__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SAMEN OP WEG 2

Tweemaandelijks tijdschrift 2020 // jaargang 28, nr. 2 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

IN DEZE EDITIE: 3/ Brandweervrouwen en onthaalvaders 4/ Madagaskar 6/ Gezocht: nieuwe generatie wereldburgers

EDUCATION CHANGES THE WORLD


bedanken vo

nden u t d e ru me “fam e”Lemonde.be van Don act e// p aats n honderden scho en n het and Samen met A l’agenda om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw s omessamen ons leerlingen te roepen sensibiliseren en en eerkrachten op om aanbodzijn attract voor demet k nderen organ seert we de eer ngen 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober Sav te vrienden, mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te met nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extra u d te be en voor het recht op onderw s deWereld.be // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre Formation 25 novembre Confé Lemonde.be // A l’agenda Agenda Beste vrienden, Lemonde.be // A l’agenda goede spreker spektake optredens en ook voor edereen W e kdee nemen met e schoo ? Coopération audan Déve oppement e zomerverdedigen. mocht ik in India, Ik samen met 9 Belgische wil hen – De enDon uovera –Boscobeweg ngbedanken w een feestevoor startschot geven Naar aan e d ng v Ik ben jullie temeer kunnen melden datVIA het goed gaat metdan Onderwijs om projecten rondontw diversiteit en interculturaliteit nkrachten, dans en nogblij zovee Kortom Contacteer onze medewerkers kke ng ngseducat e ème opnieuw ontdekken waarom ik bij La quatr voor het ube aar voor Don Bosco op een Open Happen heeft er opconfére vr da ng Don Bosco 200 3en oktober: Saved thede Bell DeWereld.be // by Op Agenda de inzet! VIA Don Bosco de jongeren die wij helpen. Nog niet alle op te zetten voor dit onderwijsniveau. nnze Bosco werk. opengoo Van van de straatkinderen tot kandidaat 4deuren weekends november-december nfocyc us BTC 25 november 2014 educa d conferent e L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème “Genre en ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 4 week-ends de novembre-décembre Format onme “fam e”25 novembre Conférence educa Jong en oudrond a ehet vrFormat enden on u t d e ru van Don e p aats n hd resultaten van 2019 zijn binnen, maar de campagne 4ontmoette, week-ends de novembre-décembre 25 novembre Conférenceact educa d ge ondernemers die ik Naar het raakt me dag van eestelijk startschot geven aanleiding van deaanleiding Internationale de50-jarig Leerkracht Ik wil hen – en u – dan ook déve oppement est une format on qu donne une vue aura eu dans es Coopérat on au Déve oppement recht op onderwijs die wij naar van ons Hou zeker ook onze media in de gaten voor meer nieuws! w naarde Waar? Hee Be Georganiseerd V AngDon Bosco Bosco zSaved n ubytgenod gdg ëvoor een dag van door ontmoet Stud o G obo oca de Coopérat on Déve oppement o op een Happening. heeft er op vrijdag 3au oktober opnieuw eenBosco the bell 3 oktober: Saved by the Bell 20gelanceerd, september: Open happening Don 200 eds opnieuw. Enus het doet onwaarschijnlijk deugd bestaan hebben heeft haar effect niet gemist. DeWereld.be // door Op de Agenda DeOpen nfocyc georgan seerd het BTC het Be g sch De v e de nte nat ona e Educa d be confe ent e heeft aon s thema Beste vrienden, La quatr ème conférence nternat d ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr pt sont d sp Beste e op ruime “familie” van Don actie// plaats in honderden scholen in mat het land. Samen http //openhappen ng w x com/ sm omet G aanbod obo voor en vrienden, an eStud n het attractde es voor de kème nderen organ seert Lemonde.be A l’agenda bedanken inzet! La quatr conférence nternat ona eroep dE te zien datkke ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Filipp LAMMENS ontw ngsagentschap s een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za aatsv nden n de DeWereld.be // Op de Agenda L die nfocyc e een organ sée par re aatCTB agence bedegeLes deweek-ends thème Genre et éducat on De DonGlobo, Boscobeweging wil feestelijk startschot geven Naar aanleiding van Internationale dag comme van de Leerkracht en dag van ontmoetingDeWereld.be Studio de actie in het Nederlandstalig onderwijs //organ Op de Agenda prob émat que des ons Nord / Sud the date car pour de Steeds meer mensen beginnen het belang van beroepsDirecteur ancer ng van een cd met n euwe Don Bosco ederen een extra vee en extr Voor meer nformat e www savedbythebe be L nfocyc e sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éducat on dans a om samen ons leerlingen te roepen sensibiliseren en voor het jubeljaar voor op een Open Happening. vrijdag zomer 3 oktober mocht opnieuw een Saved by the bell met 9 Belgische racties voor demet kinderen, organiseert, weDon de Bosco leerlingen en leerkrachten op om heeft er opDeze ik in India, samen

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

oorwoord

geeft en vantechnisch de nternat ona eOpen samenwerk ngzomer en Noordoka en van de BTC Agenda enaura deta seu voodans de nsch v ngen n CTB déve oppement estde une format qu donne vue ocaux dez ap Deze mocht ikpartin India, samen met 9une Belgische 20 september: happening Don Bosco 200 3 on oktober: Saved by the Bell onderwijs in te zien. Dat levert nieuwe Beste vr enden abordent thémat ques auss var ées que e contexte partesde c overa pants est afone Jongonderwijs en oud, uittentoonste die ruime vanonderwijs Don actie une plaats in honderden scholen in eu hetoptredens land. Samen déve oppement estbellen une format on qu donne vue aura dans es met ocaux a CTB Agenda mobiliseren om het recht//op wereldwijd tedes ed.be Don Boscoliederen, extra veel en alle extravrienden luid te voor het“familie” recht op ng een goede spreker spektake en voor //dre Op deesAgenda 4een week-ends del’agenda novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA Lemonde.be A Zu at De nfocyc us w dee nemers aanzetten tot nu besch kbaa Houd de dag a vast v n e agenda want om leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA nerschappen op en nieuwe kansen voor onze jongeren. d ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr pt on sont d spon b es sur e Lemonde.be // A l’agenda DeWere d be // Op de Agenda Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs 20 je september: Open happening Boscoronnement 200 3 oktober: Saved by the ker, spektakel, optredens, en ook vooreOpen iedereen. Wilcoopérat je deelnemen met school? Coopération au Développement que nternat ona og eDon env Quand 25Bellnovembre 20 september: happening Don Bosco 200 3anthropo oktober: Saved by the Bell d–Ontwikkelingsbank’ ensemb deéconom on nternat ona edans et van de aInternationale d dag nscr pt onKortom sont d spon btot es sur eur sdan te n dedigen. Ik De wil hen – De enDon uoveral dan bedanken voor Boscobeweging wil eenafeestelijk startschot geven Naar aanleiding denog van dede Leerkracht Don Bosco werk. Van straatkinderen kandidaat workshops muz ek en en zovee meer Contacteer ‘Afrikaanse heeft een grootschalig en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat reflect e op houd ng en gedrag en hen bewust maken van de og st eke edenen s het aanta dee neme s bepe kt tot 250 Deze zome moch k n nd a samen me 9 Be prob émat que re at onsLaNord Les week-ends thethe car pour des ra sons og nog zoveel meer. Kortom, voor het Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: quatrième internationale d’Educaid.be a date jubeljaar voor Don Bosco op eendes Open Happening. heeft/er Sud opconférence vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by nzet! prob émat que des re atnoden ons Nord /Don Sud Les week-ends the date car pour des sons og me stngsedu ques a de human ta reopportues act ons des ONG ou encore aopbell oùra Conference Cent jonge ondernemers ik ontmoette, het raakt lancering van een met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en luid testartschot bellen voor hetdie recht onderwijs onderzoek gelanceerd om nog beter de en Boscobeweging wil een feestelijk geven Naar aanleiding van de Internationale dag vane nds van november-december: Infocyclus BTC 25cd november 2014: educaid conferentie L’Infocycle organisée paraa la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et extra éducation dans la pratique”, et Leerkracht jonge ondernemers die ikonze ontmoette, het raakt me een dag waarop we deuren opengoo en ontw kke opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 /De 423 20 87. 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid De Don Boscobeweging wildie een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de ste vrienden, ee k ach en opn euw onpdekken waa om k Jong en oud, alle vrienden uit ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Wanneer 25 november 2014 moge kheden tot act ef mond burgerschap Onderwerpen Filip LAMMENS abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est afonné à 250 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 spektakel, novembre: voor Conférence educaid tentoonstelling, een goede spreker, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school? het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Save niteiten in kaart te brengen. Samen met hen en Don Bosco 20 embe Open happen ng Don 200 ok Agenda obe SavedBruss by he steeds opnieuw. En hetBosco doet deugd développement, une België. formation quiémat donne une vue aura lieu dans locaux CTB. Agenda Coopération auvoor Développement abordent des thémat ques auss var ées que eles contexte partet cmodalités pants est ponwaarschijnlijk afonné à 3250 Waar? Heel Georganiseerd door: VIAgenre Don Bosco hetest jubeljaar voorvoor Don Bosco op van een Open Happening. heeft ersep op vrijdag 3laoktober opnieuw een Saved by the DeWereld.be // Op de prob que du Haute 139 1000 Bosco uitgenodigd een dag ontmoeting Studio Globo, die de de actie in het Nederlandstalig onderwijs steeds En doet onwaarschijnlijk deugd au Développement Agenda Don we k bell Van de s aa kBTC-CTB nde en kan DeWereld.be // de Agenda Waar? Don Bosco Zw naarde Waar? Hee workshops, muziek eninternationale dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar Conference Centre Espace acqmotte zoaCoopération s de nternat ona ezijnBelgisch econom sche omgev ngopnieuw. antropo og eenhet yclus georganiseerd doorAfrika, het BTC, het De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema économ que nternat ona anthropo og eroepen env ronnement 25 2014 Jong oud, alle vrienden uitOp die ruime “familie” vanBosco DonQuand actie plaats in honderden scholen in ohetBe lang quatrième conférence internationale d’Educaid.be a en Lemonde.be // A novembre l’agenda Tech ons netwerk van alle scholen van d'ensemble de laStudio et deLa lanovember: d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save //openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. Jong en oud, alle vrienden uit technische dieona ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met ng financieel beheer 25 Educaid conferentie en animatie. Incoopération het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen leerkrachten op om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Lemonde.be // A l’agenda La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a économ que nternat anthropo og e env ronnement Quand 25 novembre 2014 Directeur om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. ingsagentschap, is een opleiding die een overzicht “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de ze zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische P us d info http //www btcctb org/fr/ nscr pt on P us d info http //ww onge onde neme s d e k on moe e he Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandst L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et De Don Bo cobeweg ngHaute whet ee eop cho ge en Naa eEspace d ng o an deacq naa e problématique relations Nord / de Sud. Les the date, car pour des raisons logistiques le139 nombre deaxonderwijs Bosco inBosco Afrika, zullen wij onderzoeken hoe wijde onze Hoogstraat/Rue 1000 Brusse s sensibiliseren m L’Infocycle eu Don human ta re hu pver en ng NGO-act vweek-ends tevan ten of Meer nformat op http //openhappen ng w com/ s maanStud ob zijneen uitgenodigd voor een dag ontmoeting Globo, die de actie invoor Nederlandstalig lancering van cdamet nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen het recht onderwijs de human ta re es act ons desStudio ONG ou encore aeen où Conference Centre Voor meer informatie: www.savedbythebell.be organisée par la des CTB, l’agence belge comme thème “Genre ete éducation dans la pratique”, et zijn om samen met ons leerlingen te en enGleerkr n de internationale développement, samenwerking en de Noordlokalen van deune BTC. Agenda en details voor deONG inschrijvingen Don Bosco Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco estWaar? une formation quiZwijnaarde. donne vue aura lieu dans lesleerlingen locaux dezijn la CTB. Agenda et oo modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen zijn om samen met ons te sensibiliseren en a de human ta re es act ons des ou encore a où Conference Centre Espace acqmotte oo he ube aa Don Bo co op een Open Happen ng heeft e op dag 3 o obe abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. rkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA s eeds opn euw he doe onwaa sch n200kAB développement, est tentoonstelling, une qui une vue aura voor lieuoptredens, dans les locaux deoveral la CTB. Agenda et modalités enformation animatie. Indonne het aanbod: attracties de kinderen, organiseert, roepen we dejeleerlingen en met leerkrachten opEn omDeWere een goede spreker, spektakel, en voor iedereen. Wil deelnemen je school? impact op het terrein nog kunnen vergroten. 20 september: Open happening Don Bosco d be // Op de es. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nuaan beschikbaar. Houd dag alvast vrij in jesont agenda, want, omsur Meer nfo www educa dAgenda be/n /event/educa dbe-conferent e-nform genderprob emat komen daar 20 september: happening Don Bosco 3veel oktober: Saved the Bell d'ensemble deek la3Meer coopération internationale etque de lade genre d'inscription disponibles leur site internet. Save prob émat du Haute 139 1000 Brusse sFormation informatie op:bod http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. ing Don Bosco 200 oktober: Saved by the Bell openhappen ng Voor meer te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra en extra luid het den rech deWereld.be // Op de ong enOpen oud awereldwijd eSave enden u voor d ehet u200 me am eA Don ac eteby pbellen aa nvoor honde international, l’environnement, Quand :sur 25 novembre 2014 week-ends dean novembre-décembre: d'ensemble deéconomique lade coopération internationale et denieuwe la mobiliseren d'inscription sont disponibles site internet. Lemonde be A agenda Lemonde.be // l’agenda te om het recht onderwijs te lancering van een cd met Don extra veel en extra luid te bellen recht op onderwijs workshops, muziek enl’anthropologie, dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: deWereld.be // Op de Agenda prob émat du genre Haute 1000 Brusse sheeft n houding Bosco werk. Van straatkinderen tot kandidaat 4een week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence om e 4z139 en ook Be e g sche ee//k educaid ach en gemo op en gedragproblématique en hen bewust maken van deNord logistieke is hetBoscoliederen, aantal deelnemers beperkt tot 250. Lemonde.be //op Aleur l’agenda Lemonde.be // conferent Ada l’agenda des relations /que Sud. Les redenen, week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de an een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa d be openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen Lemonde.be // A l’agenda Coopération au Développement Bo co n u genod gd oo een dag an on moe ng S ud o G obo d e de ac problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Meer nfo http //www btcctb org/n /nfo nfocyc us //www gender-onderw s-de-prakt us dniet http btcctb org/fr/ nscr pt on us dschool? nfo http educa ddag be/egvm verdedigen. Ik wilofhen –P en –Boscobeweging dan ook bedanken voor De Don wil//www een feestelijk startschot tentoonstelling, een goede spektakel, optredens, overal en ook voor iedereen. Wil je deelnemen met jeu87. een dag waarop wePonze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02 /k423 20 Coopération Développement Wanneer: 25 november 2014 eden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS verdedigen. hen en upt –Boscobeweging dan bedanken voor abordent des aussi variées que lespreker, contexte participants est– plafonné àau 250. Maar ook in België blijven we stilzitten. Onze expertise De Don wil een feestelijk geven Naar aanleiding van dedInternationale ge ondernemers die ikthématiques ontmoette, het raakt me z startschot n Kortom, om samen mende ons eeeduca ngen e oepen sensontwikke b de se P us d nfo http //www btcctb org/fr/ nscr on P us d nfo http //www be/fr/event feestelijk startschot geven Naar aanleiding van Internationale dag vanIk dewil Leerkracht workshops, muziek enan dans en nog zoveel meer. Contacteer dan onze medewerkers abordent des thématiques aussi variées que ledecontexte participants est plafonné à 250. en ma e n he aanbod a ac e oo de en o gan ee we problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happe workshops, muziek en voor dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd VIA Bosco La quatrième conférence internationale d’Edu ueel den? Dan sTSO/BSO deze vorm ng ets3Waar: azijn s25Espace thema “Gender en onderw nontwikkelingseducatie: deDonInfocyclus prakt k” erpar20 en Conference Centre Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 deDon inzet! sepza embe Open happen ng voor het jubeljaar voor Bosco op eensdoor: Open Happening. heeft op vrijdag 3 oktober opnieuw een Sa beheer blijft niet onopgemerkt. We in gesprek 25 onwaarschijnlijk november: Educaid conferentie de inzet! 4 weekends van november-december: BTC 25 november 2014: educaid co op een Openop Happening. heeft er op vrijdag oktober opnieuw een Saved by the bell économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : novembre 2014 Directeur L’Infocycle organisée la CTB, l’agence belge de een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 eds opnieuw. En het doet deugd 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 no e mob se en om he ech op onde w s we e dcb ance ng an een cd me n euwe Don Bo co ede en een e a ee en e a u d e Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus Centre d’info : http://www.educaid.be/fr/event Jong en oud, alle vrienden uit ruime 25 “familie” van deWere d be // Op de Agenda 4deuren van139, november-december: Infocyclus 25 november 2014: educaid conferentie de30 Agenda 4thème week ends novemb e dans décemb L’Infocycle organisée par la CTB, belge de comme “Genre etdie éducation dagof waarop we onze opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. Hoogstraat/Rue Haute 1000 umanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten de// Op Meereen: les informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Lemonde be Ade agenda 4 week-ends de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid l’aideDeWereld.be humanitaire, actions des ONG ouweekends encore la où : Brussels Conference Espace Jacqmotte, BTC-CTB, 4 Rue week-ends de novembre-décembre: Formation novembre Jong oud,BTC alle vrienden uit diel’agence ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in la hetprela janvier 2015 exposition qui met en photos a Lemonde be A agenda 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue met onder meer de Federale Overheid alsook het Katholiek développement, est une formation qui donne une vue ie ruime van Donngenbe actie in honderden scholen in het p land. Samen metDon Bosco Waar? Zwijnaarde. Waar? Heel België. V agenda nc ë e“familie” verpLemonde cht a//plaats s Averen g ng? aatsv nden n de okae en vangoede BTCp Coopération en sa voor zijn deta uitgenodigd voor ontmoe en oon ng een e Agenda e pe Bosco aaue Développement op eden o Georganiseerd e aeen en dag oo van ededoor: een W Coopé on au Déve oppemen

