__MAIN_TEXT__

Page 1

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

1


Inhoudstafel // Jaarverslag 2017

2

VOORWOORD

3

ONZE IMPACT IN ÉÉN OOGOPSLAG

4

WIST-JE-DAT

5

WAT DOEN WIJ

6

HOE WERKEN WIJ

8

INTERNATIONALE SAMENWERKING 

12

WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE

20

WAT GEBEURT ER MET UW GELD

24

DANK AAN

26

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017


Voorwoord Beste vrienden,

‘Wereldburgerschapseducatie’

vormen

één

geheel.

Samen-leven, samen-leren en samen-beleven, dat zijn de Dit jaar wordt de 70ste verjaardag

leitmotiven voor beide diensten.

van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gevierd.

Onlangs vroeg men mij hoe ik het DNA van onze

Artikel 26 stelt dat iedereen recht

Don Bosco ngo zou beschrijven. Voor mij staat de D voor

heeft op lager –en basisonderwijs.

‘dedication’: de medewerkers van VIA Don Bosco verdienen

Verder bepaalt dit artikel dat ambachtsonderwijs en

een flinke pluim voor hun toewijding. De N staat voor ‘no

beroepsopleiding algemeen beschikbaar zullen worden

nonsense’: er wordt altijd naar een gezonde oplossing

gesteld. Deze principes maken tevens deel uit – samen

gezocht. De A staat voor ‘availability’: iedereen binnen

met gendergelijkheid, waardig werk en economische

onze ngo is altijd beschikbaar ten behoeve van

groei – van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

de kansarme jongeren zowel in het Zuiden als in België.

(SDG’s) van de Verenigde Naties. Laat dit nu net dé hefbomen zijn die VIA Don Bosco hanteert om kwetsbare

Dit jaarverslag geeft u niet alleen een overzicht van onze

jongeren uit de armoede te halen.

diensten en resultaten, het is eveneens een boeiende weerspiegeling van ons DNA. Ik wens u in ieder geval

Wij zijn van mening dat kwaliteitsvol onderwijs niet enkel

veel leesgenot!

gericht moet zijn op het aanleren van een waardevol beroep, maar dat wij daarnaast de algemene ontwikkeling van de

Mijn dank gaat ook naar U, sympathisanten, schenkers

jongeren moeten nastreven. Zo helpen wij hen om uit te

en bedrijven, want het is natuurlijk mede dankzij uw inzet

groeien tot ‘actors of change’ in hun eigen samenleving.

dat wij onze slogan “Education changes the world” waar kunnen maken. Alleen samen kunnen wij het leven van

Dankzij

ons

programma

2017-2021

bereiken

wij

duizenden jongeren verbeteren!

100.000 directe en 500.000 indirecte eindbegustigden in België en in 11 landen in Afrika en Latijns-Amerika.

Peter Annegarn,

Onze

Voorzitter VIA Don Bosco

diensten

‘Internationale

samenwerking’

en

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

3


Onze impact in één oogopslag

Onderwijsprojecten in 12 landen

Meer dan 80 scholen ondersteund in Afrika, Latijns-Amerika en België

Meer dan 900 leerkrachten versterkt in hun capaciteiten

7.951.682 euro geïnvesteerd in onze onderwijsprojecten

Meer dan 20.000 jongeren opgeleid tot ‘actors of change’ 4

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017


Wist-je-dat?

?

WIST JE DAT in Tanzania het aantal

meisjes dat zich inschreef voor een beroepsopleiding in onze partnerscholen de

?

WIST JE DAT we in Bolivia speciaal

aandacht schenken aan straatkinderen en jonge moeders die hun opleiding niet

voorbije 3 jaar gestegen is van 11% naar

hebben kunnen afmaken? Een opleiding in

36% als gevolg van onze acties rond de

de Don Bosco school is vaak hun enige kans

toegang van meisjes tot onderwijs?

is voor een betere toekomst.

?

?

WIST JE DAT enkele

WIST JE DAT in El Salvador meer dan 65% van de

partnerscholen van

afgestuurde leerlingen binnen de 6 maanden een job vond? Dat is een groot succes gezien de zeer kwetsbare doelgroep

VIA Don Bosco zich in het noorden van Kameroen

die we daar bereiken.

bevinden, waar een oorlog woedt met Boko Haram?

?

Onderwijs is daar een belangrijk

WIST JE DAT we in 2017 een persreis naar Madagaskar

wapen om kwetsbare jongeren

organiseerden, maar die last-minute hebben moeten

te beschermen

annuleren vanwege een pestepidemie waardoor onze

tegen de lokroep van deze

scholen tijdelijk de deuren moesten sluiten?

terreurorganisatie.

?

WIST JE DAT 72% van de Belgische scholen

die we bereiken met onze dienst werelburgerschapseducatie TSO/BSO scholen

?

WIST JE DAT meer dan 90% van

de Belgische leerkrachten die deelnamen aan één van onze schooltrajecten aangaf

zijn? Dat is uitzonderlijk omdat het aanbod in

zich na het traject competenter te voelen om

België zich veelal toespitst op ASO-leerlingen.

wereldburgerschap te integreren in de lessen?

