__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMEN OP WEG 3

Tweemaandelijks tijdschrift 2018 // jaargang 26, nr. 3 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

IN DEZE EDITIE: 3/ Transparantie en duurzaamheid 4/ Tanzania 6/ Youth for Change

EDUCATION CHANGES THE WORLD


gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw s zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren en en eerkrachten op om aanbod attract es voor de k nderen organ seert we de eer ngen 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober Sav te vrienden, mobiliseren om het recht op onderwijs te met nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extrawereldwijd u d te beFormation en voor het recht op onderw s DeWereld.be // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre 25 novembre Confé Chers Amis, LeMonde.be // A l’agenda Agenda LeMonde.be // A l’agenda goede spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? Coopération audan Déveook oppement e zomerverdedigen. mocht ik in India, Ik samen 9 Belgische wilmet hen – De enDon u –Boscobeweg ngbedanken w een feestevoor k startschot geven Naar aan e d ng v Beste vrienden, Cet été j’ai accompagné neuf enseignants belges en Je désire les remercier ontw ainsi kke que ngseducat vous pour cet confére nkrachten, dans en nog zovee meerwaarom Kortom Contacteer dan onze medewerkers e ème opnieuw ontdekken ik bijvoor VIAhet La quatr ube aar voor Don Bosco op een Open Happen ng hee€ er op vr da ng Don Bosco 200 3 oktober: Saved by thede Bell DeWereld.be // Op Agenda de inzet! Inde etIk j’ai pu y straatkinderen redécouvrir les raisons profondes de ngseducat engagement !adonbosco nnze Bosco werk. Van de totL kandidaat 4 weekends van november-december nfocyc us BTC 25 november 2014 Educa d conferent e kan u vandaag melden dat ik een gelukkige directeur VN. Samen bespreken zij maatschappelijke uitdagingen nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème “Genre deuren opengoo en ontw kke e@v org of 02 / 423 20 87 4 week-ends de novembre-décembre Format on 25 novembre Conférence Educa Jong en oud a e vrFormat enden on u t d e ru me 25 “fam e” van Don act e p aats n hd e // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre novembre Conférence Educa d ge ondernemers die ikchez ontmoette, het raakt me ben.geven Vandaag realiseren wij meer dan ooit onze missie en een jongere uit Benin was zo geïnspireerd dat hij nu mon engagement VIA Coopérat Don Bosco. Que ce soit en eestelijk startschot Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht Ik –Georganiseerd eneen – project dan ook déveon oppement est unehen format on quu dag donne vue V AngDon aura eu dans es oca au Déve w naarde om jongeren Coopérat Waar? Hee Be g ëvoor door Bosco Bosco zSaved noppement uwil tgenod gd vanune ontmoet Stud o G obo de on Déve oppement sociaal professioneel teBosco integreren zelf een ambitieus rond recyclage wil opzetten. o op een Happening. hee€ erdes op vrijdag 3au oktober opnieuw een by the bell 20 september: Open happening Don 200 3De oktober: Saved by the Belle Educa eds opnieuw. Enus het doet onwaarschijnlijk deugd rapport avec lesgeorgan enfants rue ou les jeunes candidats Très bonne lecture, DeWereld.be //en Op de Agenda DeOpen nfocyc seerd door het BTC het Be g sch v e de nte nat ona d be confe ent e hee a s thema Beste vrienden, La quatr ème conférence nternat d ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr pt on sont d sp Beste vrienden, inLeMonde.be deDon maatschappij. Dankzij een duidelijk en intensief Maar ook onze partnerscholen werken uiteraard in dit e op ruime “familie” van actie// plaats in honderden scholen in het land. Samen met http //openhappen ng w x com/ s m Stud o G obo enSaved an mat eBelln het aanbod attractde es voor de kème nderen seert A l’agenda bedanken voor inzet! La quatr conférence organ nternat ona eroep dE te zien dat ookngsagentschap Belgische leerkrachten r: Open happening Don que Boscoj’ai 200 3gemotiveerd oktober: by the entrepreneurs pu rencontrer :een plus que jamais ontw s een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p aatsv nden n de DeWereld.be // Op de Agenda DeWereld.be // Op de Agenda L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éducat on De Don Boscobeweging wil feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht en dag van kke ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs kwaliteitskader weten wij onze organisatie steeds verder kader, zoals u kan merken aan het artikel over gender in DeWereld.be // Op de Agenda prob émat que des re at ons Nord / Sud Les week-ends the date car pour de ancer ngaOpen van een cd met euwe Bosco een extra vee en extr LeMonde.be LeMonde.be // A // l’agenda A l’agenda Voor meer nformat www savedbythebe be Lvoor nfocyc esensibiliseren organ sée par agence benege de 3Don commeederen thème Genre et éducat on dans a om j’ai samen ons leerlingen tem’a en het jubeljaar voor Bosco op fou een Happening. hee€ er opDeze vrijdag zomer oktober mocht opnieuw een Saved by the bell met 9 Belgische racties voor kinderen, organiseert, roepen weDon de leerlingen en leerkrachten op om Tanzania. étédetemet vraiment ému. Cela fait un bien deCTB voirons ik in India, samen professionaliseren. Niet alleen verlengden wij

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

oorwoord

gee van de nternat ona eOpen samenwerk ngzomer en de Noordoka en van BTC Agenda enenden deta seu voodans de déve oppement estde une format donne Deze mocht ik in dag India, samen met 9une Belgische beweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van Internationale van qu de Leerkracht 20 september: happening Don Bosco 200 3 on oktober: Saved by de the Bell vue Beste vr aura

