__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARVERSLAG // 2016

Education change s the wo r l d VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

1


Voorwoord

Inhoudstafel // Jaarverslag 2016 VOORWOORD

3

WAT DOEN WIJ?

4

HOE WERKEN WIJ? WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE

13

LATIJNS-AMERIKA

17 21

en uitgevoerd voor alle Belgische ngo’s – op vraag van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Alexander

“Education changes the world”

De Croo. Dankzij het resultaat van deze audit behoren wij nu tot de toonaangevende ngo’s in België. Dankzij

7

INTERNATIONALE SAMENWERKING AFRIKA

Beste vrienden,

U zult dit Leitmotiv van VIA Don

onze professionaliteit haalden wij immers topscores op

Bosco een paar keer terugvinden

verschillende domeinen!

in voorliggend ‘Jaarverslag 2016’. Onze ngo ondersteunt namelijk de integrale vorming

In dit jaarverslag kan u kennismaken met de manier

van kansarme jongens en meisjes in Afrika en Latijns-

waarop wij werken, en via getuigenissen van jongeren

Amerika, via technisch- en beroepsonderwijs en

krijgt u inzicht in de projecten die wij steunen in Afrika,

capaciteitsopbouw van onze partnerscholen. Ook in

Latijns-Amerika en België.

België ondersteunt VIA Don Bosco, via onze dienst Wereldburgerschapseducatie, scholen bij het vormen

Maar… deze succesverhalen zijn enkel mogelijk dankzij

van hun leerlingen.

de professionaliteit en de teamspirit binnen VIA Don Bosco. Ik wens dan ook onze waardevolle medewerkers

WAT GEBEURT ER MET HET GELD DAT U GEEFT? DANKWOORD

24 26

De focus is erop gericht om – zowel in het Zuiden

te danken voor hun inzet. Daarnaast dank ik ook de

als hier in België – van jongeren ‘actors of change’

vele sympathisanten en schenkers van onze ngo. Alléén

te maken die positieve verandering teweegbrengen in

kunnen wij ons niet voor de volle 100 procent inzetten

hun eigen leven en in de samenleving. Samen met onze

voor de vele kansarme jongeren en gemarginaliseerde

partnerscholen willen we dat jongeren uitgroeien tot

gemeenschappen, zowel in België als in het Zuiden.

kritische, solidaire en verantwoordelijke wereldburgers, in navolging van de pedagogische visie van onze

Laten wij er daarom samen voor zorgen dat vorming

stichter, Giovanni Bosco.

inderdaad de wereld verandert !

2016 was een bijzonder jaar voor VIA Don Bosco: de

2

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

verdere uitwerking van het EFQM model als management-

Peter Annegarn,

en kwaliteitskader, maar vooral de externe audit – opgezet

Voorzitter VIA Don Bosco

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

3


Wat doen wij? VIA Don Bosco is de Belgische ngo van de salesianen van Don Bosco. Al bijna 50 jaar is Giovanni Bosco onze grootste inspiratiebron. De stichter van de congregatie van de salesianen van Don Bosco werkte zijn hele leven met de meest kwetsbare jongeren. Hij bood ze een veilige leeromgeving. Vandaag de dag zijn deze noden nog erg actueel.

Onze focus ligt daarom op onderwijs, zowel in het

diensten, de directeur, de voorzitter van de raad

Zuiden als bij ons in België. Ons team internationale

van bestuur en de gedelegeerd bestuurder vormen

samenwerking is de grootste dienst binnen

samen het Comité Dagelijks Bestuur.

onze ngo. Ze bestaat uit programmabeheerders

medewerkers van VIA Don Bosco geven elke dag het

die

beste van zichzelf.

onze

programma’s

rond

technisch-

en

onze partnerscholen. Onze taak is immers slechts

het Zuiden. Daarnaast werpt VIA Don Bosco zich

volbracht wanneer we niet meer nodig zijn.

op als bruggenbouwer, want enkel door samen te werken met anderen kunnen we de effectiviteit en

Een belangrijke rol die VIA Don Bosco in dit

kwaliteit van ons werk verbeteren. Samen kunnen

geheel voor zichzelf weggelegd ziet, is deze

we de nodige hefbomen creëren die kwetsbare

van facilitator en kennisdeler met het oog op de

jongeren een uitweg bieden uit de vicieuze cirkel

capaciteitsversterking van partners in België en in

van armoede.