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

5


Wat doen wij? VIA Don Bosco is de Belgische ngo van de salesianen van Don Bosco. Al bijna 50 jaar is Giovanni Bosco onze grootste inspiratiebron. De stichter van onze gemeenschap werkte zijn hele leven met de meest kwetsbare jongeren. Hij bood ze een veilige leeromgeving. Vandaag de dag zijn deze noden nog altijd actueel.

Onze focus ligt daarom op onderwijs, zowel in het

Wereldwijd heeft VIA Don Bosco partnerschappen

Zuiden als bij ons in België. Het team internationale

met verschillende scholen voor technisch- en

samenwerking bestaat uit programmabeheerders

beroepsonderwijs. We ondersteunen deze scholen

die

en

bij het bieden van kwaliteitsvol onderwijs voor de

Latijns-Amerika

meest kwetsbare jongeren. Kwaliteitsvol onderwijs is

opvolgen. Het internationale luik werd over de jaren

niet enkel gericht op het verwerven van professionele

heen aangevuld met een werking in België door de

en technische vaardigheden, maar ook op de algemene

dienst wereldburgerschapseducatie. Deze dienst

ontwikkeling van jongeren, zodat ze kunnen uitgroeien

ondersteunt Belgische scholen met een pedagogisch

tot actieve wereldburgers in de samenleving. Daarnaast

aanbod om jongeren te sensibiliseren rond thema’s

ondersteunt VIA Don Bosco ook tewerkstelling en

die VIA Don Bosco nauw aan het hart liggen: recht op

ondernemerschap om een vlotte overgang naar de

onderwijs, gender, milieu en internationale dialoog. Zo

wereld van het werk te verzekeren. Tot slot streven

maken we van hen kritische, solidaire en verantwoordelijke

we naar de financiële duurzaamheid van onze

wereldburgers. De teams internationale samenwerking

partnerscholen. Onze taak is immers slechts volbracht

en

rekenen

wanneer we niet meer nodig zijn: VIA Don Bosco heeft

op enkele ondersteunende diensten: financiën en

reeds een exit traject uit meerdere landen toegepast in

boekhouding,

het verleden, o.a. in Azië.

onze

programma’s

beroepsonderwijs

in

rond

Afrika

en

wereldburgerschapseducatie fundraising

en

technisch-

kunnen

communicatie,

en

kwaliteitszorg. De coördinatoren van elk van deze

6

diensten, de directeur, de voorzitter van de raad van

Een belangrijke rol die onze ngo in dit geheel voor

bestuur en de gedelegeerd bestuurder vormen samen

zichzelf weggelegd ziet, is deze van facilitator en

het Comité Dagelijks Bestuur.

kennisdeler met het oog op de capaciteitsversterking

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017


van partners in BelgiĂŤ en in het Zuiden. Daarnaast

Samen kunnen we de nodige hefbomen creĂŤren die

werpt VIA Don Bosco zich op als bruggenbouwer, want

kwetsbare jongeren een uitweg bieden uit de vicieuze

enkel door samen te werken met anderen kunnen we

cirkel van armoede.

de effectiviteit en kwaliteit van ons werk verbeteren.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

7


Hoe werken wij? VIA Don Bosco realiseert haar missie doorheen programma’s en projecten. Naast een federaal goedgekeurd en gesubsidieerd programma in 12 landen, dat VIA Don Bosco uitvoert als erkende ngo, steunen wij ook enkele honderden projecten in tientallen landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Al onze initiatieven hebben één duidelijk doel voor ogen: de socio-professionele integratie van kansarme jongeren.

In 2017 startten wij een nieuw vijfjarenprogramma dat

investeren in de scholen voor beroepsopleiding in Benin,

tot 2021 zal lopen in zes Afrikaanse landen, vijf Latijns-

Bolivia, DR Congo, El Salvador, Ecuador, Haïti, Madagaskar,

Amerikaanse landen, en in België. De lokale partners

Mali, Peru, Tanzania, en sinds dit jaar ook Kameroen.

van VIA Don Bosco in het Zuiden zijn scholen die technisch- en beroepsonderwijs aanbieden. Daarnaast

De weg naar uitmuntendheid

werken we samen met tewerkstellingsdiensten die

Kwaliteitszorg was ook in 2017 een prioritaire bezigheid

de jongeren tijdens en na hun opleiding begeleiden

voor VIA Don Bosco. Het jaar startte met het bepalen van de

naar de wereld van het werk. Ieder landenprogramma

tactische prioriteiten voor de organisatie voor de komende

wordt niet enkel vanuit Brussel opgevolgd, maar ook ter

5 jaar. Op basis van een degelijke stakeholderanalyse en

plaatse, door een ontwikkelingsbureau. Zij zetten actief

het in kaart brengen van hun verwachtingen, werden onze

in op de ondersteuning en coördinatie van de scholen en

missie en visie vertaald naar 3 operationele prioriteiten

tewerkstellingsdiensten.

per dienst. Binnen deze prioriteiten werden duidelijke groeilijnen voor de organisatie gekozen. Op deze manier

We zijn ervan overtuigd dat jongeren die een technisch

is het duidelijk wat de rol van iedereen is binnen de

diploma behalen en werk vinden, sterker in het leven staan.

