__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMEN OP WEG 4

Tweemaandelijks tijdschrift 2017 // jaargang 25, nr. 4 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

! t k n a Be d IN DEZE EDITIE: 3/ Don Bosco Network 4/ Wat gebeurt er met uw geld? 6/ School for Rights 7/ Nieuwe medewerkers

EDUCATION CHANGES THE WORLD


nod gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw s zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren en en eerkrachten op om et aanbod attract es voor de k nderen organ seert we de eer ngen 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober S te vrienden, vrienden, te mobiliseren om het recht op onderwijs te cddeWereld.be met nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extrawereldwijd u d te beFormation en voor het recht op onderw s // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre 25 novembre Co Lemonde.be // A l’agenda Agenda Agenda Lemonde.be // A l’agenda en goede spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? Coopération audan Déveook oppement zomer mocht mocht ik in in India, India, samen samen met Belgische verdedigen. Ik met wil 99hen – De enDon u –Boscobeweg ngbedanken w een feestevoor k startschot geven Naar aan e d ee zomer ik Belgische Beste vrienden, kkrachten, en dans en nog zovee meer Contacteer dan onze medewerkers ontw kke ngseducat e ème opnieuw ontdekken waaromKortom ik bij bij VIA VIA La quatr krachten, opnieuw ontdekken waarom ik voor het ube aar voor Don Bosco op een Open Happen ng heeft er opcon vr ng Don Don Bosco Bosco de 200 inzet! oktober: Saved Saved by thede BellAgenda DeWereld.be //by Op ng 200 33 oktober: the Bell n Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 4deuren weekends van november-december nfocyc us BTC 25 november 2014 educa d conferent e Uit Van de opengoo driejaarlijkse van fiJong lantropie, recent de straatkinderen tot kandidaat principes een essentiële rol in ons werk. Het is daarom dat L de nfocyc e en organ sée par a CTB agence be ge de comme thème “Ge weBosco onzewerk. enbarometer ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 4 week-ends de novembre-décembre Format on 25 novembre Conférence edu oud a e vrFormat enden u t d e ru me 25 “fam e” van Don act e p aats 4 week-ends de novembre-décembre novembre Conférence educa d ge ondernemers die ik ikdoor ontmoette, het raakt me dag uitgevoerd de Koning blijkt ons teamon werd versterkt met 2 personen, namelijk Aurélie eestelijk startschot geven Naar aanleiding van deBoudewijnstichting, Internationale dag van van de de Leerkracht Leerkracht e Zw ondernemers die ontmoette, het raakt startschot geven Naar aanleiding van de Internationale déveme oppement est une format on qu donne une vue aura eu dans es Coopérat on au Déve oppement oeestelijk naarde Waar? Hee Be g ë Georganiseerd door V A Don Bosco Ik wil hen – en u – dan ook Bosco z n u tgenod gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo Coopérat on au Déve oppement “De bereidheid van dehappening Belg omDon goede Steven;Saved en dat weBell lid zijn van de VEF, de Vereniging op een een Openduidelijk: Happening. heeft erop opvrijdag vrijdag oktober opnieuw een Saveddoelen by the the bell bell en 20 onwaarschijnlijk september: Open Bosco 200 3 oktober: by the eds opnieuw. EnDeWereld.be hetus doet onwaarschijnlijk deugd oods op Open Happening. heeft er 33door oktober opnieuw een Saved by // Op de Agenda opnieuw. En het doet deugd De nfocyc georgan seerd het BTC het Be g sch De v e de nte nat ona e Educa d be confe ent e heeft a s thema Beste vrienden, DeWereld.be // Op de Agenda ème conférence nter met 9 te Belgische dzo ensemb eland. de on nternat ona evoor et de deLa aquatr d nscr pt onseert sont Beste vrienden, steunen, isactie sinds nooit groot geweest alsmet Ethiek inattract de Fondsenwerving. e ruime ruime “familie” van Don actie plaats honderden scholen in het het land. Samen methet een op http //openhappen nghonderden w x com/ sm o voor G aanbod obo en an mat eaStud ncoopérat es kème nderen Lemonde.be // l’agenda bedanken voor de inzet! van Don plaats inin scholen in Samen La quatr conférence organ nternat ona er Lemonde.be // AA2011 l’agenda te zien zien“familie” dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd te dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd ontw kke ngsagentschap s een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p aatsv nden n de DeWereld.be // Op de Agenda L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éduca De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht en dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs nu”. De Belg realiseert zich meer dan ooit dat bepaalde DeWereld.be // Op depar Agenda waarom ik bij VIA Studio prob émat que des re at onsmet Nord / de SudDon Les week-ends theet date en dag van ontmoeting Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs ancer ngaHappening. van een cd nege euwe Bosco ederen een extracar vee en Voor meer nformat www savedbythebe besamen L nfocyc evoor organ sée CTB agence bevrijdag comme thème Genre éducat on pour dans om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren en voor het te jubeljaar Boscoen op een Openof opDeze 3 oktober opnieuw een Saved by the bell jullie om samen met ons sensibiliseren er: Saved the Bell racties voorbyde kinderen, organiseert, weDon degevuld leerlingen en leerkrachten op om Inheeft zomer mocht ikop in India, met 9verder Belgische leegtes in leerlingen onze maatschappij niet kunnen zullen diternummer van ‘Samen Weg’ lezen

Voorwoord

Voorwoord Voorwoord

Voorwoord

oorwoord

van de nternat ona ehappening samenwerk ng deune Noordoka en de BTC Agenda enaura deta racties voorgeeft de kinderen, organiseert, roepen we deoppement leerlingen en en leerkrachten opformat om déve est qu donne une Deze zomer mocht ik on in India, samen met 9 vue Belgische 20 september: Open Don Bosco 200 3 oktober: Saved by van the Bell Beste vr enden