Ik Ik wil hen – en u – dan b bedanken voor de inz

Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor de inzet! est une België. formation qui donne une vue lieu dans lesDon locaux de laook CTB. Agenda info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieoblematiek, komen daar aan bod.openhappening problématique duWaar? genre. Haute 139, développement, 1000 Brussels te zien problématique dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Don Bosco Meer Zwijnaarde. Heel Georganiseerd door: VIA Don VoorWaar? meer informatie: www.savedbythebell.be ve ded gen k aura wBosco hen –Globo, en u dan De obeweg ngbedanke wNederland een ete Studio die–Bode actie in het du genre. Haute 139, 1000 BrusselsBosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting d'ensemble de la coopération internationale et de la Coopération au Développement Coopération au Développement De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch Coopération au Développement

De vierde internationale Educaid.be c

sa ésienne et financ ee beheer van e n t atpédagogie ef? 10 oktober de nschr v ngen vo gen Houd de dag a vast vr n e agenda Vorming financiee beheer 25 november

La qu iging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft een dag van inspant ontmoeting Studio Globo, die de actie inInfocyclus het Nederlandstalig onderwijs 10 oktober: Vorming beheer november: Educaid conferentie Definancieel georganiseerd doord'ensemble het BTC, hetde25 Belgisch De vierde internationale conferentie heeft alshet thema Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. en mee animatie. Inom aanbod: attracties voor de wo hop mu einternationale en dan enetEducaid.be nog olaquatrième ee Koorganiseert, ac ee dan on eenkinde med conférence internationale d’Educaid.be aBo LaDon quatrième laStudio deLa d'inscription sont disponibles leur site inte fo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event Meer ha informatie op: ater http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. oo“Gender heCon ube aa o en animatie. Incoopération het aanbod: attracties de kinderen, roepen webelge desur leerlingen lee ontwikkelingsagentschap, isvoor opleiding die een overzicht onderwijs in de praktijk” Laeen quatrième conférence internationale d’Educaid.be aoo 27 januar 2015 tot -11 2015 9e 29 november 2014 5 jaar organisée par la CTB, l’agence deweek-ends comm om met ons leerlingen tetroepen sensibiliseren en Plus Plus d’info d’infois: een http://www.educaid.be/fr/event de nze ! februar problématique des relations Nord /enBTC Sud. Les ontwikkelingsagentschap, opleiding die “Gender en onderwijs inL’Infocycle de praktijk”, enthème zalthe plaatsvinden in de voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen en in leerkrachten opproblématique om L’Infocycle par dag la CTB, l’agence belge deen comme et éducation dans laDon pratique”, et istracties dezesamen vorming iets: http://www.btcctb.org/fr/inscription voor als thema “Gender en onderwijs de praktijk”, enorganisée zaleen overzicht lancering van een cd met nieuwe Boscoliederen, openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par la 4“Genre CTB, l’agence belge de comme thème 4deu weekend van novembe de embe n o y u 25 novemb L n o e o gan ée pa a CTB een waa op we on e opengoo en on w e ng educa e@ anl des relations Nord / Sud. Les week-ends date, car pour des raisons logistiques week end de novemb e dé emb e Fo ma en oud ate eBTC. enden uenhet dle ere lancering van een cd nieuwe Don Boscoliederen, extra veelong enlokalen extra luid bellen vooron geeft van de www.savedbythebell.be internationale samenwerking en deet Noordvan de Agenda detai openhappening meer informatie: L’Infocycle organisée par Voor laSaved CTB, l’agence belge de comme thème een “Genre éducation dans la donne pratique”, et 20 september: Open happening Don2015 Bosco 200 3 oktober: by themet Bell développement, est une formation qui une vue aura 30 anv er expos t on qu met en photos a 4 week end de novemb e dé emb e Fo ma des thématiques aussi variées que le contexte van de internationale samenwerking en Noordlokalen van deune BTC.Educaid.be Agenda enabordent details voor de inschrijvingen zijn 30 janvierop 2015 exposition qui met envoor photos la zichopinspant développement, estdeune qui donne vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités développement, est une formation donne une vue aura lieuGeo dans mobiliseren om het recht te we Don Boscoliederen, extra veel en extra luid tegeeft bellen hett recht onderwijs tentoonstelling, goede spreker, spektakel, optred Ben je:anv (bestuurs)lid van een vereniging die voor De vierde internationale conferentie heeft eld.be // als Op de Agenda Were dmeerdaagse Brasschaat déqui eest oppemen eàu?250. une odegma on qug ichtingen vereniging? plaatsvinden in wereldwijd de lokalen van BTC. Agenda en details voor Coopé aeen on au Déve oppemen abordent thématiques aussi variées que lewil contexte participants plafonné 4een week-ends deonderwijs novembre-décembre: Formation 25 novemb Con é formation ence educa dco 30 er 2015 expos on qu met en photos a Waa ?Zuidrelaties. Don Bo naa deaura Waa Hee Be ë développement, est tentoonstelling, uneedes formation qui donne une vue lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités DeZw infocyclus deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd dag alvast Lemonde.be // A l’agenda Bo o n genod gd oo een een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen d'ensemble de la coopération internationale et de la d'insc Coopé a on au Déve oppemen Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers tot internationale nu beschikbaar. Houdlade dag alvast jesont agenda, want, om Lemonde.be // A l’agenda international, l’anthropologie, l’environnement, d'ensemble de aanzetten la coopération etonderwijs d'inscription disponibles sur leuren d'ensemble deéconomique coopération internationale desite la internet. d'inscription so Dde gla sont gvrij in BTC B gnog DSave pédagogie salésienne workshops, muziek en dans zoveel meer. Kor pédagog eDan sa és enne eker, spektakel, optredens, en ook voorin iedereen. Wil je deelnemen metvrij je school? een project het Zuiden? istot deze vorming iets voor als thema “Gender in praktijk”, en emb e etma de oopé aobo nontwi na 27 januari 2015 -11 februari 2015: 9e mber 2014: haïti 5 hen jaar later international, Quand :dzal 25 novembre 2014 Coopération audan Développement d'ensemble de la coopération internationale ethouding deen laop disponibles sur leur internet. Save reflectie op enl’environnement, gedrag enopenhappen hende bewust maken van de logistieke redenen, heton aantal beheer jewil initiatief? inschrijvingen volgen. Houd dehouding dag alvast in jeéconomique agenda, Mee nInternationale o dans ma een hd'inscription pproblématique ng wen com m ud o Gisaanbod des relations Nord Sud. Les week-ends the da en/ site an eaS nmedewerkers he aedee dedigen. Ik –2010 en uoveral –de bedanken voor workshops, muziek enl’anthropologie, nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze De Don Boscobeweging wil een feestelijk aanleiding van de dag van Leerkracht reflectie opstartschot engeven gedrag en het henNaar bewust maken van deNord redenen, is de het aantal deelnemers 250. Opvan 12 anua een ve woestende aa dbev ng 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie problématique des relations / logistieke Sud. Les week-ends the date, car beperkt pour des raisons logistiques le nombre de problématique des relations Nord /tot Sud. Les week-ends date, car pédagog sa enne 30 janvier 2015 :kostte exposition qui e met enés photos la humanitaire, les actions des ONG outheencore la w g l’aide gcar gonze GNo L g CTB g een dag waarop we deuren opengooien. Wereldmeerdaagse Brasschaat problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends the date, pour des raisons logistiques le nombre de p ob éma que de e a on d Su nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC Wanneer: 25 november 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la Filip LAMMENS La qua ème on é en e n e na ona e d Edu a d be a abordent desL thématiques variées queCTB le een contexte partic an ele Voo ng an me negeuwe openhappen ng mee n ma www gaussi g doparticipants een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 0 voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell zien en hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden Wanneer: 25 november 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. abordent des thématiques aussi variées que contexte es pédagogie salésienne inzet! g ftparticipants mgenre. w mZwijnaarde. g N problématique du mque au Bosco abordent des thématiques aussi variées que leinternationale estWaar? plafonné àmkenn 250. Mettre enaardbeving photos les 3 Nog caractéristiques laeducaid pédagogie Quand : Vorming le 30 janvier àZwijnaarde. 17h30 Waar: Conference Centre Quan Espa zoals de omgeving, 2010 kostte een4 week-ends verwoestende hetvrienden abo den de ends van november-december: Infocyclus BTC 25jenovember conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence de omme hème Gen einschrijvingen eWere édu ascholen oncontexte dan aHoud peconomische a de que ealvast De dmeerdaagse winternational, ongeren sHeel de maken even aan 230 000 Ha t anen eens 1de2014: 5de mbelge oen Ha anen Hoe organiseer het financieel beheer van jetéconomique initiatief? de volgen. dag vrij inantropologie, jeDon agenda, nnuari opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / Georganiseerd 423 20 87. m de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid enaten oon ehéma ngconferentie een Quand goede pa25 eée Waar? Don Bosco Waar? België. Georganiseerd 10 oktober: financieel beheer 25 november: Educaid Jong en oud, alle uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden in het land. Samen met Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, zoals internationale economische omgeving, antropologie, international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 économique l’anthropologie, l’environnement, : door noe orkshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Directeur D w m 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription m 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft VIA Don Bosco vzw – Guldendallaan 90, B-1150 Brussel – Ondernemingsnummer 0413 119 733 – RPR Brussel économique international, l’anthropologie, l’environnement, :59, 25Quand novembre Directeur Hoogstraat/Rue Haute 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of Meer informatie op: http://openhappening.wix.c l’aide humanitaire, les actions ONGner laan139, oùog: B DeGeorganiseerd Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis de 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 au miljoen Haïtianen Mettre ener photos es caractér st ques de aCTB pédagog elaQuand eéde30 anv àlaencore 17h30 salésienne (joie-confiance-bienveillance) : van telle était où :jed’info Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 4000 onom que ona h opo http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : des http://www.educaid.be/fr/event m2014 développement, est unejeBelgië. formation qui donne une vue au aPlus eulaten dan e:maken odie au de adeop: Agenda e Haute moda é 1000 Coopération Développement Hoe moet boekhouding uit zien en hoe organiseer want het aantal moet tot 250 beperkt worden Waar? Heel door: VIAla3 Don Bosco hop eouna mu e en dan en no Hoogstraat/Rue 139, milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Bosco zijn voor een dag ontmoeting Studio Globo, de actie in het Nederlandstalig onderwijs l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore où :gBrussels Conference Centre Espace BTC-CTB, l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore : Conferen flin g wordt gEspace wwo mJacqmotte, Coopération au en Développement photos les 3uitgenodigd caractéristiques de lanog Quand : 000 leques 30 janvier àthema 17h30 m NRue où SRue L w project enMettre al door: Educaid Noord-Zu dprob emat ek en offic ee geopend op ve obeantwoordt enenMettre hun hu sconfiée Vandaag even Mettre en photos es 3steeds caractér st de admet pédagog edeelnemers Quand 30 anv er 17h30 l’aide humanitaire, lesals actions des ONG ou en encore où : Conference Centre Jacqmotte, BTC-CTB, een project in het Zuiden? Dan ispédagogie deze vorming iets voor “Gender de praktijk”, en zal Meer www.educaid.be/nl/eve daar aan bod.e problématique du genre. cyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als openhappening met Noord-Zuidproblematiek en350 wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog 350.000 photos les 3steeds caractéristiques deDe la pédagogie Quand :quatrième le 30 janvier àbod. m N LHaute wdeu internationale aela a meer deàeen human ainfo: e www.savedbythebell.b eSwe aon on deHaute O mission aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège d'ensemble de laeenvoudig coopération internationale et deLa lamaakt d wegwijs nconférence p17h30 onthema on pon bgenderproblematiek, ed’Educaid.be uleerlingen euonderwijs nkomen e gne Sa eop Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentiegenderproblematiek, komen daar aan problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels die en efficiënt? De workshop je om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd p://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. dag waa op e en o2 problématique du genre. 