organisatie en op welke manier iedereen bijdraagt aan de

De Belgische overheid onderschrijft deze visie en draagt

dagelijkse realisatie van onze missie en visie.

er een aardig steentje aan bij. Voor elke euro die aan VIA

8

Don Bosco wordt geschonken, legt de Belgische overheid

Om te weten of je als organisatie ook je doelstellingen

er vier bovenop. Zo kunnen we de komende jaren opnieuw

behaalt, is het belangrijk dat je beschikt over Kritische

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017


Prestatie Indicatoren (KPI). Dit zijn variabelen om de prestatie van een organisatie op te volgen en te analyseren. Enkele van de belangrijkste elementen die we de komende jaren

zullen

opvolgen

zijn:

personeelstevredenheid,

begrotingsevenwicht, effectiviteit van fondsenwerving en tevredenheid van onze partners. Na de formulering van de KPI’s in het voorjaar werd ook reeds werk gemaakt van het verkrijgen van enkele inzichten. Zo organiseerden wij in de zomer een bevraging

Daarnaast stelden wij ons kandidaat om als eerste het

van ons personeel over hun tevredenheid en in het

externe EFQM assessment van ons systeem te doorlopen.

najaar een bevraging van onze partners. Op basis van

Wij slaagden met vlag en wimpel voor deze screening. Op

de resultaten werden binnen de verschillende diensten

de meeste punten werd onze manier van werken sterk

verbeteringstrajecten opgezet.

geapprecieerd door het evaluatieteam. In de eindconclusies kregen wij echter ook nog enkele aanbevelingen mee die wij

Voor het programma 2017-2021 werd vanuit de overheid

intern onmiddellijk hebben omgezet in een verbeterplan. Op

een nieuwe verplichting opgelegd aan alle ngo’s om hun

basis van onze feedback werd het instrument voor certificering

monitoring en evaluatiesysteem te laten evalueren. Bij VIA

eveneens aangepast. Op die manier hebben wij ook onze

Don Bosco werd in 2017 in eerste instantie werk gemaakt

bijdrage geleverd aan de kwaliteitszorg binnen de sector.

van de opmaak van een monitoring- en evaluatieplan in 2019 en 2021 zullen wij externe evaluaties laten uitvoeren

Communicatie en fondsenwerving

van onze werking. Nieuw is dat wij ook externe financiële

Ook de dienst fondsenwerving en communicatie leverde in

audits zullen laten uitvoeren bij onze partners om zo

2017 kwalitatief werk. Naast de verdere professionalisering

het financieel beheer van onze scholen nog te kunnen

van onze communicatiekanalen, zoals ons tijdschrift

verbeteren. We zien ook een belangrijke verschuiving

Samen op Weg, website, sociale media en YouTube, werden

van accountability (wat we moeten rapporteren aan de

ook enkele sprekende oproepbrieven uitgestuurd naar een

overheid) naar learning (wat we willen weten om onze

selectieve groep van weldoeners. Gevoelige thema’s als

programma’s te verbeteren).

heksenkinderen in DR Congo of slaafkinderen in Benin

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

9


verdienen aandacht en laten niemand onberoerd. De

Fundraiser’, een nieuwe functie binnen onze organisatie.

persreis naar Madagaskar werd jammer genoeg uitgesteld

Bedrijven hechten meer en meer belang aan hun sociale

naar 2018 wegens een pestepidemie ter plaatse.

verantwoordelijkheid en een positieve impact op de samenleving. VIA Don Bosco neemt actief deel aan

Op gebied van fondsenwerving ging onze aandacht

verschillende initiatieven en koepels die de link leggen

uit naar het winnen van nieuwe donoren, tegelijk met

tussen

speciale acties voor verlopen schenkers door gebruik van

ondernemen, zoals ‘Ondernemers voor Ondernemers’

telemarketing. We publiceerden inserts in verschillende

en ‘The Shift’. Een hoogtepunt dit jaar was zeker de

kranten en bladen en konden zo onze trouwe achterban

ontmoeting tussen Koningin Mathilde en één van

uitbreiden met 2300 nieuwe mensen.

onze Congolese studenten die in het kader van onze

ontwikkelingssamenwerking

en

verantwoord

samenwerking met het bedrijf DEME aan de Hogere Nieuw in 2017 was ook de rekrutering van een ‘Corporate

Zeevaartschool in Antwerpen studeert.

Gender en milieu Naast het recht op onderwijs liggen ook de thema’s

Bovenop het genderbeleid keurden we ook een

gender en milieu ons nauw aan het hart. Zowel in onze

milieucharter goed. Eén van de concrete acties rond

programma’s in het Zuiden als in België zijn dit twee

milieu is de CO2-compensatie van onze vluchten. Sinds

aandachtspunten doorheen alle interventies, zodat ook

2017 vliegen alle medewerkers van VIA Don Bosco

onze partnerscholen hun steentje bijdragen aan gelijke

volledig

kansen voor meisjes én jongens, en aan de zorg voor onze

met CO2 Logic. Daarnaast namen in maart de

planeet. Ook onze eigen werking onderwierpen we aan een

grote meerderheid van de collega’s deel aan ‘Dagen

kritische blik. Dit resulteerde in een officieel genderbeleid

Zonder Vlees’, een grote actie voor duurzamere

voor VIA Don Bosco met concrete engagementen per

eetpatronen. Wees zelf de verandering die je wil zien in

dienst. Daarnaast kregen het personeel en leden van de

de wereld!