Alle 19

beroepsonderwijs in Afrika en Latijns-Amerika

4

opvolgen. Sinds 2003 werd het internationale

Wereldwijd heeft VIA Don Bosco partnerschappen met

luik aangevuld met een werking in België door de

verschillende Don Bosco scholen voor technisch-

dienst wereldburgerschapseducatie. Die dienst

en beroepsonderwijs. We ondersteunen deze

ondersteunt Belgische scholen met een pedagogisch

scholen bij het bieden van kwaliteitsvol onderwijs

aanbod om jongeren te sensibiliseren rond thema’s

voor de meest kwetsbare jongeren. Kwaliteitsvol

die VIA Don Bosco nauw aan het hart liggen: recht

onderwijs is niet enkel gericht op het verwerven van

op onderwijs, gender, milieu en internationale

professionele en technische vaardigheden, maar ook

dialoog. Zo maken we van hen kritische, solidaire

op de algemene ontwikkeling van jongeren, zodat

en verantwoordelijke wereldburgers. Deze twee

ze kunnen uitgroeien tot ‘actors of change’ in de

teams kunnen rekenen op enkele ondersteunende

samenleving. Daarnaast ondersteunt VIA Don Bosco

diensten: de dienst financiën en boekhouding, de

ook tewerkstellingsbureaus die een vlotte overgang

dienst fundraising en communicatie en de dienst

naar de wereld van het werk verzekeren. Tot slot

kwaliteitszorg. De coördinatoren van elk van deze

streven we naar de financiële duurzaamheid van

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

5


Hoe werken wij? VIA Don Bosco werkt met programma’s en projecten. Naast een federaal gesubsidieerd programma in elf landen, dat VIA Don Bosco uitvoert als erkende ‘programma-ngo’, steunen wij ook enkele honderden projecten in tientallen landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Al onze programma’s hebben één duidelijk doel voor ogen: de socioprofessionele integratie van kansarme jongeren bevorderen.

In 2016 beëindigden we een driejarenprogramma

in de scholen voor beroepsopleiding in Benin, Bolivia,

dat we in 2014 zijn gestart in tien landen in Afrika en

DR Congo, Ecuador, El Salvador, Haïti, Madagaskar, Mali,

Latijns-Amerika, en in België. De lokale partners van

Peru en Tanzania.

VIA Don Bosco in het Zuiden zijn scholen die technischen beroepsonderwijs aanbieden. Daarnaast werken we

Zorgen voor kwaliteit

samen met tewerkstellingsdiensten die de jongeren

De meerwaarde van VIA Don Bosco spruit voort uit onze

tijdens en na hun opleiding begeleiden naar de wereld

zorg om hoogwaardige en duurzame resultaten

van het werk. Ieder landenprogramma wordt niet enkel

af te leveren die een blijvende impact hebben op onze

vanuit Brussel opgevolgd, maar ook ter plaatse door

doelgroep.

een nationaal ontwikkelingsbureau. Zij zetten actief in op de ondersteuning en coördinatie van de scholen en

Wij geloven dat resultaten hoogwaardig zijn als ze

tewerkstellingsdiensten.

voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, en deze zelfs overtreffen. Dit lijkt op het instampen van een

6

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

Onze visie is dat jongeren die een technisch diploma

open deur. Niets is echter minder waar: in de sector van

behalen en werk vinden, sterker in het leven staan. De

internationale samenwerking betekent dit een echte

Belgische overheid onderschrijft deze visie en draagt er

omslag van een programma-georiënteerde aanpak

een aardig steentje aan bij. Voor elke euro die aan VIA

naar een klantgerichte aanpak die de begunstigden

Don Bosco wordt geschonken, legt de Belgische overheid

(de scholen) en de eindbegunstigden (de kwetsbare

er vier bovenop. Zo hebben we de voorbije drie jaar

jongeren) in het centrum plaatst. Zo is onze focus

samen zo’n twintig miljoen euro kunnen investeren

‘stakeholder first’ ontstaan.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

7


negen van de 23 criteria scoorden we het maximum

Don Bosco netwerk hebben we gepleit voor concrete

mooie kans tot vorming en werk. In 2016 kregen zelfs

van de maturiteitsscore en we horen daarbij tot de

richtlijnen voor de begeleiding van en kwaliteitsvol

twee Congolese kandidaten de kans om een opleiding

toonaangevende ngo’s in België. Op slechts drie

onderwijs voor elke minderjarige vluchteling.

te starten aan de Zeevaartschool in Antwerpen.

sector. Vermits ons EFQM model ons aanspoort om

Ook onze campagne ‘Saved by the Bell’, naar aanleiding

Jammer genoeg werd het jaar 2016 ook ontsierd door

continu te verbeteren, grepen we dit aan als een

van de Dag van de Leerkracht op 5 oktober, was wederom

enkele natuurrampen, waaronder de orkaan Matthew

impuls om het beter te doen. Zo ontwikkelden we in

een groot succes, en dat in meerdere landen.

in Haïti. Via ons magazine Samen op Weg hebben we

punten scoorden we onder het gemiddelde van de

2016 een risicobeheersysteem en een milieucharter.

8

hiervoor een snelle noodhulpactie op poten kunnen Dankzij onze inspanningen voor het werven en

zetten. Deze campagne was een groot succes. We zijn

Onze interne kwaliteitszorg kwam ook tot uiting

informeren van schenkers, hebben we onze databank

alle schenkers en donoren enorm dankbaar voor een

in het uitvoeren van een leerevaluatie die onze

kunnen aanvullen met meer dan 900 nieuwe schenkers.

totaalbedrag van meer dan 200.000 EUR.

interventies in onze partnerlanden onder de loep nam.