139, 100 openhappening Voor informatie: en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de en leerkrachten om Wannee m m g O w La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conf F p LAMMENS m salésienne (joie-confiance-bienveillance) :en telle était la oùinspant : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59,BTC. 4000 sa és enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst tut Don Bosco de L ège Rue problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk t.rs Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus elingsagentschap, is een opleiding die een overzicht “Gender onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van Agenda en details voor m L’Infocycle organisée par la CTB,Tournai. l’agence belge deweek-ends comme thème “Genre etHonnay éducation dans la pratique”, et Plus zondag 1 februari om doorDon de Brasschaatse Schepen in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : Filip telle était laLes où :15u Institut Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 Redactie: Bram Reekmans, Lammens, Eric Henrotte, Nina p ob éma que du gen e problématique des relations Nord / Sud. he da e a pou de a on og que e nomb e de Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Saint-Luc de Liège et de Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : h zondag 1 februar om 15u door de Brasschaatse Schepen s achtoffe s n tentenkampen sa és enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst tut Don Bosco de L ège Rue des Wa Waa ? Don Bo o Zw naa de in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid lancering een cd6emet nieuwe Doninstituts Boscoliederen, een extra veel en extra luidobe te bellen voor het rechtPlus op onderwijs Voor meer informatie: www.savedbythebell.be Waa m thema g g L’Infocycle organisée paraux la van CTB, l’agence belge comme thème “Genre ethttp://www.btcctb.org/fr/inscription éducation dans la pratique”, et is deze m mg“Gender gin de Cpr mission confiée élèves de degré TQdededes Liège een project in het Zuiden? Dan vorming iets voor als en onderwijs Plus d’info : d’info : http://www.educaid.be/fr/event 10 ok Vo m ng financ ee behee 25 novembe Educa d an de internationale samenwerking en de Noordlokalen van BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn men zalP us d nDo ec g b m développement, est une qui donne une vue aura lieu dans locaux la Agenda etdes modalités een project indonne het Zuiden? Dan isaura vorming iets voor als thema “Gender ennst onderwijs in vrij de inpraktijk”, 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je financieel beheer van je initiatief? deede inschrijvingen volgen. Houd de tuts dag alvast jeège agenda, mission confiée aux élèves de 6eformation degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor met een ement biedt eenDruk terugblik opune hoe Haïtiaanse hn met peu www b ola m ss on confiée élesèves de 6e degré L abordent des thématiques aussi variées que ledeze contexte pa les pan pvoor aCTB. onné àTQ 250 & Lay-out: Graphius, Gent /Ontwikkelingssamenwerking, Verantwoordelijke uitgever: Pierre Annegarn, Guldendallaan B-1150 Brussel travaux seront présentés au vernissage organisé àaux l’Institut développement, est formation qui une vue lieu dans locaux de la CTB. Agenda etmeer modalités HONG ghg p n m met jem90, g: exposition NGO Mee o ma e op m 30 janvier 2015 qui en photos tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en iedereen. Wil je deelnemen school? je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ jou. Wat zijnTQ je2015 financiële verplichtingen alsphotos vereniging? plaatsvinden in de Were lokalen dmarkt van ties. DeDinfocyclus wil deelnemers toton internationale nu ugb beschikbaar. Houd de dag alvast vrij6e jesont agenda, want, om janvier : exposition met en labeperkt mvoor een ONGBTC. Agenda e d'ensemble lajou. coopération etverplichtingen de d'inscription sur leur site internet. Save m ss confiée aux élad'inscription èves de degré des nst LBTC. ège voor kke ngssamenwerk ng met tSaint-Luc evenement baanzetten edt te klaleurs op hoe Ha t:inaanse deafgelopen Liège etde Tournai. Mission accomplie :uit Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor publiek. Tijdens de 230disponibles weken zijn naast es aankijken tegen de 5de jaar heropbouw Wat zijnleen je financiële als plaatsvinden in tuts de qui lokalen van Agenda en worden details Hoe moet jeeen boekhouding erhet zien en hoe organiseer je het deelnemers moet 250 jler.be/kalender/event/ économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25want no emb eaantal 2014Ontw d'ensemble de laseront coopération internationale et de sontvereniging? sur leur site internet. Save Mee n o g tot m m salésienne m g januari openhappen ng2015eunes-voc Don Bosco de Liège, 30 janvier à brede L’exposition pédagogie workshops, muziek dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer onze medewerkers ontwikkelingseducatie: travaux présentés au vernissage organisé à17h30. l’Institut Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk 27 -11 febru 29 november 2014: haïti 5 jaar later op houding en gedrag en hen bewust maken van deNord redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot raisons 250. Sa nt-Luc de Lencore ège et dedisponibles Tourna Mede ss on accomp eurs us nfos http //www m pan problématique des relations / logistieke Sud. week-ends the date, car pour des logistiques le nombre de Hoe organiseer jedan het beheer van jeetot initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd dentot dag alvast vr pédagogie salésienne Ben efinancieel be uu de an een en gjanvier ng dP ewww choktober: nd oongqui De e de e na ona e seront présentés au vernissage organisé àLes l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek rdbeving entravaux schetst huidige kader. Verder wordt 27 januari 2015 -11 februari 2015: 9e 29 november 2014: haïti 5 jaar later 10 Vorming financieel beheer Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 30 2015 : exposition met en photos lanaast l’aide humanitaire, les actions des ONG ou la où Con e en Cen e E pa e a qmo e BTC CTB Rue Mee n o o g o P u d o www g g ons ca • Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, 2 Vorming Sa de L de ège et 5de Tourna M ss on accomp e eurs P d nfos http //www eunes-vocat voor het brede pub dens de 2 weken z n o actief gan sat es aank ken tegen de afge open aa he opbouw een dag waarop we onze opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 us / ek 4232015 20T87. pérégrinera ensuite, tout auWanneer: long l’année 2015, dans les Don Bosco dethématiques Liège, lent-Luc 30 janvier àdeuren 17h30. L’exposition 10 oktober: financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Wereldmeerdaagse Brasscha 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 25 november 2014 heden tot mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 janvier : exposition qui met en photos la Filip LAMMENS Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ P u d n o www g abordent des aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. 2 Hoe moet jedebat. boekhouding er uitWereldmeerdaagse zien en den hoe organiseer je want hetooaantal deelnemers moet tot 250 bo Brasschaat Bosco Liège,invan lehet 30 janvier à 17h30. L’exposition een p o ec n he Zu Dan de e o m ng e a hema Gende en waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een r gekeken Don naar de ontwikkeling het land en 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la abordent desdeproblématique thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. pédagogie salésienne du genre. Hau e 139 1000 B u e Hoe moet boekhouding er uit zien en hoe organiseer je BTC-CTB, want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden financiële beheer van je project en beantwoordt al vern door: Educaid travaux seront présentés au ssage organ à 2010 nst tut Mettre enaardbeving photos les caractéristiques de la pédagogie Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. door: Don Bosco Op 12sé januari kostte een verwoestende het 3anv pérégrinera ensuite, tout au je long deWaar: l’année 2015, dans les t.a.v. Cécile Lennerts, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel /salésienne Telefoon: +Georganiseerd 47 20 /laVIA e-mail: privacy@viadonbosco.org. pédagogie six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Conference Centre Espace Jacqmotte, internationale economische omgeving, antropologie, pédagogie salésienne économique international, l’anthropologie, Quand :een 25 novembre 2014 detail/detail/483 e brede 2015 expos on qu Mettre enaardbeving photos 332(0)2 caractéristiques pédagogie le 30 janvier àaa17h30 eel 25 november: Educaid conferentie OpVandercruyssen, 12kade januari 2010 kostte verwoestende het pédagogie die eenvoudig efficiënt? De maakt om logistieke redenen. Waar? Brussel. Ge ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les travaux seront présentés au vern ssage sé àles nst tut scho enact v427 te ten act v1,5Ben temiljoen voor het pub ek na pérégrinera de aa dbev ng en schetst hu dl’environnement, ge Ve de wo dt Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari kan beheer worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Lammens, Etienne Vandamme, Bram Reekmans économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : maakt 25 novembre 2014 Directeur ou Wa nworkshop ewww.educaid.be/nl/event/educaidbe­ financ ëde e ook ejeBrussel. pwegwijs ch ngen a ten eHaïtianen en g:30 ng nden nzich dewil ojongere ame en jeQuand (bestuurs)lid van eenpWereldmeerdaagse vereniging inspant Plus d’info : les http://www.btcctb.org/fr/inscription P salésienne us d2015 norgan oVoor hen pmeer www edu a aan dredenen. be230.000 e en die eenvoudig en efficiënt? Devan workshop je wegwijs om logistieke Waar? Georganiseerd jeFilip concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: informatie: De leven Haïtianen. Nog eens salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était laco Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of deBosco six écoles secondaires Don de Belgique francophone. Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore la où : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor Dede vierde internationale Educaid.be • Wilt u ons steunen? VIA Don Bosco, Reknr.: 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB. Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t on De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten maken leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallon six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la opening: où : zondag Conference Centre Espace BTC-CTB, Rue Mettre en photos lesn53 aa caractéristiques de lach pédagogie Quan officiële 1 februari2015 vanJacqmotte, 13u-18u tiseerde&kinderen. in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid 27 anua 29 novembe 2014 ha a e Hoe o gan ee e he financ ee behee an e a e de n ngen o gen Ho een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets Druk lay-out: GRAPHIUS, Gent en photos les 3Lexpos caractéristiques de pédagogie Quand :3steeds lecaractéristiques 30 janvier àélèves 17h30 met Noord-Zuidproblematiek wo verloren hun huis. Vandaag nog 350.000 Mettre en leven photos lesvoor la pédagogie Quand leen 30 Meer www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieroblematiek, komen daar aan bod.openhappening Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: du in genre. Haute 139,Mettre 1000 confiée aux de 6e degré TQ des instituts Don Bosco deinfo: L ège e huis. 30 anv àBrussels 17h30 on Voor meer informatie: www.savedbythebell.be 10 ok Vo m ee een project inEducaid het Zuiden? Dan is deze vorming iets als thema “Gender en onderwijs in:où de waaronder een qu z een fi:mission mvoorste ng en een debat onde mee gekeken naa deinternationale ontw kke ng van het en 30 anv e de 2015 eobe po on qu ng mefinanc en pho met Noord-Zuidproblematiek en30wordt officieel geopend op hun Vandaag leven nog 350.000 Mettre ener photos les 3steeds caractéristiques de t la Quand le janvier à 17h30 2la02/427 • problématique Voor over legaten, contacteer sofie.lintermans@viadonbosco.org /pédagogie Tel 47salésienne 20. mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège problématique du informatie genre. Haute 139, 1000 and Brussels (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était la : In We eneme Waar:verloren Ruiterhal, Brasschaat r:niging 29 november 2014 30 oWat anv ezijn 2015 eLiège, on qu me en59, pho o verenig admee die zich inspant voor De vierde Educaid.be conferentie heeft je concrete vragen. Waar? Gent. door: Voor meer informatie: jou. jede als Hoe moe e boeGeorganiseerd houd ng e lau als en en: Institut hoe gan eeet efinanciële wan he aan aBTC. salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle étaites où Don Bosco Rue des Wallons 4000 zondag 1www.educaid.be/nl/eve februari om 15u door slachtoffers in:verplichtingen tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : po telle était la où :dee Institut Dod nfo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk pérégr nera ensu te au ong de année 2015 dans Plus d’info :Voor http://www.btcctb.org/fr/inscription Plustout d’info : http://www.educaid.be/fr/event Saint-Luc de Liège de Tournai. Mission accomplie : leurs meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ pédagog e a é enne jou. Wat zijn je financiële vereniging? plaatsvinden in de lokalen van Agenda indredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – Lay-out: zondag 1 februari ommission door depédagog Brasschaatse Schepen slachtoffers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la accomplie où :15u Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59,e 