nsch v ngen es ocaux dez an CTB

abordent thémat ques auss varinvue ées que e contexte part de c overa pants estAgenda p afone Jong en oud, vrienden uitster die ruime vanonderwijs Don actie une plaats honderden scholen in eu het land. déve oppement estbellen une format on qu donne aura dansSamen es met ocaux a CTB mobiliseren om het recht wereldwijd tedes ed.be Don Boscoliederen, een extra veel en alle extra luid te voor het“familie” recht op tentoonste ng een goede spreker spektake Op deesAgenda kwaliteitslabel, wij kregen zelfs een bij! week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre: Educaid leerkrachten, ik bij en LeMonde.be //op Adeonderwijs l’agenda les enseignants belges aussi motivés aar voor Bosco op4een Open Happening. hee€ er oppour vrijdag 3 oktober opnieuw een nternat Saved by the bell Zu//Don dre at De nfocyc wuitgenodigd dee nemers aanzetten tot nuConférence besch Houd de dagoptredens adontdekken vast voktober: n waarom esont agenda want omvoor leerkrachten, opnieuw waarom ikactie bij VIA d ensemb eWil de asensibiliser coopérat onontdekken ona ekbaa de aopnieuw nscr3onderwijs pt on dbyspon b VIA es sur e LeMonde.be // A l’agenda DeWere d be // Op Agenda Bosco us zijnvoor voor eendeelnemen dag van ontmoeting Studio Globo, dieet de inde het Nederlandstalig 20 september: Open happening Don Bosco 200 Saved the Bell ker, spektakel, optredens, overal en iedereen. je met je school? Coopération au Développement économ que nternat ona og e the env Quand 25 novembre 20 Open Don Bosco 3 oktober: Saved by the Bell Ikoktober: hoop dat ook uzovee geïnspireerd mag geraken bij bhet lezen 20 happening Bosco 200 3anthropo Saved by Bell ensemb de aplaats coopérat on happening nternat ona edans et200 de aInternationale dronnement nscr pt on sont d spon es sur eur sdan te n dedigen. Ikuitwil –“familie” enDon ud–september: dan ookeOpen bedanken voor De Boscobeweging wil eenseptember: feestelijk startschot geven Naar aanleiding van denog dag van dede Leerkracht lle vrienden die hen ruime van Don actie inDon honderden scholen in het land. Samen met Don Bosco werk. Van straatkinderen tot kandidaat workshops muz ek en en meer Kortom Contacteer en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om et motiver leurs élèves aux droits à l’éducation partout Don Bosco werk. Van de straatkinderen kandidaat 4 week-ends 4dan week-ends de novembre-décembre: de novembre-décembre: Formation Formation 25 tot novembre: 25 novembre: Conférence Educaid Educaid reflect eLeMonde.be op houd ng en gedrag en hen bewust maken de og st Les eke edenen sConférence het aanta dee nemecar bepe toterra 250 Deze zome moch k sn nd maar aktdes samen me 9og Be prob émat que des re atvan ons /er Sud week-ends the date pour sons nogLeMonde.be zoveel meer. Kortom, Contacteer onze medewerkers ontwikkelingseducatie: LaNord quatrième conférence internationale d’Educaid.be ade // A l’agenda // A l’agenda LeMonde.be // A l’agenda Dat dit niet onopgemerkt blijft, blijkt uit het feit dat zelfs voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. hee€ op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell van de verhalen. Want we zijn op goede weg, tgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs nzet! prob émat que des atondernemers ons Nord /Don Sud Les week-ends the date car pour des sons og me stngsedu ques a human ta re/De423 es act ons des ONG ou encore aLeerkracht Oùra Conference Cent jonge ondernemers ik ontmoette, het raakt lancering van een met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid testartschot bellen voor hetdie recht opNaar onderwijs Boscobeweging wil een feestelijk geven aanleiding van de Internationale dag vane Coopération Coopération aude Développement aure Développement nds van november-december: Infocyclus BTC 25cd november 2014: Educaid conferentie L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et jonge die ik ontmoette, het raakt me een dag waarop we onze deuren opengoo en ontw kke opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 20 87. 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid dans le monde. De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de ste vrienden, De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht ee k ach en opn euw on dekken waa om Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Wanneer 25 november 2014 moge kheden tot act ef mond aa burgerschap Onderwerpen Filip LAMMENS Minister van Alexander DeenEducaid belangrijke stappen tepart zetten. Wij danken u danà 250 k abordent des thémat ques auss varzijn éesnog que contexte chee€ est p afonné n het aanbod: attracties voor Ontwikkelingssamenwerking, detentoonstelling, kinderen, Formation roepen we de leerlingen leerkrachten opBosco omeiedereen. 4 week-ends de novembre-décembre: 25 spektakel, novembre: Conférence eenorganiseert, goede spreker, optredens, overal en voor Wil jeHappening. deelnemen met jepants school? voor het jubeljaar voor Don op een Open er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Save La quatrième La quatrième conférence conférence internationale internationale d’Educaid.be d’Educaid.be a a 20 sep embe Open happen ng Don Bosco 200 3 ok obe Saved by he steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités Coopération au Développement abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est p afonné à 250 Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIAgenre Donhet Bosco voor hetuitgenodigd jubeljaar voor Don Bosco op van een Open Happening. hee€ er op vrijdag 3blijvende oktober opnieuw eenvrijdag Saved by thebij DeWereld.be // Op de Agenda prob que du Haute 139 1000 Bruss Bosco voor een dag ontmoeting Studio Globo, die de actie inAgenda het Nederlandstalig onderwijs voor hetémat jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. hee€ er op 3we oktober opnieuw een Saved by the bell steeds opnieuw. En doet onwaarschijnlijk deugd Coopération au Développement Agenda Croo onze kantoren komt bezoeken. Wij zullen met hem ook uw betrokkenheid de toekomst van Don Bosco k bell Van de s aa kBTC-CTB nde en kan een met Don een veel en extra luid te bellen voor het recht opevoor onderwijs DeWereld.be // Op de Waar? Don Bosco Zw naarde Waar? Hee Filip workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar Conference Centre Espace acqmotte zoa snieuwe de nternat ona ezijnBelgisch econom sche omgev ng antropo og een conférence yclus cd georganiseerd door hetBoscoliederen, BTC, het Deextra vierde internationale Educaid.be conferentie hee als thema économ que nternat ona anthropo og env ronnement Quand 25 novembre 2014 Jong oud, alle vrienden uitcomme die ruime “familie” van Donéducation actie plaats inLAMMENS honderden scholen in ohetBe lang La quatrième internationale d’Educaid.be a“Genre LeMonde.be // A l’agenda L’Infocycle L’Infocycle organisée organisée par par la“familie” CTB, la CTB, l’agence l’agence belge belge de de comme thème thème “Genre et et éducation dans dans la pratique”, la pratique”, et et de laStudio coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save //openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. Jong en oud, alle vrienden uit die ruime van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met ng financieel beheer 25 november: Educaid conferentie 4 week-ends de 4d'ensemble week-ends novembre-décembre: de novembre-décembre: Formation Formation 25 novembre: 25 Conférence novembre: Educaid Conférence Educaid week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid en4 animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd LeMonde.be // Ajongeren l’agenda La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a Jongenom en oud, alle vrienden uit die “familie” van Dongemotiveerd actie plaats inofhonderden in het land. Samen met économ que nternat ona og eruime env ronnement Quand 25 novembre Directeur te zien dat ook leerkrachten , een goedemocht spreker, spektakel, optredens, en voor iedereen. Wil jeBelgische deelnemen met je school? de band onderwijs, en economische een dagrelations waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02dea/neme 20scholen 87. ingsagentschap, een opleiding die een overzicht “Gender onderwijs in deanthropo praktijk”, en zal plaatsvinden in deDon ze zomer ik intussen India, samen mettewerkstelling 9overal PBelgische d info http //www btcctb org/fr/ nscr pt on us d info http //ww onge onde sGlobo, dsPeet2014 kDirecteur on moe hede Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio die de het Nederlandst L’Infocycle organisée par la développement, CTB, l’agence belge de comme thème “Genre etonze éducation dans la pratique”, et De Bo cobeweg ngHaute wdans ee ede cho ge en Naa aaninStud eEspace de ng an naa e problématique Nord /us Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre est est une formation formation qui qui donne donne une une vue aura aura lieu lieu dans les locaux les locaux ladeCTB. lacom/ CTB. Agenda Agenda modalités etCentre modalités Hoogstraat/Rue 139 1000 Brusse mCoopération eu is human ta re hu pver en ng NGO-act vune te ten of de Meer nformat op http //openhappen ng w x423 sactie m ob Bosco zijndéveloppement, uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie inStudio het Nederlandstalig onderwijs au Coopération Développement au Développement Coopération au Développement lancering van een cd nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel envue extra luid te bellen voor het recht op onderwijs amet de human ta re es act ons des ONG ou encore aeen Où Conference acq Voor meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par la des CTB, l’agence belge de comme thème “Genre ete éducation dans la pratique”, et Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren enoenGleerkr n de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn uziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités groei bespreken en samen onderzoeken hoe wij daarin en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en a de human ta re es act ons des ONG ou encore a Où Conference Centre Espace acqmotte B oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen ng hee€ e op dag 3 o obe abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. rkrachten, opnieuw waarom ik bij VIA s eeds opn euw En he doe onwaa sch n k d'ensemble d'ensemble de la de coopération la coopération internationale internationale et de et la de la d'inscription d'inscription sont sont disponibles disponibles sur leur sur leur site site internet. internet. Save Save La quatrième La conférence quatrième internationale conférence internationale d’Educaid.be a d’Educaid.be a développement, estontdekken une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, overal enomvoor iedereen. Wil je organiseert, deelnemen met je 20school? september: Open en happening Bosco 200 DeWere dtebybe //Bell Op de A en animatie. hetoptredens, aanbod: voor de kinderen, roepen weop de leerlingen leerkrachten op es. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nuaan beschikbaar. Houd de genre dag alvast vrij in attracties jesont agenda, want, Meer nfo www educa dAgenda be/n /event/educa dbe-conferent e-om genderprob emat komen daar 20 september: Open happening Don Bosco 3veel oktober: Saved the d'ensemble deek la3Meer coopération internationale etque de laIn d'inscription disponibles sur leur site internet. Save prob émat du Haute 139 1000 Brusse sDon informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. pngwe onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 /ong 423 20 87. Don Bosco 200 ok obe Saved by hebod Be openhappen ng Voor meer nform te om het recht onderwijs wereldwijd te lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra en extra luid het den rech nog een grotere rol kunnen spelen. Veel leesgenot! DeWereld.be // Op de en oud apratique”, eSave enden upratique”, ddes ehet u200 me am eA an Don ac e// pbellen aa nvoor honde économique international, l’environnement, Quand :sur 25 novembre 2014 week-ends de novembre-décembre: Formation d'ensemble de lade coopération internationale et de laCTB, d'inscription sont disponibles leur site internet. LeMonde be A agenda L’Infocycle organisée L’Infocycle par organisée la CTB, par l’agence laque CTB, belge l’agence dedes belge de comme thème comme “Genre thème et éducation “Genre dans et éducation lamobiliseren dans et lapour et L’Infocycle organisée par lades l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans pratique”, et LeMonde.be // l’agenda problématique problématique relations relations Nord Nord /de Sud. /Agenda Sud. Les Les week-ends week-ends the the date, date, car car pour raisons raisons logistiques logistiques le sche nombre nombre de te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, extra veel en extra luid te bellen voor recht op onderwijs workshops, muziek enl’anthropologie, dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: DeWereld.be // Op prob émat du genre Haute 139 1000 Brusse slehee€ n houding Bosco werk. Van straatkinderen tot kandidaat 4een week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid om elaen4zdes en da ook Be e g eede kop ach en gemo op en gedragproblématique en hen bewust maken van deNord logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. LeMonde.be // A l’agenda LeMonde.be // A l’agenda lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel extra luid te bellen voor het recht onderwijs des relations / Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de an een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa d be conferent openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be osco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco tentoonstelling, een goede spektakel, optredens, overal enng voor iedereen. Wil je deelnemen LeMonde.be // l’agenda au Développement Bo co nspreker, u et genod oo een dag an on moe ud ofeestelijk G obo dstartschot e dedac problématique des Nord /abordent Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore ladans Où :A Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Meer nfodéveloppement, http //www org/n /qui nfocyc us gender-onderw s-de-prakt développement, est relations une formation estbtcctb une qui formation donne vue donne une vue aura lieu aura les locaux lieu dans de les CTB. locaux Agenda de la CTB. modalités Agenda et modalités développement, une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de lagd CTB. Agenda et modalités Ponze us dune nfo http //www btcctb org/fr/ nscr pt on P dschool? nfo http educa be/egvm verdedigen. wil hen –250. en –Boscobeweging dan ook bedanken voor De Don wilS//www een tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met jeu87. abordent des des thématiques thématiques aussi aussi variées variées que que le contexte le participants estIk plafonné est plafonné àus 250. een dag waarop weest deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02Coopération /àk423 20 Coopération Développement Wanneer: 25 november 2014 eden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS verdedigen. Ik hen en upt –lacontexte dan ook bedanken voor des variées que lena contexte participants est– plafonné àau 250. De Don Boscobeweging wilparticipants een feestelijk geven Naar van dedInternationale ge die ikthématiques ontmoette, het raakt me tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil jeenaanleiding deelnemen met je n om samen me ons eeeduca ngen e school? sensontwikke bdagde se P us deaussi nfo http //www btcctb org/fr/ nscr on Pz startschot d nfo http //www be/fr/event ee ondernemers e op: a http://openhappening.wix.com/ choabordent ged'ensemble en Naa aan d ng an n de eStudio ona eet dag an dewil Lee ach workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers abordent des thématiques aussi variées que lede contexte participants est plafonné à d'inscription 250. atie i.s.m. Globo. en an ma e internet. nonderw he aanbod aus ac ede ooSave de nde oza gan ee oepen we problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels d'ensemble de la coopération de la internationale coopération internationale et la de la d'inscription sont d'inscription disponibles sont sur disponibles leur site sur leur Save site internet. Save d'ensemble de la coopération internationale et de la sont disponibles sur leur site internet. voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happe Ook onze dienst wereldburgerschap speelt daarin vandaag workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco La quatrième conférence internationale d’Edu ueel den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “Gender en s n prakt k” en économique économique international, international, l’anthropologie, l’anthropologie, l’environnement, l’environnement, Quand Quand : 25 : novembre 25 novembre 2014 2014 Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 deDon inzet! sep embe Open happen ng voor het jubeljaar voor Bosco op een Open Happening. hee€ er 20 op vrijdag 3 oktober opnieuw een Sa beheer 25 onwaarschijnlijk november: conferentie workshops, muziek en en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: de inzet! 4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: Educaid co op een Open Happen ng hee€ e relations op dag 3Educaid oweek-ends obe opn euw een Saved by he be économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :week-ends 25 dans novembre 2014 Directeur L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 opnieuw. En het doet deugd 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 no geds Voor meer informatie: www.savedbythebell.be e mob se en om he ech op onde w s we e dcb ance ng an een cd me n euwe Don Bo co ede en een e a ee en e a u d e Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event problématique problématique des relations Nord des / Sud. Les Nord / Sud. Les week-ends the date, car pour the date, des raisons car pour logistiques des raisons le logistiques nombre de le nombre de Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van problématique des relations Nord / Sud. Les the date, car pour des raisons logistiques le nombre de DeWere d be // Op de Agenda 4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: Educaid conferentie DeWere dinformatie be Op de Agenda 4thème week ends e dans décemb L’Infocycle organisée parOù la :Où CTB, l’agence belge de comme “Genre et novemb éducation dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20Conférence 87. Hoogstraat/Rue Haute 1000 umanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de// Meereenrol. op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. een voorname Inl’aide ons nieuw voor LeMonde be Ade agenda 4 week-ends de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: Educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG oubegeleidingstraject encore la 139, Où Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, 4 Rue week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre l’aide humanitaire, humanitaire, les les actions actions des: Brussels des ONG ONG ou encore ou encore la alle la vrienden Conference : Conference Centre Centre Espace Espace Jacqmotte, Jacqmotte, BTC-CTB, BTC-CTB, Rue Ruescholen Jong oud, uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden in la hetprela 30 janvier 2015 Exposition qui met en photos a LeMonde be A agenda 4and week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la Où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. développement, est une formation qui donne une vue e u me am e an Don ac e p aa n honde den cho en n he Samen me Coopération au Développement Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: V LeMonde be // A agenda nc ë eabordent verp cht ngen a s veren g ng? aatsv nden n de oka en van BTC Agenda deta s voor Bosco zijn uitgenodigd voor dag van ontmoe en oon ngwww.savedbythebell.be een goede p eded edoor: pe a Don ek en op eden o–Bo e dan aeen enlaook oo ng ede een eteW des abordent thématiques des aussi thématiques variées que aussi le variées contexte que le contexte participants estparticipants plafonné à est 250. plafonné à eBelgië. 250. abordent des thématiques aussiwww.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentievariées quepleHaute contexte participants est plafonné àGeorganiseerd 250. Coopé a on au Déve oppemen développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de CTB. Agenda Coopération au Développement Meer info: oblematiek, komen daar aan bod. Coopération au Développement problématique du genre. 139, 1000 Brussels te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel VIA Bosco openhappening Voor meer informatie: ve gen w hen – en u bedanke De Don obeweg w een Bosco zijn uitgenodigd voor een dag vandoor ontmoeting Studio Globo, deinternationale actie in hetEducaid.be Nederland scholen ‘Youth forvierde Change’ moedigen wij jongeren aan problématique problématique dungenre. du genre. Haute Haute 139, 139, 1000 1000 Brussels Brussels De Infocyclus georganiseerd het BTC, hetdeBelgisch Dedie vierde Coopération auw Développement problématique du Haute 139, 1000 Brussels La d'ensemble laStudio coopération internationale eton de laquc iging dieéconomique zich voor De internationale Educaid.be conferentie hee€ een dag an inspant on Plus moe nggenre.http://www.btcctb.org/fr/inscription Sinternational, ud ooktober: G obo dl’anthropologie, e de acWaar? e he Nede and a g onde 10 Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie hee als thema Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinde international, économique l’anthropologie, l’environnement, l’environnement, Quand : 25 novembre Quand : 2014 25 novembre 2014 international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 wo hop mu e en dan en nog o ee mee Ko om Con ac ee dan e med La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a La quatrième d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site inte fo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk d’info : économique Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event pédagogie sa ésienne Meer Ha informatie op: i.s.m. Studio Globo. oo“Gender hed’Educaid.be ube aa Bo o Filip LAMMENS animatie. Injanuar het aanbod: attracties de kinderen, organiseert, roepen webelge de leerlingen en lee ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht onderwijs inDon de praktijk” La quatrième conférence internationale aoo 27 2015 tot -11 2015 9e 29 november 2014 ater organisée par CTB, l’agence deweek-ends comm Plus Plus d’info : de http://www.btcctb.org/fr/inscription :http://openhappening.wix.com/ http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus Plus d’info d’info : http://www.educaid.be/fr/event :voor http://www.educaid.be/fr/event met ons leerlingen sensibiliseren enhet Plus d’info :samen http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : een http://www.educaid.be/fr/event om met leeftijdsgenoten in Zuiden na te de nze ! februar problématique des relations Nord /enBTC Sud. Les et financ ee beheer etetONG n5d’info toujaar at ef? de nschr ven ngen vo gen Houd de dag aBTC-CTB, vast vr nmeer elacar agenda ontwikkelingsagentschap, ispraktijk”, opleiding die eenConference overzicht “Gender en onderwijs inL’Infocycle de praktijk”, enthème zalthe plaatsvinden de ac esamen oo de nde en les ovan gan ee oepen we ee ngen enOù ee ach en opproblématique om L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge deStudio comme et éducation dans laDon pratique”, isom deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs inou zal lancering van cd met nieuwe Boscoliederen, openhappening Voor informatie: organisée par la 4“Genre CTB, belge de comme thème Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. 4deu weekend van novembe de embe n o uwww.savedbythebell.be 25 novemb l’aide humanitaire, l’aide humanitaire, actions des les actions des encore ONG la ouBosco encore la : de Conference Où Centre : en Conference Espace Centre Jacqmotte, Espace BTC-CTB, Jacqmotte, Rue BTC-CTB, Rue l’aide humanitaire, les actions des ONG encore la Où Centre Espace Jacqmotte, Rue Leen nl’agence oin elokalen oy25 gan pa avoor CTB een dag waa op wewww.savedbythebell.be on eL’Infocycle en opengoo on w ng educa e@ anl des relations Nord /internationale Sud. Les week-ends date, pour des raisons logistiques week end de novemb ee dé emb e et Fo ma ong en oud aée eBTC. enden uen dle ere lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen het gee van de samenwerking en deet Noordvan de Agenda detai openhappening meer informatie: L’Infocycle organisée par:Voor laSaved CTB, l’agence belge de comme thème en “Genre éducation dans la pratique”, et 10 oktober Vorming financiee beheer november 20 september: Open happening Don 200 3 oktober: by the Bell développement, est une formation qui donne une vue aura 30 anv er 2015 Expos t on qu met en photos a Directeur 4 week end de novemb e dé emb e Fo ma on abordent des thématiques aussi variées que le contexte gee van de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 30 janvier 2015 : Exposition qui met en photos la denken over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de développement, est 139, une formation qui donne une vuemeer aura lieu les locaux de la CTB. Agenda etspektakel, modalités développement, est unedans formation donne une vue aura dans mobiliseren om het recht op te we co ede enAgenda eplaatsvinden aonderwijs en awereldwijd u van dlokalen e een en oo he ech op onde wvoor tentoonstelling, goede spreker, optred Ben jeee (bestuurs)lid vereniging die zich inspant De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ eud dDon be Bo //er Op de Were dmeerdaagse Brasschaat problématique problématique du genre. du genre. Haute 139, 1000 Haute Brussels 139, Brussels déqui eest oppemen eàu?250. une odegma on qug problématique dueer genre. Haute Brussels ichtingen als vereniging? de van BTC. Agenda en details voor Coopé aeen on au abordent des thématiques aussi variées que lewil contexte participants plafonné openhappening Voor informatie: www.savedbythebell.be 4een week ends de novemb eindécemb ebeFo ma on 25 novemb e1000 Con é 1000 ence Educa dco 30 anv 2015 Expos t on qu met en photos a Waa ?Zuidrelaties. Don Bo naa deaura Waa Be ëlieu développement, estaanta une formation qui donne une vue lieu dans les locaux de la CTB. Agenda etnoppemen modalités DeZw infocyclus deelnemers aanzetten tot nuoDéve beschikbaar. Houd dag alvast LeMonde be A agenda Bo genod gd ooGeo een tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen d'ensemble de laje coopération internationale etHee de la d'insc Coopé a on au Déve oppemen Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie ng u t z en en hoe organ seer e want het dee nemers moet tot 250 beperkt worden Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in agenda, want, om A aPlus agenda international, l’environnement, de la coopération internationale de la d'inscription sont sur d'ensemble deéconomique internationale desite la internet. d'inscription so D gla coopération g BTC B pédagogie workshops, muziek enl’anthropologie, dans zoveel meer. pédagog és enne ember e LeMonde pePlus a Haïti ed’info op5 be o: salésienne e aDéve en: http://www.btcctb.org/fr/inscription oo in ede W eDan e sa dee nemen me d'ensemble e: iets choo een project het Zuiden? istot deze vorming voor als thema “Gender enetonderwijs in de praktijk”, endisponibles en novembre emb e etleur deen agnog oopé a DSave on n eKor na 27een januari 2015 -11 februari 2015: 9e 2014: jaar later économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :dzal 25 2014 :eden http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event Plus d’info d’info Plus: http://www.educaid.be/fr/event d’info : http://www.educaid.be/fr/event Coopé on au oppemen

Ik Ik wil hen – en u – dan b bedanken voor de inz

Je désire les remercier ainsi que vous pour cet engagement !

Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor de inzet!

d'ensemble la coopération internationale ethouding de nog laop sont des surNord leur internet. Save reflectie op enzoveel gedrag enopenhappen henKortom, bewust maken de logistieke het aantal beheer initiatief? inschrijvingen volgen. Houd dehouding dag alvast vrij inde je agenda, Mee nInternationale ma een pproblématique ngrelations wvan com m eSredenen, o Gisaanbod obo Sud. Les week-ends the da en/ site an nmedewerkers he adee dedigen. Ikjewil hen –2010 en u :kostte –de dan ook bedanken voor muziek enoques dans meer. Contacteer danma onze ontwi De Don Boscobeweging wilsa een feestelijk Naar aanleiding van de dag van de Leerkracht Mettre en es 3workshops, caractér stEducaid de aishd'inscription pédagog edisponibles Quand eud reflectie opstartschot engeven gedrag en het hen bewust maken van deNord redenen, het aantal deelnemers 250. Opvan 12 anua een ve woestende aaphotos dbev ng 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: conferentie problématique des relations / logistieke Sud. Les week-ends the date, car beperkt pour raisons le30 nombre de er problématique des relations Nord des /tot Sud. Les logistiques week-ends date, car pédagog és enne 30 janvier 2015 Exposition qui e met en photos la l’aide humanitaire, les actions des ONG outheanv encore la à

wthe date, g gcar een gonze GNog d Su Lraisons g Wanneer: CTB dag we deuren Brasschaat problématique des Nord Sud. Les week-ends pour des logistiques leque nombre ob éma de e november ade on nog o ee mee Ko2015 omje: Exposition Con ac ee dan e medewe e ontot wom ealsng educa e relations jou. Wat zijn jeonWereldmeerdaagse financiële verplichtingen vereniging? plaatsvinden deona lokalen van BTC. Agenda en details voor humanitaire, actions des ou la Oùwaarop : Conference Centre Espace BTC 25 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 janvier qui met enwegw photos la op LAMMENS La l’aide qua ème on é en/3les eoktober nonze e in na e ONG d Edu aBrusse dencore be aFilip abordent des thématiques variées leopengooien. contexte partic an eque ng an een doparticipants me negeuwe openhappen ng Voo mee ngJacqmotte, ma www L gpaussi CTB een dag waarop we deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofes0 cinzet! ënt? De workshop maakt ejanvier s: een og st eke redenen Waar? Georganiseerd voor het jubeljaar Don Bosco Happening. hee€ er op vrijdag opnieuw Saved by the bell zien en hoe organiseer want het aantal deelnemers moet 250 beperkt worden Wanneer: 25 november 2014 mogelijkheden tote actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS abordent des thématiques aussi variées que leeen contexte participants est plafonné 250. abordent des thématiques aussi variées que pédagogie salésienne ge z mgenre. w àmZwijnaarde. g le contexte N vmerde 30voor 30 janvier 2015 2015 Exposition : Open Exposition qui met qui met en photos en photos laaussi la problématique du Ben bestuurs d van een veren g ng d ch nspant voor De nte s)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ Waar? Don Bosco abordent des thématiques variées que le contexte participants est plafonné à 250. Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 Waar: Conference Centre zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 2010 kostte een4de verwoestende aardbeving het abo den de héma que au aEspa end van novembe embe n o y u BTC 25 novembe 2014 Edu a d on e en e économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quan problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne L n o e o gan ée pa a CTB agen e be ge de omme hème Gen e e édu a on dan a p a que e De Were dmeerdaagse w ongeren kenn s aten de maken even aan 230 000 Ha t anen Nog eens 1 5 m oen Ha t anen Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, nnuari opengoo en on w e ng educa e@ adonbo co o g o 02 423 20 87 sa és enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a Où nst Don Bosco m me tut week endJong de en novemb e dévrienden emb eredenen. Fo ma on 25 novemb e Con é Waar? en eVorming Edu a honderden dBosco en oon ng een goede p eée Don Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door 10 oktober: financieel beheer 25 november: Educaid conferentie oud, alle uit die ruime “familie” van Don actie plaats in scholen in het land. Samen met Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, zoals de internationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 noe orkshop maakt je wegwijs om logistieke Waar? Brussel. Georganiseerd Directeur D25 novembre w 4 week end de novemb e (bestuurs)lid dé embvoor e Fo ma een onals 25 novemb e Con é en e Edu ade dl’anthropologie, Plus d’info :2014 http://www.btcctb.org/fr/inscription m mdesop: 10 oktober: Vorming financieel beheer november: Educaid conferentie Ben je van vereniging die zichwil inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ pédagogie pédagogie salésienne salésienne économique international, l’environnement, Quand :59, Directeur Hoogstraat/Rue Haute 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of het Zuiden? Dan is deze vorming iets thema en onderwijs ind’info en zal Meer informatie http://openhappening.wix.c l’aide humanitaire, les actions ONGner encore laan139, Oùog: B DeGeo Wereldmeerdaagse jongeren kennis laten dee25 maken 230.000 Haïtianen. Nog eens miljoen Haïtianen Mettre en photos es caractér st ques de a pédagog e Quand e anv à 17h30 salésienne (joie-confiance-bienveillance) : “Gender telle était la3 Où :je Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 4000 éde30 onom que eouna ona hConferen opo :praktijk”, http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : wo http://www.educaid.be/fr/event m dé oppemen euitgenodigd unejeBe oboekhouding ma on qu donne une ue au aPlus eu dan odie au de adeop: CTB Agenda e Haute moda éng eer van e pro ect en beantwoordt a door Educa d Coopé a e1,5 on au Déve oppemen Hoe moet er uit zien en hoe organiseer want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden Waa ? Hee g ë gan see d doo V A Don Bo co hop mu e en dan en no Hoogstraat/Rue 139, 1000 Brussels milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Bosco zijn voor een dag van ontmoeting Studio Globo, de actie in het Nederlandstalig onderwijs l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la Où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue een pro ect n het Zu den? Dan s deze vorm ets voor a s thema “Gen l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la Où : flin ge g wordt gEspace w 17h30 m BTC-CTB, Coopé aMettre on au en Déve oppemen photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 m N S L w project en beantwoordt al door: Educaid met Noord-Zu dprob emat ek en offic ee geopend op ve o en hun hu s Vandaag even nog steeds 350 000 Mettre en photos es 3 caractér st ques de a pédagog e Quand 30 anv er à l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la Où : Conference Centre Jacqmotte, Rue 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs de praktijk”, en zal Meer info: www.educaid.be/nl/eve genderproblematiek, komen daar aan bod. m ss on confiée aux èves 6e degré TQ nst tuts janvier 2015 30 :nog Exposition 2015 Exposition met en photos qui la en photos la Ldeège 30 janvier 2015 :deExposition qui met en photos la du genre. g 30 gMettre BTCals B qui g:aux Don EQuand m de openhappening met Noord-Zuidproblematiek wordt officieel hunopenhappen huis. Vandaag leven photos les 3steeds pédagogie : leen30 janvier àé m Brussels Na e www.savedbythebell.b LHaute L m Evoor human eSweaon on deHaute O financiële verplichtingen vereniging? plaatsvinden de lokalen van Agenda en details confiée de degré TQ des instituts Liège dmission enjanvier emb ecaractéristiques de aeenvoudig aobo n6e emet na ona evoor de amaakt d wegwijs nBTC. p17h30 ongeopend d op pon b e de uleerlingen eu info: eenwww.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentienleerkrachten edes ne problématique Sa eop Meer genderproblematiek, komen aan bod. problématique duon genre. Haute 139,m1000 die enla efficiënt? De workshop je om Waar? Brussel. pje ngen w com m350.000 S Inudoopé oélèves G aanbod: dag ewdeu en o2 problématique du genre. 139, 100 openhappening Voor informatie: en animatie. het attracties kinderen, organiseert, we omGeorganiseerd Wannee m ginspant O w op L m Elogistieke Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conf Fagmeer peen LAMMENS m waa salésienne (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était lade Oùinspant : daar Institut Don Bosco deroepen Liège, Rue des Wallons 59, sa és enne oineOù e-confiance-b enve ance te eredenen. éta t4000 aHaute Où nst tut Don Bosco de Lnden ège Rue problématique du genre. 139, 1000 Brussels Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk t.rs Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbePlus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus g tentenkampen. g pédagogie g G w Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ jou. Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor salésienne pédagogie salésienne pédagogie salésienne m Waar? Gent Georganiseerd door: Voor meer nformat e www educa d be/n /event/educa dbeL g CTB g g mm m G zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen in salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 p ob éma que du gen e ou Wat z n e financ ë e verp cht ngen a s veren g ng? p aatsv n Mettre Mettre en photos en photos les 3 les caractéristiques 3 caractéristiques de la de pédagogie la pédagogie Quand Quand : le 30 : le janvier 30 janvier à 17h30 à 17h30 éma de efinanciële angde onTournai. Nobeheer Sud wee endbe he da ealalvast a pou aagenda, on og que hetPlus e recht nomb e15u de Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk de et Mission accomplie :mleurs Plus :de http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ d’info :d’infos http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event d’info :nst http://www.btcctb.org/fr/inscription :d h r je het financieel beheer vanque je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag vrij jeluid zondag 1 februar om door de Brasschaatse Schepen s achtoffe s gpSaint-Luc nwobconfiée tentenkampen sa éseen enne e-confiance-b enve ance te einok éta tss adeze Où tut Don deg Ld ège des Wa Waa ? Don Bo o ZwPlus naa de inLiège het van je project en beantwoordt door: Educaid lancering van nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra te bellen voor op onderwijs Voo mee ma edgo www a Le edb hebe Waa Cpr m Bosco g Rue L CTB mm G Plus m mg gind’info mission aux élèves decdo 6emet degré TQ des instituts Liège een project in het Zuiden? Dan is vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs de Sa nt-Luc de L ège de Tourna M on accomp e eurs P us infos http //w Plus d’info : et http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event 10 obe Vo m ng financ ee behee 25 novembe Educa d m g N BTC A m g m D ec eu m m CTB Ag m een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk Hoe organiseer je financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, mission auxopélèves de 6e degré TQ des instituts vooron Ontwikkelingssamenwerking, een ement biedt een confiée terugblik hoe Haïtiaanse P us d n59, oqui h59, www b op b ola Ben jeque (bestuurs)lid eenmet vereniging die inspant voor De vierde internationale conferentie hee€ m confiée é Vandercruyssen, èves de 6e degré TQ des tuts L de héma que au ss a(joie-confiance-bienveillance) ée(joie-confiance-bienveillance) e Liège onàaux el’Institut evan pa pan een pvoor azich onné àla 250Où travaux seront présentés au vernissage organisé salésienne :Wat telle : “Wereldmarkt” telle était était la :Où :nst Institut Don Bosco Bosco de Liège, deège Liège, Rue Rue des Wallons des 4000 mzienabo m CTB Ag m HONG ghg p n m Don m school? g: Educaid.be NGO Mee n met op 4000 ma mWallons 30 janvier 2015 Exposition enephotos oekhouding erhet uit enmden hoe organiseer je salésienne want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal iedereen. Wil jeInstitut deelnemen met je je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbeSaint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Redactie: Bram Reekmans, Filip Lammens, Etienne Steven De Craen, Bieke Vandamme, Nina Honnay jou. zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda e D w H w m 30 janvier 2015 : Exposition qui met en photos la deren en 4de p ersteunpunt conferent e-gender-onderw s-de-prakt k m ONG Hoe organ seer e het financ ee beheer van e n t at ef? de nschr v ngen m S m ss on confiée aux é èves de 6e degré TQ des nst tuts L ège Were dmarkt voor Ontw kke ngssamenwerk ng met DMettre tSaint-Luc evenement bjaar edt kleurs op hoe Ha aanse deafgelopen Liège etHoe de Tournai. Mission accomplie :uit Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. de 2 weken zijn naast es aankijken tegen 53 en photos Mettre les en caractéristiques photos les 3 lecaractéristiques de la pédagogie de la pédagogie Quand : vereniging? let: 30 Quand janvier à25 :deze le 17h30 30plaatsvinden janvier àssage 17h30 Mettre en photos les 3opo caractéristiques de laTijdens pédagogie Quand : leeaantal 30 janvier à 17h30 jou. zijn jete financiële verplichtingen als in voor de lokalen van BTC. Agenda entut details voorm een moet jeeen boekhouding er zien enonnemen hoe organiseer je want het deelnemers moet tot beperkt worden jler.be/kalender/event/ éDon onom que nheropbouw eWat na ona an hugb og eaux en Quand no emb 2014 m de S no een project in het Zuiden? Dan isdes vorming iets gsé m m en als thema “Gender onderwijs in27gde praktijk”, enMee zal febru travaux au vern organ à250 nst openhappen ng2015eunes-voc Bosco Liège, 30 janvier à L’exposition pédagogie salésienne muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer onze medewerkers ontwikkelingseducatie: mission confiée confiée aux élèves élèves de 6e deprésentés degré 6eHoe degré TQ TQ des instituts instituts Liège seront présentés aumission organisé à17h30. l’Institut Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk en efficiënt? workshop maakt jeGraphius, wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd januari -11 29Hecke, november 2014: Haïti 5 jaar later g gDeDruk gtravaux wworkshops, mau de m 250 Sa nt-Luc de Lenseront ège et de Tourna M ss accomp edes eurs us dde nfos http //www m pan m Nvernissage S scholenactiviteiten w gon mLiège organiseer jedan het beheer van je initiatief? inschrijvingen volgen. Houd dentot dag alvast & Lay-out: Gent /était Verantwoordelijke uitgever: Albert Van H. Placestraat 44, 1702 Groot-Bijgaarden pédagogie salésienne Ben efinancieel uu dLiège, an een etot en gjanvier ng dP ewww ch oongqui De e de egna ona vr présentés vernissage àL l’Institut ook voor het brede publiek rdbeving salésienne entravaux schetst huidige Verder wordt 27 januari 2015 -11 februari 2015: 29 november 2014: Haïti 5Don jaar later (joie-confiance-bienveillance) salésienne (joie-confiance-bienveillance) :on telle la :et telle était Où : he Où Bosco :Con Institut de Liège, Don Bosco Rue de Liège, Wallons Rue 59, 4000 Wallons 4000 salésienne : eactiviteiten telle était la : eInstitut Don Bosco de Rue des Wallons 59, 4000 10 oktober: financieel beheer Hoe je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je:nagenda, die eenvoudig efficiënt? De workshop maakt jela wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd mseront N Sen Lde w g mbe 30 2015 Exposition en photos lanaast aaank de kader. human a organiseer ent-Luc e(joie-confiance-bienveillance) aorganisé de ONG ou oje aInstitut Où eOù en Cen eVorming Edes pa eeurs afinancieel qmo een BTC CTB Rue Mee n59, o ouvan g Vorming P 9e d oo met www g aanta 2 Sa de L ège de Tourna M ss on accomp e P us d nfos http //www eunes-vocat ons cae voor het brede pub ek T dens de 2 weken z n o gan sat es ken tegen afge open 5 aa opbouw jou. Wat zijn financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen BTC. Agenda en details voor een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 10 oktober: beheer 25 november: Educaid conferentie Hoe moet e boekhoud ng er u t z en hoe organ seer e want het Wereldmeerdaagse Brasscha janvier : :Exposition met en photos la Saint-Luc Saint-Luc de Liège de Liège et mdeetTournai. de Tournai. Mission accomplie accomplie leurs : leursqui Plus Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Wannee 25Educaid 2014 g be/ka O w meer 30 janvier 2015je: Exposition met en photos la g www 4dep er ender/event/ Filip Voor informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ u dwant n qui www m 250 le beheer Don vanmBosco je project enLAMMENS beantwoordt door: 2des Hoe moet jedebat. boekhouding er uit zien end’infos hoe organiseer deelnemers tot 250 Brasschaat de lehet 30het janvier àejeal17h30. L’exposition een po ecphotos ndeelnemers he den Dan de oPon m ngworden eo hetooaantal a hemamoet Gende en bo Bosco de L30Mission ège e2015 30 er àWereldmeerdaagse Lexpos tsalésienne waaronder een quiz, een filmvoorstelling r gekeken naar de ontwikkeling land en 30 2015 :een Exposition qui en laZu m éma pédagogie mission confiée mission aux élèves confiée de aux 6e élèves TQ deélèves 6e degré instituts TQ des instituts Liège Liège mission confiée aux de 6e degré TQ desjanvier instituts Liège p Liège, ob que du gendegré Hau e250 139 1000 BEducaid uanv emet Hoe moet boekhouding erproject uit zien en hoe organiseer je want het aantal moet tot 250e beperkt invan financiële beheer vanDon je en beantwoordt al en door: travaux seront présentés au vern ssage organ sé à17h30 nst tut

