__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMEN OP WEG 4

Tweemaandelijks tijdschrift 2019 // jaargang 27, nr. 4 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

IN DEZE EDITIE: 3/ Uw giften worden goed besteed 4/ Het leven zoals het is in Bolivia 6/ De jeugd van tegenwoordig 7/ Uw nalatenschap kan een school openen!

EDUCATION CHANGES THE WORLD


gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw s zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren en en eerkrachten op om aanbod attract es voor de k nderen organ seert we de eer ngen 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober Sav te vrienden, mobiliseren om het recht op onderwijs te met nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extrawereldwijd u d te beFormation en voor het recht op onderw s deWereld.be // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre 25 novembre Confé Lemonde.be // A l’agenda Agenda Lemonde.be // A l’agenda goede spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? Coopération audan Déveook oppement e zomerverdedigen. mocht ik in India, Ik samen 9 Belgische wilmet hen – De enDon u –Boscobeweg ngbedanken w een feestevoor k startschot geven Naar aan e d ng v nkrachten, dans en nog zovee meerwaarom Kortom Contacteer dan onze medewerkers ontw kke ngseducat e ème opnieuw ontdekken ik bijvoor VIAhet La quatr heeft er opconfére vr da ng Don Bosco 200 3 oktober: Saved DeWereld.be // by OpthedeBellAgenda ube aar voor Don Bosco op een Open Happen ng de inzet! Beste vrde enden nnze Bosco werk. Van straatkinderen tot kandidaat 4deuren weekends van november-december nfocyc us BTC 25 november 2014 educa d conferent e L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème “Genre opengoo en ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 4 week-ends de novembre-décembre Format on 25 novembre Conférence educa Jong en oud a e vrFormat enden on u t d e ru me 25 “fam e” van Don act e p aats n hd 4ontmoette, novembre-décembre novembre Conférence educa d De geven ddie v eg kweek-ends kan b navan nde e Internationale ge oven he a wee dens ons ga ad ne n S n P e e s Wo uwe o op 6 ge ondernemers ik Naar het raakt me da eestelijk startschot aanleiding de dag van de Leerkracht Ik –Georganiseerd en – dan ook déveon oppement est unehen format on quu dag donne une vue V A Don aura eu dans es oca Coopérat au Déve w naarde zome s A s kCoopérat Waar? Hee Be door Bosco Bosco zwa noppement uwil tgenod gdg ëvoor een van o G obo de ugk ben khappening zodeugd b oppement me we opSaved de byecep e na ontmoet de euchang s ev e ngStud n de on Déve o op een Happening. heeft er op vrijdag 3au oktober opnieuw eenBosco Saved by eeds the bell ok3 obe 20 eseptember: Open Don 200 oktober: the Bell eds opnieuw. Enus het doet onwaarschijnlijk DeWereld.be //k door Op de Agenda DeOpen nfocyc georgan seerd het BTC het Be g sch De v e de nte nat ona e Educa d be confe ent e heeft a s thema Beste vrienden, La quatr ème conférence nternat d ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr pt on sont d sp hebben kunnen ea se en d aa k denk dan aan onze bas ek van Koeke be g Beste vrienden, e op ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met http //openhappen ng w x com/ s m Stud o G obo en an mat e n het aanbod attractde es voor de kème nderen seert Lemonde.be // A l’agenda bedanken voor inzet! La quatr conférence organ nternat ona eroep dE te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd ontw ngsagentschap swe een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p aatsv nden n de DeWereld.be // Op de Agenda L die nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éducat on DedDon Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht en dag van kke ontmoeting de actie in het Nederlandstalig onderwijs avond ezDeWereld.be ngenStudio e Globo, ze o gan see den maa ook // Op de Agenda prob émat que des re at ons Nord / Sud Les week-ends the date car pour de ancer ngaleerkrachten van eende cd met euwe Bosco ederen een extrakevee en extr Voor meer nformat www savedbythebe be Lvoornfocyc esensibiliseren organ sée par CTB agence benege de 3Don comme thème Genre et éducat on dans a om samen met onsealeerlingen teonze en jubeljaar voor op en een Open Happening. heeft ereopDeze vrijdag oktober opnieuw Saved bell e met racties voor de kinderen, roepen weDon de leerlingen en ove om Maa zomer ikain India, samen aan de saorganiseert, es het van pa neBosco scho hee op s aan ookmocht nog een vanby the ande ees9 eBelgische

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

oorwoord

geeft van de nternat ona eOpen samenwerk ngzomer en Noordoka en van BTC Agenda enenden deta seu voodans de nsch v ngen déve oppement estde une format qu donne es ocaux dez an CTB Deze mocht ik in India, samen met 9une Belgische 20 september: happening Don Bosco 200 3 on oktober: Saved by de the Bell vue Beste vr aura

abordent thémat ques auss var ées que eamma contexte part c overa pants estAgenda p afone Jongonderwijs en vrienden uitktentoonste die ruime “familie” van Don plaats in honderden scholen in eu het land. Samen met déve oppement est une format on qu une vue aura dans esdan ocaux de a CTB mobiliseren om het recht op wereldwijd tedes ed.be Don Boscoliederen, extra veel enealle extra luid voor het recht op onderwijs ng een goede spreker spektake Op dees we eAgenda d4een U zanfocyc woud, d dee ne ate sbellen onde de nd uk znovembre: n donne acactie e en op he Houd p og kvast hoop van ha e en week-ends novembre-décembre: Formation 25 educaid leerkrachten, ik bij Lemonde.be //onge Adel’agenda Zu//dre at De wuitgenodigd nemers aanzetten tot nuvConférence besch de dagoptredens adontdekken voktober: n waarom eook agenda want omvoor leerkrachten, opnieuw waarom ikactie bij VIA d ensemb eWil de a coopérat onontdekken nternat ona ekbaa de aopnieuw nscr3onderwijs pt on sont dbyspon b VIA es sur e Lemonde.be // A l’agenda DeWere d be // Op Agenda Bosco us zijnvoor voor eendeelnemen dag van ontmoeting Studio Globo, dieet de inde het Nederlandstalig 20 september: Open happening Don Bosco 200 Saved the Bell ker, spektakel, optredens, overal en iedereen. je met je school? Coopération au Développement économ que nternat ona anthropo og emogen env Quand 25 novembre de p– De o d eook onze onge en hebben nNaar e eta en eaInternationale on moe en d nadaa Hou zeke 20 happening Don Bosco 200 3u oktober: Saved by the Bell ensemb eOpen de coopérat onopgeze nternat ona edans de dronnement nscr pt on sont spon btot es sur eur sdan te n dedigen. Ik van wil hen enec uden –september: dan bedanken voor Don Boscobeweging wil eenafeestelijk startschot geven aanleiding van denog dag van dede Leerkracht Don Bosco werk. Van straatkinderen kandidaat workshops muz ek en en zovee meer Kortom Contacteer en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat reflect e op houdvoor nghet en gedrag en hen bewust maken de og st Les eke edenen sDeze het aanta dee nemecar tot ra 250 zome k snbepe nd aktdes samen me 9og Be prob émat que des re atvan ons /erSud week-ends the date pour sons nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: LaNord quatrième conférence internationale d’Educaid.be a moch he kade van ons a ec You h 4 Change onze ac v e enka ende n de ga en! jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell nzet! prob émat que des at ons Nord Sud act Lesons week-ends date car sons og st ques a derehuman ta re / es des ONG outheencore a pour des oùra Conference Cente