4000 Plus d’info18, : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège Me e en pho o 3 a a é que Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catho O w e a é enne Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik De Merodestraat Mechelen van 14u tot 21u pérégr nera ensu te tout au ong de année 2015 dans es deze vorming ietskan voor wo den als thema “Gender onderwijs inde de aa praktijk”, enngzal Wanneer van 27 anuar tot 11 februar naa wat gedaan vooen Dit de doo dbev Provincie Oost­Vlaanderen enevenement het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk mission confiée aux élèves deDit6e degré TQ des instituts Liège Hoe je2015 het financieel beheer van je initia mission confiée auxopmaa élèves de 6e degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, biedt een terugblik hoeorganiseer Haïtiaanse FFSET, Oostakker d6ee degré een g en effic ën De wo hop e présentés wegw om ogorganisé ed ean edenen W travaux seront au vernissage à l’Institut sisuw adres onjuist of ubent ugift verhuisd? dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. De Ben uu een ePlus enm detail/detail/483 Provincie Oost­Vlaanderen en het pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk organiseer je oud het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast mission confiée aux élèves de TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een evenement een terugblik opHoe hoe Haïtiaanse de Liège Tournai. Mission : leurs Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –4de Eindredacteur: Kilian DE JAGER –de Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –etBosco, Lay-out: W HJan Nde m e be H a éinaccomplie enne oaccomplie onfian ePlus bD en eTijdens an e:gd travaux seront présentés au vernissage organisé àSaint-Luc l’Institut son xGelieve éco es seconda res Bosco gwww.4depijler.be/kalender/event/ que francophone een doet, worden uw gegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de vzw VIA Don conformiteit 30 anv e 2015 expos in qu me en pho osAgenda abiedt projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf nfo: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc de Liège etBe de Tournai. Mission :an leurs Plus d’infos : woo http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Saint-Luc Liège et Tournai. :euit d’infos voordoo brede organisaties aankijken tegen afgelopen 5de jaar heropbouw plichtingen als Wanneer vereniging? plaatsvinden de lokalen van BTC. enDon details voor Hoe moet jeMission boekhouding erhet zien enpubliek. hoe organise Voor meer informatie: MLiège, 3leurs njeMission he financ ëopen eeraccomplie behee ede pde oTijdens ec en bean d a Educa d Pierre VANDEVIVERE –90, Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Don Bosco de le 30 janvier à 17h30. L’exposition Saint-Luc de Liège et de Tournai. accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. de 2 weken zijn naast organisaties aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw een p o e n he Zu den Dan s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone Hoe moet boekhouding uit zien en hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: offic ë e ng zondag 1 februar 2015 van 13u-18u get aumat see de k nde en m 6e N gdeg M au te g AN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195,eB­1080 Brussel 27 januari m organisé on3 scholenactiviteiten onfiée au é è e ook de Don Bosco de Liège, le 30 janvier à à17h30. L’exposition pédagog sa ésVerordening enne 8el travaux seront présentés au vernissage organisé l’Institut travaux seront présentés vernissage à l’Institut met de Algemene Gegevensbescherming GDPR (EU) 2016/679, om een correcte behandeling verzekeren: fiscaal activiteite na de aardbeving en schetst huidige kader. Verder wordt 2015 tot -11 februari 2015: 9e ember 2014: haïti 5 jaar later die eenvoudig en efficiënt? De maakt je les weg fi workshop beheer je initiatief? deAdressenadministratie, inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij inseront jedetail/detail/483 agenda, présentés au vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten hetdlebrede publiek na Jan de aardbeving entravaux schetst huidige kader. Verder ewordt conc e e conferentie agen Waa ? Gen Geo gan see doo Voo nTou o ma pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans Bosco devoor 30Sa janvier à de 17h30. L’exposition elieve dit tevan melden aan VIA Don10 Bosco, t.a.v. Broeck en Peter Leopold oulong Wa nmee finan ëna e eM p o die eenvoudig en efficiënt? De maakt je wegwijs om logistieke redenen. Brussel. oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid ge 1ww ffDon mLiège, 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos laDe detail/detail/483 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb,Goossens, Leopold II­laan 195, B­1080 nfo@viadonbosco.org. n fifiLu L ège ee Waar? de pérégrinera ensuite, tout au long de workshop l’année 2015, dans les Donvan Bosco degift. Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Don Bosco de Liège, le 30het janvier àactiviteiten. 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van en Wereldmeerdaagse Brasschaat 30 + janvier exposition qui metaantal enHAVuGIMANA, photos la ondermeer mland 6 en g filmvoorst TQ attest indien oproepbrieven en impact uw Dit isBrussel noodzakelijk voor het behoud van onze in het beheer van project beantwoord Waar Ru terha Brasschaat Wanneer 29 novembe 2014 per telefoon: 32 (0)22015 427 20 van ofDaniëlla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. tk zien en hoe organiseer je:47 want het moet tot 250 worden Don Bosco de VIA Liège, lehet 30het janvier àDaniëlla 17h30. L’exposition rédaction: ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: ARBYN HAVuGIMANA –beantwoordt Lay-out: Pierre waaronder een quiz, een filmvoorstelling enfinanciële een debat. gekeken naar de -ontwikkeling van land en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les écoles secondaires Don Bosco deje Belgique francophone. Istoepassing, uw adres onjuistdeelnemers of bent VANDERCRuYSSEN u verhuisd? Gelieve dit tebeperkt melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck ensix Peter Goossens, Leopold P o nc e Oo V aande en en he 4de p e eunpun con e en e gende onde Hoe o gan ee he finan ee m fi 6 g TQ O wwo D m H in financiële beheer van je project en al door: Educaid pédagogie salésienne rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre pérégrinera ensuite, tout au long deBosco l’année dans les auEtienne eWanneer: p Vandercruyssen, éles é27au e n totage pérégrinera ensuite, tout au Lammens, long l’année six427 écoles secondaires Don de2015, Belgique francophone. Me e enaardbeving pho o het e195, 3 B­1080 aGEERS a DE éBrussel. queDatde aook pédagog e offi van januari 11m Quand e 30 an e de à l’année 17h30 naar wat kan worden gedaan voor de Er door aardbeving Redactie: Lore Bif anuari 2010 rédaction: kostte een verwoestende pédagogie salésienne VANDEVIVERE –II­laan imprimeur: OFFSET S de L–a Lay-out L2015, gondans Ten M Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN cer: Daniëlla ARBYN –zetten Lay-out: Pierre SEGHERS –Wij ndredacteur KEtienne an AGER –Communication Redact eraad Maud SEGHERS Katr en DE WsixStassen, LDE cde OR Svragen. kan-Redactie: per telefoon: + 32 (0)2 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. jeFilip concrete Waar? Gent. Georganiseerd pérégrinera ensuite, tout auHAVuGIMANA long 2015, dans lesvan Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari naar wat kan worden gedaan voor deRedactieraad: door de aardbeving Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Vandamme, Bram VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET écoles secondaires de Belgique francophone. behouden ons het recht om het overschot aan verworven fondsen in te voor andere analoge programma’s in Afrika workshop maakt jeE wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd L2015 LBosco gmeer TmoeReekmans Mboe m e u d w houd ng Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS Lay-out: Hoe eège je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: informatie: www.educaid.be/nl/e Voo mee nBelgique oEducaid.be ma eWa www 4dep eo be a–Sende e Don enVoor Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor Desecondaires vierde internationale conferentie heeft six écoles Don Bosco de francophone. rn 1992, dieHaïtianen. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen inoù ons VANDEVIVERE –eens imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Meer nfo http //mund be/pub c/fi es/documenten/ Waar F ede k De Me odest aat 18 Meche en van 14u tot 21u officiële opening: zondag 1 febr Don Bo o de L e 30 an e à 1 getraumatiseerde kinderen. De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 230.000 Nog 1,5 miljoen Haïtianen a é enne o e onfian e b en e an e e e é a a n u Don Bo o de L ège Rue de on 59 4000 g g Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent aad: Daniëlla ARBYN OFFSET HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8 december die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam six écoles secondaires Don- Bosco de Belgique francophone. Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u getraumatiseerde kinderen. ruk GEERS Oostakker Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent g g Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles w project en beantwoordt al door: Educaid alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ ofenediteur Latijns-Amerika. VIA Don Bosco uwB-1080 gegevens nooit door aan derden voor ofencharitatieve doeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die devoor bescherming van de persoonlijke regelt, werd naam opgenomen responsable: Albert HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, Bruxelles d e Leen De wo Provincie Oost­Vlaanderen en hetin 4de pijlersteunpunt. een project in VAN het Zuiden? Dan isgeeft deze vorming als thema en aonderwijs deuw praktijk”, zal in ons adressen­ de a levenssfeer de 483 DEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Brasschaat Wanneer: 29commerciële november 2014 met en officieel geopend op “Gender hun huis. Vandaag leven nog 350.000 Mettre photos les 3steeds caractéristiques de la pédagogie Quand leiets janvier 17h30 a genoud uRuiterhal, eg30en oueffi au ën ong D conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Bpé ég neWaar: 17 de 30 an L m on onfiée au éWe èavez egebruiken de 6eNoord-Zuidproblematiek éB-1080 TQ de n :nous u 30wordt Làège editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIdeg 195, Bruxelles Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Waar: Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 Votre adresse est erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le informatie. Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event bestand. deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze D B L g 30 17 30 L Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JO salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 pro ectvoorste ng_zoe_v16-10-2014 pdf oneheMeer Meer nfo http //www 4dep everplichtingen be/ka ende /event/deta / l’att. w m details voor w nt. Georganiseerd door: Voor meer informatie: finan e Don behee eBe p Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Votre adresse estRoute erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le jou. Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de altijd lokalen van BTC. Agenda en Meer informatie over beleid op www.viadonbosco.org. U kan uw rechten inzake uitoefenen teëehttp://mundio.be/publi info: Waar: Frederik De Merodestraat 18,privacy Mechelen 14u tot g21u édoor Hoofdredacteur: Maud SEGHERS Eindredacteur: –os Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORISvan – Lay-out: zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ om 15u door deKilian Brasschaatse Schepen ers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : privacy telle était la où :Comptabilité Institut Don Bosco deJAGER Liège, Rue 59, 4000 “Faire Route Ensemble” àons la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold g Bo an “Faire àL laège bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, des adresses, àdes devan Jan De et Peter Goossens, Bd Léopold eons onda o de2015 Sa n àEnsemble” Lu de eII-laan de Tou na M on a–Frederik omp edes eu PDE us d nDe hdes p–Wallons www eune oLéopold auw on a ho que recht van door ons over ufebruari bewaarde informatie. ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold B-1080 Brussel Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Merodestraat 18, 14u tot 21u Is adres onjuist of bent Gelieve melden aa gueverhuisd? g dit te E 2015 detail/detail/483 mission confiée aux élèves dePar 6e195, degré TQcorrectierecht instituts Liège Route laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àVIA l’att. deMechelen Jan Broeck etu Peter Goossens, Bd Wannee wPeter waan Redac e VIA Lo S assen p Lammens enne Van uw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit teDe melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Goossens, Leopold Pierre VANDEVIVERE –uen Druk: GEERS OFFSET, Oostakker II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsvan door ons over bewaarde informatie. IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. téléphone: +­des 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Is uw adres onjuist of bent uLeopold verhuisd? Gelieve dit te vrij melden Don Bosco, Adressenadministratie, eF projectvoorstelling_zoe_v16-10-20 on e De Bagen Waa Meer info: detail/detail/483 et 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Dede Broeck en Peter Goossens, Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? deof inschrijvingen volgen. Houd de daghttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ alvast in je agenda, ever A“Faire bert VAN HECKE sdb d aan 195 B­1080 Brusse confiée aux élèves de 6e degré TQ instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met427 een nement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse B g? Gen schrijven: privacy@viadonbosco.org. IImission 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32Leopo (0)2 427des 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. deta /578 a au e on p é en é au e n age o gan é à n u II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 (0)2 47 20 per e­mail: viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ D 90, B B-1150 B g Brussel. Saint-Luc de Liège+ et : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ offi ëDat e op m DGoossens, Broeck en Peter Guldendallaan , B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: 32 de (0)2Tournai. 