seu voodans de nsch v ngen es ocaux dez an C

deren tot kandidaat 20 september: Open Don Bosco des thémat ques auss var ées que e de contexte partBosco c pants est pvoo a oktober: Saved by thevue Bell scholen Jong en oud, allehappening vrienden uit dievoor ruime “familie” van Don3qu actie plaats inspreker honderden in het land. Samen déve est une format on donne une aura euoptredens dans met es ocaux CTB Agen mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te ed.be Don Boscoliederen, Boscoliederen, extra veel enoppement extra luid te teabordent bellen het200 recht op onderwijs tentoonste ng een goede spektake enom Op de Agenda Agenda worden door de overheid. hoe we deel uitmaken van wereldkoepel 4een week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid mobiliseren om het recht op onderwijs te leerkrachten, opnieuw ontdekken ikdeovera bija want VIA ed.be Don extra veel en extra luid bellen voor het recht op onderwijs Lemonde.be l’agenda //// Op de week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid Zu dre at4een es De nfocyc us wwereldwijd dee nemers aanzetten toton nuGlobo, besch kbaa Houd de dag ad 3vast vptwaarom nDon esont agenda Lemonde.be //// AAde l’agenda leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ikAgenda bij VIA d ensemb e de a coopérat nternat ona e et de a nscr on d spon b es su Lemonde.be // A l’agenda DeWere d be // Op de Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio die de actie in het Nederlandstalig onderwijs 20 september: Open happening Don Bosco 200 oktober: Saved by the Bell Lemonde.be // A l’agenda ker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school? ette, het raakt me Coopération au Développement économ queDon nternat ona anthropo og e werk. env ronnement Quand 25 novem Network, een prachtig voorbeeld van de samenwerking eiding van de Internationale dag van de Leerkracht ker, spektakel, optredens, voor iedereen. Wil deelnemen met je muz school? 20 september: Open happening 200 3et oktober: by the Bell den ensemb ajevoor coopérat onBosco nternat ona edans de aSaved dvan nscr ptstraatkinderen onKortom sont d spon bkandidaat es sur eur sdt dedigen. Ik wil wil hen – en enDon –au dan ook bedanken voor De Don Boscobeweging wileeen eende feestelijk startschot geven Naar aanleiding van deen Internationale dag van de Leerkracht Coopération Développement Don Bosco Van de workshops ek en nog zovee meer Contacteer edigen. Ik hen uuoveral –en dan Boscobeweging wil feestelijk startschot geven Naar aanleiding de Internationale dag de Leerkracht animatie. Inbedanken het aanbod: attracties voor de organiseert, roepen we de tot leerlingen en leerkrachten op neme om Don Bosco werk. Van de straatkinderen kandidaat reflect eding op– De houd ng en ook gedrag en hen bewust maken van de ogvan st eke edenen sSaved het aanta dee s tot bepe ktdes totme 250 Deze zome moch k inzetten ncar nd a samen 9 Be prob émat que des re kinderen, atonze ons Nord /vrijdag Sud Les week-ends the date pour ra sons zoveel meer. meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: La quatrième conférence internationale d’Educaid.be adie og zoveel Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Eén staat vast: alleen kunnen wij als ngo voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft er op 3 oktober opnieuw een by the bell tussen salesiaanse organisaties zich voor La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a pnog vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell aarschijnlijk deugdInfocyclus nzet! prob émat que des re atBoscoliederen, ons Nord /87.es Sud Les week-ends the date car pour des raInternationale sons og dag stngs que a de human ta re act ons des ONG encore avanaanleiding où Conference C jonge ondernemers die ikopNaar ontmoette, hetde raakt me lancering van een cd metl’agence nieuwe Don een extra veel en extra luid testartschot bellenou voor het recht onderwijs De Don Boscobeweging wil een feestelijk geven van van // Op de Agenda nzet! nds van november-december: BTC 25 november 2014: educaid conferentie L’Infocycle organisée par la CTB, belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me een dag waarop we onze deuren opengoo en ontw kke opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag de Leerkracht ste vr enden nds van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie ee k ach en opn euw on dekken waa om k Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Wanneer 25 november 2014 moge kheden tot act ef mond aa burgerschap Onderwerpen L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / Conférence 423 20Conférence 87. Filip doelstellingen niet realiseren. Alleen kunnen weDon er niet jongeren wereldwijd. Daarnaast lezen jullie est hoe we abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part cerpants p afonné à een 250 4 week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre: educaid Jong en oud, alle vrienden uitgoede die ruime “familie” van actie plaats in honderden scholen het land. Samen met week-ends de novembre-décembre: novembre-décembre: Formation 25LAMMENS novembre: educaid ts agenda in honderden scholen inde het land. Samen met tentoonstelling, een spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wilin je deelnemen met je200 school? Aachten 44gemotiveerd week-ends de Formation 25 novembre: Conférence educaid voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft op vrijdag 3 oktober opnieuw Save 20 sep embe Open happen ng Don Bosco 3 ok obe Saved by he steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités Coopération au Développement abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est p afonné à 250 Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco voorBelgië. hetjongeren jubeljaar voor Don Bosco opVIA een Open Happening. erlaopCTB. vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by// theOp bellscholen DeWereld.be de kAgenda prob émat que du genre Haute 139 B Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Globo, dieheeft deprogramma actie het Nederlandstalig onderwijs développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les doet locaux de Agenda et modalités Coopération au Développement steeds opnieuw. En het onwaarschijnlijk deugd Waar? Georganiseerd door: Don Bosco Coopération aunternat Développement Agenda voor kwetsbare een waardig bestaan met ons wereldburgerschap Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie inin het Nederlandstalig onderwijs Don Bosco we k Van snovembre aa nde en1000 // Op derond Agenda Waar? Don Bosco Zw naarde Waar? Hee workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Coopération au Développement Waar Conference Centre Espace acqmotte BTC-CTB zoa sdoor de eHeel econom sche omgev ng antropo og eStudio obo, die de actie inzorgen het Nederlandstalig onderwijs yclus georganiseerd door het BTC,dat hetona Belgisch Deéconom vierde internationale Educaid.be conferentie heeft alsDeWereld.be thema que nternat ona anthropo og eom env ronnement Quand 25 2014 Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie in honderden scholen in o het kan lan La quatrième conférence internationale d’Educaid.be Lemonde.be //plaats A de l’agenda d'ensemble de coopération internationale et deLa d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save clus georganiseerd het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema //openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen inop land. Samen met quatrième conférence internationale d’Educaid.be aaen ming financieel 25 november: Educaid conferentie enbeheer animatie. In hetGlobo. aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten ophet om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd d'ensemble de lala coopération internationale et lalaanthropo d'inscription sont disponibles sur site internet. Save Lemonde.be // A l’agenda Laona quatrième conférence internationale d’Educaid.be a leur /openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio économ que nternat og e env ronnement Quand 25 novembre 2014 Directeur en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen leerkrachten om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a te sensibiliseren en leiden en uitgroeien tot actieve wereldburgers. In de begeleiden om kinderrechten te integreren in hun een dagrelations waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 /neme 423 20ge ingsagentschap, een opleiding die een overzicht “Gender eng onderwijs in de de praktijk”, praktijk”, enthème zalthe plaatsvinden in deDondes ze zome we k n organisée nd aleerkrachten samen meop 9om Be/en sche P us info http //www btcctb org/fr/ nscr pt on us dsininfo onge onde s87. donderwijs e diesP k de onactie moe hehttp zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, het Nederlandst L’Infocycle organisée par CTB, l’agence belge ded commeBosco “Genre et in éducation dans pratique”, eteen De cobeweg ng wde ee chox en Naa aan em de ngStud an deonaa rt, roepen leerlingen en ngsagentschap, isisde een opleiding die een “Gender onderwijs in en zal plaatsvinden de problématique des Nord Sud. Les week-ends date, car pour raisons logistiques dea1000 L’Infocycle par lala CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans lala pratique”, et Hoogstraat/Rue Haute Brusse mmoch eu human ta re hu pver en ng NGO-act veen te ten of de Meer nformat ecar opextra http //openhappen ng w com/ Ge Bosco zijn uitgenodigd voor dag van ontmoeting Studio Globo, die actie in e139 het Nederlandstalig lancering van een cd met met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs onderwijs a3nieuwe de human taen re es act ons des ONG ou encore anombre où Conference Centre Espace Voor meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par laoverzicht CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans laBo pratique”, et problématique des relations Nord / de Sud. Les week-ends the date, pour des raisons logistiques lelerecht nombre de lancering van een cd Boscoliederen, een extra veel en luid te bellen voor het op happening Don Bosco 200 Voor meer informatie: www.savedbythebell.be oktober: Saved by the Bell L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et zijn om samen met ons leerlingen teCentre sensibiliseren en nOpen de internationale internationale samenwerking en de Noordlokalen vanta deDon BTC. Agenda details voor de inschrijvingen zijn Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA organiseert, Don Bosco développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans lesmet locaux de la CTB. Agenda et modalités barometer heeft men het zelfs over ‘een morele plicht als werking. en animatie. InCTB. het aanbod: attracties voor de kinderen, roepen we de leerlingen en leerkr zijn om samen ons leerlingen te sensibiliseren en a de human re es ons des ONG ou encore a où Conference Espace acqmott de samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda enact details voor de inschrijvingen zijn oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen ng heeft e op dag 3 o obe abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités k ach en opn euw on dekken waa om k b V A s eeds opn euw En he doe onwaa sch n k développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la Agenda et modalités erwijs wereldwijd te en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om tentoonstelling, eendonne goede spreker, spektakel, optredens, overal enAgenda voor iedereen. iedereen. Wil jeje deelnemen deelnemen met met jeje school? abordent des thématiques aussi variées que ledecontexte participants est plafonné à 250.Wil 20school? september: Open happening Don Bosco 200 DeWere dte be // voor Op de A embre décembre Format 25 novembre Conférence educa dsont développement, est tentoonstelling, une formation qui une vue aura lieu dans les locaux deoveral la want, CTB. et modalités een goede spreker, spektakel, optredens, en voor enda es. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd dag alvast vrij agenda, om Meer nfo www educa d Bosco be/n /event/educa dbe-conferent egenderprob emat ek komen daar aan bod 20 september: Open happening 3wereldwijd oktober: Saved byhet the Be d'ensemble deon coopération internationale etnodig de d'inscription disponibles sur leur site internet. Save prob émat que du genre Haute 139 1000 shonde Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. ngDe Don Bosco 200 ok obe Saved by he Be openhappen ng nf es. infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd deom dag alvast vrij inin jeje agenda, want, om te mobiliseren het onderwijs te lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, extra veel en extra luid bellen rech burger’. Wij hebben uw solidariteit samen onze de lala3 coopération internationale de lala d'inscription sont disponibles sur leur site internet. deWereld.be //Save Op de Agenda ong en oud aveel eSave enden u om dtee bellen uDon merecht amhet e200 Don ac eBrusse aa nmeer den économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25een novembre 2014 4een dean novembre-décembre: Formation d'ensemble de coopération internationale et deeen laet d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Lemonde be //pVoor Aach agenda Lemonde.be //op A l’agenda te mobiliseren om het recht op wereldwijd te van cd met nieuwe Don Boscoliederen, extra en extra luid voor recht op onderwijs workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand ::sur 25 novembre 2014 deWereld.be //disponibles Op de Agenda prob émat que du genre Haute 139 1000 Brusse sheeft npvoor Bosco kd'ensemble Van de sdes aa kvan nde en o kand daa d'ensemble de lalabewust coopération internationale et de la sont leur site internet. Save iedereen. Wil je deelnemen met je school? 4raisons week-ends deonderwijs novembre-décembre: novembre: educai om e Formation zdweek-ends en da ook Be g25sche ee kConférence en gemo op houding enwe gedrag en hen maken van delancering logistieke redenen, isd'inscription het aantal deelnemers beperkt tot 250. Lemonde.be // A l’agenda workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Lemonde.be // A l’agenda ed oppement problématique relations Nord / Sud. Les week-ends the date, car pour des logistiques le nombre de van een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa be conferent e openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be ook bedanken voor houding en gedrag en hen bewust maken de logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. weging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends thecar date, car pour des org/fr/ raisons logistiques le veel nombre de tentoonstelling, een spreker, spektakel, optredens, overal voor bedanken iedereen. Wil je deelnemen m Lemonde.be Agoede l’agenda au Développement co nnombre u pt genod gdiedereen. een dag an on moe ng S een ud oeen G obo dstartschot eeduca de ac egd problématique des relations relations Nord Sud. Les week-ends the date, pour des raisons logistiques nombre de l’aide humanitaire, les actions des ONG outhe encore où : Conference Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue projecten te kunnen realiseren! Ik//Bowens jullie leesgenot eindig met Meer nfo http //www btcctb org/n /november nfocyc us gender-onderw s-de-prakt kDon P us d nfo http //www btcctb P87. us dengraag nfo http //www verdedigen. Ikoo wil hen –en en u87. –Boscobeweging dan ook voor De wil feestelijk tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, overal en on voor Wil deelnemen met je school? problématique des Nord //les Sud. Les week-ends date, car pour des raisons logistiques lele de een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02Coopération 423 20 l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore lala où :optredens, Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Coopération au Développement Wanneer: 25 2014 eden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS verdedigen. Ik wil hen –pt en unscr –Boscobeweging ook bedanken voor abordent des que contexte participants est plafonné à250. 250. een dag waarop we deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02 //je 423 20 De Don wilzeen feestelijk startschot geven aanleiding de Internat r ee dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: onde neme sburgerschap. d des e kthématiques on moe he me La qua con édag ence eworkshops, na ona e250. d Educa ddans be aedan Wanneer: 25 november 2014 eden tot actief mondiaal Onderwerpen mende ons eeNaar ngen e dvan sens b de se Filip LAMMENS abordent thématiques aussi variées que lele contexte participants est plafonné à1000 P us dvariées nfo http //www btcctb org/fr/ nscr on Pom us d nfo http //www educa be/fr/eve e Don aBosco cho ge en Naa aan eaussi de ngonze an de naak eème na ona eparticipants denest Lee ach muziek en en nog meer.anofKortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikke abordent des thématiques aussi variées que le contexte plafonné à250. rge voor op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3an oktober opnieuw een Saved by the bell en an ma n hezoveel aanbod ac esamen oode de en oen gan ee oepen we problématique du genre. Haute 139, Brussels voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happe citaat van Nelson Mandela: “Onderwijs is het machtigste abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco La quatrième conférence internat problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels teel Zu den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “Gender en onderw s n prakt k” za Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25novembre novembre 2014 de inzet! 20 sep embe Open3happen ng voor het voornovember-december: Don Bosco een Open Happening. heeft er op vrijdag oktober op Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door:op VIA Don Bosco Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, beheer 25 november: Educaid conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, ::he 25 25 november 2014: educaid conferentie de 4 weekends van Infocyclus BTC 25op 2014: co op een Open Happen ng heeft enovemb op dag 3 oactie obe opn euw een byeen be pa aeéconomique CTB agence be ge de comme hème Gen ed Saved e inzet! éduca on dans a2014 pwe aance que ejubeljaar international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :Quand 25 novembre 2014 ngseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 87. Directeur L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de dag waarop onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02 décemb Fo ma on 25 e20Waar: Con ékAgenda ence educa elvrienden beheer november: Educaid conferentie eds opn euw En he“familie” doe onwaa sch n deugd 4 week-ends de novembre-décembre: Formation e mob se en om he ech we25 we e decb ng anje een cd me nnovember euwe Don Bo co ede en een enovember aonde ee en aeducaid u of d25 eno Plus d’info Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event uit die ruime van Don plaats in honderden scholen in het Samen met Jong en oud, vrienden uit die ruime “familie” van international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :1000 25 novembre 2014 deWere druime be // Op de Agenda Directeur 4deuren weekends van november-december: Infocyclus BTC 25 educaid conferentie DeWere dhttp://www.btcctb.org/fr/inscription be // des Op de 4423 ends novemb eetsdécemb L’Infocycle organisée par CTB, belge de comme thème “Genre éducation dag waarop opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 /alle 20 87. Hoogstraat/Rue Haute 139,1000 Brussels umanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of deeen Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Plus d’info ::les http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info ::land. http://www.educaid.be/fr/event Sta mij toe u25 nogmaals hartelijk te danken voor uw wapen dat kan gebruiken om de wereld teweek veranderen”. Lemonde be Adeplaats agenda 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid l’aide humanitaire, les ONG ou we encore la où2015 :Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 4la week-ends de2014: novembre-décembre: Formation novembre emanitaire Fo maéconomique on 25 novemb eactions Con édes ence educa donze Jong en oud, alle vrienden uit diel’agence “familie” van Don actie in honderden scho Hoogstraat/Rue Haute 139, hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. 30 janvier exposition qui met en photos a l’aide humanitaire, actions ONG ou encore la où :Samen Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Lemonde be A agenda 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue développement, est une formation qui donne une vue e u me am e an Don ac e p aa n honde den cho en n he and me Coopération au Développement Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: V une o ma on qu donne une vue au a eu dans es ocaux de a CTB Agenda e moda és men Lemonde be // A agenda l’aide humanitaire, les actions des ONG ouBosco encore lavee où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue financ ë e verp cht ngen a s veren g ng? p aatsv nden n de en van Agenda en deta Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoe en oon eoka ng een goede pBTC eded e au pe aune ekdoor: op eden os e dan avoor en ook oo ng ede een W eele België. Georganiseerd door: VIA Don Coopé a on au Déve oppemen développement, est une formation qui donne vue aura lieu dans les locaux de la CTB Coopération au Développement enodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieoblematiek, komen daar aan bod. Coopération Développement problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels z en da ook Be g sche ee k ach en gemo d Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd VIA Don Bosco openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be ve gen w hen – en u – bedanke De Don Bo obeweg w een Bosco uitgenodigd voor een dag van het ontmoeting Studio Globo, die deEducaid.be actie in eh deelname aan onze projecten! Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieblematiek, komen daar aandubod. problématique du genre. Haute 1000 Brussels De zijn Infocyclus georganiseerd doord'ensemble het BTC, De vierde internationale openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be Coopération au 25 Développement problématique Haute 139, Brussels deBelgisch la coopération internationale et deLalaquc Dezich vierde Educaid.be heeft iging die vierde conferentie een dag an inspant oninternationale moevoor nggenre. SDe ud ooktober: Gconferentie obo dinternationale eVorming de ac als e financieel nthema heEducaid.be Nede and a1000 g 139, onde w heeft 10 beheer november: Educaid conferentie

Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor de inzet!

Ik wil hen – en uIk– b bedanken voor d

Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor de inzet!

