__MAIN_TEXT__

Page 1

VIA


zenhagen Amsterdam Noord

Schetsontwerp 26 januari 2018

Park Elzenhagen Licht, lucht en ruimte. Wanneer we langs het kanaal in Elzenhagen-Zuid fietsen of wandelen voelen we dat we buiten zijn. Geknotte wilgen, elzen en lindes maken duidelijk waar dat buiten is: in waterland. Dat buitengevoel ervaren de bewoners van de Zuidbuurt ook. Weelderige bosjes, sierlijke bomen, bloemrijk gras en bloeiende waterplanten verzachten de hoogstedelijke wereld waarin ze leven. Twee sferen, de een stoer, de ander wollig, verbonden in één park.Verankerd in het historische polderlandschap is Park Elzenhagen klaar voor een nieuwe toekomst.

+3,77

-1,56

+0,60 -1,34

-1,60 -1,90

-2,50

-3,00

-4,50 -0,80

+0,60

-3,00

-4,50

-4,50

-2,00

-4,50

-4,50 -4,80 -3,30

-2,00

-3,30

-1,80

-3,30

-1,80

-3,30 -1,80

-4,50

-1,80

-3,30

-0,20

-3,30

-1,80

-1,40

-1,40 -2,80

-1,00

-1,00

-1,30

-1,40 +0,60 +0,60

Beleef de polder Niet alleen de beplanting creëert eenheid in het park. Dat doet de ligging in het polderlandschap ook. De polder maken we herkenbaar door de verschillende waterniveaus te benadrukken en hoogteverschillen te versterken. Naast het kanaal- en polderwater maken we ook het hemelwater als systeem inzichtelijk. Bovendien bieden we ruimte aan de seizoenen die het water telkens anders laten beleven: verdamping, bevriezing, kleur en nevel, beweging. In heel Elzenhagen Zuid wordt het water van het kanaal en de waterpartij toegankelijk en beleefbaar. We voorzien bruggen en routes die dicht op het waterniveau liggen, trappen en tribune-elementen in de hellingen, hogere bruggen over het water waar je onderdoor kunt lopen, uitkijkpunten en vlonders, een trekpontje tussen de Noord- en Zuidbuurt. Deze ingrepen maken bewoners, bezoekers en gebruikers bewust van de hoogteverschillen, ze laten hen duidelijk de polder ervaren. In de anonimiteit van het hoogstedelijke woongebied vinden wij het belangrijk dat het cultuurhistorische polderlandschap levendig blijft. Het geeft de bewoners een gevoel van tijd en plaats, identificatie en betrokkenheid. Daarom maken we in Elzenhagen Zuid ook drie cultuurhistorische, educatieve knopen. De eerste betreft de sluis in de Zeedijk waar een langzaam verkeersbrug de twee oevers verbindt. Het sluiswachtershuisje kan hier een rol in spelen aan de zijde van het Noorderpark. Aan het Elzenhagenpark creëren we een nieuwe verblijfsplek / infopunt aan de noordwestzijde aan het kanaal met zicht op de Krijtmolen. De molen met zijn biotoop heeft eveneens een cultuurhistorische en educatieve betekenis. Dit oer-Hollandse icoon produceert krijt dat onder meer werd gebruikt voor waterbouwkundige werken. Als verwijzing naar het krijt passen we in de directe omgeving van de molen kalkminnende beplanting toe. Het toeristisch potentieel van de molenbiotoop zal worden benut wanneer de metro Elzenhagen Zuid verbindt het centrum van Amsterdam. De derde cultuurhistorisch-educatieve knoop maken we aan de oostzijde van het kanaal. Een gemaal, paviljoen met terras en een waterspeeltuin leggen uit hoe het poldersysteem met zijn boezemvaart werkt. Trappen leiden door het gemaal naar het waterpeil van de polder zodat iedereen de hoogteverschillen kan ervaren en inzicht kan krijgen in de werking van een gemaal (zichtbare vijzel). Hier passen we een ‘Monet’-explosie toe; een grote concentratie van diverse soorten waterlelies. Het wordt een recreatieve attractie voor jong en oud, scholier en toerist, bewoner en bezoeker, zeker in combinatie met de Krijtmolen. Naast de kenmerkende beplanting, de landschappelijke eigenschappen en de cultuurhistorie wordt er eenheid in Park Elzenhagen gecreëerd door een uniforme huisstijl voor de inrichtingselementen. Deze factoren bepalen samen de identiteit van het park. Als reactie op de wollige beplanting zien we stoere elementen van beton (zitranden, gemaal, paviljoen, waterspeelplein) en robuuste houten objecten (banken, steigers en vlonderpaden). Inrichtingselementen als lichtmasten, hekken en electra-kasten krijgen dezelfde terughoudende kleur. De verharding bestaat uit zo min mogelijk soorten: rode klinkers (Zuidbuurt), afgestrooid asfalt (langzaam verkeersroutes) en betontegels (schoolpleinen). De inrichting past binnen de Puccinimethode.