Mettre photos les Waar? Don Zwijnaarde. Heel België. Georganiseerd VIA Bosco enaardbeving Op 12 januari 2010door: kostte een Don verwoestende het 3 caractéristiques de la pédagogie ensuite, toutBosco deWaa l’annéede dansCles pédagogie salésienne sixmgécoles Don Bosco Belgique francophone. C 2015, E m Waar? BTC CTB mpérégrinera g secondaires gau long pédagogie salésienne

Voorwoord

Voorwoord

Hoe organiseer je het financieel beheer je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de30 dag vrijWaar? in je agenda, m gseront m Quand 25 verwoestende morganisé 2014 detail/detail/483 travaux travaux seront présentés présentés vernissage au vernissage organisé àenaardbeving l’Institut àvan l’Institut 30 anv ealvast 2015 Expos on qu Mettre photos 3Bosco, caractéristiques laejepédagogie le janvier àaa17h30 ee 25 novembe Educa d con enjanuari eVe agen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Op 12 januari 2010 kostte een het Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbepédagogie salésienne die eenvoudig en efficiënt? De maakt om logistieke redenen. Brussel. Ge pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les travaux présentés au vern organ sé àles nst tut scho enact vAdressenadministratie, te ten ook act ve1,5Ben te voor het brede pub ek naSaint-Luc de dbev ng en schetst hu ge kade de wo dt Wanneer: van 27 tot 11Bieke februari 2015 kan behee worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Lammens, Etienne Vandamme, Bram Reekmans m g m Quand 25 m 2014 Directeur ou Wa nworkshop ewww.educaid.be/nl/event/educaidbefinanc ëde e maakt pwegwijs ch ngen a ten eHaïtianen en g ng pWereldmeerdaagse nden nzich deeke ojongere ame en Isaa uw adres onjuist of bent u Gelieve dit te melden aan Don t.a.v. Peter Goossens, jeQuand (bestuurs)lid van een vereniging inspant de Liège Saint-Luc et de de Tournai. Liège Mission et de bseront Tournai. accomplie leurs accomplie :Où leurs Plus d’infos :Plus http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ d’infos :om http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ de Liège et de Tournai. Mission accomplie : ssage leurs Plus d’infos :edu http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ PNGO us d nSaint-Luc o hinformatie pDon www bverhuisd? ogdhttp://openhappening.wix.com/ gMission n:Vandercruyssen, pworkshop on Pg us n oVoor hVIA pmeer www a workshop dredenen. be dede e au eenvoud en effic ënt? De wegw s:de om og st die eenvoudig en efficiënt? maakt wegwijs logistieke Waar? Brussel. Georganiseerd jeFilip concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: informatie: De wil leven aan 230.000 Haïtianen. Nogdans eens miljoen salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était lare HONG RDe H 1000 BC je m six gécoles Bosco de Belgique francophone. Meer op: Studio Globo. msecondaires Cdi.s.m. Eau m BTC CTB Re en Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be co pérégr nera ensu te tout ong de année 2015 es Hoe moet je139 boekhouding er uit zien en hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot beperkt worden Don Bosco L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t on De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten maken leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e250 sa és enne salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la Où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallon Don Don Bosco Bosco de Liège, de Liège, le 30 le janvier 30 janvier à 17h30. à 17h30. L’exposition L’exposition six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. m ONG Où C C E m BTC CTB R Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quan Officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u tiseerde kinderen. in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid 27 anua 29 novembe 2014 Ha 5 aa a e -Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk Hoe o verloren gan eeon e huis. he financ ee behee an e janvier n350.000 ain àhet eélèves de n ch ngen oinstituts gen Ho een project Zuiden? Dan is deze vorming iets Drukm onde &travaux lay-out: GRAPHIUS, Gent seront travaux présentés seront au vernissage présentés organisé au vernissage à l’Institut organisé à l’Institut travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut Guldendallaan 90, B-1150 Brussel / Telefoon: + 32(0)2 427 47 20 / e-mail: info@viadonbosco.org. Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 17h30 met Noord-Zuidproblematiek en wo hun Vandaag leven nog steeds Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 Mee n o www mmee Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid m g H 139 1000 B mission confiée aux de 6e degré TQ des Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be 10 ok obe Vo m ng financ in het Zuiden?een Dan is vorming iets voor als “Gender inpho deee waaronder qudeze z een fi mvoorste en een gekeken naa de ontw kke ng van het and en een project 30 ng anvthema e 2015 Edebat po enononderwijs qu me en

neshet ë eong beheer vande2015 eBe progdans ect door Educa d pérégrs nera tefinanc tout au deBosco année es beantwoordt a x écoensu seconda res Don que en francophone pérégr nera ensudete doo tout au Lammens, ongdbev de ng annéeEtienne 2015 dansVandercruyssen, esvan 27 anuar tot 11Bieke Wanneer februar 2015 naa watRedactie: kan wo den gedaan voo de aa Lore Stassen, Filip Vandamme, e concrete Waar? Gent Georganiseerd door Voor meerBram nform s x éco es seconda res Donvragen Bosco de Be g que francophone s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone Offic ë e open ng zondag 1 februar 2015 van 13u-18u get aumat see de k nde en Druk & lay-out: GRAPHIUS, Prov ncGent e Oost-V aanderen en het 4de p ersteunpunt conferent e-gend Waar Ru terha Brasschaat Wanneer 29 novembe 2014 meereraad nformat e www 4depKatr er en be/ka ender/event/ SEGHERS – E ndredacteur K an DE AGER Voor – Redact Maud SEGHERS DE W LDE Er c OR S – Lay-out Meer nfo http //mund o be/pub c/fi es/documenten/ Waar F ede k De Me odest aat 18 Meche en van 14u tot 21u ruk GEERS OFFSET Is uw Oostakker adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adr deta /deta /483 pro ectvoorste ng_zoe_v16-10-2014 pdf Meer nfo http //www 4dep e be/ka ende /event/deta / Broeck Peter Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: everdeta A bert VAN HECKEensdb LeopoGoossens, d - aan 195 B-1080 Brusse /578 t u verhu sd? Ge eve d t te me den aan V A Don Bosco Adressenadm n strat e t a v an De Broeck en Peter Goossens Leopo d info@viadonbosco.org. e Dat kan ook per te efoon + 32 0 2 427 47 20 of per e-ma v adonbosco@skynet be Voorwoord

met wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag nog 350.000 Mettre photos les 2015, 3steeds caractéristiques de la pédagogie : leen30redenen. janvier à 17h30 2 om mission confiée aux élèves de 6eNoord-Zuidproblematiek degré TQ Quand des instituts Liège H Brasschaat 139 1000 Ben (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était la We Où : In dieàverloren eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs logistieke Georganiseerd eneme Waar: Ruiterhal, r:rmatie: 29 november 2014 30 oWat anv eWaar? 2015 EBrussel. on qu me en59, pho o verenig admee g ng d www.4depijler.be/kalender/event/ ewww chBosco nm pan oong oBosco De e de npérégrinera egjanvier na ona ejanvier Educa d17h30. be con e en hee€ pérégrinera ensuite, ensuite, tout tout au long long de de l’année 2015, dans dans les les jeeleven concrete vragen. Waar? Gent. door: Voor meer informatie: jou. zijn jede Hoe moe e boeGeorganiseerd houd ng u salésienne en en: Institut hoe gan eeet efinanciële wan he aan a als Don Liège, 30 de janvier Liège, àlevragen. 17h30. L’exposition 17h30. L’exposition salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle étaite la Où Bosco Rue des Wallons 4000 Bosco de Liège, leWaar? 30 à Georganiseerd 1www.educaid.be/nl/eve februari om 15u door slachtoffers in:verplichtingen tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : po telle était la Où :dee Institut Dod nn o gDon o Voor wGent. P oude dJAGER www g30 Pau uL’exposition d nl’année o www Saint-Luc deDon Liège de Tournai. Mission accomplie : leurs www.4depijler.be/kalender/event/ jemeer concrete door: Voor informatie: pédagog eLiège, adegré ézondag enne jou. Wat zijnmeer je financiële vereniging? plaatsvinden in de indredacteur: –leDon Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien WILDE, Eric JORIS –Saint-Luc Lay-out: zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbefebruari omals door depédagog Brasschaatse Schepen slachtoffers in salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la accomplie :15u Institut Don Bosco de Rue des Wallons 59,e 4000 P u Kilian d n oDE www ginformatie: P DE u tentenkampen. d nbeheer o www mission confiée aux élèves 6e TQolokalen des instituts Liège Me en pho 3vana BTC. a é Agenda que de Liège et de Tournai. Mission : leurs Plus d’infos :ehttp://www.jeunes-vocations.catho O Où eLiège, aw éde enne Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik Dee Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u in het financiële van je project en beantwoordt al door: Educaid de o m ng e oo a hema Gende en onde w n de p a en a Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège six écoles six écoles secondaires secondaires Don Don Bosco Bosco de Belgique de Belgique francophone. francophone. Hoe organiseer je het financieel beheer van je initia mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse pérégrinera ensuite, pérégrinera tout au ensuite, long de tout l’année au long 2015, de l’année les dans leseen pérégrinera ensuite, tout audans long de2015, l’année 2015, dans les FFSET, d6ee degré een oud g eninstituts effic ën De wo je hop maa e présentés wegw omvolgen. ogorganisé ed ean edenen W 83 travaux seront au vernissage à l’Institut s uw Oostakker adres onjuist ofanv bent uHoofdredacteur: verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. De Ben een ePlus enm detail/detail/483 Provincie Oost-Vlaanderen en het pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk organiseer jepersoonlijke het financieel beheer van initiatief? de inschrijvingen Houd de dag alvast mission confiée aux élèves de TQ des Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een Dit evenement terugblik opHoe hoe Haïtiaanse Overeenkomstig de wet van 8Maud december 1992, die de bescherming van de levenssfeer regelt, werd uw de Liège Tournai. Mission : leurs SEGHERS –4de Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –etLay-out: W HJan Nde m e be He uu a é naam enne oaccomplie onfian ePlus bD en eTijdens an e:gd Rédaction Lore Filip Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans travaux seront au vernissage organisé àSaint-Luc l’Institut 30 e Stassen, 2015 Expos on qu en pho os abiedt projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc Liège et présentés de Tournai. Mission :an leurs Plusen d’infos :www.educaid.be/nl/event/educaidbehttp://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Saint-Luc Liège et Tournai. accomplie :uit d’infos voordoo organisaties aankijken tegen afgelopen 5de jaar heropbouw pnfo: ch ngen a e secondaires en gsix ng:écoles pBosco aa secondaires nden deLammens, o– de ame en ande BTC Agenda en dede a Gent. oode jeBosco concrete vragen. Waar? Georganiseerd door: Voor meer informatie: Hoe moet jeMission erhet zien enpubliek. hoe organise Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ six écoles Don secondaires de Belgique DonnBosco francophone. Belgique francophone. MLiège, 3leurs six écoles Don Belgique francophone. njeMission he financ ë eeraccomplie behee ede pde oTijdens ec bean woo dboekhouding ale Educa dmoet Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Don 30 janvier à nbrede 17h30. L’exposition Saint-Luc deafgelopen Liège etHoe Tournai. accomplie :uit leurs Plus d’infos :Bosco http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. de 2 de weken zijn naast organisaties aankijken tegen 5de jaar heropbouw een porganisé o edeelnemers he Zu den Dan moet boekhouding zien en hoe organiseer je want het aantal tot 250 travaux seront présentés au vernissage à l’Institut Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: m N M 3 g g opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze AN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel m on onfiée au é è e de 6e deg Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition pédagog e sa és enne 8eembe travaux seront présentés au vernissage organisé àentravaux l’Institut présentés au vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteite na de aardbeving schetstseront huidige kader. Verder wordt Impression : GRAPHIUS, Gand anua 2015 o 11 eb ua nseront 2015 9e 2014 5 aa a& e Lay-out die eenvoudig en efficiënt? De maakt je les weg fi workshop behee anHae naan aVIA e Don deAdressenadministratie, n chVorming ngen27o gen Houd de dag a en aen edetail/detail/483 agenda Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk travaux présentés au vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten hetdlebrede publiek naoJan de aardbeving schetst huidige kader. Verder ewordt conc e e conferentie agen Waa ? Gen Geo gan see doo Voo nTou o ma pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans Bosco devoor 30Sa janvier à de 17h30. L’exposition elieve dit te melden Bosco, t.a.v. Broeck Peter Leopold oulong Wa nmee finan ëna e eM p o die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Brussel. beheer 25 november: Educaid ge 1ww ffDon mLiège, 30 anv e 10 2015 EVerantwoordlijke po onbeperkt on qu mefinancieel en pho aDe detail/detail/483 uitgever: Albert VAN HECKE, sdb,Goossens, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel nfo@viadonbosco.org. n fifiLu L ège ee Waar? de pérégrinera ensuite, tout au long de l’année dans les Don Bosco dede Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition activiteiten. Uoktober: heeft van door ons over ugekeken bewaarde Don Bosco de Liège, lehet 30het janvier à 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een ondermeer naar2015, de informatie. ontwikkeling van en We daag een B acorrectierecht haa 30 +oanv e E po on qu me aan enHAVUGIMANA, pho o etoegangsadmee mland 6 en g filmvoorst TQ in financiële beheer van je project beantwoord k per 32 (0)22015 427 47 20 ofDaniëlla per e-mail: viadonbosco@skynet.be. entelefoon: en hoe gan ee e wan he a dee neme moe o 250 bepe wo den Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Rédaction: ARBYN Etienne VANDERCRUYSSEN Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA – Lay-out: Pierre waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold P o nc e Oo V aande en en he 4de p e eunpun con e en e gende onde Hoe o gan ee he finan ee m fi 6 g TQ O wwo D m H in het financiële beheer van je project en beantwoordt alde door: Educaid pédagog eDaniëlla a é enne Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN - Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA – Lay-out: Pierre pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les a au e on p é en é au e n age pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Me e en pho o e 3 a a é que de a pédagog e Wanneer: van 27 januari tot 11 Quand e 30 an e à 17h30 naar wat kan worden gedaan voor de door aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bif w pédagogVANDEVIVERE eDaniëlla a VANDEVIVERE é ARBYN enne –II-laan Imprimeur: OFFSET SDonvragen. L L Belgique g T Georganiseerd M m Rédaction: HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN –viadonbosco@skynet.be. Lay-out: PierreVandercruyssen, 195, B-1080 Brussel. Dat wat kan-?Redactie: ook + 32 (0)2 427 47 20 ofLammens, per de e-mail: jeLay-out: concrete Waar? Gent. pérégrinera ensuite, tout auHAVUGIMANA long l’année 2015, dans lesvan Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari naar kan worden gedaan voor de door de aardbeving Lore Stassen, Filip Etienne Vandamme, Bram – Imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires de francophone. wo hop maa e Eindredacteur: wegw om og eou eGEERS edenen Waa B uper etelefoon: Geo see dsecondaires L2015 LBosco gDon TmoeReekmans Mboe m e u d w houd ng Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DEgan JAGER –adressenRedactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Sende Votre adresse est erronée vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements. Contactez VIA Bosco, Hoe e r: Maud SEGHERS – Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – Lay-out: je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/e detail/detail/483 Voo mee n o ma e www 4dep e be a e en Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ six écoles Don Bosco de Belgique francophone. r 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Officiële opening: zondag 1 febr Don Bo o de L ège e 30 an e à 1 getraumatiseerde kinderen. W m w g a écoles mDon H ARBYN HAVUGIMANA, N deawet mvan VANDERCRUYSSEN é enne o8Hedecember onfian e–Don b Den eBosco, angetraumatiseerde eOFFSET, egOfficer: eOostakker é 435-8034101-59, akinderen. Où ndeIBAN: upersoonlijke BoBE84 o de L4358 ège francophone. Rue de & Wa on 59zondag 4000 g g Druk lay-out: GRAPHIUS, Gent aad: Daniëlla Etienne Communication Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA Lay-out: Overeenkomstig 1992, die de bescherming van levenssfeer regelt, werd uw naam six secondaires Don Bosco de Belgique Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS Officiële opening: 1 februari2015 van 13u-18u Wilt u ons steunen? VIA Reknr.: 0341 0159, BIC: KREDBEBB. ERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Druk &IIQuand lay-out: GRAPHIUS, g ën De wo M 3inzake gBd gvorming 30 17 30Gent responsable: Albert VAN HECKE, Léopold 195, B-1080 Bruxelles wg gen effi p o–ec en bean woo dEditeur aresponsable: doo d activiteiten. alleen voor de verspreiding van informatie onze Ude hee€ onbeperkt toegangsen correctieOvereenkomstig de wet van december 1992, die devoor bescherming van de persoonlijke regelt, werd naam opgenomen in ons adressenEditeur Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II Jan 195, B-1080 Bruxelles d ne e Waar: een oud Provincie Oost-Vlaanderen en hetin 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk een project inEduca het Zuiden? Dan is8sdb, deze iets als thema “Gender en aAvenue onderwijs deuw praktijk”, en 90, zal B-1150 de a levenssfeer de 483 DEVIVERE - Druk: GEERS OFFSET Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 Administration des adresses, à l’att. De Broeck et Peter Goossens, du Val d’Or Bruxelles. Par m N m w ffi g M 3 g g Quand 30 17 30 pé ég a en u e ou au ong de an D B L g 30 17 30 L m on onfiée au é è e de 6e deg é TQ de n u L ège Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est erronée ougebruiken vous avezdeze déménagé? Veuillez nous communiquer lesvan changements nécessaires afin nous puissions vous envoyer leonze Waar: Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 Votre adresse est erronée ou vousWe avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le informatie. Voor meer informatie: bestand. gegevens alleen verspreiding informatie inzake onze U hee€ onbeperkt toegangsopgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding van informatie inzake Ben correctieg www.4depijler.be/kalender/event 30finan Katrien 17 30WILDE, Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –activiteiten. Eindredacteur: Kilian DE JAGER –DRedactieraad: SEGHERS, DE Eric fiavez OùLeopold D B L gde Rinformatie: W 59que 4000 wL m details w L Maud Voor informatie over legaten, contacteer etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org /Peter Tel 02/427 47 20. nke Geo gan see d doo Voo mee nuitgever: o195, ma everplichtingen educa dComptabilité be nvoor eDde enKilian dbe e Don behee eBe pJO Verantwoordlijke Albert VAN HECKE, II-laan 195, Brussel Voor meer www.4depijler.be/kalender/event/ Votre adresse estRoute erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le jou. Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en voor Meer info:ëehttp://mundio.be/publi Waar: Frederik De Merodestraat 18,Bd Mechelen 14u tot g21u é onehe Hoofdredacteur: Maud SEGHERS Eindredacteur: JAGER –os Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORISvan – Lay-out: gpar 1www minfo@viadonbosco.org. 15 S m fiRoute Où BBeduca Ld gnB-1080 RRedactieraad: 59 4000 uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold B-1080 Brussel “Faire Ensemble” àII-laan la bonne adresse. Contactez Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. de Jan De Broeck et Léopold g Bo an “Faire Ensemble” àL laège bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, des adresses, àdes l’att. devan Jan De et Peter Goossens, Bd Léopold e onda o de2015 Sa Lu de eII-laan de Tou na M a–Frederik omp edes eu PDE us h14u p–W www eune oLéopold auw on a hoGoossens, que recht van door ons over u on bewaarde informatie. ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold Brussel Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker téléphone :n+32(0)2 427 47 20 ou mail :VIA Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Merodestraat 18, tot 21u Is adres onjuist of bent verhuisd? te melden aa gueHAVUGIMANA g dit 2015 detail/detail/483 m filaIs 6 195, gB-1080 TQ Lvan gparaan “Faire Route Ensemble” àte bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àVIA l’att. deMechelen Jan De Broeck et Goossens, Bd Wannee w waan Redac eARBYN Lo S assen FGelieve p Lammens E enne Van uw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit teDe melden Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Pierre VANDEVIVERE –uen Druk: GEERS OFFSET, Oostakker IIGelieve 195, Bruxelles. Par téléphone: +Bosco, 32 (0)2 427 47 20de ou par mail: info@viadonbosco.org. U heeft onbeperkt toegangscorrectierecht de door ons over uPeter bewaarde informatie. Rédaction: Rédaction: Daniëlla Daniëlla ARBYN ARBYN HAVUGIMANA, HAVUGIMANA, Etienne Etienne VANDERCRUYSSEN VANDERCRUYSSEN - Communication -Houd Communication Offite cer: Offi Daniëlla cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA – Lay-out: – projectvoorstelling_zoe_v16-10-20 Lay-out: Pierre Pierre IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +w 32 (0)2 427 47 20 ou mail: info@viadonbosco.org. tonjuist of ditdit melden aan VIA Don Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, e on e e agen Waa ? Gen Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ detail/detail/483 eactiviteiten. 4de pof uRédaction: everhuisd? eunpun con e en e gende onde w p a bent u verhuisd? Gelieve te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. de dag alvast vrij in je agenda, m fi 6 g TQ L g W m O g m w g m mbent H D B B g II 195, B-1080 Bruxelles. ParRédaction: 32Etienne 427VANDERCRUYSSEN 20 ouEtienne par info@viadonbosco.org. atelefoon: au II-laan egtéléphone: p(0)2 éB-1080 é(0)2 au e47nDat age o–mail: gan àGEERS nhttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ u d(0)2 Rédaction: ARBYN Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, VANDERCRUYSSEN -éCommunication - Communication Offi cer: Offi cer:HAVUGIMANA Daniëlla ARBYN –projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf Lay-out: HAVUGIMANA – Lay-out: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN -Daniëlla Communication Officer: Daniëlla ARBYNPierre HAVUGIMANA –Pierre Lay-out: Pierre 195, Brussel. ook per telefoon: + uOFFSET 32 427 47 20 of perARBYN e-mail: viadonbosco@skynet.be. Meer info: D 90, B B-1150 B g Brussel. SDaniëlla Lper L HAVUGIMANA, T+en M m P n oVerantwoordlijke www VANDEVIVERE VANDEVIVERE –kan Imprimeur: Imprimeur: GEERS OFFSET Offi ëDat e op m DGoossens, 80 Brussel. Dat kan ook per +on 427 20 e-mail: viadonbosco@skynet.be. Broeck en Peter Guldendallaan , B-1080 Brussel. Dat kan ook + 32 32 (0)2 427 4747 20 of of perper e-mail: info@viadonbosco.org. uk & 195, ay B-1080 ou GRAPH uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan Brussel LVANDEVIVERE g telefoon: TVerantwoordlijke Mboekhouding mdu Phoe u la dprotection osdb, P US o n Gen e+ Oo32(0)2 V aande en 20 he o4 TnMaud 2 www w II-laan – Imprimeur: GEERS – Imprimeur: VANDEVIVERE – du Imprimeur: OFFSET Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: 427en47 Hoe jela er8eGEERS uit zien en1992 organiseer want aantal deelnemers moet totinsérées 250 beperkt worden les dispositions deOFFSET loiw 8la décembre 1992 concernant dejeprotection la vie privée, coordonnées sontdetail/578 insérées dans– notre fichier p e be VANDEVIVERE a SendeL eSuivant en uitgever: Albert VAN Leopold 195, B-1080 Brussel Hoofdredacteur: –adres Eindredacteur: Kilian DEnotre JAGER Redactieraad: SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric Lay-out: Suivant les dispositions de loi décembre concernant la devos lahet vie privée, vos coordonnées sont dans notre fichier Don Bo omoet dePartners: e GEERS 30 anOFFSET àdetail/578 17h30 LeHECKE, po gpour gla Isnos uwactivités. onjuist oflevenssfeer bent u verhuisd? Gelieve ditnaam te notre melden aan Maud VIAinDon Adressenadministratie, t.a.v.JORIS Jan De–Broeck en Peter Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du L8 ège décembre 1992 concernant la1992, protection debescherming laon vie SEGHERS privée, vos coordonnées sont insérées dans fichier Waa R G Wannee mBosco, Nous les utilisons uniquement publication d’informations relatives à Vous avez pleinement le droit de consulter info@viadonbosco.org. Overeenkomstig de wet van 8 december die de van de persoonlijke regelt, werd uw opgenomen ons adressenIs uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold gen gde Suivant les dispositions de la loi du 8pour décembre 1992 concernant la de la vie privée, vos coordonnées sont insémstig wet8d’adresses. van 8 december 1992, die deeenvoudig bescherming van persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressend’adresses. Nous lesw utilisons uniquement la publication relatives àpleinement nos activités. Vous avez pleinement le droit notre Pierre VANDEVIVERE –wegwijs Druk: GEERS OFFSET, Voo mee naad o ma e www 4depK die efficiënt? De workshop maakt jed’informations om logistieke Waar? Brussel. Georganiseerd Editeur Editeur responsable: responsable: Albert Albert VAN VAN HECKE, Bd sdb, Léopold Bd Léopold IIOostakker 195, IIprotection B-1080 195, Bruxelles Bruxelles Hoo dB-1080 eda eu M SEGHERS Econsulter nd427 eda euofDaniëlla Kper e-mail: DE AGER Reda e Etienne MVANDERCRUYSSEN SEGHERS de wetdevan december 1992, die de van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adresseninfo@viadonbosco.org. Nous les utilisons pour la publication d’informations relatives àHECKE, Vous avez leredenen. droit de consulter notre Verantwoordlijke Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook telefoon: + 32detoegangs(0)2 Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, Wilt u ons steunen? pé ég ne auniquement en uresponsable: e30vos ou au ong de année 2015 dan enos fichier et d’y corriger vos coordonnées. responsable: Editeur Albert responsable: VAN HECKE, Albert sdb, VAN Bd Léopold HECKE, IIsdb, 195, Bd B-1080 Léopold Bruxelles IIde 195, B-1080 Bruxelles Editeur Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIonbeperkt 195, B-1080 Bruxelles D Buitgever: Lbescherming g 17gegevens 30 L bestand. We gebruiken deze alleen voor verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. Uper hee€ onbeperkt en correctieMee n Lay oë Waa D47Daniëlla M20 Mviadonbosco@skynet.be. Rédact on Dan ë+Uactivités. asdb, ARBYN HAVUG MANA EEtienne enne VANDERCRUYSSEN -Imprimeur: Commun cat on Officer Dan II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: viadonbosco@skynet.be. Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN - Communic e gebruikenEditeur gegevens de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U hee toegangsen correctiefichier et d’y corriger coordonnées. Rédaction: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN -que Communication cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA Wilt u onsles steunen? PHAVUGIMANA, VANDEV VERE D uk GEERS O SET Oad fichier corriger vos coordonnées. Votre Votre adresse adresse est erronée est erronée ou vous ou vous avez avez déménagé? Veuillez Veuillez nous nous communiquer communiquer changements les changements nécessaires nécessaires afin afin nous que nous puissions puissions vous vous envoyer envoyer le le D adresse Bet d’yalleen Lvoor gvoor 30 17 30 Lvan w gdéménagé? walleen uiken deze deze gegevens de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. hee€ onbeperkt toegangsenpublication correctieVANDEVIVERE – cer: GEERS OFFSET sCommunication uw es on u sà Etienne oOffi ben ude ve hu Ge eve–Offi d Rédaction: Daniëlla ARBYN VANDERCRUYSSEN - Daniëlla Offi Daniëlla ARBYN Lay-out: Pierre Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, VANDERCRUYSSEN -sd? Communication de aHAVUGIMANA a ë 483 est Votre erronée adresse ouhet vous est avez erronée déménagé? ou vous Veuillez avez déménagé? nous communiquer Veuillez nous communiquer changements les nécessaires changements afin nécessaires nous puissions afin que vous nous envoyer puissions le vous envoyer le Votre adresse est erronée vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Rédact on Dan ëbeantwoordt amles ARBYN MANA EImprimeur: enne VANDERCRUYSSEN Commun cat on Officer Dan a–Pierre ARBYN HAVU inrecht financiële beheer je project en alHAVUG door: Educaid rées dans notre fichier d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la d’informations relatives nos activités. van deVIA door ons over uou bewaarde informatie. VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET Don Bosco e door onsVotre over u bewaarde informatie. VANDEVIVERE – que GEERS OFFSET g g 2015 é o e e onda e Don Bo o de Be g que an ophone Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE Rédaction: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA – Lay-out: Mee n o www Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel “Faire “Faire Route Route Ensemble” Ensemble” à la bonne à la bonne adresse. adresse. Contactez Contactez VIA Don VIA Bosco, Don Bosco, Comptabilité Comptabilité des adresses, des adresses, à l’att. à de l’att. Jan de De Jan Broeck De Broeck et Peter et Peter Goossens, Goossens, Bd Léopold Bd Léopold VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET ons over u bewaarde informatie. VIA Bosco VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET Route “Faire àRoute laFilip bonne Ensemble” adresse. la Contactez bonne VIAbonne Don Contactez Bosco, Comptabilité VIA Don Bosco, des adresses, Comptabilité à2015 l’att. des de adresses, Jan De Broeck àadresses, l’att. et de Peter Jan DeGoossens, Broeck etBd Peter Léopold Goossens, Bd Léopold “Faire Route àadresse. la adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des àDon l’att. de Jan De Broeck et PeterHAVUGIMANA, Goossens, BdEtienne Léopold g Ensemble” g àEnsemble” 2015 Rédact on Dan ë a ARBYN HAVUG MANA E enne VANDERCRUYSSEN Commun cat on Officer Dan ë a ARBYN HAVUG MANA – Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eri Wannee 27 11 w “Faire Redactie: Lore Stassen, Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans Sponsors: Redactieraad: Daniëlla ARBYN VANDERCRUYSSEN Communication Officer: Daniëlla ARB Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressenVANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker voor Ethiek B oeck en Pe eAGER Goossens Gu denda aan 90 BB-10 11 VANDEV VERE –47 mpr meur GEERS OFFSET je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbePartners: 435-8034101-59 Ve an woo d ke u geve A VAN HECKE L 195 B 1080 B Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold D Reknr.: B32 BVereniging g47B-1080 bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U hee€ onbeperkt toegan II 195, II B-1080 195, Bruxelles. Bruxelles. Par téléphone: Par téléphone: + 32 + (0)2 32 427 (0)2 47 427 20 47 ou 20 par ou mail: par mail: info@viadonbosco.org. info@viadonbosco.org. Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN Communication Officer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, we Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles II 195, B-1080 Bruxelles. II 195, B-1080 Par téléphone: Bruxelles. + Par (0)2 téléphone: 427 + 20 32 ou (0)2 par 427 mail: info@viadonbosco.org. 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Vous avez pleinement le droit de consulter notre fichier et d’y corriger vos coordonnées. Hoofdredacteur Maud SEGHERS – E ndredacteur K an DE – Redact eraad Maud S Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Reknr.: 435-8034101-59 Pierre VANDEVIVERE - Druk: GEERS OFFSET Partners: Partners: Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold 195, B-1080 Bruxelles D bestand. BGent B gebruiken g VERE We deze voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbeperkt toegangsen correctieOffi ë0341 egegevens open ngalleen g -1Brussel. 2015 13de 18 Editeur responsable: Albert HECKE, sdb, Bd Léopold IIEditeur 195, B-1080 Bruxelles VANDEV –enFondsenwerving mpr meur GEERS OFFSET Albert VAN HECKE, sdb, Bd 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est erronée vous avezAIIdéménagé? nous comm w32 GIInviadonbosco@skynet.be. Vo A Dou BLéopold mVeuillez in de Druk & lay-out: GRAPHIUS, Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET Votre adresse estmerronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les ch II-laan 195, B-1080 Dat kanVotre ook per telefoon: +VAN (0)2 427 47 20UB-1080 ofhee€ per e-mail: recht van door ons over usdb, bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0159 opgenomen inresponsable: ons adressenbestand. We gebruiken deze gegeven Provincie Oost-Vlaanderen 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk o@v adonbosco guitgever: Editeur Albert VAN Bd Léopold IIdéménagé? 195, Bruxelles adresse estHECKE, erronée ouWe vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions voua Redact eraad Dan ëdispositions a ARBYN HAVUG MANA enne VANDERCRUYSSEN Commun cat on Officer Dan ënotre aII-laan ARBYN MANA Lay-out IBAN: BE84 4358 0341 0159 Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold Votre adresse est Druk erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements recht van de door ons over uhet bewaarde informatie. Partners: inresponsable: ons adressenbestand. gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding informatie PEopgenomen econcernant e1992 VANDEV VERE –vie GEERS OFFSET Oostakke “Faire Route à427 la de bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Com “Faire Route Ensemble” à avez la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité 195 B 1080 D +Ensemble” 32 0B-1080 2HAVUG 47 20 mVAN @ Voulez-vous nous soutenir? Waa R e Partners: m R da on D RB Nvan H UG M N des Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold 195, Brussel Suivant les dispositions Suivantde lesla loi du les 8BIC: décembre de la loi 1992 du concernant décembre 1992 laBde protection de la la vie protection vos de be la coordonnées privée, vos sont coordonnées insérées dans sont notre insérées fichier dans notre fichier Suivant dispositions de8 la loi du 8teur décembre laRoute protection de vie privée, vos coordonnées sont insérées dans fichier Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leet Suivant Suivant les dispositions les dispositions la de loi ladu loi 8concernant du décembre 8 privée, décembre 1992 1992 concernant concernant la protection la protection de laBBd de vie la privée, vie privée, vos coordonnées vos coordonnées sont sont insérées insérées dans dans notre notre fichier fichier Wilt u ons steunen? Ed responsab e A t VAN HECKE sdb Léopo d 195 B-1080 B uxe es “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck Peter Goossens “Faire Ensemble” àla la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold KREDBEBB “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, R D N H U M N ND Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan Ed teur responsab e A be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B 1080 B uxe es Voulez-vous nous soutenir? Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadon activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de BIC: KREDBEBB IIconsulter 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +mp 32N (0)2 427De 47 20 ou par maiàV E nd eda eue VANDEV K Nous DE les AGER Reda e utilisons aad Mlesuniquement SEGHERS Kleslautilisons DE Wlauniquement LDE E “Faire OR Sactivités. Lay ou Voulez-vous nous soutenir? P e VERE Druk GEERS OFFSET Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broe ND R m G R O Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Broeck en Peter R D N H U M ND U d’adresses. d’adresses. utilisons Nous uniquement les pour la publication pour d’informations publication relatives d’informations à nos relatives Vous à nos avez activités. pleinement Vous le avez droit pleinement de consulter le droit notre de consulter notre VIA Don Bosco d’adresses. Nous utilisons uniquement pour publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le droit de notre Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressenWilt u ons steunen? d’adresses. d’adresses. Nous Nous les utilisons uniquement pour pour la publication la publication d’informations d’informations relatives relatives à nos à activités. nos activités. Vous Vous avez avez pleinement pleinement le droit le droit de consulter de consulter notre notre II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie. II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. IIm195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47t.a.v. 20 ou par mail:II-laan info@viadonbosco.org. ND mDat mkan Mee nHecke, o mMaaltemeers D M Editeur responsable M Wilt u+VIA ons steunen? 195,(0)2 B-1080 Brussel. ooku perMOtelefoon: 32 (0)2 4 Is uwe adres onjuist of bent uHECKE verhuisd? Gelieve dit B-1080 tevous melden aan Don Bosco, Jan De Broeck en Peter Goossens, teur responsab Aes beesse VAN sdb Bd Léopo dCompte 195 B20 1080 B8commun uxe esnous d e-mail: da GH+ VIA Don Bosco VIA Don Bosco : corriger Albert Van 78, 9052 Zwijnaarde II-laan 195, B-1080 Brussel. Datez ook per telefoon: + 32 427 47Leopold 20 ofnécessa per OIs SET Vot evos ad est eB-1080 onée ou avez déménagé? Veu commun que es changements nécessa IIaan 195, Bruxelles. Par téléphone: 32 (0)2 427 47 ou par mail: info@viadonbosco.org. O m gAdressenadministratie, w mkan 1992 m gm g R nous wE n ND m O info@viadonbosco.org. II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +Jan 32 (0)2 427 47 20H ofhee€ per e-mail: viadonbosco@skynet.be. Vo ad esse ecoordonnées. onée ou vous déménagé? Veu ez nous que es changemen sHoo es que fichier etonjuist d’y corriger fichier et coordonnées. d’y corriger vos coordonnées. uw Oadres ofvosbent u Ed verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. De fichier et d’y vos VIA Don Bosco detail/detail/483 Bancaire: bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie onze activiteiten. onbeperkt enafin correctiePartners: fichierfichier et coordonnées. d’yeetcorriger d’y corriger coordonnées. vos Sponsors: VIA Don Bosco Wilt u steunen? II-laan 195, B-1080 Dat kan ook peravez telefoon: +VIA 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: info@viadonbosco.org. R inzake Dles NU N8ladécembre ND U1992 C mmR dO Suivant dispositions deg laUde loiMdu 1992 concernant protection deepl Ove eenkoms we van 8décembre decembe AND R DNla uN1992 Bosco Suivant les de du 8toegangsconcernant la gons 16Brussel. 10 avez 2014 no www Partners: Compte Bancaire: Ed uloi pon ab HGla Crelatives Wdécembre g g1992 g es gvie m U Verantwoord udeles tgever Adu be tcommun HECKE sdb Leopo ddispositions aan 195 B-1080 B usse Suivantke les informatie. dispositions deDon laez loi 8la 1992 concernant la protection de la vie privée, coordonnées sont insérées dans notre fichier Suivant les dispositions de la loi du8vos décembre 1992 la1992, de vieons privé Vo e ad esse es eFa onée ou vous déménagé? Veu nous que changemen sad nécessa es afin que nous pu ss Nprotection H sont Reknr.: 435-8034101-59 Suivant dispositions de loiA duVAN 8 décembre concernant la protection de la privée, vos coordonnées insérées dans Vereniging voor Ethiek d’adresses. Nous lesbescherming utilisons uniquement pour la publication d’informations ND Ddes O recht van de door ons over uReknr.: bewaarde Overeenkomstig de wet van 8concernant december die de beschermin 435-8034101-59 Compte Bancaire: e Rou e Ensemb e à a bonne ad esse Contactez V A Don Bosco Comptab té des ad esses à att de Fa e Rou e Ensemb e à a bonne ad esse Con ac ez V Don Bosco Comp ab é esses à a de an De B oeck e P 435-8034101-59 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam Suivant les dispositions la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informat N H Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: VIA Don Bosco mken Nous lesbescherming utilisons uniquement pour8Verantwoordlijke la publication d’informations relatives à opgenomen nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre VAN HECKE L 195uB tgever 1080 B Reknr.: 435-8034101-59 d’adresses. Nous les utilisons pour lalevenssfeer publication d’informations relatives àopgenom uitgever: Van Hecke, Maaltemeers 78, 90 Verantwoord ke A be VAN Overeenkomstig HECKE sdb Leopo dd’adresses. aan 195 BAles 1080 B usse Overeenkomstig de wet van december 1992, die defichier bescherming vanuniquement de persoonlijke regelt, werd uw naam m w 435-8034101-59 Wilt u ons steunen? opgenomen nWe ad essenbes and We geb Association pour etmnaam d’y corriger vos coordonnées. de wet van 8esse december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw in ons adressend’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nos activités. Vous avez pleinement le droit con bestand. gebruiken deze gegevens alleen Vereniging voor Ethiek VPartners: d’adresses. les utilisons la d’informations relatives àalleen nos activités. Vous avez lemDe droit de We gebruiken gegevens voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbe Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde IBAN: BE84 4358 0159 V an woo dessenadm uvoor g onbeperkt vde Ahee Aa e Ensemb e DàB435-8034101-59 aB-1080 ad Con ac ez V Don Bosco Comp ab éet20 des ad esses àVAlbert aons de BAd oeck enotre eUverspreidin Gooss inmde Fondsenwerving IBAN: BE84 0341 0159 m fichier et d’y corriger vos sBbonne uw ad on ues st of bent uWe ve hu sd? Ge eve ddeze t4358 te me den aan A Don Bosco nnosuCde stactiv 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? fichier etPa d’y corriger vos coordonnées. fichier d’y corriger vos coordonnées. mconsulter Association pour Dm bestand. gebruiken deze gegevens alleen verspreiding informatie inzake onze activiteiten. U hee€ toeg Ginfo@viadonbosco.org. A D B Partners: A Fa e Rou P GPa 195 Beve 1080 uxe es éNous éphone +uniquement 32 0BE84 2pour 427 47 20 ou pa ma nhee o@v adonbosco ocoordonnées. gan bestand. We deze gegevens voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbeperkt toegangsen correctie195 Bes uxe té éphone +bestand. 32 0 2n0341 47 ou pa ma oLeopo gPe Reknr.: V wvU N H IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: 4358 0341 0159 fichier et d’y corriger vos coordonnées. van denfo@v door ons over u bewaarde informatie. une dans VIA Don Bosco Partners: fichier et Ethique d’yVcorriger vos coordonnées. recht van de door ons bewaarde informatie. Vereniging Ethiek sPartners: uwm ad es onKwaliteit: u47 s 20o ben u vePartners: hu1080 sd? Ge dvoor egebruiken me den aan ALalleen Don Bosco Ad essenadm s427 aover euvoor ade an De Bvan oeck en Pe eadonbosco m Dd co ec w G Association pour BIC: KREDBEBB ac v32 e recht en U427 hee onbepe kB oegangs en n de Fondsenwerving B Goossens BIC: KREDBEBB recht van de door ons over u bewaarde informatie. IBAN: BE84 0341 0159 VIA Don Bosco une Ethique dans rechtes van Pa de-door onséphone over N u bewaarde informatie. + 32 0 2 427 m RB N w4358 G47 m pe D m Vereniging voor Ethiek 195 B B é + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco o g BIC: KREDBEBB R da on D H UG M @ N uxe ND RCRU Comm n a on Offi D RB N H UG M N La o aan 195 B-1080 B usse Dat kan ook pe te efoon + 0 2 20 of e-ma v adonbo BIC: KREDBEBB m BIC: KREDBEBB IBAN: 0341 la0159 Récolte de Fonds B B D m R B 1080 D N H Da U M kan NVereniging ND UBE84 N 4358 C + mm Offi D47 N dans H U eM ma N in depe Fondsenwerving voor Ethiek Partners: Reknr.: 435-8034101-59 une Ethique D Partners: aan 195 B usse ook e e oon 32 0 2 427 20 o pe n o@v adonbosco o g ND N:m la Récolte BIC: KREDBEBB Partners: R Partenaires DND HR U M Nm OG R ND O U N C mm Offi de Fonds DPartners: N H U inMdeNVoulez-vous Reknr.: Partners: Fondsenwerving nous Voulez-vous soutenir? nous soutenir? Partners: Voulez-vous soutenir? Pa ne435-8034101-59 s Katrien Voulez-vous nous m mp m m Partners: MaudinSu SEGHERS – Eindredacteur: DEde JAGER –oRedactieraad: Maud SEGHERS, DE WILDE, Erica JORIS Lay-out: Sponsors: BIC: Partners: de van Fondsenwerving Partners: 4358 0341 0159 esvant dOffi spos ons du 8 décemb 1992 conce nan p o– nous ec onPartners: de vIBAN: esoutenir? pBE84 vée vos coo données sonco la Récolte de Fonds nous nous soutenir? Sponsors: 1992 m gm m Hoofdredacteur: g w wKREDBEBB mes gKilian m ND O m tHBadécemb ons 8eDonBE84 décemb eDon 1992 conce nant aVoulez-vous paVoulez-vous otect on asoutenir? pVan vos N O de m vée m mv w Sponsors: s:Overeenkomstig IBAN: 4358VIA 0341 0159 VIA Bosco Bosco VIAwerd Bosco D N H Ude M wet N ND U – Druk: N 1992, C GEERS mm Su D d sposNvan Ude Mde N a o du van 8Su december die bescherming persoonlijke levenssfeer regelt, uw naam ODon wBosco m m eson N A VANDEVIVERE OFFSET, Wilt umDon ons steunen? N m m ons de a o du 8 e 1992 conce nan a p o ec on de a v e p vée vos coo données nsé éesmMaa da Ve an woo d ke u geve be Hecke Partners: VIA Partners: Ed uPierre abvan Hspos Cesses Bde Bg mpon U € Oostakker g W u on eunen BIC: KREDBEBB N H esdNd Voulez-vous nous soutenir? W VIA Don VIA Bosco Don Bosco ad Nous es u sons un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves à nos ac v és Vous avez p e NDSponsors: D O g Sponsors: Ove eenkomst g de wet van 8 decembe 1992 d e de m ng van de pe soon ke evenssfee Wbesche m nemen Partners: Wilt u ons steune Compte Bancaire: Compte Bancaire: Compte Bancaire: BIC: KREDBEBB N van H W Ove eenkoms g de we 8 decembe 1992 d e de besche m ng van de pe soon ke evenss ee ege we d uw naam opgenomen n ons ad essen Voulez-vous nous soutenir? d ad esses Nous es ut sons un quement pou a pub cat on d nfo mat ons e at ves à nos act v tés Vous m mm m m mm m m DonàBosco opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken gegevens alleen voora de verspreiding informatie inzake onze VIAsteunen? A Do Voulez-vous Bo e o d wo nous m u dm admesses Nous es uydeze sons un quemen pou pub ca onDGdB n van o ma ons e aVIA ves nos acuCompte vwCompte ésBancaire: Vous avez pDonVIA eVBosco nemen de Wilt ons steunen? Reknr.: 435-8034101-59 Verantwoordlijke uitgever: Albert HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Wilt ons mC m Bancaire: Sponsors: voor Ethiek fich e d co ge vos coo données Don Bosco 435-8034101-59 Ce VAN Dm BVereniging G g435-8034101-59 B de ve sp m Dmm Ddeze 435-8034101-59 VIA VIA Don Bosco V g oo E bestand We geb u ken gegevens a een voo e d ng van nfo mat e nzake onze act v N H Sponsors: VIA Don Bosco bes and We geb uIsB ken deze gegevens a ge een voo ve@Association sp edoor dDonpour ng van n données oAssociation ma nzake ac envPeter e Reknr.: en U435-8034101-59 hee onbepe oegangs en co ec e Compte Bancaire: m onbeperkt Dcocorrectierecht m D coo G e pour fich e d y co ge vos VIA Don BoscoPa k Vereniging uw adres onjuist of bent uen verhuisd? Gelieve ditet tede melden aan VIA Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Janonze De Broeck Goossens, Leopold R 435 8034101 59 Association pour m activiteiten. U heeft toegangsvan de ons over u bewaarde informatie. VIA Don Bosco voor Ethiek B m @ fich e e d y vos coo données 15 435-8034101-59 Compte Re G m D m Dde Fondsenwerving G IBAN: BE84 4358 0341 0159 BE84 4358 IBAN: 0341 BE84 0159 4358 0341 0159 IBAN: 0341 0159 Pa n g4358 Pa435-8034101-59 Reknr.: 435-803410 Fo weBE84 Pa ne Bancaire: 15Vereniging @echtinvan voor Ethiek 435-8034101-59 Compte Bancaire: II-laan 195, B-1080 Bru D move @ Reknr.: 435-8034101-59 Assoc de doo ons uIBAN: bewaa de nfo mat IBAN: BE84 4358 0341 0159 ech van de doo ons ove u bewaa de mn omma e BAN BE84 4358 0341 01 D @ Association Association pour pour une Ethique dans une Ethique dans une Ethique dans Reknr.: 435-8034101-59 in de Fondsenwerving Netwerk: 435-8034101-59 IB Association pour Association BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB IBAN: BE84 BE84 4358 4358 0341 0341 0159 0159 Pa ne m IBAN: BE84 4358 Ethiek 0341 0159 in de Fondsenwerving BIC: KREDBEBB IBAN: BE84 4358pou 0E 435-8034101-59 IBAN: IBAN: BE84 4358 0341 0159 m pour Partners B0341 C voor KREDBEBB mw BIC:Association KREDBEBB la Récolte la Récolte de Fonds IBAN: BE84Vereniging 43580341 0159 une Ethiqueune IBAN: 4358 0159 la Récolte BI Ethique une dans une Ethique dan voor Ethiek NO N m m w m de Fonds m m m de Fonds w une m Ethique m dans Association pourBE84 BIC: KREDBEBB BIC:dans KREDBEBB BIC: KREDBEBB m w m wm m m m mwVereniging BIC: KREDBEBB la Ré IBAN: BE84 4358 03 in de Fondsenwerving une Ethique dans Partners BIC: KREDBEBB N uitgever: mm m m Verantwoordlijke Albert Van Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde W u on Hecke, eunen KREDBEBB BIC: KREDBEBB la Récolte de Fonds la Récolte de Fo W m U € in de Fondsenwerving Sponsors: Sponsors: Sponsors: W m U  la Récolte la Récolte de Fonds de Fonds une Ethique dans Sponso s Partners Sponsors: Partners laSponsors: Récolte 15 de Fonds BIC: KREDBEBB Sponsors: m V A Do Bo o w w m Sponsors: Sponsors: Sponsors: 15 Sponsors: la Récolte de Fonds 15 Sponsors: Sponsors:Sponsors: Sponsors: Sponsors 15 13/08/14 09:17 Sponsors: VDB:Mag SOW n°3-14.indd 15 8034101 59 Pa Sponsors: R 435 wVou e Sponsors: Sponsors: Pa g Pa ne 13/08/14 09:17 15 BAN BE84 4358 0341 0159 Pa ne Vou ez-vous no 15 V Partners: Wilt u ons steunen? B C KREDBEBB V A Do W tSpou ons steunen? V Vou e vou nou ou en 15 o W o W D u on Deunen VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 Spon V A Don Bosco VIA DonA DBosco Spo o Spon16:37 o DB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 B D B Comp V A DonSpon Bosco AmD B m Reknr.: 435-8034101-59 Sponsors o C m B Comp e Banca e VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 13/08/14 09:17 R 5.indd 2 2/09/16 14:29 435 81 Rekn N IBAN: BE84 4358 0341150159 w VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 435-8034101-59 16:37 B NB 15 15 BAN N B 59 15 Assoc a on pou 15 435 8034101 D B DBABB BAN B13/08/14 09:17 BIC: KREDBEBB D B C KR DB BB BAN BE84 4358 0341 0159 BAN w VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Assoc a on pou B C KR DB BB VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 13/08/14 09:17 BAN BE84 4358 15 15 une E h que dans Ve en g ng voo E h ek Spo o R Spon o BC K B C KREDBEBB Spo o