Plus d’info d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event pédagogie sa io Globo. informatie op:eroepen i.s.m. oo“Gender he ube aaroepen oo Bo en 27 animatie. In hetGlobo. aanbod: de organiseert, we leer aanbod: attracties voor de2014 kinderen, we de leerlingen en leerkrachten opStudio om o:om http://www.btcctb.org/nl/infocyclus ontwikkelingsagentschap, is attracties een opleiding diequatrième eenkinderen, overzicht enSud. onderwijs inDon de de praktijk” Plus ::http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info ::http://www.educaid.be/fr/event La internationale d’Educaid.be ao La qua ème con ée ence ntjaar eat naen ona d http://openhappening.wix.com/ Educa dde be aésienne januar 2015 tot 2015 29 november ha tgender-onderwijs-de-praktijk ater L’Infocycle organisée parconférence lazal CTB, l’agence belge deweek-ends comm me ons ngen eMeer sens b5organiseert, se en Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event de nze !-11 problématique relations Nord /9e Les eisshet het financ ee beheer van nwe ef? nschr ngen vo gen de dag avoor vr ninformatie: e“Genre agenda ontwikkelingsagentschap, is e een die een overzicht “Gender onderwijs invast defebruar praktijk”, en plaatsvinden in de Plus d’info ::ge http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus :a:http://www.educaid.be/fr/event ac esamen oo de nde ende gan eeen oepen de ngen en ee ach op om “Gender en onderwijs inee de opraktijk”, zal plaatsvinden in de L’Infocycle organisée par la Houd CTB, belge de comme thème et éducation dans la pratiq deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs ind’info de praktijk”, en zalvopleiding lancering van met Don Boscoliederen, openhappening Voor meer organisée par la 4des CTB, belge de comme thème 4l’agence weekend van novembe de embe n o uwww.savedbythebell.be BTC 25 CTB agence be comme hème Gen eng eee éduca on dans pen aog que Leen nl’agence ocd elokalen oynieuwe gan pa ae novemb CTB een dag waa opeen we on met eL’Infocycle deu en opengoo en on w ng educa e@ relations Nord /en Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons week end novemb ee dé emb Fo ma deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal a ons No d Sud Les week ends he da e ca pou des a sons s ques eproblématique nomb e Voor de ong en oud aée eBTC. enden uen detlog eal lancering van cd nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te belle geeft van de internationale samenwerking en deune Noordvan de Agenda detai openhappening meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre etde éducation dans la pratique”, 10 oktober Vorming financiee beheer 25 novemb 20 sep embe Open happen Don Bosco 200 3 ok obe Saved by hedes Be développement, est formation qui donne une vue aura anv er 2015 expos t on qu met en photos a n cd met Boscoliederen, een extra veel en extra te bellen voor het recht op onderwijs informatie: agence benieuwe gewww.savedbythebell.be de Don comme hème Gen e e 30 éduca onendans a pvan aluidque e 4 week end de novemb e dé emb e Fo ma on abordent des thématiques aussi variées que le contexte geeft de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 2 30 janvier 2015 : exposition qui met photos la Uw steun aan kwetsbare jongeren levert prachtige développement, est une formation aussi qui Educaid.be donne une vue aura lieu dans les locaux de laplafonné CTB. Agenda etdans mo développement, est une formation donne une vue aura lieuGeo mob se en om he ech op wanv sdécemb we ee2015 dw dzijn e we Bo co ede en e2015 aonde ee endans ede ainschrijvingen dlokalen beFo en he Agenda echzich op wvoor tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optred Ben je (bestuurs)lid van vereniging die inspant De vierde internationale conferentie heeft lokalen van de BTC. Agenda en details voor ema dDon beauss //ng Op de Agenda Were dmeerdaagse Brasschaat déqui eparticipants oppemen eu?Agenda une odemodalités qujg 30 janvier :30 exposition qui met en photos la ichtingen als vereniging? plaatsvinden in de van BTC. en details voor Coopé alocaux on au abordent thématiques variées que le contexte est on qu donne une ue au anovemb eu esuer ocau de apoo CTB Agenda eonde moda és 4een week ends de epa eeen ma on 25 novemb e Con éphotos ence educa dco expos t on qu met en Waa ?des Don Boa naa de Waa Hee Be gàma ë250. développement, est une formation qui donne une vuedeelnemers aura lieu dans les de la CTB. et Zuidrelaties. DeZw infocyclus wil aanzetten tot nu beschikbaar. Houd dag alvast Lemonde be A agenda Bo oDéve noppemen genod gd ooon tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, overal en voor iedereen. Wileen d'ensemble de la optredens, coopération internationale et de la d'insc chtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor ques va ées que e con ex e c pan s es a onné à 250 Coopé a on au Déve oppemen houd er u t z en en hoe organ seer e want het aanta dee nemers moet tot 250 beperkt worden u donne une ue au a eu dans es ocau de a CTB Agenda e moda és Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om Lemonde be Adea dag agenda économique international, l’environnement, een spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wiliets je voor deelnemen met school? en d'ensemble de lajecoopération internationale de lacoopération d'inscription sont disponibles leur site internet d'ensemble internationale de agnog la sur d'inscription so Det de laetde gla gpraktijk”, BTC B D pédagogie salésienne workshops, muziek enl’anthropologie, dans en zoveel meer. Kor pédagog eisatot sa és enne eded e ngoede pe aona ekch eden ainschrijvingen en oo ede een WHoud ees dee nemen me choo op. Om dit kunnen realiseren, project in het Dan deze als thema onderwijs in de en zal dde en emb e etma oopé aobo nthe na 27 januari 2015 tot februari 2015: 9e mber haïti 5ejaar jaar later l’environnement, Quand :de 25 2014 nu be baa Houd aeen aDéve n ng ebedanken agenda wan om pédagogie salésienne Coopé au oppemen d'ensemble de coopération internationale sont disponibles sur leur internet. Save reflectie op houding en gedrag enopenhappen hen maken van logistieke isaanbod heton aantal beheer van jehefboomeffecten initiatief? volgen. de dag alvast vrij inne jeagenda, agenda, Mee ninternational, ma e eenl’anthropologie, op ngrelations w com m Sredenen, ud oG on e2014: na eop de de dan nsc pook on son dZuiden? spon bte su eu-11 svorming ephotos neein Sahet eaan des Nord Sud. Les week-ends da en/Quand an enovembre nsite he aedee gen w –daDe en uonop:de –de voo workshops, muziek dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medew Don Bo obeweg w een ee e2015 ho ge en Naa eéconomique dla ng an de n oe“Gender na ona dag anhLes depproblématique Lee abewust hd'inscription 27 januari februari 9e mber 2014: haïti 530 later beheer van je initiatief? inschrijvingen volgen. Houd dag alvast vrij je Mettre en es caractér st ques de edeelnemers eon 30 reflectie op houding enng gedrag en3 hen bewust maken van de logistieke redenen, het aantal tot 250. Op 12 anua 2010 kostte een woestende dbev 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie problématique des relations Nord / problématique Sud. week-ends the car pour des raisons logistiques leanv nom na he opo og ehen env onnemen Quand 25 novemb 2014 des relations Nord / les Sud. Les week-ends the date, car pédagog eve sa és enne janvier 2015 exposition qui met en photos lade l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore la anog ona edans de aKo nsc on son ddan spon bfinanciële es su eu sdan eone-11 nBrasschaat e aa ne Sa e2015: w a g pédagog g isthe gbeperkt GNo 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Lla date, g: Wanneer: CTB gd ek enan en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer onze medewerkers ontwikkelingseducatie: een dag waarop we onze deuren opengooien. 30 janvier 2015 :Con exposition qui met en photos la Wereldmeerdaagse problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends date, car pour des raisons logistiques le nombre de p ob éma que de e a Su o ee mee om ac ee on e medewe e w e ng educa e jou. Wat zijn je verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore où Conference Centre Espace Jac 25 november 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la Filip LAMMENS La qua ème on é en e n e na ona e d Edu a d be a abordent des thématiques aussi variées que le contexte partic og e e edenen he aan a dee neme bepe o 250 maar vooral om u goed te kunnen informeren, leveren an e ng an een d me n euwe openhappen ng Voo mee n o ma e www L g CTB g g No d Sud Les week ends he da e ca pou des a sons og s ques e nomb e de een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonb effic ënt? De workshop maakt e wegw s om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd Wereldmeerdaagse Brasschaat oo hewant ube aa oo Dondeelnemers Bo lao op een Opmogelijkheden ntot Happ n ng heeft e opburgerschap. dag 3thématiques oOnderwerpen obe opnaussi euw een Saved by he be zien en hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 30 janvier 2015je : exposition quihet metaantal en photos Wanneer: 25 november 2014 tot actiefworden mondiaal Filip LAMMENS abordent des variées que le contexte participants est plafonné à 250. abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants es zien en hoe organiseer moet 250 beperkt pédagogie salésienne nze ! g ft m w g N problématique du genre. Ben e bestuurs d van een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde m mque au ud Les week ends eegan ca pou des aCTB sons og sde ques eoaede nomb eejeHa de swe ac ons ONG enco aBTC où Con eeens ence Cen Espace acqmo e:e leedu BTC CTB Rue pédagogie salésienne Waar? Zwijnaarde. abordent des thématiques variées queaHoud le participants estBosco plafonné 250. en les caractéristiques laedu pédagogie 30de janvier àaussi 17h30 Waar: Conference Centre zoals de omgeving, antropologie, 2010 kostte een verwoestende aardbeving het abo den de aEspa end van novembe de embe nde o uw 25 2014 d on423 en e87 économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quan problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne onze deuren of /eDe 423 20 87. LMettre nou oehe eda oyphotos pa avoor agen eés be ge omme Gen edWaar? édu a internationale on dan peconomische acontexte que e alvast Were dmeerdaagse w kenn s BTC-CTB, aten de maken even aan 230 000 Ha tng anen Nog 1am oen tQuand anen Hoe organiseer je het financieel beheer van initiatief? inschrijvingen volgen. de dage vrijongeren in jeDon nnuari opengoo endes on educa co o5 gem 02 sa enne ovoor e-confiance-b enve ance teANNEGARN éta theeft aagenda, nst tutQuand Don m m 425 week end novemb eeles eredenen. Fo ma on 25 novemb e20 Con é hème ajanvier Mettre en photos 33emb de la pédagogie Quand le 30 àden 17h30 enàoù oon ehéma ngconferentie een goede eée no embe 2014 uari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georgani 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 Educaid ong en oud acée edé enden ue@ d meer eadonbo uWaar? een pa:aa n02 honde ho en n he and Samen pédagogie salésienne Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, zoals dean internationale economische omgeving, antropologie, ss a Wannee ées que con pa pan scaractéristiques es pnovembe aontwikkelingseducatie@viadonbosco.org onné àme 250 wij grote inspanningen professionaliteit Peter économique international, l’anthropologie, l’environnement, :m25 2014 économique international, l’anthropologie, l’environnement, : p25Bo noe orkshop maakt jeeopengooien. wegwijs om logistieke Brussel. Georganiseerd Directeur D meQuand w november: mnovembre week deenovemb eom dé emb ma 25 novemb e Don Con é en eaen edu dinternational, Plus d’info :Quand http://www.btcctb.org/fr/inscription oktober: Vorming financieel beheer 25dede november: Educaid conferentie Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant De vierde internationale Educaid.be conferentie orkshop wegwijs logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd économique l’anthropologie, l’environnement, :m 25 novembre 2014 Directeur es que maakt e 4con eje end e eeens pa cje pan soppemen pe10 aFoje onné àon 250 Hoogstraat/Rue Haute 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of Meer informatie op: http://openhappening.wix.c l’aide humanitaire, les actions des ONGn encore laan139, oùog: B De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 230.000 Haïtianen. Nog 1,5 miljoen Haïtianen Ben (bestuurs)lid van een vereniging zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft Mettre en photos es 3 caractér st ques a pédagog e Quand e 30 anv er à 17h30 e230.000 eGeo 139 1000 B usse shumanitaire salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était la où :je Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 59, 4000 édeONG onom que eou ona hConferen opo d’info :aantal Plus d’info :na http://www.educaid.be dé oppemen eues une oHau ma on qu donne une ue