Buiten wonen in Zuidbuurt Stap je in de Zuidbuurt naar buiten, dan betreed je een zacht glooiend, wollig parklandschap met bosjes, bloemrijk gras, bolgewassen en solitaire bomen. Dezelfde beplanting begeleidt trottoirs en fietspaden. Aan de waterkant dragen bloemrijke oever- en waterplanten bij aan een natuurlijk en avontuurlijk oeverbeeld. In elk seizoen is er door kleuren en geuren iets te beleven in het park. Dat geldt ook voor vogels, insecten en kleine zoogdieren die er foerageren en nestelen. Biodiversiteit wordt goed bevorderd in Park Elzenhagen. De menselijke maat die de beplanting terugbrengt in het gebied, is goed voor de mentale gezondheid van de bewoners. De beplanting is zo geplaatst rond de urban villa’s, dat de zichtlijnen op de waterpartij open blijven en doorzichten naar de omgeving bewaard.Voor de bewoners van de Zuidbuurt functioneert het park als tuin. Er zijn betonnen randen om op te zitten (die ook hoogteverschillen opvangen), kinderen kunnen spelen op het verdiepte schoolterrein en op twee plekken aan het water kan je vissen. Spelen en wandelen kan ook op bijzondere eilandjes in het water die via vlonderpaden bereikbaar zijn. De urban villa’s krijgen aan de noord- of oostzijde een groene gevel van mos en/of beplanting. Een bijzondere betonnen wand, die ietwat vochtig blijft, kan leiden tot bemossing. Klimplanten kunnen worden toegepast aan spandraden. Hemelwater loopt zichtbaar van daken (gevelgoten) en verharding, en wordt via laagtes (die bij droog weer nauwelijks opvallen) afgevoerd naar de centrale waterpartij. Zo maken we Elzenhagen Zuid rainproof. De hoeveelheid verharding wordt verminderd door het versmallen van de woonstraten. De routes tussen de urban villa’s evenals de toegangspaden worden uitgevoerd in rode klinkers, pleinruimtes in betontegels.Voetpaden tussen de waterpartij en het kanaal zijn van asfalt. Het zijn materialen die mooi verouderen met behoud van kwaliteit. De sportvelden en de atletiekbaan gaan naadloos op in het glooiende park. In het zuidelijke talud aan de atletiekbaan worden betonnen tribune-elementen opgenomen. Rond de atletiekbaan zelf wordt een laag transparant hek geplaatst in een neutrale terughoudende kleur. Hier ontstaan sport- en spelaanleidingen en een landschappelijke tribune. Naast de bestaande voorzieningen in Park Elzenhagen worden nieuwe toegevoegd: het hart van de atletiekbaan wordt in de winter een schaatsbaan, fitnesselementen in de buitenlucht stimuleren beweging, er komt een grote natuurspeeltuin aan de rand van de waterpartij, oevervegetatie met vlonderpaden, visplekken en steigers vergroten het contact met de natuur, een uitkijkpunt (op het gemaal) en een educatieve waterspeelplek tussen het gemaal en het horecapaviljoen duiden de geschiedenis van de plek.

Approach one of the board members or send an email to via@bwk.tue.nl if you are interested! -4,80