Dit succes is mede te danken aan een strategie rond

De onderzoeksvraag was hoe onze interventies nog

direct marketing die we ontwikkelden samen met een

Aandacht voor milieu

efficiënter, effectiever en duurzamer kunnen leiden tot het

extern agentschap.

Naast het recht op onderwijs is ook het milieu een thema

Dit principe was ook de leidraad in 2016 bij het

versterken van de capaciteit van de scholen waarmee we

dat ons nauw aan het hart ligt. In onze programma’s in het

opstellen van een nieuw programma voor de volgende

samenwerken. Dit is belangrijk om op termijn onze hulp

Vermeldenswaardig

samenwerking

Zuiden en in België is milieu een aandachtspunt doorheen

programma-periode 2017-2021. Door middel van een sterk

overbodig te maken. Het werd een leerrijke oefening, die

met het baggerbedrijf DEME via de organisatie

alle interventies, zodat ook onze partnerscholen hun

participatief proces werd de waardevolle input van onze

ons vele handvaten aanreikte om onze strategie voor

‘Ondernemers voor Ondernemers’ die als objectief

steentje bijdragen aan de zorg voor onze planeet. Maar we

partners en stakeholders geïntegreerd in het programma.

capaciteitsversterking van de scholen te verbeteren.

heeft om duurzame economische groei te bevorderen

beginnen bij onszelf! Onder het mom van “practice what

in landen in ontwikkeling door het ondersteunen van

you preach” schreven we in 2016 een milieucharter voor

is

ook

onze

Op het vlak van interne kwaliteitszorg hanteren

Communicatie

lokaal ondernemerschap. DEME is in DR Congo met

VIA Don Bosco, met daarin verschillende maatregelen die

wij het EFQM model als ons management- en

In 2016 werkten we verder aan het optimaliseren van

een baggerboot actief op de Congostroom. Voor de

we zelf nemen om te streven naar een duurzame wereld

kwaliteitskader. EFQM staat voor European Foundation

onze communicatie. Naast onze nieuwe website en de

Congolese economie kan een uitdieping van de stroom

met een toekomst voor allen. Naast een milieuvriendelijk

for Quality Management en is gebaseerd op inzichten

sociale media, hebben we een aantal lobbycampagnes

heel veel betekenen. Het is de bedoeling dat binnen

kantoorbeheer, is één van de belangrijkste maatregelen

in wat bepalend is voor excellente prestaties van

gelanceerd. De belangrijkste was een campagne over

een termijn van tien jaar de bemanning van de boot

de CO2-compensatie van al onze vluchten, zodat we

organisaties. In 2016 ondergingen we een externe

minderjarige, niet-begeleide vluchtelingen. Deze kinderen

volledig Congolees wordt. Voor de selectie en opleiding

volledig CO2-vriendelijk kunnen vliegen. Op die manier

audit door de overheid, uitgevoerd door de firma

hebben dezelfde rechten als alle andere kinderen.

van de scheepscrew werd de hulp en advies van VIA

proberen we zelf de verandering te zijn die we willen zien

Deloitte. Die screening doorstonden we met glans. Op

Samen met de andere salesiaanse organisaties van het

Don Bosco ingeroepen. Zo krijgen straatjongeren een

in de wereld.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

9


LIDMAATSCHAPPEN Om haar werking zo succesvol mogelijk te maken, is VIA Don Bosco lid van verschillende onderwijsen ontwikkelingssamenwerking gerelateerde organisaties: Don Bosco Network, een wereldwijd samenwerkingsverband van salesiaanse ngo’s. Ngo-federatie, de Vlaamse federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Acodev, de Frans- en Duitstalige federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Educaid, een Belgisch platform rond onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

10

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Bbest, de Belgische vertegenwoordiger van EFQM (de European Foundation for Quality Management). Zij ondersteunen organisaties in België op het vlak van kwaliteitsbeheer. Ondernemers voor Ondernemers, een platform dat de brug vormt tussen de Belgische bedrijfswereld en organisaties voor internationale samenwerking.

“Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen” Nelson Mandela

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

11


Wereldburgerschapseducatie “De wereld wordt kleiner als je groter wordt”, zegt men vaak. Maar is dit ook zo? Kinderen en jongeren groeien vandaag op in een wereld die vele malen groter is dan toen jij of ik opgroeiden. Mondialisering maakt de wereld ook steeds ingewikkelder. VIA Don Bosco ondersteunt scholen bij het vormen van hun leerlingen in deze snel veranderende en complexe wereld, en dit op vele manieren: van lobbywerk voor mondiale doelstellingen tot de ontwikkeling van een nieuw spel rond kwaliteitsvol onderwijs.

Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan,

richt zich op leerlingen van de derde graad middelbaar

solliciteren rond 2032 voor hun eerste baan. Wat

onderwijs en hun leerkrachten, die de kans krijgen om

moeten zij nú leren om straks een vliegende start te

op inleefreis te gaan naar een Afrikaans land. Ieder

kunnen maken op de arbeidsmarkt? Welke kennis en

jaar selecteert VIA Don Bosco een Franstalige school

vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen

uit het technisch en/of beroepsonderwijs of een school

functioneren in de samenleving van de toekomst? Bij

uit het algemeen onderwijs met leerlingen uit lagere

VIA Don Bosco denken wij hierbij steevast aan de kennis,

socio-economische milieus, om deel te nemen aan een

vaardigheden en houdingen die nodig zijn om een echte

inleefreis in Benin. In 2016 waren dat er zelfs twee:

wereldburger te worden. We willen jongeren voorzien

Institut Emile Gryzon uit Anderlecht en het College Saint-

van de competenties die hen in staat stellen om actief bij

Louis uit Luik.

te dragen aan een rechtvaardige, solidaire en duurzame wereld. Dit doen we met een educatief aanbod op

We willen de meest kwetsbare jongeren, die vaak niet

maat van de school. We presenteren jullie graag enkele

in aanmerking komen voor dit soort projecten, de kans

realisaties uit 2016.

geven om deel te nemen aan een uitwisselingsreis. Het doel is om jongeren bewust te maken van de actieve

Move with Africa

bijdrage die ze kunnen leveren aan een meer solidaire en

‘Move with Africa’ is een initiatief van de krant La Libre,

rechtvaardige wereld.

in samenwerking met verschillende ngo’s. Het project

12

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

13


“We hebben dingen kunnen zien, horen en voelen. We

onderwijs. De hamvraag: Waarop moet het onderwijs

Larger than life

‘larger than life’, maar toch menen wij hiertoe een

deelden ervaringen in beide richtingen, het was een

van de toekomst inzetten? VIA Don Bosco debatteerde

Voorliggend jaarverslag toont duidelijk aan dat ons

belangrijke bijdrage te kunnen leveren. In 2016 hebben

verrijking voor de twee kanten. Het deed ons nadenken

mee en hield een pleidooi voor ‘global citizenship

programma in België bijdraagt aan het bereiken van

we met onze dienst Wereldburgerschapseducatie

over onszelf.” – Romane (17 jaar), een leerlinge van

education’. Samen met educatieve organisaties uit

de lange termijn visie van onze organisatie. We wensen

bijna 27.000 Belgische jongeren ondersteund bij

Saint-Louis.

verwante sectoren schreven we een basistekst en

namelijk dat jongeren overal ter wereld een beter leven

de ontwikkeling van competenties die bijdragen tot

hebben we onze gezamenlijke standpunten in de verf

leiden en in staat zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling

kritisch, solidair en actief wereldburgerschap.

“Deze reis heeft ons veranderd. Dit is het soort project

gezet op het Onderwijsfestival in het Vlaams Parlement

van een meer rechtvaardige wereld. Dit is een uitdaging

waarbij je niet onverschillig kan blijven.” – Louise (17 jaar),

op 13 mei 2016.

een leerlinge van Saint-Louis.

Indialogue E(du)quality

“Een onvergetelijke, sterke ervaring!” Zo omschrijft

2016 was het eerste actiejaar om te werken aan de

leerkracht Christine in drie woorden de school-2-

realisatie van 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s),

school reis naar India. Tijdens de zomervakantie

opgesteld door de Verenigde Naties. VIA Don Bosco

brachten negen Belgische leerkrachten uit Don

zet mee haar schouders onder dit ambitieus project.

Bosco Haacht, Lutgardiscollege Oudergem en Don

Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld het nieuwe spel

Bosco Sint-Pieters-Woluwe een bezoek aan de

‘E(du)quality’ dat het belang van kwaliteitsvol onderwijs

Indische partnerscholen. In Tamil Nadu, een regio in

als motor voor ontwikkeling onderstreept. Onderwijs is

het zuidoosten van India, maakten ze kennis met de

volgens VIA Don Bosco de sleutel tot het behalen van

leef- en onderwijswereld van hun Indische collega’s.

de SDG’s.

Samen zetten ze nieuwe educatieve activiteiten op voor de komende twee schooljaren, zowel op klas-

14

Pleidooi voor wereldburgerschapseducatie

als schoolniveau. Ze woonden lessen bij, wisselden

Onze samenleving verandert in hoog tempo en dat

verkenden de stad en omstreken.

laat zich ook voelen in het onderwijs. Daarom gaf de

In 2016 werden in het kader van ons school-2-school

Vlaamse overheid alle mensen en organisaties de kans

project twee nieuwe partnerschappen opgestart, wat

om bij te dragen aan het eindtermendebat, een debat

het totaal brengt op zeven partnerschappen tussen

over de herziening van de eindtermen in het secundair

Belgische en Indische scholen.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

lesideeën uit, namen deel aan de jaarlijkse sportdag en

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

15


Afrika In onze Afrikaanse partnerlanden ondersteunt VIA Don Bosco scholen voor beroepsopleiding om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren en jongeren te begeleiden naar de wereld van het werk. We stellen jullie enkele mooie resultaten voor, maar beginnen doen we met een concreet verhaal dat illustreert waar het allemaal om draait: jongeren die bouwen aan hun toekomst.

