Page 1

We lko m bij caccu.nl , Aanko o p van Asus lapt o p bat t e rij e n adapt e r !

Batterij Voor : pro duct zo eken

Bat t erij voor lapt op

HP

Dell

Veilig winkelen!

Acer

Asus

Sony

More >>

Po pulaire Z o e ko pdracht e n: R7 9 5 X | HP G6 2 | Aspire S3 | A32-K5 5

Ho me > Batterij Vo o r Asus > Batterij Vo o r Asus ZenBo o k UX32VD Als u o p zo ek bent vo o r het merk nieuwe Accu Vo o r Asus Z e nBo o k UX32VD bij de meeste vo o rkeur prijs, je bent o p de juiste plaats. Snelle levering, Vo o rdelige prijzen , Ho o gwaardige reserve-accupacks.

Bat t e rij Vo o r Asus Lapt o p Bat t e rij Vo o r Asus Z e nBo o k UX32VD Bat t e rij Vo o r HP Lapt o p

Bat t erij Eigenschappen: Bat t e rij Vo o r De ll Lapt o p Bat t e rij Vo o r Ace r Lapt o p

Ho edanigheid: 6 5 20 m Ah/4 8Wh Spanning: 7 .4 v Kleur: black

Bat t e rij Vo o r So ny Lapt o p

Afmeting: 20 2.0 1 x 4 8.81 x 20 .5 1 PDFmyURL.com


Bat t e rij Vo o r Le no vo Lapt o p

mm Gewicht: 316 g

Bat t e rij Vo o r Fujit su Lapt o p

Vo o rraad: o p vo o rraad ! Bat t e rij Vo o r Apple Lapt o p

Prijs : EUR 59.29 Bat t e rij Vo o r Sam sung Lapt o p Bat t e rij Vo o r To shiba Lapt o p Vervangende Accu ZenBo o k UX32VD die vo lledig co mpatible is met het o rigineel. Dankzij de nieuwste techno lo gie wo rdt de maximale capaciteit gebo den en blijft de accu fit zelfs wanneer hij wo rdt o pgeladen vo o rdat hij geheel o ntladen is. De accu is beveiligd tegen ko rtsluiting, o verbelasting en o ververhitting.

Adapt er Voor Asus ZenBook UX32VD Product det ails:

Bat t e rij Asus Z e nBo o k UX32VD

Beschikbaarheid : Op vo o rraad Bat t e rij Asus G7 4 SX

Kleur: Z wart Garantietermijn: 2 J aar

Bat t e rij ASUS X7 5 A

De lapto p Asus ZenBook UX32VD adapter is bo vendien gro ndig getest, Adapter geschikt vo o r diverse Asus lapto ps, uiterst

Bat t e rij ASUS X7 5 VM

betro uwbaar en met 2 Jaar garantie. Bat t e rij Asus X5 2J

Prijs : EUR 29.19

Bat t e rij ASUS N5 5 SL Bat t e rij Asus A32-K7 2 Bat t e rij ASUS N5 5 SF Bat t e rij ASUS N7 5 SF

Ge schikt e

Bat t e rij lijst :

Be schrijving:

Mo de lle n: PDFmyURL.com


Bat t e rij Asus Ee e PC T 9 1

Eerste keer laden,Kijk eerst welk type o plaadbare

Asus UX32VD bat t e rij je hebt aangeschaft: nikkelcadmium (NiCd) nikkel

metaalhydride (NiMH), lithium-io n (Li-io n) o f lithium po lymeer (LiPo ). Bij een NiCd/NiMH accu: laad de batterij de eerste maal Bat t e rij ASUS Ee e PC 10 25 CE

minimaal 12 to t 24 uur do o r. Dit zo rgt ervo o r dat alle individuele cellen in de batterij o p eenzelfde niveau geheel wo rden o pgeladen. Hierna o ntlaad je de batterij vo lledig zo dat de lapto p auto matisch uitschakelt. Om de to tale capaciteit te behalen

Aanbevolen Product en

laad je de batterij hierna no gmaals 3 à 4 keer geheel o p (3 to t 4 uur is vo ldo ende) en o ntlaad je de batterij daarna vo lledig. Je kan de no tebo o k gewo o n gebruiken tijdens het o ntladen. Ho ud je je aan deze spelregels dan verkrijgt je nie uwe Asus

1

Z e nBo o k UX32VD lapt o pbat t e rij de maximale capaciteit, de langste werktijd en de langste levensduur. Gebruik uw lapto p zo veel mo gelijk o p de batterijspanning, to tdat de “kritieke batterijspanning” melding verschijnt. Daarna uw bat t e rij Vo o r Asus Z e nBo o k UX32VD weer vo lledig o pladen zo als in de gebruikershandleiding wo rdt aangegeven. Vo o rko m een vo lledige o ntlading van batterij do o r het energiebeheer in te schakelen. Vo lledig o ntladen van uw li-io n Asus lapt o p bat t e rij kan de ZenBook UX32VD batterij ernstig beschadigen. Een mo derne lapt o p Asus UX32VD accu bestaat uit Lithium-io n cellen. Dergelijke accu's kennen een ho o p vo o rdelen. Waaro nder dat ze licht zijn van gewicht en dat er eno rm veel energie gepro pt kan wo rden in een relatief klein o ppervlak.

Accu HP G72 Spe ciale aanbie ding: 6 5 .7 6 €

Sam e nvat t e nd kunt u de le ve nsduur van uw lapt o p accu als vo lgt ve rle nge n: Wanneer Windo ws aangeeft dat de accu zo wat leeg is, sto p dan met werken o p de Accu Vo o r Asus Z e nBo o k UX32VD .Sluit uw lapto p aan o p het lichtnet en verwijder de Accu een po o sje uit de lapto p o m deze de gelegenheid te geven af te

2

ko elen alvo rens 'm weer o p te laden.

Aanbevolen product en

Accu HP Pro Bo o k 6 550 b Spe ciale aanbie ding: 4 7 .4 0 €

PDFmyURL.com


3

Batterij To shiba PA38 17U-1BRS 4 7 .5 6 €

Batterij ASUS N55S 5 6 .7 3 €

Batterij Asus A42-G70 4 7 .38€

Batterij So ny VGPBPS21 5 5 .0 6 €

Batterij HP EliteBo o k 8 56 0 w 7 0 .5 9 €

Accu ASUS G75V Spe ciale aanbie ding: 6 7 .5 4 €

4

Accu HP Co mpaq 6 710 s Spe ciale aanbie ding: 4 7 .4 0 €

5

PDFmyURL.com


Accu HP COMPAQ 8 710 w Spe ciale aanbie ding: 4 7 .4 0 €

Over o ns | Vervo eren | Verzenden & reto urneren | Veel gestelde vragen | Co ntacteer o ns

Als u o pmerkingen o f suggesties, Stuur e-mail naar se rvice @ caccu.nl . Co pyright © 20 10 -20 13 www.caccu.nl , Inc. All rights reserved.

PDFmyURL.com

Accu Voor Asus ZenBook UX32VD  

http://www.caccu.nl/asus-zenbook-ux32vd-batterij.html Vervangende Accu ZenBook UX32VD die volledig compatible is met het origineel. Dankzi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you