an 8 december 1992 d e de bescherm ng van de persoon ke evenssfeer rege t werd uw naam opgenomen n ons adressenOvereenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke l eze gegevens a een voor de verspre d ng van nformat e nzake onze act v te ten U hee€ onbeperkt toegangs- en correct eer u bewaardeopgenomen nformat e in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspr

activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaa Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Wi t u onsHecke, steunen?Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

ng voor Eth ek ndsenwerv ng

Partners:

V A Don Bosco Reknr 435-8034101-59 Partners BAN BE84 4358 0341 0159 Partners B C KREDBEBB Ve en g ng voo Eth ek n de Fondsenwe v ng

une E h que dans

W t u ons ste V A Don Bosco Rekn 435-803 BAN Assoc at on pouBE84 435 B C KREDBEBB


Transparantie en duurzaamheid bij VIA Don Bosco: een vanzelfsprekendheid! Een absolute prioriteit, een traditiegetrouwe praktijk bij VIA Don Bosco, is dat wij onze programma’s en al onze financiële verrichtingen grondig laten controleren en goedkeuren door onafhankelijke instanties. Dat doen wij al jaren! Het neemt ons tijd, maar deze tijd is een goede investering. Dat laat ons toe om zowel met jullie als met de overheid en andere belangrijke stichtingen, een sterke vertrouwensrelatie op te bouwen. En daarop doen we geen toegevingen. Nultolerantie: dat is wat wij gewoon zijn bij VIA Don Bosco als we het hebben over het goed gebruik van giften. Dat verwachten jullie ook van ons en onze partners in het Zuiden. Wij worden doorgelicht door een reeks organen, elk expert in hun domein. Wij lichten u even in. De Federale Overheidsdienst Ontwikkelingssamenwerking (DGD) geeft ons subsidies op basis van een strategisch vijfjarenplan. Hiervoor werden keurige dossiers ingediend en worden ook precieze jaarrapporten opgesteld. Wij voldoen aan alle verwachtingen en staan hoog aangeschreven bij hun instellingen. Uiteraard zijn wij als ngo ook erkend door het ministerie van financiën, wat ons toelaat u fiscale attesten te verlenen voor giften boven 40 euro.

De European Foundation for Quality Management (EFQM) is een evaluatiemodel dat als kwaliteitsbarometer dient om de werking en de resultaten van organisaties te meten en te vergelijken. Wij waren er als eerste bij en kregen onlangs een upgrade naar een 2-sterren certificaat.

3 Vanzelfsprekend wordt tot slot onze boekhouding door een revisorenbureau grondig doorgelicht en goedgekeurd. En nu Blockchain? Met de nieuwe Blockchain technologie zijn we recent gestart om onze financiële monitoring ongevoelig te maken voor fraude. Deze technologie laat ons toe efficiënter te werken om de impact van onze programma’s te verhogen. Wij besloten om samen te werken met het technologiebedrijf SettleMint en het onderzoekslaboratorium HoWest.

Op verschillende publieke websites die organisaties opsommen met betrekking tot donaties, staan wij duidelijk vermeld met onze financiële gegevens: www.donorinfo.be/nl www.goededoelen.be/ www.ngo-openboek.be/nl/

Bij VIA Don Bosco functioneren wij met uitzonderlijk lage kosten: onze bureaus zijn gehuisvest in een Don Bosco school, en meer dan 90% van onze middelen worden ingezet voor onze onderwijsprojecten. Daarom zullen uw giften altijd en geheel toegewijd worden aan onze beroepsscholen in Afrika en Latijns-Amerika. Hiervoor willen wij u nogmaals heel oprecht danken. //

Tevens heeft VIA Don Bosco het handvest voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) ondertekend, voor al onze programma’s. Wij gebruiken duurzaam “FSC” papier en compenseren de CO2-uitstoot van onze vluchten (CO2 Logic).

Etienne VANDERCRUYSSEN

Thema // Transparantie en duurzaamheid

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) waarvan wij lid zijn, heeft een zelfregulerend systeem opgezet i.v.m. alle ethische aspecten van fondsenwerving. Wij beantwoorden volledig aan de gedragscode en werken actief mee om verdere wetgeving en regels te bepalen die de privacy van onze achterban garanderen, zoals de toekomstige Europese privacywetgeving.


4 Internationale Samenwerking // Tanzania

Don Bosco, de weg naar een toekomst in Tanzania, voor jongens én meisjes Het verhaal van Grace “DON BOSCO IS A SURE WAY TO MY DESTINATION” Mijn naam is Grace Mpili. Ik ben 21 jaar en ben de derde in een familie van zes. Mijn ouders zijn boeren. Mijn levensweg is niet zo gemakkelijk geweest. Om mijn familie van extra inkomen te voorzien, stond ik elke morgen om 3u op om samosa en gefrituurde maniok te bereiden die ik daarna op straat verkocht. Ik heb mijn secundair onderwijs wel kunnen afmaken maar slaagde niet voor het nationaal examen. Zo werd ik uitgesloten van hogere studies. In 2015 ontmoette ik Zuster Sanctina Tomeka die me aanraadde om bij een Don Bosco beroepsschool aan

Gelijke kansen Het verhaal van Grace illustreert goed hoe de scholen in Tanzania werk maken van gelijke kansen voor jongens en meisjes. Oorspronkelijk opgericht om onderwijs te verschaffen aan jongens, zijn meisjes ondertussen goed voor reeds 38% van het leerlingenbestand, waar dit in 2015 slechts 11% bedroeg. Tanzania heeft dus duidelijk een inhaalbeweging gemaakt!

te kloppen. In 2016 ben ik er aan mijn opleiding elektriciteit begonnen. Nu ik opnieuw kan studeren voel ik me gelukkig. Ik leer elke dag bij en heb gedurende twee maanden een stage mogen lopen bij een bedrijf. Daar kon ik de theoretische kennis die ik op school had opgedaan toepassen in de praktijk. De stage was niet altijd gemakkelijk. Er was een taalbarrière en ik was bovendien het enige meisje. Soms voelde ik me er niet op mijn plaats, maar ik wilde doorzetten. Vele mensen denken dat alleen jongens elektricien kunnen worden. Ik ben fier dat ik hen ongelijk heb kunnen geven. Mijn mentor heeft me uitgeroepen tot beste stagiaire van mijn groep! En dat moedigt me aan om mijn droom waar te maken.

Meisjes toegang verschaffen tot technisch- en beroepsonderwijs is voor onze scholen in Tanzania fundamenteel om te kunnen beantwoorden aan de uitdagingen van de samenleving van vandaag. Er zijn in de eerste plaats economische redenen. Door de toegenomen levenskost wordt er verwacht dat ook de vrouw een inkomen mee naar huis brengt. Boven-


dien groeit de Tanzaniaanse economie met ongeveer 7% per jaar sinds 2013, hetgeen de vraag naar geschoolde arbeidskrachten heeft doen toenemen. Ten tweede zijn er persoonlijke redenen. Met gelijke kansen voor jongens en meisjes kunnen een aantal courante problemen vermeden worden. Meisjes trouwen nog vaak op jonge leeftijd, zonder een opleiding te hebben afgemaakt, waardoor ze in het huwelijk afhankelijk zijn van hun echtgenoot. Een diploma laat meisjes toe hun eigen keuzes te maken, en economisch onafhankelijker in het leven te staan.

ding te volgen. De Binti Thamani (letterlijk “precious girl”) campagne, waarover we al schreven in een vorige Samen op Weg, wilde studenten, leraars, en ouders bewust maken van de gelijke kansen voor jongens en meisjes in onderwijs, opleiding en werk. Veel meisjes wisten immers niet dat ook zij een beroepsopleiding konden volgen. De campagne bereikte een 3000 jongeren en werpt de dag van vandaag nog steeds vruchten af: het aantal meisjes in onze beroepsscholen blijft jaar op jaar gestaag toenemen.

Tot slot zijn er ook sociale redenen. In Tanzania zegt men: “To educate girls means to educate the whole society”. Kinderen leren vaak in de eerste plaats van hun moeder. Als deze een opleiding heeft genoten en werk heeft, komt dat ten goede aan de hele familie.

“Do not look at Grace as just a girl but look at what I am capable of doing. I want to be high as my photo shows”

Op weg naar werk Ondanks de mooie vooruitgang, blijven de uitdagingen voor onze lokale partners groot, vooral wat betreft de arbeidsmarkt die nog te veel gedefinieerd wordt door “mannenberoepen” en “vrouwenberoepen”. De komende jaren is dit één van de belangrijkste werkpunten en zullen organisaties en bedrijven aangespoord worden om de ‘gender gap’ op de werkvloer te verkleinen. Zo wordt bijvoorbeeld elk jaar een ‘Employers Forum’ georganiseerd waarop bedrijven en organisaties worden uitgenodigd en waar gender steevast op de agenda staat. Vanuit onze missie om jongeren te begeleiden naar werk, wordt geijverd om meisjes ook aan het werk te krijgen in overwegend mannelijke beroepen. En zo komen we terug bij Grace, die haar verhaal afsluit met waar wij met onze partnerscholen in Tanzania voor staan en ijveren: “Do not look at Grace as just a girl but look at what I am capable of doing. I want to be high as my photo shows” //

Steven DE CRAEN

5 Internationale Samenwerking // Tanzania

In de praktijk Gemakkelijker gezegd dan gedaan! Beroepsonderwijs is, ook in België, nog vaak een mannenbastion. In Tanzania is de kentering er niet vanzelf gekomen. Onze beroepsscholen hebben een aantal acties georganiseerd om meisjes te stimuleren om een beroepsoplei-

Maar ook in de dagdagelijkse werking van onze scholen wordt er aan de weg getimmerd voor gelijke kansen. Sanitaire faciliteiten waren er in het verleden alleen voor jongens. Nu hebben meisjes hun eigen toiletten, wat een drempel om naar school te gaan wegneemt. Ook gaan de scholen partnerschappen aan met bedrijven en organisaties die de opleiding voor meisjes sponsoren, zodat de financiële draagkracht van de familie niet langer een belemmering is om meisjes in te schrijven voor een opleiding.


6 Wereldburgerschapseducatie // Youth for Change

Youth for Change – Of hoe bruggen bouwen tussen België, Tanzania en Benin “Wij zijn de volgende generatie, en we kunnen helpen om van de wereld een betere plek te maken voor ons allen”. Deze uitspraak van Cathia (17 jaar) uit Aalst vat mooi samen waar het project ‘Youth for Change’ om draait. We nemen jullie graag mee op een boeiende reis met de jeugd van tegenwoordig! ‘Youth for Change’, oftewel ‘Jongeren voor Verandering’, is een leertraject dat jongeren uit België, Tanzania en Benin samenbrengt om gedurende twee jaar te werken rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het eerste jaar staat in het teken van bewustwording en de voorbereiding van een uitwisselingsreis, het zogenaamde jongerenforum. Op het einde van het eerste schooljaar vertrekken de Belgische jongeren naar Tanzania of Benin om daar hun leeftijdsgenoten te ontmoeten. Tijdens de reis krijgen ze de kans om met elkaar uit te wisselen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en projecten rond duurzaamheid die ze samen willen realiseren. Het tweede jaar van het traject worden de projecten uitgevoerd en wordt op die manier het engagement van de jongeren voor een betere wereld versterkt. Youth for Change is dus een echt leer- en uitwisselingstraject, zowel voor de Belgische jongeren als voor de jongeren uit Tanzania en Benin. Ze ontwikkelen de noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes om echte wereldburgers te

worden die zich engageren voor een rechtvaardige en solidaire wereld.

“De liefde is de drijvende kracht achter alles. Het is omdat we mekaar hebben kunnen liefhebben dat we samen zoveel hebben kunnen realiseren.” Idérick, 17 jaar, Don Bosco Cotonou

Youth for Change is een uniek project in België, om verschillende redenen. Trouw aan onze visie en missie, geven we voorrang aan technische- en beroepsscholen. Dit jaar zijn dat DvM Handels-, technisch en beroeps-


7 Wereldburgerschapseducatie // Youth for Change

onderwijs in Aalst en Institut Marie Immaculée Montjoie en Benin. De jongeren leerden mekaar beter kennen (IMMI) in Anderlecht, die respectievelijk gekoppeld en vooroordelen verdwenen als sneeuw voor de werden aan een Don Bosco school in Tanzania en Afrikaanse zon. De projecten en hun engagement Benin. We voorzien niet enkel een voorbereiding werden samen vormgegeven, en er werd uitgewisseld van de uitwisselingsreis voor over tal van onderwerpen, zoals de Belgische jongeren, maar kinderrechten, de eigen cultuur, ook voor de Tanzaniaanse en … Daarnaast “Youth for Change heeft toekomstdromen, Beninese jongeren. Daardoor werd ook tijd gemaakt voor enkele mijn visie op het leven kunnen ze op het moment van de bezoekjes, zoals een voormalige ontmoeting uitwisselen als gelijken, haven voor slavenhandel en een veranderd en het heeft met dezelfde voorkennis rond dorp met paalwoningen, of een mij echt zin gegeven om koffieboerderij en een onderneming duurzame ontwikkeling. Tot slot iets te doen voor een beperkt het project zich niet tot het die mensen met een beperking sensibiliseren van de leerlingen. We tewerkstelt in Tanzania. Uiteraard betere wereld.” gaan een stapje verder en willen ze konden ook enkele projecten van Coretta, 18 jaar, IMMI Anderlecht echt mobiliseren en aansporen tot de salesianen van Don Bosco niet concrete engagementen. Daarom ontbreken: opvanghuizen voor worden de jongeren tijdens het straatkinderen of tienermoeders, tweede jaar begeleid om hun eigen projecten te alfabetiseringscursussen, beroepsopleidingen, … Vaak realiseren. Ze krijgen daarvoor de nodige ondersteuning. intense ervaringen die tot nadenken stemmen, maar die vooral motiveerden om zich in te zetten voor een betere Zo besloten de leerlingen uit Anderlecht om op school wereld voor iedereen. een sorteersysteem te introduceren. Ze contacteerden daarvoor Net Brussel die sensibiliseringsacties zullen Voor alle jongeren die de kans hadden om deel te nemen komen doen en het nodige materiaal ter beschikking aan het project en de reis was het een prachtige en stellen. Daarnaast zullen de leerlingen ook een verrijkende ervaring om nooit meer te vergeten. Om het fondsenwervend evenement organiseren voor daklozen met de woorden van Don Bosco zelf te zeggen: “Je moet in Brussel. je laten transformeren doorheen ontmoetingen”. En dat is precies wat de jongeren gedaan hebben. We zijn De leerlingen uit Aalst en hun leeftijdsgenoten in benieuwd hoe ze de komende jaren zullen openbloeien Tanzania zullen een mini-onderneming opstarten in de dankzij deze ervaring! // vorm van een tweedehandswinkel op school. Met de winst zullen ze investeren in automaten die gezonde voeding en drank aanbieden op school. Daarnaast Nina HONNAY en Bieke VANDAMME werken ze rond welbevinden en proper water. Ze zullen hun medeleerlingen in België en Tanzania sensibiliseren Ben je geïnteresseerd in dit project en wil je met rond (toilet)hygiëne en samen een lied schrijven tegen jouw school deelnemen aan de volgende editie? pesten. Bekijk dan het inschrijvingsdossier op onze website: Als kers op de taart van het eerste jaar van het traject, www.viadonbosco.org/nl/educatie/youth-4-change vonden in april de uitwisselingsreizen plaats in Tanzania


Dit nummer uitgelezen? Geef het dan graag door aan een familielid, vriend(in), buur of collega. Hartelijk dank!

OP DE AGENDA 2018 1-3 juni

Salesiaanse Spelen Haacht www.dbhaacht.be

5-6 juni

European Development Days Brussel www.eudevdays.eu

12 juni

Internationale dag tegen kinderarbeid www.un.org/en/events/childlabourday

26 juli

Dag van de Animator www.jeugddienstdonbosco.be/kalender/ dag-van-de-animator-1

4 – 11 augustus

European Youth Week Jongeren 18-25 Mogliano Veneto, Italië www.donboscoyouth.net/calendar.html

16 augustus

Geboortedag Don Bosco

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al bijna 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2018 nr 3  

Samen op Weg 2018 nr 3  

Advertisement