Het verhaal van vijf jongeren in Madagaskar Dit is het verhaal van vijf jongeren: Jean Aimé, Benjamin André, Pascal, Hasina en Victor Pascal. Ze zijn allemaal 20 jaar. Vijf vrienden met dezelfde passie: zélf bouwen aan hun toekomst met hun handen vol cement! Het verhaal van deze jongeren begon in 2012, toen ze zich inschreven in de Don Bosco school in Fianarantsoa, Madagaskar, een school gesteund door VIA Don Bosco. Tijdens hun opleiding ‘bouw en openbare werken’ kregen ze verschillende technieken aangeleerd en leerden ze werken met verschillende gereedschappen en materialen. Door de lessen ondernemerschap begon het idee te groeien om samen een eigen onderneming op te richten. En zo geschiedde.

In Afrika is VIA Don Bosco aanwezig in Mali, Benin, DR Congo, Madagaskar en Tanzania.

Een eerste drempel op hun weg was het vinden van startkapitaal. In 2015 kregen ze hun kans: er werd een wedstrijd

16

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

georganiseerd door de Don Boscoscholen in Madagaskar, in

door VIA Don Bosco en Microsoft. De bedoeling was om de

samenwerking met het tewerkstellingsbureau. De wedstrijd

laatstejaars de kans te geven om hun eigen bedrijf op te

kreeg de naam ‘Build your business’ en werd gesteund

starten. Net wat de vijf ondernemers-in-spé nodig hadden.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

17


Ze werden beloond voor hun harde werk en werden tweede

er praktijkervaring op en leren ze heel wat bij over

milieu waar het met de rechten van de vrouw maar

in de wedstrijd met hun bedrijfje CREABAT. Zo wonnen ze

ondernemerschap. Het pedagogisch luik van een

pover gesteld is, en weigerde in het begin onder haar te

4.000.000 Ariary (ongeveer 1200 euro) om hun droom waar

schoolonderneming is dus minstens even belangrijk.

werken. Het tewerkstellingsbureau in Sikasso wist hem te overtuigen dat mannen en vrouwen dezelfde rechten

te maken! Ze maken nu balustrades, straatstenen en nog veel meer. In hun atelier verwerken ze de bestellingen die ze

Verschillende partnerscholen werden door ‘Teach A Man To

hebben en gelijkwaardig zijn. Laurent kreeg een tweede

krijgen, maar ook herstellingen maken deel uit van hun werk.

Fish’ begeleid op hun weg naar financiële duurzaamheid.

kans en ging terug aan het werk.

Binnenkort willen onze vijf helden zelfs uitbreiden en werken

Zo werden in de Don Bosco school in Parakou in Benin vijf

aan de constructie van gebouwen. CREABAT hoopt in de

schoolondernemingen opgestart. De balans na drie jaren

Dit verhaal maakt pijnlijk duidelijk hoe het met

toekomst afgestudeerde jongeren te kunnen aanwerven die

is positief. Alle vijf samen maken ze gemiddeld 5.350 euro

de genderproblematiek in Benin gesteld is. Onze

moeite hebben met hun zoektocht naar werk.

winst per jaar, een cijfer dat de komende jaren zal oplopen.

partnerschool greep het voorval aan om leerlingen

Op dit moment dragen deze schoolondernemingen reeds

beter te sensibiliseren rond genderstereotypen.

Financiële duurzaamheid

voor meer dan 5% bij tot de algemene werkingskosten van

Jaarlijks worden nu succesvolle vrouwen in zogenaamde

in Madagaskar, of de organisatie van een grote campagne

“Geef een man vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een

de school, en dit is slechts het begin.

mannenberoepen uitgenodigd om hun verhaal te doen en

rond de toegang van meisjes tot beroepsopleidingen in

zo vooroordelen bij leerlingen te ontkrachten. Daarnaast

Tanzania. Daarnaast organiseerden we elk jaar ‘lessons

man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven”, zo luidt een oud gezegde. Vanuit deze gedachte ondersteunen

Ook in DR Congo was de samenwerking met ‘Teach A

worden meisjes tijdens hun opleiding beter begeleid en

learned’ meetings in elk van onze partnerlanden. Het

we onze partnerscholen in Afrika in het verbeteren

Man To Fish’ een succes. Onze partnerschool in Mbuji

worden zoveel mogelijk drempels weggehaald die hen

stimuleren van onderling leren tussen partnerscholen is een

van hun financiële duurzaamheid, zodat ze minder

Mayi werd uitgenodigd op de provinciale landbouwbeurs

kunnen verhinderen om hun opleiding aan te vatten of

belangrijk aspect van VIA Don Bosco als bruggenbouwer.

afhankelijk worden van externe donoren zoals VIA Don

om daar de producten vanuit de schoolonderneming voor

succesvol af te ronden.

