Issuu on Google+

We lko m bij caccu.nl , Aanko o p van lapt o p bat t e rije n e n adapt e rs!

Batterij Voor : pro duct zo eken

Bat t erij voor lapt op

Dell

Acer

Veilig winkelen!

Sony

HP

Asus

More >>

Po pulaire Z o e ko pdracht e n: VGP-BPS22 | XPS L4 0 1x | Pro bo o k 4 5 4 0 s | K5 3SV

Ho m e > Bat t e rij Vo o r Asus > ASUS Z e nBo o k UX5 1VZ Bat t e rij

Ho ge kwalit e it Bat t e rij Vo o r ASUS Z e nBo o k UX5 1VZ . De ll Bat t e rij Ace r Bat t e rij

Bat t erij Eigenschappen: Ho edanigheid: 5 3Wh / 4 Ce ll

So ny Bat t e rij HP Bat t e rij

Spanning: 7 .5 V Kleur: Black Gewicht: 25 0 g

Asus Bat t e rij Afmetingen: 20 2.0 1 x 4 8.81 x 20 .4 1 PDFmyURL.com


Le no vo Bat t e rij

mm

Prijs : EUR 162.13

Apple Bat t e rij To shiba Bat t e rij

Iedere ASUS Z e nBo o k UX5 1VZ accu is gro ndig getest en beschikt o ver uitgebreide beveiliging tegen o verladen, o ververhitting en ko rtsluiting. Bo vendien pro fiteer je met ASUS ZenBo o k UX51VZ van een lange 2 Jaar garantie o p accu en aangeslo ten apparatuur. Kies je vo o r deze ASUS ZenBo o k UX51VZ accu , dan kies je vo o r het laagste gewicht, een lange levensduur en ho ge betro uwbaarheid.

Aanbevolen Product en

Adapt er ASUS ZenBook UX51VZ, Oplader ASUS ZenBook UX51VZ Product det ails:

1

Beschikbaarheid : Op vo o rraad Kleur: Z wart Garantietermijn: 2 J aar Kies je vo o r een ASUS Z e nBo o k UX5 1VZ adapt e r , dan betaal je no o it te veel. Deze ASUS ZenBo o k UX51VZ co mpatible adapter is niet alleen een prima alternatief vo o r je o riginele lapto p adapter, maar heeft o o k no g eens een zeer scherpe prijs.

Accu Vo o r DELL XPS 17 Spe ciale aanbie ding: 4 8.6 6 â‚Ź

Prijs : EUR 28.39

2 Ge schikt e

Bat t e rij lijst :

Be schrijving:

Mo de lle n: Het beste vo o r een asus ZenBo o k UX51VZ Accu is helemaal o pladen en weer helemaal leeg laten lo pen. Heeft u een PDFmyURL.com


nieuwe Batterij asus ZenBo o k UX51VZ aangeschaft? Laadt de Accu asus Z e nBo o k UX5 1VZ dan de eerste maal minimaal 12 to t 24 uur o p. Dit zo rgt ervo o r dat uw batterij vo lledig o pgeladen wo rdt. Hierna o ntlaadt u de batterij vo lledig zo dat de lapto p Accu Vo o r Acer Aspire 5742 Spe ciale aanbie ding: 6 5 .5 0 €

3

auto matisch uitschakelt. Om met de asus Z e nBo o k UX5 1VZ Bat t e rij vanaf het begin de vo lledige capaciteit te behalen laadt u de batterij hierna no gmaals 3 á 4 keer vo lledig o p,en o ntlaadt u de batterij daarna vo lledig. Vermijd zeer warme o f ko ude temperaturen. Extreme temperaturen kunnen beïnvlo eden ASUS Z e nBo o k UX5 1VZ accu prestaties en kan zelfs leiden to t blijvende schade. Pro beer o p te laden en de batterij te gebruiken bij kamertemperatuur.

ASUS Z enBook UX51VZ Laptop Batterij Onderhoud T ips Oplaadbare batterijen zal snel slijten, wanneer ze wo rden alleen in rekening gebracht vo o r een ko rte perio de van tijd. Als de lapto p niet in gebruik is, zo als vo o r het slapen gaan, steek de stekker in een sto pco ntact en laat het o p te laden to tdat de batterij vo l is. Wanneer u vo o r het eerst een lapto p o f een elektro nisch apparaat dat mo et wo rden o pgeladen vo o rdat u deze kunt gebruiken Accu Vo o r So ny VGP-BPS22 Spe ciale aanbie ding: 6 0 .7 9 €

ko pen , altijd o pladen o p vo lle capaciteit. Een lapto p zal werken met slechts een klein beetje van de macht, maar als het niet vo lledig is veelvuldig wo rdt to egepast, het zal beginnen o m zijn vermo gen o m een lading vast te ho uden te verliezen.

4

De meeste lapto p gebruikers zullen de stekker in het netsno er zelfs wanneer de batterij is niet laag. Dit is echter o o k waardo o r de batterij afvo er in kleine stappen. Vo o rdat u de lapto p, verwijder de batterij en steek vervo lgens de stekker in het sto pco ntact, zo dat de lapto p o p alleen netstro o m. Bewaar de accu o p een ko ele, dro ge o ndergro nd en vervang deze wanneer u uitschakelen van de lapto p.

Aanbevolen product en Accu Vo o r HP G6 1 Spe ciale aanbie ding: 4 8.6 9 €

PDFmyURL.com


5 Batterij Vo o r DELL XPS L50 2x 4 8.6 6 €

Batterij Vo o r DELL Alienware M17x 81.0 4 €

Batterij Vo o r ACER Aspire S 7 5 .26 €

Batterij Vo o r So ny VGP- Batterij Vo o r HP BPS21 EliteBo o k 2170 p 5 5 .0 6 € 7 0 .5 9 €

Accu Vo o r Asus K53SV Spe ciale aanbie ding: 4 9 .34 €

Over o ns | Vervo eren | Verzenden & reto urneren | Veel gestelde vragen | Co ntacteer o ns

Als u o pmerkingen o f suggesties, Stuur e-mail naar se rvice @ caccu.nl . Co pyright © 20 10 -20 13 www.caccu.nl , Inc. All rights reserved.

PDFmyURL.com


ASUS ZenBook UX51VZ adapter