__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMEN OP WEG 5

Tweemaandelijks tijdschrift 2018 // jaargang 26, nr. 5 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

IN DEZE EDITIE: 3/ Educaid.be 4/ Peru en Ecuador 6/ Leerkrachten, bedankt! 7/ De Don Bosco gemeenschap

EDUCATION CHANGES THE WORLD


gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw s zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren en en eerkrachten op om aanbod attract es voor de k nderen organ seert we de eer ngen 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober Sav te vrienden, mobiliseren om het recht op onderwijs te met nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extrawereldwijd u d te beFormation en voor het recht op onderw s DeWereld.be // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre 25 novembre Confé LeMonde.be // A l’agenda Agenda LeMonde.be // A l’agenda goede spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? Coopération audan Déveook oppement e zomerverdedigen. mocht ik in India, Ik samen 9 Belgische wilmet hen – De enDon u –Boscobeweg ngbedanken w een feestevoor k startschot geven Naar aan e d ng v Gegroet beste lezer, nkrachten, dans en nog zovee meer Kortom Contacteer dan onze medewerkers ontw kke ngseducat e ème opnieuw ontdekken waarom ik bijvoor VIAhet La quatr ube aar Don Bosco op een Opendaar Happen ng voor. Daarom hee€ vr da overbodig maken, gaan we iser opconfére 1200 september was de start van een nieuw schooljaar. DitvoorOnszelf ng Don Bosco 3 oktober: Saved thede Bell DeWereld.be // by Op Agenda de inzet! nnze Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat ons programma in het be Zuiden erop gericht om scholen 4deuren weekends van nfocyc us BTC 25 november 2014 Educa d conferent e ging ook bijnovember-december VIA onopgemerkt voorbij. Lniet nfocyc e organ sée par a CTB agence ge de comme thème “Genre opengoo en Don Bosco ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 4 week-ends de novembre-décembre Format on 25 novembre Conférence Educa Jong en oud a e vrFormat enden on u t d e ru me 25 “fam e” van Don act e p aats n hd 4ontmoette, week-ends de novembre-décembre novembre Conférence Educa d financieel duurzaam te maken, uitgerust met de nodige Vertrouwde zijn van terug: de me schoolbel enLeerkracht het ge ondernemers die ikgeluiden het raakt eestelijk startschot geven Naar aanleiding de Internationale dag van de Ik –Georganiseerd eneen – dan ook déve oppement est unehen format on quu dag donne vue aura eu dans es oca Coopérat on au Déve w naarde enthousiaste gejoel Waar? Hee Be door Bosco Bosco zSaved noppement uwil tgenod gdg ëvoor vanune ontmoet ngDon Stud o G obo de omV A een kwaliteitsvolle van de jongeren Coopérat on Déve oppement o op een Happening. hee€ er op vrijdag 3au oktober opnieuw eenBosco by the bell 3 oktober: Saved by competenties 20 september: Open happening Don 200 the Belle Educa d be confe ent e hee a s thema eds opnieuw. Enus het doet onwaarschijnlijk deugd DeWereld.be // Op de Agenda DeOpen nfocyc georgan seerd door het BTC het Be g sch De v e de nte nat ona Beste vrienden, La quatr ème conférence nternat school te runnen. Onze collega Laura op de trappen van het schoolged ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr pt on sont d sp Beste vrienden, e op ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met http //openhappen ng w x com/ s m Stud o G obo en an mat e n het aanbod attractde es voor de kème nderen seert LeMonde.be // A l’agenda bedanken voor inzet! La quatr conférence organ nternat ona eroep dE te zien dat bouw. ook Belgische leerkrachten gemotiveerd ging met een delegatie uitaatsv Perunden en Buiten Studio de speelpleinanimatie ontw ngsagentschap s een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p n de DeWereld.be // Op de Agenda L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éducat on De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht en dag van kke ontmoeting Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs DeWereld.be // Op de Agenda prob émat que des re at ons Nord / Sud Les week-ends the date car pour de ancer ngaOpen van een cd metbenege euwe Bosco ederen een extra vee en extr Voor meer nformat www savedbythebe be Lvoornfocyc esensibiliseren organ sée par CTB agence de 3Don comme thème Genre éducat on dans a om samen met ons leerlingen teBosco en Ecuador bij onze et ex-partners van Jeugddienst Don het het jubeljaar voor Don op een Happening. vrijdag zomer oktober opnieuwop een Saved by the bell racties voor de kinderen, organiseert, roepen wewas de Bosco leerlingen en leerkrachten op om hee€ er opDeze mocht ik bezoek in India, samen met 9 Belgische

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

oorwoord

gee van de nternat ona e déve samenwerk ng en Noordoka en van deune BTCvue Agenda enaura deta seu voodans de nsch v ngen oppement estdeune format on qu donne es ocaux dez an CTB

Deze mocht ik in India, samen met 9 Belgische 20 september: Open happening Donzomer Bosco 200 3 oktober: Saved by the Bell Beste vr enden abordent thémat ques auss var ées que e contexte partneemt c overa pants p afone in scholen Colombia. In haar zeestAgenda immers stil in op deonderwijs gebouwen van Don Jong en oud, uit die ruime vanonderwijs Don actie une plaats in honderden in eu hetoptredens land. Samen met déve oppement estbellen une format on qu donne vue aura dans es artikel ocaux de a CTB mobiliseren om het recht wereldwijd tedes ed.be Don Boscoliederen, extra veel en alle extravrienden luid te voor het“familie” recht op tentoonste ng een goede spreker spektake //dre Op deesAgenda 4een week-ends del’agenda novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid leerkrachten, opnieuw ontdekken ik bij en LeMonde.be // A Zu at De nfocyc us w dee nemers aanzetten tot nu besch kbaa Houd de dag a vast voktober: n waarom esont agenda want omvoor leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA d ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr3onderwijs pt on dbyspon b VIA es sur e LeMonde.be // A l’agenda DeWere d be // Op Agenda jullie mee op deze leerreis rond duurBosco Sint-Pieters-Woluwe, waar onze Bosco en zijnvoor uitgenodigd voor eendeelnemen dag van met ontmoeting Studiohappening Globo, die de actie inde het Nederlandstalig 20 september: Open Don Bosco 200 Saved the Bell ker, spektakel, optredens, overal iedereen. Wil je je school? Coopération au Développement que nternat ona og e the env Quand 25 novembre 20 happening Don Bosco 200 3anthropo oktober: Saved by Bell ensemb deéconom coopérat on geven nternat ona edans et van de aInternationale dronnement nscr pt onKortom sont d spon btot es sur eur sdan te n dedigen. Ik wil hen – De enDon ud–september: dan ookeOpen bedanken voor Boscobeweging wil eenafeestelijk startschot Naar aanleiding denog dag van dede Leerkracht Don Bosco werk. Van straatkinderen kandidaat workshops muz ek en en zovee meer Contacteer en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat zaamheid. kantoren tengvinden zijndan op de medewerkers vierde reflect e op houdvoor en gedrag enDon hen bewust maken de og st Les eke edenen sDeze het aanta dee nemecar tot ra 250 zome k snbepe nd aktdes samen me 9og Be prob émat que des re atvan ons /erSud week-ends thethe date pour sons nog zoveel meer. Kortom, Contacteer onze ontwikkelingseducatie: LaNord quatrième conférence internationale d’Educaid.be a moch het jubeljaar voor Bosco op een Open Happening. hee€ op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by bell nzet! prob émat que des re atondernemers ons Nord /Don Sud Les week-ends the date car pour des sons og me stngsedu ques a human ta re/De423 es act ons des ONG ou encore aLeerkracht Oùra Conference Cent jonge ondernemers ik ontmoette, het raakt lancering van een metde nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid testartschot bellen voor hetdie recht opNaar onderwijs Boscobeweging wil een feestelijk geven aanleiding van de Internationale dag vane verdieping. Te stil. Geef ons maar het nds van november-december: Infocyclus BTC 25cd november 2014: Educaid conferentie L’Infocycle organisée paraa la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et jonge die ik ontmoette, het raakt me een dag waarop we onze deuren opengoo en ontw kke opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 20 87. 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de ste vrienden, ee k ach en opn euw on dekken waa om k Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Wanneer 25 november 2014 moge kheden tot act ef mond burgerschap Onderwerpen Filip LAMMENS Onderwijs betekent kansen geven. En abordent des thémat ques auss varoveral éesDon que contexte part chee€ est p afonné à 250een Save 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 spektakel, novembre: Conférence Educaid tentoonstelling, een goede spreker, optredens, en voordeeiedereen. Wil jeHappening. deelnemen met jepants school? voor het jubeljaar voor Bosco op een Open er op vrijdag 3 oktober opnieuw weergalmen van schoolgeluiden. Ook 20 sep embe Open happen ng Don Bosco 200 3 ok obe Saved by he steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux la CTB. Agenda et modalités Coopération au Développement abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est p afonné à 250 Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIAgenre Donhet Bosco voor hetuitgenodigd jubeljaar voorvoor Don Bosco op van een Open Happening. hee€ er opdie vrijdag 3 oktober opnieuw eenDeWereld.be Saved by the bell Haute // Op de Agenda prob émat que du 139 1000 Bruss Bosco een dag ontmoeting Studio Globo, de actie inAgenda het Nederlandstalig onderwijs steeds En doet onwaarschijnlijk deugd au Développement dat isDon precies wat leerkrachten doen, dag Agenda we k Van de s aa kBTC-CTB nde en kan DeWereld.be // de Waar? Don Bosco Zw naarde Waar? Hee workshops, muziek eninternationale dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar Conference Centre Espace acqmotte zoaCoopération s de nternat ona ezijn econom sche omgev ngopnieuw. antropo og een conférence yclus georganiseerd dooreditie het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie hee als thema économ que nternat ona anthropo og eroepen env ronnement 25 novembre 2014 Jong oud, alle vrienden uitOp die ruime “familie” vanBosco DonQuand actie plaats in honderden scholen in ohetBe lang La quatrième internationale d’Educaid.be a en LeMonde.be // A l’agenda deze Samen op Weg staat in d'ensemble de laStudio coopération et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save //openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met ng financieel beheer 25 november: Educaid conferentie en van animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen leerkrachten op om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd LeMonde.be // Ad’Educaid.be l’agenda La quatrième conférence a in dag économ que ona ogplaatsvinden e internationale env ronnement Quand 25 novembre Directeur uit. Daarom kan hun rol inactie onze te zien dat ook Belgische een dagrelations waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02dea/neme 20 ge 87. ingsagentschap, een opleiding die een overzicht “Gender enom onderwijs in deanthropo praktijk”, en zal in deDon ze zomer mocht ik in organisée India, samen metniet 9nternat PBelgische d http //www btcctb org/fr/ nscr pt on us d http //ww onde sGlobo, dsPe2014 k de on moe hede Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio die het Nederlandst L’Infocycle par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre etleerkrachten éducation dans lagemotiveerd pratique”, eteen De Bo cobeweg ngHaute whet ee eof cho en Naa aaninStud eEspace de ng an naa e problématique Nord /us Sud. Les theet car pour des raisons logistiques le139 nombre teken van onderwijs, enkel ininfo Hoogstraat/Rue 1000 Brusse m L’Infocycle eu ishet human ta re hu pver en ng NGO-act vweek-ends tevan ten of de Meer nformat edate, op http //openhappen ng w x423 com/ sinfo m ob Bosco zijneen uitgenodigd voor een dag ontmoeting Studio die de actie invoor Nederlandstalig onderwijs lancering van cdamet nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel enGlobo, extra luid te bellen het recht op onderwijs de human ta re es act ons des ONG ou encore aonge Où Conference Centre acq Voor meer informatie: www.savedbythebell.be organisée par la des CTB, l’agence belge de comme thème “Genre éducation dans la pratique”, et zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren enoenGleerkr maatschappij moeilijk worden overschat. n de internationale développement, samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en a de human ta re es act ons des ONG ou encore a Où Conference Centre Espace acqmotte B oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen ng hee€ e op dag 3 o obe abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. rkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA s eeds opn euw En he doe onwaa sch n k België, maar overal ter wereld. développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om tentoonstelling, een goede spreker, Houd spektakel, overal enomvoor iedereen. Wil je deelnemen met je 20school? september: happening Bosco 200 DeWere dlezen be //Bell Op de A es. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nuaan beschikbaar. dagoptredens, alvast vrij in jesont agenda, want, Meer nfo www educa dAgenda be/n /event/educa dbe-conferent e-nform genderprob emat komen daar 20 september: happening Don Bosco 3veel oktober: Saved by the d'ensemble deek la3Meer coopération internationale etque de du lade genre d'inscription disponibles sur leur site internet. Save prob émat Haute 139 1000 Brusse sDon informatie op:bod http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Blader naar pagina 6Open te ing Don Bosco 200 oktober: Saved by the Bell openhappen ng Voor meer te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra enom extra luid het den rech DeWereld.be // Op de ong enOpen oud awereldwijd eSave enden u voor d snel ehet u200 me am eA Don ac ete pbellen aa nvoor honde international, l’environnement, Quand :sur 25 novembre 2014 week-ends dean novembre-décembre: Formation d'ensemble deéconomique lade coopération internationale et denieuwe la mobiliseren d'inscription sont disponibles leur site internet. LeMonde be // A agenda LeMonde.be // l’agenda te om het recht op onderwijs te lancering van een cd met Don extra veel en extra luid te bellen recht op onderwijs workshops, muziek enl’anthropologie, dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: DeWereld.be // Op de Agenda prob émat du genre Haute 1000 Brusse sdeze n houding Bosco werk. Van straatkinderen tot kandidaat 4een week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence om e 4z139 en da ook Be e g sche eeleerk Educaid ach en gemo op en gedrag en hen bewust maken van degenoeg logistieke is hetBoscoliederen, aantal deelnemers beperkt tot 250. LeMonde.be // A l’agenda LeMonde.be // A l’agenda problématique des relations Nord /que Sud. Les redenen, week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de an een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa d be conferent hee€ openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be hoe we met VIA Don Bosco We kunnen het niet herhalen: tentoonstelling, een goede spektakel, optredens, overal enng voor iedereen. Wil je deelnemen LeMonde.be //raisons l’agenda au Développement Bonscr co nspreker, u genod gd oodeelnemen een dag an on moe ud ofeestelijk G obo dstartschot e dedac problématique des relations Nord / les Sud. Les week-ends the date, car pour des logistiques le nombre de l’aide humanitaire, ONG ou encore laoptredens, Où :Aorg/fr/ Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Meer nfo http //www btcctb org/n /nfo nfocyc us gender-onderw s-de-prakt Ponze us ddes http //www btcctb pt on us dschool? nfo http educa be/egvm verdedigen. Ik wil –P en –Boscobeweging dan ook bedanken voor De Don wilS//www een tentoonstelling, een goede spektakel, overal en voor iedereen. Wil je met jeu87. een dag waarop weactions deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofhen 02Coopération /k423 20 Coopération Développement Wanneer: 25 november 2014 eden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS hen en upt –krachten dan ook bedanken voor abordent des variées que lespreker, contexte participants est– plafonné àau 250. De Don Boscobeweging feestelijk startschot geven Naar aanleiding van dedInternationale ge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me n Kortom, om me ons eeeduca ngen e sensontwikke bdagse P us daussinfo //www btcctb org/fr/ nscr on Pzbedanken us d samen nfo http //www be/fr/event feestelijk startschot geven Naar aanleiding van dehttp Internationale dag vanIk dewil Leerkracht workshops, muziek en dans gepast en wil nogeen zoveel meer. Contacteer dan onze medewerkers willen voor hun tomeloze inzet. onderwijs isthématiques een basisrecht enverdedigen. een voorwaarde voor