Raad van Bestuur een opleiding over genderstereotypen en het belang van gendergelijkheid.

10

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

CO2-neutraal

dankzij

een

samenwerking


LIDMAATSCHAPPEN Om haar werking zo succesvol mogelijk te maken, is VIA Don Bosco lid van verschillende netwerken en organisaties die werken rond onderwijs en/of internationale samenwerking: Don Bosco Network, een netwerk van Europese en Amerikaanse ngo’s van Don Bosco. Ngo-federatie, de Vlaamse federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Acodev, de Frans- en Duitstalige federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. CNCD-11.11.11, de koepel van de Franstalige NoordZuidbeweging. Educaid, een Belgisch platform rond onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Bbest, de Belgische vertegenwoordiger van EFQM (de European Foundation for Quality Management). Zij ondersteunen organisaties in België op het vlak van kwaliteitsbeheer. Ondernemers voor Ondernemers, een platform dat de brug vormt tussen de Belgische bedrijfswereld en organisaties voor internationale samenwerking. CO2logic, waarvan we het CO2 Neutral label kregen omdat we al onze vluchten compenseren en dus CO2-neutraal vliegen.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

11


12

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017


Internationale samenwerking VIA Don Bosco is actief in 11 landen in Afrika en Latijns-Amerika. In al deze landen ondersteunen we scholen voor beroepsopleiding die kwetsbare jongens en meisjes de kans geven om een beroep te leren en zo hun toekomst in eigen handen te nemen.

Beroepsopleiding voor kwetsbare jongeren We ondersteunen de scholen om: de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren via opleiding van leerkrachten en aanpassing van leerprogramma’s en onderwijsvormen; het beheer van de scholen te verbeteren, door te werken aan financieel beleid, personeelsbeleid,

Onze werking in het Zuiden in enkele cijfers: 74 scholen voor beroepsonderwijs 13 nationale tewerkstellingsdiensten en heel wat lokale tewerkstellingsinitiatieven

en alles wat een efficiënte en duurzame werking verzekert; de begeleiding van jongeren naar de

18.977 leerlingen genoten een beroepsopleiding

arbeidsmarkt en ondernemerschap te verbeteren. Verder werken we, afhankelijk van de context van ieder land, met de scholen rond thema’s als gelijke toegang

43% meisjes

tot onderwijs voor jongens én meisjes, duurzaam milieu, vredeseducatie, wereldburgerschapseducatie, of waardig werk.

923 leerkrachten kregen een technische en/of pedagogische vorming

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

13


Leren uit verhalen

AFRIKA

VIA Don Bosco wil jongeren ‘empoweren’ en zelfredzaam maken. Maar doen we dat wel degelijk? En hoe kunnen

Welkom Kameroen

we dat steeds beter doen? Dat is de vraag die we ons

In 2017 verwelkomden wij een nieuw partnerland:

stelden. Het antwoord zochten we bij de jongeren

Kameroen. Het is een buitenbeentje in ons programma

zelf. We maakten daarbij gebruik van een innovatieve

omdat we er niet met Don Bosco-partners samenwerken,

evaluatiemethode: SenseMaker.

maar met landbouwscholen in geïsoleerde, rurale gebieden. Jongeren worden er opgeleid tot professionele

Via korte verhalen van leerlingen en ex-leerlingen uit onze

landbouwers volgens de pedagogie van het alternerend

partnerscholen verzamelden we heel wat info over hun

leren. Twee weken opleiding op school worden telkens

eigen ervaringen. 807 jongeren uit Madagaskar en 939

afgewisseld met twee weken praktijkervaring in een

jongeren uit Bolivia werden bevraagd. Door jongeren te

landbouwbedrijf of in de familiale landbouw bij hun thuis.

bevragen over hun eigen verhalen, en deze antwoorden

Tijdens de praktijkperiodes passen de jongeren toe wat ze

te analyseren, konden we bepaalde trends vaststellen

op school geleerd hebben en op school bespreken ze wat

en beter begrijpen hoe jongeren ‘empowerment’

ze tijdens de praktijk ervaren hebben. Onze rechtstreekse

ervaren doorheen hun opleiding. Dit laat ons toe om te

partner in Kameroen is PROCEFFA, de koepel van alle

anticiperen op wat zij nodig hebben om sterker in hun

landbouwscholen die werken volgens de pedagogie van

schoenen te staan.

het alternerend leren. Het werken met nieuwe partners in Kameroen betekent voor ons een verrijking en een

VIA Don Bosco is één van de eerste ngo’s in België

interessante kruisbestuiving met andere partnerlanden.

die SenseMaker als instrument inzet in opleiding en onderwijs. We laten ons hierbij begeleiden door experten

Over geld en vissen

ter zake. Het zijn deze experten die ons vroegen om onze

Financieel op eigen benen kunnen staan: het is

ervaring te delen met de wereld, op een internationale

allesbehalve evident voor onze partnerscholen in

conferentie in Washington die plaatsvond in november.

