__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMEN OP WEG 2

Tweemaandelijks tijdschrift 2019 // jaargang 27, nr. 2 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

IN DEZE EDITIE: 3/ Gelijke rechten voor vrouwen 6/ Ondernemerschap in Mali

EDUCATION CHANGES THE WORLD


gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw s zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren en en eerkrachten op om aanbod attract es voor de k nderen organ seert we de eer ngen 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober Sav te vrienden, mobiliseren om het recht op onderwijs te met nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extrawereldwijd u d te beFormation en voor het recht op onderw s deWereld.be // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre 25 novembre Confé Lemonde.be // A l’agenda Agenda Lemonde.be // A l’agenda goede spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? Coopération audan Déveook oppement e zomerverdedigen. mocht ik in India, Ik samen 9 Belgische wilmet hen – De enDon u –Boscobeweg ngbedanken w een feestevoor k startschot geven Naar aan e d ng v Beste vrienden, nkrachten, dans en nog zovee meerwaarom Kortom Contacteer dan onze medewerkers ontw kke ngseducat e ème opnieuw ontdekken ik bijvoor VIAhet La quatr heeft er opconfére vr da ng Don Bosco 200 3 oktober: Saved DeWereld.be // by OpthedeBellAgenda ube aar voor Don Bosco op een Open Happen ng de inzet! nnze Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 4deuren weekends vanons november-december nfocyc us BTC 25 november 2014 educa d conferent e Ik had me jubileumjaar 2019 niet beter kunnen voorschool. 760 miljoen mensen kunnen niet lezen en L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème “Genre opengoo en ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 4 week-ends de novembre-décembre Format on 25 novembre Conférence educa Jong en oud a e vrFormat enden on u t d e ru me 25 “fam e” van Don act e p aats n hd 4ontmoette, week-ends de novembre-décembre novembre Conférence educa d stellen. Hetikis Naar werkelijk een feest. Niet krijgen wij schrijven. Dat stemt me triest, maar ook strijdvaardig. ge ondernemers die het raakt mealleen eestelijk startschot geven aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht Ik wil –Georganiseerd en – dan ook déveon oppement est unehen format on quu dag donne vue V AngDon aura eu dans es oca Coopérat au Déve oppement w naarde de steun van Coopérat Waar? Hee Be ëvoor door Bosco Bosco zSaved nin uBelgië, tgenod gdg een een vanune ontmoet Stud o G obo de onze twee onderwijsministers onwaarschijnlijk team, een deskunon Déve oppement o op een Happening. heeft er op vrijdag 3au oktober opnieuw eenBosco by the bell Met 20 september: Open happening Don 200 3De oktober: Saved by the Belle getalenteerd eds opnieuw. Enus het doet onwaarschijnlijk deugd DeWereld.be // Op de Agenda DeOpen nfocyc georgan seerd door het BTC het Be g sch v e de nte nat ona Educa d be confe ent e heeft a s thema Beste vrienden, La quatr ème conférence nternat d ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr pt on sont d sp maar ook tal van andere bekende personen uit diverse dige en betrokken Raad van Bestuur en de steun van jullie Beste vrienden, e op ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met http //openhappen ng w x com/ s m Stud o G obo en an mat e n het aanbod attractde es voor de kème nderen seert Lemonde.be // A l’agenda bedanken voor inzet! La quatr conférence organ nternat ona eroep dE te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd ontw ngsagentschap s een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p aatsv nden n de DeWereld.be // Op de Agenda L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éducat on De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht en dag van kke ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs domeinen helpen ons mee om het recht op onderwijs te allemaal gaan we ook de komende 50 jaar de uitdaging DeWereld.be // Op de Agenda prob émat que des re at ons Nord / Sud Les week-ends the date car pour de ancer ngaOpen van een cd met euwe Bosco ederen een extra vee en extr Voor meer nformat www savedbythebe be Lvoornfocyc esensibiliseren organ sée par CTB agence beernege de 3Don comme thème Genre et éducat on dans a om samen met ons leerlingen te roepen en het jubeljaar voor op een Happening. heeftWe oplaten vrijdagniemand oktober mocht opnieuw een Saved by the bell vieren racties voor de kinderen, organiseert, we de Bosco leerlingen en leerkrachten op om aan. Deze zomer ik in samen met wat 9 Belgische bepleiten doorheen dit jaar. IkDon mocht reeds zovelen van achter. EnIndia, terwijl we we

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

oorwoord

geeft van de nternat ona eOpen samenwerk ngzomer en Noordoka en van BTC Agenda enenden deta seu voodans de nsch v ngen déve oppement estde une format qu donne es ocaux dez an CTB Deze mocht ik in India, samen met 9une Belgische 20 september: happening Don Bosco 200 3 on oktober: Saved by de the Bell vue Beste vr aura