427 47 Mission 20 of peraccomplie e-mail: info@viadonbosco.org. uk & 195, ay B­1080 ou US uitgever: VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan Brussel Saint-Luc de Liège Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos :Peter http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ PLeopo o n Gen e+ Oo32(0)2 V aande en 20 he o4 brede Tijdens de 2Verantwoordlijke weken zijn tegen afgelopen jaar heropbouw Broeck en Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook GRAPH per telefoon: 427en47 Hoe moet boekhouding er zien enpubliek. hoe organiseer want aantal moet totinsérées 250 beperkt worden Suivant les et dispositions dejela loi du décembre 1992 concernant la protection dejeprotection la vie privée, vos coordonnées sont insérées dansDe notre fichier pijler.be/kalender/event/ Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN sdb, Leopold 195, B­1080 Brussel ttiesu aankijken verhuSuivant sd?lesdeGe eve dde5deles tlalesoTournai. te me den aan V A Don Bosco Adressenadm nnaast strat edeelnemers tdetail/578 aAlbert vdroit an Broeck en Goossens Suivant dispositions de loivoor du 8ehet décembre 1992 concernant la de lahet vie privée, vos coordonnées sont dans notre fichier Don Bo de e 8la 30 an àdetail/578 LeHECKE, po travaux seront présentés au vernissage organisé à17h30 l’Institut Isnos uwII­laan adres onjuist oflevenssfeer bent u verhuisd? Gelieve ditnaam te melden aan VIAPeter Adressenadministratie, t.a.v.dJan De BroeckWaa en Peter dispositions loi du L8 ège décembre 1992 la1992, protection debescherming laon vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre R G Wannee mBosco, Partners: d’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àaan activités. Vous avez pleinement le defichier consulter notre info@viadonbosco.org. Overeenkomstig de wet van 8concernant december dieactiviteiten de van de persoonlijke regelt, werd uw opgenomen inDon ons adressen­ Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook voor het brede publiek ardbeving en schetst huidige kader. Verder wordt mstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressend’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre Voo mee n o ma e www 4dep die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd Hoo d eda eu M SEGHERS E nd eda eu K DE AGER Reda e aad M SEGHERS K info@viadonbosco.org. Nousper les utilisons pour laau publication d’informations relatives à 78, activités. avez pleinement le droit de kan consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Maaltemeers 9052 Zwijnaarde II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat ook Uper telefoon: + 32 toegangs­ (0)2 427 ofDaniëlla per e­mail: rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Wilt u ons steunen? pé ég nede auniquement en ule195, e30 ou de année 2015 enosë fichier et d’y corriger vos coordonnées. Dat d’adresses. kan ook te efoon +vos 32 0Hecke, 2gegevens 427 47 20 of per vdebat. be Don Bosco de Liège, janvier àong 17h30. L’exposition bestand. We gebruiken deze alleen voor deDan verspreiding vanVous informatie inzake onze activiteiten. heeft onbeperkt en Mee n Lay oë Waa D47Daniëlla M20correctie­ Mviadonbosco@skynet.be. rédact on ARBYN HAVuG MANA enne VANDERCRuYSSEN -imprimeur: Commun cat on officer Dan II­laan B­1080 Brussel. Dat kan ook perdan telefoon: +e­ma 32a(0)2 427 47adonbosco@skynet 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communic ee alleen voor verspreiding informatie inzake onze activiteiten. u heeft onbeperkt toegangsen correctiefichier et corriger coordonnées. rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Wilt uVANDERCRuYSSEN onsE steunen? PHAVuGIMANA, VANDEV VERE D uk GEERS O SET Oad- Communication fichier et corriger vos coordonnées. Don Bosco de Liège, led’y 30 janvier àvan 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een ergebruiken gekekendeze naargegevens ded’yontwikkeling van het land en VANDEVIVERE – cer: GEERS OFFSET sCommunication uw es on uon s Etienne ooffi ben ude ve Ge eve–offi d rédaction: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN - Daniëlla offi Daniëlla ARBYN – -sd? Lay-out: Pierre rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN Communication de aHAVuGIMANA a ëhu 483 rédact on Dan ëbeantwoordt a ARBYN MANA Eimprimeur: enne Commun cat officer Dan a ARBYN HAVu financiële beheer van project en alHAVuG door: Educaid recht de door ons over u obewaarde informatie. VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET VIA Don Bosco e door ons over u bewaarde informatie. VANDEVIVERE – GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans lesan é oin ehetevan onda elong Don Bo deje Be g que ophone Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre Mee n –oimprimeur: www VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Overeenkomstig de wet van 8Don december 1992, die de bescherming van persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naamDE opgenomen VANDEVIVERE GEERS OFFSET VIA Bosco VERE –VANDEVIVERE mpr meur GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout auOvereenkomstig long de l’année 2015, dans les rédact on Dan ëVANDEV aVERE ARBYN HAVuG MANA Evan enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer Dan ëDruk: aMaud ARBYN HAVuG MANA – Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DEde JAGER –adressen­ Redactieraad: SEGHERS, Katrien WILDE,ARB Eri Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015 tRedactie: kan worden gedaanPartners: voor de door de aardbeving Lore Stassen, Lammens, Etienne Bieke Vandamme, Bram Reekmans Sponsors: Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication officer: Daniëlla Overeenkomstig de wet van 8 december die de bescherming de wet van 8Vandercruyssen, december 1992, die meur de bescherming de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons – imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – GEERS OFFSET, Oostakker Vereniging voor Ethiek B oeck en Pe e Goossens Gu denda aan 90 B 11 VANDEV – mpr GEERS OFFSET jeFilip concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Reknr.: Ve an woo d ke u geve A VAN HECKE L 195 B 1080 B editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-10 six écoles secondaires Don Bosco435­8034101­59 de Belgique francophone. bestand. WePierre gebruiken deze gegevens alleen voor de officer: verspreiding van informatie activiteiten. Ueraad heeft onbeperkt toegan Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA -onze Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8 december die de bescherming van de persoonlijke regelt, we editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bdlevenssfeer Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Hoofdredacteur Maud SEGHERS –VANDEVIVERE E ndredacteur KVotre an DE AGER –adressen­ Redact Maud S VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Reknr.: Pierre -naam druk: GEERS OFFSET Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold B-1080 Bruxelles six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ officiële opening: zondag februari2015 van 13u-18u atiseerde an 8 december 1992 d ebestand. de bescherm van de persoon ke evenssfeer rege t–Bd435­8034101­59 werd uw opgenomen ninzake ons editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIediteur 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE –enng mpr meur GEERS OFFSET Albert VAN HECKE, sdb, Bd 195, B-1080 Bruxelles adresse est erronée vous avezAIIdéménagé? nous comm wusdb, GIIn195, Vo A Dou BLéopold mVeuillez in de Fondsenwerving Druk &kinderen. lay-out: GRAPHIUS, Gent Pierre VANDEVIVERE -1druk: GEERS OFFSET Votre adresse estmerronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les ch recht van de doorVAN ons over bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0341 0159 opgenomen inresponsable: ons adressenbestand. We gebruiken deze gegeven Provincie Oost­Vlaanderen 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk o@v adonbosco guitgever: editeur Albert Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse estHECKE, erronée ouWe vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions voua Redact eraad Dan ërecht a ARBYN HAVuG MANA enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer Dan ëchangements aII­laan ARBYN MANA Lay-out IBAN: BE84 4358 0341 0159 Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold Votre adresse erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements van de door ons over uhet bewaarde informatie. Partners: inresponsable: ons adressenbestand. gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding van informatie PEopgenomen eresponsab e VANDEV VERE –estoutDruk GEERS OFFSET Oostakke “Faire Route à427 la de bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Com “Faire Route Ensemble” à avez lanécessaires bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des 195 B 1080 BBd D +Ensemble” 32 0B­1080 2HAVuG 47 20 mVAN @ Voulez-vous nous soutenir? Waar: Ruiterhal, Brasschaat er:Partners: 29gegevens november 2014 a een voor r da on D RB N H uG M N verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold 195, Brussel Votre adresse estRoute erronée vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Wilt u ons steunen? ed teur e A be VAN HECKE sdb Léopo d 195 B-1080 B uxe es eze de verspre d ng van nformat e nzake onze act v te ten U heeft onbeperkt toegangs­ en correct e­ “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens “Faire Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold BIC: KREDBEBB “Faire Route à laIs bonne adresse. Contactez VIA Don 427 Bosco, Comptabilité des adresses, r D+ 32 N HGelieve u ou Mpar N mail: ND uw onjuist of bent uen verhuisd? dit te20 melden aan teurverantwoordlijke responsab eEric AJORIS be VAN HECKE sdb BdofKREDBEBB Léopo dBosco, 195 1080 BIIB-1080 uxe esdeadres nous soutenir? Albert VAN HECKE, sdb, Voulez-vous Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: (0)2 20 info@viadon activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsde BIC: 195, B-1080 Bruxelles. Par +mp 3247 (0)2 427 ou par maiàV Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Mauded SEGHERS, Katrien DE WILDE,uitgever: – 195, Lay-out: Voulez-vous soutenir? P eMerodestraat e VANDEV VERE GEERS OFFSET IsDon uw adres onjuist of bent uB verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Adressenadministratie, t.a.v. Janen DePeter Broe ND R20umcorrectierecht minformatie. G47 R O “Faire Route à laIsBruxelles. bonne adresse. Contactez VIA Don Comptabilité des adresses, àVIA l’att. Jan De etBosco, Peter Bd Léopold uw adres onjuist bent uen verhuisd? Gelieve dit tenous melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck rinfo@viadonbosco.org. DND Nm HGoossens, M N ND van Bosco Wilt uGelieve ons steunen? II Ensemble” Par + 32 (0)2 427 20 par mail: info@viadonbosco.org. U heeft onbeperkt toegangscorrectierecht van de door ons over utéléphone: bewaarde 195, B-1080 Bruxelles. Par +Broeck 32Don (0)2 427 47 ou par mail: IIB-1080 195, Bruxelles. Par téléphone: + 3247 (0)2 427 47 20 ou par mail: Otelefoon: Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ rederik De 18, Mechelen van druk totteur 21u Wilt utéléphone: ons steunen? II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook per 32u(0)2 4 Is uw onjuist bent uHECKE verhuisd? dit B-1080 tevous melden aan Don Bosco, t.a.v. Jan De Broeck entéléphone: Peter Goossens, ed responsab eeadres Aactiviteiten. beesse sdb Bd Léopo dVIA 195 B20Don 1080 B8IIou uxe es d e-mail: da ues Minfo@viadonbosco.org. GH+ VIA Bosco VIA Don Bosco II-laan 195, B-1080 Brussel. Datez kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47Leopold 20 ofnécessa per OFFSET, Oostakker Vot ad est eB-1080 onée ou avez déménagé? Veu nous commun que es changements nécessa IIaan 195, Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32 (0)2 427 47 ou par mail: info@viadonbosco.org. O m gAdressenadministratie, wnous m 1992 m gm g R nous wE n ND m O info@viadonbosco.org. II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +Jan 32 (0)2 427 47 20de ofla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. Vo e ad esse es e ofVAN onée ou vous déménagé? Veu commun que es changemen sHoo afin que Is uuw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, De er bewaarde nformat eu14u VIA Don Bosco detail/detail/483 Compte Bancaire: Partners: Sponsors: VIA Don Bosco II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook peravez telefoon: +VIA 32 (0)2 427 47 20 of perez e-mail: info@viadonbosco.org. R t.a.v. Dles NH ude