au ahulpverlening, eu dan ePlus od au de ahttp://www.btcctb.org/fr/inscription CTB Agenda eONG moda é59, beheer van pro ect en beantwoordt a door Educa Coopé a e1,5 on au Déve Hoe moet boekhouding er uit zien en hoe organiseer want het deelnemers moet tot 250 beperkt worden Waa ? Hee Be g ë gan see d doo V A Don Bo co wo hop mu e en dan en no De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken Haïtianen. Nog eens miljoen Haïtianen Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels milieu, NGO-activiteiten of de salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 4000 co Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco Bo o n genod gd oo een dag an on moe ng S ud o G obo d e de a e n he Nede and a g onde w l’aide humanitaire, les actions des ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CT een pro ect n het Zu den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “ l’aide humanitaire, les actions des ou encore la où : Waa Con e ence Cen e Espace acqmo e BTC CTB h opo og eCoopé entransparantie. Quand 25Zuiden? no en embde e la 2014 flin deQuand g gConference g wordt wer m aonnemen on au en Déve oppemen Mettre photos les 3 caractéristiques pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 m N S L w Bij VIA Don Bosco spelen deze twee Voorzitter project en beantwoordt al door: Educaid met Noord-Zu dprob emat ek en offic ee geopend op ve o en hun hu s Vandaag even nog steeds 350 000 Mettre photos es 3 caractér st ques de a pédagog e e 30 anv à 17h30 l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue mber: Educaid conferentie een project in het Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs praktijk”, en zal Meer info: www.educaid.be/nl/eve genderproblematiek, komen daar aan bod. m ss on confiée aux égeopend èves de 6e degré des nst LBrussels ège Mettre en photos lesB 3 caractéristiques de la ispédagogie Quand :d len 30 janvier àm 17h30 problématique dututs genre. genonnemen gMettre BTC gno EQuand ft17h30 roject beantwoordt al door: Educaid openhappening e openhappen Quand 25 emb eDon 2014 met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel op hun huis. Vandaag leven nog 350.000 en photos les 3steeds caractéristiques de la pédagogie le 30 janvier m N LHaute L mje E uee a de human ameer e informatie: eSweaon on deHaute O een project inud het Dan deze vorming voor als thema “Gender enredenen. onderwijs in de praktijk”, en zal confiée aux de degré TQ des instituts Liège dmission emb ecaractéristiques de oopé aobo n6e na ona eLworkshop deinstituts p17h30 on doepen pon b egenre. eu eenproblématique nMeer eTQ neainfo: eop www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentiegenderproblematiek, komen daar aan bod. ben cc bMettre o http://openhappening.wix.com/ g ou nsc peen on P us d nfo hTQ peGlobo. www educa d be even problématique du Haute 139, die eenvoudig en efficiënt? wegwijs om Waar? Brussel. Georganiseerd met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog 350.000 pww ng w com m oélèves GeZuiden? een dag waa ew deu en o2 du genre. 139, 100 en photos les 3steeds de la pédagogie Quand :a:maakt leiets 30 janvier àào(bestuurs)lid openhappening Voor www.sav en an ma eaSaux nCon he aanbod ae: és ae Studio eDe oo de nde en gan eeon we de ngen ee hSa en om mission confiée élèves de 6e degré des Liège Wannee m ginspant m g 1000 O w op m E logistieke Ben je van een vereniging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conf F p LAMMENS m Hoogs aa Rue Hau e 139 1000 B usse s ie op: i.s.m. salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 sa enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst tut Don Bosco de L ège ns des ONG enco a où ence Cen Espace acqmo e BTC CTB Rue problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Georganiseerd door: Voor meer informatie: Plus d’info : veren http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus g Waar? g enco gGeorganiseerd w wee (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était la où :http://www.btcctb.org/nl/infocyclus Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 jeGetelle (bestuurs)lid van een vereniging die inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft jou. Wat zijn jeaBen financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor m:éma nt..rss Georganiseerd door: Voor nformat everp www educa /event/educa dbe­ LGent CTB g d était ge-confiance-b mm mBosco Gda zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ februari om 15u door de Brasschaatse Schepen tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) :enne la où :end Institut Don de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 png? ob que du eo Schepen door: Voor meer Wat zzich nemeer ePlus financ eDan cht ngen ad15u sbe/n ghttp://www.educaid.be/fr/event ponderwijs aatsv nden ONG ou e salésienne a (joie-confiance-bienveillance) Con eCTB ence Espace acqmo CTB Rue obsoù éma que de eje on No Sud Le he eance aeeSchepen pou aëde on ogen que egender-onderwijs-de-praktijk eoù de jou. Wat zijn financiële als vereniging? plaatsvinden in de van BTC. Agenda en details voor Meer info: de Liège et Mission accomplie :m leurs Plus d’infos :de http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ d’info :ahttp://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event Plus : http://www.btcctb.org/fr/inscription :h zondag 1 februar om door de Brasschaatse ngg detentenkampen sa és o enve te éta tdeze ahevorming tut Bosco de Ldgen Rue des zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ februari om 15u door Brasschaatse inintentenkampen. salésienne : Tournai. telle était la où :BTC Institut Don Bosco de Rue des Wallons 59, Waa ?us Don Bo ZwPlus naa de in het financiële beheer van je project beantwoordt al door: an ng an dinformatie: me neBgeuwe Don Bo oe ou ede een aLiège, en :Tourna e10 elokalen be oo enomb hd’info op onde w Voo mee nCen o6e ma www aen edb hebe be Waa Cpr mDon gège L s achtoffe gpSaint-Luc gde mm Gde m mg gind’info de Liège et de Tournai. Mission accomplie :en leurs Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ mission confiée aux élèves de degré TQ des instituts Liège een project inde Zuiden? is4000 iets voor als “Gender ennovembe de Sa de L ège et M ss on accomp enst eurs Pg zal infos http Plus d’info : het http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :thema Mee n omission www be nHau educa dbe con emeer eeen 139 1000 usse sBTC okuEducaid obe m ng financ ee behee 25 d Voor informatie: www.savedbythebell.be m Saint-Luc weduca Ne6een Aent-Luc confiée aux élèves de degré TQ des instituts m g b Educa ec m m CTB Ag mVoHoud een project in het Zuiden? Dan is dezemet vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs inL de praktijk”, ennD 4de pijlersteunpunt. pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je6e het financieel beheer van jeeLiège initiatief? deeinschrijvingen inschrijvingen volgen. dedag dag alvast vrij inje jeagenda, agenda, mission confiée aux élèves de degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een biedt een confiée terugblik op hoe Haïtiaanse PNGO us d oqui hn met peu www b ola gmp n m ss on confiée aux é èves de 6e degré TQ des nst tuts ège abo den de héma que au a ée que e on e pa pan p a onné à 250 Hau e 139 1000 B usse s 4de conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de volgen. Houd de alvast vrij in travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut mission aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, een ement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse m m CTB Ag m H g m m g Mee o ma e op h m ONG 30 janvier 2015 : exposition en photos en oon e ng een goede p e e pe a e op eden o e a en oo ede een W e dee nemen me e hoo eement internationale Educaid.be conferentie heeft je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda e D w m H w m 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la gende onde w s de p ak k en het 4de p ersteunpunt conferent e­gender­onderw s­de­prakt k m ONG Hoe organ seer e het financ ee beheer van e n t at ef? de nschr v ng banderen o g nsc p on P us d n o h p www educa d be e en m S Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ m ss on confiée aux é èves de 6e degré TQ des nst tuts L ège Were dmarkt voor Ontwmoet kke ngssamenwerk ngen mmet een D tmdedeevenement beoedt een te ugb k en op hoe aanse Saint-Luc de Liège etHoe Tournai. Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. Tijdens::Ha de weken zijnemb naast es aankijken aankijken tegen afgelopen 5de jaar heropbouw Wat zijn je financiële verplichtingen vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC.worden Agenda details voor moet jeMission boekhouding erhet zien enonnemen hoe organiseer je2t2als want het deelnemers moet tot 250 beperkt worden jler.be/kalender/event/ éDon onom que nn na ona an hvoor opo og en Quand 25 no eaantal 2014 S ssage Mee n o g tot m m salésienne de Liège et Tournai. accomplie :uit leurs Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ travaux seront présentés au vern organ séedu àPeter tut Tijdens de weken zijn naast tegen afgelopen 5de jaar heropbouw g januari nsc p ongSaint-Luc P us dmoet hboekhouding pjou. www educa dàebrede be en Hoe je er zien hoe organiseer je aantal deelnemers 250 beperkt openhappen ng//www Bosco de Liège, leen 30 janvier L’exposition pédagogie ler.be/kalender/event/ wo hop mu evernissage dan enLammens, nog ol’Institut eeepubliek. mee KoAnnegarn, om Con awant ee het on e29 medewe e 2014: onvan w ng a enst travaux seront présentés au organisé à17h30. Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk 27 2015 -11 febru november haïti 5 jaar later Don Bosco de Liège, le 30 janvier L’exposition genRedactie: gonderwijs w mau metHoe 250 Sa nt-Luc de L ège de Tourna M on accomp e P us d nfos http eunes m g aes “Gender in praktijk”, en Bram Reekmans, Peter Etienne Vandercruyssen, Nina Honnay, Goossens m N SFilip Lzal wà à17h30. g ss mbeheer organiseer jedan het financieel jeeeeurs initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd dentot dag alvast vr pédagogie salésienne travaux seront présentés au vernissage organisé l’Institut Ben e be uu d an een en g ng d e ch n pan oo De e de e na ona e travaux seront présentés vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek rdbeving en schetst huidige kader. Verder wordt 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e 29 november 2014: haïti 5 jaar later 10 oktober: Vorming financieel beheer Hoe organiseer jeège het financieel beheer vanhet deadonbo de dag alvast in njequi die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt wegwijs om redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd mseront N L au wlong geon m 30 janvier 2015 : exposition met en photos zla n a de human a ken e op eSen aefficiënt? on del’Institut ONG ou en en o5de eactiviteiten aje où einitiatief? en elogistieke Cen ea voor Eoktober: pa einschrijvingen au qmo BTC CTB Rue Mee nHoud oGeorganiseerd www ou ghttp gnaast P vrij d www gEducaid présentés au vernissage organisé à17h30. scholenactiviteiten ook voor brede publiek rdbeving entravaux schetst huidige Verder 210 Sa nt-Luc de LL’exposition et Tourna M accomp ehet eurs Phoe us dexposition nfos on pub ek TBrasschaat de 2//www weken o mgan sat aank tegen de afge aa heHoe opbouw een dag waa we on elong en opengoo onje wss ng edu e@ obrede gen ovolgen. 02 423 20 87 die eenvoudig De workshop maakt je wegwijs om redenen. Waar? Brussel. pérégrinera ensuite, tout de l’année 2015, dans les Don Bosco de Liège, 30 janvier àdeu L’exposition Vorming financieel beheer 25 november: con Hoe moet eenCon boekhoud ng er tàqui zoe17h30 en eooagenda, het aan Wereldmeerdaagse Brasscha 30 janvier 2015 : er exposition met en photos la 25 m2015, 2014 ges O wlelewordt 30 janvier 2015 : organ quihet met en photos la eunes-vocat at eint on www 4dep er ender/event/ F pkader. LAMMENS Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ u dens dwant nseer www gwant m 250 pos qu met en photos ahet pérégrinera ensuite, tout auWannee de l’année dans les 2open Don Bosco de Liège, 30 àGent 17h30. jedebat. boekhouding zien en hoe organiseer je deelnemers moet tot 250 Druk lay-out: GRAPHIUS, Wereldmeerdaagse Don Bosco de Liège, lebe/ka 30 janvier àejanvier 17h30. L’exposition een ec uit ner hesé Zu den Dan demoet e salésienne oPtot m eobeperkt ooaantal hema Gende en bo Don Bosco L30moet ège elogistieke tng on waaronder een quiz, een filmvoorstelling eenvern r gekeken naar de ontwikkeling van land janvier 2015 :uexposition qui met enà photos la pédagogie en de lokalen van BTC. Agenda en details voor m p&Liège, ob éma que du gen e250 139 1000 Bssage ep oanv Hoe moet je boekhouding er uit ziende enHau hoe organiseer je30 want het aantal deelnemers 250 wordena inle het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid travaux seront présentés au organ nst tutLexpos Don Bosco de 30 janvier àen 17h30. L’exposition