abordent thémat ques auss varinvue ées que ezetten contexte part de cstappen pants estAgenda p afone Jongonderwijs en oud, vrienden uittentoonste die ruime “familie” vanonderwijs Don actie une plaats honderden scholen in eu hetwe land. Samen déve oppement estbellen une format qu donne aura dans es met ocaux a CTB mobiliseren om het recht//op wereldwijd tedes ed.be Don Boscoliederen, extra veel en alle extra luid te voor het recht op ng een goede spreker spektake overa Op deesAgenda jullie ontmoeten onze avondlezingen en de on inschrijreeds hebben bereikt, steeds nieuwe 4een week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre: educaid leerkrachten, ik bij en Lemonde.be Adeop l’agenda Zu//dre at De nfocyc wuitgenodigd dee nemers aanzetten tot nuConférence besch Houd de dagoptredens adontdekken vast voktober: n waarom esont agenda want omvoor leerkrachten, opnieuw waarom ikactie bij VIA d ensemb eWil de a coopérat onontdekken nternat ona ekbaa de aopnieuw nscr3onderwijs pt on dbyspon b VIA es sur e Lemonde.be // A l’agenda DeWere d be // Op Agenda Bosco us zijnvoor voor eendeelnemen dag van ontmoeting Studio Globo, dieet de inde het Nederlandstalig 20 september: Open happening Don Bosco 200 Saved the Bell ker, spektakel, optredens, overal en iedereen. je met je school? Coopération au Développement que nternat ona og e tethe env Quand 25 novembre voor de komende maanden blijven toenemen. DeNaar om onze missie realiseren. 20 happening Don Bosco 200 3anthropo oktober: Saved by Bell ensemb deéconom coopérat on geven nternat ona edans et van de aInternationale dronnement nscr pt onKortom sont d spon btot es sur eur sdan te n dedigen. Ik vingen wil hen – De enDon ud–september: dan ookeOpen bedanken voor Boscobeweging wil eenafeestelijk startschot aanleiding denog dag van dede Leerkracht Don Bosco werk. Van straatkinderen kandidaat workshops muz ek en en zovee meer Contacteer en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat reflect e op houdvoor nghet en gedrag enDon hen bewust maken van de og st Les eke edenen sDeze het aanta dee nemecar tot ra 250 zome k snbepe nd aktdes samen me 9og Be prob émat que des re atnog ons /erSud week-ends thethe date pour sons nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: LaNord quatrième conférence internationale d’Educaid.be a moch vele positieve reacties die we krijgen, wekken meer jubeljaar voor Bosco op een Open Happening. heeft op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by bell nzet! prob émat que des re atondernemers ons Nord /Don Sud Les week-ends the date car pour des sons og me stngsedu ques a human ta re/De423 es act ons des ONG ou encore aLeerkracht oùra Conference Cent jonge ondernemers ik ontmoette, het raakt lancering van een metde nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid testartschot bellen voor hetdie recht opNaar onderwijs Boscobeweging wil een feestelijk geven aanleiding van de Internationale dag vane nds van november-december: Infocyclus BTC 25cd november 2014: educaid conferentie L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et jonge die ik ontmoette, het raakt me een dag waarop we onze deuren opengoo en ontw kke opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 20 87. 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de ste vrienden, ee k ach en opn euw on dekken waa om Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Wanneer 25 november 2014 moge kheden tot act ef mond aa burgerschap Onderwerpen Filip LAMMENS enthousiasme op om Formation jongeren wereldwijd teoptredens, blijven Ik overal kijk alvast uitcontexte naarWil dejevele festiviteiten dieest nog moetenà 250 k abordent des thémat ques auss var éesDon que part cheeft p afonné 4 week-ends de novembre-décembre: 25 spektakel, novembre: Conférence educaid tentoonstelling, een goede spreker, en voordeeiedereen. deelnemen met jepants school? voor het jubeljaar voor Bosco op een Open Happening. er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Save 20 sep embe Open happen ng Don Bosco 200 3 ok obe Saved by he steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux la CTB. Agenda et modalités Coopération au Développement abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est p afonné à 250 Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIAgenre Donhet Bosco voor hetuitgenodigd jubeljaar voorvoor Don Bosco op van een Open Happening. heeft er opdie vrijdag 3hebben oktober opnieuw een Saved by theleuke DeWereld.be // Op de Agenda prob émat que du Haute 139 1000 Bruss Bosco een dag ontmoeting Studio Globo, de actie inAgenda het Nederlandstalig onderwijs steeds En doet onwaarschijnlijk deugd au Développement Agenda ondersteunen. komen. We nog een paar verrassingen Don we k bell Van de s aa kBTC-CTB nde en kan DeWereld.be // de Waar? Don Bosco Zw naarde Waar? Hee workshops, muziek eninternationale dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar Conference Centre Espace acqmotte zoaCoopération s de nternat ona ezijnBelgisch econom sche omgev ngopnieuw. antropo og een conférence yclus georganiseerd doord'ensemble het BTC, het De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema économ que nternat ona anthropo og eroepen env ronnement 25 novembre 2014 Jong oud, alle vrienden uitOp die ruime “familie” vanBosco DonQuand actie plaats in honderden scholen in ohetBe lang La quatrième internationale d’Educaid.be a en Lemonde.be // A l’agenda de laStudio coopération et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save //openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met ng financieel beheer 25 november: Educaid conferentie en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen leerkrachten op om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Lemonde.be // Ad’Educaid.be l’agenda La quatrième conférence a économ que ona ogplaatsvinden e internationale env ronnement Quand 25 novembre Directeur voor jullie in petto, dus hou zeker ons magazine en onze te zien dat ook Belgische een dagrelations waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02dea/neme 20 87. ingsagentschap, een opleiding die een overzicht enom onderwijs in deanthropo praktijk”, en zal in deDon ze zomer mocht ik in organisée India, samen met“Gender 9nternat PBelgische d info http //www btcctb org/fr/ nscr pt on us d info http //ww onde sGlobo, dsPe2014 on moe hede Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio diek de het Nederlandst L’Infocycle par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre etleerkrachten éducation dans lagemotiveerd pratique”, eteen De Bo cobeweg ngHaute whet ee eof cho ge en Naa aaninStud eEspace de ng an naa e problématique Nord /us Sud. Les theet car pour des raisons logistiques le139 nombre Hoogstraat/Rue 1000 Brusse m L’Infocycle eu is human ta re hu pver en ng NGO-act vweek-ends tevan ten of de Meer nformat edate, op http //openhappen ng w x423 com/ sactie m ob Bosco zijneen uitgenodigd voor een dag ontmoeting Studio die de actie invoor Nederlandstalig onderwijs lancering van cdamet nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel enGlobo, extra luid te bellen het recht op onderwijs de human ta re es act ons des ONG ou encore aonge où Conference Centre acq Voor meer informatie: www.savedbythebell.be organisée par la des CTB, l’agence belge de comme thème “Genre éducation dans la pratique”, et zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren enoenGleerkr n de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco Op deze momenten staan we even stil bij de resultaten sociale media in de gaten! développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en a de human ta re es act ons des ONG ou encore a où Conference Centre Espace acqmotte B oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen ng heeft e op dag 3 o obe abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. rkrachten, opnieuw waarom ik bij VIA s eeds opn euw En he doe onwaa sch n k développement, estontdekken une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om tentoonstelling, een goede spreker, Houd spektakel, overal enomvoor iedereen. Wil je deelnemen met je 20school? september: Open happening Bosco 200 DeWere dtebybe //Bell Op de A es. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nuaan beschikbaar. dagoptredens, alvast vrij in jesont agenda, want, Meer nfo www educa dAgenda be/n /event/educa dbe-conferent e-nform genderprob emat komen daar bod 20 september: happening Don Bosco 3veel oktober: Saved the d'ensemble deek la3Meer coopération internationale etque de du lade genre d'inscription disponibles sur leur site internet. Save prob émat Haute 139 1000 Brusse sDon informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. ing Don Bosco 200 oktober: Saved by the Bell openhappen ng Voor meer te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra en extra luid het den rech die we de afgelopen 50 jaar bereikt hebben: honderddeWereld.be // Op de ong enOpen oud awereldwijd eSave enden u voor d ehet u200 me am eA Don ac e pbellen aa nvoor honde international, l’environnement, Quand :sur 25 novembre 2014 week-ends dean novembre-décembre: Formation d'ensemble deéconomique lade coopération internationale et de la mobiliseren d'inscription sont disponibles leur site internet. Lemonde be A agenda Lemonde.be // l’agenda te om het recht op onderwijs te lancering van een cd met nieuwe Don extra veel en extra luid te bellen recht op onderwijs workshops, muziek enl’anthropologie, dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: deWereld.be // Op de Agenda prob émat du genre Haute 1000 Brusse sheeft n houding Bosco werk. Van straatkinderen tot kandidaat 4een week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence om e 4z139 en da ook Be e g sche ee//k educaid ach en gemo op en gedragproblématique en hen bewust maken van deNord logistieke is hetBoscoliederen, aantal deelnemers beperkt tot 250. Lemonde.be // A l’agenda Lemonde.be // A l’agenda des relations /que Sud. Les redenen, week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de an een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa d be conferent openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be tentoonstelling, een goede spektakel, optredens, overal enng voor iedereen. Wil je deelnemen Lemonde.be //raisons l’agenda au Développement Bonscr co nspreker, u genod gd oodeelnemen een dag an on moe ud ofeestelijk G obo dstartschot e dedac problématique des relations Nord / les Sud. Les week-ends the date, car pour des logistiques le nombre de duizenden jongeren die een diploma hebben behaald Tot binnenkort! l’aide humanitaire, actions ONG ou encore laoptredens, où :Aorg/fr/ Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Meer nfo http //www btcctb org/n /nfo nfocyc us gender-onderw s-de-prakt Ponze us ddes http //www btcctb pt on us dschool? nfo http educa be/egvm verdedigen. Ik wil –P en –Boscobeweging dan ook bedanken voor De Don wilS//www een tentoonstelling, een goede spektakel, overal en voor iedereen. Wil je met jeu87. een dag waarop we deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofhen 02Coopération /k423 20 Coopération Développement Wanneer: 25 november 2014 eden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS verdedigen. hen en upt –Boscobeweging dan ook bedanken voor abordent des variées que lespreker, contexte participants est– plafonné àau 250. De Don wil een feestelijk geven Naar aanleiding van dedInternationale ge ondernemers die ikthématiques ontmoette, het raakt me n Kortom, om mende ons eeeduca ngen e oepen sensontwikke bdagde se P us daussi nfo http //www btcctb org/fr/ nscr on Pz startschot d esamen nfo http //www be/fr/event feestelijk startschot geven Naar aanleiding van Internationale dag vanIk dewil Leerkracht workshops, muziek enan dans en nog meer. Contacteer dan onze medewerkers abordent des thématiques aussi variées que ledecontexte participants est plafonné à 250. en ma e Georganiseerd nonderw hezoveel aanbod aus ac ooprakt de en voor oza gan ee we problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels voor het jubeljaar Don Bosco op een Open Happe enéconomique werk hebben gevonden. Tienduizenden leerkrachten workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. door: VIA Don Bosco La quatrième conférence internationale d’Edu ueel den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “Gender en s n de k” en Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 deDon inzet! sep embe Open happen ng voor het jubeljaar4voor Bosco op een Open Happening. heeft er 20 op vrijdag 3 oktober opnieuw een Sa beheer 25 onwaarschijnlijk november: conferentie inzet! weekends van november-december: Infocyclus BTC 25op november 2014: educaid co op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3Educaid oktoberde opnieuw een Saved byeen thedag bell économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 Directeur L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 eds opnieuw. En het doet deugd 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 no e mob se en om he ech onde w s we e dcb ance ng an een cd me n euwe Don Bo co ede en een e a ee en e a u d e Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van deWere d be // Op de Agenda 4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie DeWereld.be Op de30 Agenda 4thème week ends e dans décemb L’Infocycle organisée par la BTC-CTB, CTB, belgede de comme “Genre et novemb éducation dagof waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20Conférence 87. Hoogstraat/Rue Haute 1000 umanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten de// Onderwijsmanagement die werden gevormd. dat werd Meereen informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Lemonde be Ade agenda 4 week-ends de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou janvier encore la 139, où : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, 4 Rue week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre Jong oud, alle vrienden uit diel’agence ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in la hetprela 2015 exposition qui met en photos a Lemonde be A agenda 4land. week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue développement, est une formation qui donne une vue ie ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het Samen met Coopération au Développement Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: V Lemonde be // A agenda nc ë e komen verp cht ngen a s veren g ng? p aatsv nden n de oka en van BTC Agenda deta s voor Bosco zijn uitgenodigd voor dag van ontmoe en oon eBelgië. ngwww.savedbythebell.be een goede p eded edoor: pe a Don ek en op eden o–Bo e dan aeen enlaook oo ng ede een eteW Coopé a on au Déve oppemen développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de CTB. Agenda Coopération au Développement Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieoblematiek, daar aan bod. Coopération au Développement problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel Georganiseerd VIA Bosco openhappening Voor meer informatie: ve gen w hen – en u bedanke De Don obeweg w een Bosco zijn uitgenodigd voor georganiseerd een dag vandoor ontmoeting Studio Globo, deinternationale actie in hetEducaid.be Nederland verbeterd honderden scholen. Maar ondanks De Infocyclus het BTC, hetdeBelgisch Dedie vierde Coopération auonze Développement problématique du genre.in Studio Haute 139, 1000 Brussels La d'ensemble laStudio coopération internationale eton de laquc iging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft een dag van inspant ontmoeting Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinde wo hop mu e en dan en nog o ee mee Ko om Con ac ee dan e med La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a La quatrième d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site inte fo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event pédagogie sa ésienne Meervan informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. oo“Gender hed’Educaid.be ube aa Bo o animatie. Injanuar het aanbod:2015 attractiestot de kinderen, organiseert, roepen webelge de leerlingen en lee ontwikkelingsagentschap, isvoor opleiding die een overzicht onderwijs inDon de praktijk” Laeen quatrième conférence internationale aoo 27 -11 2015 9e 29 november 2014 ha troepen jaar ater organisée par CTB, l’agence deweek-ends comm om samen met ons leerlingen sensibiliseren endecennia inspanningen hebben Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : een http://www.educaid.be/fr/event de nze ! februar problématique des relations Nord /enBTC Sud. Les et financ ee van etede n5 tafgelopen at ef? de nschr ven ngen vo gen Houd de dag apraktijk”, vast vr nmeer elacar agenda ontwikkelingsagentschap, opleiding die “Gender en onderwijs inL’Infocycle de enthème zalthe plaatsvinden de voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen en in leerkrachten opproblématique om L’Infocycle organisée par dag la CTB, l’agence belge deen comme et éducation dans laDon pratique”, istracties deze vorming ietsbeheer voor als thema “Gender en onderwijs de ispraktijk”, en zaleen overzicht lancering van cd met nieuwe Boscoliederen, openhappening Voor informatie: organisée par la 4“Genre CTB, belge de comme thème 4deu weekend van novembe de embe n o uwww.savedbythebell.be 25 novemb Leen nl’agence oin elokalen oy25 gan pa avoor CTB een waa op wewww.savedbythebell.be on eL’Infocycle opengoo on w ng educa e@ anl des relations Nord /internationale Sud. Les week-ends date, pour des raisons logistiques week end de novemb ee dé emb e et Fo ma ong en oud aée eBTC. enden uen dle ere lancering van een cd nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen het geeft van de samenwerking en deet Noordvan de Agenda detai openhappening meer informatie: L’Infocycle organisée par Voor laSaved CTB, l’agence belge de comme thème en “Genre éducation dans la pratique”, et oktober Vorming financiee beheer november 20 september: Open happening Don10 Bosco 200 3 oktober: by themet Bell développement, est une formation qui donne une vue aura 30 anv er 2015 expos t on qu met en photos a 4 week end de novemb e dé emb e Fo ma on abordent des thématiques aussi variées que le contexte geeft van de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn we evenwel nog veel werk voor de boeg. Meer dan Filip LAMMENS 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la développement, est une qui donne une vuele contexte aura lieu les locaux de la CTB. Agenda etspektakel, modalités développement, est unedans formation donne une vue aura dans mobiliseren om het recht//op te we Don Boscoliederen, extra veel en extra luid te een bellen hett recht onderwijs tentoonstelling, goede spreker, optred Ben jeanv (bestuurs)lid van vereniging die zichop inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft eld.be //erals Op de Agenda Were dmeerdaagse Brasschaat déqui eest oppemen eàu?250. une odegma on qug ichtingen vereniging? plaatsvinden in wereldwijd de lokalen vanvoor BTC. Agenda en details voor Coopé aeen on au abordent thématiques aussi variées que participants plafonné 4een week-ends deonderwijs novembre-décembre: Formation 25 novemb Con é formation ence educa dco 30 er 2015 expos on qu met en photos a Waa ?Zuidrelaties. Don Bo naa deaura Waa Be ëlieu développement, estaanta uneedes formation qui donne une vue lieu dans les locaux de la CTB. Agenda etnoppemen modalités DeZw infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nuoDéve beschikbaar. Houd dag alvast Lemonde.be A l’agenda Bo genod gd ooGeo een tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen d'ensemble de laje coopération internationale etHee de la d'insc Coopé a on au Déve oppemen ud ng u t z en en hoe organ seer e want het dee nemers moet tot 250 beperkt worden Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in agenda, want, om Lemonde.be // A l’agenda international, l’environnement, d'ensemble de la coopération internationale etonderwijs de la d'inscription sont disponibles sur leuren d'ensemble deéconomique coopération internationale desite la internet. d'inscription so DDirecteur gla sont g disponibles BTC B gnog DSave pédagogie salésienne workshops, muziek enl’anthropologie, dans zoveel meer. Kor miljoen jongeren kunnen steeds niet naar pédagog enog sa és enne eker, spektakel, optredens, en ook voorin iedereen. Wil je deelnemen metvrij je school? een project het Zuiden? Dan istot deze vorming iets voor als thema “Gender in praktijk”, en emb e etma de oopé aobo nontwi na 27 januari 2015 -11 februari 2015: 9e mber 2014: haïti 5 hen jaar later international, Quand :dzal 25 novembre 2014 Coopération audan Développement d'ensemble de la coopération internationale ethouding deen laop sur leur internet. Save reflectie op enl’environnement, gedrag enopenhappen hende bewust maken van de logistieke redenen, heton aantal beheer vanIk je120 initiatief? inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast in jeéconomique agenda, Mee nInternationale o dans ma een hd'inscription ng wen com m ud o Gisaanbod des relations Nord Sud. Les week-ends the da en/ site an eaS nmedewerkers he aedee dedigen. wil – De enDon uoveral –de bedanken voor workshops, muziek enl’anthropologie, nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de dag van depproblématique Leerkracht