N8ladécembre ND u1992 Nla C mmR dO Suivant dispositions loiMdu 1992 concernant protection deepl Ove eenkoms g we van 8 decembe 1992 AND R D u G Don Bosco Suivant les dispositions de loi du 8 décembre concernant la projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Partners: Compte Bancaire: ed u pon ab N H C Wdécembre g g1992 g es gvie m U Verantwoord u tgever A be t VAN HECKE sdb Leopo d aan 195 B­1080 B usse Suivantke les dispositions de laez loi435-8034101-59 du 8la 1992 concernant la protection de la vie privée, coordonnées sont insérées dans notre fichier Suivant les dispositions de la loi du­ 8vos décembre 1992 concernant la1992, de la vieons privé Vo e ad esse es e onée ou vous avez déménagé? Veu nous commun que changemen s nécessa es afin que nous pu ss Nprotection H sont Reknr.: 435-8034101-59 Suivant les dispositions de loi du 8 décembre concernant la protection de la privée, vos coordonnées insérées dans Vereniging voor Ethiek d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives ND d O Overeenkomstig de wet van 8 december die de beschermin Compte Bancaire: Fa e Rou e Ensemb e à a bonne ad esse Contactez V A Don Bosco Comptab té des ad esses à att de Fa e Rou e Ensemb e à a bonne ad esse Con ac ez V A Don Bosco Comp ab é des ad esses à a de an De B oeck e P Reknr.: 435-8034101-59 Overeenkomstig de van 8die december 1992, die de bescherming van de persoonlijke regelt, werd uwmnaam Suivant les dispositions de la loi 81080 décembre 1992 la20 protection la vie privée, vosuniquement coordonnées sont insérées dans notre d’adresses. Nous les Vous utilisons uniquement pour ladefichier publication d’informat Nd’informations Hlelevenssfeer Broeck ensdb, Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47wet of per e-mail: Nous lesbescherming utilisons uniquement pour8concernant la publication d’informations relatives à opgenomen nos activités. avez pleinement droit consulter notre VAN HECKE, Leopold II­laanke 195,uB­1080 Reknr.: 435­8034101­59 d’adresses. Nous les utilisons pour la publication relatives àopgenom Verantwoordlijke uitgever: Van Hecke, Maaltemeers 78, 90 verantwoord tgever A be VAN HECKE sdb Leopo dd’adresses. aan 195 BduAles B usse Overeenkomstig de wet van december 1992, dede bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam m w 435-8034101-59 Wilt u ons steunen? opgenomen nWe ad essenbes and We geb ken 78 Association pour fichier etmnaam d’y corriger vos coordonnées. Overeenkomstig de wet van 8esse december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw in ons adressend’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nos activités. Vous avez pleinement le droit con bestand. gebruiken deze gegevens alleen d’adresses. les utilisons la d’informations relatives àalleen nos activités. Vous avez lemDe droit de We gebruiken gegevens voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbe Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde IBAN: BE84 4358 0159 V an woo dessenadm uvoor g onbeperkt vde Aheeft Aa FaBrussel e Rou e Ensemb e DeàBroeck aB-1080 ad Con ac ez V Don Bosco Comp ab éet20 des ad esses àVAlbert aons de BAd oeck enotre euverspreidin Gooss in de Fondsenwerving IBAN: BE84 0341 0159 m fichier et d’y corriger vos sBbonne uw ad on ues st of bent uWe ve hu sd? Ge eve ddeze t4358 te me den aan A Don Bosco nnosuCde stactiv 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? fichier etPa d’y corriger vos coordonnées. fichier d’y corriger vos coordonnées. mconsulter pour Dm bestand. gebruiken deze gegevens alleen verspreiding informatie inzake onze activiteiten. U heeft toeg Gelieve dit te melden aan VIA Adressenadministratie, t.a.v. Jan enAssociation Peter Goossens, 195 Beve 1080 uxe es Pa éNous éphone +uniquement 32 0BE84 2pour 427 47 20 ou pa ma nheeft o@v adonbosco ocoordonnées. gan bestand. We deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbeperkt toegangsen correctie195 Bes uxe té éphone +bestand. 32 0 2n0341 47 ou pa ma oLeopo gPe v wvu N H IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: 4358 0341 0159 fichier et d’y corriger vos coordonnées. recht van denfo@v door ons over u bewaarde informatie. une dans info@viadonbosco.org. VIA Don Bosco fichier et Ethique d’yVcorriger vos coordonnées. recht van de door ons bewaarde informatie. Vereniging Ethiek s uw ad es onKwaliteit: uDon s Bosco, o ofben u veviadonbosco@skynet.be. hu1080 sd? Ge dvoor egebruiken me den aan ALeopold Don Bosco Ad essenadm s427 aover euvoor ade an De Bvan oeck en Pe eadonbosco Goossens m Dd co ec w G Association pour BIC: KREDBEBB ac v e en U hee onbepe k oegangs en B B BIC: KREDBEBB recht van de door ons over u bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0341 0159 VIA Don Bosco une Ethique dans recht van de door ons over u bewaarde informatie. ok per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 per e­mail: w G m D m Vereniging voor Ethiek 195 B B uxe es Pa é éphone + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco o g BIC: KREDBEBB rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre ­ aan 195 B­1080 B usse Dat kan ook pe te efoon + 32 0 2 427 47 20 of pe e­ma v adonbo KREDBEBB m BIC: KREDBEBB la Récolte de Fonds B B D rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre in de Fondsenwerving Vereniging voor Ethiek Partners: Reknr.: 435­8034101­59 une HAVuGIMANA Ethique dans D m aan 195VANDEVIVERE B VANDEVIVERE 1080 B usse Da kan ook pe e- Communication e oonla+Récolte 32 0 Fonds 2Daniëlla 427ARBYN 47 20 oin de pe enema n o@v oPartners: g – imprimeur: GEERS OFFSET de BIC: adonbosco KREDBEBB partners: rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN officer: – Lay-out: Partners: Reknr.: 435­8034101­59 Partners: Fondsenwerving Pa s Pierre – imprimeur: GEERS OFFSET m m partners: Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DEde JAGER –adressen­ Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Sponsors: Partners: inSu deregelt, Fondsenwerving Partners: 4358 0341 0159 van esvant spos aons oRedactieraad: dula Récolte 8- a décemb 1992 conce nanEricconce aJORIS p o– Lay-out: ec onPartners: de vIBAN: e pBE84 vée vos coo données son Fonds Sponsors: 1992, die Sponsors: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd uwdnaam opgenomen in tons VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET m Su es dons spos o de du 8e BE84 décemb ep 1992 nant avée paotect on pVan vos N O deN a mv m vée m w m co s:er IBAN: 4358 0341 0159werd eraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication officer: Daniëlla ARBYNvan HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8Su december die deLéopold bescherming dede persoonlijke levenssfeer regelt, uw naam O on de m a we m m eson Pierre VANDEVIVERE – es Druk: GEERS OFFSET, Oostakker N m m van d spos ons de a o du 8 décemb e 1992 conce nan a o ec v p vos coo données nsé ées da Ve an woo d ke u geve A be Hecke Maa Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II 195, B-1080 Bruxelles alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ W u on eunen BIC: KREDBEBB editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Voulez-vous nous soutenir? WWilt d ad esses Nous es u sons un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves à nos ac v és Vous avez p e nemen NDEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Sponsors: Ove eenkomst g de wet van 8 decembe 1992 d e de besche m ng van de pe soon ke evenssfee W m Partners: u ons steune Sponsors: BIC: KREDBEBB editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles W Ove eenkoms g de 8esses decembe 1992 dVeuillez e de besche m ut ng van de peverspreiding soon ke evenss ee wedàledonze uw naam opgenomen ons essen nous soutenir? desVAN adunous esses Nous es sons un quement apuissions pub on nfo mat eVoulez-vous atavez vesVIAnàpDon actVoulez-vous Votre adresse estvan erronée ouWe vous avez déménagé? nous communiquer lesnécessaires changements nécessaires que vous envoyer adresse estwe erronée vous avez déménagé? Veuillez communiquer les changements afin que nouson puissions vous envoyer le ege eopgenomen informatie. nous in Votre ons adressenbestand. gebruiken deze gegevens alleen voor van informatie inzake VBosco A ad Do Bov e otés m u dou ad Nous sons un quemen pou a de pub cade dafin npou olenous ma ons ecat aEBd ves nos ac vwons és Vous enos nemen d woVous de Wilt u ons steunen? Verantwoordlijke uitgever: Albert HECKE, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel Wilt ons steunen? Votre adresse estRoute erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer Sponsors: fich e e d y co ge vos coo données VIA Don Bosco “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. Jan De Broeck et Peter Goossens, Léopold “Faire Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold VIA VIA Don Bosco V g g oo bestand We geb uBroeck ken gegevens a een de uveheeft spVIAeDon d ng van nfo mat een nzake onze v oordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb,Sponsors: Leopold II-laan 195,VIA B-1080 Brussel VIA bes and We geb ken deze gegevens aBosco, een voo vepar sp edoor dDon ng van n etdonnées odeze ma e nzake ac envvoo e Goossens, en onbepe oegangs co435 ecDon eBoscoact Compte Bancaire: “Faire Route àu laIs bonne adresse. Contactez Don Comptabilité des àVIA l’att. de Jan Decoo Goossens, Bd Léopold fich e par dinfo@viadonbosco.org. yadresses, co ge vos BoscoPa k Vereniging uw adres onjuist of bent uen verhuisd? ditet tede melden aan Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Janonze De Broeck Peter Leopold R 8034101 59 Re II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: +d32y (0)2 427 47Gelieve 20vos ou mail: activiteiten. U heeft onbeperkt toegangscorrectierecht van de ons over uPeter bewaarde informatie. VIA DonBancaire: Bosco voor Ethiek IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou mail: info@viadonbosco.org. fich e e co ge coo données 15 Compte es onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold pa n Pa Reknr.: 435-803410 Fo w g Pa ne 15 II 195, B-1080 Bruxelles. II­laan Par téléphone: + 32 (0)2 427 47Dat 20 kan ou par mail: Vereniging voornfo Ethiekmat e 435-8034101-59 Compte Bancaire: 195, B­1080 Brussel. ook perinfo@viadonbosco.org. telefoon: + 32 (0)2 de 427 47 20 of ons per e­mail: viadonbosco@skynet.be. Reknr.: 435-8034101-59 Assoc echt van doo ove u bewaa de de ons ove u bewaa de n o ma e BAN BE84 4358 0341 01 5, B-1080 ech Brussel. van Dat kan ookdoo per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: info@viadonbosco.org. 435­8034101­59 inReknr.: de Fondsenwerving Netwerk: 435-8034101-59 IB Association pour Association pou Pa ne SuivantSuivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier IBAN: BE84 4358 0341 0159 in de Fondsenwerving IBAN: BE84 4358 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 une 0 E les dispositions de la1992 loi duconcernant 8 décembre 1992 concernant la protection de la viesont privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier Ethiek Association pour Partners B0341 C voor KREDBEBB Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre la1992, protection larelatives vie privée, vosactivités. coordonnées insérées dans notre IBAN: BE84Vereniging 43580341 0159 IBAN: 4358 0159 BI une Ethique dans une Ethique dan voor Ethiekin ons Nous lesbescherming utilisons pour8 la publication à opgenomen nos Vous avez pleinement le droit defichier consulter Overeenkomstig de wet van december die dede bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uwVereniging naam opgenomen adressen­ Association pourBE84 BIC: KREDBEBB omstig de wet d’adresses. van 8 december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam ons d’adresses. Nous les uniquement utilisons uniquement pour la d’informations publication d’informations relatives nosadressenactivités. Vous avez pleinement lenotre droit de consulter BIC: KREDBEBB la Ré IBAN: BE84 4358 03 in de Fondsenwerving unenotre Ethique dans Partners BIC: KREDBEBB Nousuitgever: les utilisons uniquement pour la d’informations relatives à 78, nos activités. avezinàpleinement le droit de consulter notre Verantwoordlijke Albert Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde Wilt u ons steunen? KREDBEBB fichier et d’y corriger vos coordonnées. BIC:dans KREDBEBB la Récolte de Fonds la Récolte de Fo bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de uverspreiding vanVous informatie inzake onze activiteiten. onbeperkt toegangs­ en correctie­ in de Fondsenwerving We gebruiken deze gegevens alleen voor de informatie inzake onze activiteiten. heeft onbeperkt toegangs- en correctieune Ethique fichier et d’yverspreiding corriger vosvan coordonnées. Sponso sU heeft partners fichier et d’y corriger vos coordonnées. Partners la Récolte de Fonds Sponsors: 15 BIC: KREDBEBB Partners Sponsors: recht van deVIA doorDon onsBosco over u bewaarde informatie. de door ons over u bewaarde informatie. Sponsors: Sponsors: Sponsors: 15 Sponsors: la Récolte de Fonds 15 k Sponsors: Sponsors: 15 13/08/14 09:17 Sponsors: VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Partners: Sponsors: Reknr.: 435­8034101­59 Partners wVou e Sponsors: 13/08/14 09:17 Sponsors: Partners: gs: Partners: 15 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Partners: Vou ez-vous no Voulez-vous nous soutenir? Partners: Wilt u Voulez-vous ons steunen? BIC: KREDBEBB V Aste Do W t u ons steunen? Voulez-vous nous soutenir? nous souteni W u ons 15 o VIAsteunen? Don Bosco Wilt u ons steunen?Wilt u ons Spo o VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 Spon V A tDon Bosco