De komende jaren zullen we met een nieuw programma

Bosco. Ons werk is immers pas echt geslaagd als we

te stellen. Dankzij de zichtbaarheid die de school en de

onszelf overbodig maken.

schoolonderneming daarmee kregen, werd de school door

In Mali, Benin, DR Congo en Tanzania werkten we

de lokale overheid uitgeroepen tot dé referentieschool in

Innovatie, synergie en leren van elkaar

In de periode 2014-2016 bereikte VIA Don Bosco in

de regio, een voorbeeld voor alle andere scholen.

Het einde van 2016 betekende meteen ook het einde van

Afrika in totaal meer dan 30.000 jongeren rechtstreeks

het driejarige programma 2014-2016. Op vele vlakken was

via de scholen en tewerkstellingsbureaus. Ook meer dan

hiervoor samen met de Britse ngo ‘Teach A Man To

18

verder bouwen op deze mooie verwezenlijkingen.

Fish’, gespecialiseerd in het bevorderen van de financiële

Genderstereotypen ontkracht in Benin

het voorbije programma uniek in de sector. Een voorbeeld

11.000 jongeren vonden dankzij het programma werk.

zelfredzaamheid van beroepsscholen via het opzetten

Laurent is een leerling metaalconstructie in onze

hiervan is dat we een innovatie en synergiefonds ter

Onrechtstreeks bereikte ons programma de voorbije drie

van schoolondernemingen. Dit zijn productie-ateliers

partnerschool in Sikasso, Benin. Op het einde van zijn

beschikking stelden van onze partners. Daaruit vloeiden

jaar meer dan 150.000 jongeren. Het resultaat van samen

die door opdrachten voor externe klanten inkomsten

opleiding deed hij een stage in een bedrijf waar zijn

heel wat interessante projecten, zoals de oprichting van

investeren in onderwijs, omdat we geloven dat “education

genereren voor de school. Tegelijkertijd doen leerlingen

teamleider een vrouw was. Laurent groeide op in een

een platform voor privéaanbieders van beroepsonderwijs

changes the world”.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

19


Latijns-Amerika 2016 was in onze Latijns-Amerikaanse partnerlanden het laatste jaar van een driejarig programma, maar ook het jaar waarin de partnerorganisaties samen met VIA Don Bosco een nieuw programma voor de komende vijf jaren schreven. We geven een overzicht van enkele mooie resultaten die we met ons programma in 2016 bereikt hebben. Een goede basis om in de toekomst op verder te bouwen.

El Salvador: tussen criminaliteit en hoop Eén van onze partnerlanden in Latijns-Amerika is de republiek El Salvador, één van de gevaarlijkste landen ter wereld. In en rond de grootsteden is er een massale aanwezigheid van maras, jongerenbendes die vaak duizenden leden tellen en voortdurend op voet van oorlog leven met elkaar. VIA Don Bosco ondersteunde in 2016 opnieuw verschillende scholen voor beroepsopleiding in El Salvador. Want hoewel het erg logisch klinkt dat iedereen recht heeft op onderwijs en vorming, is dat ook in El Salvador nog steeds niet het

In Latijns-Amerika is VIA Don Bosco aanwezig in

geval. Een goede opleiding kan leiden tot een waardige job

Bolivia, Peru, El Salvador, Ecuador en Haïti.

en zo iemands leven veranderen, alsook het leven van de hele familie. bendes de plak zwaaien. Miguel kreeg niet veel steun van Miguel Chavez Nuñez is 24. In 2012 kwam hij terecht in

zijn familie. Zij begrepen niet waarom hij wou studeren.

de school voor beroepsopleiding in San Jose. Voordien leefde

20

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

hij in Cantón Camores, een plaats die beter bekend staat als

Miguel schreef zich in voor computerlessen. Naast computer

El Basurero, oftwel het Stort/de Afvalberg, waar geweld en

skills, leerde hij van het tewerkstellingsbureau, dat tevens

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

21


deel uitmaakt van ons partnernetwerk, hoe je een CV opstelt

manier slaagt de school erin om de opleidingen aan te

en het verbeteren van de begeleiding van leerlingen naar

werden en die kwetsbare jongeren betere kansen geven

en hoe het er aan toe gaat bij een sollicitatiegesprek. Dankzij

passen aan de noden van de arbeidsmarkt, zodat ze

de wereld van het werk.

op een waardige toekomst. In totaal steunden we in het

deze vaardigheden vond hij snel werk in een restaurant waar

relevant blijven.

hij kort daarna gepromoveerd werd tot kassier. Later vond

afgelopen programma in Latijns-Amerika 25 scholen en Onze partnerscholen zijn terecht fier op wat ze

5 tewerkstellingsbureaus. We bereikten daarmee in de

hij met de hulp van het tewerkstellingsbureau een nieuwe

Een ander succesverhaal is het online tewerkstellings­

bereikt hebben: De oprichting van een succesvol

periode 2014-2016 meer dan 30.000 jongeren. Meer dan

job als voorraadbeheerder, waar hij de computer skills die

platform in El Salvador dat jongeren en bedrijven met

tewerkstellingsbureau in Bolivia waardoor meer leerlingen

11.000 jongeren vonden werk dankzij ons programma.