Ik Ik wil hen – en u – dan b bedanken voor de inz

abordent des problématique thématiques aussi variées que le contexte est plafonné à 250. en an ma nonderw aanbodsdoor: a n ac ede ooprakt de ndek” en voor gan ee oepen de wil hen –jubeljaar en ue Don –heBosco dan ook du genre. Haute 139, 1000 Brussels voor het Donoza Bosco op een Openwe Happe workshops, muziek en voor dans en nog participants zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd VIA Don Bosco La jubeljaar quatrième conférence internationale d’Edu ueel den? Dan sinternational, deze vorm ng ets3Waar: aIk s25Espace thema “Gender en en Conference Centre Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 de inzet! sep embe Open happen ng voor het voor op een Open Happening. hee€ er 20 op vrijdag 3 oktober opnieuw een Sa beheer 25 onwaarschijnlijk november: Educaid conferentie de inzet! 4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 25op november 2014: Educaid co op een Openduurzame Happening. hee€ er op vrijdag oktober opnieuw een Saved by thedag bell économique l’anthropologie, l’environnement, Quand :bij novembre 2014 Directeur L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de een waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 eds opnieuw. En het doet deugd 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 ontwikkeling. Dit is ons motto VIA Don e mob se en om he ech onde w s we e dcb ance ng an een cd me n euwe Don Bo co ede en een e a ee en e a u d eno Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van DeWere d be // Op de Agenda 4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: Educaid conferentie de30 Agenda 4thème week ends e dans décemb L’Infocycle organisée par la BTC-CTB, CTB, belgede de comme “Genre et novemb éducation dagof waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20Conférence 87. Hoogstraat/Rue Haute 1000 umanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten de// Op Meereenles informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. LeMonde be Ade agenda 4 week-ends de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: Educaid l’aideDeWereld.be humanitaire, actions des ONG ou janvier encore la 139, Où : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, 4 Rue week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre Jong oud, alle vrienden uit diel’agence ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in la hetprela Veel leesplezier! 2015 Exposition qui met en photos a LeMonde be A agenda 4land. week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la Où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue développement, est une formation qui donne une vue ie ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het Samen met Coopération au Développement Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: V LeMonde be // A agenda nc ë e komen verp cht ngen a sDon veren gdaarmee ng? pCoopération aatsv nden n de oka en van BTC Agenda deta s voor Bosco zijn uitgenodigd voor dag van ontmoe en oon eBelgië. ngwww.savedbythebell.be een goede p eded edoor: pe a Don ek en op eden o–Bo e dan aeen enlaook oo ng ede een eteW Bosco, en gelukkig staan niet alleen. Samen bedanken voor de inzet! Coopé a on au Déve oppemen développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de CTB. Agenda Coopération au Développement Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieoblematiek, daar aan bod. Coopération au Développement problématique duWaar? genre. Haute 139, 1000Bosco Brussels te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Boscowe Zwijnaarde. Waar? Heel Georganiseerd VIA Bosco openhappening Voor meer informatie: ve gen w hen – en u bedanke De Don obeweg w een zijn uitgenodigd voor georganiseerd een dag vandoor ontmoeting Studio Globo, deinternationale actie in hetEducaid.be Nederland De Infocyclus het BTC, hetdeBelgisch Dedie vierde au Développement problématique du genre. Studio Haute 139, 1000 Brussels La d'ensemble laStudio coopération internationale eton de laquc iging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ een dag van inspant ontmoeting Globo,leden die de actie in het Nederlandstalig onderwijs 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie hee als thema Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinde wo hop mu e en dan en nog o ee mee Ko om Con ac ee dan e med La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a La quatrième d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site inte fo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk met 50-tal andere maakt onze organisatie deel Pluseen d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event pédagogie sa ésienne Meer Ha informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. oo“Gender hed’Educaid.be ube aa Bo o animatie. Injanuar het aanbod:2015 attractiestot de kinderen, organiseert, roepen webelge de leerlingen en lee ontwikkelingsagentschap, isvoor opleiding die een overzicht onderwijs inDon de praktijk” Laeen quatrième conférence internationale aoo 27 -11 2015 9e 29 november 2014 5 tjaar ater organisée par CTB, l’agence deweek-ends comm om samen met ons leerlingen sensibiliseren en Plus Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription d’info : een http://www.educaid.be/fr/event de nze ! februar problématique des relations Nord /enBTC Sud. Les et financ ee beheer van etetroepen nplatform at ef? de nschr ven ngen vo gen Houd de dag apraktijk”, vast vr nmeer elacar agenda ontwikkelingsagentschap, opleiding die “Gender en onderwijs inL’Infocycle de enthème zalthe plaatsvinden de voor de organiseert, we de leerlingen en in leerkrachten opproblématique om organisée par dag la CTB, l’agence belge deen comme et éducation dans laDon pratique”, istracties deze vorming iets als thema “Gender en onderwijs de ispraktijk”, en zaleen overzicht lancering van cd met nieuwe Boscoliederen, openhappening Voor informatie: organisée par la 4“Genre CTB, belge de comme thème 4deu weekend van novembe de embe n o uwww.savedbythebell.be 25 novemb Leen nl’agence oin elokalen oy25 gan pa avoor CTB een waa op wewww.savedbythebell.be on eL’Infocycle opengoo on w ng educa e@ anl des relations Nord /internationale Sud. Les week-ends date, pour des raisons logistiques week end de novemb ee dé emb e et Fo ma ong en oud aée eBTC. enden uen dle ere uitkinderen, vanvoor Educaid.be, een dat ijvert voor deL’Infocycle onderBieke VANDAMME lancering van een cd nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen het gee van de samenwerking en deet Noordvan de Agenda detai openhappening meer informatie: L’Infocycle organisée par Voor laSaved CTB, l’agence belge de comme thème en “Genre éducation dans la pratique”, et oktober Vorming financiee beheer november 20 september: Open happening Don10 Bosco 200 3 oktober: by themet Bell développement, est une formation qui donne une vue aura 30 anv er 2015 Expos t on qu met en photos a 4 week end de novemb e dé emb e Fo ma on abordent des thématiques aussi variées que le contexte gee van de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 30 janvier 2015 : Exposition qui met en photos la développement, est une qui donne une vuele contexte aura lieu les locaux de la CTB. Agenda etspektakel, modalités développement, est unedans formation donne une vue aura dans mobiliseren om het recht//op te we Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te een bellen hett recht onderwijs tentoonstelling, goede spreker, optred Ben jeanv (bestuurs)lid van vereniging die zichop inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ eld.be //erals Op de Agenda Were dmeerdaagse Brasschaat déqui eest oppemen eàu?250. une odegma on qug ichtingen vereniging? plaatsvinden ininwereldwijd de lokalen vanvoor BTC. Agenda en details voor Coopé aeen on au abordent thématiques aussi variées que participants plafonné 4 week-ends deonderwijs novembre-décembre: Formation 25 novemb Con é formation ence Educa dco 30 er 2015 Expos on qu met en photos a Waa ?Zuidrelaties. Don Bo naa deaura Waa Be ëlieu développement, estaanta uneedes formation qui donne une vue lieu dans les locaux de la CTB. Agenda etnoppemen modalités DeZw infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nuoDéve beschikbaar. Houd dag alvast LeMonde.be A l’agenda Bo genod gd ooGeo een tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen d'ensemble de laje coopération internationale etHee de la d'insc wijsen vormingssector de Belgische ontwikkelingsCoördinator dienst Wereldburgerschapseducatie Coopé a on au Déve oppemen ud ng u t z en en hoe organ seer e want het dee nemers moet tot 250 beperkt worden Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in agenda, want, om LeMonde.be // A l’agenda international, l’environnement, d'ensemble de la coopération internationale etonderwijs d'inscription sont disponibles sur leuren d'ensemble deéconomique coopération internationale desite la internet. d'inscription so Dde la gla sont g disponibles BTC B gnog DSave pédagogie salésienne workshops, muziek enl’anthropologie, dans zoveel meer. Kor pédagog eDan sa és enne eker, spektakel, optredens, en ook voorin iedereen. Wil je deelnemen metvrij je school? een project het Zuiden? istot deze vorming iets voor als thema “Gender in praktijk”, en emb e etma de oopé aobo nontwi na 27 januari 2015 -11 februari 2015: 9e mber 2014: Haïti 5 hen jaar later international, Quand :dzal 25 novembre 2014 Coopération audan Développement d'ensemble de la coopération internationale ethouding deen laop sur leur internet. Save reflectie op enl’environnement, gedrag enopenhappen hende bewust maken van de logistieke redenen, heton aantal beheer jesamenwerking. initiatief? inschrijvingen volgen. Houd dehouding dag alvast in jeéconomique agenda, Mee nInternationale oques ma een pproblématique ng wen com m o Gisaanbod des relations Nord Sud. Les week-ends the da en/ site an eaS nmedewerkers he aedee dedigen. Ik wil –2010 en uoveral –de bedanken voor workshops, muziek enl’anthropologie, dans nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze De Don Boscobeweging wil een feestelijk Naar aanleiding van de dag van de Leerkracht Mettre en photos es 3relations caractér stEducaid de awishd'inscription pédagog edag Quand eud er reflectie opstartschot engeven gedrag en het hen bewust maken van deNord redenen, het aantal deelnemers 250. Lees er alles over in het eerste artikel. Opvan 12 anua een ve woestende aa dbev ng 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: conferentie problématique des relations / logistieke Sud. Les week-ends the date, car beperkt pour des raisons logistiques le30 nombre de problématique des relations Nord /tot Sud. Les week-ends date, car pédagog e sa és enne 30 janvier 2015 :kostte Exposition qui met en photos la humanitaire, les actions des ONG outheanv encore la à g l’aide gcar gonze GNo Lraisons g Wanneer: CTB g d partic een waarop we deuren opengooien. Wereldmeerdaagse Brasschaat problématique des Nord / Sud. Les week-ends the date, pour des logistiques le nombre de p ob éma que de e a on Su nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la Où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC 25 november 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 janvier 2015 : Exposition qui met en photos la Filip LAMMENS La qua ème on é en e n e na ona e d Edu a d be a abordent des thématiques aussi variées que le contexte an e ng an een d me n euwe openhappen ng Voo mee n o ma e www L g CTB g g een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 0 cinzet! ënt? De workshop maakt e wegw s om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd hetwant jubeljaar Dondeelnemers Bosco op eenmoet Open Happening. hee€ er op vrijdag 3aussi oktober opnieuw Saved by the bell zien en hoe organiseer je voor het voor aantal 250 beperkt worden Wanneer: 25 november 2014 mogelijkheden tottot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS abordent des thématiques variées que leeen contexte participants est plafonné àm250. abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants es pédagogie salésienne g  m w g N problématique du genre. Ben e bestuurs d van een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nte mque au Bosco Zwijnaarde. abordent des thématiques aussi variées que leinternationale participants estWaar? plafonné àmkenn 250. Mettre enaardbeving photos les 3 Nog caractéristiques dem laEducaid pédagogie Quand : Vorming le 30 janvier àZwijnaarde. 17h30 Waar: Conference Centre zoals de omgeving, 2010 kostte een4 week-ends verwoestende hetvrienden abo den de héma aEspa éee ends van november-december: Infocyclus BTC 25jenovember 2014: conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quan problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de omme hème Gen einschrijvingen eWere édu ascholen oncontexte dan aHoud peconomische a de que ealvast De dmeerdaagse w ongeren s aten de maken even aan 230 000 Ha t anen eens 1 5 oen Ha anen Hoe organiseer het financieel beheer van jetéconomique initiatief? de volgen. dag vrij inantropologie, jeDon agenda, nnuari opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 /e-confiance-b 423 20 87. sa és enne o enve ance te e éta t a Où nst tut Don Bosco m de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid en oon e ng een goede p e Waar? Don Bosco Waar? Heel België. Georganiseerd door 10 oktober: financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Jong en oud, alle uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden in het land. Samen met Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, zoals de internationale economische omgeving, antropologie, international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 no orkshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd Directeur D25 novembre w 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 beheer novembre: Conférence Educaid Plus d’info :2014 http://www.btcctb.org/fr/inscription m mdesop: 10 oktober: Vorming financieel 25 november: Educaid conferentie je (joie-confiance-bienveillance) (bestuurs)lid van De eenWereldmeerdaagse vereniging zichwil inspant voor DeDirecteur vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ économique international, l’environnement, :59, Hoogstraat/Rue Haute 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of Meer informatie http://openhappening.wix.c l’aide humanitaire, les actions ONGner laan139, Oùog: B jongeren kennis maken 230.000 Haïtianen. eens 1,5Ben miljoen Haïtianen Mettre en photos es caractér st ques de aCTB pédagog elaQuand Quand eéde 30 anv àlaencore 17h30 salésienne : die telle était Où :jed’info Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 4000 onom que ona h “Gen opo http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : wo http://www.educaid.be/fr/event m développement, est unejeBelgië. formation qui donne une vue au aPlus eulaten dan e:den? odie au de adeop: Agenda e Haute moda éng eer van e Nog pro ect en beantwoordt anog door Educa ddeàl’anthropologie, Coopération au Développement Hoe moet boekhouding er uit zien en hoe organiseer want het aantal moet tot 250 beperkt worden Waar? Heel Georganiseerd door: VIAla3 Don Bosco hop mu e en dan en no Hoogstraat/Rue 139, 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Bosco zijn voor een dag van ontmoeting Studio Globo, de actie in het Nederlandstalig onderwijs l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore Où :gBrussels Conference Centre Espace BTC-CTB, een pro ect het Zu Dan sedeelnemers deze ets voor aBTC-CTB, seouna thema l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore : Conferen flvorm g wordt gEspace mJacqmotte, Coopération au en Développement photos les 3uitgenodigd caractéristiques de lass Quand :n leques 30 janvier 17h30 m NRue Où SRue LHaute w project enMettre al door: Educaid Noord-Zu dprob ek en offic ee geopend op ve obeantwoordt enenMettre hun hu sconfiée Vandaag even 350 000 Mettre en photos es 3steeds caractér st de admet pédagog Quand eles 30 anv er àwège 17h30 l’aide humanitaire, lesals actions des ONG ou en encore la komen Où : Conference Centre Jacqmotte, een project in het Zuiden? Dan ispédagogie deze vorming iets voor thema “Gender onderwijs inemat de praktijk”, en zal Meer info: www.educaid.be/nl/eve genderproblematiek, daar aan bod. m on confiée aux é èves de 6e degré TQ des nst tuts L problématique du genre. cyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch Dela vierde internationale Educaid.be conferentie hee als thema openhappening met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 photos les 3 caractéristiques de pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 m N S L w La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a a de human a e e a on de O mission aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège d'ensemble de la coopération internationale et de la d n p on on pon b e u eu e n e ne Sa e Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentiegenderproblematiek, komen daar aan bod. problématique du genre. Haute 139,m1000 Brussels die eenvoudig enés efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. p://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio een dag waa op weLon e deu en o2 problématique du genre. Haute 139, 100 openhappening Voor informatie: en animatie. In hetGlobo. aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we vereniging de leerlingen enzich leerkrachten op omGeorganiseerd Wannee m ginspant gmeer O w www.savedbythebell.b La quatrième conférence internationale d’Educaid.be aWallons Ben je (bestuurs)lid van een die voor De vierde internationale Educaid.be conf F p LAMMENS m salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la Où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des 59, 4000 sa enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a Où nst tut Don Bosco de ège Rue problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk t.rs Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbePlus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus elingsagentschap, is een opleiding die een overzicht “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor m Waar? Gent Georganiseerd door: Voor meer nformat e www educa d be/n /event/educa dbeL’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la Où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 p ob éma que du gen e ou Wat z n e financ ë e verp cht ngen a s veren g ng? p aatsv nden n Redactie: Bram Reekmans, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Kaat Torfs, Laura Eliaerts problématique des relations Nord /e-confiance-b Sud. Les week-ends he da eal:d’infos a pou a on og que hetPlus e recht nomb e15u de Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Saint-Luc de et de Mission accomplie : leurs Plus :de Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event d’info :nst http://www.btcctb.org/fr/inscription :d h zondag 1 februar om door de Brasschaatse Schepen s achtoffe sorganisée n confiée tentenkampen éseen enne owww.savedbythebell.be enve ance tedoor: e pratique”, éta tss adeze Où tut Don deg Ld ège des Wa Waa ? Don Bo o ZwPlus naa de inLiège het financiële beheer van je project en beantwoordt Educaid lancering van cd6eTournai. met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor op onderwijs Voor meer informatie: Waa Cpr m Bosco g Rue L’Infocycle paraux lasa CTB, l’agence belge comme thème “Genre éducation dans lahttp://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ et m mg gind’info mission élèves de degré TQdededes instituts Liège een project in het Zuiden? Dan is vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs de Sa nt-Luc de L ège et de Tourna M on accomp e eurs P us infos http //w Plus d’info :et http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event 10 ok obe Vo m ng financ ee behee 25 novembe Educa d an de internationale samenwerking en de Noordlokalen van BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn m g m D ec eu développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk Hoe organiseer je financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts “Wereldmarkt” voor met een ement biedt eenDruk terugblik opune hoe Haïtiaanse PNGO us n oquihn met www b opHONG b ola m ss on confiée élesèves de 6eeen degré des nst tuts ègeGroot-Bijgaarden abordent des thématiques aussi variées que le Liège contexte pa door: pan pvoor aVoor onné àTQ 250 & Lay-out: Graphius, Gent /Ontwikkelingssamenwerking, Verantwoordelijke uitgever: Albert Van Hecke, Placestraat 1702 travaux seront présentés au vernissage organisé àaux l’Institut développement, est formation qui une vue aura lieu dans locaux de la CTB. Agenda etmeer modalités ghg p n m met jem44, g: Exposition Mee op ma md 30 L janvier 2015 enephotos tentoonstelling, eendonne goede spreker, spektakel, optredens, overal iedereen. Wil je H. deelnemen school? je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbeSaint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda e ties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 30 janvier 2015 : Exposition qui met en photos la deren en het 4de p ersteunpunt conferent e-gender-onderw s-de-prakt k m ONG Hoe organ seer e het financ ee beheer van e n t at ef? de nschr v ngen d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save m ss on confiée aux é èves de 6e degré TQ des nst tuts L ège WerengdmarktMee n o voor Ontw kke ngssamenwerk ng met D tSaint-Luc evenement bjaar edt te ugb klaleurs op d'inscription hoe Ha t: aanse Liège etHoe Tournai. Mission accomplie :uit Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voorde het brede Tijdens de zijnplaatsvinden naast es aankijken tegen dedeafgelopen 5de heropbouw jou. Wat zijnleen je financiële als vereniging? in de lokalen van BTC.à Agenda entut details voorm een moet jeeen boekhouding er zien enpubliek. hoe organiseer je2 weken het deelnemers moet tot 250 beperkt worden jler.be/kalender/event/ économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25want no emb eaantal 2014 d'ensemble de laseront coopération internationale et sont sur leur site internet. Save gsé m m salésienne travaux seront présentés au vern ssage organ nst g januari openhappen Don Bosco de Liège, 30 janvier àverplichtingen L’exposition pédagogie workshops, muziek dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer onze ontwikkelingseducatie: travaux présentés au vernissage organisé à17h30. l’Institut Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk 27 -11 febru 29medewerkers november 2014: Haïti 5 jaar later op houding en gedrag en hen bewust maken van deNord redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot raisons 250. Sa nt-Luc de Lencore ège et dedisponibles Tourna Mede ss on accomp eurs us dde nfos http //www m pan problématique des relations / logistieke Sud. week-ends the date, car pour des logistiques le nombre de Hoe organiseer jedan het beheer van jeetot initiatief? inschrijvingen volgen. Houd deeunes-voc dag alvast vr pédagogie salésienne Ben efinancieel uu de an een en gjanvier ng dP ewww choktober: oongqui De e 2015 de ntot egna ona présentés au vernissage organisé àLes l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek rdbeving entravaux schetstseront huidige kader. Verder wordt 27 januari 2015 februari 2015: 29 november 2014: Haïti 5 jaar later 10 financieel beheer Hoe organiseer je het financieel beheer van jeopbouw initiatief? inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je:nagenda, die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd problématique des relations Nord / les Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons leeDon nombre de 30 2015 Exposition en photos lanaast l’aide humanitaire, actions des ONG ou la Où Con elogistiques en Cen Eebe pa eeurs afinancieel qmo een BTC CTB Rue Mee n-11 o ou25 g Vorming P 9e d oo met www g aanta • Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Bosco, Adressenadministratie, 2 Sa nt-Luc de L ège et de Tourna M ss on accomp P us d nfos http //www eunes-vocat ons cae voor het brede pub ek T dens de 2 weken o gan sat es aank ken tegen de afge open 5 aa he een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 10 oktober: Vorming beheer november: Educaid conferentie Hoe moet e boekhoud ng er u t z en hoe organ seer e want Wereldmeerdaagse Brasscha janvier 2015 : Exposition qui met en photos lajanvier Wanneer: november 2014 heden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 2015je: Exposition metaantal en photos laz g n het www 4dep er be/ka ender/event/ Filip Voor meer informatie: P u dwant n qui o het www abordent desLAMMENS thématiques aussi variées que www.4depijler.be/kalender/event/ le25 contexte participants30 est plafonné à 250. 2 Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer deelnemers moet tot 250 Wereldmeerdaagse Brasschaat Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition een po ecphotos he denmoet Dan oon m ngworden e oo a hema Gende en bo de L ège edoor: 30want er àndeelnemers Lexpos tsalésienne een quiz, een filmvoorstelling debat. r gekeken naar de ontwikkeling het land en 30 janvier 2015 :een Exposition qui en laZunst abordent des problématique thématiques aussi variées que le waaronder contexte participants est plafonné pédagogie dumoet genre. Hau e250. 139 1000 BEducaid uanv emet Hoe je beheer boekhouding erproject uitBosco zien en hoe organiseer je het aantal tot de 250e beperkt invan het financiële vanDon jeseront en beantwoordt al àen travaux présentés au vern ssage organ sé à17h30 tut

