Page 1

Concurs fotogràfic #pujadastpere L’Associació Via Pirena (amb CIF G55076061 i domicili social al passeig de Catalunya, 1 de Vilajuïga), juntament amb el Museu d’Història de Catalunya (amb CIF Q-0801033 i domicili social a la Plaça de Pau Vila, 3 de Barcelona) i el Parc Natural de Cap de Creus (amb CIF S1700012F i domicili social al Palau de l’Abat de Port de la Selva), mitjançant les bases que a continuació es publiquen estableix les normes reguladores per les quals s’haurà de regir aquest concurs de fotografia. —1 Objecte El concurs fotogràfic #pujadastpere consisteix en la publicació de fotografies de la Pujada a Sant Pere de Rodes amb l’etiqueta #pujadastpere a la xarxa Instagram i twitter, així com amb les fotografies que s’enviïn amb aquest objectiu al correu electrònic pujada.santpere@gmail.com. Les fotografies hauran d’estar fetes a la Pujada a Sant Pere de Rodes del dia 5 de maig i poden tenir com a tema qualsevol element que sigui relacionable amb la Pujada al monestir. .—2 Durada del concurs Les fotografies hauran de fer-se el dia 5 de maig al llarg de la Pujada a Sant Pere de Rodes. El concurs podrà quedar desert. —3 Forma de participació Per participar en el concurs es podrà tenir compte a Instagram o twitter amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquestes xarxes (http://instagram.com/legal/terms/) i (https://twitter.com/tos). Podrà participar també tota persona que enviï pujada.santpere@gmail.com fins el dia 7 de maig (inclòs).

una

fotografia

al

mail

Els participants hauran de: Realitzar una fotografia d’elements diferenciadors i identificables de la Pujada a Sant Pere de Rodes. És obligatori que la fotografia hagi estat feta al llarg de la Pujada. Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc o l’acció fotografiats. En el cas de twitter o instagram, haurà d’etiquetar la fotografia amb l’etiqueta o hashtag #pujadastpere, sens perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure. Publicar la foto a la xarxa Instagram o twitter mitjançant el seu usuari. El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o hashtag #pujadastpere implica el reconeixement, per part de l’autor, que la foto etiquetada està feta a la Pujada a Sant Pere de Rodes. No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin. L’Associació Via Pirena podrà pujar durant el concurs a la seva pàgina de Facebook, http://www.facebook.com/viapirena, les fotografies que cregui oportunes per promoure el concurs.


—4 Característiques de les fotografies L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que: 

Ha estat feta a i durant la Pujada a Sant Pere de Rodes.

Inclou un element diferenciador i identificable de la Pujada.

Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.

No conté ni fa referència a marques de tercers.

No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

Ha obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer.

El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de la Pujada a Sant Pere de Rodes, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. —5 Premis El premi consisteix en un àpat per a dues persones al restaurant del monestir de Sant Pere de Rodes “El balcó del Cap de Creus” de Port de la Selva i dues entrades gratuïtes al monestir de Sant Pere de Rodes. El dia i hora de l’àpat es convindrà entre el restaurant i el guanyador. —6 Condicions de participació Persones físiques Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques de 13 anys o més que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs. En els cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors. Contingut de l’obra presentada Els participants assumeixen la responsabilitat envers els organitzadors del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers. Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de les persones que apareixen fotografiades, amb total indemnitat per part dels organitzadors. L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers. Acceptació de les bases: La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat. —7 Jurat L’organització tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.


El jurat està format per quatre membres: un professional de la fotografia, un membre de Via Pirena, un del Museu d’Història de Catalunya i un del Parc Natural de Cap de Creus. El jurat tindrà la facultat de triar la fotografia guanyadora entre la preselecció de feta per la organització. El jurat en la seva deliberació valorarà: 

La representativitat de la Pujada a Sant Pere de Rodes de la imatge presentada.

La qualitat de la imatge presentada.

L’originalitat de la imatge presentada.

Les decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables. —8 Selecció de propostes guanyadores Preselecció L’organització es reserva el dret de seleccionar les fotografies entre totes les que compleixin els requisits de participació descrits en aquestes bases i es presentin entre el dia d’inici i el dia de finalització del concurs. Selecció final Les fotografies seleccionades es faran arribar al jurat, que es reunirà la setmana del 6 al 12 de maig. A partir del dia 11 de maig de 2013 els organitzadors es posaran en contacte amb els guanyadors mitjançant el seu perfil a Instagram, twitter o e-mail, deixant un comentari a les fotografies guanyadores, i/o mitjançant les vies al seu abast i que consideri oportunes. Els organitzadors donaran instruccions als guanyadors per posar-se en contacte i facilitar el seu nom, els cognoms, el número de telèfon i l’adreça postal. Els organitzadors es reserven el dret d’excloure del concurs els autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans especificada. El nom del guanyador es publicarà a la pàgina web de Via Pirena i a les seves xarxes socials. —9 Propietat intel·lectual i industrial El participants cedeixen expressament als organitzadors, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies dels organitzadors. Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa la traducció i l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorns 2.0.


En conseqüència, els organitzadors podran utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part dels participants de percebre cap compensació addicional. 9.1 Protecció de dades. Els organitzadors respectaran en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. 9.2 Fur. Per a tota qüestió de litigi que dimani d’aquesta promoció i de la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant els organitzadors com el guanyador o qualsevol altre participant, fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, i se sotmeten expressament als jutjats de la ciutat de Barcelona i a la legislació de l’Estat Espanyol.

Bases concurs fotogràfic #pujadastpere  

Bases del conucrs fotogràfic que organitzem el dia 5 de maig en motiu de la Pujada a Sant Pere de Rodes