Afrika die bijna allemaal geen eurocent krijgen van hun overheid. Om op deze enorme uitdaging een antwoord te bieden, werken we samen met onze partnerscholen rond financiële duurzaamheid. De bedoeling is immers

14

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017


dat ze minder afhankelijk worden van externe donoren

In DR Congo heeft men vastgesteld dat het betrekken van

zoals VIA Don Bosco.

de jongeren bij alle facetten van de schoolonderneming ook een oplossing biedt voor het probleem van gebrek

Reeds enkele jaren werken we hiervoor samen met de

aan discipline en motivatie bij de jongeren. Het is steeds

Britse ngo ‘Teach A Man To Fish’, gespecialiseerd

een uitdaging geweest om ervoor te zorgen dat jongeren

in het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid

hun opleiding en stage afmaken. Door betrokken te

van

van

worden in het productieproces, het spaarsysteem en

schoolondernemingen. Dit zijn productie-ateliers die door

de verkoop binnen de schoolondernemingen, zijn ze

opdrachten voor externe klanten inkomsten genereren

nu meer gemotiveerd om zich in te zetten tijdens de

voor de school en tegelijkertijd een pedagogische

opleiding, zowel voor praktijkvakken als theorie.

beroepsscholen

via

het

opzetten

functie vervullen voor leerlingen die praktijkervaring kunnen opdoen en bijleren over ondernemerschap.

Leren op maat

Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren reeds in

Het is belangrijk dat het onderwijs op maat is van de

verschillende partnerlanden vruchten afgeworpen. Ook

wereld van het werk én op maat van de doelgroep van de

in 2017 werden in Mali, DR Congo en Madagaskar

scholen. In alle partnerlanden maken we daarom werk van

scholen door ‘Teach A Man To Fish’ ondersteund op hun

het aanpassen van leerprogramma’s aan de reële noden

weg naar financiële duurzaamheid.

op de arbeidsmarkt. De tewerkstellingsbureaus houden

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

15


16

de vinger aan de pols wat betreft de verwachtingen van

Om de effectiviteit van de opleidingen te verbeteren,

werkgevers. Als gevolg hiervan werd de ICT-afdeling in

maar vooral om de opleidingen aan te passen aan de

Dar Es Salaam (Tanzania) uitgebreid en gemoderniseerd.

noden van de doelgroep van kwetsbare jongens en

In Dodoma werden de opleidingen metsen en tegelwerk

meisjes, experimenteren onze partnerscholen ook met

geactualiseerd om te kunnen inspelen op nieuwe noden

nieuwe opleidingsmethoden. Zo werden in Cotonou

van de bouwsector naar aanleiding van het verhuizen

(Benin) een aantal opleidingen opgestart volgens

van de politieke instellingen van Dar Es Salaam naar

de methode van alternerend leren, gelijkaardig aan

Dodoma. In Mali tot slot startte men met nieuwe

ons programma in Kameroen. Doordat de leerlingen

opleidingen agrarisch ondernemerschap en nieuwe

daardoor al deeltijds betaald worden, is het voor hen

technologieën (mechatronica).

makkelijker om een opleiding af te maken.

Het leven na de straat: Guillaume in DR Congo

Aanvankelijk was Guillaume niet meer welkom in zijn

Guillaume is een jongen die 14 jaar op straat heeft

Maar met de hulp van het opvangcentrum slaagde hij

geleefd in Lubumbashi. Toen hij 2 jaar was stierven zijn

erin om de banden met zijn familie terug aan te halen.

ouders en kreeg zijn oom voogdij over hem. Maar over de

Het was vooral door zijn acrobatie en gitaarkunsten, die

jaren heen zijn de relaties verslechterd en werd hij door

hij in het centrum geleerd had, dat hij de ogen van zijn

zijn familie verstoten en beschuldigd van hekserij. Hij

familie heeft kunnen openen. Het is een jongen met vele

kwam op straat terecht, waar hij moest leren om alleen

talenten. Bovendien ontdekte de familie een behulpzame

te overleven.

en verantwoordelijke jongeman, een model voor anderen.

Na al die jaren op straat kwam Guillaume terecht in één

Ondertussen woont Guillaume terug thuis en leert

van onze opvangcentra voor straatkinderen. Hij vond er

hij een beroep in één van onze beroepsscholen. Hij is

onderdak en ging er naar school. Hij was ondernemend,

tweede van de klas en doet stage op een bouwwerf.

studeerde hard en wilde graag een baan leren.

De familie is nu bijzonder fier op wat hij heeft bereikt.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

dorp omdat hij er als een heksenkind werd beschouwd.


LATIJNS-AMERIKA

is voor de opleiding van de leerkrachten in onze partnerscholen. Maandelijks trekt hij naar de scholen

Een opgeleide leerkracht is er twee waard

om hen allemaal een pedagogische vorming te geven

Een goede schrijnwerker is niet automatisch een goede

Verschillende modules komen aan bod, zoals het

leerkracht houtbewerking. Leerkrachten moeten niet

ontwikkelen van een handboek, rollen en functies van

enkel de technische vaardigheden onder de knie hebben,

leerkrachten, klasbeheer, en begeleiding van moeilijke

maar moeten vooral ook in staat zijn om hun kennis

leerlingen. Ook worden de leerkrachten geobserveerd

over te brengen op leerlingen. In Haïti hebben onze

wanneer ze voor de klas staan en krijgen ze concrete

partners daarom sterk ingezet op de versterking van

tips om hun lespraktijk te verbeteren. Naast het beter

hun pedagogische vaardigheden. Er werd één persoon

lesgeven, voelen ze zich hierdoor ook meer gevaloriseerd

aangesteld die op nationaal niveau verantwoordelijk

en gemotiveerd.

volgens de principes van competentiegericht leren.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

17


Het heft in eigen handen

ondernemerszin bij de jongeren in de beroepsscholen.