Ik Ik wil hen – en u – dan b bedanken voor de inz

Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor de inzet!

Mettre enaaBrasschaat photos esdesbewust 3relations caractér stEducaid ques de awisthe pédagog edag Quand eele30 er reflectie op houding en gedrag en het hen maken van deNord redenen, het aantal deelnemers 250. Op3012 anua 2010 een veWereldmeerdaagse woestende dbev ng 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: conferentie problématique des relations / logistieke Sud. Les week-ends the date, car beperkt pour des raisons logistiques nombre de problématique des relations Nord /tot Sud. Les week-ends date, car pédagog sa és enne 30 janvier 2015 :kostte exposition qui e met en photos la humanitaire, les actions des ONG outheanv encore la à g l’aide gcar gonze GNo Lraisons g Wanneer: CTB g d partic een we deuren problématique Nord Sud. Les week-ends date, pour des logistiques leque nombre ob éma de ade on nog en zoveel Kortom, Contacteer dan medewerkers ontwikkelingseducatie: jou. Wat zijn jeonze financiële verplichtingen alsbeperkt vereniging? plaatsvinden deona lokalen van Agenda en details voor humanitaire, actions des ouaBTC. la oùwaarop : Conference Centre Espace BTC 25 november 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen janvier 2015je: exposition qui met en Don photos la op een LAMMENS La l’aide qua ème on é en/3les eoktober nonze e in na e ONG d Edu dencore be aFilip abordent des thématiques variées leopengooien. contexte an eque ng an een doparticipants me negeuwe openhappen ng Voo mee ngJacqmotte, ma www L gpaussi CTB een dag waarop we deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofSu voor het jubeljaar voor Bosco Open Happening. heeft er op vrijdag opnieuw Saved by the bell zien hoemeer. organiseer want het aantal deelnemers moet 250 worden Wanneer: 25 november 2014 mogelijkheden tottot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS abordent des thématiques aussi variées que leeen contexte participants est plafonné 250. abordent des thématiques aussi variées que es0 pédagogie salésienne inzet! ge ftz mgenre. w àmZwijnaarde. g le contexte N vmerde problématique du Ben e bestuurs d van een veren g ng d ch nspant voor De nte Waar? Don Bosco abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 Waar: Conference Centre Espa zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 2010 kostte een4 week-ends verwoestende aardbeving het abo den de héma que au a éee ends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quan problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de omme hème Gen e e édu a on dan a p a que e De Were dmeerdaagse w ongeren kenn s aten de maken even aan 230 000 Ha t anen Nog eens 1 5 m oen Ha t anen Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, nnuari opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. sa és enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst Don Bosco m me tut de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid en oon ng een goede p e Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Jong oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, zoals de internationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 no orkshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd Directeur D25 novembre w 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 beheer novembre: Conférence educaid Plus d’info :2014 http://www.btcctb.org/fr/inscription m mdesop: 10 oktober: Vorming financieel 25 november: Educaid conferentie je (joie-confiance-bienveillance) (bestuurs)lid van De eenWereldmeerdaagse vereniging zichwil inspant voor DeDirecteur vierde internationale Educaid.be conferentie heeft économique international, l’anthropologie, l’environnement, :59, Hoogstraat/Rue Haute 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of Meer informatie http://openhappening.wix.c l’aide humanitaire, les actions ONGner laan139, oùog: B jongeren kennis de maken 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5Ben miljoen Haïtianen Mettre ener photos es caractér st ques de aCTB pédagog elaQuand Quand eéde 30 anv àlaencore 17h30 salésienne : die telle était où :jed’info Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 4000 onom que eouna ona h “Gen opo http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : wo http://www.educaid.be/fr/event m développement, est unejeBelgië. formation qui donne une vue au aPlus eulaten dan e:den? odie au de adeop: Agenda e Haute moda éng Coopération au Développement Hoe moet boekhouding uit zien en hoe organiseer want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden Waar? Heel Georganiseerd door: VIAla3 Don Bosco hop mu e en dan en no Hoogstraat/Rue 139, 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, de actie in het Nederlandstalig onderwijs l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore où :gBrussels Conference Centre Espace BTC-CTB, Rue een pro ect n het Zu Dan s deze ets voor a s thema l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore où : Conferen flvorm g wordt gEspace w 17h30 mJacqmotte, Coopération au en Développement Mettre photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 m N S L w project en beantwoordt al door: Educaid met Noord-Zu dprob emat ek en offic ee geopend op ve o en hun hu s Vandaag even nog steeds 350 000 Mettre en photos es 3 caractér st ques de a pédagog e Quand e 30 anv er à l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Jacqmotte, BTC-CTB, Rue een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal Meer info: www.educaid.be/nl/eve genderproblematiek, komen daar aan bod. m ssDeon confiée aux èves de 6e degré nst tuts Ldeège du genre. cyclus georganiseerd hetnog BTC,3 het Belgisch vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als openhappening met Noord-Zuidproblematiek en30wordt officieel geopend op hun huis. Vandaagendoor leven steeds Mettre photos les caractéristiques deDe pédagogie Quand :quatrième le janvier àé m Brussels Na e www.savedbythebell.b LHaute internationale aTQ human eSweaon on deHaute O mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège d'ensemble de laeenvoudig internationale deLa lamaakt d wegwijs nconférence p17h30 onthema d d’Educaid.be pon b ed’Educaid.be uleerlingen eu info: eenwww.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentienleerkrachten edes ne problématique Sa eop Meer genderproblematiek, komen aan bod. problématique duon genre. Haute 139,m1000 die350.000 enla efficiënt? workshop je om logistieke Waar? Brussel. p://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. dag ewdeu en o2 problématique du genre. 139, 100 openhappening Voor informatie: en animatie. Incoopération het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we de omGeorganiseerd Wannee m ginspant O w op La quatrième conférence internationale aWallons Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conf Fagmeer peen LAMMENS m waa salésienne (joie-confiance-bienveillance) :en telle était la oùinspant : daar Institut Don Bosco deroepen Liège, Rue des 59, sa és enne oinetoù e-confiance-b enve ance te eredenen. éta t4000 aHaute où nst tut Don Bosco de Lnden ège Rue problématique du genre. 139, 1000 Brussels Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk t.rs Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus elingsagentschap, is een opleiding die een overzicht “Gender onderwijs de praktijk”, en zal plaatsvinden in de Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor m L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 p ob éma que du gen e ou Wat z n e financ ë e verp cht ngen a s veren g ng? p aatsv n Redactie: Bram Reekmans, Etienne Vandercruyssen, Stéphanie De Ryck, Filip Lammens problématique des relations Nord /e-confiance-b Sud. Les week-ends he da eal:d’infos a pou a on og que hetPlus e recht nomb e15u de Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Saint-Luc de et de Mission accomplie : leurs Plus :de Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event d’info :nst http://www.btcctb.org/fr/inscription :d h zondag 1 februar om door de Brasschaatse Schepen s achtoffe sorganisée n confiée tentenkampen éseen enne owww.savedbythebell.be enve ance tedoor: e pratique”, éta tss adeze où tut Don deg Ld ège des Wa Waa ? Don Bo o ZwPlus naa de inLiège het financiële beheer van je project en beantwoordt Educaid lancering van cd6eTournai. met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor op onderwijs Voor meer informatie: Waa Cpr m Bosco g Rue L’Infocycle paraux lasa CTB, l’agence belge comme thème “Genre éducation dans lahttp://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ et m mg gind’info mission élèves de degré TQdededes instituts Liège een project in het Zuiden? Dan is vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs de Sa nt-Luc de L ège et de Tourna M on accomp e eurs P us infos http //w Plus d’info :et http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event 10 ok obe Vo m ng financ ee behee 25 novembe Educa d an de internationale samenwerking en de Noordlokalen van BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn m g m D ec eu développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts “Wereldmarkt” voor met een ement biedt eenDruk terugblik opune hoe Haïtiaanse PNGO us n oquihn met www b opHONG b ola m ss on confiée élesèves de 6eeen degré des nst tuts ègeGroot-Bijgaarden abordent des thématiques aussi variées que le Liège contexte pa door: pan pvoor aVoor onné àTQ 250 & Lay-out: Graphius, Gent /Ontwikkelingssamenwerking, Verantwoordelijke uitgever: Albert Van Hecke, Placestraat 1702 travaux seront présentés au vernissage organisé àaux l’Institut développement, est formation qui une vue aura lieu dans locaux de la CTB. Agenda etmeer modalités ghg p n m met jem44, g: exposition Mee op ma md 30 L janvier 2015 enephotos tentoonstelling, eendonne goede spreker, spektakel, optredens, overal iedereen. Wil je H. deelnemen school? je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda e ties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la m ONG Hoe organ seer e het financ ee beheer van e n t at ef? de nschr v ngen d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save m ss on confiée aux é èves de 6e degré TQ des nst tuts L ège WerengdmarktMee n o voor Ontw kke ngssamenwerk ng met D tSaint-Luc evenement bjaar edt te ugb klaleurs op d'inscription hoe Ha t: aanse Liège etHoe Tournai. Mission accomplie :uit Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voorde het brede Tijdens de zijnplaatsvinden naast es aankijken tegen dedeafgelopen 5de heropbouw jou. Wat zijnleen je financiële als vereniging? in de lokalen van BTC.