Voorwoord

Voorwoord

Mettre enaardbeving photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Waar? Don Zwijnaarde. Waar? Heel België.+Georganiseerd door: Don Bosco Op32(0)2 12 januari 2010 kostte een verwoestende het pérégrinera ensuite, toutBosco au long deWaar: l’année 2015, dansCentre les pédagogie salésienne t.a.v. Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel /2014 Telefoon: 47 20 la/VIA e-mail: six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Conference Espace : 25 Jacqmotte, BTC-CTB, internationale economische omgeving, antropologie, pédagogie salésienne économique international, l’anthropologie, Quand novembre detail/detail/483 30 anv e brede 2015 Expos on qu Mettre en photos 3nst caractéristiques pédagogie le 30 janvier àaa17h30 eel 25 november: Educaid conferentie OpVandercruyssen, 12kade januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het pédagogie die eenvoudig efficiënt? De maakt om logistieke redenen. Waar? Brussel. Ge ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les travaux seront présentés au vern ssage sé àles tut scho enact v427 te ten ook act veinfo@viadonbosco.org. te voor het pub ek na pérégrinera de aa dbev ng en schetst hu dl’environnement, ge Ve de wo dt Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari kan beheer worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Lammens, Etienne Vandamme, Bram Reekmans économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : maakt 25 novembre 2014 Directeur ou Wa nworkshop ewww.educaid.be/nl/event/educaidbefinanc ëde e maakt ejeBrussel. pwegwijs ch ngen a ten eHaïtianen en g ng nden nzich deeke ojongere ame en jeQuand (bestuurs)lid van eenpWereldmeerdaagse vereniging inspant Plus d’info : les http://www.btcctb.org/fr/inscription Pgsalésienne us d2015 norgan oVoor hen pmeer www edu a workshop dredenen. be230.000 e en dde e139, eenvoud en effic ënt? De wegw s:de om og st die eenvoudig en efficiënt? Devan workshop je wegwijs om logistieke Waar? Georganiseerd jeFilip concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: informatie: De wil leven aan Haïtianen. Nog eens 1,5Ben miljoen salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était lare Hoogstraat/Rue Haute 1000 humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of deBosco six écoles secondaires Don de Belgique francophone. Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore la Où : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be co pérégr nera ensu te tout au ong de année 2015 dans es •humanitaire, Wilt u ons steunen? VIA Don Bosco, 435-8034101-59, IBAN: BE84 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB. Don Bosco L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t on De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten maken leven aanReknr.: 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la Où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallon six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. l’aide les actions des ONG ou encore la Où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quan Officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u tiseerde kinderen. in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid 27 anua 29 novembe 2014 Ha 5 aa a e Hoe o verloren gan eeon e huis. he financ ee behee an e janvier n350.000 ain àhet eélèves de n ch ngen oinstituts gen Ho een project Zuiden? Dan is deze vorming iets Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 17h30 met Noord-Zuidproblematiek en wo hun Vandaag leven nog steeds Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieroblematiek, komen daar aan bod. Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels mission confiée aux de 6e degré TQ des Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be 10 ok obe Vo m ng financ een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als “Gender enon onderwijs inOù deee waaronder een qu z een fi mvoorste en een onde mee gekeken naa de ontw kke ng van het and en 30 ng anvthema e 2015 Edebat po qu la me en pho met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 2 mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels • Voor informatie over legaten, contacteer etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org / Tel 02/427 47 20. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était : In n het financ ë e beheer van e pro ect en beantwoordt a door Educa d eneme Waar: Ruiterhal, Brasschaat r:niging 29 november 30 oWat anv ezijn 2015 ELiège, pozondag onverplichtingen qu me aan en59, pho o verenig admee die zich2014 inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ (joie-confiance-bienveillance) je concrete vragen.Hoe Waar? Gent. Voor meer informatie: jou. als moe e boeGeorganiseerd u door: enOùen: Institut hoe gan eejedeefinanciële wan he a We dee salésienne telle ng étaite la Don Bosco Rue des Wallons 4000 1www.educaid.be/nl/eve februari om 15u door d slachtoffers in: houd tentenkampen.

pérégrs nera te tout au deBosco annéede2015 es x écoensu es seconda resong Don Be gdans que francophone pérégr nera ensudete doo tout au Lammens, ongdbev de ng annéeEtienne 2015 dansVandercruyssen, esvan 27 anuar tot 11Bieke Wanneer februarVandamme, 2015 Voor meerBram naa watRedactie: kan wo den gedaan voo de aa Lore Stassen, Filip e concrete vragen Waar? Gent Georganiseerd door nform s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone Offic ë e open ng zondag 1 februar 2015 van 13u-18u get aumat see de k nde en Druk & lay-out: GRAPHIUS, Prov ncGent e Oost-V aanderen en het 4de p ersteunpunt conferent e-gend Waar Ru terha Brasschaat Wanneer 29 novembe 2014 meereraad nformat e www 4depKatr er en be/ka ender/event/ SEGHERS – E ndredacteur K an DE AGER Voor – Redact Maud SEGHERS DE W LDE Er c OR S – Lay-out Meer nfo http //mund o be/pub c/fi es/documenten/ Waar F ede k De Me odest aat 18 Meche en van 14u tot 21u ruk GEERS OFFSET Is uw Oostakker adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adr deta /deta /483 pro ectvoorste ng_zoe_v16-10-2014 pdf Meer nfo http //www 4dep e be/ka ende /event/deta / Broeck Peter Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: everdeta A bert VAN HECKEensdb LeopoGoossens, d - aan 195 B-1080 Brusse /578 t u verhu sd? Ge eve d t te me den aan V A Don Bosco Adressenadm n strat e t a v an De Broeck en Peter Goossens Leopo d info@viadonbosco.org. e Dat kan ook per te efoon + 32 0 2 427 47 20 of per e-ma v adonbosco@skynet be Voorwoord