Een goede opleiding is ĂŠĂŠn ding. Daarna een job

In samenwerking met een universiteit, de Internationale

vinden met goede werkomstandigheden is iets anders.

Arbeidsorganisatie (ILO) en de Verenigde Naties werd een

Jongeren in Bolivia belanden na hun opleiding al

uitgebreide opleiding ondernemerschap georganiseerd

te vaak in bedrijven waar ze geen contract krijgen,

voor het personeel van het tewerkstellingsbureau en

waar het minimumloon niet gerespecteerd wordt en

leerkrachten uit de scholen. Door deze opleiding zijn zij

waar ze geen sociale bescherming genieten. Daarom

nu in staat om leerlingen op een kwalitatieve manier te

hebben onze partners in Bolivia besloten om in de

begeleiden naar ondernemerschap.

opleidingen sterk in te zetten op ondernemerschap en

Milieu en pedagogiek in Bolivia Pacha Mama, oftewel Moeder Aarde, neemt een belangrijke plaats in de Boliviaanse cultuur en spiritualiteit. Nochtans wordt het land bedreigd door milieuvervuiling en klimaatverandering. EĂŠn van de oorzaken van milieuonvriendelijke praktijken, is een gebrek aan sensibilisering van de bevolking. Onze partnerscholen in Bolivia willen hierin hun verantwoordelijkheid nemen en trachten milieubewustzijn in de beroepsopleidingen en de school te integreren. In Santa Cruz werken onze partners met straatjongeren met drugsproblemen en delinquente jongeren. Voor hen realiseerde de school een project rond recyclage. De leerlingen werden, als aanvulling op hun beroepsopleiding, opgeleid om

meubels en decoratie te maken van gerecycleerd materiaal. Hiervoor ging de school een partnerschap aan met een Boliviaans bedrijf dat meubels maakt van gerecycleerd karton. Andere bedrijven werden aangezet om bruikbaar materiaal te schenken. Op die

18

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017


manier worden niet alleen leerlingen en leerkrachten,

productie-atelier waar de leerlingen meubels kunnen

maar ook bedrijven gevoelig voor het gebruik van

maken voor externe klanten. De opbrengst wordt

gerecycleerde materialen en een duurzaam milieu.

geĂŻnvesteerd in de school om de kwaliteit van de

Het atelier in de school werd omgevormd tot een echt

opleidingen te verbeteren.

Op eigen benen

duurzaamheid na 2021 te verzekeren: onze zogenaamde

Ons werk is pas geslaagd als we onszelf overbodig

duurzaamheidsstrategie. We bereiden onze partnerschool

maken. Vanuit die filosofie startten we in Peru en

expliciet voor op het einde van de financiĂŤle relatie die

Ecuador ons laatste programma op. Dat wil zeggen

we met hen zijn aangegaan. Samen met de scholen

dat we er vanaf 2022 niet meer actief zullen zijn,

gaan we op zoek naar manieren om hun inkomsten te

omdat we denken dat onze partners er klaar zijn om

diversifiĂŤren, het beheer van de school te verbeteren, en

zelf op een duurzame manier hun werking verder te

de capaciteiten van het managementteam te versterken.

zetten. Maar een land verlaten doen we niet zomaar.

In 2017 startten we met andere woorden een 5-jarig

Tussen 2017 en 2021 worden zij intensief begeleid om

traject dat hen zal wapenen voor de toekomst.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

19


20

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017


Wereldburgerschapseducatie Anno 2017 is de wereld geen ver-van-mijn-bed-show meer voor leerlingen. Ze groeien meer en meer op in een internationale omgeving. Hoe begeleiden we jongeren daarbij? Door hen te voorzien van de competenties die hen in staat stellen om actief bij te dragen aan een rechtvaardige, solidaire en duurzame wereld. Dit doen we via wereldburgerschapseducatie.

In 2017 stelden we onze focus scherp:

Tanzania en Benin samenbrengt om gedurende twee

In lijn met de visie en missie van VIA Don Bosco

jaar te werken rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

richten we onze aandacht specifiek op technisch- en

Het eerste jaar staat in het teken van bewustwording

beroepsonderwijs.

en de voorbereiding van een uitwisselingsreis. Op het

Kwaliteit boven kwantiteit. We stappen weg

einde van dat jaar vertrekken de Belgische jongeren

van ‘one shot’ initiatieven, en focussen op

naar Tanzania of Benin om daar hun leeftijdsgenoten

procesbegeleiding van scholen bij de implementatie van wereldburgerschapseducatie in hun onderwijs. Samen-leven.

Samen-leren.

Samen-beleven.