à Agenda entut details voorm een moet jeeen boekhouding er zien enpubliek. hoe organiseer je2 weken het deelnemers moet tot 250 beperkt worden jler.be/kalender/event/ économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25want no emb eaantal 2014 d'ensemble de laseront coopération internationale et sont sur leur site internet. Save gsé m m salésienne travaux seront présentés au vern ssage organ nst g januari openhappen Don Bosco de Liège, 30 janvier àverplichtingen L’exposition pédagogie workshops, muziek dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer onze ontwikkelingseducatie: travaux présentés au vernissage organisé à17h30. l’Institut Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk 27 -11 febru 29medewerkers november 2014: haïti 5 jaar later op houding en gedrag en hen bewust maken van deNord redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot raisons 250. Sa nt-Luc de Lencore ège et dedisponibles Tourna Mede ss on accomp eurs us dde nfos http //www m pan problématique des relations / logistieke Sud. week-ends the date, car pour des logistiques le nombre de Hoe organiseer jedan het beheer van jeetot initiatief? inschrijvingen volgen. Houd deeunes-voc dag alvast vr pédagogie salésienne Ben efinancieel uu de an een en gjanvier ng dP ewww choktober: oongqui De e 2015 de ntot egna ona présentés au vernissage organisé àLes l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek rdbeving entravaux schetstseront huidige kader. Verder wordt 27 januari 2015 februari 2015: 29 november 2014: haïti 5 jaar later 10 financieel beheer Hoe organiseer je het financieel beheer van jeopbouw initiatief? inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je:nagenda, die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd problématique des relations Nord / les Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons leeDon nombre de 30 2015 exposition en photos lanaast l’aide humanitaire, actions des ONG ou la où Con elogistiques en Cen Eebe pa eeurs afinancieel qmo een BTC CTB Rue Mee n-11 o ou25 g Vorming P 9e d oo met www g aanta • Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Bosco, Adressenadministratie, 2 Sa nt-Luc de L ège et de Tourna M ss on accomp P us d nfos http //www eunes-vocat ons cae voor het brede pub ek T dens de 2 weken o gan sat es aank ken tegen de afge open 5 aa he een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 10 oktober: Vorming beheer november: Educaid conferentie Hoe moet e boekhoud ng er u t z en hoe organ seer e want Wereldmeerdaagse Brasscha janvier 2015 : exposition qui met en photos lajanvier Wanneer: november 2014 heden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 2015je: exposition metaantal en photos laz g n het Filip Voor meer informatie: P u dwant n qui o het www abordent desLAMMENS thématiques aussi variées que www.4depijler.be/kalender/event/ le25 contexte participants30 est plafonné à 250. 2 Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer deelnemers moet tot 250 Wereldmeerdaagse Brasschaat Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition een po ecphotos ndeelnemers he denmoet Dan de e beperkt oon m ngworden e oo a hema Gende en bo Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t een quiz, een filmvoorstelling debat. r gekeken naar de ontwikkeling van het land en 30 janvier 2015 :een exposition qui met en laZunst abordent des problématique thématiques aussi variées que le waaronder contexte participants est plafonné àen 250. pédagogie salésienne du genre. Hau e 139 1000 B u e Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je want het aantal tot 250 in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid travaux seront présentés au vern ssage organ sé à tut Mettre enaardbeving photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Waar? Don Zwijnaarde. Waar? Heel België.+Georganiseerd Don Bosco Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende het pérégrinera ensuite, toutBosco au long deWaar: l’année 2015, dans90, les pédagogie t.a.v. Cécile Lennerts, Guldendallaan B-1150 Brussel /salésienne Telefoon: 47door: 20 /laVIA e-mail: info@viadonbosco.org. six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Conference Centre Espace : 25 Jacqmotte, BTC-CTB, internationale economische omgeving, antropologie, pédagogie salésienne économique international, l’anthropologie, Quand novembre 2014 detail/detail/483 30 anv e brede 2015 expos on qu Mettre enaardbeving photos 332(0)2 caractéristiques pédagogie le 30 janvier àaa17h30 eel 25 november: Educaid conferentie OpVandercruyssen, 12kade januari 2010 kostte een verwoestende het pédagogie die eenvoudig efficiënt? De maakt om logistieke redenen. Waar? Brussel. Ge ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les travaux seront présentés au vern ssage sé àles nst tut scho enact v427 te ten ook act ve1,5Ben te voor het pub ek na pérégrinera de aa dbev ng en schetst hu dl’environnement, ge Ve de wo dt Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari kan beheer worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Lammens, Etienne Vandamme, Bram Reekmans économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : maakt 25 novembre 2014 Directeur ou Wa nworkshop ewww.educaid.be/nl/event/educaidbe­ financ ëde e maakt ejeBrussel. pwegwijs ch ngen a ten eHaïtianen en g ng nden nzich deeke ojongere ame en jeQuand (bestuurs)lid van eenpWereldmeerdaagse vereniging inspant Plus d’info : les http://www.btcctb.org/fr/inscription Pgsalésienne us d2015 norgan oVoor hen pmeer www edu a workshop dredenen. be230.000 e en dde e139, eenvoud en effic ënt? De wegw s:de om og st die eenvoudig en efficiënt? Devan workshop je wegwijs om logistieke Waar? Georganiseerd jeFilip concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: informatie: De wil leven aan Haïtianen. Nog eens miljoen salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était lare Hoogstraat/Rue Haute 1000 humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of deBosco six écoles secondaires Don de Belgique francophone. Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore la où : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be co pérégr nera ensu te tout au ong de année 2015 dans es • humanitaire, Wilt u ons steunen? VIA Don Bosco, 435-8034101-59, IBAN: BE84 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB. Don Bosco L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t on De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten maken leven aanReknr.: 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallon six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. l’aide les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quan officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u tiseerde kinderen. in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid 27 anua 29 novembe 2014 ha 5 aa a e Hoe o verloren gan eeon e huis. he financ ee behee an e janvier n350.000 ain àhet eélèves de n ch ngen oinstituts gen Ho een project Zuiden? Dan is deze vorming iets Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 17h30 met Noord-Zuidproblematiek en wo hun Vandaag leven nog steeds Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieroblematiek, komen daar aan bod. Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels mission confiée aux de 6e degré TQ des Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be 10 ok obe Vo m ng financ een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als “Gender enon onderwijs inoù deee waaronder een qu z een fi mvoorste en een onde mee gekeken naa de ontw kke ng van het and en 30 ng anvthema e 2015 edebat po qu la me en pho met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 2 mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels • Voor informatie over legaten, contacteer etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org / Tel 02/427 47 20. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était : In n het financ ë e beheer van e pro ect en beantwoordt a door Educa d We eneme Waar: Ruiterhal, Brasschaat r:niging 29 november 30 oWat anv ezijn 2015 e: po on qu me aan en59, pho o verenig admee die zich2014 inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft je concrete vragen. Waar? Gent. door: Voor meer informatie: jou. jede verplichtingen als Hoe moe eBe boeGeorganiseerd houd ng e lau als (joie-confiance-bienveillance) en en: Institut hoe gan eeet efinanciële wan he aBTC. salésienne (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était où Bosco Rue des Wallons 4000 1www.educaid.be/nl/eve februari om 15u door slachtoffers in tentenkampen. salésienne telle était la où :dee Institut Dod nfo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk pérégr ensu tePlus tout au ong de année 2015 dans es Plus d’info d’info : http://www.educaid.be/fr/event s nera x Katrien éco es seconda res Don Bosco de g que francophone Saint-Luc deDon Liège de Tournai. Mission accomplie :Agenda leurs informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ jemeer concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ pédagog eLiège, adegré ézondag enne jou. Wat zijn je financiële vereniging? plaatsvinden in de lokalen van indredacteur: Kilian DE JAGER :Voor –http://www.btcctb.org/fr/inscription Redactieraad: Maud SEGHERS, DE WILDE, Eric JORIS –Saint-Luc Lay-out: zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen slachtoffers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event mission confiée aux élèves de 6e TQ des instituts Me en pho o e 3 a a é Liège que de2015 Liège etde de6e Tournai. Mission accomplie Plus :ehttp://www.jeunes-vocations.catho O anuar: leurs pédagog ed’infos aw é jeenne Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14uthema tot 21unera pérégr ensu te tout au ong de année dans es is deze vorming iets voor als “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal Wanneer van 27 tot 11 februar 2015 naa wat kan wo den gedaan voo de doo de aa dbev ng Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk mission confiée aux élèves degré TQ des instituts Liège Hoe organiseer het financieel beheer van je initia mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse FFSET, d6ee degré een oud g eninstituts effic ën De wo je hop maa e présentés wegw om ogorganisé ed ean edenen W travaux seront au vernissage à l’Institut s uw Oostakker adres onjuist of ubent ugift verhuisd? dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. De Ben be uu een ePlus enm detail/detail/483 Provincie Oost­Vlaanderen en het pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk organiseer je Gent het financieel beheer van initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast mission confiée aux élèves de TQ des Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een Dit evenement een terugblik opHoe hoe Haïtiaanse concrete vragen Waar? Georganiseerd door meer nform de Liège Tournai. Mission : leurs Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –e4de Eindredacteur: Kilian DE JAGER –de Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –etBosco, Lay-out: W HJan Nde m e Voor H a éinaccomplie enne oaccomplie onfian ePlus bD en eTijdens an e:gd travaux seront présentés au vernissage organisé àSaint-Luc l’Institut son xGelieve éco es seconda res Bosco gwww.4depijler.be/kalender/event/ que francophone 30 anv e 2015 expos in qu me en pho os abiedt een doet, worden uw gegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de vzw VIA Don conformiteit projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf nfo: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc de Liège etBe de Tournai. Mission :an leurs Plus d’infos : woo http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Saint-Luc Liège et Tournai. :euit d’infos voordoo organisaties aankijken tegen afgelopen 5de jaar heropbouw plichtingen als Wanneer vereniging? plaatsvinden de lokalen van BTC. Agenda enDon details voor Hoe moet jeMission erhet zien enpubliek. hoe organise Voor meer informatie: MLiège, 3leurs njeMission he financ ëopen eeraccomplie behee ede pde oTijdens ec en bean dboekhouding ale Educa dmoet Pierre VANDEVIVERE –90, Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Don 30aantal janvier à nbrede 17h30. L’exposition Saint-Luc deafgelopen Liège et Tournai. accomplie :uit leurs Plus d’infos :Bosco http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. de 2 de weken zijn naast organisaties aankijken tegen dekan 5de jaar heropbouw een porganisé o 13u-18u edeelnemers he Zu den Dan s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone Hoe moet boekhouding zien en hoe organiseer je want het tot 250 travaux seront présentés au vernissage à l’Institut Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan B-1150 Brussel. Dat ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: offic ë e ng zondag 1 februar 2015 van get aumat see de k nde en m N M 3 g g AN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel m on onfiée au é è e de 6e deg Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition pédagog e sa ésVerordening enne 8el travaux seront présentés au vernissage organisé àentravaux seront présentés au vernissage organisé àfiscaal l’Institut scholenactiviteiten ooke­gend activiteite na de aardbeving schetst huidige kader. Verder wordt de Algemene Gegevensbescherming GDPR (EU) 2016/679, om een correcte behandeling te verzekeren: 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e ember 2014: haïti 5 jaar later die eenvoudig en efficiënt? De maakt je les weg fi workshop beheer jemet initiatief? deAdressenadministratie, inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij inseront je agenda, Prov nc eschetst Oost­V aanderen en pl’Institut conferent detail/detail/483 présentés au vernissage organisé à4de l’Institut ook activiteiten hetdlebrede publiek na Jan de aardbeving entravaux huidige kader. Verder ewordt conc e het e scholenactiviteiten agen Waa ?ersteunpunt Gen Geo gan see doo Voo nTou o ma pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans Bosco devoor 30Sa janvier à de 17h30. L’exposition elieve dit tevan melden aan VIA Don10 Bosco, t.a.v. Broeck en Peter Leopold oulong Wa nmee finan ëna e eM p o die eenvoudig en efficiënt? De maakt je wegwijs om logistieke redenen. Brussel. oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid ge 1ww ffDon mLiège, 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos laDe detail/detail/483 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb,Goossens, Leopold II­laan B­1080 Brussel nfo@viadonbosco.org. n fifiLu L ège ee Waar? de pérégrinera ensuite, tout au conferentie long de workshop l’année 2015, dans les Don Bosco de195, Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Don Bosco de Liège, le 30het janvier àactiviteiten. 