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : atelle était la accomplie Où : Institut Do nfo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus Plus d’info Plus Eric d’info : http://www.educaid.be/fr/event Saint-Luc de Liège etde de Mission : leurs informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ jemeer concrete vragen. Waar? Gent.Plus Georganiseerd door: Voor informatie: pédagog e Tournai. é Wallons enne jou. de Wat zijnmeer je de financiële verplichtingen vereniging? plaatsvinden inpho de indredacteur: JAGER :Voor –http://www.btcctb.org/fr/inscription Redactieraad: Maudgender-onderwijs-de-praktijk SEGHERS, Katrien DE WILDE, JORIS – Lay-out: zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbefebruari omals door depédagog Brasschaatse slachtoffers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la accomplie :15u Institut Don Bosco de Rue des 59,e 4000 PlusKilian d’infoDE : http://www.btcctb.org/fr/inscription : http://www.educaid.be/fr/event mission confiée aux élèves 6e degré TQolokalen des instituts Liège Me en 3vana BTC. a é Agenda que Liège et Tournai. Mission : leurs Plus d’infos :ehttp://www.jeunes-vocations.catho O Où eLiège, aw éSchepen Meer http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik De Merodestraat 18, Mechelen vanals 14uthema tot 21u “Gender deze vorming iets voor en info: onderwijs ind’info de praktijk”, enSaint-Luc zal Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk mission confiée aux élèves deDit6e degré TQ des instituts Liège Hoe jeenne het financieel beheer van je initia mission confiée auxopmaa élèves de 6e degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, evenement biedt een terugblik hoeorganiseer Haïtiaanse FFSET, Oostakker d6ee degré een oud g en effic ën De wo hop e présentés wegw om ogorganisé ed ean edenen W travaux seront au vernissage à l’Institut sisuw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Ben e be uu een e en detail/detail/483 Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast mission confiée aux élèves de TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse Saint-Luc de Liège Mission : leurs Plus Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilianonder DE JAGERde – Redactieraad: Maud SEGHERS,organisé Katrien DEà WILDE, Eric –etBosco, Lay-out: W H JORIS Nde Tournai. m He onfian a éinaccomplie enne oaccomplie ePlus b Dend’infos eTijdens an me:gd travaux seront au vernissage l’Institut 30 anv e 2015 Expos in on qu me en pho osAgenda a verwerkt u een gift doet, worden uwvan gegevens verantwoordelijkheid van de vzw VIA Don conformiteit nfo: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc de Liège et présentés de Tournai. Mission :an leurs Plus d’infos : woo http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Saint-Luc Liège et Tournai. :uit voordoo organisaties aankijken tegen afgelopen 5de jaar heropbouw plichtingen als Wanneer vereniging? plaatsvinden de projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf lokalen BTC. en details voor Hoe moet jeMission erhet zien enpubliek. hoe organise Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ MLiège, 3leurs njeMission he financ ë eeraccomplie behee ede pde oTijdens ec en bean dboekhouding ale Educa dmoet Pierre VANDEVIVERE –90, Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Don 30aantal janvier à nbrede 17h30. L’exposition Saint-Luc deafgelopen Liège etHoe Tournai. accomplie :uit leurs Plus d’infos :Bosco http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. de 2 de weken zijn naast organisaties aankijken tegen dekan 5de jaar heropbouw een porganisé o edeelnemers he Zu den Dan moet boekhouding zien en hoe organiseer je want het tot 250 travaux seront présentés au vernissage à l’Institut Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan B-1150 Brussel. Dat ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: m N M 3 g g AN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel m on onfiée au é è e de 6e deg Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition pédagog e sa ésVerordening enne 8el travaux seront présentés au vernissage organisé àentravaux l’Institut présentés au vernissage organisé àfil’Institut scholenactiviteiten ook activiteite na de schetstseront huidige kader. Verder wordt de Algemene Gegevensbescherming GDPR (EU) 2016/679, omaardbeving een correcte behandeling te verzekeren: scaal 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e ember 2014: Haïti 5 jaar later die eenvoudig en efficiënt? De maakt je les weg fi workshop beheer jemet initiatief? deAdressenadministratie, inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij inseront je agenda, detail/detail/483 présentés au vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten hetdlebrede publiek na Jan de aardbeving entravaux schetst huidige kader. Verder ewordt conc e e conferentie agen Waa ? Gen Geo gan see doo Voo nTou o ma pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans Bosco devoor 30Sa janvier à de 17h30. L’exposition elieve dit tevan melden aan VIA Don10 Bosco, t.a.v. Broeck en Peter Leopold oulong Wa nmee finan ëna e eM p o die eenvoudig en efficiënt? De maakt je wegwijs om logistieke redenen. Brussel. oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid ge 1ww ffDon mLiège, 30 janvier 2015 : Exposition qui met en photos laDe detail/detail/483 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb,Goossens, Leopold II-laan B-1080 Brussel nfo@viadonbosco.org. n fifiLu L ège ee Waar? de pérégrinera ensuite, tout au long de workshop l’année dans les Don Bosco de195, Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Don Bosco de Liège, le 30het janvier àactiviteiten. 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een ondermeer gekeken naar2015, de ontwikkeling van en Wereldmeerdaagse Brasschaat 30 + janvier :47 Exposition qui metaantal enHAVUGIMANA, photos la ondermeer mland 6 en g filmvoorst TQ in het financiële beheer van je project beantwoord attest indien toepassing, oproepbrieven en impact van uw gift. Dit is noodzakelijk voor het behoud van onze per telefoon: 32 (0)22015 427 20 van ofDaniëlla per e-mail: viadonbosco@skynet.be. tk zien en hoe organiseer je want het deelnemers moet tot 250 beperkt worden Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Rédaction: ARBYN Etienne VANDERCRUYSSEN Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA – Lay-out: Pierre waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. gekeken naar de ontwikkeling van het land en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold P o nc e Oo V aande en en he 4de p e eunpun con e en e gende onde Hoe o gan ee he finan ee m fi 6 g TQ O wwo D m H in het financiële beheer van je project en beantwoordt alde door: Educaid pédagogie salésienne Rédaction: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN - Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA – Lay-out: Pierre pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les a au e on p é en é au e n age pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Me e en pho o e 3 a a é que de a pédagog e Wanneer: van 27 januari tot 11 Quand e 30 an e à 17h30 naar wat kan worden gedaan voor de door aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bif anuari 2010 Rédaction: kostte een verwoestende aardbeving het pédagogie salésienne VANDEVIVERE –II-laan Imprimeur: GEERS OFFSET SDonvragen. L L Belgique g T Georganiseerd M m Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN –zetten Lay-out: PierreVandercruyssen, 195, B-1080 Brussel. Dat kan-Redactie: ook per telefoon: + 32 (0)2 427door 47 20 ofLammens, per in e-mail: viadonbosco@skynet.be. jeLay-out: concrete Waar? Gent. pérégrinera ensuite, tout auHAVUGIMANA long de l’année 2015, dans lesvan Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari naar wat kan worden gedaan voor de de aardbeving Lore Stassen, Filip Etienne Vandamme, Bram – Imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires de francophone. Wij behouden ons het recht om het overschot aan verworven fondsen te voor andere analoge programma’s in Afrika workshop maakt je VANDEVIVERE wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd L2015 LBosco gmeer TmoeReekmans Mboe m e u d w houd ng Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE six JAGER –adressenRedactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Sende Hoe e je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/e Voo mee n o ma e www 4dep e be a e en Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. rn 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Officiële opening: zondag 1 febr Don Bo o de L ège e 30 an e à 1 getraumatiseerde kinderen. Wereldmeerdaagse wil kennis laten deupersoonlijke maken 230.000 Haïtianen. Nogde eens miljoen awet é1,5enne o8Haïtianen edecember onfian e– Druk: b De en eGEERS angetraumatiseerde eOFFSET, eOfficer: eOostakker é ajongeren a écoles Où nde Don Bo de o de L levenssfeer ège francophone. Rue de & Wa on 59zondag 4000 g g Druk lay-out: GRAPHIUS, Gent aad: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN -1992, Communication Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA - Bosco Lay-out: Overeenkomstig van die de bescherming van regelt, werd uw naam six secondaires Don Belgique Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. Pierre VANDEVIVERE Officiële opening: 1 februari2015 van 13u-18u kinderen. Druk &IIQuand lay-out: GRAPHIUS, Gent g ën De wo en photos lesOvereenkomstig 3inzake caractéristiques de laLéopold pédagogie : le 30 janvier àProvincie 17h30 Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold 195, B-1080 Bruxelles wg gen effi project en al door: alleen voor debeantwoordt verspreiding van informatie onze activiteiten. Udecember hee€ onbeperkt toegangsen correctiede wet van 8 1992, die devoor bescherming van de persoonlijke regelt, werd naam opgenomen ofenMettre Latijns-Amerika. VIA Don Bosco uw gegevens nooit door aan derden voor ofencharitatieve doeleinden. Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II 195, B-1080 Bruxelles d ne e Waar: een oud Oost-Vlaanderen en hetin 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk een project inEducaid het Zuiden? Dan isgeeft deze vorming iets als thema “Gender en aonderwijs deuw praktijk”, zal in ons adressende a levenssfeer de 483 DEVIVERE - Druk: GEERS OFFSET Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29commerciële november 2014 met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 Mettre photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 pé ég a en u e ou au ong de an D B L g 30 17 30 L m on onfiée au é è e de 6e deg é TQ de n u L ège Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est erronée ougebruiken vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer lesvan changements nécessaires afin nous puissions vous envoyer leonze Waar: Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 Votre adresse est erronée ou vousWe avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le informatie. Voor meer informatie: bestand. deze gegevens alleen voor verspreiding informatie inzake onze U hee€ onbeperkt toegangsopgenomen in salésienne ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake Ben correctieg n www.4depijler.be/kalender/event 30finan Katrien 17 30WILDE, Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –activiteiten. Eindredacteur: Kilian DE JAGER –DRedactieraad: SEGHERS, DE Eric (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était la OùLeopold : de Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59,que 4000 wL m details w L Maud nt. Georganiseerd door: Voor meer informatie: he e Don behee eBe pJO Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, II-laan 195, B-1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Votre adresse estRoute erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le jou. Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en voor Meer info: Waar: Frederik De Merodestraat 18,privacy Mechelen 14u tot g21u édoor Hoofdredacteur: Maud SEGHERS Eindredacteur: –os Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORISvan – Lay-out: Meer informatie over beleid op www.viadonbosco.org. U kan altijd uw rechten inzake uitoefenen teëehttp://mundio.be/publi zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbeom 15u door deKilian Brasschaatse Schepen ers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : privacy telle était la Où :Comptabilité Institut Don Bosco deJAGER Liège, Rue 59, 4000 “Faire Route Ensemble” àons la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold g Bo an “Faire àL laège bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, des adresses, àdes l’att. devan Jan De et Peter Goossens, Bd Léopold o eGelieve eons onda o de2015 Sa n àEnsemble” Lu de eII-laan de Tou na M on a–Frederik omp edes eu PDE us d nDe hdes p–Wallons www eune oLéopold auw on a ho que recht van door ons over ufebruari bewaarde informatie. ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold B-1080 Brussel Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Merodestraat 18, 14u tot 21u Is adres onjuist of bent melden aa gueverhuisd? g dit te E 2015 detail/detail/483 mission confiée aux élèves dePar 6e195, degré TQcorrectierecht instituts Liège “Faire U Route laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àVIA l’att. deMechelen Jan Broeck etu Peter Goossens, Bd Wannee wPeter waan Redac e VIA Lo S assen F projectvoorstelling_zoe_v16-10-20 p Lammens enne Van uw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit teDe melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Goossens, Leopold Pierre VANDEVIVERE –uen Druk: GEERS OFFSET, Oostakker II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. heeft onbeperkt toegangsvan de door ons over bewaarde informatie. IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. téléphone: +des 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden Don Bosco, Adressenadministratie, e on e e agen Waa ? Gen Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ detail/detail/483 et 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk onjuist ofbiedt bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een nement een terugblik op hoe Haïtiaanse D B B g schrijven: II 195, B-1080 Bruxelles. Paretéléphone: +en 32é(0)2 20 age ou Meer par info@viadonbosco.org. a au p éB-1080 au427e47nDat o mail: gan é à nhttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ u d’infos II-laan 195, Brussel. kan ook telefoon: + 32 (0)2 427: 47 20 of per e-mail: viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: D 90, B B-1150 B g Brussel. Saint-Luc deprivacy@viadonbosco.org. Liègeon :per leurs Plus http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Offi ëDat e op m DGoossens, Broeck en Peter Guldendallaan , B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + et 32 de (0)2Tournai. 427 47 Mission 20 of peraccomplie e-mail: info@viadonbosco.org. uk & 195, ay B-1080 ou uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan Brussel de Liège Tournai. Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos :Peter http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ P US o n Gen e+ Oo32(0)2 V aande en 20 he o4 brede Tijdens de 2Verantwoordlijke weken zijn naast ties aankijkenSaint-Luc tegen de afgelopen 5de jaar heropbouw Broeck en Goossens, Guldendallaan B-1150 Brussel. Dat kan ook GRAPH per telefoon: 427en47 Hoe boekhouding er8ehet zien enpubliek. hoe organiseer want aantal deelnemers moet totinsérées 250 beperkt worden Suivant les et dispositions dejela loi du décembre 1992 concernant la protection dejeprotection la vie privée, vos coordonnées sontdetail/578 insérées90, danssont notre fichier pijler.be/kalender/event/ Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN sdb, Leopold 195, B-1080 Brussel Suivant les dispositions de loivoor du décembre 1992 concernant la de lahet vie privée, vos coordonnées dans fichier Don Bo omoet de e 8la 30 an àdetail/578 LeHECKE, po seront présentés au vernissage organisé à17h30 l’Institut Isnos uwII-laan adres onjuist oflevenssfeer bent u verhuisd? Gelieve ditnaam te notre melden aan notre VIAinDon Adressenadministratie, t.a.v. Jan De BroeckWaa en Peter Suivant lestravaux dispositions de la loi du L8 ège décembre 1992 concernant la1992, protection debescherming laon vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier R G Wannee mBosco, Partners: d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à activités. Vous avez pleinement le droit de consulter info@viadonbosco.org. Overeenkomstig de wet van 8 december die de van de persoonlijke regelt, werd uw opgenomen ons adressenIs uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voorII-laan het brede publiek ardbeving schetst huidige kader. Verder mstig de weten van 8 december 1992, die deeenvoudig bescherming van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen ons d’adresses. Nous leswordt utilisons uniquement pour la publication relatives àpleinement nosadressenactivités. avez pleinement le droit notre Voo mee e Etienne naad o ma e www 4depK die en efficiënt? De workshop maakt jed’informations om logistieke Waar? Brussel. Georganiseerd Hoo dVous eda eu M SEGHERS Econsulter nd427 eda euofDaniëlla Kper e-mail: DE AGER Reda MVANDERCRUYSSEN SEGHERS info@viadonbosco.org. d’adresses. Nous les utilisons pour la d’informations relatives àwegwijs activités. avezin leredenen. droit de kan consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde 195, B-1080 Brussel. Dat ook telefoon: + 32detoegangs(0)2 Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, Wilt u ons steunen? pé ég nede auniquement en ule195, e30vos ou audeze de année 2015 enosë fichier et d’y corriger vos coordonnées. Don Bosco de Liège, janvier àong 17h30. L’exposition bestand. We gebruiken gegevens alleen voor deDan verspreiding vanVous informatie inzake onze activiteiten. Uper hee€ onbeperkt en Mee n Lay oë Waa D47Daniëlla M20correctieMviadonbosco@skynet.be. Rédact on ARBYN HAVUG MANA enne VANDERCRUYSSEN -Imprimeur: Commun cat on Officer Dan II-laan B-1080 Brussel. Dat kan ook perdan telefoon: + onbeperkt 32a(0)2 427 47 20 of per e-mail: viadonbosco@skynet.be. Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN - Communic eergebruiken alleen voor verspreiding informatie inzake onze activiteiten. U hee toegangsen correctiefichier et corriger coordonnées. Rédaction: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA Wilt uVANDERCRUYSSEN onsE steunen? PHAVUGIMANA, VANDEV VERE D uk GEERS O SET Oad- Communication fichier et corriger vos coordonnées. Don Bosco de Liège, led’y 30 janvier àvan 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. gekekendeze naargegevens ded’yontwikkeling van het land en VANDEVIVERE – cer: GEERS OFFSET sCommunication uw es on uon s Etienne oOffi ben ude ve Ge eve–Offi d Rédaction: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRUYSSEN - Daniëlla Offi Daniëlla ARBYN Lay-out: Pierre Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, VANDERCRUYSSEN -sd? Communication de aHAVUGIMANA a ëhu 483 Rédact on Dan ëbeantwoordt a ARBYN MANA EImprimeur: enne Commun cat Officer Dan a–Pierre ARBYN HAVU financiële beheer van project en alHAVUG door: Educaid recht de door ons over u obewaarde informatie. VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET VIA Don Bosco e door ons over u bewaarde informatie. VANDEVIVERE – wet GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans lesan é oin ehetevan onda elong Don Bo deje Be g que ophone Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE Rédaction: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA – Lay-out: Mee n o www VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET Overeenkomstig de van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen VANDEVIVEREcat – Imprimeur: GEERS OFFSET VIA Don Bosco VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout auOvereenkomstig long de l’année 2015, dans les Rédact on Dan ë a ARBYN HAVUG MANA E enne VANDERCRUYSSEN Commun on Officer Dan ë a ARBYN HAVUG MANA – Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eri Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015 tRedactie: kan worden gedaanPartners: voor de door de aardbeving Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans Sponsors: Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN Communication Officer: Daniëlla ARB Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressenVANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Vereniging voor Ethiek B oeck en Pe eAGER Goossens Gu denda aan 90 BB-10 11 VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:HAVUGIMANA, Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbeReknr.: Ve an woo d ke u geve A VAN HECKE L 195 B 1080 B Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, six écoles secondaires Don Bosco435-8034101-59 de Belgique francophone. bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U hee€ onbeperkt toegan Redactieraad: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRUYSSEN Communication Officer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, we Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Hoofdredacteur Maud SEGHERS – E ndredacteur K an DE – Redact eraad Maud S Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Reknr.: 435-8034101-59 Pierre VANDEVIVERE - Druk: GEERS OFFSET Partners: Partners: Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold B-1080 Bruxelles six écoles secondaires Don bestand. Bosco deWe Belgique francophone. gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U hee€ onbeperkt toegangsen correctieOfficiële opening: zondag februari2015 van 13u-18u atiseerde Editeur responsable: Albert HECKE, sdb, Bd Léopold IIEditeur 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE –enFondsenwerving mpr meur GEERS OFFSET Albert VAN HECKE, sdb, Bd 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est erronée vous avezAIIdéménagé? nous comm wusdb, GIIn195, Vo A Dou BLéopold mVeuillez in de Druk &kinderen. lay-out: GRAPHIUS, Gent Pierre VANDEVIVERE -1Druk: GEERS OFFSET Votre adresse estmerronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les ch recht van de doorVAN ons overVAN bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0341 0159 opgenomen inresponsable: ons adressenbestand. We gebruiken deze gegeven Provincie Oost-Vlaanderen 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk o@v adonbosco guitgever: Editeur Albert Bd Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse estHECKE, erronée ouWe vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions voua Redact eraad Dan ërecht a ARBYN HAVUG MANA enne VANDERCRUYSSEN Commun cat on Officer Dan ëchangements aII-laan ARBYN MANA Lay-out IBAN: BE84 4358 0341 0159 Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold Votre adresse erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements van de door ons over uhet bewaarde informatie. Partners: inresponsable: ons adressenbestand. gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding informatie PEopgenomen eresponsab e VANDEV VERE –estoutDruk GEERS OFFSET Oostakke “Faire Route à427 la de bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Com “Faire Route Ensemble” à avez lanécessaires bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité 195 B 1080 BBd D +Ensemble” 32 0B-1080 2HAVUG 47 20 mVAN @ Voulez-vous nous soutenir? Waar: Ruiterhal, Brasschaat er:Partners: 29 november 2014 R da on D RB Nvan H UG M N des Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold 195, Brussel Votre adresse estRoute erronée vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leet Wilt u ons steunen? Ed teur e A be VAN HECKE sdb Léopo d 195 B-1080 B uxe es “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck Peter Goossens “Faire Ensemble” à avez la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold BIC: KREDBEBB “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, R D N H U M N ND Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan Ed teur responsab e A be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B 1080 B uxe es Voulez-vous nous soutenir? Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadon activiteiten. Umail: heeft toegangsen correctierecht van de BIC: KREDBEBB IIonbeperkt 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +mp 32N (0)2 427De 47 20 ou par maiàV Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Ensemble” Lay-out: Voulez-vous nous soutenir? P e e VANDEV VERE Druk GEERS OFFSET Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broe ND R m G R O “Faire Route à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Broeck en Peter R D N H U M ND U VIA Don Bosco Wilt u ons steunen? II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie. II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. II 195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47t.a.v. 20 ou par mail:II-laan info@viadonbosco.org. ND mDat mkan Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ rederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u totteur 21u responsab Wilt u+VIA ons steunen? 