Aan wereldburgerschap werk je samen. In onze trajectbegeleidingen engageren jongeren zich over grenzen heen voor een betere wereld dankzij ‘Global Dialogue’. Leerlingen uit Benin, India en Tanzania participeren aan een project rond actief burgerschap.

“Youth for Change heeft mijn visie op het leven veranderd en het heeft mij echt zin gegeven om iets te doen voor een betere wereld.” (Coretta, 18 jaar, IMMI Anderlecht)

Maak kennis met twee nieuwe projecten die in 2017 werden

te ontmoeten. Tijdens de reis wisselen ze met elkaar

opgestart:

uit over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en projecten rond duurzaamheid die ze samen willen realiseren. Het

#youthforchange

tweede jaar worden die projecten uitgevoerd en wordt

‘Youth for Change’ is een leertraject dat jongeren uit België,

het engagement van de jongeren voor een betere

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

21


wereld versterkt. ‘Youth for Change’ is dus een echt

Belgische scholen een één-op-één partnerschap aan

leer- en uitwisselingstraject, zowel voor de Belgische

met scholen in India. Ze delen ervaringen en bouwen

jongeren als voor de jongeren uit Tanzania en Benin. Ze

samen activiteiten uit rond gemeenschappelijke thema’s

ontwikkelen de noodzakelijke kennis, vaardigheden en

en doelen. Door de actieve inbreng van leerlingen,

attitudes om echte wereldburgers te worden die zich

leerkrachten en directie uit beide scholen, worden

engageren voor een rechtvaardige en solidaire wereld.

vooroordelen doorprikt en krijgt ‘de ander’ een gezicht. Zo wordt een dialoog opgebouwd en ontstaan wederzijds

School for Rights

begrip en respect voor diverse contexten.

‘School for Rights’ is een samenwerkingsverband tussen verschillende Belgische ngo’s, waaronder Plan

In september organiseerden we een bezoek van tien

België, Unicef, en nog vele anderen. Het is gericht op

Indische leerkrachten aan hun Belgische partnerscholen.

zowel lagere als secundaire scholen. Gedurende 3 jaar

Op het programma stonden de gezamenlijke voorbereiding

gaat een school zich intensief inzetten rond kinder- en

van uitwisselingsactiviteiten, contact met leerlingen en

jongerenrechten. Op het einde van het traject is de

lesinhouden, en diverse culturele activiteiten. De Indische

thematiek dan ook duurzaam verankerd in de school en

leerkrachten verbleven ook in gastgezinnen om ‘het leven

krijgt de school een School for Rights label opgespeld. Om

zoals het is’ ten volle te kunnen ervaren.

dit alles te bereiken, worden scholen begeleid door een coach van VIA Don Bosco. Tijdens coaching sessies wordt, samen met het pedagogisch team van de school, in kaart gebracht wat er al gebeurt omtrent kinderrechteneducatie en waar de uitdagingen zich situeren. Op vraag van de school kunnen de coaching sessies ook specifieke thema’s behandelen zoals bijvoorbeeld participatie, gelijkheid en non-discriminatie, of sensibilisering en mobilisering van leerlingen.

Hoog bezoek voor School to School S2S Sinds 2012 gaan in het ‘School to School’ project

22

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

“This S2S program is a great initiative in connecting different schools of the world through which views on global education and culture are exchanged. I wish all schools to have this opportunity to grow together in love and care.” (Indische leerkracht tijdens het bezoek aan België)


Herman Van Rompuy verwelkomt Indische leerkrachten

uitdagingen voor de toekomst, zoals klimaatverandering

Herman Van Rompuy (voormalig premier van BelgiĂŤ

de revue. Met een zaal vol leerkrachten en leerlingen

en voorzitter van de Europese Raad) verwelkomde de

kon ook de rol van onderwijs niet ontbreken om diverse

Indische delegatie in Brussel met een lezing over vrede

uitdagingen het hoofd te bieden. Om vrede en vooruitgang

in Europa. Een goed gevulde aula luisterde geboeid naar

te bereiken, moet men investeren in onderwijs, skills en

zijn verhaal over diversiteit in India en Europa, de huidige

menselijk kapitaal, aldus Herman Van Rompuy. Onderwijs

vluchtelingencrisis, de rol van Europa voor het bewaren

is de sleutel tot sociale en menselijke vooruitgang.

van vrede binnen de Europese Unie, en de bijdrage van

Leerkrachten spelen daarom een enorm belangrijke rol

de EU aan internationale samenwerking. Belangrijke

voor onze toekomst.

en vergrijzing van de Europese bevolking, passeerden

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

23


Wat gebeurt er met het geld dat u geeft? VIA Don Bosco doet beroep op de vrijgevigheid van overheidsinstanties, stichtingen, bedrijven en vele individuele donateurs. EĂŠn keer per jaar brengen we via het magazine Samen op Weg alle schenkers, medewerkers en vrijwilligers op de hoogte van wat gebeurde met de verworven fondsen. We onderschrijven niet voor niets de Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Net zoals de voorbije jaren blijven overheidssubsidies

internationale samenwerking in zuidlanden. De uitgaven

de belangrijkste opbrengstenbron voor VIA Don Bosco.

voor algemeen beheer, communicatie en fondsenwerving,

In 2017 zijn ze goed voor 52% van de totale middelen.

liggen zoals altijd laag, net 10%. De andere bestemde

De giften en legaten vertegenwoordigen op hun beurt

fondsen hebben o.a. betrekking op ons noodfonds.