+0,60

@burolubbers

Is looking for a new board! -3,30

-1,80

-4,50

burolubbers.nl

Biodiversiteit voor stedelijkheid De plek heeft dus potentie.Vandaar dat Elzenhagen Zuid als onderdeel van Centrumgebied Amsterdam Noord is aangewezen als een uitvloeigebied van Amsterdam. Er worden 138 woningen per hectare gebouwd. Dat is een aanzienlijk hogere dichtheid dan andere hoogstedelijke gebieden in Amsterdam, zoals IJburg (71/ha) en het Oostelijk Havengebied (100/ha). Die hoge dichtheid komt met name tot uitdrukking in de architectuur met meerdere bouwlagen (meer dan drie) en de afwezigheid van private tuinen. Tegelijkertijd is de Zuidbuurt met zijn urban villa’s vooral gericht op gezinnen met kinderen. Ook zijn er maatschappelijke en sport- en onderwijsvoorzieningen voorzien in Elzenhagen Zuid, zoals een buurtschool en de atletiekvereniging. Een belangrijke vraag is daarom hoe we in zo’n hoogstedelijke wijk de menselijke schaal bewaren. Hoe creëren we ruimte om te spelen en sporten, om elkaar te ontmoeten, na een werkdag even bij te komen in de buitenlucht? In onze visie door het extreme contrast op te zoeken tussen stedenbouw en natuur, rood en groen, steen en boom. Tegenover het stedenbouwkundig ‘geweld’ zetten we een aaibare en zachte wereld. Het wollige Park Elzenhagen zet in op biodiversiteit en woongenot. Temidden van vogel- en vlinderlokkende beplanting kan men hier ontsnappen aan de hectiek van de stad. Flora en fauna, mens en dier gedijen goed in deze urbane natuur met vriendelijke uitstraling. Het park waarborgt de sociale veiligheid door de strategische positie van bomen en (transparante) bosjes, voldoende overzicht en ruime doorzichten. De lineaire zone direct langs het kanaal heeft door zijn los geplaatste knotbomen een echte poldersfeer. Beplanting is er lager, meer open en biedt zichtlijnen op het water en de Krijtmolen. Park Elzenhagen is één geheel waarbinnen het kanaal zijn eigen signatuur houdt. Dezelfde beplanting wordt anders toegepast; knotbomen langs het kanaal en solitairen in de Zuidbuurt. Struweelsoorten uit de bosjes in de buurt, worden langs het kanaal toegepast in de boerenhaag. Beide vegetatiewerelden lopen aan beide zijdes van het kanaal door. Zo wordt de wollige wereld van Park Elzenhagen een opvallende parel aan het kanaal, de ketting die het park verbindt met zijn omgeving.

-2,10

-1,60

info@burolubbers.nl

Wonen aan het kanaal Het water en de hoogteverschillen maken het Hollandse polderlandschap herkenbaar in Elzenhagen Zuid. Het NoordHollandskanaal, de verbinding tussen het IJ en Waterland, maakt een scherpe snede door het gebied. Het waterpeil van het kanaal ligt 3,20 meter hoger dan het peil van de aangrenzende Buikslotermeerpolder. Ook de hogere ligging van de wegen onderstreept dat we ons in de polder bevinden. Waar het kanaal vroeger werd gebruikt voor beroepsvaart en een trekschuit omringende dorpen verbond met Amsterdam, wordt het kanaalwater in Elzenhagen Zuid vandaag weinig gebruikt. Hier zijn geen vlonders, trappen of vissteigers zoals elders. De aanlegplaatsen voor pleziervaart langs de Buiksloterdijk, in Buiksloot en Waterland laten zien dat het anders kan. In plaats van een barrière kan het kanaal een verbindende schakel zijn, zoals in het Noorderpark. Het kan zowel de verschillende parken en groengebieden aan zijn oevers aaneenrijgen (nood-zuid) als verbindingen leggen naar de wijken en gebieden die zich aan beide zijden van het kanaal uitstrekken (oost west). Dat is ook de ambitie voor Elzenhagen Zuid. Dit nieuwe hoogstedelijke milieu krijgt een duidelijk gezicht aan het kanaal en maakt optimaal gebruik van de recreatieve mogelijkheden die het biedt. Nieuwe bruggen en langzaam verkeerroutes aan weerszijden van het water verknopen het met zijn omgeving. Het kanaal isoleert Elzenhagen Zuid niet langer, maar bevordert juist een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Wie wil er niet graag vlakbij het water wonen waar men kan vissen, een rondje bruggen kan hardlopen en langs een mooie route naar de stad kan fietsen of naar het prachtige buitengebied van Waterland?

+1,85

+0,60

Buro Lubbers is always on the lookout for talent. Would you like to gain experience in our multidisciplinary office? Send us an email or check our website for more information.

Actieve kanaalzone


EDITORIAL

.

Year 25, number 58 - April 2019

3


Are you the next Bouwkunde Bedrijvendagen board?

Send us a mail to info@bouwkundebedrijvendagen.nl to keep you up to date for the selection. Also visit our site bouwkundebedrijvendagen.nl for more details!

fb.com/Bouwkunde.bedrijvendagen @bouwkunde_bedrijvendagen bouwkundebedrijvendagen.nl info@bouwkundebedrijvendagen.nl

Station area | Assen foto: Egbert de Boer

Jeroen de Willigen | Creative Director & Partner “This transport hub strengthens Assen’s position as centre of the region. The new station creates a striking and welcoming arrival and recovers lost links between the city’s east and west side” Looking for an inspiring working environment? Contact us at jobs@dezwartehond.nl