195,(0)2 B-1080 Brussel. ooku perMOtelefoon: 32 (0)2 4 Is uw onjuist bent uHECKE verhuisd? Gelieve dit B-1080 tevous melden aan Don Bosco, Jan De Broeck en Peter Goossens, eeadres Aes beesse sdb Bd Léopo dCompte 195 B20Don 1080 B8commun uxe esnous d e-mail: da GH+ VIA Bosco VIA Don Bosco II-laan 195, B-1080 Brussel. Datez ook per telefoon: + 32 427 47Leopold 20 ofnécessa per OFFSET, Vot ad est eB-1080 onée ou avez déménagé? Veu commun que es changements nécessa IIaan 195, Bruxelles. Par téléphone: 32 (0)2 427 47 ou par mail: info@viadonbosco.org. O m gAdressenadministratie, wnous mkan 1992 m gm g R nous wE n ND m O info@viadonbosco.org. II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +Jan 32 (0)2 427 47 20deofla per e-mail: viadonbosco@skynet.be. Vo e ad esse e ofVAN onée ou vous déménagé? Veu que es changemen sHoo es afin que Is uw Oostakker adres onjuist of bent u Ed verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, De VIA Don Bosco detail/detail/483 Bancaire: Partners: Sponsors: VIA Don Bosco II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook peravez telefoon: +VIA 32 (0)2 427 47 20 of perez e-mail: info@viadonbosco.org. R t.a.v. Dles NH Ude N8ladécembre ND U1992 C mmR dO Suivant dispositions loiMdu 1992 concernant protection deepl Ove eenkoms g van 8décembre decembe R DNla uN1992 Bosco Suivant les dewe du 8AND concernant la projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Partners: Compte Bancaire: Ed uloi pon ab HGla Crelatives Wdécembre g g1992 g es gvie m U Verantwoord udeles tgever Adu be tcommun HECKE sdb Leopo ddispositions aan 195 B-1080 B usse Suivantke les dispositions deDon laez loi 8la 1992 concernant la protection de la vie privée, coordonnées sont insérées dans notre fichier Suivant les dispositions de la loi du8vos décembre 1992 la1992, de vieons privé Vo e ad esse es eFa onée ouevous avez déménagé? Veu nous que changemen sad nécessa es afin que nous pu ss Nprotection H sont Reknr.: 435-8034101-59 Suivant dispositions de loiA duVAN 8 décembre concernant la protection de la privée, vos coordonnées insérées dans Vereniging voor Ethiek d’adresses. Nous lesbescherming utilisons uniquement pour la publication d’informations ND Ddes O Overeenkomstig de wet van 8concernant december die de beschermin 435-8034101-59 Compte Bancaire: e Rou Ensemb e à a bonne ad esse Contactez V A Don Bosco Comptab té des ad esses à att de Fa e Rou e Ensemb e à a bonne ad esse Con ac ez V Don Bosco Comp ab é esses à a de an De B oeck e P Reknr.: 435-8034101-59 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam Suivant les dispositions la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informat N H Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: mken Nous lesbescherming utilisons uniquement pour8Verantwoordlijke la publication d’informations relatives à opgenomen nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre VAN HECKE, sdb, Leopold II-laanke 195,uB-1080 Reknr.: 435-8034101-59 d’adresses. Nous les utilisons pour lalevenssfeer publication d’informations relatives àopgenom uitgever: Van Hecke, Maaltemeers 78, 90 Verantwoord tgever A be VAN Overeenkomstig HECKE sdb Leopo dd’adresses. aan 195 BAles 1080 B usse Overeenkomstig de wet van december 1992, die defichier bescherming vanuniquement de persoonlijke regelt, werd uw naam m w 435-8034101-59 Wilt u ons steunen? opgenomen nWe ad essenbes and We geb 78 Association pour etmnaam d’y corriger vos coordonnées. de wet van 8esse december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw in ons adressend’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nos activités. Vous avez pleinement le droit con bestand. gebruiken deze gegevens alleen d’adresses. les utilisons la d’informations relatives àalleen nos activités. Vous avez lemDe droit de We gebruiken gegevens voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbe Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde IBAN: BE84 4358 0159 V an woo dessenadm uvoor g onbeperkt vde Ahee Aa FaBrussel e Rou e Ensemb e DeàBroeck aB-1080 ad Con ac ez V Don Bosco Comp ab éet20 des ad esses àVAlbert aons de BAd oeck enotre eUverspreidin Gooss in de Fondsenwerving IBAN: BE84 0341 0159 m fichier et d’y corriger vos sBbonne uw ad on ues st of bent uWe ve hu sd? Ge eve ddeze t4358 te me den aan A Don Bosco nnosuCde stactiv 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? fichier etPa d’y corriger vos coordonnées. fichier d’y corriger vos coordonnées. mconsulter pour Dm bestand. gebruiken deze gegevens alleen verspreiding informatie inzake onze activiteiten. U hee€ toeg Gelieve dit te melden aan VIA Adressenadministratie, t.a.v. Jan enAssociation Peter Goossens, 195 Beve 1080 uxe es Pa éNous éphone +uniquement 32 0BE84 2pour 427 47 20 ou pa ma nhee o@v adonbosco ocoordonnées. gan bestand. We deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbeperkt toegangsen correctie195 Bes uxe té éphone +bestand. 32 0 2n0341 47 ou pa ma oLeopo gPe V wvU N H IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: 4358 0341 0159 fichier et d’y corriger vos coordonnées. van denfo@v door ons over u bewaarde informatie. une dans info@viadonbosco.org. VIA Don Bosco fichier et Ethique d’yVcorriger vos coordonnées. recht van de door ons bewaarde informatie. Vereniging Ethiek s uw ad es onKwaliteit: uDon s Bosco, o ben u veviadonbosco@skynet.be. hu1080 sd? Ge dvoor egebruiken me den aan ALeopold Don Bosco Ad essenadm s427 aover euvoor ade an De Bvan oeck en Pe eadonbosco m Dd co ec w G Association pour BIC: KREDBEBB ac v32 e recht en U427 hee onbepe kB oegangs en B Goossens BIC: KREDBEBB recht van de door ons over u bewaarde informatie. IBAN: BE84 0341 0159 VIA Don Bosco une Ethique dans rechtes van de-door onséphone over u bewaarde informatie. ok per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 ofDaniëlla per e-mail: w4358 G47 m pe D m Vereniging voor Ethiek 195 B B uxe Pa é + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco o g BIC: KREDBEBB Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA – Lay-out: Pierre aan 195 B-1080 B usse Dat kan ook pe te efoon + 0 2 20 of e-ma v adonbo BIC: KREDBEBB m BIC:dans KREDBEBB– Lay-out: Pierre la Récolte de Fonds B B D m Rédaction: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne - Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA inVANDERCRUYSSEN depe Fondsenwerving Vereniging voor Ethiek Partners: Reknr.: 435-8034101-59 une Ethique D aan 195 B 1080 B usse Da kan ook e e oon + 32 0 2 427 47 20 o pe e ma n o@v adonbosco o g VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET la Récolte de Fonds BIC: KREDBEBB Partners: Rédaction: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN - Communication Officer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA – Lay-out: Partners: Reknr.: Partners: inMaud de Pa Fondsenwerving Partners: ne435-8034101-59 s Pierre VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET m m Partners: Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DEde JAGER –adressenSEGHERS, Katrien DE WILDE, Sponsors: Partners: inSu deregelt, Fondsenwerving Partners: 4358 0341 0159 van esvant spos aons oRedactieraad: dula Récolte 8- a décemb 1992 conce nanEricconce aJORIS p o– Lay-out: ec onPartners: de vIBAN: e pBE84 vée vos coo données sonco Fonds Sponsors: 1992, die Sponsors: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd uwdnaam opgenomen in tons VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET m Su es dons spos o de du 8e BE84 décemb ep 1992 nant avée paotect on pVan vos N O deN a mv m vée m w s:er IBAN: 4358 0341 0159werd eraad: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN -1992, Communication Officer: Daniëlla ARBYNvan HAVUGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8Su december die deLéopold bescherming dede persoonlijke levenssfeer regelt, uw naam O on de m a we m m eson Pierre VANDEVIVERE – es Druk: GEERS OFFSET, Oostakker N m m van d spos ons de a o du 8 décemb e 1992 conce nan a o ec v p vos coo données nsé éesmMaa da Ve an woo d ke u geve A be Hecke Partners: Partners: Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II 195, B-1080 Bruxelles alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U hee€ onbeperkt toegangsen correctieW u on eunen BIC: KREDBEBB Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Voulez-vous nous soutenir? W d ad esses Nous es u sons un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves à nos ac v és Vous avez p e NDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET Sponsors: Ove eenkomst g de wet van 8 decembe 1992 d e de m ng van de pe soon ke evenssfee Wbesche m nemen Partners: Wilt u ons steune Sponsors: BIC: KREDBEBB responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles W OveEditeur eenkoms g de we van 8 decembe 1992 d e de besche m ng van de pe soon ke evenss ee ege we d uw naam opgenomen n ons ad essen Voulez-vous nous soutenir? d ad esses Nous es ut sons un quement pou a pub cat on d nfo mat ons e at ves à nos act v tés Vous Votre adresse est erronée ou vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le eopgenomen informatie. in ons adressenbestand. WeVeuillez gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding informatie inzake VIAsteunen? A Do Voulez-vous Bo e o d wo nous m u d ad esses Nous es uBosco, sons un quemen pou a de pub cade on denvoyer n van o Bd ma ons e aEBd ves àonze nos acu ons vwsteunen? és Vous avez pDonVIA eVBosco nemen de Wilt Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, Leopold II-laan 195, B-1080 Wilt ons Votre adresse estRoute erronée ou vous déménagé? nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous Sponsors: fich e e d y co ge vos coo données Don Bosco “Faire Route Ensemble” à adresse. la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. Jan De Broeckleet Peter Goossens, Léopold “Faire Ensemble” à avez la bonne Contactez VIA Don Comptabilité des adresses, àdes l’att. de JanBrussel De et Peter Goossens, Léopold VIA VIA Don Bosco V g g oo bestand We geb u ken deze gegevens a een voo de ve sp e d ng van nfo mat e nzake onze act v oordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Sponsors: VIA Don Bosco bes“Faire and We geb ken deze gegevens aBosco, een voo vepar sp edoor dDon ng van n etdonnées ouPeter ma e nzake ac envPeter e Goossens, en U hee onbepe oegangs en co435ec8034101 e Compte Bancaire: Route Ensemble” àu laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Comptabilité des adresses, àVIA l’att. de Jan Decoo Broeck Goossens, Bd Léopold fich e d y co ge vos VIA Don BoscoPa k Vereniging uw adres onjuist of bent uen verhuisd? Gelieve ditet tede melden aan Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Janonze De Broeck Leopold R 59 II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangscorrectierecht van de ons over bewaarde informatie. VIA Don Bosco voor Ethiek II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou mail: info@viadonbosco fich e e d y co ge vos coo données 15 Compte Re es onjuist of bent u verhuisd? dit Par te melden aan +VIA Bosco, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Pa 435-8034101-59 Reknr.: 435-803410 FomatPa we n g Pa ne Bancaire: 15Vereniging II 195, B-1080Gelieve Bruxelles. téléphone: 32Don (0)2 427 47Adressenadministratie, 20 kan ou par mail: Ethiek 435-8034101-59 Compte Bancaire: II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat perinfo@viadonbosco.org. telefoon: (0)2 de 427 47 20 of ons per e-mail: Reknr.: Assoc van doo oveviadonbosco@skynet.be. u bewaa devoornfo de ons de n ook oinfo@viadonbosco.org. ma eecht+ 32 BAN BE84 4358 0341 01 5, B-1080 ech Brussel. van Dat kan ookdoo per telefoon: + ove 32 (0)2 u 427bewaa 47 20 of per e-mail: Reknr.: 435-8034101-59 in de Fondsenwerving Netwerk: 435-8034101-59 IB Association pour Association Pa IBAN: ne BE84 Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992mconcernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier 4358 Ethiek 0341 0159 in de Fondsenwerving IBAN: BE84 4358pou 0E 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Association pour Partners B0341 C voor KREDBEBB Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre 1992 la1992, protection larelatives vie privée, vosactivités. coordonnées sont insérées dans notre IBAN: BE84Vereniging 43580341 0159 une Ethiqueune IBAN: 4358 0159 BI une Ethique dans dan voor Ethiekin ons adressenNous lesbescherming uniquement pour8concernant la publication d’informations à opgenomen nos Vous avez pleinement le droit defichier consulter notre Overeenkomstig de wet van december die dede bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uwVereniging naam opgenomen Association pourBE84 BIC: KREDBEBB omstig de wet d’adresses. van 8 december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam ons adressenNutilisons m m9052 m BIC: KREDBEBB la Ré IBAN: BE84 4358 03 in de Fondsenwerving une Ethique dans Partners BIC: KREDBEBB Nousuitgever: les utilisons uniquement pour la d’informations relatives à 78, nos activités. Vous avezinpleinement le droit de consulter notre Verantwoordlijke Albert Van Hecke, Maaltemeers Zwijnaarde Wilt u ons steunen? KREDBEBB fichier et d’y corriger vos coordonnées. BIC: KREDBEBB la Récolte de Fonds la Récolte de Fo bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U hee€ onbeperkt toegangsen correctiein de Fondsenwerving We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U hee onbeperkt toegangsen correctieune Ethique dans Sponso s Partners fichier et d’y corriger vos coordonnées. Partners laSponsors: Récolte 15 de Fonds BIC: KREDBEBB Sponsors: recht van deVIA doorDon onsBosco over u bewaarde informatie. de door ons over u bewaarde informatie. Sponsors: Sponsors: Sponsors: 15 Sponsors: la Récolte de Fonds 15 k Sponsors: Sponsors: 15 13/08/14 09:17 Sponsors: VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Partners: Sponsors: Reknr.: 435-8034101-59 wVou e Sponsors: s: Sponsors: Partners: g Pa ne 13/08/14 09:17 15 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Partners: Vou ez-vous no Voulez-vous nous soutenir? Partners: Wilt u ons steunen? BIC: KREDBEBB V A Do W tSpou ons steunen? Voulez-vous nous soutenir? en 15 o VIAsteunen? Don Bosco Vou e vou nou ou13/11/14 Wilt u ons steunen?Wilt u ons o VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 16:37 Spon V A Don Bosco VIA Don Bosco13/11/14 VIA Don Bosco Spo o Spon16:37 o DB Mag FRE n°4-14.indd 15 Compte Bancaire: A D B VIA Don Bosco Comp V A Don Bosco VIA DonBancaire: Bosco Compte Spon o Sponsors Reknr.:C435-8034101-59 Vereniging voor Ethiek 435-8034101-59 m B Comp e Banca e Reknr.: 435-8034101-59 VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 13/08/14 09:17 Reknr.: 435-8034101-59 435-8034101-59 5.indd 2 2/09/16 14:29 Association pour 435 81 Rekn 4358 0341 01594358 0341 0159 in de Fondsenwerving IBAN: BE84 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 435-8034101-59 16:37 IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 Association pour IBAN: BE844358 43580341 0341 0159 IBAN: BE84 0159 une Ethique dans 59 Vereniging voor Ethiek 15 A Assoc a on pou 15 435 8034101 BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB BAN B une Ethique dans BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB BAN BE84 4358 0341 0159 BAN Récolte Fonds in de Fondsenwerving VDB la Mag SOW de n°3-14.indd 15 Assoc a on pou la Récolte de Fonds B C KR DB BB VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 13/08/14 09:17 BAN BE84 4358 une E h que dans Ve en g ng voo E h ek Sponsors: Sponsors: R BC K B C KREDBEBB Sponsors: rs:

an 8 december 1992 d e de bescherm ng van de persoon ke evenssfeer rege t werd uw naam opgenomen n ons adressenOvereenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke l eze gegevens a een voor de verspre d ng van nformat e nzake onze act v te ten U hee€ onbeperkt toegangs- en correct eer u bewaardeopgenomen nformat e in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspr

activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaa Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Wi t u onsHecke, steunen?Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

ng voor Eth ek ndsenwerv ng

Partners:

V A Don Bosco Reknr 435-8034101-59 Partners BAN BE84 4358 0341 0159 Partners B C KREDBEBB Ve en g ng voo Eth ek n de Fondsenwe v ng

une E h que dans

W t u ons ste V A Don Bosco Rekn 435-803 BAN Assoc at on pouBE84 435 B C KREDBEBB


Educaid.be: met verenigde kracht voor het recht op onderwijs Onderwijs is een basisrecht en een voorwaarde voor duurzame groei en ontwikkeling, waar dan ook ter wereld. Dit is ons motto bij VIA Don Bosco, en gelukkig staan we daarmee niet alleen in ons land. Samen met een 50-tal andere leden maakt onze organisatie deel uit van Educaid.be, een platform dat ijvert voor de onderwijs- en vormingssector in de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

3

groepen rond gender, milieu en technisch- en beroepsonderwijs. Voor VIA Don Bosco is dit een mooie kans om succesformules uit onze partnerscholen in Afrika en Latijns-Amerika te delen met anderen. Zo publiceerden we in 2016 een artikel over onze tewerkstellingsbureaus en de kracht van partnerschappen tussen beroepsscholen en bedrijven.

Educaid.be wil een plek bieden waar een bonte mengeling van actoren in dialoog kan gaan over onderwijs en internationale samenwerking. Naast een aantal bekende spelers (waaronder Plan International, UNICEF en Enabel3) zijn ook een aantal kleinere vzw’s en particulieren lid. Door onderling overleg en samenwerking professioneel te omkaderen en een duwtje in de rug te geven, ontstaat een synergie die elke lidorganisatie helpt haar eigen missie te realiseren.

Educaid.be en haar leden organiseren jaarlijks verschillende evenementen, waaronder lunch-seminaries en workshops. In mei stond de jaarlijkse conferentie op de agenda, die deze keer werd georganiseerd in tandem met Educaid’s tweelingszusje Be-cause health, het Belgisch platform voor gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking. Beter opgeleide burgers dragen bij tot een gezondere samenleving, en vice versa. Maar liefst 250 deelnemers gingen in dialoog met een internationaal experten panel tijdens Health and Education: Stronger Together (Gezondheid en Onderwijs: Samen Sterker).

VIA Don Bosco maakt deel uit van de Educaid.be stuurgroep, waar we de dagelijkse werking van het platform opvolgen en waar beslissingen worden genomen rond strategie en beleid. De concrete realisaties van Educaid. be zijn te danken aan een aantal projectgroepen die vorm krijgen rond specifieke thema’s. Verschillende collega’s van VIA Don Bosco nemen deel aan de project-

Wil je meer weten over Educaid.be, ga dan zeker een kijkje nemen op de gelijknamige website! // Kaat TORFS

1 Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand; 2 Association pour la Promotion de l’Éducation et de la Formation à l’Étranger; 3 Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Thema // Educaid.be

In 2010 besloten een aantal organisaties die actief zijn rond onderwijs en internationale samenwerking, dat het hoog tijd was om hun krachten te bundelen. Zo kwam het dat VIA Don Bosco – samen met oprichters VVOB1 en APEFE2 – aan de wieg stond van Educaid.be, het eerste Belgische platform dat ‘Education’ (onderwijs) en ‘Aid’ (hulp) succesvol verzoent.