ud ng er u t z en en hoe organ seer e want het aanta dee nemers moet tot 250 beperkt worden Mettre en photos es 3 caractér st ques de a pédagog e Quand e 30 anv er à c ënt? De workshop maakt e wegw s Ben e om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd bestuurs d van een veren g ng d e z ch nspant voor De tutv erde nte sa és enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst Don Bosco eer van e pro ect en beantwoordt a een pro door Educa d ectaux n het Zu den? s deze vormnst ng tuts ets voor L ège a s thema “Gen m ss on confiée é èves de 6eDan degré TQ des Waar? Gent Georganiseerd door: Voor nformat www /event/educa dbe­ ou de Wat z nmeer financ ëe e verp chteduca ngen ad sbe/n aatsv nden nd Sa nt-Luc L ège ete de Tourna M ss on accomp e veren eursg ng? P us dp infos http //w deren en het 4de p ersteunpunt travaux conferent s­de­prakt Hoe organ seer e­gender­onderw e het financ ee organ beheer ek ntut t at ef? de nschr v ngen seront présentés au vern ssage sévan à nst Hoe moet boekhoud en en hoe organ seer e want het aanta www 4dep er be/ka ender/event/Don Bosco de Leège e 30 ng anvereru tà z17h30 Lexpos t on

Voorwoord

Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: info@viadonbosco.org.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke l opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspr activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaa Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Wi t u onsHecke, steunen?Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde V A Don Bosco Reknr 435­8034101­59 BAN BE84 4358 0341 0159 B C KREDBEBB

ng voor Eth ek ndsenwerv ng

Partners:

DB Mag FRE n°4-14.indd 15

5.indd 2

Voorwoord

Voorwoord

e eenvoud effic maakt s om og st eke re pérégrd nera ensu teg en tout au ënt? ong De de workshop année 2015 danse wegw es financ res ë e Don beheer vandeeBe prog ect beantwoordt a door Educa d s x éconeshet seconda Bosco que en francophone Redactie: Lore Stassen, eFilip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, concrete vragen Waar? Gent Georganiseerd door Voor meerBram nform Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent Prov nc e Oost­V aanderen en het 4de p ersteunpunt conferent e­gend Voor meer nformat e www 4dep er be/ka ender/event/ Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adr deta /deta /483

VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15

Bosco13/11/14 VIA Don Bosco VIA Don Spo o Spon16:37 o Compte Bancaire: A D B VIA Don Bosco VIA DonBancaire: Bosco Compte Spon o Sponsors Reknr.:C435-8034101-59 435-8034101-59 m B Reknr.: 435-8034101-59 13/08/14 09:17 Reknr.: 435­8034101­59 435-8034101-59 2/09/16 14:29 Association pour 4358 0341 01594358 0341 0159 IBAN: BE84 13/11/14 16:37 IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 Association pour IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 une Ethique dans Vereniging voor Ethiek A 15 BIC: KREDBEBB BAN B BIC: KREDBEBB une Ethique dans BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

Ve en g ng voo Eth ek n de Fondsenwe v ng

Comp V A Don Bosco VComp A Don Bosco e Banca e 435 81 Rekn 435-8034101-59 Rekn 435­803 435 8034101 59 15 Assoc a on pou BAN


Brandweervrouwen en onthaalvaders Vanaf onze geboorte groeien we allemaal op in een samenleving waarin voortdurend onderscheid wordt gemaakt tussen de geslachten, man en vrouw. Een samenleving die bovendien worstelt met mensen die niet in één van deze hokjes thuishoren en een niet-binaire gender­ identiteit hebben. We zijn zo doordrongen van allerlei gender gerelateerde stereotypen, beelden en symbolen dat we vaak niet meer in staat zijn om er afstand van te nemen of de – soms schadelijke – effecten ervan te zien. Ze lokken gedrag en attituden uit en creëren allerlei ongelijkheden tussen man en vrouw die sterk verankerd zijn in onze cultuur.

Ook in onze partnerlanden in Afrika en Latijns-Amerika zijn de uitdagingen rond gender groot. Meisjes hebben vaak minder toegang tot onderwijs. Al te vaak leeft nog het idee dat het tot niets dient om meisjes naar school te sturen. Nochtans hebben meisjes die toegang hebben tot kwaliteitsvol lager –en middelbaar onderwijs een aanzienlijk grotere kans op een goede gezondheid en een succesvolle professionele carrière. Onderwijs geeft hen bovendien de kans om op te komen voor hun rechten, en om bij te dragen aan het welzijn van hun gezin en de economische ontwikkeling van hun land. Een andere vaststelling, vooral in technisch- en beroepsonderwijs, is dat leerlingen nog al te vaak kiezen voor

opleidingen die overeenkomen met bepaalde genderstereotypen. Jongens kiezen voor automechanica of elektriciteit. Meisjes gaan voor secretariaat of kleermakerij. Technisch- en beroepsonderwijs kan zo de broedplaats worden voor opvattingen over man en vrouw zijn die afgestudeerde leerlingen later in hun gezin of op hun werk reproduceren. Samen met onze partnerscholen in Afrika en LatijnsAmerika binden wij de strijd aan tegen genderongelijkheid, zowel binnen de schoolmuren als op de werkvloer of in de maatschappij. In Bolivia bijvoorbeeld maakten onze lokale partners een radioprogramma waarin vrouwen hun stem konden laten horen in het publieke debat rond politieke en sociale kwesties dat normaal door mannen gedomineerd wordt. In Tanzania lanceerden onze beroepsscholen een grote mediacampagne om meisjes warm te maken voor technische beroepen, wat resulteerde in 14 procent meer inschrijvingen en meer dan 40 meisjes die door een bedrijf gesponsord werden om een beroepsopleiding te volgen. In Bolivia en Ecuador tot slot, waar het aantal vroegtijdige zwangerschappen alarmerend hoog is, startten we een project op rond de re-integratie van jonge moeders via een beroepsopleiding. Dit is slechts een greep uit de vele initiatieven die aantonen dat onze partners in het Zuiden het voortouw nemen in de strijd tegen onrecht op alle vlakken. En daar ondersteunen we hen graag bij! //

Bram REEKMANS

3 Thema // Brandweervrouwen en onthaalvaders

We moeten ons de vraag te stellen hoe bepaalde sociale rollen en ongelijkheden vanaf de geboorte vorm krijgen. Want al vanaf de eerste kleertjes of de kinderkamer worden baby’s blootgesteld aan cultureel bepaalde opvattingen over gender. Het spreekt voor zich dat opvoeding hierin een belangrijke rol speelt. Maar ook op de schoolbanken, van kleuterschool tot universiteit, worden genderstereotype opvattingen en gedragingen gevormd. Denk maar aan verschillende verwachtingen die leerkrachten onbewust hebben ten opzichte van meisjes en jongens, de keuze van studierichtingen, of schoolboeken met stereotype voorbeelden en afbeeldingen. De collega’s van onze dienst wereldburgerschapseducatie maken daarom leerlingen uit middelbare scholen hier in België bewust van genderstereotypen en geven leerkrachten met onze inspiratiegids ‘Brandweervrouwen en onthaalvaders’ de tools in handen om vooroordelen en stereotiep gedrag te doorprikken.


Leerlingen krijgen een tas melk voor de start van de lessen.