NEWS

8

Pictures: The Blob in Eindhoven. (2019, August 6). Retrieved from https://www.holland.com/global/tourism/destinations/more-destinations/eindhoven/the-blob-in-eindhoven.htm, Gallery of Hovenring, Circular Cycle Bridge / ipv Delft - 21. (n.d.). Retrieved from https://www.archdaily.com/332537/hovenring-circular-cycle-bridge-ipv-delft/58ada844e58ece2b45000018-hovenring-circular-cycle-bridge-ipv-delft-photo, Strijp-S. (2019, December 3). Retrieved from https://www. brabantserfgoed.nl/page/4024/strijp-s, Volta en Galvani Woensel-West Eindhoven. (2019, May 27). Retrieved from https://www.geurst-schulze.nl/woningbouw/volta-en-galvani-woensel-west-eindhoven/, Roosegaarde-Van Gogh Bicycle Path. (2015, December 21). Retrieved from https://www.damnmagazine.net/2013/10/24/roosegaarde-van-gogh-bicycle-path/, Sustainable electric city buses. (n.d.). Retrieved from https://www.vdlgroep.com/en/vdl-groep/sustainability-projects/ sustainable-electric-city-buses, At the airport. (n.d.). Retrieved from https://www.eindhovenairport.nl/en/airport


amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui magna, posuere eget, vestibulum et, tempor auctor, justo. In ac felis quis tortor malesuada pretium. Pellentesque auctor neque nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. Aenean viverra rhoncus pede. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut non enim eleifend felis pretium feugiat. Vivamus quis mi. Phasellus a est. Phasellus magna.

Bronvermelding afbeelding (...) (...)

lorem. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. In auctor lobortis lacus. Quisque libero metus, condimentum nec, tempor a, commodo mollis, magna.Vestibulum ullamcorper mauris at ligula. Fusce fermentum. Nullam cursus lacinia erat. Praesent blandit laoreet nibh. Fusce convallis metus id felis luctus adipiscing. Pellentesque egestas, neque sit amet convallis pulvinar, justo nulla eleifend augue, ac auctor orci leo non est. Quisque id mi. Ut tincidunt tincidunt erat. Etiam feugiat lorem non metus. Vestibulum dapibus nunc ac augue. Curabitur vestibulum aliquam leo. Naam auteur

In hac habitasse platea dictumst. Curabitur at lacus ac velit ornare lobortis. Curabitur a felis in nunc fringilla tristique. Morbi mattis ullamcorper velit. Phasellus gravida semper nisi. Nullam vel sem. Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt eget, semper nec, quam. Sed hendrerit. Morbi ac felis. Nunc egestas, augue at pellentesque laoreet, felis eros vehicula leo, at malesuada velit leo quis pede. Donec interdum, metus et hendrerit aliquet, dolor diam sagittis ligula, eget egestas libero turpis vel mi. Nunc nulla. Fusce risus nisl, viverra et, tempor et, pretium in, sapien. Donec venenatis vulputate lorem. Morbi nec metus. Phasellus blandit leo ut odio. Maecenas ullamcorper, dui et placerat feugiat, eros pede varius nisi, condimentum viverra felis nunc et Year 25, number 58 - May 2019

99


10


11


Year 25, number 58 - May 2019

13


14 Retrieved from schieblock/14od6421/

https://ossip.nl/gallery/luchtsingel-


COLUMN COLUMN

15

Year 25, number 58 - April May 2019 2019 15

15


Year 25, number 58 - May 2019

17


18


Year 25, number 58 - April 2019

19


TITEL


JOURNEY OF SPIRITUAL HEALING


Spatial Charisma

SEASONAL SPACES

24


Year 26, number 59 - November 2019


Year 25, number 58 - May 2019


ATTRACTIONS BY ACCIDENT

28


ZUS ARCHITECTS


32

Spatial Charisma


34


4 Ditch 3 Infiltratable covered gutter

2 Infiltratable covered gutter

5 Bioswale Lowest point

1 Collect and reuse water Roof water collected in reservoir backyard: 4 m3 / house

Above ground transport

Above ground transport Reuse rainwater

Highest point

Waste water

Overflow

Reservoir


36


LOOKING FOR A SOFTWARE THAT

SUPPORTS YOUR CREATIVE PROCESS

INSTEAD OF REPLACING IT?

Try Vectorworks, the powerful and intuitive 2D/3D design and BIM software solution. Download your free copy via

STUDENT.MYVECTORWORKS.NET

Image courtesy of McGregor Coxall

www.vectorworks.nl | facebook.com/VectorworksBenelux.NL | youtube.com/MrVectorworks

38


Profile for VIA Urbanism

viaVIA 60 Memoirs of the Tens  

viaVIA 60 Memoirs of the Tens  

Advertisement