Despon Infocyclus georganiseerd het BTC, hetde Belgisch De vierde Educaid.be conferentie heeftCon als thema Meer informatie op:hop http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. problématique du genre. 139, 1000 Brussels enet animatie. Inomhet aanbod: attracties voor de kinde La avierde qua ème con n e Haute ona d Educa d beheeft mu e en dan en internationale nog o ee mee ac eedisponibles dan esur med LalaKo quatrième conférence internationale d’Educai La on quatrième opé adieon ninspant e na ona e e de d nsc pé ence on son dna beconferentie es su eu s adoor e nd'ensemble ewo ne Save ging zich voor De internationale Educaid.be la coopération internationale de d'inscription sont le fo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk

Voorwoord

waaronder eendans quiz,les een filmvoorstelling enWaa een debat. r gekeken naar de ontwikkeling van ?het land Mettre photos les Don Bo o Zwdenaa de 2015, ? Hee Be g ë Geo see2010 d doo A Don Bo o enaardbeving Op 12gan januari kostte Veen verwoestende het 3 caractéristiques de la pédagogie pérégrineraWaa ensuite, tout auenlong l’année

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

pédagogie salésienne sixmg écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. in financiële beheer vande project beantwoordt door: Educaid Waa Cje Cen E m m BTC CTBMettre m ghet g long pédagogie salésienne m gl’année m 25 al 2014 detail/detail/483 pérégrinera ensuite, tout au deEtienne 2015, dans les anv redenen. e het 2015 expos on qu six écoles secondaires Don Bosco francophone. en photos les 3tut caractéristiques de la pédagogie Quand le janvier 17h30 25 novembe Educa dBelgique con e27 en Ope12Quand januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving hetfinanc eee pédagogie die eenvoudig en efficiënt? workshop maakt om logistieke Waar? Brussel. Ge pérégrinera ensuite, tout au long de 2015, dans les travaux seront présentés au vern ssage organ sé àDe nst scho vHaïtianen. te ook act te ten pub ek na aa dbev ng en schetst hu ge kade Ve de wo dt Wanneer: van januari tot 11 februari kan behee worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans mde gl’année m Quand 25 m 2014 D ec eu ou Wa ewww.educaid.be/nl/event/educaidbe­ ë eten ejeNog pwegwijs cheens ngen av eHaïtianen en g 30 ngvoor aa30brede ndendieànog dewil ojongere ame en (bestuurs)lid een:pWereldmeerdaagse vereniging zich inspant 27 januari 2015 tot 2015: PNGO us d n-11 o hfebruari www bjeeenvoudig bBelgique og9e nd p 27 on P maakt us d2015 n oVoor hsalésienne pmeer www edu a aan dnenact be e van en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les dde eEducaid eenvoud g30 effic ënt? De workshop maakt ejeinspant wegw svanlaten om st eke Wanneer: van januari februari 2015 kan gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans en efficiënt? De workshop om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd concrete vragen. Waar? Georganiseerd door: informatie: vingen volgen. Houd de dag alvast vrij in agenda, De leven 230.000 1,5Ben miljoen salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était laEd HONG Ropenhappen H 139 1000 B11 m worden gécoles six secondaires Bosco de francophone. Mee n Don opDon ma edie op hg25 pGent. ng wtot om mjeen SEwegwijs ud omeer Gau obo msecondaires où Cège C m BTC CTB Rannée Ben je (bestuurs)lid eenWereldmeerdaagse vereniging die zich voor De vierde internationale jeje concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ pérégr nera ensu te tout ong de 2015 dans es six écoles Bosco de Belgique francophone. rming financieel beheer november: conferentie Don Bosco L e anv er à 17h30 Lexpos t on De wil jongeren kennis de maken leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue n qu me en pho os a six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. m ONG où C C E m BTC CTB R Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quan officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u tiseerde kinderen. in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid 27 anua 29 novembe 2014 ha 5 aa a e Hoe oeverloren gan ee et huis. he financ ee behee an eQuand n350.000 ain : het ele de n ch ngen oinstituts gen Ho een project Zuiden? Dan is deze vorming iets Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u iseerde kinderen. Wereldmeerdaagse Brasschaat Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 30 janvier à 17h30 met Noord-Zuidproblematiek en wo hun Vandaag leven nog steeds en pho os a Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 Mee n o www m m Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid m g H 139 1000 B mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos on openhappen ng Voo mee n o ma www a edb hebe be 10 ok obe Vo m ng financ project in het Dan iseen deze vorming voor als thema “Gender onder waaronder een qu zsalésienne mvoorste en debat onde mee gekeken naa ede ontw kke ng van het and 30 anv officieel eng 2015 eeen po on qu la me en en où phoee aantal deelnemers moet tot De 250Oost­Vlaanderen beperkt worden en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk met Noord-Zuidproblematiek en wordt geopend op hun huis. Vandaag leven nog 350.000 Mettre en photos leseen 3steeds caractéristiques de la pédagogie Quand : leiets janvier 2Zuiden? mission confiée aux élèves de 6e degré TQ fi des H Brasschaat 1000 B (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était : In n139 het financ ëen esalésienne beheer van eGeorganiseerd pro ect en beantwoordt aLiège door Educa We eneme Waar: Ruiterhal, r: 29 november 30instituts anv e30 2015 eà: 17h30 po on me en où pho o verenig admee g ca ng dacewww nm pan oongaooProvincie e de gnQuand na ona ee w30 Educa dverloren be con e en heeft jee concrete vragen. Waar? Gent. door: Voor meer informatie: jou. Wat zijn je de als Hoe moe ezijn boe houd ng e :verplichtingen utelle en en lahoe ode gan eeet efinanciële wan he aan a lokalen (joie-confiance-bienveillance) était où : Institut Bosco dequ Liège, Rue des Wallons 59d Waar: Ruiterhal, Brasschaat november zondag 1www.educaid.be/nl/eve februari om 15u door slachtoffers inBe tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle était la :dee Institut Do n:nindredacteur: gde gwww.4depijler.be/kalender/event/ pérégr nera te tout au ong de année 2015 dans es 3o29 é ch2014 s2014 ques pédagog anv eensu àGent. P ou dJAGER www e P 17h30 u seconda dGeorganiseerd nJORIS o www s x éco es res Don Bosco de g que francophone Saint-Luc Liège Tournai. Mission accomplie :4000 leurs Voor meer informatie: jeMaud concrete vragen. Waar? door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ pédagog eDon adegré éLiège, enne jou. Wat je financiële als vereniging? plaatsvinden in de van Kilian DE – Redactieraad: SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric – Lay-out: zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen slachtoffers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Rue des Wallons 59, Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, P u d n o www g P u d n o www Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ mission confiée aux élèves de 6e TQ des instituts Liège Me e en pho o : http://www.jeunes-vo e 3 a a é Bra que Saint-Luc deenLiège etde de6e Tournai. Mission accomplie : conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk leurs Plus d’infos ndredacteur: Kilian – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien WILDE, Eric – Lay-out: O 27 pédagog efebruar aw é jeenne ieke redenen. Brussel. Georganiseerd Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik De Merodestraat 18,JAGER Mechelen van 14uden totpérégr 21uLore nera ensu au ong deDon année dans es deDe eeen o naa m ng Waar? eDE oo a14u hema Gende en onde wteDEdoo ntout de pde a JORIS en a Oost­Vlaanderen Wanneer van anuar tot 11 2015 wat kan wo gedaan voo de aa dbev ng Redactie: Stassen, Lammens, Etienne Vandercruyssen, Vandamme, Provincie het 4de pijlersteunpunt. mission confiée aux élèves degré TQ wo des instituts Liège Hoe het financieel beheer van je initia id van vereniging die zich voor De internationale Educaid.be conferentie mission confiée auxopmaa élèves de 6e degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, Dit evenement biedt een terugblik hoeorganiseer Haïtiaanse Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Merodestraat 18, Mechelen van tot 21u FFSET, Oostakker dWaar? e2015 een oud gheeft en effic ën De hop e Bieke wegw og ed ean edenen W travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut sderik uw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. De De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken Ben e om be een ePlus enm bOostakker enve ance ebent edetail/detail/483 é inspant auu a expos où ns uvierde Don de 4de Laan ège Rue des Wa ons 59 4000 Provincie Oost­Vlaanderen en het pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je het financieel beheer van jeDe initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd mission confiée aux élèves 6e degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, met Dit biedt een terugblik op hoe FFSET, eFilip concrete Gent door Voor ne:gdd Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission : leurs Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Bosco Eindredacteur: Kilian DE vragen JAGER –kan Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – NLay-out: sance uw adres onjuist of verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan D W HJan m“Wereldmarkt” He uu a é een enne oaccomplie onfian ePlus bmeer end’infos eTijdens an travaux seront présentés au vernissage organisé l’Institut éco es seconda res Don Bosco de Be getdeHaïtiaanse que francophone t.a.v. Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat ook per telefoon: +Georganiseerd 32(0)2 427 20 of 30 e 2015 on qu en os a evenement projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf nfo: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc dehe Liège de ëTournai. Mission accomplie : 47 leurs Plus d’infos :accomplie http://www.jeunes-vocations.catholiqu Saint-Luc Liège etHoe de Tournai. Mission :uit leurs voordoo het brede publiek. organisaties aankijken tegen depde afgelopen 5à jaar heropbouw cpet échZuiden? s ngen ques ae isen pédagog edetail/detail/483 Quand e n30 an àthema 17h30 ade g Peter ng anv p aa nden deprojectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf os aexme en anpho BTC Agenda en de a oo moet je boekhouding er zien en hoe organise ucaid nfo: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ M 3 n financ e behee an e o ec en bean woo d a Educa d Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Dan deze vorming iets voor als “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Saint-Luc deafgelopen Liège etHoe Tournai. Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos : au http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. Tijdens demje 2 2015 weken zijn naast organisaties aankijken tegen de 5de jaar heropbouw een porganisé o van e het nàaantal he Zu den Dan s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone moet je boekhouding er zien en hoe organiseer want deelnemers m travaux seront présentés vernissage l’Institut met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: es de a pédagog e Quand e 30 an e à 17h30 offic ë e open ng zondag 1 februar 13u-18u get aumat see de k nde en m N M 3 g g èves de 6e deg é TQ des ns u s L ège AN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel on onfiée au é è e de 6e deg Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition pédagog eB­1080 sa és lay-out: enne Broeck ensdb, Peter Guldendallaan B-1150 Brussel. kan ook per telefoon: 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: 8e & GRAPHIUS, travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut seront présentés au vernissage organisé à l’Institut e­mail: info@viadonbosco.org. scholenactiviteiten ook activiteite na + de aardbeving entravaux schetst huidige kader. Verder wordt AN Leopold II­laan Brussel 27o90, anua 2015 o Rue 11 eb Dat ua 2015 9e4000 embe 2014 ha 5 Goossens, a ea195, die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt jee­g weg fi publiek behee an eeper aVIA de n ch ngen gen Houd dag a de ades nGoossens, edetail/detail/483 agenda nelieve eHECKE, ance enaan éaa aeDruk où ns m u Don Bosco de Lde ège WaGent ons nc eLeopold Oost­V aanderen het 4de pdeGen ersteunpunt conferent travaux seront présentés au organisé à? l’Institut scholenactiviteiten ook voor het na aardbeving en59 schetst huidige Verder wordt ekader. conc evernissage agen Waa Geo gan see dle doo Voo nredenen. o ma pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans rde informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Don Bosco de mactiviteiten Liège, 30Sa janvier àbrede 17h30. L’exposition dit te melden Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Leopold oulong Wa nmee finan ëna e eM e les p o die eenvoudig en efficiënt? De maakt je wegwijs om 10 ok Vo financ eeSchepen behee 25 novembe Educa deen con ejanvier en financiële als inProv de lokalen van BTC. Agenda en details voor gWaa 1ww ffworkshop 30 anv e où 2015 eobe po onBosco qu ng meus en pho oJan aDe detail/detail/483 1ss februari om 15u door de Brasschaatse enfo@viadonbosco.org. ezondag e melden éverplichtingen aanv a 2015 nsvereniging? uqusDon de Ldplaatsvinden ège Rue des Wa ons 59 4000 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, II­laan 195, B­1080 Brussel elieve dit te aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Broeck en Peter Goossens, Leopold n fifiLu de Llogistieke ège ee de Tou pérégrinera ensuite, auelong l’année 2015, dans les Don Bosco de Liège, le 30tout àDon 17h30. L’exposition Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Tou na M on accomp e eu P nfos h p www eunes voca ons ca ho que waaronder een quiz, een filmvoorst ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en We e dmee daag e B a haa nfo@viadonbosco.org. 30 e e po on me en pho o a m 6 g TQ in het financiële beheer vandeje project en beantwoord Waar Ru terha Brasschaat 29 novembe 2014 per telefoon: +o32 32 (0)2ee 427 20of ofDaniëlla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. entelefoon: en hoe gan e47 wan he aan a dee neme moe o 250 bepe wo den Don Bosco de offi Liège, leDaniëlla 30 janvier àaande 17h30. L’exposition ekkper 6e deg é Wanneer TQ des ns u47 s20 LIse­mail: ège rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication cer: ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Pierre waaronder een quiz, een filmvoorstelling ende een debat. ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van land en ensuite, toutLeopold long l’année dans les six secondaires Don Bosco francophone. uw adres onjuist of bent u Etienne verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Pécoles oin nc ehet Oo en ende he 4de pécoles etout eunpun eéBelgique en +Ontwikkelingssamenwerking, 427 per viadonbosco@skynet.be. Hoe o con gan ee he finan m fiaul’année 6Educaid gée gende TQ O eewwo Dvan m H p2015, het financiële beheer je project en beantwoordt al door: pédagog eLDaniëlla a é Daniëlla enne rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN --Quand Communication offi Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA ––pérégrinera Lay-out: Pierre rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - volgen. Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – long Lay-out: Pierre e­gender­onderwijs­de­praktijk je financieel beheer je initiatief? pérégrinera tout auV deer l’année 2015, dans les deVANDERCRuYSSEN inschrijvingen Houd de dag alvast vrij insecondaires je agenda, au eWanneer: e n onde é het TQ des ns u(0)2 seo ège pérégrinera ensuite, auwerd long de les “Wereldmarkt” voor met six Don Bosco Belgique francophone. evan enHAVuGIMANA, pho ouHAVuGIMANA, ewet 3 B­1080 aGEERS a Etienne éBrussel. que aook pédagog e meer van 27au januari totage 11m e47 30 an ecer: àensuite, 17h30 naar wat kan worden gedaan voor deLDE door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bi Overeenkomstig de van 8an december 1992, die de bescherming van de levenssfeer regelt, uw naam rédaction: Daniëlla ARBYN - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Pierre pédagog awMe é ARBYN enne Voor nformat eAdressenadministratie, www 4dep be/ka ender/event/ VANDEVIVERE –II­laan imprimeur: OFFSET La S gondans Ten M Daniëlla Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA –persoonlijke Lay-out: Pierre és au ve nrédaction: ssage sé ns aud SEGHERS –egan E ndredacteur Keen AGER –oca Redact eraad Maud SEGHERS Katr en DE W Er cSDon OR –L2015, Lay-out Datde kan per +gan 32 (0)2 427 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. jeFilip concrete vragen. Waar? Georganiseerd df pérégrinera ensuite, tout au long de–Pierre l’année 2015, dans lesvan Wanneer: 27 januari tot februari 2015 wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Bram Reekmans VANDEVIVERE –àimprimeur: GEERS OFFSET VANDEVIVERE –be GEERS OFFSET six écoles secondaires de Belgique francophone. wo maa eVANDEVIVERE wegw om og ean edenen Waa B unaar etelefoon: Geo see dARBYN rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -?Communication offi cer: Daniëlla HAVuGIMANA –SEGHERS, Lay-out: na Mhop ss on accomp eu sBen Pimprimeur: us d195, nedMaud os haat pe DE www eunes ons ca hoons que S L e11 LBosco g Vandamme, TmoeGent. Mboe m ewww.ed winformatie: Maud SEGHERS –gEindredacteur: Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Redactieraad: Maud Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Lay-out: Lay-out: Hoe e houd ng uà 1 je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: –Hoofdredacteur: imprimeur: GEERS OFFSET Voor meer Voo mee n o ma e www 4dep e be a ende en e uu een en ng d e h n pan oo De e de n e na ona e Edu a d be on e en e heeft six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. ron 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Meer nfo http //mund o be/pub c/fi es/documenten/ Waar F ede k De Me odest 18 Meche en van 14u tot 21u Hoofdredacteur: SEGHERS – Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – officiële opening: zondag Don Bo o de L ège e 30 an e getraumatiseerde kinderen. Den W m gofficer: w g a que msecondaires Hde N mvan avan é Phoe enne o8HeOFFSET onfian bweken eGEERS anzijn eOFFSET, eaantal eOostakker éca aDaniëlla où nécoles utot Don Bo o Don de Lvoor ège Rue de Walay-out: on 59 4000 accomp ehet euHAVuGIMANA, s –de us d Tijdens n os hdeje p e–2 Druk: www eunes oca ons ho voor brede publiek. naast g g 1 febr Druk & GRAPHIUS, Gent 1992, die bescherming de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ khouding er uit zien en organiseer want het deelnemers moet 250 beperkt worden VANDEVIVERE imprimeur: GEERS aad: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen de verspreiding van informatie inzake onze Overeenkomstig wet december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam six Bosco de Belgique francophone. Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. Pierre VANDEVIVERE officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u getraumatiseerde kinderen. –DEVIVERE GEERS 30 anv eGEERS à Lexpos onnEduca aad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne -1992, Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA -30 Lay-out: Druk & lay-out: Gent g ën De woA Overeenkomstig de wet van 8Oostakker december die de bescherming van persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw M 3inzake gBd gLéopold 30 17 editeur responsable: Albert VAN HECKE, Léopold 195, B-1080 Bruxelles wg gen Bosco, pe ec en bean woo dOFFSET aresponsable: doo alleen voor verspreiding van informatie onze activiteiten. Ude heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ correctie­ Pierre –dDruk: GEERS OFFSET, Oostakker noDruk ssage ode sé à17h30 ns uinformatie Overeenkomstig de wet 8sdb, december die de deGRAPHIUS, persoonlijke regelt, opgenomen in onsaan adressen­ editeur Albert VAN HECKE, sdb, Bdvan Léopold IIe195, B-1080 Bruxelles e Waar: een oud Oost­Vlaanderen 4de Is uw onjuist bent ubescherming Gelieve dit te melden Don een p VANDEVIVERE oVANDERCRuYSSEN eadres he Zu den Dan o m1992, oo ade hema Gende en nwerd de uw pennaam a het enpijlersteunpunt. a naam deProvincie a levenssfeer de aonde 483w deta /deta editeur VAN HECKE, Bd IIIIQuand 195, B-1080 - druk: OFFSET Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 lleen voor de verspreiding van inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en m m w ffiBruxelles g van Mgan 3responsable: g sdb, Quand 17 /483 30 égd ne a gen uRuiterhal, e30 oueffi au ong editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, BdIIgdeg Léopold IIof 195, B-1080 Bruxelles D Bpé VIA Lconferentie­gender­onderwijs­d 17 de 30 an L m on onfiée auvous éAlbert èavez eBd de 6eN épubliek TQ de nng ue30 Lverhuisd? ège responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Léopold 195, B-1080 Bruxelles DEVIVERE - druk: GEERS OFFSET oefficiënt? gan sé àediteur ns uVotre scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leonze Waar: Brasschaat Wanneer: 29verspreiding november 2014 adresse estUerronée ou déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leKilian informatie. Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event We gebruiken gegevens alleen voorcommuniquer de van informatie inzake onze activiteiten. Upuissions heeft onbeperkt toegangs­ De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. activiteiten. heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over bewaarde informatie. opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding van informatie inzake editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd IIdeze 195, B-1080 Bruxelles DleRedactieraad: Ben correctie­ gpdf 30finan Katrien 17 30WILDE, Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –afin Eindredacteur: DEinzake JAGER DE Eric fibestand. D B L gde RnGeorganiseerd W 59u 4000 pro ectvoorste Meer nfo http //www 4dep ecommuniquer be/ka ende /event/deta /DE wL mRuiterhal, w L Maud Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous les changements nécessaires que nous vous envoyer Votre adresse est ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leng_zoe_v16-10-2014 nan Geo gan see d doo Voo nuitgever: oLéopold ma www educa be eEindredacteur: en educa dbe unformatie. au ong de année 2015 dans es opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie onze neSEGHERS, he ëehttp://mundio.be/publi e Don behee eBe pJO Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Votre adresse est erronée ouerronée vous avez déménagé? Veuillez les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le ou Wa nmee eadresse. finan ëna e eM enous pVIA hVAN ngen adinformatie. enoù en gles ng pàdes aa nden de oet59 aPeter en an BTC Agenda en de aBd oo –WILDE, e à 17h30 Le pos on Meer info: Waar: Frederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Kilian JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE Eric JORIS – Lay-out: g 1 m 15 B S m fi où D B L g R W 4000 “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Léopold g g “Faire Route Ensemble” à la bonne Contactez Don Bosco, Comptabilité des adresses, l’att. de Jan De Broeck Goossens, Bd Léopold é o e onda Bo an o de2015 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Sa n Lu de L ège e de Tou on a omp e eu P us d n os h p www eune o a on a ho que recht van de door ons over u bewaarde ordlijke waaronder uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, II-laan 195, B-1080 Brussel Pierre VANDEVIVERE –àBroeck Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Frederik De Merodestraat 18, van 14u tot 21u “Faire Route Ensemble” àContactez la of bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, l’att.Goossens, de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold “Faire Route Ensemble” àLeopold la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, àdes l’att. de Jan Mechelen De et Peter Goossens, Bd Léopold 17h30 Le pos on Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aa een quiz, een filmvoorstelling en een debat. g g 2015 detail/detail/483 m fi 6 g TQ L g “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Bd Léopold Wannee w w ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Redac e Lo e S assen F p Lammens E enne Van Is uw adres onjuist bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Pierre VANDEVIVERE – de Druk: GEERS OFFSET, Oostakker II 195, Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32 (0)2 427 47 20 ou mail: info@viadonbosco.org. Broeck en Peter Guldendallaan 90, B-1150 Dat ook telefoo UBe heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over bewaarde informatie. beheer je project en beantwoordt al door: IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +Goossens, 32 (0)2 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. “Faire Route àes la bonne adresse. Contactez Don Bosco, Comptabilité des adresses, l’att. Jan De et Goossens, Bd Léopold Is uw adres onjuist of bent u Houd verhuisd? te melden aan kan VIA eDon Adressenadmi Is uw of bent u47 verhuisd? Gelieve dit te melden Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jandag Dehttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Broeck Peter Leopold on Bosco, e De per Waa projectvoorstelling_zoe_v16-10-20 Meer info: detail/detail/483 4de pofbent evan eunpun con eéB­1080 en gende onde w onjuist bent ude verhuisd? dit te Don Bosco, t.a.v. Jan De Broeck endePeter Goossens, Leopold Hoe oadres gan ee he finan ee an einfo@viadonbosco.org. n32 aaan e àVIA deGoossens, nBroeck h e­mail: ngen o gen de aGelieve a enBrussel. n dit e Goossens, agenda ueactiviteiten. tgever A bert VAN HECKE sdb dpar ­Educaid aan 195 Brusse fiGelieve 6onjuist gDon TQ Lpar W m Ocorrectierecht w g427 m w gB­1080 m mdeBosco HBruxelles. Bagen B g? Gen II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: +Leopo 32 (0)2 427 47 20 ou par ctiviteiten. U heeft onbeperkt toegangsvan de door ons over uuPeter bewaarde informatie. ng 2015 dans Don gGelieve que ancophone IIB-1080 195, B-1080 Par téléphone: +kan 32 (0)2 427 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. IIm195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32 427 20 ou mail: info@viadonbosco.org. /578 onjuist ofannée udeta verhuisd? te melden aan Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Broeck en47 Peter Leopold a dit au emelden on paan en ée(0)2 au een nAdressenadministratie, age obehee gan ép47 àgamail: n435­8034101­59, II­laan 195, Brussel. Dat ook per telefoon: 427 20 ofIBAN: per viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf Meer info: D 90, BGen B g Brussel. Svan L27 Lsteunen? g T M m P+32 uuDe d(0)2 n 427 ohttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ www II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32VIA (0)2 427 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Wilt u ons Don Bosco, Reknr.: BE84 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB offi ëDat e op mD nnée 2015 dans es Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan B-1150 II­laan B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: (0)2 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. , B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +195, 32 (0)2 427 47 20 of47 per e-mail: info@viadonbosco.org. Wanneer: januari 11 februari 2015 ns, Etienne Bieke Vandamme, Bram uk & ay B­1080 ou GRAPH uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, Brussel detail/578 B-1080 Dat kan ook + tot 32 t (0)2 427 47 of e-mail: info@viadonbosco.org. Sende LVandercruyssen, Lper g telefoon: Tmoe M mper Phoe u n+Reekmans o VAN www P US o per n Leopo e telefoon: Oo V d aande en he 42 4 Tgan 2Verantwoordlijke wen Broeck Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook + en 32(0)2 Hoe ete boe houd ng eaan udécembre en enDon odAlbert eede ela wan he aan astrat dee neme moe o insérées 250 bepe wo en den Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Suivant les dispositions de la loiw du 820 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier pen. ede beBrussel. averhu eSuivant en Verantwoordlijke uitgever: HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel bent u sd? Ge eve d me den V A Bosco Adressenadm n e t a v an De Broeck Peter Goossens sco Be gSuivant que ancophone Suivant les dispositions de la loi du 8 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont dans notre fichier Don Bo o de L ège e 30 an e à 17h30 Le po on detail/578 les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier gpour g8la Isnos uwactivités. adres oflevenssfeer bent u verhuisd? Gelieve ditnaam te notre melden aannotre VIAinDon Adressenadministratie, t.a.v. Jan De BroeckWaa en Peter lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la1992, protection debescherming larelatives vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier R G Wannee mBosco, Partners: Suivant les dispositions de wet la1992 loi duvan décembre 1992 concernant la protection de onjuist laVous viesont privée, vos coordonnées sont insérées dans fichier info@viadonbosco.org. Nous les utilisons uniquement publication d’informations à avez pleinement le droit de consulter g que ancophone info@viadonbosco.org. Overeenkomstig de van 8 december die de van de persoonlijke regelt, werd uw opgenomen ons adressen­ officiële opening: zondag 1 februari2015 13u-18u Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées insérées dans notre fichier Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold gen gdepublication mstig de wet d’adresses. van 8 december 1992, die de bescherming van persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressend’adresses. Nous leswguniquement utilisons uniquement pour lad’informations publication d’informations relatives àpleinement nosadressenactivités. Vous avez pleinement le droit de(0)2 consulter notre Voo mee n o ma e www 4dep d’adresses. Nous les utilisons pour8 la publication relatives à opgenomen nos activités. Vous avez pleinement le droit deper consulter notre Overeenkomstig de wet van december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ d e een oud effi ën De wo hop maa e wegw om og e e edenen Waa ? B u e Geo gan see d Hoo d eda eu M SEGHERS E nd eda eu K DE AGER Reda e aad M SEGHERS K info@viadonbosco.org. Nous les utilisons uniquement pour la d’informations relatives à nos activités. Vous avez le droit de consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook telefoon: + 32 427 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. mstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam in ons d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN aanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Wilt u ons steunen? pé ég nede averspreiding en uWilt e30vos ou ong de 2015 dan eofDan fichier et d’y corriger vos coordonnées. russe Dat kan ook per te efoon +aupublication 32 0 2année 427 47 20 per e­ma veneninzake adonbosco@skynet be D Bles Luniquement g 17gegevens 30 L onze Nousalleen utilisons pour lainformatie d’informations relatives à 78, nos activités. Vous avez le droit consulter Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde bestand. We gebruiken deze alleen voor de verspreiding informatie inzake onze activiteiten. heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ Mee n oD Waa D en M correctie­ rédact on ëvan ainformatie ARBYN HAVuG MANA E VANDERCRuYSSEN -MEtienne Commun cat on officer II­laan B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32pleinement (0)2 427 47 20 ofde per e­mail: viadonbosco@skynet.be. u ons steunen? rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communic e gebruiken d’adresses. deze gegevens van inzake activiteiten. u heeft onbeperkt toegangscorrectiefichier corriger vos coordonnées. fichier et d’y corriger coordonnées. rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN offi cer: Daniëlla ARBYN HAVu bestand. We gebruiken deze voor de verspreiding UUnotre heeft onbeperkt toegangs­ Wilt u ons steunen? Ponze VANDEV VERE Denne ukEtienne GEERS O Oad fichier et d’y corriger vos coordonnées. D gegevens B Ld’y gvoor 30 17 30 L gegevens w195, m w et e gebruiken deze alleen voor de verspreiding informatie inzake activiteiten. u onbeperkt toegangscorrectieVANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Waar: Ruiterhal, Brasschaat fichier et d’y corriger vos coordonnées. s SET uw es on ucat s- Communication oon ben udeve hu eve dH Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN -HAVuGIMANA, Communication offi cer: – Lay-ou rédaction: Daniëlla ARBYN VANDERCRuYSSEN -sd? Communication offi de aDaniëlla aARBYN 483HAVuGIMANA rédact on Dan ëheeft a dARBYN HAVuG MANA Eactiviteiten. enne VANDERCRuYSSEN Commun officer Dan ë– Lay-out: aGe ARBYN ncoordonnées. finan ëevan eDon behee an eBe ponze ogalleen einformatie. en woo ag van rédaction: doo rédaction: Edu a dARBYN fichier et d’y corriger vos recht deVIA door ons over VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Bosco e door ons over u bewaarde VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET ginformatie. g Bosco é orecht ehe van evan onda Don Bo obewaarde de2015 que anbean ophone Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian Daniëlla HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA PierreDE Mee n –oimprimeur: www de door ons over uubewaarde informatie. Don matie: eMaud door ons over u bewaarde informatie. VANDEVIVERE –VIA imprimeur: GEERS OFFSET Overeenkomstig de wet van 8 Don december 1992, die de bescherming vancat de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen VANDEVIVERE GEERS OFFSET SEGHERS, DE WILDE, Eric JORIS –E2015 Lay-out: Bosco VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET g eKatrien g VIA rédact on Dan ë a ARBYN HAVuG MANA E enne VANDERCRuYSSEN Commun on officer Dan ë a ARBYN HAVuG MAN Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien Wannee 27 11 2015 wwww.4depijler.be/kalender/event/ Redac e Lo S assen F p Lammens enne Vande c uyssen B eke Vandamme B am Reekmans Sponsors: Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARB Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker B en Pe eDE Goossens Gu denda aan 90 B 11 Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ VERE – mpr GEERS OFFSET e on e DeReknr.: Waa Gen voor GeoEthiek ganRedactieraad: see d Overeenkomstig doomeur Voo mee nwet odeze ma eVANDEVIVERE www edu aE dgeve be-1992, nCommunication e endie eduoeck avan dbe Partners: Reknr.: 435­8034101­59 Ve an woo d ke u A VAN HECKE L 195 B 1080 B editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-10 Bagen BVereniging g?VANDEV bestand. We gebruiken gegevens alleen voor de verspreiding informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegan Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: de van 8 december de bescherming van de persoonlijke levenssfeer editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Partners: 435­8034101­59 Hoofdredacteur Maud SEGHERS – ndredacteur K an AGER – Redact eraad Mau Pierre – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Reknr.: 435­8034101­59 Pierre VANDEVIVERE - druk: Partners: Partners: editeur Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 sd? Gelieve te melden VIA Don Adressenadministratie, t.a.v. Jan D BGen B gbestand. WeFondsenwerving dezemeur gegevens alleen2015 voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. UG OFFSET heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ offi ëgebruiken e Bosco, open ng g persoon 1VANDEVIVERE 13 18 et van 8 1992 d eaan de bescherm van de ke evenssfeer rege t De werd uw naam opgenomen nBruxelles ons adressen­ editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, BdGEERS Léopold IIadresse 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE –ng mpr GEERS OFFSET editeur responsable: Albert VAN sdb, Bd 195, B-1080 Bruxelles Partners: Partners: Votre adresse estHECKE, erronée vous avez nous comm wuresponsable: Vo A Dou BLéopold AIIdéménagé? mVeuillez in D uk & aydecember ou dit GRAPH - druk: GEERS OFFSET estmerronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les ch recht van de ons over bewaarde informatie. BE84 4358 0159 ons adressenbestand. gebruiken deze gegeven P US o n e OoIBAN: V aande ende en0341 he 4de p e Pierre eunpun on edoor en e gende onde w opgenomen de a Léopold n o@v adonbosco gWe editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb,pBd II in 195,Votre B-1080 Bruxelles projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijk de vers activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bew