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van en Wereldmeerdaagse Brasschaat 30 + janvier :47 exposition qui metaantal enHAVuGIMANA, photos la ondermeer mland 6 en g filmvoorst TQ in het financiële beheer van je project beantwoord attest indien toepassing, oproepbrieven en impact van uw gift. Dit is noodzakelijk voor het behoud van onze Waar Ru terha Brasschaat Wanneer 29 novembe 2014 per telefoon: 32 (0)22015 427 20 van ofDaniëlla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. tk zien en hoe organiseer je want het deelnemers moet tot 250 beperkt worden Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition rédaction: ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. gekeken naar de ontwikkeling van het land en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold P o nc e Oo V aande en en he 4de p e eunpun con e en e gende onde Hoe o gan ee he finan ee m fi 6 g TQ O wwo D m H in het financiële beheer van je project en beantwoordt alde door: Educaid pédagogie salésienne rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les a au e on p é en é au e n age pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Me e en pho o e 3 a a é que de a pédagog e Wanneer: van 27 januari tot 11 Quand e 30 an e à 17h30 naar wat kan worden gedaan voor de door aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bif anuari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het pédagogie salésienne meer nformat edeauHAVuGIMANA www 4dep er Vandercruyssen, be/ka ender/event/ VANDEVIVERE –II­laan imprimeur: GEERS OFFSET SDon L– Lay-out L Belgique g T Georganiseerd M m rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN offi cer: Daniëlla ARBYN –zetten Lay-out: Pierre SEGHERS –Wij ndredacteur KEtienne an DE AGER –Communication Redact eraad SEGHERS Katr en DE W LDE Er c Vandamme, OR Svragen. 195, B­1080 Brussel. Dat kan-Voor ook per telefoon: + 32 (0)2 427Maud 47 20 ofLammens, per in e­mail: viadonbosco@skynet.be. jeLay-out: concrete Waar? Gent. pérégrinera ensuite, tout long de l’année 2015, dans lesvan Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari naar wat kan worden gedaan voor de door aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Etienne Bram VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires de francophone. behouden ons het recht om het overschot aan verworven fondsen te voor andere analoge programma’s in Afrika workshop maakt jeE wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd L2015 LBosco gmeer TmoeReekmans Mboe m e u d w houd ng Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Sende Hoe e je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/e Voo mee n o ma e www 4dep e be a e en Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. rn 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Meer nfo http //mund o be/pub c/fi es/documenten/ Waar F ede k De Me odest aat 18 Meche en van 14u tot 21u officiële opening: zondag 1 febr Don Bo o de L ège e 30 an e à 1 getraumatiseerde kinderen. Wereldmeerdaagse wil kennis laten deupersoonlijke maken 230.000 Haïtianen. Nogde eens miljoen awet é1,5enne o8Haïtianen edecember onfian e– Druk: b De en eGEERS angetraumatiseerde eOFFSET, eofficer: eOostakker é ajongeren a écoles où nde Don Bo de o de L levenssfeer ège francophone. Rue de & Wa on 59zondag 4000 g g Druk lay-out: GRAPHIUS, Gent aad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig van 1992, die de bescherming van regelt, werd uw naam six secondaires Don Bosco Belgique Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. Pierre VANDEVIVERE officiële opening: 1 februari2015 van 13u-18u kinderen. ruk GEERS Oostakker Druk &IIQuand lay-out: GRAPHIUS, Gent g ën De wo Mettre en photos lesOvereenkomstig 3inzake caractéristiques de laLéopold pédagogie : le /483 30 janvier àProvincie 17h30 editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold 195, B-1080 Bruxelles wg gen effi project en al door: alleen voor debeantwoordt verspreiding van informatie onze activiteiten. Udecember heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ de wet van 8 1992, die devoor bescherming van de persoonlijke regelt, werd naam opgenomen ofOFFSET Latijns-Amerika. VIA Don Bosco uw gegevens nooit door aan derden voor ofencharitatieve doeleinden. responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II deta 195, B-1080 Bruxelles d ne e Waar: een oud Oost­Vlaanderen en hetin 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk een project inEducaid het Zuiden? Dan isgeeft deze vorming iets als thema “Gender en aonderwijs deuw praktijk”, zal in ons adressen­ de a levenssfeer de 483 /deta DEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29commerciële november 2014 met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 Mettre enediteur photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 pé ég a en u e ou au ong de an D B L g 30 17 30 L m on onfiée au é è e de 6e deg é TQ de n u L ège editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est erronée ougebruiken vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin nous puissions vous envoyer leonze Waar: Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 Votre adresse est erronée ou vousWe avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le informatie. Voor meer informatie: bestand. deze gegevens alleen voor verspreiding informatie inzake onze U heeft onbeperkt toegangs­ opgenomen in salésienne ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake Ben correctie­ L Maud g n www.4depijler.be/kalender/event 30finan Katrien 17 30WILDE, Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –activiteiten. Eindredacteur: Kilian DE JAGER –DRedactieraad: SEGHERS, DE Eric (joie-confiance-bienveillance) telle était la oùLeopold : de Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59,que 4000 pro ectvoorste ng_zoe_v16-10-2014 pdf Meer nfo http //www 4dep e:verplichtingen be/ka ende /event/deta /van wL m details w nt. Georganiseerd door: Voor meer informatie: he e Don behee eBe pJO Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, II­laan 195, B­1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Votre adresse estRoute erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le jou. Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en voor Meer info: Waar: Frederik De Merodestraat 18,privacy Mechelen 14u tot g21u édoor Hoofdredacteur: Maud SEGHERS Eindredacteur: –os Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORISvan – Lay-out: Meer informatie over beleid op www.viadonbosco.org. U kan altijd uw rechten inzake uitoefenen teëehttp://mundio.be/publi zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ om 15u door deKilian Brasschaatse Schepen ers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : privacy telle était la où :Comptabilité Institut Don Bosco deJAGER Liège, Rue 59, 4000 “Faire Route Ensemble” àons la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold g Bo an “Faire àL laège bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, des adresses, àdes l’att. devan Jan De et Peter Goossens, Bd Léopold o eGelieve eons onda o de2015 Sa n àEnsemble” Lu de eII-laan de Tou na M on a–Frederik omp edes eu PDE us d nDe hdes p–Wallons www eune oLéopold auw on a ho que recht van door ons over ufebruari bewaarde informatie. ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold B-1080 Brussel Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Merodestraat 18, 14u tot 21u Is adres onjuist of bent melden aa gueverhuisd? g dit te E 2015 detail/detail/483 mission confiée aux élèves dePar 6e195, degré TQcorrectierecht instituts Liège “Faire U Route laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àVIA l’att. deMechelen Jan Broeck etu Peter Goossens, Bd Wannee wPeter waan Redac e VIA Lo S assen F projectvoorstelling_zoe_v16-10-20 p Lammens enne Van uw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit teDe melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Goossens, Leopold Pierre VANDEVIVERE –uen Druk: GEERS OFFSET, Oostakker II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. heeft onbeperkt toegangsvan de door ons over bewaarde informatie. IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. téléphone: +­des 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden Don Bosco, Adressenadministratie, e on e e agen Waa ? Gen Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ detail/detail/483 et 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, ever A bert VAN HECKE sdb Leopo d aan 195 B­1080 Brusse mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een nement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse D B B g schrijven: II 195,/578 B-1080 Bruxelles. Paretéléphone: +en 32é(0)2 20 age ou Meer par info@viadonbosco.org. deta a au p éB­1080 au427e47nDat o mail: gan é à nhttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ u d’infos II­laan 195, Brussel. kan ook telefoon: + 32 (0)2 427: 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: D 90, B B-1150 B g Brussel. Saint-Luc deprivacy@viadonbosco.org. Liègeon :per leurs Plus http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ offi ëDat e op m DGoossens, Broeck en Peter Guldendallaan , B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + et 32 de (0)2Tournai. 427 47 Mission 20 of peraccomplie e-mail: info@viadonbosco.org. uk & 195, ay B­1080 ou US uitgever: HECKE, sdb, Leopold II­laan Brussel de Liège Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos :Peter http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ PLeopo o n Gen e+ Oo V aande en 20 he o4 brede Tijdens de 2Verantwoordlijke weken zijn tegen afgelopen jaar heropbouw Broeck en Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook GRAPH per telefoon: 427en47 Hoe moet boekhouding er zien enpubliek. hoe organiseer want aantal moet totinsérées 250 beperkt worden Suivant les et dispositions de loi du décembre 1992 concernant la protection dejeprotection la vie privée, vos coordonnées sont insérées dansDe notre fichier pijler.be/kalender/event/ Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 ttiesu aankijken verhuSaint-Luc sd? deGe eve d5deles toTournai. te me aan V8ehet A Don Bosco Adressenadm nnaast strat edeelnemers tdetail/578 aAlbert v VAN an Broeck Peter Goossens d32(0)2 Suivant dispositions de loivoor du décembre 1992 concernant la de lahet vie privée,Brussel vos coordonnées sont dansen notre fichier Don Bo de Ljela ège e 8la 30 an àdetail/578 LeHECKE, po on travaux seront présentés au den vernissage organisé à17h30 l’Institut