Madagaskar: “Dankzij Don Bosco ben ik ondernemer geworden.” 4 Internationale Samenwerking // Madagaskar

Het is maandag 6u30 en de leerlingen van de beroepsschool Centre Don Bosco in Mahajanga druppelen binnen op de speelplaats. Onder de zachte ochtendzon krijgen ze allemaal een tas melk die hen de kracht moet geven om de rest van de dag te studeren en te werken in de ateliers. Een noodzakelijke maatregel volgens Bruno Ratsimanohatra, salesiaan en directeur van de school. “Velen onder hen komen uit families waar geen geld is voor drie maaltijden per dag. De leerlingen komen met lege maag naar school, wat nefast is voor hun concentratie in de klas.” Ondertussen is Cécilien bij ons komen staan, leerkracht houtbewerking en een brok ervaring met zijn 24 jaar op de teller. Hij vertelt ons over het gevaar van moeheid voor de veiligheid in de ateliers, zeker wanneer leerlingen leren werken met grote zaagmachines. “Veel leerlingen werken nog na de lessen om hun ouders te helpen. Moeheid die nog versterkt wordt

Jeffy Bianca tijdens de les informatica.

door honger kan een bron zijn van onoplettendheid. Gelukkig hebben we nog geen ernstige accidenten gehad.” Eén van de jongeren die we op de speelplaats ontmoeten, is Gildo, een leerling uit het eerste jaar mechanica. Gildo koos voor een beroepsopleiding in Centre Don Bosco omwille van de kwaliteit van de opleidingen die in de hele regio gekend zijn. “We krijgen hier les over moderne technologieën, het materiaal is up-to-date, we krijgen veel praktijk, en de leerkrachten zijn gemotiveerd”, aldus Gildo. Alvorens de leerlingen hun werkkledij aantrekken en aan de slag gaan in de verschillende ateliers, komen ze elke maandag samen om de vlag te groeten terwijl ze het nationaal volkslied en een lied over Don Bosco zingen. Het is een teken van respect en een mooie manier om de schoolweek samen in te zetten. Na de zangstonde volgen we Gildo naar het atelier waar hij mechanische onderdelen leert maken. Ze zijn bedoeld voor de auto-industrie en voor schepen. “Na mijn opleiding ga ik naar de universiteit om te studeren voor ingenieur. Ik zou later graag werken op grote schepen.” Tijdens de middag wandelen we even verderop naar de beroepsschool van de zusters van Don Bosco. We ontmoeten er Jeffy Bianca (15), een leerling secretariaat met een ontwapenende glimlach. Ze vertelt ons dat ze zich in de klas meestal op de eerste rij zet, om beter te kunnen luisteren en niet afgeleid te worden. “Mijn droom is om magistraat te worden. Daarom koos ik voor de opleiding secretariaat. Ik krijg nu lessen over sociaal


Mirana (rechts) met haar stagiaire Sijika (links).

Nog nagenietend van zoveel jeugdige energie neemt de directrice van de school ons mee naar de stad. We stoppen bij een kapsalon dat uitgebaat wordt door Mirana Razakanaivo (32). Ze studeerde negen jaar geleden af als kapster van de Don Boscoschool en huurt vandaag een klein handelspand aan een drukke weg in Mahajanga. Mirana denkt terug aan haar opleiding: “Ik heb veel bijgeleerd op school, maar vooral de stage was heel leerrijk.” Ze is die periode niet vergeten, zelf moest ze jaren geleden nog betalen om ergens stage te mogen lopen, maar vandaag loopt de goedlachse Sijaka (21) kosteloos stage bij haar. Het salon is open van acht uur ’s

André Zico voor zijn zaak in metaalwerk.

ochtends tot zeven uur ’s avonds. Enkel op zondag werkt Mirana niet. Haar prijzen variëren, maar voor een eenvoudige knipbeurt betaalt een bezoekster niet meer dan een euro. Tijdens een goede maand verdient Mirana ongeveer tweehonderd euro. “Maar tijdens het regenseizoen verdien ik helemaal zoveel niet. Iedereen in Mahajanga heeft dan moeite om rond te komen.” Op de terugweg naar de school stoppen we nog even bij André Zico (31). Hij runt een kleine zaak naast zijn woning. Hij stelt vier mensen tewerk, wat in Madagaskar betekent dat het leven van tientallen mensen van hem afhangt. Samen met zijn werknemers doet hij allerlei metaalwerk, vooral klein laswerk en het schilderen en bewerken van deuren en poorten. “Ik wil graag uitbreiden en groeien met mijn zaak, maar er is hier geen plaats.” Ongeveer tien poorten staan te blinken in de verscheurende zon op de harde zandweg voor zijn huis. Vier jaar geleden is André afgestudeerd. “Dankzij Don Bosco hier in Mahajanga ben ik ondernemer geworden!” André heeft geen kinderen, maar denkt wel aan trouwen. In zijn huis vinden we verkoeling en een luid televisietoestel dat een korrelig beeld voortbrengt. Van stopcontacten is er geen sprake, wel van draden die rond elkaar gewikkeld zijn. De elekriciteitskabels hangen in de lucht “voor wanneer het regenseizoen komt en we het hier binnen niet droog kunnen houden”. André zou zonder zijn opleiding nooit een zaak begonnen zijn. // Bram REEKMANS

5 Internationale Samenwerking // Madagaskar

recht en burgerlijk recht. Zonder diploma is het erg moeilijk om werk te vinden.” Haar ogen fonkelen als ze over de toekomst praat.


Nina met een groep Belgische jongeren op uitwisselingsreis in Benin.

Gezocht: nieuwe generatie wereldburgers (M/V/X) 6 Wereldburgerschapseducatie // Interview

Tussen de vele schoolbezoeken door hadden we een gesprek met Nina Honnay van onze dienst wereldburgerschapseducatie. Sinds 4 jaar begeleidt ze projecten rond interculturaliteit, duurzame ontwikkeling en kinderrechten in middelbare scholen over heel België. Het doel van de projecten is om jongeren op te voeden tot kritische, solidaire en actieve wereldburgers. Een hele mond vol, maar hoe begin je daaraan? Nina legt het ons graag uit! Wat is voor jou een wereldburger? Nina: Een wereldburger heeft inzicht in hoe de wereld in elkaar zit en stemt daar zijn/haar gedrag op af, met als kompas het belang van internationale solidariteit. Het is iemand die zich ervan bewust is dat wat hij/zij doet een impact heeft op de rest van de wereld. Een gevoel van verbondenheid maakt dat hij/zij de juiste, duurzame, en dus niet altijd makkelijkste keuzes maakt. Zo zet een wereldburger zich actief en geëngageerd in voor een rechtvaardige wereld. Waarom is het zo belangrijk om jongeren kritisch te leren nadenken? Nina: We worden langs alle kanten overstelpt met informatie, zowel correcte info als fake news. Populisme en communicatie in ongenuanceerde slogans tieren bovendien welig. Deze overvloed aan informatie beïnvloed onze kijk op de wereld. Kijk maar naar de explosie van racistische reacties naar mensen van Chinese origine naar aanleiding van het coronavirus. Wij willen dat jongeren vrij hun eigen mening kunnen vormen en zaken in perspectief kunnen plaatsen. Daarvoor moeten ze kritisch kunnen nadenken over de informatie die ze krijgen.

Op welke manier zetten jullie jongeren aan tot kritisch denken? Nina: We proberen jongeren mediawijs te maken, zodat ze betrouwbare informatie kunnen herkennen. We stimuleren daarnaast ook systeemdenken: ik doe nu dit, maar waarom doe ik dat, en wat zijn de gevolgen van mijn daad? We brengen jongeren tot slot in contact met leeftijdsgenoten overal ter wereld om zo diverse perspectieven in de klas te brengen. Kritisch denken is één ding, maar gaan jongeren zich daarom automatisch actief inzetten voor een betere wereld? Nina: Door meer inzicht te verwerven gaan jongeren inzien hoe oneerlijk sommige situaties in de wereld zijn. Wanneer ze dat ontdekken, willen ze vaak zelf actie ondernemen voor meer rechtvaardigheid. Hierbij begeleiden we hen. Jongeren die zich engageren en een actieve rol spelen in onze maatschappij, dragen ook bij tot een gezonde democratie. Ze oefenen tegelijkertijd heel wat levensvaardigheden die later nog van pas zullen komen: probleemoplossend denken, samenwerken, communiceren, …


Nina (rechts) tijdens een workshop over duurzame ontwikkeling.

Het cliché wil dat jongeren van vandaag in tijden van sociale media meer bezig zijn met zichzelf dan zich in te zetten voor anderen. Is dat ook jullie ervaring? Nina: Mij valt vooral op dat wanneer ze zich engageren voor iets, ze er volop voor gaan. Kijk maar naar de klimaatjongeren. Om jongeren te motiveren, is het belangrijk om te peilen naar wat hen nauw aan het hart ligt. Als iets aansluit bij hun leefwereld, komen ze zeker in beweging, en dat is mooi om zien.

Jullie trajecten focussen niet alleen op leerlingen in België, maar ook de jongeren uit Afrika en India worden voorbereid en engageren zich voor een duurzame wereld. Kan je daar iets meer over vertellen? Nina: Wanneer we jongeren met elkaar laten uitwisselen is het voor ons essentieel dat ze dit kunnen doen op een gelijkwaardige manier. We willen dat ze van en met elkaar leren over deze wereld. Daarom doorlopen zowel de Belgische jongeren als hun leeftijdsgenoten in de partner-

landen dezelfde voorbereiding en nawerking. Ze krijgen op voorhand workshops over bijvoorbeeld interculturaliteit, duurzaamheid, kinderrechten, … En achteraf worden ze begeleid in het organiseren van acties of het opnemen van engagement in hun school of gemeenschap, voor een betere wereld. Kan je een concreet voorbeeld geven van de impact die jullie projecten hebben op jongeren? Nina: De grootste impact is waarschijnlijk dat de betrokken jongeren heel wat zaken in hun leven niet meer zomaar als vanzelfsprekend beschouwen. Maar vaak gaat het verder dan dat en zien we dat jongeren blijvend engagement opnemen. Jonas en Adam bijvoorbeeld doen nu vrijwilligerswerk bij VIA Don Bosco; Coretta koos in haar opleiding voor een specialisatie in fair trade; een groepje leerlingen uit Mariagaard in Wetteren voert campagnes rond duurzaam watergebruik na het zien van de opgedroogde meren en waterschaarste in India; en in Don Bosco Kortrijk zamelden leerlingen geld in voor een school en weeshuis in Tanzania. Onze uitwisselingstrajecten hebben hun wereld veranderd, en ze doen nu alles wat ze kunnen om op hun beurt de wereld te veranderen. // Nina HONNAY

Internationale Samenwerking // Interview

Ook solidariteit is een belangrijke pijler van jullie werk. Bereik je dat gevoel door de uitwisselingsreizen die jullie organiseren naar Tanzania, Benin en India? Nina: In al onze projecten proberen we verbondenheid en internationale solidariteit aan te wakkeren, vaak ook zonder uitwisselingsreis. Het is waar dat zo’n reis een prachtige leerervaring is, doordat jongeren op die manier van en met elkaar kunnen leren. Maar leerlingen moeten goed voorbereid worden op zo’n ervaring. Ook tijdens en na de reis zijn er heel wat reflectiemomenten, en wordt verwacht dat de jongeren zich blijven engageren. Als leerlingen niet goed begeleid worden in dit proces, riskeert zo’n uitwisselingsreis het omgekeerde effect te hebben, namelijk dat stereotypen bevestigd worden in plaats van ontkracht.

7


DIT NUMMER UITGELEZEN? GEEF HET DAN GRAAG DOOR AAN EEN FAMILIELID, VRIEND(IN), BUUR OF COLLEGA. HARTELIJK DANK!

OP DE AGENDA 2020 5 – 17 april

Uitwisselingsreis ‘Move with Africa’ in Benin Benin https://dossiers.lalibre.be/mwa/ 12 – 18 april

Jeugddienst Don Bosco: reis ‘Roots van Don Bosco’ Turijn www.jeugddienstdonbosco.be/kalender/roots-van-don-bosco-2

7 mei

Internationale conferentie ‘GLOBAL’ over wereldburgerschapseducatie Brussel www.globaleducation.be 14 mei

Educaid conferentie: Inclusive Education Brussel www.educaid.be/nl/conference-2020 21 – 22 mei

Teach A Man To Fish conferentie: ‘Education that pays’ Lagos www.teachamantofish.org.uk/our-events/

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2020 nr.2  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded