__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaarverslag // 2015

Education change s the wo r l d VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

1


Inhoudstafel // Jaarverslag 2015 Voorwoord

3

Wie zijn wij?

4

Wat doen wij?

5

Hoe werken wij?

7

Ontwikkelingseducatie

13

Internationale Samenwerking

2

Afrika

17

Latijns-Amerika

21

Wat gebeurt er met het geld dat u geeft?

24

Dankwoord

26

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015


Voorwoord Beste vrienden,

Naast een directe steun aan onze partners wereldwijd werd er dit jaar ook opnieuw ingezet op bewustmaking

In 2015 werden in de Verenigde

in België. Met ons pedagogisch materiaal, onze

Naties de nieuwe ‘Sustainable

inleefreizen en ons ‘school-2-school’ project bereikten

Development Goals’ goedgekeurd.

we meer dan 18.000 leerlingen. Via de samenwerkign

Deze ambitieuze doelstellingen

met andere ngo’s en andere middenveldorganisaties

willen tegen 2030 alle extreme

wisten we ook opnieuw het brede publiek en de

armoede uit de wereld helpen. VIA Don Bosco draagt

politiek te bewegen om zich in te zetten voor de

vooral bij aan deze doelstellingen door zich blijvend in

nieuwe sustainable development goals.

te zetten voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit wereldwijd. Wij focussen hierbij expliciet op sociale

Tot slot kende ook onze interne organisatie in 2015

en professionele integratie van kansarme jongeren in

een aanzienlijke vooruitgang. Onder de deskundige

de maatschappij, in lijn met de rijke traditie van de

leiding

Don Bosco beweging.

werden drie grote verbetertrajecten uitgevoerd: het

van

onze

nieuwe

kwaliteitscoördinator

optimaliseren van ons personeelsbeleid, het uitwerken In dit jaarverslag kunt u diverse verhalen vinden die

van een aanpak voor het formuleren van een

exemplarisch zijn voor het goede werk dat in 2015

vijfjarenplan met onze partners en het verbeteren van

opnieuw werd gerealiseerd. Zowel via onze eigen

onze interne communicatie. Positieve resultaten op

programmawerking in Afrika en Latijns-Amerika,

al deze gebieden leverde onze organisatie een

maar ook via de andere projecten wereldwijd waar

vernieuwd EFQM kwaliteitslabel op. Een mooie

wij het peterschap van dragen, kregen heel wat

realisatie van het hele team van VIA Don Bosco!

jongeren een kans op kwaliteitsonderwijs. Via onze innovatie- en synergieprojecten slaagden we er in om

Peter Annegarn,

ook heel contextgebonden situaties te verbeteren op

Voorzitter VIA Don Bosco

een vernieuwende manier. Dankzij externe evaluatie rond gender lag er ook een nadruk op onderwijs voor meisjes en hun gelijke behandeling.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

3


Wie zijn wij? Het werkterrein van VIA Don Bosco bevindt zich in

partnerlanden, maar wel met volwaardige partner-

België en verschillende landen in Afrika en Latijns-

organisaties, verankerd in de lokale samenleving. Zij

Amerika. We hebben dan ook een uitgebreid

weten als de besten wat de noden zijn.

internationaal netwerk uitgebouwd. Ons team bestaat uit 18 competente medewerkers die het beste geven van zichzelf en georganiseerd zijn in vijf diensten: ontwikkelingseducatie, internationale samenwerking,

fundraising

en

communicatie,

financiën en administratie en kwaliteitszorg. Wat VIA Don Bosco anders maakt, is dat we niet werken met coöperanten of personeel in de

4

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015


Wat doen wij? Wereldwijd zetten onze partner-scholen zich in voor het

op het verwerven van professionele en technische

welzijn van kansarme jongeren en jongvolwassenen.

vaardigheden, maar ook op de algemene ontwikkeling

Ze bieden onderwijs aan dat niet alleen gericht is

van deze jongeren. Zo zorgen onze partners ervoor dat deze jongeren behalve tot motor van de economie ook uitgroeien tot motor van de samenleving. Doorheen deze samenwerking zetten we sterk in op de kwaliteit. We zien er op toe dat de onderwijsinstellingen relevant en toegankelijk zijn ĂŠn blijven. Onze taak is volbracht wanneer we niet meer nodig zijn. We streven dan ook naar institutionele en financiĂŤle duurzaamheid van onze partnerscholen. Onze dienst ontwikkelingseducatie heeft aandacht voor de Belgische jongeren. We informeren en sensibiliseren scholen die hun leerlingen willen opleiden tot actieve wereldburgers. Het is namelijk de bedoeling dat we in de wereld van vandaag van elkaar leren. Dialoog is erg belangrijk. Wereldburgerschapseducatie voor jongeren is meer dan een mooie gedachte, het is een noodzaak in een gemeenschap die steeds diverser wordt in samenstelling en waarin zich problematieken voordoen die steeds meer een internationaal karakter krijgen.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

5


6

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015


Hoe werken wij? VIA Don Bosco werkt met programma’s en projecten. Naast een federaal gesubsidieerd programma in 11 landen, dat VIA Don Bosco uitvoert als erkende ‘programma-ngo’, steunen wij ook enkele honderden privéprojecten in tientallen landen in Afrika en Zuid-Amerika. Al onze programma’s hebben één duidelijk doel voor ogen: de socio-professionele integratie van kansarme jongeren bevorderen.

In 2014 startten we met een nieuw driejarenprogramma

beroepsscholen in Benin, Bolivia, DR Congo, Ecuador,

in tien landen: vijf in Afrika, en vijf in Latijns-Amerika.

El Salvador, Haïti, Madagaskar, Mali, Peru en Tanzania.

De lokale partnerorganisaties van VIA Don Bosco in deze landen zijn opleidingscentra die technisch

Welke thema’s drijven ons?

en beroepsonderwijs aanbieden. Daarnaast werken

We besteden ook speciale aandacht aan het thema

we ook samen met tewerkstellingsdiensten, die de

gender. Er zijn verschillende redenen waarom het zo

jongeren tijdens en na hun opleiding begeleiden naar

belangrijk is dat meisjes naar school gaan: meisjes

de wereld van het werk. Ieder landenprogramma wordt

die naar school gaan hebben later minder kans op

niet enkel vanuit Brussel opgevolgd, maar ook ter

kinder- én moedersterfte. Ze zijn gezonder en hebben

plaatse door een nationaal ontwikkelingsbureau. Zij

een financieel betere situatie dan hun lotgenoten die

zetten actief in op de ondersteuning en de coördinatie

niet naar school gaan. Bovendien beslissen opgeleide

van de opleidingscentra en tewerkstellingsdiensten in

vrouwen op hun beurt vaker om hun kinderen naar

het programma.

school te sturen. Investeren in onderwijs voor meisjes heeft daarom op lange termijn positieve en duurzame

Onze logica is dat jongeren die een diploma behalen

gevolgen voor de economische en sociale ontwikkeling

en werk vinden, sterker in het leven staan. De Belgische

van het hele land.

overheid keurt deze logica ook goed en draagt er een Bosco geschonken wordt, legt de Belgische overheid

Extra troef: innovatie- en synergieprojecten

er vier bovenop. Zo kunnen we gespreid over drie jaar

Wat VIA Don Bosco net dat ietsje meer geeft dan

zo’n twintig miljoen euro investeren in technische en

andere ngo’s, zijn onze innovatie- en synergieprojecten.

aardig steentje aan bij. Voor elke euro die aan VIA Don

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

7


termijn. Resultaten zijn pas echt goed als ze voldoen aan de verwachtingen van onze belanghebbenden. Daarom gaan wij regelmatig in dialoog met onze achterban in België, maar ook met onze partners wereldwijd. Dit helpt ons om een transparante, duurzame en efficiënte werking uit te bouwen. Op het vlak van interne kwaliteitszorg vormt het EFQM model ons referentiekader. EFQM staat voor European Foundation for Quality Management en is gebaseerd op inzichten in wat bepalend is voor excellente prestaties van organisaties. In 2015 hielden we die koers verder aan: op basis van een zelfanalyse, werden maar liefst zeven verbeterprojecten opgezet. Die Dit zijn projecten waarbij de partnerorganisaties

inspanningen leverden ons eind 2015 het ‘committed

doelbewust inzetten op een innovatieve interventie

to excellence’ label op, wat een hernieuwing betekent

of een creatieve samenwerking of synergie om aan

van ons vorig label en aantoont dat VIA Don Bosco op

een duidelijke nood tegemoet te komen. Een greep

een kwalitatieve manier werkt.

uit deze projecten illustreert dat we stereotypen en taboes doorbreken, bijvoorbeeld rond meisjes in het

Daarnaast werden in 2015 grote stappen gezet om

technisch onderwijs en rond heksenkinderen. We zorgen

de werkwijze van VIA Don Bosco in kaart te brengen

ook voor milieubewustzijn met recyclageprojecten. In

en een aantal cruciale processen te verbeteren. Er

de hoofdstukken ‘Afrika’ en ‘Latijns-Amerika’ geven

werd ook stevig ingezet op de voorbereiding van de

we hiervan heel wat voorbeelden. We hopen dat ons

externe audit van onze ngo door firma Deloitte (begin

enthousiasme en dat van de partners ervan af spat!

2016). Dit resulteerde in een grotere coherentie van het interne beleid en een betere afstemming tussen

8

Zorgen voor kwaliteit

de operationele werking en onze strategische doelen.

VIA Don Bosco streeft ernaar om hoogwaardige

Nieuw beleid, processen of verbeteringen werden

resultaten te behalen en deze te behouden op langere

systematisch geconsolideerd in het kwaliteitshandboek.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015


In onze partnerlanden is het recht op onderwijs voor

toegankelijke en moderne manier is om op de hoogte

kansarme jonge vrouwen geen evidentie. Dit maakt

te blijven van het reilen en zeilen binnen VIA Don Bosco.

gender gelijkheid tot een cruciaal transversaal thema

2015 is ook het jaar waarin we voor het eerst een

in onze werking. In 2015 namen externe evaluatoren

digitale nieuwsbrief uitstuurden. Deze is gericht op

onze werking in België en in zeven partnerlanden onder

leerkrachten en directies van Belgische scholen en gaat

de loep vanuit dit thema. We leerden lessen om in de

uit van de dienst ontwikkelingseducatie.

toekomst met nog meer aandacht en gedrevenheid hierop in te zetten.

Samen staan we sterk VIA Don Bosco is lid van diverse nationale en

Communicatie

internationale verenigingen en netwerken. Krachten

In 2015 hebben we sterk ingezet op externe

bundelen met andere organisaties is essentieel

communicatie. We vinden het erg belangrijk dat we

om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Netwerken als Educaid en Don Bosco Network zorgen voor een betere afstemming van de werking en van de middelen tussen ngo’s onderling. Ook is VIA Don Bosco aangesloten bij verenigingen die de transparante en efficiënte werking van organisaties tot doel hebben. Een voorbeeld daarvan is de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Onze dienst ontwikkelingseducatie werkt samen met de pedagogische begeleidingsdienst van Vlaamse Don Boscoscholen. Voor de organisatie van inleefreizen

transparant zijn naar al onze partnerorganisaties,

wordt er aan Vlaamse kant samengewerkt met

schenkers en ons netwerk. We werkten volop aan

Broederlijk Delen. Aan Franstalige kant vormen we een

een nieuwe website. Die ziet er veel frisser uit dan de

team met de krant La Libre Belgique, voor het project

vorige, en informatie is makkelijker terug te vinden.

‘Move with Africa’. Ook hebben we een goede band met

Daarnaast hebben we heel wat aandacht besteed aan

Studio Globo. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze

onze aanwezigheid op sociale media, omdat het een

boodschap luider klinkt! VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

9


LIDMAATSCHAPPEN Om haar werking zo succesvol mogelijk te maken, is VIA Don Bosco lid van verschillende onderwijs- en ontwikkelingssamenwerking gerelateerde organisaties: Don Bosco Network, een wereldwijd samenwerkingsverband van salesiaanse ngo’s. Ngo-federatie, de Vlaamse federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Acodev, de Frans- en Duitstalige federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Educaid, een Belgisch platform rond onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Bbest, de Belgische vertegenwoordiger van EFQM (de European Foundation for Quality Management). Zij ondersteunen organisaties in België op het vlak van kwaliteitsbeheer. Ondernemers voor Ondernemers, een platform dat de brug vormt tussen de Belgische bedrijfswereld en organisaties voor internationale samenwerking.

10

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015


“De school is niet het eindpunt, het is eerder een middel om de manier van leven te verbeteren� Don Bosco

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

11


12

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015


Wereldburgerschapseducatie Onze identiteit wordt vandaag gevormd door zowel lokale als globale gebeurtenissen. Jongeren groeien op in een wereld waar het onderscheid tussen mensen soms vervaagt en op het andere moment verscherpt. De openheid voor wie en wat we goed kennen, neemt toe. De angst en afwijzing voor het onbekende ook. VIA Don Bosco speelt in op deze nood door een programma aan te bieden waarin jongeren gevormd worden tot kritische, solidaire en actieve wereldburgers. Samen met de jongeren treden we in dialoog met de wereld en krijgt ‘de ander’ een naam.

De toenemende globalisering verwacht een interculturele

VIA Don Bosco werkt hiervoor graag op maat van de

attitude van jongeren. Er is dus nood aan een

scholen. Daarom varieert het aanbod zowel in duur als

wereldomvattende ethiek waardoor jongeren wereldwijd

in engagement. Met het aanbod-in-de-breedte probeert

in staat zijn om actieve, constructieve deelnemers te worden

VIA Don Bosco zo veel mogelijk scholen en leerlingen te

aan het mondiale proces van duurzame ontwikkeling. VIA

bereiken met laagdrempelige en kortdurende activiteiten.

Don Bosco wil scholen ondersteunen bij het versterken

Deze activiteiten hebben tot doel om het bewustzijn van

van de competenties die jongeren in staat stelt op actieve

de jongeren over bestaande ongelijkheden en ‘onderwijs

wijze hun bijdrage te leveren aan de uitbouwen van een

als motor voor ontwikkeling’ te versterken. Hiertoe

rechtvaardige, solidaire en duurzame wereld.

behoort de actie Saved by the Bell. Dit is een jaarlijks evenement, in samenwerking met Studio Globo, dat

Recht op kwaliteitsvol onderwijs

leerlingen in België en partnerlanden oproept om het

VIA Don Bosco wil secundaire scholen – TSO en BSO in

recht op kwaliteitsvol onderwijs overal en voor iedereen

het bijzonder – ondersteunen om in dialoog te treden met

onder de aandacht te brengen. Om deze actie inhoudelijk

de wereld en zijn inwoners. Dat doen we via het aanbieden

te verdiepen, werd in 2014 het educatief spel Wegwijs

van begeleiding en educatief materiaal aan scholen die

in Onderwijs gecreëerd. Het is een spel dat jongeren

willen werken rond mondiale thema’s. Specifiek zetten we

van 12 tot 18 jaar sensibiliseert over de ongelijkheden

het thema ‘recht op onderwijs’ centraal in ons aanbod en

in de toegang tot onderwijs en hun gedrag tegenover

werking. We geloven immers sterk in onderwijs als motor

maatschappelijke problemen in eigen land en in andere

voor -duurzame- ontwikkeling.

landen beïnvloedt. VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

13


De

aanbod-in-de-

Belgique. Waalse leerlingen en hun begeleiders kregen

breedte is Millenniumbal, waarin leerlingen alle

tweede

activiteit

van

de kans om leeftijdsgenoten in Benin te ontmoeten. Het

Millenniumdoelstellingen

benoemen

uitgangspunt hierbij is dat wie zelf geraakt is door de

en kritisch benaderen. Wegens de transitie van de

situatie in het Zuiden, dikwijls de beste pleitbezorger

Millenniumdoelstellingen naar Duurzame Ontwikkelings­

is voor wereldburgerschap. Deelnemers van deze

doelstellingen (SDG’s) besloot VIA Don Bosco een nieuw

inleefreizen brengen rake getuigenissen in en buiten de

educatief spel E(du)quality te ontwikkelen. Het doel

scholenmuren.

leren

het

kennen,

van het spel is om jongeren een idee te geven over hoe onderwijs wordt gefinancierd en hen te sensibiliseren

Het tweede project uit het aanbod-in-de-diepte is het

over het belang van investeringen voor kwaliteitsvol

school-to-schoolproject

onderwijs. De productie en promotie ervan zal in 2016

houdt partnerschappen in tussen Belgische scholen en

plaatsvinden.

Indische scholen. Deze scholen delen hun ervaringen en

(s2s)

België-India.

S2s

organiseren samen activiteiten waarin ze uitwisselen

Dankzij de acties Saved by the Bell en Millenniumbal

over gezamenlijke educatieve thema’s met als doel de

herinneren we de regeringsleiders aan hun belofte om te

leerlingen een realistisch wereldbeeld bij te brengen

investeren in kwaliteitsvol onderwijs.

en verbondenheid te creëren. In 2015 mochten we een nieuw partnerschap verwelkomen.

Spreken mét het Zuiden

14

Het aanbod-in-de-diepte van VIA Don Bosco is

Onze wereldse doelstellingen

van langere duur en zet sterker in op dialoog en

In 2015 heeft VIA Don Bosco de SDG’s als ‘kapstok’

verbondenheid met leeftijdsgenoten in het Zuiden.

gebruikt in al haar initiatieven en beslissingen. De

Deze activiteiten versterken op duurzame wijze de

SDG’s waren expliciet aanwezig in haar hele aanbod.

capaciteiten van jongeren. Hiertoe behoren onder

Bovendien participeerde VIA Don Bosco in enkele

andere de inleefreizen. In 2015 kregen Vlaamse

activiteiten die zeer specifiek over de SDG’s gingen. In

scholieren de mogelijkheid om kennis te maken met hun

die zin was VIA Don Bosco actief lid van de coalitie

Colombiaanse leeftijdsgenoten dankzij een gezamenlijk

2015 De Tijd Loopt die enkele concrete, grootschalige

project van VIA Don Bosco en Broederlijk Delen. Ook aan

sensibiliseringsacties naar het brede publiek toe heeft

Waalse kant loopt een gelijkaardig project, Move with

georganiseerd. Ten slotte heeft VIA Don Bosco actief

Africa, georganiseerd in samenwerking met La Libre

meegewerkt aan ‘Traject post-2015’, een initiatief

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015


van Studio Globo. 207 leerlingen werden gesensibiliseerd

rode draad recht op onderwijs en het internationaal

met betrekking tot de SDG’s en leerden veel bij over

kader

ontwikkelingssamenwerking.

aantal leerlingen dat kennis heeft gemaakt met het

voor

duurzame

ontwikkeling

(SDG’s).

Het

pedagogisch aanbod van VIA Don Bosco overtrof

In cijfers

ruimschoots de verwachtingen. Ook het aantal scholen

We blikken tevreden terug op onze activiteiten en

dat educatief materiaal van de ngo heeft gebruikt, lag

samenwerkingen in 2015. Ons pedagogisch project

hoger dan vooropgesteld.

werd uitgebreid en tegelijkertijd werd de kwaliteit ervan verbeterd, zowel in de diepte als in de breedte. Onze

18 043 leerlingen van het secundair onderwijs namen

inhoudelijke thema’s werden beter afgebakend met als

deel aan een activiteit van VIA Don Bosco.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

15


16

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015


Afrika In onze Afrikaanse partnerlanden werd in 2015 heel wat werk verzet om kansarme jongeren aan het werk te krijgen. Het programma van VIA Don Bosco ondersteunt de opleidingscentra om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Samen met onze partnerorganisaties zetten we zetten we in op een verbeterd beheer van de scholen. Daarnaast werken we aan een betere begeleiding van jongeren naar de wereld van het werk. Er gaat ook veel aandacht naar het thema gender. Het is immers meer dan duidelijk dat investeren in onderwijs voor meisjes op lange termijn positieve gevolgen heeft voor de economische en sociale ontwikkeling van de maatschappij.

Samen kunnen we méér Zoals elk jaar werd er gedurende 5 dagen een ‘continentale meeting’ georganiseerd met onze partners in Afrika. In 2015 ging die door in Tanzania. Tijdens zo’n meeting komen partners uit meer dan tien verschillende landen

In Afrika is VIA Don Bosco aanwezig in Mali, Benin, DR

samen. Succesverhalen werden gedeeld, gezamenlijke

Congo, Madagaskar en Tanzania.

uitdagingen werden besproken, en bevindingen van onderzoek rond gelijkheid van meisjes en jongens in de Don Bosco opleidingscentra werden getoetst. Samen

kregen felicitaties van de nieuwe Belgische ambassadeur

kunnen we zoveel meer dan alleen!

in Benin. Die is zeer tevreden met het werk dat we doen, omdat we ter plaatse bijna de enige Belgische organisatie

Goed bezig: verhalen uit Benin, Mali, Tanzania en DR Congo

zijn die werkt rond technische en beroepsopleidingen.

Op 3 december 2015 organiseerde de Belgische

Daarnaast werd in Benin en Mali een online platform

ambassade in Benin een forum voor de Belgische ngo’s. We

ontwikkeld voor de digitalisering van schooldata zoals VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

17


registratie van leerlingen, klassenlijsten en schoolresultaten.

verspreiden van de materialen ook veel meer draagwijdte

Dit systeem draagt de naam Bosco School Manager en

en werd het thema laagdrempeliger.

is een uniek project. Het is immers algemeen geweten dat digitalisering van gegevens in onderwijs in de meeste

Onze meisjes zijn het waard!

ontwikkelingslanden van de regio nog in kinderschoenen

VIA Don Bosco hecht veel belang aan het opleiden van

staat. Een gedigitaliseerd schooldatabeheersysteem

jongeren in het algemeen, maar het voorbije jaar werd

geeft een school zicht op haar prestaties en de evolutie

in Tanzania extra aandacht besteed aan meisjes. De

daarvan over de jaren heen en draagt bij tot een efficiënte

beroepsscholen in Tanzania zetten een actie op om

organisatie.

beroepsopleidingen te promoten bij meisjes, ook de eerder technische beroepsopleidingen die vaak als

Ook in DR Congo werd er niet stilgezeten. In 2015

‘typisch mannelijk’ worden beschouwd. De actie kreeg

werd in Lubumbashi een Innovatie- en Synergie project

de naam “Binti Thamani”, wat zoveel betekent als ‘Ik ben

op poten gezet. Dit project had als bedoeling om de

een waardevolle vrouw’ in Swahili. Het werd een enorme

gemeenschappen te sensibiliseren rond kinderen die

sensibiliseringsactie, met affiches, een persconferentie

beticht worden van hekserij. Dat is een triest fenomeen

en een radiospot.

dat nog steeds schering en inslag is in DR Congo. Met belanghebbenden

Het hoogtepunt van de actie waren twee grote

samengebracht: Congolese artiesten, mensen uit de

evenementen in Dar Es Salaam en Dodoma. Er werden

beroepssector, directeurs van de centra, opvoeders,

zelfs bussen ingelegd om meisjes uit afgelegen dorpen

psychosociale begeleiders, de rechter en assistent van

de kans te geven de actie bij te wonen. Eenmaal

de kinderrechtbank, sociologen, coöperanten, mensen

aangekomen, konden ze luisteren naar toespraken om

gespecialiseerd in beleidsbeïnvloeding, de zusters van het

hen te inspireren hun dromen waar te maken en vol

opvangtehuis Katimel in Lubumbashi, voor meisjes die in

zelfvertrouwen in het leven te staan. Enkele meisjes die al

een straatsituatie terecht komen, kinderen die ooit zelf

een beroepsopleiding volgden, werden ambassadeurs en

beschuldigd werden van hekserij ... Er werd gewerkt rond

vertelden andere meisjes over hun ervaringen en over hoe

het begeleiden van deze ‘heksenkinderen’. De film die werd

een beroepsopleiding hun leven veranderd heeft.

dit

project

werden

verschillende

gemaakt tijdens dit project is al enkele keren vertoond

18

op de nationale televisie. Dankzij de aanwezigheid

“De meesten onder ons krijgen te horen dat zwaar werk

en participatie van de Congolese artiesten, kreeg het

enkel voor mannen is. Ik zeg nee! Ik ben een loodgieter.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015


Ik maakte een slimme keuze, want ik geloof dat vrouwen

Met de hulp van het salesiaans netwerk slagen veel

kunnen werken en de technische vaardigheden kunnen leren

voormalige straatkinderen erin zich op te werken en werk

die daarvoor nodig zijn. Gebruik deze kans. Elk meisje is

te vinden. Het gespecialiseerde tewerkstellingsbureau

een Binti Thamani, elke vrouw is een waardevolle vrouw.”

Maïsha draagt hier een grote verantwoordelijkheid.

– Tuliana Juma, een studente loodgieterij in het centrum

Voormalige straatkinderen worden ondernemer of

in Dodoma

kunnen bij iemand aan de slag. We trokken met Pater Eric naar een werf aan de rand van de stad Lubumbashi. Daar ontmoetten we Benoît Mulongo Soni, een voormalig straatkind. Benoît kwam als kind terecht in het Magone centrum, een school die gesteund wordt door VIA Don Bosco. Hij studeerde voor electricien en onder impuls van de salesianen richtte hij een eigen coöperatie op. Vijf jaar geleden kwam Benoît in contact met iemand van de universiteit van Grenoble en leerde hij BTC-bakstenen kennen. “Mede dankzij het succes van de BTC-bakstenen evolueren we naar een kleine, sterke onderneming. Met deze bakstenen is de toekomst aan ons”, vertelt Benoît enthousiast. Maar hij is niet vergeten waar hij vandaan komt. Vier vijfde van zijn betaalde werknemers komt

Op reis naar DR Congo

van

In augustus van 2015 werd er een belangrijke reis naar

projectscholen die voormalige straatkinderen opvangen

DR Congo georganiseerd. Op het vliegtuig: een journalist,

en hij heeft ook steeds stagiairs in dienst.

salesiaanse

centra

voor

beroepsopleiding

een fotograaf en een filmmaker. Wij vinden het immers belangrijk dat verhalen uit onze partnerlanden bij ons geraken, zodat er een goed beeld ontstaat van de situatie en problemen daar, en hoe we hier als Don Bosco ngo een antwoord op trachten te formuleren. VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

19


20

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015


Latijns-Amerika Er beweegt veel in Latijns-Amerika. In wat volgt lichten we een tipje van de sluier op (voor meer info verwijzen we graag naar onze website). Kom te weten wat er gebeurt in Bolivia, lees het verhaal van twee jongeren in El Salvador en zoem samen met ons in op het programma in Ecuador. Tot slot staan we stil bij de veranderingen in Haïti in 2015.

Innovatie en synergie in Bolivia VIA Don Bosco en haar partners hechten steeds meer belang aan milieu. In Bolivia werd een innovatie- en synergieproject opgestart rond recyclage. Samen met de organisatie ‘Enkarte’ maakt opleidingscentrum Talleres Barrio Juvenil meubels van oud karton en vervallen lijm. Ze hebben verschillende contacten met bedrijven waar zij dit afval krijgen. Zo verhinderen ze dat karton en lijm gedumpt worden, én zorgen ze voor meer bewustwording bij de betreffende bedrijven, de leerlingen en andere mensen die met de opleiding in contact komen. De jongeren leren over het belang van afval beperken, materiaal hergebruiken en overgebleven materiaal recycleren. Het project beoogt niet alleen recyclage, maar

In Latijns-Amerika is VIA Don Bosco aanwezig in Bolivia, Peru, El Salvador, Ecuador en Haïti.

eveneens het uitbouwen van een duurzame waardeketen. De gerecycleerde meubelen worden tentoongesteld bij

Miguel is afkomstig van een buitenwijk waar gewelddadige

het bedrijf Toyosa, de concessiehouder voor de verkoop

bendes de plak zwaaien. Hij kreeg niet veel steun van zijn

van Toyotawagens in Bolivia.

familie. Zij begrepen niet waarom hij wou studeren.

Bouwen aan dromen in El Salvador

Miguel startte zijn jaren in het middelbaar in de openbare

Miguel Chavez Nuñez is 24. In 2012 kwam hij terecht bij

school, maar daar kreeg hij geen les over het gebruik

onze partnerschool in het opleidingscentrum in San Jose.

van computers. Daarom schreef hij zich in voor lessen VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

21


aangeboden in het opleidingscentrum. Met de hulp van

Uitgelicht: ons programma in Ecuador

het tewerkstellingsbureau, dat tevens deel uitmaakt van

In Ecuador werken we samen met vijf centra: TESPA in

ons partnernetwerk, leerde hij hoe een CV op te stellen en

Quito, PACES in Cuenca, Nuestros Hijos en Casa Don

hoe het er aan toe gaat bij een sollicitatiegesprek. Samen

Bosco in Guayaquil, en Tainate Huasi in Cayambe. We

met enkele vrienden startte hij een eigen onderneming.

geven graag een overzichtje van wat daar gebeurt, met

Momenteel woont Miguel in zijn eigen huis, samen met

de steun van VIA Don Bosco.

zijn vrouw. Hij maakt de heerlijkste pizza’s in zijn pizzeria, mede dankzij de kennis die hij opdeed in het centrum

TESPA werkt samen met een internaat voor noodopvang

gesteund door VIA Don Bosco.

en met enkele opvangcentra waar jongeren die nog wel familie hebben, naartoe kunnen. Daar maken ze na

Doorbreken van patronen in El Salvador

school hun huiswerk en ze krijgen ondersteuning van

Nancy Guadalupe Salazar woont met haar moeder en

een internaat en met enkele referentiecentra die

jongere zusje in Apopa, El Salvador. Deze stad is één van

strategisch gelegen zijn aan verschillende markten

de meest gewelddadige in El Salvador. De ouders van

in Cuenca. In en rond deze volksmarkten lopen veel

Nancy zijn gescheiden toen ze 11 was. Nu is haar moeder

kinderen en jongeren rond met nood aan ondersteuning.

een sociaal assistent. Ook PACES werkt samen met

de belangrijkste kostwinner. Ze verkoopt ondergoed en haar maandelijkse inkomen is ongeveer 100 dollar.

In Guayaquil werken de twee centra niet enkel samen

In 2013 kwam Nancy aan in het opleidingscentrum

met jongeren, maar ook met (jonge) ouders – vaak

Ciudadela Don Bosco, waar ze elektronica studeerde.

moeders – die een stiel willen leren om hun gezin beter te onderhouden. Nuestros Hijos is vooral gericht op

22

Tijdens haar opleiding kreeg Nancy vele tegenslagen te

jongeren in een straat- en risicosituatie, en werkt hiertoe

verduren wegens haar thuissituatie en haar financiële

samen met een internaat en met enkele referentiecentra.

situatie. Van het sociale team in het centrum kreeg ze

Casa Don Bosco groeide als ondersteuning voor de

psycho-pedagogische begeleiding. Ook betaalde het

families van kinderen uit de volksbuurten in en rond het

centrum haar vervoerskosten en maaltijden. Momenteel

centrum. Vaak gaat het om jonge vrouwen die een gezin

werkt Nancy aan het laatste deel van haar opleiding:

moeten onderhouden. Ze hebben geen toegang tot het

een stage bij één van de grootste distributeurs van gas

formele onderwijssysteem en zijn vaak werkloos. Deze

(Tropigas) in het land.

huismoeders krijgen concrete vaardigheden aangeleerd

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015


van de leerprogramma’s plaats: onze partners daar hadden immers vastgesteld dat hun leerrichting ‘Cuisine’niet meer voldeed aan de eisen van de arbeidsmarkt. Ze besloten dan ook deze leerrichting op te waarderen en evolueerden naar de opleiding ‘Restauration - Hotellerie’. In de centra in Fort Liberté en Cap Haitien werden er verschillende verbeteringen aangebracht in de leermaterialen van de landbouwscholen. Zo werd er onder andere geïnvesteerd in een irrigatiesysteem om de in het beroepsopleidingscentrum, die hen toelaten om

grote velden beter te kunnen bewerken en werden er

het gezinsinkomen uit te breiden en inkomstenbronnen

nieuwe stallen gebouwd om de hygiëne en welvaart van

te diversifiëren.

de dieren te optimaliseren. In de hotel- en restauratie opleidingen werd in 2015 verder gewerkt aan de

Tainate Huasi richt zich dan weer op mannen tussen de

ontwikkeling van handboeken. Handboeken op nationaal

15 en 25 jaar uit rurale inheemse gemeenschappen in en

niveau zijn immers onbestaande voor deze sector,

rond Cayambe. Deze doelgroep heeft vaak hun scholing

of zijn van zeer slechte kwaliteit. Goede handboeken

opgegeven na de 8ste of 9de graad basisonderwijs (12-

dragen bij aan een betere kwaliteit van de opleiding. En

13 jaar) om als dagarbeiders hun kost te verdienen. Via

dat is natuurlijk waar we naar streven! De handboeken

kortlopende opleidingen (van om en bij één jaar) krijgen

uitgewerkt door onze partnerorganisatie in Haïti worden

deze jongens de kans om een diploma te halen, en

nu zelfs gebruikt door andere Haïtiaanse hotelscholen.

hiermee hun condities op de arbeidsmarkt te verbeteren. Alle centra stellen zich als doel om hun doelgroepjongeren

Dankzij een partnerschap tussen één van onze centra

concrete vaardigheden aan te leren die hen moeten

in Haïti en l’Ecole Hôtelière de Liège konden vier

helpen om toegang te krijgen tot waardig werk.

Haïtiaanse studenten in België een stage volgen aan de hotelschool. Drie van hen zijn intussen aan de slag,

Grote veranderingen in Haïti

waarvan twee als leerkracht bij het centrum in Haïti.

In Les Cayes in Haïti vond in 2015 een grote aanpassing VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

23


Wat gebeurt er met het geld dat u geeft? VIA Don Bosco doet beroep op de vrijgevigheid van overheidsinstanties, stichtingen, bedrijven en vele individuele schenkers. Eén keer per jaar brengen we via het magazine Samen op Weg alle schenkers, medewerkers en vrijwilligers op de hoogte van wat gebeurde met de verworven fondsen. We onderschrijven niet voor niets de Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Net zoals de voorbije jaren blijven overheidssubsidies

Iedere lente rolt er een overzicht uit ons boekhoudsysteem

de belangrijkste opbrengstenbron voor VIA Don Bosco. In

met elk bedrag dat het jaar tevoren overgemaakt werd

2015 zijn ze goed voor 54% van de totale opbrengsten.

aan het Zuiden.

De giften en legaten vertegenwoordigen 45%. Dan resten er nog andere, financiële en uitzonderlijke opbrengsten, samen goed voor 1%. Voor projecten zonder medefinanciering door de Belgische overheid, houdt VIA Don Bosco enkel de administratieve vergoeding die contractueel voorzien is. In het geval van medefinanciering door de Belgische overheid gaat ten minste 83% van de binnengekomen giften naar projecten in elf landen. Zoals de taartgrafiek over de kosten van 2015 weergeeft, is het merendeel van de kosten – welgeteld 83 % – verbonden aan onze doelstellingen van internationale

website: www.viadonbosco.org.

samenwerking. De rest zijn kosten voor algemeen

Specifieke vragen? Contacteer Jan of Peter via

beheer (diensten en diverse goederen, personeelskosten,

e-mail info@viadonbosco.org of per telefoon

afschrijvingen, financiële kosten, uitzonderlijke kosten en

+32 (0)2 427 47 20.

diverse andere kosten). 24

Meer informatie over onze jaarrekening op onze

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015


Opbrengsten 2015

Andere werkingsopbrengsten 0,58%

Financiële opbrengsten 0,13%

Kosten 2015 Andere bedrijfskosten en taksen Afschrijvingen, 0,22% waardeverminderingen, voorzieningen -0,34%

Uitzonderlijke opbrengsten 0,74%

Financiële kosten 0,02% Uitzonderlijke kosten 0,43%

Giften 41,96%

Subsidies DGD en EU 52,04%

Legaten 2,68% Subsidies gemeenten, provincies en regio’s 1,87%

Opbrengsten (in EUR) Giften

2015 Eigen 3.994.029,82

Diensten en diverse goederen 4,05% Personeelskosten 12,55%

Projectfinanciering 83,07%

Kosten (in EUR)

2015

Projectfinanciering

7.837.504,42

Legaten

254.901,74

Diensten en diverse goederen

Subsidies gemeenten, provincies en regio’s

178.108,24

Personeelskosten

Subsidies DGD en EU

4.952.919,05

1.183.780,17

Andere werkingsopbrengsten

55.557,29

Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen

Financiële opbrengsten

12.720,72

Andere bedrijfskosten

Uitzonderlijke opbrengsten

70.000,00

Financiële kosten

Onttrekking aan de reserves

10.128.617,9-

Uitzonderlijke kosten

TOTAAL OPBRENGSTEN

9.518.236,86

TOTAAL KOSTEN

382.420,16

-32.539,02 20.505,54 2.268,50 40.652,97 9.434.592,74

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

25


Dank aan Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking

Hoe kan u helpen?

(VAIS) Wallonie-Bruxelles International (WBI)

Een schenking

Ondernemers voor Ondernemers

Met elke gift kunnen we jongeren wereldwijd

11.11.11

helpen aan kwalitatief onderwijs. Bovendien

Studio Globo

ontvangt elke schenker ons gratis magazine

Broederlijk Delen

Samen op Weg

Koning Boudewijnstichting (KBS)

BE84 4358 0341 0159

Nationale Loterij DEME

Een testament of duolegaat

BASF

Door een goed doel op te nemen in uw

Samoco

testament helpt u niet alleen de jongeren,

Ottevaere

maar ook erfgenamen kunnen daar baat bij

Hope*A

hebben. Meer info op www.viadonbosco.org

ADPO Moore Stephens

Vrijwilligerswerk

Torfs

We zijn steeds op zoek naar vrijwilligers om

KBC

onze werking te ondersteunen. Wij zoeken

De gemeenten Asse, Dilbeek, Herselt, Kraainem,

onder andere vertalers die van thuis uit

Oostende, Rotselaar, Sint-Martens-Latem, Tessenderlo,

kunnen werken, animatoren van school-

Tielt, Wevelgem, Zemst, Zulte, Zwevegem Annimatiecel

en buitenactiviteiten in het hele land en

En vele individuele schenkers

administratieve duizendpoten. Meer info op www.viadonbosco.org

26

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015


Raad van Bestuur Peter

Annegarn

(voorzitter),

Bedankt aan alle collega’s en medewerkers die zich Bert

Van

Hecke

inzetten voor VIA Don Bosco.

(ondervoorzitter), Koenraad Nijssen, René Jeanmart, Christian Boils, Omer Bossuyt, Cor Anthonissen, Els Van

Filip Lammens, Kaat Torfs, Imka Custers, Bram

Hoof, Peter Van Den Borre, Lies De Soete, Bernadette

Reekmans, Maïka Denys, Tine Limet, Blanca Guerrero,

Devillé, Lode Bolckmans.

Stéphanie De Ryck, Bieke Vandamme, Christopher El Khazen, Lore Stassen, Etienne Vandercruyssen, Jeroen

Eerste statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad

De Wilde, Peter Goossens, Jan De Broeck, Jochim

van 17 mei 1973. Nieuwe statuten verschenen op 3 juni

Lourduswamy, Claude Eeckhout en Marita Scholts.

2004, 3 mei 2011 en 4 juni 2014.

Directeur Filip Lammens

Contact VIA Don Bosco Guldendallaan 90

Redactie: Lore Stassen, Bieke Vandamme, Jeroen De Wilde, Jan De Broeck , Jago Kosolosky Lay-out: Pierre Vandevivere Verantwoordlijke uitgever: Peter Annegarn, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel

1150 Brussel +32 (0)2 427 47 20 info@viadonbosco.org www.viadonbosco.org www.facebook.com/viadonbosco.vzw Nationaal nummer: 0413.119.733

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2015

27


VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al meer dan 45 jaar bieden wij pedagogische en financiĂŤle medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in BelgiĂŤ en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org viadonbosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

VIA Don Bosco Jaarverslag 2015  

VIA Don Bosco Jaarverslag 2015  

Advertisement