Votre adresse est ou erronée ou vous avezofficer déménagé? Veuillez nous communiquer lesVeuillez changements nécessaires afin que nou Redact eraad Dan ëIBAN: a ARBYN HAVuG MANA enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on Dan aLeopold ARBYN HAVuG MANA Lay-out BE84 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Verantwoordlijke uitgever: Albert HECKE, Leopold adresse est erronée vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les nécessaires afin que nous puissions vous ena Votre adresse est ouë vous déménagé? nous communiquer lessdb, changements recht 4358 van de0341 door over u bewaarde informatie. Partners: in Votre ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding PE eresponsab eopgenomen VANDEV VERE Druk GEERS OFFSET Oostakke “Faire Route à427 la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Com “Faire Route Ensemble” à avez la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des 195 B 1080 B D +Ensemble” 32 0changements 2II­laan 47 20 mVAN @ Voulez-vous nous soutenir? Waa R ons B teur eallaan m r da on Dque RB Nde H uG M N van Partners: verantwoordlijke Albert VAN HECKE, sdb, II-laan B-1080 Brussel Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold 195, Brussel Votree adresse est– erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin nous puissions vous envoyer leet Partners: Wilt u ons steunen? ed A“Faire be tHECKE, VAN HECKE Bd Léopo derronée 195 B-1080 Btéléphone: uxe es “Faire Route ànous lasdb bonne adresse. Contactez VIAàComptabilité Don Bosco, Comptabilité adresses, l’att. Jan De Broeck Voulez-vous soutenir? Route Ensemble” àWilt la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, des adresses, l’att. de Jan De Broeck Peter Goossens, BdàVP KREDBEBB “Faire Route Ensemble” la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, Brussel. kan ook per 427 47 20 of per e-mail: r Dà N Hà u ou Met N ND Is uw adres onjuist of 195, bent uB­1080 verhuisd? Gelieve dit te20 melden aan ed teur eWilt be HECKE sdb Bd Léopo duitgever: 195 1080 B uxe es Voulez-vous nous soutenir? u ons steunen? verantwoordlijke Albert VAN sdb,Ensemble” Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel el Voo meeDat nBIC: o KREDBEBB ma www 4dep be responsab ende IIB 195, Bruxelles. Par téléphone: +des 32 (0)2 427 47 20 par mail: info@viadon activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de BIC: KREDBEBB IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. Par +mp 32 (0)2 427 47 ou par mai EPartners: nd eda 90, euP B-1150 K e VANDEV DE AGER Reda eBIC: aad M eGEERS SEGHERS K etelefoon: DEa W LDE eE+en32(0)2 OR S A uitgever: Lay ouVAN Voulez-vous nous soutenir? e VERE druk OFFSET Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broe ND R m G R O “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold Voulez-vous nous soutenir? Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De B r D N H u M N ND u VIA Don Bosco u ons steunen? II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over u bewaarde inform II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Voulez-vous nous soutenir? II 195, B-1080 Bruxelles. ParB téléphone: +B32uxe (0)2 427 47t.a.v. 20 ou par mail: ND info@viadonbosco.org. mDat mkan Mee no me IsAuw m D M M Wilt udit ons steunen? II­laan 195, B­1080 Brussel. ook perMOtelefoon: + 32 (0)2 Don Bosco adres onjuist of bent uonée verhuisd? Gelieve teVIA melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, Jan De (0)2 Broeck en47Peter Goossens, Leopold ed teur responsab be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 1080 es Wilt u ons steunen? Hoo d da u GH R E n4 VIA Don Bosco VIA Don Bosco Wilt u ons steunen? II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 427 20 of per e-mail: info@viadonbosco.org. Oministratie, SET O Vot e ad esse est e ou vous avez déménagé? Veu ez nous commun que es changements néc II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold O m g w 8 m 1992 m g g w ND m47 m O viadonbosco@skynet.be. II­laan 195, B­1080 Dat kan perDles telefoon: + 32 (0)2 427 20 of perse­mail: Vo de adeesse es 195, eaan onée ou vous déménagé? Veu ez que esHde changemen nécessa es que VIA Don s uw ad es on u s o ben ve me II-laan den VA Don Ad essenadm n47 sBrussel. aBosco eBosco acommun vook Jan De VIA Don Bosco de a udeSponsors: a hu 483sd? Ge eve VIAperDon Bosco Compte Bancaire: Partners: VIA Don Bosco B-1080 Brussel. DatBosco kanavez ook telefoon: + 32 (0)2 427 20 ofnous per info@viadonbosco.org. R e-mail: N N8ladécembre ND u1992 Nla Cafin Suivant dispositions laude loiMdu 1992 concernant protection deepl Ove eenkoms g 8décembre decembe VIA Don AND R Dinsérées uN1992 Gmm R dU O VIA Don Bosco Compte Bancaire: Suivant les dispositions dewe loivan du 8coordonnées concernant la g onée 16ou 10vous 2014 no www VIA Don Bosco Partners: Compte Bancaire: ed u pon ab H C W g g g g m Verantwoord ke u tgever A be t VAN HECKE sdb Leopo d ­ aan 195 B­1080 B usse Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos sont dans notr Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privé Vo e ad esse es e avez déménagé? Veu ez nous commun que es changemen s nécessa es afin que nous pu ss VIA Don Bosco N H Reknr.: 435-8034101-59 iadonbosco@skynet.be. les dispositions deCompte la1992 loi du 88décembre 1992 concernant la Oprotection de vie vos coordonnées sont Vereniging voor Ethiek Nous lesbescherming utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives NBHAVuG MANA E enne VANDERCRuYSSEN Commun caBEthiek on office Dan aeARBYN – Suivant Lay Con ou Pac edu0ez e82décembre ND d de Bancaire: Overeenkomstig de wet van 8laà december 1992, die De de beschermin 435-8034101-59 Bancaire: Fa eEnsemb Rouësdb Ensemb epePàMANA ad’adresses. bonne esse VpeAd’adresses. Don Bosco Comptab té des ad esses ààBwerd att e Rou e kan àReknr.: aHAVuG bonne ad esse VContactez A Don Bosco Comp ab érelatives des esses aprivée, de an oeck Reknr.: 435-8034101-59 Reknr.: 435-8034101-59 Overeenkomstig de wet van december 1992, die van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw Suivant les de la loi concernant la protection la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informat Nd’informations H oeck Pe Gu BeNusse Da ook edispositions eCompte oon + 32 427 47 20 o e ma 435-8034101-59 Compte MANA E enverantwoord VANDERCRu SSEN aVereniging onaan offiA90 evoorFa D 1150 ARB HAVuG MANA Lay ou mnaam Nous les utilisons uniquement pour la d’informations àad nos activités. Vous avez pleinement le droit de VAN HECKE L e Goossens 195 Commun Bke 1080 Btgever Reknr.: 435­8034101­59 d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication relatives nos Verantwoordlijke uitgever: Albert Hecke, Maaltemeers 78, 90n 435-8034101-59 udenda VAN HECKE Leopo dpour aan 195 Bad 1080 BWe usse Overeenkomstig de wet van 8Bancaire: december 1992, die dewerd bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, uw m wpublication 435-8034101-59 Wilt ons steunen? opgenomen nWe ons ad essenbes and We geb uconsult ken Association fichier etmd’y corriger vos coordonnées. de wet van 8Con december 1992, die bescherming van deComp persoonlijke regelt, uw naam opgenomen inàpleinement ons adressend’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives nos activités. Vous avez pleinemen bestand. gebruiken deze alleen voor verspreidin Reknr.: 435­8034101­59 435-8034101-59 uGO GEERS OFFSET d’adresses. Nous les uniquement pour la publication d’informations relatives à 78, nos activités. Vous avez le droit degconsulter bestand. gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. u onbe Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde IBAN: 4358 0341 0159 V woo dB uessenadm Aheeft An Roube e Ensemb eMANA à Overeenkomstig aB-1080 ad esse ez Vcorriger Ade Don Bosco ab é0341 des esses àVvos auVan de an De oeck evde Pe eactiv de Fondsenwerving IBAN: BE84 4358 0159 m m VANDERCRu Commun a Aon offi Fa einm DeFondsenwerving ARB N HAVuG Lay Pes fichier et d’y corriger coordonnées. Association pour sBSEGHERS, uw ad on u4358 st ofac bent uIBAN: ve hu sd? Ge eve dlevenssfeer tonze te me den aan A Don Bosco Ad 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? fichier et d’y vos coordonnées. fichier et d’y corriger vos coordonnées. m C Association pour DG SET bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. Unotre heeft m – SSEN VKwaliteit: A Dg B DB B195 Pbonne Gou Ldeze BE84 4358 0341 0159 in de 195 1080 uxe es Pa éDE éphone +utilisons 32 0 2BE84 427 47 20 ou pa ma nad o@v adonbosco omwuan ggegevens IBAN: BE84 0341 0159 435-8034101-59 bestand. We gebruiken gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake activiteiten. u heeft onbeperkt toegangsen correctieB uxe es Pa té éphone + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma nfo@v adonbosco o g IBAN: BE84 0341 0159 v4358 w Nons H IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 fichier et d’y corriger vos coordonnées. Association pour Maud SEGHERS Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Redactieraad: Maud Katrien WILDE, Eric JORIS – Lay-out: recht van de door over bewaarde informatie. une Ethique dans n o@v adonbosco o VIA Don Bosco fichier et d’y corriger vos coordonnées. recht van de door ons over u bewaarde informatie. Vereniging voor Ethiek s+uw ad es on u s o ben u ve hu sd? Ge eve d e me den aan V A Don Bosco Ad essenadm n s a e a v an De B oeck en Pe e Goossens Leopo dec m D G Association pour IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 nssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons BIC: KREDBEBB ac v 0159 e+ en U0ohee onbepe en co une Ethique dans B m kB oegangs BIC: KREDBEBB Vereniging voor Ethiek recht van de door ons over uLa bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0341 VIA Don Bosco Association pour une Ethique dans recht van de door ons over ua bewaarde informatie. 32 0 2 427 47 20 m @ w G427 D e­ma m Vereniging voor Ethiek 195 B 1080 B uxe es Pa é éphone + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco g BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB r da on D RB H uG M N ND RCRu N Comm n on offi D RB N H uG M N o SSEN Commun a on offi e D ARB N HAVuG MANA Lay ou ­ aan 195 B­1080 B usse Dat kan ook pe te efoon 32 2 47 20 of pe v ado BIC: KREDBEBB mber 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam BIC: KREDBEBB IBAN: BE84 4358 0341 0159 m unemm Ethiqueladans BIC: KREDBEBB Ebe – Druk: GEERSaan OFFSET, Oostakker Récolte deFonds Fonds KREDBEBB B B D m rheeft D 1080 NBHusse u M Ben N ND u Nvoor C offi D427 N dans HKREDBEBB u pe M N BIC: in de Fondsenwerving Vereniging Ethiek Partners: Reknr.: 435­8034101­59 une Ethique VAN HECKE db Bd Léopo d 195 1080 u e e BIC: KREDBEBB nze activiteiten. U onbeperkt toegangs­ correctie­ D la Récolte de 195 B B Da kan ook pe e e oon + 32 0 2 47 20 o e ma n o@v adonbosco o g HECKE Br L o o DND195NDB 1080 mp Récolte deFonds Fonds BIC:KREDBEBB KREDBEBB Nm HR Bu M Nm OG R ND Oin de u Fondsenwerving N C mm lalaRécolte offide D H Partners: u inMdans uneN Ethique Reknr.: BIC: 435­8034101­59 Partners: deNPa Fondsenwerving nepartners: m ms d mda u a Mgque R E da Rde RPartners: dala aad M GH RseeKe1992 D conce W D OR aLa Sponsors: B1992 Lmoaoag 195 1080 B omm de Fondsenwerving IBAN: BE84 0341 0159 Su es spos ons oRécolte du décemb nan pPartners: oouec on de v Ne Op4358 vée vos coo données ouWe ou eSponsors: déménagé eSponsors: nou hangemen né afin que on8de ou en Fonds m odeze gmVeu wvan w mduepartners: goKa emDd ND m Hoo Oommun V BSponsors: m eGHg voor ainnd afi oAG o nou opu gebruiken gegevens de verspreiding informatie onze Su vant spos tMadécemb ons de aPartners: oinzake duoconce 8 décemb epwe 1992 conce nant amke pauotect on de me p vée mm amvw m vo Partners: la de Fonds s: IBAN: BE84 0341 0159 Deenkoms N omm H g ude M we N Sponsors: u alleen C Gmm Do es Nvan H van ude N Récolte van 8gND decembe 1992 e de besche m ng pe soon ke evenss eenan egea4358 d uw naam O m wwoo N Adonnées m nsé AND R DN195, uaN RddU O O uitgever: Albert VAN HECKE, II­laan B­1080 Brussel ag VCo o VCon aLeopold mComp afiad oftoffi oa ooe Sponsors: :Ove N m m Su van es spos ons de o du 8 e 1992 o ec on de a v e p vée vos coo son ée Ve an d geve be Van Hecke Partners: Partners: u sdb, pon ab H C B BgDe B sons ged mBo g bonne ad e e a e V A Don o ab é de e e à a de an B e Pe e Goo en Bd Léopo d a A Do Bo o Com a a à a a D B o P Goo B L o o W u on eunen BIC: KREDBEBB N H Voulez-vous sou W d ad esses Nous es u un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves à nos ac v és Vous avez pnous eMaa nem B 1080 B ND195 d O Sponsors: Ove eenkomst g de wet van 8 decembe 1992 d besche m ng van de pe soon ke evenssf We de m Partners: Wilt u on Sponsors: BIC: KREDBEBB N H a V A Do Bo o Com a a à a a D B o P Goo B L o o Sponsors: f bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Ove eenkoms g de we van 8 decembe 1992 d e de besche m ng van de pe soon ke evenss ee ege we d uw naam opgenomen n ons ad essen Voulez-vous nous soutenir? d ad esses Nous es ut sons un quement pou a pub cat on d nfo mat ons e at ves à nos act v tés m mm m Sponsors: m mm m m 32en 0 2 correctierecht 427 a47 ma aBma oddoor onWe oesses og van ons over ugoCKdbewaarde informatie. opgenomen n 020 ons ad essenbes and geb u ken gegevens a een voopou de ve sp e d ng ma ons e nzake onze angsé+ éphone + 3247 2 o427 ou pa o@ o oLdeze Don oBoscow e Voul V AupDo Bo w Wilt m Vous ad Nous sons quemen onvan d Vn no oma e a ves à nos ac v és avez eVIAnemen dW oB u ons steunen? ao@ ao@ Dmode Goo ouDdym V20 gP v adonbo Afich AN Hes Bdonnées BD a pub ca ons steunen? mm mCun Sponsors: e e co ge coo 2Bo 427o47Ad 20 kan o adm aook maperNtelefoon: aamoan owoo od ogm427uSponsors: VIA Don C De­mail: Bbestand mvosWe DGgegevens B G geen Bvoo de ve sp e d ng van nfo Wilt VIA Don Bosco g oo E Brussel. Dat + 32 (0)2 47 20 of per viadonbosco@skynet.be. geb u ken deze a mat e nzake onze H VIA D bes and We geb deze een voo de dD ng nmdonnées oG madee nnzake k oegangs en ec e59 VIA Compte Bancaire: 7ac 20 o e en ma o@ mado o wo oukgBken D dco fich em van et dmdonnées yvedoo co ge vos coo Bosco Gamge A sp D @e B A van B onze Gv e en u heeft onbepe PaVIA Don RDonBancaire: 435co 8034101 m @ U hee ec e ech ons u bewaa oDma eFo ac Bosco Vereniging voor Ethiek fich egegevens een vos coo 15 VIA Compte Re Da m D de pa n g 8a ov du m 8 dé 1992 o eG1992 aonbepe aBonmoe nan o Boegangs oya co oo a on oG nove fié ée Pa Reknr.: 43 w Pa ne 15 m po ée @ oo echt Vereniging voor Ethiek 435-8034101-59 Comp emb a p o e on de e oo donnée dan no e fi h e B D m @ Reknr.: 435-8034101-59 Assoc van de doo ons ove u bewaa de nfo mat e 15 ech van de doo ons ove u bewaa de n o ma e BAN BE84 4358 0341 01 D m @ 1992 o a a o o a o oo o o a o fi Reknr.: 435­8034101­59 in de Fondsenwerving Netwerk: 435-8034101-59 IB Association pour Association pou ooo a a o1992, odie obescherming ao ma og aede aa levenssfeer ouw naam wet 8 december BE84 4358 0341 in de Fondsenwerving Partners IBAN: BE8 gma w aamàon ovan om ono nmda unvan quemen pou a de on dàd78, now amapersoonlijke e àVo é m Vou regelt, ao e o pwerd e nemen e do opgenomen o de on u ineons no adressen­ e 435-8 IBAN: BE84 Pa 4358ne 0341 0159voorIBAN: une E m ad Vereniging Ethiek Association pour a o o maa pub o a9052 m o an Hecke, Maaltemeers Zwijnaarde B CBE84 KREDBEBB IBAN: BE84 43580341 0341 0159 IBAN: 4358 0159 BI ons steunen? une Ethique dans une Ethique dan Vereniging voor Ethiek NaOde verspreiding m Vo m oactiviteiten. m mmo m van w m inzake m m U heeft m m Association pour en voor informatie onze onbeperkt toegangs­ enw correctie­ BIC: KREDBEBB m donnée m wm odeze ma a do alleen ft o ga m g mw BIC: KREDBEBB la Ré oo IBAN in de Fondsenwerving une Ethique dans Partners BIC: KRED N a u geveuN A m m o emeew s 78 m Ve an wgegevens woo ke be Van Maa 9052 Zwm naa de W u on Hecke eunen KREDBEBB BIC: KREDBEBB la Récolte de Fonds la Récolte de Fo W m U ft in de Fondsenwerving W m u ft ns over u bewaarde informatie. une Ethique dans n Bosco Sponso s partners Partners la Récolte de Fonds Sponsors: 15 BIC: K Sponsors: m 15 V A Do Bo o w w m Sponsors: Sponsors: Sponsors: 15 Sponsors: la Récolte de Fonds 15 15 Sponsors: 435­8034101­59 Pa VDB Mag SOW n°3-14.indd Sponsors: 15 15 Sponsors: 15 13/08/14 09:17 Sponsors: R 435 8034101 59 15 w Sponsors: Sponsors: gE84 4358 Pa 13/08/14 09:17 V 15 0341 0159 Pa ne 13/08/14 09:17 15 BAN BE84 4358 0341 0159 Pa ne Vou ez-vou Vou e vous nous sou en ? V Partners W t u Vou ons steunen? B C KREDBEBB EDBEBB V W t u ons steunen? V Vou e vous nous sou en ? e vou nou ou en sou en ? 15 V A Don Bos Spo o V A Don BoW o Vou ez vous W D unous on D eunen W u ons s eunen?Wilt u ons VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 Spon o VA DonA DBosco VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 Spo o Spon16:37 o V A Don Bo steunen? o DB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 B 13/11/14 D BV A Don BoA Do B m C V A Don Bosco DB Mag FRE n°4-14.indd 15 16:37 Comp Ban a V A Don Bo o m Spon o Rekn C435 VIA DonBan Bosco m B8034101 59 Sponsors Comp a Comp e Ban VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 13/08/14 09:17 R a e eniging voor Ethiek 435 8034101 59 Comp e Ban 5.indd 2/09/16 VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Re n 435 8034101 59 13/08/14 09:1714:29 4 Rekn 435-8034101-59 N BAN BE84 4358 0341 0159 .indd 22 2/09/16 14:29 w VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 Reknr.: 435­8034101­59 B N B 435 8034101 59 A o a on po VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 N B 435 0341 0159BAN de Fondsenwerving ABB8034101 435 59 0159 BAN BE84B 4358DB Assoc a on pou 15 803410 DC KREDBEBB A o a on poBAN BE84 4358 0341 BAN B B IBAN: BE84 4358 0341 0159 BAN BE84 4358 0341 0159 D n E h q dan B C KR DB BB BAN BE84 4358 0341 0159 B Ve en g ng oo E h e A o a on wpou B C VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Assoc a on pou KREDBEBB B C n°3-14.indd KREDBEBB BAN BE84 4358 0341 0159 B C KR DB BB n EVDB h qMagdan SOW 15 BAN BE84 une E h que dans 13/08/14 09:17 B C KREDBEBB BIC: KREDBEBB Ve en g ng voo E h ek n de Fond Spo enwe o ng Spon o a R o d Fond R une E h que dan B B C KREDBEBB Spo o a R o d Fond

n deze gegevens a een voor de verspre d ng van nformat e nzake onze act v te ten U heeft onbeperkt toegangs­ en correct e­ over u bewaardeopgenomen nformat e in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor

Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Wi t u onsHecke, steunen?Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

n g ng voor Eth ek e Fondsenwerv ng

Partners:

V A Don Bosco Reknr 435­8034101­59 Partners BAN BE84 4358 0341 0159 Partners B C KREDBEBB Wilt u ons steunen? VIA Don Bosco Reknr.: 435-8034101-59 Ve en g ng voo Eth ek IBAN: BE84 4358 0341 0159v ng n de Fondsenwe BIC: KREDBEBB B C KREDBEBB

une E h que dans

W t u ons V A Don Bo Rekn 435 BAN Assoc at on pouBE84

B C KREDBE


Don Bosco Network

3

Don Bosco Network is de koepel van de salesiaanse ngo’s uit Spanje, Italië, Duitsland, Polen, de Verenigde Staten, India, België en binnenkort Zwitserland. De gemeenschappelijke noemer: allen hebben ze projecten in het Zuiden rond empowerment van jongeren en families om hun toekomst in eigen handen te nemen. VIA Don Bosco is stichtend lid van de koepel en momenteel ook voorzitter. De doelstelling van Don Bosco Network is drieledig. Ten eerste fungeert het als een coördinerend orgaan voor noodhulp. Zo speelde het netwerk een belangrijke coördinerende rol in de noodhulp die vanuit de verschillende ngo’s op gang kwam na orkaan Matthew in Haïti. Een tweede doelstelling is het stimuleren van samenwerking rond wereldburgerschapseducatie en internationale samen­werking, met het accent op de capaciteitsversterking van onze salesiaanse partner­ organisaties in het Zuiden. Tot slot beoogt het netwerk gezamenlijk lobbywerk om onze belangen te verdedigen op Europees en wereldwijd niveau en onze thema’s op

de internationale agenda te zetten. Twee à drie keer per jaar komen een aantal werkgroepen samen om voor de verschillende doelstellingen strategieën te bepalen en concrete acties uit te werken. Tijdens de meeting in het zonovergoten Brussel passeerden heel wat interessante thema’s de revue. Om er maar een paar te noemen: het coördineren van snelle noodhulp en rampenpreventie, de rebranding van onze ngo’s en het netwerk, en best practices rond fondsenwerving. Er is nog een weg te gaan om het volledige potentieel van dit netwerk te benutten, maar we werken alvast in de goede richting. De wil bestaat bij alle leden om de krachten te bundelen en stap voor stap het netwerk en de samenwerking te versterken om kwetsbare jongeren overal ter wereld nog beter te kunnen helpen. The best is yet to come! //

Filip LAMMENS & Bram REEKMANS

Thema // Don Bosco Network

Samen staan we sterker dan alleen. Onder dat motto verenigen de salesiaanse ngo’s uit Europa, de Verenigde Staten en Azië zich onder de naam ‘Don Bosco Network’. Eind mei ontvingen we de verschillende organisaties in Brussel voor een tweedaagse meeting in onze gloednieuwe vergaderzaal.


Wat gebeurt er met uw geld? Omdat we een beroep doen op de vrijgevigheid van overheidsinstanties, stichtingen, bedrijven en vele individuele schenkers, vindt VIA Don Bosco het belangrijk om alle schenkers, medewerkers en vrijwilligers één keer per jaar op de hoogte te brengen van wat met de verworven fondsen gebeurde. Wij onderschrijven niet voor niets de Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Net zoals de voorbije jaren blijven overheidssubsidies de belangrijkste opbrengstenbron voor VIA Don Bosco. In 2016 zijn ze goed voor 54% van de totale opbrengsten. De giften en legaten vertegenwoordigen op hun beurt 45%, een flinke bijdrage waarvoor onze immense dankbetuiging.

Iedere lente rolt er een overzicht uit ons boekhoudsysteem met elk bedrag dat het jaar tevoren overgemaakt werd aan het Zuiden. De cijfers in de tabel hiernaast zijn de som van de bedragen die, per land, tussen 1 januari en 31 december 2016 geïnvesteerd werden in onze partnerorganisaties in Latijns-Amerika, Azië en Afrika.

VIA Don Bosco houdt ook zijn beloftes: meer dan 80% van alle schenkingen en subsidies gaat naar onze programma’s in de hele wereld. Zoals de taartgrafiek over de uitgaven weergeeft, is het merendeel verbonden aan onze doelstellingen van internationale samenwerking. De uitgaven voor algemeen beheer zoals diensten en diverse goederen, afschrijvingen, personeels- en andere kosten, liggen dan ook altijd laag.

Wij willen hierbij een bijzondere dank uiten aan Jan De Broeck, onze hoofdboekhouder die na 20 jaren uitzonderlijke diensten, onze organisatie heeft verlaten richting een verdiend pensioen. De cijfers van 2016 zijn ook aan hem te danken. Hartelijk dank Jan! //

Peter GOOSSENS & Etienne VANDERCRUYSSEN

UITGAVEN

4 Internationale samenwerking // Meten is weten

Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen 0,35% Personeelskosten 12,29% Diensten en diverse goederen 6,04%

OPBRENGSTEN Andere bedrijfskosten en taksen 0,24% Financiële kosten 0,1%

Financiële opbrengsten 0,05% Andere werkingsopbrengsten 0,60%

Projectfinanciering 80,98%

Uitzonderlijke opbrengsten 0,82% Giften 42,18%

Overheidssubsidies DGD 51,94% Subsidies gemeenten, provincies en regio’s 1,94%

Legaten 2,47%

Voor meer informatie over deze cijfers, stuur een e-mail naar info@viadonbosco.org. Onze jaarrekening wordt weldra gepubliceerd op onze website, www.viadonbosco.org. Ondertussen vindt u meer details over onze cijfers op www.donorinfo.be en op www.ngo-openboek.be.


AFRIKA TOEGEKEND BEDRAG MEDEFINANCIERING ANDERE FINANCIERING Individuele landen Benin € 297.379,36 € 297.379,36 Democratische Rep. Congo € 1.295.574,44 € 636.496,45 € 659.077,99 Ethiopië € 2.222,05 - € 2.222,05 Madagaskar € 645.403,06 € 624.903,06 € 20.500,00 Malawi € 19.000,00 - € 19.000,00 Mali € 296.608,65 € 295.209,70 € 1.398,95 Republiek Congo (Brazzaville) € 22.500,00 - € 22.500,00 Togo € 3.068,28 - € 3.068,28 Zuid-Afrika € 307,00 € 307,00 Sub-regio Afrika Burundi € 20.100,00 - € 20.100,00 der Grote Meren Oeganda € 49.716,05 - € 49.716,05 Rwanda € 59.053,63 - € 59.053,63 Sub-regio Centraal-Afrikaanse Rep. € 83.000,00 - € 83.000,00 Equatoriaal Afrika Kameroen € 22.154,10 - € 22.154,10 Sub-regio Oostelijk Kenia € 75.500,20 - € 75.500,20 Afrika Tanzania € 362.808,79 € 311.519,01 € 51.289,78 Sub-regio Westelijk Burkina Faso € 92.438,82 - € 92.438,82 Afrika Senegal € 62.404,92 - € 62.404,92 TOTAAL € 3.409.239,35 € 2.165.814,58 € 1.243.424,77

AZIE Individuele landen Bangladesh Filipijnen India Pakistan Thailand TOTAAL

TOEGEKEND BEDRAG MEDEFINANCIERING ANDERE FINANCIERING € 3.819,50 - € 3.819,50 € 157.011,41 - € 157.011,41 € 391.029,49 € 9.800,00 € 381.229,49 € 1.425,00 - € 1.425,00 € 18.820,25 - € 18.820,25 € 572.105,65 € 9.800,00 € 562.305,65

MIDDEN-OOSTEN TOEGEKEND BEDRAG MEDEFINANCIERING ANDERE FINANCIERING Individuele landen Irak € 19.827,45 - € 19.827,45 TOTAAL € 19.827,45 € 19.827,45 ALGEMEEN TOTAAL € 6.613.328,05 € 4.554.925,00 € 2.058.403,05

5 Internationale samenwerking // Meten is weten

LATIJNS-AMERIKA & DE CARAIBEN TOEGEKEND BEDRAG MEDEFINANCIERING ANDERE FINANCIERING Individuele landen Bolivië € 390.180,90 € 388.423,40 € 1.757,50 Brazilië € 77.413,61 - € 77.413,61 Chili € 21.583,93 - € 21.583,93 Costa Rica € 13.000,00 - € 13.000,00 Ecuador € 499.313,51 € 478.380,40 € 20.933,11 El Salvador € 335.134,36 € 335.134,36 Guatemala € 19.065,00 - € 19.065,00 Haïti € 534.261,53 € 487.379,62 € 46.881,91 Mexico € 19.723,59 - € 19.723,59 Peru € 697.340,42 € 689.992,64 € 7.347,78 Uruguay € 1.068,75 - € 1.068,75 Venezuela € 4.070,00 - € 4.070,00 TOTAAL € 2.612.155,60 € 2.379.310,42 € 232.845,18


School for Rights, waar kinderrechten centraal staan!

6

Sinds januari stoomt VIA Don Bosco zich klaar voor een nieuw project en eindelijk kunnen we het aan de grote klok hangen: vanaf september starten we met ‘School for Rights’. Doel van het project: de rechten van het kind deel laten uitmaken van het DNA van scholen. Want kinderen en jongeren zijn het waard!

Wereldburgerschapseducatie // 14 Brusselse jongeren in Benin

‘School for Rights’ ontsproot uit een samenwerkings­ verband tussen verschillende Belgische ngo’s die werken rond kwaliteitsvol onderwijs, waaronder Plan België, Djapo, Kiyo en Unicef. Oorspronkelijk was het project enkel gericht op lagere scholen, maar al snel werd beslist om ook secundaire scholen te betrekken. VIA Don Bosco zet mee haar schouders onder het project. Vanaf volgend schooljaar zullen vier secundaire scholen starten in een traject. Twee daarvan – een Nederlandstalige en Franstalige school – zullen door VIA Don Bosco begeleid worden op hun weg om een echte ‘School for Rights’ te worden. Hoe word je nu zo’n ‘School for Rights’, waar de rechten van het kind deel uitmaken van het DNA van de school? Via persoonlijke coaching door een kinderrechten­coach van VIA Don Bosco zullen de scholen gedurende drie jaar begeleid worden. In het traject staat kinderrechteneducatie centraal. Alles start bij de vorming en sensibilisering van leerkrachten. Want enkel als zij geloven in het project, is een ambitieus en breed gedragen traject mogelijk. Daarna wordt samen met de hele school, zowel leer­ krachten als leerlingen, gekeken welke acties ze zullen ondernemen om de rechten van het kind tot leven te brengen op school. Dat kan op veel verschillende manieren: het herschrijven van het schoolreglement

samen met de leerlingen met oog voor kinderrechten, deelname van de jongeren in de beslissingsorganen van de school, het organiseren van een schoolfeest over kinderrechten in België en elders in de wereld, … . Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Wat het project zo uniek maakt, is dat alles op maat van de school gebeurt. De kinderrechten­coach begeleidt het traject, maar het zijn de leerkrachten en leerlingen die zelf alles beslissen en uitvoeren. De school is één van de plaatsen bij uitstek om rond kinderrechten te werken. Het is immers een plaats waar kinderen veel tijd doorbrengen en waar ze zich ten volle moeten kunnen ontwikkelen. Kinderrechten zoals bijvoorbeeld het recht op gelijkheid, het recht op ontwikkeling en het recht op participatie kunnen in de schoolcontext perfect in concrete acties worden omge­ zet. De leerkrachten krijgen verschillende methodieken aangereikt waarmee ze in hun klas aan de slag kunnen. Het ultieme doel is om de hele school te laten samenwerken rond de rechten van het kind. Op het einde van het traject krijgen de scholen, als kers op de taart, een heus School for Rights label. Een nieuwe uitdaging voor VIA Don Bosco, en we kijken er erg naar uit om van start te gaan! // Nina HONNAY


Nieuwe medewerkers en nieuwe provinciaal Wij verwelkomen twee nieuwe medewerkers, Aurélie en Steven, die ons team Internationale Samenwerking komen versterken. Op een hoger niveau verwelkomen wij ook Wilfried Wambeke, de nieuwe provinciaal van de salesiaanse provincie waar we deel van uitmaken. Graag stellen we hen aan jullie voor!

Steven De Craen

Aurélie Vanossel

Wilfried Wambeke

Functie: programmabeheerder voor Tanzania en Bolivia

Functie: programmabeheerder voor Mali en Benin

Functie: provinciaal van de salesiaanse provincie Vlaanderen ­ Nederland

Drijfveer om voor VIA Don Bosco te werken: De kracht van onderwijs voor ontwikkeling, de pedagogische aanpak van Don Bosco scholen gericht op inclusie, en de stevige lokale verankering van de scholen in de landen waar ze opereren.

Drijfveer om voor VIA Don Bosco te werken: VIA Don Bosco is een organisatie die jongeren in het centrum van de samenleving plaatst. Ik werk graag aan de verandering van de manier waarop we naar onderwijs kijken en aan de verbetering van de levenskwaliteit van jongeren in België en elders in de wereld.

Levensmotto: Samenwerken om te groeien

Eerste indruk van VIA Don Bosco: Het is een organisatie die een structuur heeft opgebouwd met vele partners, projecten en een duidelijk actieplan om de uitdagingen rond onderwijs van jongeren aan te pakken. Dit alles met een dynamisch, gemotiveerd en gastvrij team! Levensmotto: Challenge accepted!

7 U & wij // Nieuwe medewerkers

Eerste indruk van VIA Don Bosco: Een warm welkom, een jong en dynamisch team, en een organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel draagt.

De 61­jarige Wilfried Wambeke sdb werd door de algemene overste van de salesianen van Don Bosco benoemd tot nieuwe provinciaal van de Sint­Jan Berchmansprovincie. Hij volgt Mark Tips op die de salesianen van Vlaanderen en Nederland de afgelopen zes jaar heeft geleid. Wilfried Wambeke was binnen de congregatie van de salesianen voor de Nederlandstalige provincie ook al verantwoordelijk voor de jongeren (2003­2010) en de roepingen (2003­2009). We wensen hem veel succes met deze nieuwe uitdaging!


Dit nummer uitgelezen? Geef het dan graag door aan een familielid, vriend(in), buur of collega. Hartelijk dank!

OP DE AGENDA 2017 29 juli

Missionarissen­dag Don Bosco Haacht Met tentoonstelling VIA Don Bosco Haacht

30 juli

Aanstelling nieuwe provinciaal voor provincie Vlaanderen­Nederland Dilbeek

11 – 16 aug

Confronto/Valdoco jongeren­reis Turijn www.jeugddienstdonbosco.be/kalender/confronto

5 oktober

Saved by the Bell op de Dag van de Leerkracht Wereldwijd www.savedbythebell.be

24 september

Refugee Walk Hoge Kempen www.11.be/component/zoo/item/stap­mee­met­de­ refugee­walk­op­24­september

19 oktober

YOUCA Action Day België www.youca.be

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns­Amerika steunt. Al meer dan 45 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2017 nr 4  

Samen op Weg 2017 nr 4  

Advertisement