4

Peru en Ecuador op weg naar een duurzame toekomst

Internationale Samenwerking // duurzame toekomst

Goed nieuws: vanaf 2022 maken de beroepsscholen in Peru en Ecuador geen deel meer uit van ons programma. We zijn ervan overtuigd dat ze tegen dan zelfstandig hun werking kunnen verderzetten. In het kader van hun weg naar financiële duurzaamheid trok een delegatie op leerreis naar onze ex-partners in Colombia. Sinds vier jaar zetten zij, na vele jaren ondersteuning door VIA Don Bosco en dankzij u, hun werking zelfstandig verder, en met succes.

“Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime.” Vissen naar een duurzame toekomst De oorsprong van dit spreekwoord is gecontesteerd, omdat het door verschillende personen of volkeren wordt geclaimd. Wat wel vaststaat, is dat deze oude wijsheid de tand des tijds heeft doorstaan. Ondanks de licht paternalistische ondertoon, is dit adagium ook in ontwikkelingssamenwerking belangrijk. Vertaald naar onze context is het niet de bedoeling dat VIA Don Bosco de beroepsscholen in het Zuiden tot in de eeuwigheid blijft ondersteunen. Ons werk is pas volbracht wanneer we onszelf overbodig maken. Daarom is ons programma erop gericht om scholen financieel duurzaam te maken, uitgerust met de nodige competenties om een kwaliteitsvolle school te runnen.

De weg naar duurzaamheid is lang en hobbelig. De vislijn knakt al eens en sommige wateren bevatten nu eenmaal niet veel vis, oftewel geldschieters die de dagelijkse werking van de school kunnen of willen financieren. De uitdagingen voor onze scholen zijn enorm: kwaliteitsvol beroepsonderwijs vereist kostelijke infrastructuur en uitrusting van praktijkateliers; financiering van de overheid is vaak afwezig of ondermaats; en ook inschrijvingsgeld brengt geen soelaas omwille van onze kansarme doelgroep. U begrijpt het, financieel op eigen benen staan is op die manier niet evident. Toch gaan wij samen met onze partnerscholen de uitdaging aan! Peru en ecuador op eigen benen Onze partnerlanden Peru en Ecuador zijn klaar om de stap naar zelfredzaamheid te zetten. Na 2021 zullen we onze financiële relatie met hen stopzetten, vanuit de overtuiging dat ze daarna in staat zijn om zelf de scholen draaiende te houden, voor dezelfde doelgroep van kwetsbare jongeren.


Een land verlaten doen we niet zomaar. Gedurende vijf jaar bereiden we de scholen voor op een duurzame toekomst. Enerzijds versterken we hun capaciteiten om de school te beheren en kwaliteitsvol onderwijs te organiseren. Anderzijds werken we met hen rond het diversifiëren van hun inkomsten. Colombia: een succesverhaal Het warm water hoeven we niet uit te vinden. Het is niet voor het eerst dat VIA Don Bosco mooie resultaten boekt en een land met succes kan verlaten ten voordele van andere landen die de steun beter kunnen gebruiken. India was een mooi succesverhaal, maar dichter bij Peru en Ecuador was Colombia dat ook. Eind 2013 beëindigde VIA Don Bosco er de financiële relatie met de lokale beroepsscholen. Ze slaagden erin om hun werking verder te zetten, met vallen en opstaan weliswaar. Ze kunnen nu uitpakken met een duurzaam netwerk van beroepsscholen die jaar in jaar uit aan duizenden kwetsbare jongeren toekomstperspectief bieden. En daar zijn ze terecht trots op! Om van hen te leren, trokken onze partners uit Peru en Ecuador in juli op leerreis naar Colombia. André uit Ecuador legt uit waar het om draaide: “De context verschilt van land tot land, maar de missie om het op te nemen voor de meest kwetsbare jongeren is dezelfde. Duurzaam worden is een gedeelde noodzaak. Ik ben naar hier gekomen om te leren welke richting we kunnen inslaan, en welke ‘valse wegen’ we beter kunnen vermijden”.

Back to work! De leerreis rond duurzaamheid was een belangrijke stap op de moeilijke weg naar zelfredzaamheid. Maar we hebben nog werk. De komende drie jaar zullen cruciaal zijn. Verdere inspanningen moeten worden geleverd en de nodige investeringen moeten worden gedaan om een duurzame toekomst voor te bereiden. Met uw steun zal VIA Don Bosco de scholen intensief begeleiden op hun pad. “Het gaat niet gemakkelijk zijn, maar we zijn niet alleen”, aldus Juan uit Peru. Of zoals Jeisson uit Colombia het uitdrukt: “Vandaag zijn er nieuwe wegen voor ons opengegaan. Er bestaat een wonderbaarlijk potentieel.” Voor ons nieuw programma 2022-2026 kijkt VIA Don Bosco al uit naar andere landen die onze expertise nuttig kunnen gebruiken. We blijven paraat! //

Onze collega Laura omringd door de delegaties uit Peru, Ecuador en Colombia.

Laura ELIAERTS en Bram REEKMANS

5 Internationale Samenwerking // duurzame toekomst

De deelnemers bezochten de verschillende schakels in het netwerk van beroepsscholen in Colombia en namen deel aan workshops van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP). Verschillende pistes en valkuilen op de weg naar duurzaamheid werden onder de loep genomen: financieel beheer, kostenoptimalisatie, diversifiëren van inkomsten, efficiënte coördinatie tussen actoren, sterke schoolondernemingen, verhuur van aanwezige infrastructuur en materiaal, digitalisering, allianties met overheidsinstellingen, lobbying voor overheidssteun, allianties met bedrijven, … De mogelijkheden zijn legio,

maar de uitwerking ervan vereist de nodige expertise en bedachtzaamheid.


Leerkrachten, bedankt! Het mooiste dat je een kind kunt geven, is een kans. En kansen geven, dat is wat leerkrachten doen, dag in dag uit. En daarom kan hun rol in onze maatschappij moeilijk worden overschat. Op 5 oktober, Internationale Dag van de Leerkracht, zetten we bij VIA Don Bosco de leerkrachten extra in de bloemetjes. Want ze zijn het waard! Tegenwoordig wordt van een leerkracht zeer veel verwacht. Pedro De Bruyckere, onderzoeker en pedagoog, maakt dit op enigszins ludieke wijze duidelijk op zijn blog waar hij sinds kort een lijstje bijhoudt van alles wat volgens de media in het onderwijs aan bod moet komen: financiële geletterdheid, leren samenleven, leren mediteren, burgerschap, beter leren slapen, bewustwording over privacy, omgaan met stress en burn-out, digitale vaardigheden, klussen, interesse in politiek, ondernemen, reanimeren, … Noem iets, en het staat in de lijst.

6 Wereldburgerschapseducatie // Leerkrachten

Zonder een waardeoordeel te vellen over deze verwachtingen, toont het wel aan dat we als maatschappij veel druk en verantwoordelijkheid leggen bij scholen en leerkrachten. Elke dag doen ze hun best om meer en beter te doen, en zoveel mogelijk verwachtingen in te lossen. Leerkrachten zijn de stille helden van onze maatschappij en verdienen een pluim voor hun toewijding om kinderen en jongeren de kansen te geven die ze verdienen. Bedank daarom samen met ons alle leerkrachten ter wereld op de Internationale Dag van de Leerkracht.

teacher

BECAUSE

superher ISN’T A OFFICIAL JO N B TITLE

o

Bedank alle leerkrachten Vind jij ook dat leerkrachten eens extra in de bloemetjes gezet mogen worden? Hou dan op 5 oktober de Facebook-pagina van VIA Don Bosco in de gaten, en deel het filmpje dat we die dag lanceren. Saved by the Bell Onze collega’s van Studio Globo vragen scholen om op 5 oktober de schoolbel extra te laten luiden. Hierdoor vragen ze aandacht voor miljoenen kinderen op aarde die geen toegang hebben tot onderwijs en hun leerkrachten niet kunnen bedanken. Jouw school inschrijven en gratis lessuggesties: www.savedbythebell.be. //

Bram REEKMANS


De Don Bosco gemeenschap: één grote dynamische familie De meeste onder jullie zullen dit wel weten, maar niet iedereen beseft hoe omvangrijk het werk van Don Bosco is. Dit overkomt eveneens mensen die pas bij VIA Don Bosco beginnen te werken. En dit horen we vaak als wij een woordje uitleg geven over alle facetten van de salesiaanse beweging. Don Bosco was visionair: hij heeft niet enkel scholen gesticht in vele landen. Ook buiten schoolverband zijn de salesianen erg actief. Men kan zich op zoveel manieren inzetten voor kwetsbare jongeren. Wat voorbeelden? Hier gaan we! De meer dan 3600 scholen van Don Bosco vindt men anno 2018 in 140 landen: zowel ASO als BSO/TSO, tot zelfs universiteit toe. Meer dan 1 miljoen leerlingen en bijna 70.000 leerkrachten maken deel uit van dit immens vlechtwerk wereldwijd. Bij veel scholen horen bovendien internaten. U begrijpt dat hier veel coördinatiewerk bij komt kijken. VIA Don Bosco ondersteunt dit in Zuidelijke landen.

De Zusters van Don Bosco zijn eveneens goed vertegenwoordigd, in meer dan 90 landen. Zij vervolledigen het werk van de salesianen en richten hun aandacht voornamelijk op meisjesonderwijs, speelpleinen, kinderdagverblijven, gezinsondersteuning, en op de begeleiding van kansarme meisjes en vrouwen in moeilijke landen. De zusters van Don Bosco zijn tegelijk verantwoordelijk voor Vides, het internationaal vrijwilligerswerk voor jongeren in het buitenland.

1 Ecosoc : Economische & Sociale Raad van de Verenigde Naties

Don Bosco heeft zich vanaf de start omringd met competente leken die hij zijn Medewerkers noemde. Vandaag wordt deze beweging voortgezet: maandelijks zorgen ze voor vorming- en ontmoetingsmomenten in de geest van Don Bosco. Oud-leerlingen zijn graag geziene gasten in de Don Bosco familie. Ook zij blijven zich vaak inspannen voor het goede: er worden samenkomsten georganiseerd om bij te praten, te netwerken en wederzijds dienst, advies en hulp aan te bieden. Kortom, de Don Bosco identiteit blijft na meer dan 200 jaren nog steeds groeien. Wij zijn er bijzonder fier op. Op www.donbosco.be vindt u alle details over deze en nog andere deelgroepen van de Don Bosco beweging. //

Etienne VANDERCRUYSSEN

7 U & Wij // dynamische familie

VIA Don Bosco maakt tegelijk deel uit van het Don Bosco Network, een groepering van alle salesiaanse ngo’s actief op vlak van educatie in ontwikkelingssamenwerking. Internationaal pleidooi voor kansarme jongeren gebeurt zowel bij Verenigde Naties (Ecosoc1) als in Genève (Rechten van de Mens) en bij de Europese Unie (Don Bosco Internationaal).

Don Bosco Jeugddienst en Don Bosco Youth Net vormen en begeleiden jongeren in hun traject van animator en bij hun inzet als vrijwilliger in binnen- en buitenland. Onze Jeugddienst laat zien hoe uniek en waardevol de Don Boscosfeer is op speelpleinen en vakantiekampen: plezierig engagement blijft een krachtige hefboom voor de toekomst.


DIT NUMMER UITGELEZEN? GEEF HET DAN GRAAG DOOR AAN EEN FAMILIELID, VRIEND(IN), BUUR OF COLLEGA. HARTELIJK DANK!

OP DE AGENDA 2018 22 september – 15 oktober School 2 School reizen Don Bosco scholen India - België www.viadonbosco.org/nl/blog 26 september

e-Learning Africa Rwanda Kigali www.elearning-africa.com

5 oktober

Internationale Dag van de Leerkracht www.savedbythebell.be/nl

16 oktober

Studiedag Migratie in het onderwijs (11.11.11) Brussel /Schaarbeek www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair

18 oktober

Youca dag Vlaanderen www.youca.be

23 oktober

SDG Forum - Duurzame Doelstellingen Brussel www.sdgs.be/nl/sdg-forum

20 november

Internationale Dag voor de Kinderrechten www.un.org/en/events/childrenday

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al bijna 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2018 nr 5  

Samen op Weg 2018 nr 5  

Advertisement