Ik Ik wil hen – en u – dan b bedanken voor de inz

ondernemers ikopNaar ontmoette, het raakt mengsedu lancering van een met l’agence nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en luid testartschot bellenlavoor hetdie recht onderwijs Don Boscobeweging wil jonge een feestelijk geven aanleiding van de Internationale dag van nds van november-december: Infocyclus BTC 25cd november 2014: educaid conferentie L’Infocycle organisée paraa la CTB, belge de comme thème “Genre et extra éducation dans et Leerkracht jonge ondernemers die ikonze ontmoette, het raakt een dag waarop we deuren opengoo en ontw kke opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 /De 423 20 87. 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid De Don Boscobeweging een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale van de ste vrienden, ee kdag ach en euwest onpdekken waa om k Jong en oud,mond alle vrienden uitwildie ruime “familie” van Don actie plaats inque honderden scholen inme hetpratique”, land. Samen met Wanneer 25 november 2014 moge kheden tot act ef burgerschap Onderwerpen abordent des thémat ques auss var ées contexte part copn afonné à 250 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en embe voordeeiedereen. Wil jeHappening. deelnemen met jepants school? voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een 20 sep Open happen ng Don Bosco 200 3 ok obe Saved bySave he steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux la CTB. Agenda et modalités Coopération au Développement abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est p afonné à 250 Waar? Heelnog België. Georganiseerd door: VIAgenre Don Bosco voor het jubeljaar voorvoor Don Bosco op sep een Open Happening. heeft er opdie vrijdag 3 oktober opnieuw eenDeWereld.be Saved by the bell Haute // Op de Agenda prob émat que du 139 1000 Bruss Bosco uitgenodigd een dag ontmoeting Studio Globo, de actie inAgenda het Nederlandstalig onderwijs steeds opnieuw. En doet onwaarschijnlijk deugd au Développement Agenda Maa he bes e moe komen n embe zu en Don we k Van de s aa kBTC-CTB nde en kan DeWereld.be // de Waar? Don Bosco Zw naarde Waar? Hee workshops, muziek eninternationale dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar Conference Centre Espace acqmotte zoaCoopération s de nternat ona ezijnBelgisch econom sche omgev ngvan antropo og eenhet yclus georganiseerd doord'ensemble het BTC, het De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema économ que nternat ona anthropo og eroepen env ronnement 25 novembre 2014 Jong oud, alle vrienden uitOp die ruime “familie” vanBosco DonQuand actie plaats in honderden scholen in ohetBe lang La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a en Lemonde.be // A l’agenda de laStudio coopération et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save //openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met ng financieel beheer 25 november: Educaid conferentie en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen leerkrachten op om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Lemonde.be // Ad’Educaid.be l’agenda La quatrième conférence a économ que ona anthropo ogplaatsvinden ee internationale env ronnement Quand 25 novembre ween voo soverzicht e een vo waa dinfo ge ca Fcobeweg LAMMENS om te zien dat ook Belgische gemotiveerd een dagkee waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02dea/neme 20 ge 87. ingsagentschap, opleiding dieee een “Gender en onderwijs in decommun praktijk”, en zal in deDon ze zomer mocht ik inde India, samen met 9nternat Belgische P d http //www btcctb org/fr/ nscr pt on us d info http //ww onde sGlobo, dsPe2014 on moe hede Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio diek de het Nederlandst L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre etleerkrachten éducation dans lap pratique”, eteen De Bo ngHaute whet ee eof cho en Naa aaninStud eEspace de ng an naa e problématique relations Nord /us Sud. Les theet car pour des raisons logistiques le139 nombre Hoogstraat/Rue 1000 Brusse m L’Infocycle eu is human ta re hu pver en ng NGO-act vweek-ends tevan ten of de Meer nformat edate, op http //openhappen ng w x423 com/ sactie m ob Bosco zijneen uitgenodigd voor een dag ontmoeting Studio die de actie invoor Nederlandstalig onderwijs lancering van cdamet nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel enGlobo, extra luid te bellen het recht op onderwijs de human ta re es act ons des ONG ou encore aonge où Conference Centre acq Voor meer informatie: www.savedbythebell.be organisée par la des CTB, l’agence belge de comme thème “Genre éducation dans la pratique”, et zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren enoenGleerkr n de internationale samenwerkingvoe en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco campagne en om he ech op onde w s bovenaan D ec eu développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we onwaa de leerlingen zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en a de human ta re es act ons des ONG ou encore a où Conference Centre Espace acqmotte B oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen ng heeft e op dag 3 o obe abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. rkrachten, opnieuw waarom ik bij VIA s eeds opn euw En he doe sch n k développement, estontdekken une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om tentoonstelling, een goede spreker, Houd spektakel, optredens, overal enomvoor iedereen. Wil je deelnemen met je 20school? september: Open happening Bosco 200 DeWere dtebybe //Bell Op de A es. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nue beschikbaar. dag alvast vrij ine jesont agenda, want, Meer nfo www educa dAgenda be/n /event/educa dbe-conferent e-nform genderprob emat komen daar aan 20 september: happening Don Bosco 3veel oktober: Saved the d'ensemble deek la3Meer coopération internationale etque deAdu lasdeagenre d'inscription disponibles sur leur site internet. Save prob émat Haute 139 1000 Brusse sDon informatie op:bod http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. ing Don Bosco 200 oktober: Saved by Bell openhappen ng Voor meer te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra en extra luid het den rech op de eke agenda kthe gen sOp uKortom, e hAgenda van deWereld.be // Op de ong enOpen oud awereldwijd eSave enden u voor d ehet u200 me am eA Don ac e pbellen aa nvoor honde international, l’environnement, Quand :sur 25 novembre 2014 week-ends dean novembre-décembre: Formation d'ensemble deéconomique lapo internationale et denieuwe la mobiliseren d'inscription sont disponibles leur site internet. Lemonde be A agenda Lemonde.be // l’agenda te om het recht op onderwijs te lancering van een cd met Don extra veel en extra luid te bellen recht op onderwijs workshops, muziek enl’anthropologie, dans en nog zoveel meer. Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: deWereld.be // de prob émat du genre Haute 1000 Brusse sheeft n houding Bosco werk. Van decoopération straatkinderen tot kandidaat 4een week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence om e 4z139 en da ook Be e g sche ee//k educaid ach en gemo op en gedragproblématique en hen bewust maken van deNord logistieke is hetBoscoliederen, aantal deelnemers beperkt tot 250. Lemonde.be // A l’agenda Lemonde.be // A l’agenda des relations /que Sud. Les redenen, week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de an een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa d be conferent openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be tentoonstelling, een goede spektakel, optredens, overal enng voor iedereen. Wil je deelnemen Lemonde.be //raisons l’agenda au Développement Bonscr co nspreker, u genod gd oodeelnemen een dag an on moe ud ofeestelijk G obo dstartschot e dedac problématique des Nord / les Sud. Les week-ends the date, car pour des logistiques le nombre de onfo ganburgerschap. se relations en w een n actions na ona e november onde w scon e Coopération en eConference l’aide humanitaire, ONG ou encore laoptredens, où :Aorg/fr/ Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Meer http //www btcctb org/n /nfo nfocyc us gender-onderw s-de-prakt Peonze us ddes http //www btcctb pt on us dschool? nfo http educa be/egvm verdedigen. Ik wil –P en –Boscobeweging dan ook bedanken voor De Don wilS//www een tentoonstelling, een goede spektakel, overal en voor iedereen. Wil je met jeu87. een dag waarop we deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofhen 02Coopération /k423 20 Développement Wanneer: 25 2014 eden tot actief mondiaal Onderwerpen Filip LAMMENS verdedigen. hen en upt –Boscobeweging dan ook bedanken voor abordent des variées que lespreker, contexte participants est– plafonné àau 250. De Don wil een feestelijk geven Naar aanleiding van dedInternationale ge ondernemers die ikthématiques ontmoette, het raakt me participants n Kortom, om mende ons eeeduca ngen e oepen sensontwikke bdagde se P us daussi nfo http //www btcctb org/fr/ nscr on Pz startschot d esamen nfo http //www be/fr/event feestelijk startschot Naar aanleiding van Internationale dag vanIk dewil Leerkracht workshops, muziek enan dans en nog meer. Contacteer dan onze medewerkers abordent des thématiques aussi variées que ledecontexte est plafonné à 250. en ma e Georganiseerd nonderw hezoveel aanbod aus ac ooprakt de en voor oza gan ee we problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels voor het jubeljaar Don Bosco op een Open Happe n économique Bsgeven usse me a onze pa ne s u A ka en La ns workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. door: VIA Don Bosco La quatrième conférence internationale d’Edu ueel den? Dan deze vorm ng ets voor a s thema “Gender en s n de k” en Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 deDon inzet! sep embe Open happen ng voor het jubeljaar4voor Bosco op een Open Happening. heeft er 20 op vrijdag 3 oktober opnieuw een Sa beheer 25 onwaarschijnlijk november: conferentie inzet! weekends van november-december: Infocyclus BTC 25op november 2014: educaid co op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3Educaid oktoberde opnieuw een Saved byeen thedag bell économique l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 Directeur L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 eds opnieuw. Eninternational, het doet deugd 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 e mob se en om he ech onde w s we e decb ance ng an een cd me n euwe Don Bo co ede en een e a ee en e a u d e Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van deWere d be // Op de Agenda 4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie DeWereld.be // Op de Agenda 4 week ends de novemb e décembno

Filip LAMMENS Directeur

Ik wil hen – en u – dan ook qui eninzet! photos a l’agenda verpLemonde.be cht ngen a//s Averen g 30 ng?janvier 2015 pbedanken aatsvexposition nden n de okamet en BTC Agenda en deta voor devan

L’Infocycle organisée par la BTC-CTB, CTB, l’agence belgede de comme thème “Genre éducation dag waarop we onze deuren ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20Conférence 87. Haute 139,en 1000 Brussels umanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of den de Ame om d les ook pHoogstraat/Rue akhttp://openhappening.wix.com/ omopengooien. elaze unovembre-décembre: ei.s.m. Meereen informatie op: Studio Globo. Lemonde be Aet agenda 4 week-ends de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: educaid l’aide ka humanitaire, actions des ONG ouk encore où :Ook Conference Centre Espace Jacqmotte, 4 Rue week-ends novembre-décembre: Formation 25dans novembre Jong oud, alle vrienden uit ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in la hetprla Lemonde be agenda 4land. week-ends de Formation 25 novembre: Conférence educaid l’aide humanitaire, des ONG ou encore scholen la Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Ruediegoede développement, est une A formation qui donne une vue W ie ruime “familie” van Don les actions actie plaats in honderden inoùhet: Conference Samen met Coopération Waar? Don Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: V Bosco zijn uitgenodigd voor dag van ontmoe eninformatie: oon ngwww.savedbythebell.be een eded edoor: pe aauDon ekDéveloppement eden o–Bo e dan aeen enlaook oo ng ede een Coopé aDon on au oppemen une eBelgië. formation quiCoopération donne une vue aura lieu dans les locaux de CTB. Agenda Coopération auBosco Développement Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieoblematiek, komen daar aan bod.de au Développement problématique duWaar? genre. Hautemet 139, développement, 1000 Brussels te zien problématique dat hebben ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel Georganiseerd VIA Bosco openhappening Voor meer vepvan gen wop hen –Globo, en u bedanke De obeweg wNederland een etec Bosco zijn est uitgenodigd voor een dag ontmoeting Studio die deDéve actie in het kans om hen te ontmoeten en hen De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be Coopération au Développement du genre. Haute 139, 1000 Brussels La d'ensemble de la coopération internationale et de laqu iging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft een dag van inspant ontmoeting Studio Globo, die de actie inInfocyclus het Nederlandstalig onderwijs 10 oktober: Vorming beheer november: Educaid conferentie Definancieel georganiseerd doord'ensemble het BTC, hetde25 Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft alshet thema Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. en animatie. In aanbod: attracties voor de kinde wo hop mu e en dan en nog o ee mee Ko om Con ac ee dan on e med La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a La quatrième la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site inte fo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event Meer informatie op:b ater http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. oo“Gender hed’Educaid.be ube aa Bo o en animatie. Injanuar het aanbod:2015 attractiestot de kinderen, organiseert, roepen webelge de leerlingen en lee ontwikkelingsagentschap, isvoor opleiding die een overzicht onderwijs inDon de praktijk” Laeen quatrième conférence internationale aoo 27 -11 2015 9e 29 november 2014 ha 5 kan jaar organisée par la CTB, l’agence deweek-ends comm om ons leerlingen tetroepen en nmet gesprek te Dsensibiliseren voo bee d opispraktijk”, ok obe Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :5 http://www.educaid.be/fr/event de nze ! februar problématique des relations Nord /enBTC Sud. Les ontwikkelingsagentschap, een opleiding die “Gender en onderwijs inL’Infocycle de praktijk”, enthème zalthe plaatsvinden de voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen en in leerkrachten opproblématique om L’Infocycle par dag la CTB, l’agence belge deen comme et éducation dans laDon pratique”, istracties dezesamen vorming iets voor alsgaan thema “Gender en onderwijs de enorganisée zaleen overzicht lancering van cd met Boscoliederen, openhappening Voor meer informatie: organisée par la 4“Genre CTB, belge de comme thème 4deu weekend van novembe de embe n o uwww.savedbythebell.be 25 novemb Leen nl’agence oin elokalen oynieuwe gan pa avoor CTB een waa op wewww.savedbythebell.be on eL’Infocycle opengoo on w ng educa e@ anl des relations Nord /internationale Sud. Les week-ends date, car pour des raisons logistiques week end de novemb ee dé emb e et Fo ma ong en oud aée eBTC. enden uen dle ere lancering van een cd nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen het geeft van de samenwerking en deet Noordvan de Agenda detai openhappening meer informatie: L’Infocycle organisée par Voor laSaved CTB, l’agence belge de comme thème en “Genre éducation dans la pratique”, et 20 september: Open happening Don2015 Bosco 200 3 oktober: by themet Bell développement, est une formation qui donne une vue aura 30 anv er expos t on qu met en photos a 4 week end de novemb e dé emb e Fo ma on abordent des thématiques aussi variées que le contexte geeft van de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la développement, est une formation qui donne une vuele contexte aura lieu les locaux de la CTB. Agenda etspektakel, modalités développement, est unedans formation donne une vue aura dans mobiliseren om het recht//op te we Don Boscoliederen, extra veel en extra luid te een bellen hett recht onderwijs tentoonstelling, goede spreker, optred Ben jeanv (bestuurs)lid van vereniging die zichop inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft eld.be // als Op de Agenda Were dmeerdaagse Brasschaat déqui eest oppemen eàu?250. une odegma on qug ichtingen vereniging? plaatsvinden in wereldwijd de lokalen vanvoor BTC. Agenda en details voor Coopé aeen on au abordent thématiques aussi variées que participants plafonné 4een week-ends deonderwijs novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid 30 er 2015 expos on qu met en photos a Waa ?Zuidrelaties. Don Bo co naa deaura Waa Be ëlieu développement, est tentoonstelling, une des formation qui donne une vue lieu dans les locaux de la CTB. Agenda etnoppemen modalités DeZw infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nuoDéve beschikbaar. Houd dag alvast Lemonde.be A l’agenda Bo genod gd ooGeo een een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen d'ensemble de laje coopération internationale etHee de la d'insc Coopé a on au Déve oppemen Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in agenda, want, om Lemonde.be // A l’agenda international, l’environnement, d'ensemble de la coopération internationale etonderwijs d'inscription sont disponibles sur leuren d'ensemble deéconomique coopération internationale desite la internet. d'inscription so Dde la gla sont g disponibles BTC B gnog DSave pédagogie salésienne workshops, muziek enl’anthropologie, dans zoveel meer. Kor pédagog eDan sa és enne eker, spektakel, optredens, en ook voorin iedereen. Wil je deelnemen metvrij je school? een project het Zuiden? istot deze vorming iets voor als thema “Gender in praktijk”, en emb e etma de oopé aobo nontwi na 27 januari 2015 -11 februari 2015: 9e mber 2014: haïti 5 hen jaar later international, Quand :dzal 25 novembre 2014 Coopération audan Développement d'ensemble de la coopération internationale ethouding deen laop sur leur internet. Save reflectie op enl’environnement, gedrag enopenhappen hende bewust maken van de logistieke redenen, heton aantal beheer jewil initiatief? inschrijvingen volgen. Houd dehouding dag alvast in jeéconomique agenda, Mee nInternationale o dans ma een hd'inscription pproblématique ng wen com m ud o Gisaanbod des relations Nord Sud. Les week-ends the da en/ site an eaS nmedewerkers he aedee dedigen. Ik –2010 en uoveral –de bedanken voor workshops, muziek enl’anthropologie, nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze De Don Boscobeweging wil een feestelijk aanleiding van de dag van Leerkracht reflectie opstartschot engeven gedrag en het henNaar bewust maken van deNord redenen, is de het aantal deelnemers 250. Opvan 12 anua een ve woestende aa dbev ng 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie problématique des relations / logistieke Sud. Les week-ends the date, car beperkt pour des raisons logistiques le nombre de problématique des relations Nord /tot Sud. Les week-ends date, car pédagog sa enne 30 janvier 2015 :kostte exposition qui e met enés photos la humanitaire, les actions des ONG outheencore la w g l’aide gcar gonze GNo Lraisons g Wanneer: CTB g d partic een dag waarop we deuren opengooien. Wereldmeerdaagse Brasschaat problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends the date, pour des logistiques le nombre de p ob éma que de e a on Su nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC 25 november 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la Filip LAMMENS La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a abordent des thématiques aussi variées que le contexte an e ng an een d me n euwe openhappen ng Voo mee n o ma e www L g CTB g g een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 0 hetwant jubeljaar Dondeelnemers Bosco op eenmoet Open Happening. heeft er op vrijdag 3aussi oktober opnieuw Saved by the bell zien en hoe organiseer je voor het voor aantal 250 beperkt worden Wanneer: 25 november 2014 mogelijkheden tottot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip abordent desLAMMENS thématiques variées que leeen contexte participants est plafonné àm250. abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants es pédagogie salésienne inzet! g ft m w g N problématique du genre. mque au Bosco Zwijnaarde. abordent des thématiques aussi variées que leinternationale contexte participants estWaar? plafonné àmkenn 250. Mettre enaardbeving photos les 3 Nog caractéristiques dem laeducaid pédagogie Quand : Vorming le 30 janvier àZwijnaarde. 17h30 Waar: Conference Centre Quan zoals dedmeerdaagse economische omgeving, 2010 kostte een4 week-ends verwoestende hetvrienden abo den de héma aEspa éee ends van november-december: Infocyclus BTC 25jenovember 2014: conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, etalvast De Were w ongeren s aten de maken even aan 230 000 Ha t anen eens 1 5 oen Ha anen Hoe organiseer het financieel beheer van jetéconomique initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag vrij inantropologie, jeDon agenda, nnuari opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / Georganiseerd 423 20Conférence 87. m de novembre-décembre: Formation 25 novembre: educaid en oon e ng een goede p e Waar? Don Bosco Waar? Heel België. Georganiseerd door 10 oktober: financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Jong en oud, alle uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, zoals de internationale economische omgeving, antropologie, international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 no orkshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Directeur D25 novembre w 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 beheer novembre: Conférence educaid Plus d’info : les http://www.btcctb.org/fr/inscription m mdesop: 10 oktober: Vorming financieel 25 november: Educaid conferentie je (joie-confiance-bienveillance) (bestuurs)lid van De eenWereldmeerdaagse vereniging zichwil inspant voor DeDirecteur vierde internationale Educaid.be conferentie heeft économique international, l’anthropologie, l’environnement, :59, Hoogstraat/Rue Haute 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of Meer informatie http://openhappening.wix.c l’aide humanitaire, actions ONGner laan139, oùog: B jongeren kennis laten de 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5Ben miljoen Haïtianen Mettre ener photos es caractér st ques de aCTB. pédagog elaQuand Quand eéde 30 anv àlaencore 17h30 salésienne : die telle était où :jed’info Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 4000 onom que ona h opo Plus :maken http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event m2014 développement, est unejeBelgië. formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de ladeop: Agenda etHaute modalités Coopération au Développement Hoe moet boekhouding uit zien en hoe organiseer want het aantal moet tot1000 250 beperkt worden Waar? Heel Georganiseerd door: VIAla3 Don Bosco hop eouna mu e en dan en no Hoogstraat/Rue 139, milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Bosco zijn voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore où :gBrussels Conference Centre Espace BTC-CTB, l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore : Conferen flin g wordt gEspace mJacqmotte, Coopération au en Développement photos les 3uitgenodigd caractéristiques de lanog Quand : 000 leques 30 janvier àthema 17h30 m NRue où SRue LHaute w project enMettre al door: Educaid met Noord-Zu dprob emat ek en offic ee geopend op ve obeantwoordt enenMettre hun hu sconfiée Vandaag even 350 Mettre en photos es 3steeds caractér st de adisponibles pédagog edeelnemers Quand 30 anv er àwwohuman 17h30 l’aide humanitaire, lesals actions des ONG ou en encore la komen où : Conference Centre Jacqmotte, BTC-CTB, een project in het Zuiden? Dan ispédagogie deze vorming iets voor “Gender onderwijs de praktijk”, en zal Meer info: www.educaid.be/nl/eve genderproblematiek, daar aan bod.e problématique du genre. cyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch Dela vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema openhappening met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 photos les 3 caractéristiques de pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 m N S L w La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a a de a e e a on de O mission aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont sur leur site internet. Save Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentiegenderproblematiek, komen daar aan bod. problématique du genre. Haute 139,m1000 Brussels die eenvoudig enés efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. p://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio een dag waa op weLon e deu en o2 problématique du genre. Haute 139, 100 openhappening Voor informatie: en animatie. In hetGlobo. aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we vereniging de leerlingen enzich leerkrachten op omGeorganiseerd Wannee m ginspant gmeer O w www.savedbythebell.b La quatrième conférence internationale d’Educaid.be aWallons Ben je (bestuurs)lid van een die voor De vierde internationale Educaid.be conf F p LAMMENS m salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des 59, 4000 sa enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst tut Don Bosco de ège Rue problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk t.rs Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus elingsagentschap, is een opleiding die een overzicht “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor m L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 p ob éma que du gen e Redactie: Bram Reekmans, Etienne Vandercruyssen, Filip, Lammens, Steven De Craen, Nina Honnay problématique des relations Nord /e-confiance-b Sud. Les week-ends the date, car pour raisons logistiques le nombre de Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Saint-Luc de et de Mission accomplie : leurs Plus :des Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event Plus d’info :nst http://www.btcctb.org/fr/inscription :h zondag 1 februar om 15u door de Brasschaatse Schepen s achtoffe sorganisée n confiée tentenkampen éseen enne owww.savedbythebell.be enve ance tedoor: e pratique”, éta tbellen adeze où tut Don deg L?25Don ège des Wa Waa Bo o ZwPlus naa de inLiège het financiële beheer van je project en beantwoordt al:d’infos Educaid lancering van cd6eTournai. met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te voor het recht op onderwijs Voor meer informatie: Waa Cpr m Bosco g Rue L’Infocycle paraux lasa CTB, l’agence belge comme thème “Genre éducation dans lahttp://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ et m mg“Gender gind’info mission élèves de degré TQdededes instituts Liège een project inzijn het Zuiden? Dan is vorming iets voor als thema ennovembe onderwijs de Plus d’info :et http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event 10 ok obe Vo m ng financ ee behee Educa d an de internationale samenwerking en de Noordlokalen van BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen m g m D ec eu développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts voor met eenla “Wereldmarkt” ement biedt eenDruk terugblik opune hoe Haïtiaanse PNGO us n oquihn met www b opHONG b ola m ss on confiée élesèves de 6eest degré des nst tuts ègeGroot-Bijgaarden abordent des thématiques aussi variées que le Liège contexte participants plafonné àTQ 250. & Lay-out: Gent /Ontwikkelingssamenwerking, Verantwoordelijke uitgever: Albert Van Hecke, Placestraat 1702 travaux seront présentés au vernissage organisé àaux l’Institut développement, est formation qui une vue lieu dans locaux de CTB. Agenda etmeer modalités ghg p n m met jem44, g: exposition Mee op ma md 30 L janvier 2015 enephotos tentoonstelling, eendonne goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je H. deelnemen school? je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Saint-Luc de Liège etGraphius, de Tournai. Mission accomplie leurs Plus d’infos : janvier http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ jou. Wat zijnTQ je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de Were lokalen van ties. DeDinfocyclus wil deelnemers tot nu ugb beschikbaar. Houd de dag alvast vrij6e jesont agenda, want, om 2015 : exposition met en photos labeperkt mvoor een ONGBTC. Agenda e d'ensemble lajou. coopération internationale etverplichtingen de d'inscription sur leur site internet. Save m ss on confiée aux é:laaura èves de degré des nst LBTC. ège dmarkt voor kke ngssamenwerk ng met tSaint-Luc evenement baanzetten edt te klaleurs op hoe Ha t:indisponibles aanse deafgelopen Liège etde Tournai. Mission accomplie :uit Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor publiek. Tijdens de 230disponibles weken zijn naast es aankijken tegen de 5de jaar heropbouw Wat zijnleen je financiële als plaatsvinden in tuts de qui lokalen van Agenda en worden details Hoe moet jeeen boekhouding erhet zien en hoe organiseer je het aantal deelnemers moet 250 jler.be/kalender/event/ économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :sur 25want novembre 2014Ontw d'ensemble de laseront coopération internationale et de d'inscription sontvereniging? leur site internet. Save Mee n o g tot m m salésienne m g januari openhappen ng2015eunes-voc Don Bosco de Liège, 30 janvier à brede 17h30. L’exposition pédagogie workshops, muziek dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: travaux présentés au vernissage organisé à l’Institut Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk 27 tot -11 febru 29 november 2014: haïti 5 jaar later op houding travaux en gedrag en hen bewust maken van de logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. Sa nt-Luc de L ège et de Tourna M ss on accomp e eurs P us d nfos http //www m pan problématique desau relations Nord / Sud. week-ends the date, car pour desbrede raisons le uu nombre Hoe organiseer jelogistiques het efinancieel beheer van jeetot initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd dendag alvast vr pédagogie salésienne Ben d dean een en gjanvier ng dvrij ewww choktober: oongqui De e de e na ona e présentés vernissage organisé àLes scholenactiviteiten ook activiteiten voor het publiek rdbeving enproblématique schetstseront kader. Verder wordt 27 januari 2015 februari 2015: 29 november 2014: haïti 5 jaar later 10 financieel beheer Hoe organiseer je het financieel beheer van jeopbouw initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast in je:nagenda, die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd des relations Nord / les Sud. Les week-ends date, car pour des raisons logistiques nombre de 30 2015 exposition en photos lanaast l’aide humanitaire, actions des ONG outhe encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC Rue Mee n-11 o ou g Vorming P 9e d oo met www g g ons ca • abordent Ishuidige uw adres onjuist of bent u verhuisd? dit te melden aan VIA Bosco, Adressenadministratie, 2le Don Sa de Ll’Institut ège et de Tourna M ss on ebe eurs us d nfos http eunes-vocat voor het brede pub dens de 2//www weken o actief gan sat es aank ken tegen de afge 5Gelieve aa he een dag waarop we onze opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02CTB / ek 423 20T87. pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les Don Bosco dethématiques Liège, lent-Luc 30 janvier àdeuren 17h30. L’exposition 10 oktober: Vorming financieel beheer november: Educaid conferentie Wereldmeerdaagse Brasscha 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos laP Wanneer: 25 november 2014 heden tot mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 janvier 2015 : exposition met en photos laz g n moet Filip LAMMENS Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ P u dwant n qui o25 www des aussi variées que leopen contexte participants est plafonné àaccomp 250. 2 Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je het aantal deelnemers tot 250 Wereldmeerdaagse Brasschaat Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition een po ecphotos ndeelnemers he denmoet Danpédagogie de e beperkt o m ngworden e oo a hema Gende en bo een quiz, een filmvoorstelling debat. r gekeken naar de ontwikkeling van het land en 30est janvier 2015 :een exposition qui met en laZunst abordent des problématique thématiques aussi variées que le waaronder contexte participants plafonné àen 250. salésienne du genre. Hau e 139 1000 B u e Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je want het aantal tot 250 in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid travaux seront présentés au vern ssage organ sé à tut Mettre enaardbeving photos les caractéristiques de la pédagogie Waar? Don Zwijnaarde. Waar? Heel België.+Georganiseerd Don Bosco Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende het 3anv pérégrinera ensuite, toutBosco au long deWaar: l’année 2015, dans90, les pédagogie t.a.v. Cécile Lennerts, Guldendallaan B-1150 Brussel /salésienne Telefoon: 47door: 20 /laVIA e-mail: info@viadonbosco.org. six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Conference Centre Espace : 25 Jacqmotte, BTC-CTB, internationale economische omgeving, antropologie, pédagogie salésienne économique international, l’anthropologie, Quand novembre 2014 detail/detail/483 e brede 2015 expos on qu Mettre enaardbeving photos 332(0)2 caractéristiques pédagogie le 30 janvier àaa17h30 eel 25 november: Educaid conferentie OpVandercruyssen, 12kade januari 2010 kostte een verwoestende het pédagogie die eenvoudig efficiënt? De maakt om logistieke redenen. Waar? Brussel. Ge ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les travaux seront présentés au vern ssage sé àles nst tut scho enact v427 te ten act v1,5Ben temiljoen voor het pub ek na pérégrinera de aa dbev ng en schetst hu dl’environnement, ge Ve de wo dt Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari kan beheer worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Lammens, Etienne Vandamme, Bram Reekmans économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : maakt 25 novembre 2014 Directeur ou Wa nworkshop ewww.educaid.be/nl/event/educaidbe­ financ ëde e ook ejeBrussel. pwegwijs ch ngen a ten eHaïtianen en g:30 ng nden nzich dewil ojongere ame en jeQuand (bestuurs)lid van eenpWereldmeerdaagse vereniging inspant Plus d’info : les http://www.btcctb.org/fr/inscription P salésienne us d2015 norgan oVoor hen pmeer www edu a aan dredenen. be230.000 e en die eenvoudig en efficiënt? Devan workshop je wegwijs om logistieke Waar? Georganiseerd jeFilip concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: informatie: De leven Haïtianen. Nog eens salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était laco Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of deBosco six écoles secondaires Don de Belgique francophone. Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore la où : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor Dede vierde internationale Educaid.be • humanitaire, Wilt u ons steunen? VIA Don Bosco, 435-8034101-59, IBAN: BE84 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB. Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t on De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten maken leven aanReknr.: 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallon six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. l’aide les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quan officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u tiseerde kinderen. in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid 27 anua 29 novembe 2014 ha 5 aa a e Hoe o verloren gan eeon e huis. he financ ee behee an e janvier n350.000 ain àhet eélèves de n ch ngen oinstituts gen Ho een project Zuiden? Dan is deze vorming iets Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 17h30 met Noord-Zuidproblematiek en wo hun Vandaag leven nog steeds Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieroblematiek, komen daar aan bod. Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels mission confiée aux de 6e degré TQ des Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be 10 ok obe Vo m ng financ project in het Zuiden? Dan vorming iets voor als “Gender enon onderwijs inoù deee waaronder een zTeleen fi: lemvoorste en een onde mee gekeken naaover deinternationale ontw kke ng hun van het ennogleseen3steeds 30 ng anvthema e 2015 edebat po qu la me en pho met en30 wordt officieel geopend huis. Vandaag 350.000 Mettre en leven photos caractéristiques de la pédagogie Quand janvier à 17h30 2 isqudeze mission confiée aux élèves de 6eNoord-Zuidproblematiek degré des instituts Liège problématique du informatie genre. Haute 139, 1000 and Brussels • Voor legaten, contacteer etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org /TQ 02/427 47 20.oWat salésienne (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était : In We eneme Waar:verloren Ruiterhal, Brasschaat r:niging 29 november 2014 30 anv ezijn 2015 e: op po on qu me en59, pho o verenig admee die zich inspant voor De vierde Educaid.be conferentie heeft je concrete vragen. Waar? Gent. door: Voor meer informatie: jou. jede als Hoe moe e boeGeorganiseerd houd ng e lau als en en: Institut hoe gan eeet efinanciële wan he aan aBTC. salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle étaites où Bosco Rue des Wallons 4000 1www.educaid.be/nl/eve februari om 15u door slachtoffers in:verplichtingen tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle était la où :dee Institut Dod nfo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk pérégr nera ensu tePlus tout au ongjou. de année 2015 dans Plus d’info d’info : http://www.educaid.be/fr/event Saint-Luc deDon Liège de Tournai. Mission accomplie :Agenda leurs informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ jemeer concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ pédagog eLiège, adegré ézondag enne Wat zijn je financiële vereniging? plaatsvinden in de lokalen van indredacteur: Kilian DE JAGER :Voor –http://www.btcctb.org/fr/inscription Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Saint-Luc Lay-out: zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen slachtoffers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event mission confiée aux élèves de 6e TQ des instituts Me en pho o e 3 a a é Liège que de2015 Liège etde de6e Tournai. Mission accomplie Plus :ehttp://www.jeunes-vocations.catho O anuar: leurs pédagog ed’infos aw é jeenne Meer http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14uthema tot 21unera pérégr ensu te tout au ong de année dans es deze vorming iets voor als “Gender en info: onderwijs inde de aa praktijk”, enng zal Wanneer van 27 tot 11 februar 2015 naa wat kan wo den gedaan voo de doo dbev Provincie Oost­Vlaanderen het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk mission confiée aux élèves degré TQ des instituts Liège Hoe het financieel beheer van je initia mission confiée auxopmaa élèves de 6e degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, Ditenevenement biedt een terugblik hoeorganiseer Haïtiaanse FFSET, Oostakker d6ee degré een g en effic ën De wo hop e présentés wegw om ogorganisé ed ean edenen W travaux seront au vernissage à l’Institut sisuw adres onjuist of u bent ugift verhuisd? dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. De Ben uu een ePlus enm detail/detail/483 Provincie Oost­Vlaanderen en het pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk organiseer je oud het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast mission confiée aux élèves de TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een Dit evenement een terugblik opHoe hoe Haïtiaanse de Liège Tournai. Mission : leurs Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –4de Eindredacteur: Kilian DE JAGER –de Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –etBosco, Lay-out: W HJan Nde m e be H a éinaccomplie enne oaccomplie onfian ePlus bD en eTijdens an e:gd travaux seront présentés au vernissage organisé àSaint-Luc l’Institut son xGelieve éco es seconda res Don Bosco gwww.4depijler.be/kalender/event/ que francophone 30 anv e 2015 expos in qu me en pho osAgenda abiedt een doet, worden uw gegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de vzw VIA Don conformiteit projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf nfo: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc de Liège etBe de Tournai. Mission accomplie :an leurs Plus d’infos : woo http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Saint-Luc de Liège et Tournai. Mission :euit leurs d’infos voordoo het brede publiek. organisaties aankijken tegen de afgelopen 5de jaar heropbouw plichtingen als Wanneer vereniging? plaatsvinden de lokalen van BTC. en details voor Hoe moet je boekhouding er zien en hoe organise Voor meer informatie: M 3 n he financ ë e behee e p o ec en bean d a Educa d Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Saint-Luc deafgelopen Liège et Tournai. Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. Tijdens de 2 wekenwant zijn naast organisaties aankijken tegen dekan 5de jaar heropbouw een porganisé o 13u-18u edeelnemers nà he Zu den Dan s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone Hoe moet je boekhouding er zien en hoe organiseer je het aantal moet tot 250 travaux seront présentés au vernissage l’Institut Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: offic ë e open ng zondag 1 februar 2015 van get aumat see de k nde en m N M 3 g g AN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel m on onfiée au é è e de 6e deg Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition pédagog e sa ésVerordening enne 8el travaux seront présentés au vernissage organisé àentravaux l’Institut présentés au vernissage organisé àfiscaal l’Institut scholenactiviteiten ook activiteite na de schetstseront huidige kader. Verder wordt de Algemene Gegevensbescherming GDPR (EU) 2016/679, omaardbeving een correcte behandeling te verzekeren: 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e ember 2014: haïti 5 jaar later die eenvoudig en efficiënt? De maakt je les weg fi workshop beheer jemet initiatief? deAdressenadministratie, inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij inseront je agenda, detail/detail/483 présentés au vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten hetdlebrede publiek na Jan de aardbeving entravaux schetst huidige kader. Verder ewordt conc e e conferentie agen Waa ? Gen Geo gan see doo Voo nTou o ma pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans Bosco devoor 30Sa janvier à de 17h30. L’exposition elieve dit tevan melden aan VIA Don10 Bosco, t.a.v. Broeck en Peter Leopold oulong Wa nmee finan ëna e eM p o die eenvoudig en efficiënt? De maakt je wegwijs om logistieke redenen. Brussel. oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid ge 1ww ffDon mLiège, 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos laDe detail/detail/483 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb,Goossens, Leopold II­laan B­1080 Brussel nfo@viadonbosco.org. n fifiLu L ège ee Waar? de pérégrinera ensuite, tout au long de workshop l’année 2015, dans les Don Bosco de195, Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Don Bosco de Liège, le 30het janvier àactiviteiten. 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van en Wereldmeerdaagse Brasschaat 30 + janvier :47 exposition qui metaantal enHAVuGIMANA, photos la ondermeer mland 6 en g filmvoorst TQ in het financiële beheer van je project beantwoord attest indien toepassing, oproepbrieven en impact van uw gift. Dit is noodzakelijk voor het behoud van onze Waar Ru terha Brasschaat Wanneer 29 novembe 2014 per telefoon: 32 (0)22015 427 20 van ofDaniëlla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. tk zien en hoe organiseer je want het deelnemers moet tot 250 beperkt worden Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition rédaction: ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. gekeken naar de ontwikkeling van het land en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold P o nc e Oo V aande en en he 4de p e eunpun con e en e gende onde Hoe o gan ee he finan ee m fi 6 g TQ O wwo D m H in het financiële beheer van je project en beantwoordt alde door: Educaid pédagogie salésienne rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les a au e on p é en é au e n age pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Me e en pho o e 3 a a é que de a pédagog e Wanneer: van 27 januari tot 11 Quand e 30 an e à 17h30 naar wat kan worden gedaan voor de door aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bif anuari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het pédagogie salésienne VANDEVIVERE –II­laan imprimeur: GEERS OFFSET SDon L– Lay-out L Belgique g T Georganiseerd M m rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN offi cer: Daniëlla ARBYN –zetten Lay-out: PierreVandercruyssen, SEGHERS –Wij ndredacteur KEtienne an DE AGER –Communication Redact eraad SEGHERS Katr en DE Wsixanaloge LDE Er c Vandamme, OR Svragen. 195, B­1080 Brussel. Dat kan-Redactie: ook per telefoon: + 32 (0)2 427Maud 47 20 ofLammens, per in e­mail: viadonbosco@skynet.be. jeLay-out: concrete Waar? Gent. pérégrinera ensuite, tout auHAVuGIMANA long de l’année 2015, dans lesvan Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving Lore Stassen, Filip Etienne Bram VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET écoles secondaires de francophone. behouden ons het recht om het overschot aan verworven fondsen te voor andere programma’s in Afrika workshop maakt jeE wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd L2015 LBosco gmeer TmoeReekmans Mboe m e u d w houd ng Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Sende Hoe e je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/e Voo mee n o ma e www 4dep e be a e en Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. rn 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Meer nfo http //mund o be/pub c/fi es/documenten/ Waar F ede k De Me odest aat 18 Meche en van 14u tot 21u officiële opening: zondag 1 febr Don Bo o de L ège e 30 an e à 1 getraumatiseerde kinderen. Wereldmeerdaagse wil kennis laten deupersoonlijke maken 230.000 Haïtianen. Nogde eens miljoen awet é1,5enne o8Haïtianen edecember onfian e– Druk: b De en eGEERS angetraumatiseerde eOFFSET, eofficer: eOostakker é ajongeren a écoles où nde Don Bo de o de L levenssfeer ège francophone. Rue de & Wa on 59zondag 4000 g g Druk lay-out: GRAPHIUS, Gent aad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig van 1992, die de bescherming van regelt, werd uw naam six secondaires Don Bosco Belgique Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. Pierre VANDEVIVERE officiële opening: 1 februari2015 van 13u-18u kinderen. ruk GEERS Oostakker Druk &IIQuand lay-out: GRAPHIUS, Gent g ën De wo Mettre en photos lesOvereenkomstig 3inzake caractéristiques de laLéopold pédagogie : le 30 janvier àProvincie 17h30 editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold 195, B-1080 Bruxelles wg gen effi project en al door: alleen voor debeantwoordt verspreiding van informatie onze activiteiten. Udecember heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ de wet van 8 1992, die devoor bescherming van de persoonlijke regelt, werd naam opgenomen ofOFFSET Latijns-Amerika. VIA Don Bosco uw gegevens nooit door aan derden voor ofencharitatieve doeleinden. responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II 195, B-1080 Bruxelles d ne e Waar: een oud Oost­Vlaanderen en hetin 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk een project inEducaid het Zuiden? Dan isgeeft deze vorming iets als thema “Gender en aonderwijs deuw praktijk”, zal in ons adressen­ de a levenssfeer de 483 DEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29commerciële november 2014 met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 Mettre enediteur photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 pé ég a en u e ou au ong de an D B L g 30 17 30 L m on onfiée au é è e de 6e deg é TQ de n u L ège editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est erronée ougebruiken vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin nous puissions vous envoyer leonze Waar: Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 Votre adresse est erronée ou vousWe avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le informatie. Voor meer informatie: bestand. deze gegevens alleen voor verspreiding informatie inzake onze U heeft onbeperkt toegangs­ opgenomen in salésienne ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake Ben correctie­ L Maud g n www.4depijler.be/kalender/event 30finan Katrien 17 30WILDE, Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –activiteiten. Eindredacteur: Kilian DE JAGER –DRedactieraad: SEGHERS, DE Eric (joie-confiance-bienveillance) telle était la oùLeopold : de Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59,que 4000 pro ectvoorste ng_zoe_v16-10-2014 pdf Meer nfo http //www 4dep e:verplichtingen be/ka ende /event/deta /van wL m details w nt. Georganiseerd door: Voor meer informatie: he e Don behee eBe pJO Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, II­laan 195, B­1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Votre adresse estRoute erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le jou. Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en voor Meer info: Waar: Frederik De Merodestraat 18,privacy Mechelen 14u tot g21u édoor Hoofdredacteur: Maud SEGHERS Eindredacteur: –os Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORISvan – Lay-out: Meer informatie over beleid op www.viadonbosco.org. U kan altijd uw rechten inzake uitoefenen teëehttp://mundio.be/publi zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ om 15u door deKilian Brasschaatse Schepen ers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : privacy telle était la où :Comptabilité Institut Don Bosco deJAGER Liège, Rue 59, 4000 “Faire Route Ensemble” àons la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold g Bo an “Faire àL laège bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, des adresses, àdes l’att. devan Jan De et Peter Goossens, Bd Léopold o eGelieve eons onda o de2015 Sa n àEnsemble” Lu de eII-laan de Tou na M on a–Frederik omp edes eu PDE us d nDe hdes p–Wallons www eune oLéopold auw on a ho que recht van door ons over ufebruari bewaarde informatie. ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold B-1080 Brussel Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Merodestraat 18, 14u tot 21u Is adres onjuist of bent melden aa gueverhuisd? g dit te E 2015 detail/detail/483 mission confiée aux élèves dePar 6e195, degré TQcorrectierecht instituts Liège “Faire U Route laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àVIA l’att. deMechelen Jan Broeck etu Peter Goossens, Bd Wannee wPeter waan Redac e VIA Lo S assen F projectvoorstelling_zoe_v16-10-20 p Lammens enne Van uw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit teDe melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Goossens, Leopold Pierre VANDEVIVERE –uen Druk: GEERS OFFSET, Oostakker II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. heeft onbeperkt toegangsvan de door ons over bewaarde informatie. IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. téléphone: +­des 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden Don Bosco, Adressenadministratie, e on e e agen Waa ? Gen Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ detail/detail/483 et 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, ever A bert VAN HECKE sdb Leopo d aan 195 B­1080 Brusse mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een nement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse D B B g schrijven: II 195,/578 B-1080 Bruxelles. Paretéléphone: +en 32é(0)2 20 age ou Meer par info@viadonbosco.org. deta a au p éB­1080 au427e47nDat o mail: gan é à nhttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ u d’infos II­laan 195, Brussel. kan ook telefoon: + 32 (0)2 427: 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: D 90, B B-1150 B g Brussel. Saint-Luc deprivacy@viadonbosco.org. Liègeon :per leurs Plus http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ offi ëDat e op m DGoossens, Broeck en Peter Guldendallaan , B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + et 32 de (0)2Tournai. 427 47 Mission 20 of peraccomplie e-mail: info@viadonbosco.org. uk & 195, ay B­1080 ou US uitgever: VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan Brussel Saint-Luc de Liège Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos :Peter http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ PLeopo o n Gen e+ Oo32(0)2 V aande en 20 he o4 brede Tijdens de 2Verantwoordlijke weken zijn tegen afgelopen jaar heropbouw Broeck en Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook GRAPH per telefoon: 427en47 Hoe moet boekhouding er zien enpubliek. hoe organiseer want aantal moet totinsérées 250 beperkt worden Suivant les et dispositions dejela loi du décembre 1992 concernant la protection dejeprotection la vie privée, vos coordonnées sont insérées dansDe notre fichier pijler.be/kalender/event/ Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN sdb, Leopold 195, B­1080 Brussel ttiesu aankijken verhuSuivant sd?lesdeGe eve dde5deles tlalesoTournai. te me den aan V A Don Bosco Adressenadm nnaast strat edeelnemers tdetail/578 aAlbert vdroit an Broeck en Goossens Suivant dispositions de loivoor du 8ehet décembre 1992 concernant la de lahet vie privée, vos coordonnées sont dans notre fichier Don Bo de e 8la 30 an àdetail/578 LeHECKE, po travaux seront présentés au vernissage organisé à17h30 l’Institut Isnos uwII­laan adres onjuist oflevenssfeer bent u verhuisd? Gelieve ditnaam te melden aan VIAPeter Don Adressenadministratie, t.a.v.dJan De BroeckWaa en Peter dispositions loi du L8 ège décembre 1992 concernant la1992, protection debescherming laon vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier R G Wannee mBosco, Partners: d’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à activités. Vous avez pleinement le de consulter notre info@viadonbosco.org. Overeenkomstig de wet van 8 december die de van de persoonlijke regelt, werd uw opgenomen in ons adressen­ Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold travaux seront présentés au vernissage organisé l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voorII­laan het brede publiek ardbeving schetst huidige kader. Verder mstig de weten van 8 december 1992, die deeenvoudig bescherming van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons d’adresses. Nous leswordt utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nosadressenactivités. avez pleinement le droit notre Voo mee e Etienne naad o ma e www 4depK die en efficiënt? De workshop maakt jeper om logistieke Waar? Brussel. Georganiseerd Hoo dVous eda eu M SEGHERS Econsulter nd427 eda euofDaniëlla Kper e­mail: DE AGER Reda MVANDERCRuYSSEN SEGHERS info@viadonbosco.org. d’adresses. Nous les utilisons pour la d’informations relatives àwegwijs activités. avez leredenen. droit de kan consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde 195, B­1080 Brussel. Dat ook telefoon: + 32detoegangs­ (0)2 rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Wilt u ons steunen? pé ég nede auniquement en ule195, e30 ou audeze de année 2015 enosë fichier et d’y corriger vos coordonnées. Dat kan ook per te efoon + 32 0Hecke, 2àgegevens 427 47 20 of vdebat. be Don Bosco de Liège, janvier àong 17h30. L’exposition bestand. We gebruiken alleen voor deDan verspreiding vanVous informatie inzake onze activiteiten. Uper heeft onbeperkt en Mee n Lay oë Waa D47Daniëlla M20correctie­ Mviadonbosco@skynet.be. rédact on ARBYN HAVuG MANA enne VANDERCRuYSSEN -imprimeur: Commun cat on officer Dan II­laan B­1080 Brussel. Dat kan ook perdan telefoon: +e­ma 32a(0)2 427 47adonbosco@skynet 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communic ee alleen voor verspreiding informatie inzake onze activiteiten. u heeft onbeperkt toegangsen correctiefichier et corriger vos coordonnées. rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Wilt uVANDERCRuYSSEN onsE steunen? PHAVuGIMANA, VANDEV VERE D uk GEERS O SET Oad- Communication fichier et corriger vos coordonnées. Don Bosco de Liège, led’y 30 janvier àvan 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een ergebruiken gekekendeze naargegevens ded’yontwikkeling van het land en VANDEVIVERE – cer: GEERS OFFSET sCommunication uw es on uon s Etienne ooffi ben ude ve Ge eve–offi d rédaction: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN - Daniëlla offi Daniëlla ARBYN Lay-out: Pierre rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN -sd? Communication de aHAVuGIMANA a ëhu 483 rédact on Dan ëbeantwoordt a ARBYN MANA Eimprimeur: enne Commun cat officer Dan a–Pierre ARBYN HAVu financiële beheer van project en alHAVuG door: Educaid recht de door ons over u obewaarde informatie. VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET VIA Don Bosco e door ons over u bewaarde informatie. VANDEVIVERE – wet GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans lesan é oin ehetevan onda elong Don Bo deje Be g que ophone Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Mee n o www VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Overeenkomstig de van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen VANDEVIVEREcat – imprimeur: GEERS OFFSET VIA Don Bosco VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout auOvereenkomstig long de l’année 2015, dans les rédact on Dan ë a ARBYN HAVuG MANA E enne VANDERCRuYSSEN Commun on officer Dan ë a ARBYN HAVuG MANA – Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eri Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015 tRedactie: kan worden gedaanPartners: voor de door de aardbeving Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans Sponsors: Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARB Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Vereniging voor Ethiek B oeck en Pe eAGER Goossens Gu denda aan 90 BB-10 11 VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:HAVuGIMANA, Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Reknr.: Ve an woo d ke u geve A VAN HECKE L 195 B 1080 B editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, six écoles secondaires Don Bosco435­8034101­59 de Belgique francophone. bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegan Redactieraad: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, we editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Hoofdredacteur Maud SEGHERS – E ndredacteur K an DE – Redact eraad Maud S Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Reknr.: Pierre VANDEVIVERE -naam druk: GEERS OFFSET Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold B-1080 Bruxelles six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ officiële opening: zondag februari2015 van 13u-18u atiseerde an 8 december 1992 d ebestand. de bescherm van de persoon ke evenssfeer rege tBd435­8034101­59 werd uw opgenomen nouerronée ons adressen­ editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIediteur 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE –enng mpr meur GEERS OFFSET Albert VAN HECKE, sdb, Bd 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est vous avezAIIdéménagé? nous comm wusdb, GIIn195, Vo A Dou BLéopold mVeuillez in de Fondsenwerving Druk &kinderen. lay-out: GRAPHIUS, Gent Pierre VANDEVIVERE -1druk: GEERS OFFSET Votre adresse estmerronée vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les ch recht van de doorVAN ons over bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0341 0159 opgenomen inresponsable: ons adressenbestand. We gebruiken deze gegeven Provincie Oost­Vlaanderen 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk o@v adonbosco guitgever: editeur Albert Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse estHECKE, erronée ouWe vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions voua Redact eraad Dan ërecht a ARBYN HAVuG MANA enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer Dan ëchangements aII­laan ARBYN MANA Lay-out IBAN: BE84 4358 0341 0159 Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold Votre adresse erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements van de door ons over uhet bewaarde informatie. Partners: inresponsable: ons adressenbestand. gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding informatie PEopgenomen eresponsab e VANDEV VERE –estoutDruk GEERS OFFSET Oostakke “Faire Route à427 la de bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Com “Faire Route Ensemble” à avez lanécessaires bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité 195 B 1080 BBd D +Ensemble” 32 0B­1080 2HAVuG 47 20 mVAN @ Voulez-vous nous soutenir? Waar: Ruiterhal, Brasschaat er:Partners: 29gegevens november 2014 a een voor r da on D RB Nvan H uG M N des verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold 195, Brussel Votre adresse estRoute erronée vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leet Wilt u ons steunen? ed teur e A be VAN HECKE sdb Léopo d 195 B-1080 B uxe es eze de verspre d ng van nformat e nzake onze act v te ten U heeft onbeperkt toegangs­ en correct e­ “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck Peter Goossens “Faire Ensemble” à avez la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold BIC: KREDBEBB “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, r D N H u M N ND Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan ed teur responsab e A be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B 1080 B uxe es Voulez-vous nous soutenir? verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadon activiteiten. Umail: heeft toegangsen correctierecht van de BIC: KREDBEBB IIonbeperkt 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +mp 32N (0)2 427De 47 20 ou par maiàV Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Ensemble” Lay-out: Voulez-vous nous soutenir? P e e VANDEV VERE druk GEERS OFFSET Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broe ND R m G R O “Faire Route à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Broeck en Peter r D N H u M ND u VIA Don Bosco Wilt u ons steunen? II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie. II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. II 195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47t.a.v. 20 ou par mail:II­laan info@viadonbosco.org. ND mDat mkan Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ rederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u totteur 21u responsab Wilt u+VIA ons steunen? 195,(0)2 B­1080 Brussel. ooku perMOtelefoon: 32 (0)2 4 Is uw onjuist bent uHECKE verhuisd? Gelieve dit B-1080 tevous melden aan Don Bosco, Jan De Broeck en Peter Goossens, eeadres Aes beesse sdb Bd Léopo dCompte 195 B20Don 1080 B8commun uxe esnous d e-mail: da GH+ VIA Bosco VIA Don Bosco II-laan 195, B-1080 Brussel. Datez ook per telefoon: + 32 427 47Leopold 20 ofnécessa per OFFSET, Oostakker Vot ad est eB-1080 onée ou avez déménagé? Veu commun que es changements nécessa IIaan 195, Bruxelles. Par téléphone: 32 (0)2 427 47 ou par mail: info@viadonbosco.org. O m gAdressenadministratie, wnous mkan 1992 m gm g R nous wE n ND m O info@viadonbosco.org. II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +Jan 32 (0)2 427 47 20deofla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. Vo e ad esse e ofVAN onée ou vous déménagé? Veu que es changemen sHoo es afin que Is uuw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, De er bewaarde nformat eu ed VIA Don Bosco detail/detail/483 Bancaire: Partners: Sponsors: VIA Don Bosco II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook peravez telefoon: +VIA 32 (0)2 427 47 20 of perez e-mail: info@viadonbosco.org. R t.a.v. Dles NH ude N8ladécembre ND u1992 C mmR dO Suivant dispositions loiMdu 1992 concernant protection deepl Ove eenkoms g van 8décembre decembe R DNla uN1992 Bosco Suivant les dewe du 8AND concernant la projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Partners: Compte Bancaire: ed uloi pon ab HGla Crelatives Wdécembre g g1992 g es gvie m U Verantwoord udeles tgever Adu be tcommun HECKE sdb Leopo ddispositions aan 195 B­1080 B usse Suivantke les dispositions deDon laez loi 8la 1992 concernant la protection de la vie privée, coordonnées sont insérées dans notre fichier Suivant les dispositions de la loi du­ 8vos décembre 1992 la1992, de vieons privé Vo e ad esse es eFa onée ouevous avez déménagé? Veu nous que changemen sad nécessa es afin que nous pu ss Nprotection H sont Reknr.: 435-8034101-59 Suivant dispositions de loiA duVAN 8 décembre concernant la protection de la privée, vos coordonnées insérées dans Vereniging voor Ethiek d’adresses. Nous lesbescherming utilisons uniquement pour la publication d’informations ND ddes O Overeenkomstig de wet van 8concernant december die de beschermin 435-8034101-59 Compte Bancaire: e Rou Ensemb e à a bonne ad esse Contactez V A Don Bosco Comptab té des ad esses à att de Fa e Rou e Ensemb e à a bonne ad esse Con ac ez V Don Bosco Comp ab é esses à a de an De B oeck e P Reknr.: 435-8034101-59 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam Suivant les dispositions la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informat N H Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: mken Nous lesbescherming utilisons uniquement pour8Verantwoordlijke la publication d’informations relatives à opgenomen nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre VAN HECKE, sdb, Leopold II­laanke 195,uB­1080 Reknr.: 435­8034101­59 d’adresses. Nous les utilisons pour lalevenssfeer publication d’informations relatives àopgenom uitgever: Van Hecke, Maaltemeers 78, 90 verantwoord tgever A be VAN Overeenkomstig HECKE sdb Leopo dd’adresses. aan 195 BAles 1080 B usse Overeenkomstig de wet van december 1992, die defichier bescherming vanuniquement de persoonlijke regelt, werd uw naam m w 435-8034101-59 Wilt u ons steunen? opgenomen nWe ad essenbes and We geb 78 Association pour etmnaam d’y corriger vos coordonnées. de wet van 8esse december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw in ons adressend’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nos activités. Vous avez pleinement le droit con bestand. gebruiken deze gegevens alleen d’adresses. les utilisons la d’informations relatives àalleen nos activités. Vous avez lemDe droit de We gebruiken gegevens voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbe Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde IBAN: BE84 4358 0159 V an woo dessenadm uvoor g onbeperkt vde Aheeft Aa FaBrussel e Rou e Ensemb e DeàBroeck aB-1080 ad Con ac ez V Don Bosco Comp ab éet20 des ad esses àVAlbert aons de BAd oeck enotre euverspreidin Gooss in de Fondsenwerving IBAN: BE84 0341 0159 m fichier et d’y corriger vos sBbonne uw ad on ues st of bent uWe ve hu sd? Ge eve ddeze t4358 te me den aan A Don Bosco nnosuCde stactiv 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? fichier etPa d’y corriger vos coordonnées. fichier d’y corriger vos coordonnées. mconsulter pour Dm bestand. gebruiken deze gegevens alleen verspreiding informatie inzake onze activiteiten. U heeft toeg Gelieve dit te melden aan VIA Adressenadministratie, t.a.v. Jan enAssociation Peter Goossens, 195 Beve 1080 uxe es Pa éNous éphone +uniquement 32 0BE84 2pour 427 47 20 ou pa ma nheeft o@v adonbosco ocoordonnées. gan bestand. We deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbeperkt toegangsen correctie195 Bes uxe té éphone +bestand. 32 0 2n0341 47 ou pa ma oLeopo gPe v wvu N H IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: 4358 0341 0159 fichier et d’y corriger vos coordonnées. van denfo@v door ons over u bewaarde informatie. une dans info@viadonbosco.org. VIA Don Bosco fichier et Ethique d’yVcorriger vos coordonnées. recht van de door ons bewaarde informatie. Vereniging Ethiek s uw ad es onKwaliteit: uDon s Bosco, o ben u veviadonbosco@skynet.be. hu1080 sd? Ge dvoor egebruiken me den aan ALeopold Don Bosco Ad essenadm s427 aover euvoor ade an De Bvan oeck en Pe eadonbosco m Dd co ec w G Association pour BIC: KREDBEBB ac v32 e recht en U427 hee onbepe kB oegangs en B Goossens BIC: KREDBEBB recht van de door ons over u bewaarde informatie. IBAN: BE84 0341 0159 VIA Don Bosco une Ethique dans rechtes van de­door onséphone over u bewaarde informatie. ok per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 ofDaniëlla per e­mail: w4358 G47 m pe D m Vereniging voor Ethiek 195 B B uxe Pa é + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco o g BIC: KREDBEBB rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre aan 195 B­1080 B usse Dat kan ook pe te efoon + 0 2 20 of e­ma v adonbo BIC: KREDBEBB m BIC:dans KREDBEBB– Lay-out: Pierre la Récolte de Fonds B B D m rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA inVANDERCRuYSSEN depe Fondsenwerving Vereniging voor Ethiek Partners: Reknr.: 435­8034101­59 une Ethique D aan 195 B 1080 B usse Da kan ook e e oon + 32 0 2 427 47 20 o pe e ma n o@v adonbosco o g VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET la Récolte de Fonds BIC: KREDBEBB partners: rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Partners: Reknr.: Partners: inMaud de Pa Fondsenwerving Partners: ne435­8034101­59 s Pierre VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET m m partners: Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DEde JAGER –adressen­ SEGHERS, Katrien DE WILDE, Sponsors: Partners: inSu deregelt, Fondsenwerving Partners: 4358 0341 0159 van esvant spos aons oRedactieraad: dula Récolte 8- a décemb 1992 conce nanEricconce aJORIS p o– Lay-out: ec onPartners: de vIBAN: e pBE84 vée vos coo données sonco Fonds Sponsors: 1992, die Sponsors: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd uwdnaam opgenomen in tons VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET m Su es dons spos o de du 8e BE84 décemb ep 1992 nant avée paotect on pVan vos N O deN a mv m vée m w s:er IBAN: 4358 0341 0159werd eraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication officer: Daniëlla ARBYNvan HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8Su december die deLéopold bescherming dede persoonlijke levenssfeer regelt, uw naam O on de m a we m m eson Pierre VANDEVIVERE – es Druk: GEERS OFFSET, Oostakker N m m van d spos ons de a o du 8 décemb e 1992 conce nan a o ec v p vos coo données nsé éesmMaa da Ve an woo d ke u geve A be Hecke Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II 195, B-1080 Bruxelles alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ W u on eunen BIC: KREDBEBB editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Voulez-vous nous soutenir? W d ad esses Nous es u sons un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves à nos ac v és Vous avez p e NDEVIVERE druk: GEERS OFFSET Sponsors: Ove eenkomst g de wet van 8 decembe 1992 d e de m ng van de pe soon ke evenssfee Wbesche m nemen Partners: Wilt u ons steune Sponsors: BIC: KREDBEBB responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles W Oveediteur eenkoms g de we van 8 decembe 1992 d e de besche m ng van de pe soon ke evenss ee ege we d uw naam opgenomen n ons ad essen Voulez-vous nous soutenir? d ad esses Nous es ut sons un quement pou a pub cat on d nfo mat ons e at ves à nos act v tés Vous Votre adresse est erronée ou vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le eopgenomen informatie. in ons adressenbestand. WeVeuillez gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding informatie inzake VIAsteunen? A Do Voulez-vous Bo e o d wo nous m u d ad esses Nous es uBosco, sons un quemen pou a de pub cade on denvoyer n van o Bd ma ons e aEBd ves àonze nos acu ons vwsteunen? és Vous avez pDonVIA eVBosco nemen de Wilt Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, Leopold II­laan 195, B­1080 Wilt ons Votre adresse estRoute erronée ou vous déménagé? nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous Sponsors: fich e e d y co ge vos coo données Don Bosco “Faire Route Ensemble” à adresse. la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. Jan De Broeckleet Peter Goossens, Léopold “Faire Ensemble” à avez la bonne Contactez VIA Don Comptabilité des adresses, àdes l’att. de JanBrussel De et Peter Goossens, Léopold VIA VIA Don Bosco V g g oo bestand We geb u ken deze gegevens a een voo de ve sp e d ng van nfo mat e nzake onze act v oordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Sponsors: VIA Don Bosco bes“Faire and We geb ken deze gegevens aBosco, een voo vepar sp edoor dDon ng van n etdonnées ouPeter ma e nzake ac envPeter e Goossens, en u heeft onbepe oegangs en co435ec8034101 e Compte Bancaire: Route Ensemble” àu laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Comptabilité des adresses, àVIA l’att. de Jan Decoo Broeck Goossens, Bd Léopold fich e d y co ge vos VIA Don BoscoPa k Vereniging uw adres onjuist of bent uen verhuisd? Gelieve ditet tede melden aan Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Janonze De Broeck Leopold R 59 II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangscorrectierecht van de ons over bewaarde informatie. VIA Don Bosco voor Ethiek II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou mail: info@viadonbosco.org. fich e e d y co ge vos coo données 15 Compte Re es onjuist of bent u verhuisd? dit Par te melden aan +VIA Bosco, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Pa 435-8034101-59 Reknr.: 435-803410 Fomatpa we n g Pa ne Bancaire: 15Vereniging II 195, B-1080Gelieve Bruxelles. téléphone: 32Don (0)2 427 47Adressenadministratie, 20 kan ou par mail: Ethiek 435-8034101-59 Compte Bancaire: II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat perinfo@viadonbosco.org. telefoon: (0)2 de 427 47 20 of ons per e­mail: Reknr.: Assoc van doo oveviadonbosco@skynet.be. u bewaa devoornfo de ons de n ook oinfo@viadonbosco.org. ma eecht+ 32 BAN BE84 4358 0341 01 5, B-1080 ech Brussel. van Dat kan ookdoo per telefoon: + ove 32 (0)2 u 427bewaa 47 20 of per e-mail: Reknr.: 435­8034101­59 in de Fondsenwerving Netwerk: 435-8034101-59 IB Association pour Association Pa IBAN: ne BE84 SuivantSuivant les dispositions de la loi du 1992 concernant protection la de protection la vie privée,devos sontcoordonnées insérées danssont notreinsérées fichier dans notre 4358 Ethiek 0341 0159 in de Fondsenwerving IBAN: BE84 4358pou 0E 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 les dispositions de 8ladécembre loi duconcernant 8 décembre 1992 la concernant la coordonnées viesont privée, vos fichier Association pour Partners B0341 C voor KREDBEBB Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre 1992 la1992, protection larelatives vie privée, vosactivités. coordonnées insérées dans notre IBAN: BE84Vereniging 43580341 0159 une Ethiqueune IBAN: 4358 0159 BI une Ethique dans dan voor Ethiekin ons Nous lesbescherming utilisons pour8 la publication à opgenomen nos Vous avez pleinement le droit defichier consulter Overeenkomstig de wet van december die dede bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uwVereniging naam opgenomen adressen­ Association pourBE84 BIC: KREDBEBB omstig de wet d’adresses. van 8 december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam ons d’adresses. Nous les uniquement utilisons uniquement pour la d’informations publication d’informations relatives nosadressenactivités. Vous avez pleinement lenotre droit de consulter BIC: KREDBEBB la Ré IBAN: BE84 4358 03 in de Fondsenwerving unenotre Ethique dans Partners BIC: KREDBEBB Nousuitgever: les utilisons uniquement pour la d’informations relatives à 78, nos activités. Vous avezinàpleinement le droit de consulter notre Verantwoordlijke Albert Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde Wilt u ons steunen? KREDBEBB fichier et d’y corriger vos coordonnées. BIC: KREDBEBB la Récolte de Fonds la Récolte de Fo bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ in de Fondsenwerving We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. u heeft onbeperkt toegangsen correctieune Ethique dans fichier et d’y corriger vos coordonnées. Sponso s partners fichier et d’y corriger vos coordonnées. Partners laSponsors: Récolte 15 de Fonds BIC: KREDBEBB Partners Sponsors: recht van deVIA doorDon onsBosco over u bewaarde informatie. de door ons over u bewaarde informatie. Sponsors: Sponsors: Sponsors: 15 Sponsors: la Récolte de Fonds 15 k Sponsors: Sponsors: 15 13/08/14 09:17 Sponsors: VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Partners: Sponsors: Reknr.: 435­8034101­59 Partners wVou e Sponsors: s: Sponsors: Partners: g Partners: 13/08/14 09:17 15 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Partners: Vou ez-vous no Voulez-vous nous soutenir? Partners: Wilt u ons steunen? BIC: KREDBEBB V Aste Do W tSpou ons steunen? Voulez-vous nous soutenir? W u ons 15 o VIAsteunen? Don Bosco Voulez-vous nous soutenir? Wilt u ons steunen?Wilt u ons o VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 Spon V A tDon Bosco

nc ë e s voor pédagogie sa ésienne et financ ee beheer van e n t at ef? 10 oktober de nschr v ngen vo gen Houd de dag a vast vr n e agenda Vorming financiee beheer 25 november ud ng er u t z en en hoe organ seer e want het aanta dee nemers moet tot 250 beperkt worden Mettre en photos es 3 caractér st ques de a pédagog e Quand e 30 anv er à c ënt? De workshop maakt e wegw s Ben e om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd bestuurs d van een veren g ng d e z ch nspant voor De tutv erde nte sa és enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst Don Bosco eer van e pro ect en beantwoordt a een pro door d den? Dan s deze vorm ng ets voor ectaux nEduca het Zu m ss on confiée é èves de 6e degré TQ des nst tuts L ège a s thema “Gen Waar? Gent Georganiseerd door: Voor nformat www /event/educa dbe­ ou de Wat z nmeer financ ëe e verp chteduca ngen ad sbe/n aatsv nden nd Sa nt-Luc L ège ete de Tourna M ss on accomp e veren eursg ng? P us dp infos http //w deren en het 4de p ersteunpunt travaux conferent s­de­prakt Hoe organ seer e­gender­onderw e het financ ee organ beheer ek ntut t at ef? de nschr v ngen seront présentés au vern ssage sévan à nst Hoe moet boekhoud en en hoe organ seer e want het aanta www 4dep er be/ka ender/event/Don Bosco de Leège e 30 ng anvereru tà z17h30 Lexpos t on

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke l opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspr activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaa Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Wi t u onsHecke, steunen?Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde V A Don Bosco Reknr 435­8034101­59 BAN BE84 4358 0341 0159 B C KREDBEBB

Partners:

VIA Don Bosco

DB Mag FRE n°4-14.indd 15

rs:

Voorwoord

Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: info@viadonbosco.org.

ng voor Eth ek ndsenwerv ng

5.indd 2

Voorwoord

Voorwoord

e eenvoud effic maakt s om og st eke re pérégrd nera ensu teg en tout au ënt? ong De de workshop année 2015 danse wegw es financ res ë e Don beheer vandeeBe prog ect beantwoordt a door Educa d s x éconeshet seconda Bosco que en francophone Redactie: Lore Stassen, eFilip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, concrete vragen Waar? Gent Georganiseerd door Voor meerBram nform Druk & lay-out: GRAPHIUS, Prov ncGent e Oost­V aanderen en het 4de p ersteunpunt conferent e­gend Voor meer nformat e www 4dep er be/ka ender/event/ Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adr deta /deta /483

VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15

VDB Mag SOW n°3-14.indd 15

Sponsors: Sponsors: Sponsors:

VIA Don Bosco Spon16:37 o Compte Bancaire: VIA Don Bosco13/11/14 VIA Don Bosco VIA DonBancaire: Bosco Compte 435-8034101-59 Compte Bancaire: Reknr.: 435-8034101-59 Reknr.: 435­8034101­59 435-8034101-59 Association pour 0159 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 Association pour IBAN: BE844358 43580341 0341 0159 IBAN: 0159 une Ethique dans Vereniging voor Ethiek Association pourBE84 BIC: KREDBEBB IBAN: BE84 4358 0341 0159 BIC: KREDBEBB une Ethique dans BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB Récolte Fonds in de Fondsenwerving VDB la Mag SOW de n°3-14.indd 15 une Ethique dans la Récolte de Fonds BIC: KREDBEBB

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

Comp V A DonSpon Bosco o VComp A Don Bosco Reknr.: 435-8034101-59 Sponsors e Banca e 13/08/14 09:17 2/09/16 14:29 Ve en g ng vooIBAN: Eth ek 435 81 Rekn BE84 4358 0341 0159 13/11/14 435-8034101-59 16:37 Rekn 435­803 435 8034101 59 15 Assoc a on pou 15 BIC:vKREDBEBB n de Fondsenwe ng BAN BE84 4358 0341 0159 BAN Assoc a on pou 13/08/14 09:17 BAN BE844358 435 une E h que dans Assoc at on pouBE84 la Récolte de Fonds Ve en g ng voo E h ek BC K B C KREDBEBB une E h que dans Spo

o

B C KREDBEBB


T K N A D E B

Uw giften worden goed besteed! Zoals elk jaar publiceren we onze financiële cijfers van het afgelopen jaar. In 2018 werden we geconfronteerd met enkele uitdagingen. Wegens uitstel van betaling vanuit één van onze institutionele geld­ schieters, zijn onze inkomsten wat gedaald. Maar dit heeft de steun die wij aan onze scholen in Afrika en Latijns-Amerika bieden, niet in gevaar gebracht. De vertrouwde subsidies van de federale overheid reikten verleden jaar 56%, en bleven daarbij toereikend en stabiel. Onze onderwijsprogramma’s konden rekenen op meer dan 84% van de totale inkomsten. VIA Don Bosco werkte in 2018 met meer dan 80 scholen in 12 landen waaronder België, en bereikte meer dan 20.000 jongeren voor kwalitatief technisch- en beroepsonderwijs, op basis van de ons bekende salesiaanse pedagogie van waarden en ethiek. Onderwijs is ook wat in die landen het meest dringende is om jongeren perspectief te bieden op een betere toekomst. Bij deze willen we onze oprechte dank betuigen aan allen onder u die ons verleden jaar hebben geholpen en toegelaten onze werking voort te zetten en uit te breiden. Zelfredzaamheid is de boodschap, daar gaan we voor; en uw steun hierbij is voor ons cruciaal. // Etienne VANDERCRUYSSEN

UITGAVEN 2018

OPBRENGSTEN 2018

€ 7.037.643 81% INTERNATIONALE SAMENWERKING ZUID

€ 4.877.758 56% SUBSIDIES

€ 256.018 3%

€ 2.973.612 34%

WERELDBURGERSCHAP BELGIË

PRIVATE GIFTEN

€ 411.195 5%

€ 77.659 1%

COMMUNICATIE & FONDSENWERVING

LEGATEN

€ 999.630 11%

€ 134.773 2%

ALGEMENE BEHEERSKOSTEN

ANDERE OPBRENGSTEN € 640.683 7% RESERVE FONDSEN

TOTAAL

€ 8.704.486

TOTAAL

€ 8.704.486

Meten is Weten // Uw giften3


Het leven zoals het is in Bolivia: het verhaal van onze kansarme jongeren 4 Internationale Samenwerking // Het leven zoals het is in Bolivia

De mens heeft altijd verhalen verteld en zal dat altijd blijven doen. Om het met de woorden van de Schotse acteur Peter Forbes te zeggen: “Verhalen creëren een gemeenschap, ze stellen ons in staat door de ogen van andere mensen te kijken en open te staan voor verschillende meningen”. Ook onze partners in Bolivia hebben de kracht van verhalen goed begrepen en zetten storytelling in als pedagogisch instrument in de begeleiding van jongeren naar hun socio-professionele integratie in de samenleving. In 2018 hebben onze scholen in Bolivia hun deuren geopend voor een nieuwe ervaring: de jongeren een stem geven door te luisteren naar hun levensverhaal. Leerkrachten en personeel van onze tewerkstellingsbureaus kregen twee dagen vorming over de methodologie van ‘storytelling’ met als doel getuigenissen te sprokkelen. Waar worden onze jongeren mee geconfronteerd? Welke moeilijkheden moeten ze overbruggen? Welke uitdagingen gaan ze aan? Hoe beleven ze hun opleiding? Wat zijn hun dromen voor de toekomst? Volgend op de vorming gingen de leerkrachten en personeel in een één-op-één gesprek met de jongeren om te luisteren naar hun verhaal. Het evaluatiemoment achteraf sprak boekdelen. Leerlingen getuigden dat het hen heeft toegelaten om vrijuit te spreken, in het volste vertrouwen. Het vertellen van hun verhaal had voor hen een bevrijdend effect. Voor leerkrachten was deze intiemere uitwisseling met leerlingen een manier om beter zicht te krijgen op de omvang van de moeilijkheden die jongeren treft. Ook voor onze collega Steven, programmabeheerder voor Bolivia, was de tweedaagse een succes: “Ik kijk terug op deze tweedaagse als een erg positieve ervaring omdat

er een bijzondere dynamiek van samenwerken ontstond, en een groot engagement van de jongeren. Ik voelde me één van hen.” Storytelling werd zo enthousiast onthaald dat ze in Bolivia besloten om de methodologie in te zetten als pedagogisch instrument in de begeleiding van jongeren naar hun socio-professionele integratie in de samenleving, het finaal doel van het VIA Don Bosco programma in Bolivia. Ondertussen hebben ze een canvas met richtlijnen ontwikkeld voor het institutionaliseren van de methodologie alsook het systematiseren en het delen van de verhalen van de jongeren. Jongeren hun verhaal laten doen is een krachtig instrument gebleken. En toeval of niet, de Don Bosco jaarspreuk van 2018 wilde ons net dit vertellen: ““Laten we de kunst van het luisteren en begeleiden cultiveren”. Ruben Moises Flores, een Boliviaanse jongeman die de beroepsopleiding schrijnwerkerij volgt aan de Don Bosco school in Santa Cruz, was bereid om zijn verhaal te delen met onze lezers van Samen op Weg.Steven DE CRAEN


5

leven is. En ik ben mijn leerkrachten heel dankbaar dat ze zoveel geduld met mij hebben gehad. Ik was geen gemakkelijke jongen. In mijn vrije tijd teken en schilder ik graag, vooral graffiti, en ik wil na mijn middelbare opleiding een jaar in een vegetarisch restaurant gaan werken opdat ik geld kan sparen om aan de universiteit te gaan studeren. Mijn grootste droom is om architect te worden. Wanneer ik afgestudeerd ben wil ik een opvangtehuis ontwerpen voor andere kinderen zonder thuis. Ondertussen heb ik opnieuw contact met mijn familie. Ik ga regelmatig bij hen langs, en de buren hebben mijn moeder gezegd hoe ik veranderd ben. Ik ben nu een voorbeeld voor de buurt, mijn moeder is heel fier op me en dat geeft me vertrouwen voor de toekomst.” //Ruben MOISES FLORES

Internationale Samenwerking // Het leven zoals het is in Bolivia

“Ik werd geboren in Cochabamba maar bracht mijn kindertijd door in Santa Cruz. Mijn familie is arm. Ik ben de jongste van vijf. Nadat mijn vader overleed, is mijn moeder beginnen drinken. Ze behandelde ons slecht en op een dag ben ik van thuis weggelopen. Ik begon op straat te leven met een bende vrienden en we amuseerden ons te pletter. Toen een man van de gemeente ons aansprak op straat, zijn we weggelopen. Maar die avond ben ik beginnen denken. Wat wilde die man ons vertellen? Hij sprak over een opvang­tehuis. Wat doe ik eigenlijk op straat? De dag erna ben ik daar gaan aankloppen. Ze hebben me met open armen ontvangen. Ik kreeg er zelfs speelgoed, iets wat ik thuis nooit had gezien, en dat maakte me blij. Ondertussen woon ik samen met andere jongens in het Don Bosco opvangtehuis in Santa Cruz en ben ik een opleiding schrijnwerkerij begonnen. Ik ben God heel dankbaar om mij een thuis te hebben gegeven. Ik heb ontdekt hoe waardevol het


De jeugd van tegenwoordig We kunnen er dit jaar niet naast kijken: milieu is een hot topic. Ook gendergelijkheid, onder meer met de #MeToo-beweging, heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen. Gender en milieu zijn thema’s die duidelijk ook onze jongeren niet onbewogen laten, zowel hier in België als in onze partnerscholen in Afrika en Latijns-Amerika. 6 Wereldburgerschapseducatie // De jeugd van tegenwoordig

In het kader van de werking rond wereldburgerschaps­ educatie in middelbare scholen, biedt VIA Don Bosco verschillende workshops aan rond gender en milieu. Telkens een klas ermee aan de slag gaat, levert dat boeiende discussies op. Is de opwarming van de aarde werkelijk een feit en wat zouden de gevolgen ervan kunnen zijn? Zijn vrouwen en mannen echt op alle vlakken gelijk? Kunnen we zelf een wezenlijk verschil maken of is dat een druppel op een hete plaat? In ons project ‘Youth4Change’ doorlopen Belgische jongeren gedurende twee jaar een uitwisselingstraject met leeftijdsgenoten uit Benin of Tanzania. In het kader van dit traject gaan de jongeren samen op zoek naar hoe ze zelf als individu, klas of school kunnen bijdragen aan een duurzamere en eerlijkere wereld. De acties die ze uitwerken, hebben vaak betrekking op gender of milieu. Dat maakt duidelijk dat over grenzen heen de jongeren van dezelfde problemen wakker liggen. Heel wat mooie initiatieven zagen het licht. In een school in Anderlecht bijvoorbeeld hebben leerlingen ‘sociale en technische wetenschappen’ verschillende projecten rond klimaat uitgewerkt. Zo startten ze een sorteersysteem op school op basis van een grondige analyse van de noden en mogelijkheden. Dit klinkt misschien banaal, maar helaas is sorteren op heel wat scholen nog geen realiteit. De leerlingen uit Anderlecht sensibiliseerden daarnaast de hele school rond het

belang van recycleren en stonden hun ­medeleerlingen bij met raad en daad. Als beloning voor hun inzet werden de initiatiefnemers uitgenodigd bij Net Brussel, het organisme dat in Brussel verantwoordelijk is voor openbare netheid en afvalbeheer. Ze zagen er met eigen ogen hoe afval verwerkt wordt nadat het gesorteerd wordt opgehaald. Het bleef niet bij deze ene actie. De leerlingen hebben de duurzaamheidsmicrobe duidelijk te pakken en zullen binnenkort alle leerlingen op school voorzien van herbruikbare drinkflessen om zo het gebruik van plastieken wegwerpflesjes tegen te gaan. In Benin zijn de jongeren van het Youth4Change project aan de slag gegaan met het thema ‘gendergelijkheid’. Via filmpjes – waarin ze zelf acteerden – sensibiliseerden ze de hele school rond het belang van onderwijs voor meisjes. Vervolgens organiseerden ze een heus genderdebat waarin ze met hun medeleerlingen in gesprek gingen over maatregelen of acties die nodig zijn om in hun land gendergelijkheid te bereiken. Men zegt wel eens dat de jeugd van tegenwoordig zich voor niets meer engageert. Wel, deze jongeren bewijzen het tegendeel! Ze zijn zelf de verandering die ze willen zien in de wereld. Een voorbeeld voor ons allemaal en wij bij VIA Don Bosco zijn alvast reuze fier op hen! //Nina HONNAY


Een leven vol verwezenlijkingen, een rijk leven, dat wensen wij voor ons allen. Vaak denken we aan ons nalatenschap: over het “daarna� en wat dat nog kan betekenen, wat we ermee kunnen doen. Want u wenst ook na uw uitvaart nog iets te betekenen, voor uw naasten en geliefden uiteraard, maar ook voor anderen en voor de maatschappij. Daar kan u de mensheid een dienst mee bewijzen, en daarenboven ook een innig gevoel van troost en gemoedsvoldoening krijgen.

Goed advies is daarbij van groot belang. Wij kunnen u verder bijstaan met raad en daad, en begeleiden bij het opmaken van uw testament. Het nieuwe erfrecht geeft vandaag veel vrijheid en maakt een oplossing op maat mogelijk, zodat bijvoorbeeld uw erfgenamen een fiscaal voordeel krijgen dankzij een duo-legaat. Want dan betalen wij hun erfbelasting, terwijl u onze schooljongeren steunt. Al uw wilsbeschikkingen kunnen tevens in een testament worden toegelicht en door ons worden opgevolgd.

Als de leeftijd het ons niet meer toelaat zo actief te zijn als we het wensen, kunnen we toch nog iets betekenen voor mensen die het nodig hebben: educatie, scholen, en leergierige jongeren in het Zuiden die anders geen uitweg hebben. Dat is ook het beste wat u en iedereen kan doen om onze onevenwichtige samenleving op een betere weg te helpen. Willen wij niet allemaal de wereld verbeteren?

Al met al zorgt een legaat ervoor dat wij onze gedeelde waarden en ethiek in de toekomst kunnen overbrengen naar een volgende generatie. En dat uw nalatenschap een verdiende draagwijdte krijgt.

Met een legaat en een testament kunt u dat overwegen. Een testament is veel meer dan een droog document: het moet weerspiegelen wat u in het leven belangrijk vond. En heel waarschijnlijk wilt u ons tegelijk verder ondersteunen, maar misschien weet u niet precies hoe?

De wereld beter maken via uw nalatenschap? Dat beloven wij u! Neem vrijblijvend contact op met Omer Bossuyt, salesiaan van Don Bosco, op 02 466 12 64 of 0498 22 41 65 / obossuyt@dbhaacht.be //  Etienne VANDERCRUYSSEN  02 427 47 20 etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org

U & Wij // Uw nalatenschap kan een school openen!

Uw nalatenschap kan een school openen!

7


DIT NUMMER UITGELEZEN? GEEF HET DAN GRAAG DOOR AAN EEN FAMILIELID, VRIEND(IN), BUUR OF COLLEGA. HARTELIJK DANK!

OP DE AGENDA 2019 16-29 juli

Uitwisselingsreis 50 jaar VIA Don Bosco India Don Bosco Internaat Woluwe – Don Bosco Pannur India www.viadonbosco.org/nl/blog 4 – 11 aug

European Youth Week / Don Bosco Youth-net Venetië www.jeugddienstdonbosco.be/kalender/european-youth-week 16 aug Geboortedag Don Bosco www.donbosco.be/ 24-25 sept SDG day & Forum Brussel www.sdgs.be/nl/sdg-forum-2019 5 okt

Galadiner VIA Don Bosco Brussel www.viadonbosco.org 6 okt

Eucharistie VIA Don Bosco Brussel www.viadonbosco.org

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2019 nr. 4  

Samen op Weg 2019 nr. 4  

Advertisement