Page 1

We lko m bij caccu.nl , Aanko o p van lapt o p bat t e rije n e n adapt e rs!

Batterij Voor : pro duct zo eken

Bat t erij voor lapt op

Dell

Acer

Veilig winkelen!

Sony

HP

Asus

More >>

Po pulaire Z o e ko pdracht e n: VGP-BPS22 | XPS L4 0 1x | Pro bo o k 4 5 4 0 s | K5 3SV

Ho m e > Bat t e rij Vo o r Asus > ASUS Z e nBo o k UX5 1VZ Bat t e rij

Ho ge kwalit e it Bat t e rij Vo o r ASUS Z e nBo o k UX5 1VZ . De ll Bat t e rij Ace r Bat t e rij

Bat t erij Eigenschappen: Ho edanigheid: 5 3Wh / 4 Ce ll

So ny Bat t e rij HP Bat t e rij

Spanning: 7 .5 V Kleur: Black Gewicht: 25 0 g

Asus Bat t e rij Afmetingen: 20 2.0 1 x 4 8.81 x 20 .4 1 PDFmyURL.com


Le no vo Bat t e rij

mm

Prijs : EUR 162.13

Apple Bat t e rij To shiba Bat t e rij

Iedere ASUS Z e nBo o k UX5 1VZ accu is gro ndig getest en beschikt o ver uitgebreide beveiliging tegen o verladen, o ververhitting en ko rtsluiting. Bo vendien pro fiteer je met ASUS ZenBo o k UX51VZ van een lange 2 Jaar garantie o p accu en aangeslo ten apparatuur. Kies je vo o r deze ASUS ZenBo o k UX51VZ accu , dan kies je vo o r het laagste gewicht, een lange levensduur en ho ge betro uwbaarheid.

Aanbevolen Product en

Adapt er ASUS ZenBook UX51VZ, Oplader ASUS ZenBook UX51VZ Product det ails:

1

Beschikbaarheid : Op vo o rraad Kleur: Z wart Garantietermijn: 2 J aar Kies je vo o r een ASUS Z e nBo o k UX5 1VZ adapt e r , dan betaal je no o it te veel. Deze ASUS ZenBo o k UX51VZ co mpatible adapter is niet alleen een prima alternatief vo o r je o riginele lapto p adapter, maar heeft o o k no g eens een zeer scherpe prijs.

Accu Vo o r DELL XPS 17 Spe ciale aanbie ding: 4 8.6 6 â‚Ź

Prijs : EUR 28.39

2 Ge schikt e

Bat t e rij lijst :

Be schrijving:

Mo de lle n: Het beste vo o r een asus ZenBo o k UX51VZ Accu is helemaal o pladen en weer helemaal leeg laten lo pen. Heeft u een PDFmyURL.com


nieuwe Batterij asus ZenBo o k UX51VZ aangeschaft? Laadt de Accu asus Z e nBo o k UX5 1VZ dan de eerste maal minimaal 12 to t 24 uur o p. Dit zo rgt ervo o r dat uw batterij vo lledig o pgeladen wo rdt. Hierna o ntlaadt u de batterij vo lledig zo dat de lapto p Accu Vo o r Acer Aspire 5742 Spe ciale aanbie ding: 6 5 .5 0 €

3

auto matisch uitschakelt. Om met de asus Z e nBo o k UX5 1VZ Bat t e rij vanaf het begin de vo lledige capaciteit te behalen laadt u de batterij hierna no gmaals 3 á 4 keer vo lledig o p,en o ntlaadt u de batterij daarna vo lledig. Vermijd zeer warme o f ko ude temperaturen. Extreme temperaturen kunnen beïnvlo eden ASUS Z e nBo o k UX5 1VZ accu prestaties en kan zelfs leiden to t blijvende schade. Pro beer o p te laden en de batterij te gebruiken bij kamertemperatuur.

ASUS Z enBook UX51VZ Laptop Batterij Onderhoud T ips Oplaadbare batterijen zal snel slijten, wanneer ze wo rden alleen in rekening gebracht vo o r een ko rte perio de van tijd. Als de lapto p niet in gebruik is, zo als vo o r het slapen gaan, steek de stekker in een sto pco ntact en laat het o p te laden to tdat de batterij vo l is. Wanneer u vo o r het eerst een lapto p o f een elektro nisch apparaat dat mo et wo rden o pgeladen vo o rdat u deze kunt gebruiken Accu Vo o r So ny VGP-BPS22 Spe ciale aanbie ding: 6 0 .7 9 €

ko pen , altijd o pladen o p vo lle capaciteit. Een lapto p zal werken met slechts een klein beetje van de macht, maar als het niet vo lledig is veelvuldig wo rdt to egepast, het zal beginnen o m zijn vermo gen o m een lading vast te ho uden te verliezen.

4

De meeste lapto p gebruikers zullen de stekker in het netsno er zelfs wanneer de batterij is niet laag. Dit is echter o o k waardo o r de batterij afvo er in kleine stappen. Vo o rdat u de lapto p, verwijder de batterij en steek vervo lgens de stekker in het sto pco ntact, zo dat de lapto p o p alleen netstro o m. Bewaar de accu o p een ko ele, dro ge o ndergro nd en vervang deze wanneer u uitschakelen van de lapto p.

Aanbevolen product en Accu Vo o r HP G6 1 Spe ciale aanbie ding: 4 8.6 9 €

PDFmyURL.com


5 Batterij Vo o r DELL XPS L50 2x 4 8.6 6 €

Batterij Vo o r DELL Alienware M17x 81.0 4 €

Batterij Vo o r ACER Aspire S 7 5 .26 €

Batterij Vo o r So ny VGP- Batterij Vo o r HP BPS21 EliteBo o k 2170 p 5 5 .0 6 € 7 0 .5 9 €

Accu Vo o r Asus K53SV Spe ciale aanbie ding: 4 9 .34 €

Over o ns | Vervo eren | Verzenden & reto urneren | Veel gestelde vragen | Co ntacteer o ns

Als u o pmerkingen o f suggesties, Stuur e-mail naar se rvice @ caccu.nl . Co pyright © 20 10 -20 13 www.caccu.nl , Inc. All rights reserved.

PDFmyURL.com

ASUS ZenBook UX51VZ adapter  

Kies je voor een ASUS ZenBook UX51VZ adapter, dan betaal je nooit te veel. Deze ASUS ZenBook UX51VZ compatible adapter is niet alleen een pr...