46%, een flinke bijdrage waarvoor onze immense dankbetuiging. VIA Don Bosco houdt haar beloftes: 86% van alle schenkingen en subsidies wordt ingezet voor onze

onze website: www.viadonbosco.org.

onderwijsprogramma’s, wat een uitstekende prestatie

Specifieke vragen? Contacteer ons via e-mail

is. Voor elke 100 euro gaat er dus 86 euro naar ons

info@viadonbosco.org

werk. Zoals de grafiek over de uitgaven weergeeft, is

of per telefoon +32 (0)2 427 47 20.

het merendeel verbonden aan onze doelstellingen van

24

Meer informatie over onze jaarrekening op

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017


Uitgaven 2017

7.707.947 € - 83,61% Internationale Samenwerking Zuid

Opbrengsten 2017

4.774.237 € - 51,79% Subsidies

243.735 € - 2,64% Wereldburgerschap België 255.093 € - 2,77% Communicatie & Fondsenwerving 679.221 € - 7,37% Algemene beheerskosten

3.537.197 € - 38,37% Private giften 670.020 € - 7,27% legaten 236.952 € - 2,57% Andere opbrengsten

332.410 € - 3,61% Andere bestemde Fondsen

TOTAAL: 9.218.406 €

TOTAAL: 9.218.406 €

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

25


Dank aan Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) Wallonie-Bruxelles International (WBI)

Hoe kan u helpen?

Bruxelles International Stad Oostende

Een schenking

Ondernemers voor Ondernemers

Met elke gift kunnen we jongeren wereldwijd

11.11.11 - CNCD

helpen aan kwalitatief onderwijs. Bovendien

Nationale Loterij

ontvangt elke schenker ons gratis magazine

Wereld Missie Hulp

Samen op Weg

Turing Foundation Stichting Gillès IECD Besix Amis du Diocèse Maroua-Mokolo Sint-Sixtusabdij Westvleteren Incontro fra i Popoli Co-Valent DEME Umicore

Een testament of duolegaat Door ons goed doel op te nemen in uw testament, helpt u niet alleen de jongeren, maar ook erfgenamen kunnen daar baat bij hebben. Meer info op www.viadonbosco.org

Vrijwilligerswerk

Torfs

We zijn steeds op zoek naar vrijwilligers

Horeca Vlaanderen

om onze ngo te ondersteunen. Wij zoeken

Brouwerij der Trappisten van Westmalle

onder andere vertalers die van thuis uit

Vandeputte Safety

kunnen werken, animatoren van school-

La Libre

en buitenactiviteiten in het hele land en

VVOB-Scholenbanden

administratieve duizendpoten in Brussel.

Partnerschap voor Kinderrechtenscholen

Meer info op www.viadonbosco.org

En vele individuele schenkers

26

BE84 4358 0341 0159

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017


Raad van Bestuur Peter

Annegarn

(voorzitter),

Bedankt aan alle collega’s en medewerkers die zich in Bert

Van

Hecke

2017 inzetten voor VIA Don Bosco.

(ondervoorzitter), Pierre Tilkin (gedelegeerd bestuurder), Koenraad Nijssen, René Jeanmart, Christian Boils,

Filip Lammens, Bieke Vandamme, Christopher El

Omer Bossuyt, Cor Anthonissen, Els Van Hoof, Peter

Khazen, Nina Honnay, Kaat Torfs, Imka Custers, Tine

Van Den Borre, Lies De Soete, Bernadette Devillé, Lode

Limet, Blanca Guerrero, Stéphanie De Ryck, Steven

Bolckmans, Jean-Pierre Degives.

De Craen, Aurélie Vanossel, Laura Eliaerts, Etienne Vandercruyssen, Lore Stassen, Bram Reekmans,

Eerste statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad

Alexandra Breedeveld, Jeroen De Wilde, Jochim

van 17 mei 1973. Nieuwe statuten verschenen op 3 juni

Lourduswamy, Jan De Broeck, Peter Goossens, Claude

2004, 3 mei 2011 en 4 juni 2014.

Eeckhout en Marita Scholts.

Redactie: Bram Reekmans, Etienne Vandercruyssen,

Directeur

Bieke Vandamme, Filip Lammens, Peter Annegarn

Filip Lammens

Lay-out: Pierre Vandevivere

Contact

Verantwoordlijke uitgever: Peter Annegarn,

VIA Don Bosco

Foto’s: Keoma Zec, Olivier Papegnies, Bram Reekmans Guldendallaan 90, B-1150 Brussel

Guldendallaan 90 1150 Brussel +32 (0)2 427 47 20 info@viadonbosco.org www.viadonbosco.org www.facebook.com/viadonbosco.vzw Nationaal nummer: 0413.119.733

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2017

27


VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al bijna 50 jaar bieden wij pedagogische en financiĂŤle medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in BelgiĂŤ en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org viadonbosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

VIA Don Bosco jaarverslag 2017  

VIA Don Bosco jaarverslag 2017  

Advertisement