret. Kordegnen vejleder gerne om det videre fornødne. Dødsfald og begravelse: Henvendelse til kordegnekontoret eller til en af præsterne.

Menighedsråd og ansatte

Lystrup Menighedsrådsformand: Karsten Mumm Ørnehøjen 9, tlf. 40 27 11 41 kmumm@kmumm.dk

Elev Menighedsrådsformand: Lehn Bang-Mortensen Petersmindevej 110 tlf. 86 22 25 60, lehn@fiber.dk

Næstformand / kasserer: Hans Jørgen Andersen Blåbærhaven 5, tlf. 86 22 52 58

Næstformand: Karen Sandager Bilde Stokbrovej 34, tlf. 20 12 01 50

Kirkeværge: Egon Skødt Hyldehaven 53, tlf. 86 22 69 04

Kasserer: Martha Bo Almschou Stokbrovej 63, tlf. 86 23 21 13

Kordegn / regnskabsfører: Henrik Berger Pedersen Tlf. 86 22 79 76 - kordegnekontoret

Kirkeværge: Lise Søndergård Thomsen Koldkilde 75, tlf. 26 74 42 29

1. og 2. kirketjener: Birgitte AaIIing og Betina Skjødt, tlf. 86 22 89 43 kjlystrupkirke@gmail.com

Sekretær: Henrik Berger Pedersen Tlf. 86 22 79 76 kordegnekontoret

Kirke- og kulturmedarbejder: Bitten Andersen – træffes i kirken torsdag kl. 10-12. Tlf. 86 22 89 43 kkmlystrup@gmail.com

Graver og kirketjener: Benny Vingborg Abildhaven 82, tlf. 20 55 13 55

Organist: Lars Nabe-Nielsen, tlf. 86 22 89 43 lars.nabe-nielsen@mail.dk

Organist: Christian Skovgaard Flarup tlf. 26 13 76 95 csflarup@gmail.com

Besøgstjenesten Solvejg Østergaard, 23 34 81 53 Ester Bork Sørensen, 22 78 65 55 - træffes efter aftale i Lystrup Kirke.

FDF Lystrup/Elev Peter Kühnell Rugmarken 49 tlf. 28 77 84 62 peter.kuhnell@gmail.com www.fdflystrupelev.dk KFUM-spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Johannes Damsgaard-Bruhn, Oslogade 14 st.tv., 8200 Aarhus N tlf. 40 86 98 95 www.lystrupgruppe.dk Genbrugscentret Sønderskovvej 4 tlf. 86 22 55 62 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-14 www.lystrupgenbrug.dk Lystrup Møbel Genbrug Møgelgårdsvej 39 tlf. 86 22 62 33 Åbningstid: mandag-fredag 10-17 Lørdag 10-14 Deadline for næste udgave af sognebladet: 4. august 2017 Redaktion

Hans Boas, 86 22 92 90 (ansvh.) Lene Dahl-Hansen, 29 60 34 60 Kirsten Johanne Vase, 86 18 24 19 Kaja Pedersen, 86 23 18 43 Peder Høy Kristensen, 29 24 23 15 Layout: phnet.dk – www.phnet.dk Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s – www.werk.dk

side 15


Kys rutinen farvel af Arne Pedersen

”Befri Gudstjenesten” var overskriften på et samarbejdsprojekt mellem domprovst Poul Henning Bartho­ lin, Aarhus Domkirke, og direktør Per Smedegaard, Teatret Svalegangen, i februar i år. Domprovsten og teaterdirektøren tog Kulturbyårets overskrift ”Rethink” alvorligt og lod selveste Domkirken være rammen om et inspirations- og debatarrangement, som løb over syv dage. Hver aften havde sit eget tema, som skulle give stof til eftertanke og refleksion: En kvindelig imam Sherin Khankan talte under temaet ”Fællesskab”, skuespiller Hans Rønne om ”Tro”, professor Steen Hildebrandt om ”Vækst og forbrug”, mindfullnessforsker Lone Overby Fjordback om ”Sundhed”, skuespiller Flemming Jensen om ”Velfærd”, feminist og aktivist Emma Holten om ”Fred og kærlighed”, blogger Selina Juul om ”Bæredygtighed”. Min kone Bodil og jeg havde allerede i efteråret, da Teatret Svalegangens program udkom, købt billet til onsdag den 22. februar. Det var den dato, som passede bedst, og uden at vi faktisk vidste i detaljen, hvad det var. Men da vi er bevidste om, at vi lever i et samfund under konstant forandring, virkede det interessant. Vi ankom til domkirken den pågældende onsdag aften i spænding. Og det blev en ret fantastisk aften! Vi blev lukket ind i Domkirken og blev mødt med korsang, der fra start gav en helt speciel andagtsstemning. Der var under hele arrangementet en fantastisk fælles sangglæde til kendte og nye sange / salmer. Meget var naturligvis anderledes! At bede Fadervor anført af en dansegruppe, var underligt! At nadvermåltidet var fra en gourmet-restaurant var meget uvant! At gospelsangere og akrobater optrådte mellem kirkebænkene under salmesangen, ser vi heller ikke i Lystrup. Aftenens taler / prædikant var mindfullnessforsker Lone Overby Fjordback, som appellerede til at ”Du skal have fred i dig selv og husk så: Du er ikke alene!” Gentænkningen af selve liturgien var hver aften lagt i hænderne på sognepræst Christina Laursen, Sankt Nikolaj Sogn, Vejle.

Efter at have forladt Domkirken var vi inviteret til et mindre arrangement, hvor domprovsten og teater­ direktøren havde indbudt provst Dorte Sørensen, Odder, til at debattere aftenens emne med Lone Overby Fjordback, og sætte det hele ind i en kristen kontekst. Og vi andre var ligeledes indbudt til at tage del i debatten og refleksionen. Lystrup Kirkes vision er ”at skabe gudstjenester og aktiviteter, som gør kirken synlig og vedkommende for alle i sognet.” I erkendelse af, at normer og trends ændrer sig over tid, er det vigtigt en gang imellem at stille sig spørgsmålet: Hvorfor gør vi, som vi gør? Er der noget, vi måske kan gøre bedre fremadrettet, så vores kirke er i pagt med sin fremtid? Uden at miste fokus og ståsted! Kun ved konstant at stille os selv spørgsmålet ”Hvorfor gør vi, som vi gør?” kan vi sikre, at den kristne kirke også er i pagt med sin samtid og sin fremtid. Og i den debat var ”Befri gudstjenesten” et seriøst indspark for dem, som deltog.

2017, sogneblad #2  

Sognebladet dækker perioden juni til august 2017

2017, sogneblad #2  

Sognebladet dækker perioden juni til august 2017

Advertisement