hij op school had opgedaan, nog beter kon gebruiken. Toch

elkaar in contact brengt. Verschillende stakeholders

een job vonden na hun opleiding en 28 opleidingen konden

bleef hij de drang voelen om het steeds beter te doen.

ontwikkelden samen het platform, van leerlingen tot

worden aangepast aan de noden van de arbeidsmarkt;

Omdat jongeren bij ons het laatste woord krijgen, laten we

Tijdens zijn vrije tijd leerde hij pizza’s maken, en samen

het Ministerie van Werk. Leerlingen kunnen via het

de uitbouw van een zeer succesvol productie-atelier in

Josué Tituaña (20 jaar) aan het woord. Hij is oud-leerling

met zijn vrienden startte hij een onderneming. Momenteel

platform naar werk zoeken. Werkgevers op hun beurt

een school in Haïti dat inkomsten genereert voor de

van onze partnerschool in Quito (Ecuador), waar hij terecht

woont Miguel in zijn eigen huis, samen met zijn vrouw. Hij

kunnen er profielen van leerlingen bekijken en via het

algemene werking van de school en zo de afhankelijkheid

kwam na een alcoholverslaving die zijn leven domineerde.

maakt nog steeds de heerlijkste pizza’s en beheert zijn

tewerkstellingsbureau met hen contact opnemen.

van andere donoren vermindert; het uitwerken van een

Na zijn opleiding zei hij het volgende: “Dankzij de opleiding

onderneming met behulp van de kennis die hij opdeed in de

Vandaag de dag beschouwen heel wat bedrijven

doelgroepenbeleid in Ecuador, met maatregelen om de

die ik heb kunnen volgen, zijn er voor mij heel wat deuren

school gesteund door VIA Don Bosco.

het platform als een belangrijk instrument voor het

meest kwetsbare jongeren nog beter te kunnen bereiken

open gegaan op de arbeidsmarkt. Ik hoor nu bij een groot

aanwerven van nieuw personeel.

en begeleiden, met specifieke aandacht voor meisjes. Het

bedrijf, waar ik een eerlijk loon verdien dat me in staat stelt

is maar een greep uit de vele mooie resultaten die geboekt

om een betere levenskwaliteit te bieden aan mijn familie”.

Digitalisering in Peru, El Salvador en Haïti

In Haïti en Peru introduceerden onze partnerscholen

“Digitaal is de nieuwe moedertaal”, wordt wel eens gezegd,

nieuwe software om de opvolging van leerlingen te

en dat hebben ze goed begrepen in Latijns-Amerika. Er

verbeteren met het oog op een betere begeleiding tijdens

wordt tijdens de beroepsopleidingen uitgebreid aandacht

en na de opleiding. Kortom: digitale vooruitgang stelt

besteed aan de digitale skills van de jongeren. Daarnaast

scholen in staat om de dienstverlening aan leerlingen en

verbeteren de scholen door digitalisering ook hun eigen

de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren.

werking en dienstverlening.

Een greep uit de resultaten

22

In Peru tekende onze partnerschool CETPRO Maria

Het einde van 2016 betekende meteen ook het einde van

Auxiliadora een overeenkomst met het Ministerie van Werk,

het driejarig programma 2014-2016. Drie jaar lang werd

waardoor ze nu toegang hebben tot een enorme databank

hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het

die inzicht verschaft in de noden van werkgevers. Op die

onderwijs, het verbeteren van het beheer van de scholen

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

23


Wat gebeurt er met het geld dat u geeft? VIA Don Bosco doet beroep op de vrijgevigheid van overheidsinstanties, stichtingen, bedrijven en vele individuele schenkers. Eén keer per jaar brengen we via het magazine Samen op Weg alle schenkers, medewerkers en vrijwilligers op de hoogte van wat gebeurde met de verworven fondsen. We onderschrijven niet voor niets de Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Net zoals de voorbije jaren blijven overheidssubsidies

Iedere lente rolt er een overzicht uit ons boekhoudsysteem

de belangrijkste opbrengstenbron voor VIA Don

met elk bedrag dat het jaar tevoren overgemaakt

Bosco. In 2016 zijn ze goed voor 54% van de totale

werd aan het Zuiden. De cijfers hiernaast geven een

opbrengsten. De giften en legaten vertegenwoordigen

duidelijk overzicht van onze opbrengsten in 2016 en

op hun beurt 45%, een flinke bijdrage waarvoor onze

de investeringen die daarmee gedaan zijn in onze

immense dankbetuiging.

partnerorganisaties in Latijns-Amerika, Azië en Afrika.

Opbrengsten 2016

Andere werkingsopbrengsten 0,60%

programma’s in de hele wereld. Zoals de taartgrafiek over de uitgaven weergeeft, is het merendeel verbonden aan

Meer informatie over onze jaarrekening op onze website: www.viadonbosco.org.

Overheidssubsidies DGD 51,94%

Specifieke vragen? Contacteer ons via e-mail

De uitgaven voor algemeen beheer zoals diensten en

info@viadonbosco.org of per telefoon

diverse goederen, afschrijvingen, personeels- en andere

+32 (0)2 427 47 20.

kosten, liggen dan ook altijd laag.

Legaten 2,47% Subsidies gemeenten, provincies en regio’s 1,94%

OPBRENGSTEN (IN EUR) Giften

onze doelstellingen van internationale samenwerking.

3.595.892,26 210.265,05

Subsidies gemeenten, provincies en regio’s

165.696,86

Overheidssubsidies DGD

Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

2016 Eigen

Legaten

Andere werkingsopbrengsten

24

Andere bedrijfskosten en taksen Afschrijvingen, 0,24% waardeverminderingen, voorzieningen 0,35%

Uitzonderlijke opbrengsten 0,82%

Financiële kosten 0,03% Uitzonderlijke kosten 0,07%

Giften 42,18%

VIA Don Bosco houdt ook haar beloftes: meer dan 80% van alle schenkingen en subsidies gaat naar onze

Financiële opbrengsten 0,05%

Uitgaven 2016

4.428.696,00 51.244,87 3.905,65 70.000,00 8.525.700,69

Diensten en diverse goederen 6,04% Personeelskosten 12,29%

Projectfinanciering 80,98%

UITGAVEN (IN EUR)

2016

Projectfinanciering

6.593.785,12

Diensten en diverse goederen Personeelskosten

491.487,65 1.001.130,29

Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen

28.704,39

Andere bedrijfskosten

19.595,61

Financiële kosten

2.725,16

Uitzonderlijke kosten

5.740,71

TOTAAL UITGAVEN

8.143.168,93

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

25


Dank aan Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) Wallonie-Bruxelles International (WBI)

Hoe kan u helpen?

Raad van Bestuur Peter

Annegarn

(voorzitter),

Bedankt aan alle collega’s en medewerkers die zich in Bert

Van

Hecke

2016 inzetten voor VIA Don Bosco.

(ondervoorzitter), Pierre Tilkin (gedelegeerd bestuurder),

Ondernemers voor Ondernemers 11.11.11 - CNCD

Een schenking

Koenraad Nijssen, René Jeanmart, Christian Boils,

Filip Lammens, Bieke Vandamme, Christopher El

Studio Globo

Met elke gift kunnen we jongeren wereldwijd

Omer Bossuyt, Cor Anthonissen, Els Van Hoof, Peter

Khazen, Nina Honnay, Kaat Torfs, Imka Custers, Bram

Broederlijk Delen

helpen aan kwalitatief onderwijs. Bovendien

Van Den Borre, Lies De Soete, Bernadette Devillé, Lode

Reekmans, Maïka Denys, Tine Limet, Blanca Guerrero,

Wereld Missie Hulp

ontvangt elke schenker ons gratis magazine

Bolckmans, Jean-Pierre Degives.

Stéphanie De Ryck, Etienne Vandercruyssen, Lore

Koning Boudewijnstichting (KBS)

Samen op Weg.

Nationale Loterij

BE84 4358 0341 0159

DEME

Stassen, Jeroen De Wilde, Jochim Lourduswamy, Eerste statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad

Peter Goossens, Jan De Broeck, Claude Eeckhout en

van 17 mei 1973. Nieuwe statuten verschenen op 3 juni

Marita Scholts.

Torfs

Een testament of duolegaat

Horeca Vlaanderen

Door een goed doel op te nemen in uw

Brouwerij der Trappisten van Westmalle

testament helpt u niet alleen de jongeren,

Kiwanis Gent Artevelde

maar ook erfgenamen kunnen daar baat bij

Directeur

MSC PSA European Terminal

hebben. Meer info op www.viadonbosco.org

Filip Lammens

Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Kaat Torfs,

Stad Oostende

Vrijwilligerswerk

Contact

Lay-out: Pierre Vandevivere

En vele individuele schenkers

We zijn steeds op zoek naar vrijwilligers om

VIA Don Bosco

onze werking te ondersteunen. Wij zoeken

Guldendallaan 90

onder andere vertalers die van thuis uit

1150 Brussel

kunnen werken, animatoren van school-

+32 (0)2 427 47 20

en buitenactiviteiten in het hele land en

info@viadonbosco.org

administratieve duizendpoten. Meer info op

www.viadonbosco.org

www.viadonbosco.org

www.facebook.com/viadonbosco.vzw

2004, 3 mei 2011 en 4 juni 2014.

KBC

Redactie: Bram Reekmans, Lore Stassen, Jeroen De Wilde, Peter Annegarn Foto’s: Olivier Papegnies (p12) en VIA Don Bosco Verantwoordlijke uitgever: Peter Annegarn, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel

Nationaal nummer: 0413.119.733

26

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2016

27


VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al meer dan 45 jaar bieden wij pedagogische en financiĂŤle medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in BelgiĂŤ en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org viadonbosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

VIA Don Bosco Jaarverslag 2016  

VIA Don Bosco Jaarverslag 2016  

Advertisement