c ënt? De workshop maakt e wegw s eer van e pro ect en beantwoordt a Waar? Gent Georganiseerd door: deren en het 4de p ersteunpunt www 4dep er be/ka ender/event/

om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd door Educa d Voor meer nformat e www educa d be/n /event/educa dbe­ conferent e­gender­onderw s­de­prakt k Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent

Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adr Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: Isnos uwactivités. adres onjuist oflevenssfeer bent u verhuisd? Gelieve ditnaam te notre melden aan VIAinDon Adressenadministratie, t.a.v. Jan De BroeckWaa en Peter Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi Partners: du 8 décembre 1992 concernant la1992, protection debescherming larelatives vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre R G Wannee mBosco, info@viadonbosco.org. Nous les uniquement pour la àaan Vous avez pleinement le droit defichier consulter info@viadonbosco.org. Overeenkomstig de wet van december dieactiviteiten de van de persoonlijke regelt, werd uw opgenomen ons adressen­ Isutilisons uw les adres onjuist of bent upublication verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Dedroit Broeck enndPeter Goossens, travaux seront présentés au vernissage organisé à8 l’Institut scholenactiviteiten ook voor het brede publiek ardbeving schetst huidige kader. Verder wordt mstig de weten van 8 december 1992, die de bescherming van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen ons d’adresses. Nous utilisons uniquement pour la d’informations publication d’informations relatives àpleinement nosadressenactivités. avez pleinement le notre Voo mee e Etienne naad o ma e www 4depK die efficiënt? De workshop maakt om logistieke Waar? Brussel. Georganiseerd Hoo dVous eda eu M SEGHERS Econsulter eda euofDaniëlla KperLeopold DE AGER Reda MVANDERCRuYSSEN SEGHERS info@viadonbosco.org. d’adresses. Nous les utilisons pour la relatives Vous avezin leredenen. droit de kan consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Van Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat ook per telefoon: + 32de(0)2 427 47 20 e­mail: viadonbosco@skynet.be. rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, u ons steunen? pé ég neeenvoudig auniquement enAlbert u Wilt e en ou au Hecke, ong de d’informations année 2015 danjeàwegwijs enos activités.

e Dat kan ook per te efoon + 32 0 2 427 47 20 perëe­ma v adonbosco@skynet be VANDERCRuYSSEN - Commun cat on officer Dan ë rédact onofDan a ARBYN HAVuG MANA E enne

fichier et d’yvoor corriger vosWe coordonnées. Don Bosco de Liège, le195, 30 janvier àBrussel. 17h30. L’exposition bestand. gebruiken deze gegevens alleen de uverspreiding van427 informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en Mee n Lay o Waa D Daniëlla M correctie­ M officer: II­laan B­1080 Dat kan ookvoor per telefoon: 32 (0)2 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communic eergebruiken alleen verspreiding informatie inzake onze activiteiten. heeft+ onbeperkt toegangsen correctiefichier d’y corriger vos coordonnées. rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Wilt uVANDERCRuYSSEN onsEtienne steunen? PHAVuGIMANA, VANDEV VERE D ukrédaction: GEERS O SET Oad- Communication fichier et corriger vos et coordonnées. Don Bosco de Liège, lede 30 janvier àvan 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. gekekendeze naargegevens ded’yontwikkeling van het land en VANDEVIVERE – cer: imprimeur: GEERS OFFSET sCommunication uw es on uon s Etienne o OFFSET ben ude ve Ge eve–offi d rédaction: Daniëlla ARBYN VANDERCRuYSSEN - Daniëlla offi Daniëlla ARBYN Lay-out: Pierre ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN -sd? Communication de aHAVuGIMANA a ëhu 483 rédact on Dan ëbeantwoordt a ARBYN MANA Eimprimeur: enne Commun cat officer Dan a–Pierre ARBYN HAVu financiële beheer van project en alHAVuG door: Educaid recht de door ons over u obewaarde informatie. VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS VIA Don Bosco e door ons over u bewaarde informatie. VANDEVIVERE – wet GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, lesan é oin ehetevan onda elong Don Bo deje Be gdans que ophone Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -Mee Communication offide cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: n –oimprimeur: www VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Overeenkomstig de van 8Don december 1992, die de bescherming van persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naamDE opgenomen VANDEVIVERE GEERS OFFSET VIA Bosco pérégrinera ensuite, tout auOvereenkomstig long de l’année 2015, dans les rédact on Dan ë a ARBYN HAVuG MANA E enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer Dan ë a ARBYN HAVuG MANA – Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien WILDE, Eri Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015 tRedactie: kan worden gedaanPartners: voor de door de aardbeving Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARB Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Vereniging voor Ethiek B oeck en Pe einzake Goossens Gu denda aan 90 BB-10 11 VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:HAVuGIMANA, Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Reknr.: Ve an woo d ke u geve A VAN HECKE L 195 B 1080 B editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, six écoles secondaires Don Bosco435­8034101­59 de Belgique francophone. bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegan Redactieraad: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, we editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Reknr.: 435­8034101­59 Pierre VANDEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold B-1080 Bruxelles six écoles secondaires Don bestand. Bosco deWe Belgique francophone. gebruiken deze gegevens alleen voor1 de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ officiële opening: zondag februari2015 van 13u-18u atiseerde editeur responsable: Albert HECKE, sdb, Bd Léopold IIediteur 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE –enFondsenwerving mpr meur GEERS OFFSET Albert VAN HECKE, sdb, Bd 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est erronée vous avezAIIdéménagé? nous comm wusdb, GIIn195, Vo A Dou BLéopold mVeuillez in de Druk &kinderen. lay-out: GRAPHIUS, Gent Pierre VANDEVIVERE GEERS OFFSET Votre adresse estmerronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les ch recht van de doorVAN ons overVAN bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0341 0159 opgenomen inresponsable: ons adressenbestand. We gebruiken deze gegeven Provincie Oost­Vlaanderen 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk o@v adonbosco guitgever: editeur Albert Bd Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse estHECKE, erronée ouWe vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions voua Redact eraad Dan ërecht a ARBYN HAVuG MANA Eopgenomen enne- druk: VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer Dan ëchangements aII­laan ARBYN MANA Lay-out IBAN: BE84 4358 0341 0159 Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? nous communiquer les afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements van de door ons over uhet bewaarde informatie. Partners: inresponsable: ons adressenbestand. gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding informatie “Faire Route à427 la de bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Com “Faire Route Ensemble” à avez lanécessaires bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité 195 B 1080 BVeuillez D +Ensemble” 32 0B­1080 2HAVuG 47 20 mVAN @ Voulez-vous nous soutenir? Waar: Ruiterhal, Brasschaat er: 29 november 2014 r da on D RB Nvan H uG M N des verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, Leopold 195, Brussel Votre adresse estRoute erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leet “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck Peter Goossens “Faire Ensemble” à avez la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold BIC: KREDBEBB “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, r D N H u M N ND Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan ed teur responsab e A be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B 1080 B uxe es Voulez-vous nous soutenir? verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadon activiteiten. Umail: heeft toegangsen correctierecht van de BIC: KREDBEBB IIonbeperkt 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +mp 32N (0)2 427De 47 20 ou par maiàV Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Ensemble” Lay-out: Voulez-vous nous soutenir? P e e VANDEV VERE druk GEERS OFFSET Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broe ND R m G R O “Faire Route à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Broeck en Peter r D N H u M ND u VIA Don Bosco Wilt u ons steunen? II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie. II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. II 195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2B427 47t.a.v. 20 par mail:II­laan info@viadonbosco.org. ND mDat mkan Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ rederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u totteur 21u responsab Wilt u+VIA ons steunen? 195,(0)2 B­1080 Brussel. ooku perMOtelefoon: 32 (0)2 4 uw onjuist bent uHECKE verhuisd? Gelieve dit B-1080 te melden aan Don Bosco, Jan De Broeck en Peter Goossens, eadres Aes be e ofVAN sdb Bd Léopo dCompte 195 B20B-1080 1080 uxe esou Hoo da GH+ VIA Don Bosco II-laan 195, Brussel. Datm kan ook per telefoon: + 32 427 47Leopold 20s ofnécessa perd e-mail: OFFSET, IIaan 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: 32 (0)2 427 47 ou par mail: info@viadonbosco.org. O mBancaire: gAdressenadministratie, wnous 8commun 1992 m gm g R nous wE n ND m O info@viadonbosco.org. II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +Jan 32 (0)2 427 47 20deofla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. Vo e adIsII-laan esse onée ou vous déménagé? Veu que es changemen es afin que Is uw Oostakker adres onjuist of bent u ed verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, De VIA Don Bosco detail/detail/483 Partners: Sponsors: VIA Don Bosco 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook peravez telefoon: +VIA 32 (0)2 427 47 20 of perez e-mail: info@viadonbosco.org. R t.a.v. Dles NH ude N8ladécembre ND u1992 C mmR dO Suivant dispositions loiMdu 1992 concernant protection deepl Ove eenkoms g van 8décembre decembe R DNla uN1992 Bosco Suivant les dispositions dewe du 8AND concernant la projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Partners: Compte Bancaire: ed uloi pon ab HGla Crelatives Wdécembre gcommun g1992 g es gvie m U SuivantSuivant les dispositions deDon laez loi du 8la 1992 concernant la de la vie privée, coordonnées sont insérées dans notre fichier Suivant lesprotection dispositions de la loi dunécessa 8vos décembre 1992 la1992, de vieons privé Vo e ad esse es e onée ou vous avez déménagé? Veu nous que changemen sad es afin que nous pu ss Nprotection H sont les dispositions de loiA duDon 8 décembre concernant la protection de la privée, vos coordonnées insérées dans Vereniging voor Ethiek d’adresses. Nous lesbescherming utilisons uniquement pour la publication d’informations ND ddes O Overeenkomstig de wet van 8concernant december die de beschermin 435-8034101-59 Compte Bancaire: Fa e Rou e Ensemb e à a bonne ad esse Con ac ez V Bosco Comp ab é esses à a de an De B oeck e P Reknr.: 435-8034101-59 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informat N H Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: mactiv Nous lesbescherming utilisons uniquement pour8Verantwoordlijke la publication d’informations relatives à opgenomen nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre VAN HECKE, sdb, Leopold II­laanke 195,uB­1080 Reknr.: 435­8034101­59 d’adresses. Nous les utilisons pour lalevenssfeer publication relatives àopgenom nos uitgever: Van Hecke, Maaltemeers 78, 90 verantwoord tgever A be VAN Overeenkomstig HECKE sdb Leopo dd’adresses. aan 195 BAles 1080 B usse Overeenkomstig de wet van december 1992, die defichier bescherming vanuniquement de persoonlijke regelt, werd uw naam m w 435-8034101-59 Wilt u ons steunen? opgenomen nWe ad essenbes and We geb ude ken 78 Association pour etmnaam d’y corriger vos coordonnées. de wet van 8esse december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw in ons adressend’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nos activités. Vous avez pleinement le droit con bestand. gebruiken deze gegevens d’adresses. les utilisons la d’informations relatives àalleen nos activités. Vous avez droit de bestand. We gebruiken deze gegevens voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbe uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde IBAN: BE84 4358 0341 0159 VlemDe an woo d alleen uvoor g onbeperkt vde Aheeft A FaBrussel e Rou e Ensemb e DeàBroeck aVerantwoordlijke ad Con ac ez V Don Bosco Comp ab éetdes ad esses àAlbert aons de Bd’informations oeck enotre Pe euverspreidin Gooss in de Fondsenwerving m fichier et d’y corriger vos 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? fichier et d’y corriger vos coordonnées. fichier d’y corriger vos coordonnées. mconsulter C toeg pour Dm bestand. We gebruiken deze gegevens alleen verspreiding informatie inzake activiteiten. U heeft Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan enAssociation Peter Goossens, 195 Beve 1080 Bebonne uxe es Pa éNous éphone +uniquement 32 0BE84 2pour 427 47 20 ou pa ma nheeft o@v adonbosco ocoordonnées. gan bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbeperkt toegangsen correctieveuvoor wvu N H IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: 4358 0341 0159 fichier et d’y corriger vos coordonnées. van deVIA door ons over u bewaarde informatie. une dans info@viadonbosco.org. Don Bosco fichier et Ethique d’yVcorriger vos coordonnées. recht van de door bewaarde informatie. Vereniging Ethiek s uw ad es on u47 s 20o ofben u veviadonbosco@skynet.be. hu1080 sd? Ge dvoor me den aan ALeopold Don Bosco Ad essenadm nIBAN: sons aover ade an De Bvan oeck en Pe eBonze Goossens Leopo m Dd co ec w G Association pour BIC: KREDBEBB ac v 0159 e recht en U hee en BIC: KREDBEBB recht van de door ons over u bewaarde informatie. BE84 0341 VIA Don Bosco Ethique dans rechtes van de door une onséphone over u bewaarde informatie. ok per telefoon: + 32 (0)2 427 per e­mail: w4358 G onbepe m kB oegangs D m Vereniging voor Ethiek 195 B B uxe Pa é + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco o g rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre BIC: KREDBEBB m BIC:dans KREDBEBB– Lay-out: Pierre la Récolte de Fonds B B D m rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA inVANDERCRuYSSEN depe Fondsenwerving Vereniging voor Ethiek Partners: Reknr.: 435­8034101­59 une Ethique D aan 195 B 1080 B usse Da kan ook e e oon + 32 0 2 427 47 20 o pe e ma n o@v adonbosco o g VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET la Récolte de Fonds BIC: KREDBEBB partners: rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Partners: Reknr.: 435­8034101­59 Partners: inMaud de Pa Fondsenwerving Partners: s Pierre VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET m m partners: Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DEde JAGER SEGHERS, Katrien DE WILDE, Sponsors: inSu deregelt, Fondsenwerving Partners: 4358 0341 0159 van esuwdofficer: sposopgenomen onsPartners: a –adressen­ oRedactieraad: dula Récolte 8- Lay-out: décemb eneBE84 1992 conce nanEricaJORIS p o– Lay-out: ec onPartners: de a vIBAN: e pBE84 vée vos coo données son de Fonds Sponsors: 1992, die Sponsors: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd naam in ons VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET m NO N m mm w m s:er IBAN: 4358 0341 0159werd eraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Daniëlla ARBYNvan HAVuGIMANA Overeenkomstig de wet van 8Su december die deLéopold bescherming de persoonlijke levenssfeer regelt, uw naam O on de m a we m mées Pierre VANDEVIVERE – es Druk: GEERS OFFSET, Oostakker N m m van dCommunication spos ons de a o du 8 décemb e 1992 conce nan a p o ec v p vée vos coo données son nsé da Ve an woo d ke u geve A be Van Hecke Maa Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II 195, B-1080 Bruxelles alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ W u on eunen BIC: KREDBEBB editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bdesses Léopold II Nous 195, B-1080 Bruxelles Voulez-vous nous soutenir? W d ad es u sons un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves à nos ac v és Vous avez p e NDEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Sponsors: W d uw naam opgenomen n ons m nemen Partners: Wilt u ons steune BIC: KREDBEBB responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles W Oveediteur eenkoms g de we van 8 decembe 1992 d e de besche m ng van de pe soon ke evenss ee ege we ad essen Voulez-vous nous soutenir? Votre adresse est erronée ou vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le eopgenomen informatie. in ons adressenbestand. WeVeuillez gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding informatie inzake VIAsteunen? A Do Voulez-vous Bo e o d wo nous m u d ad esses Nous es uBosco, sons un quemen pou a de pub cade on denvoyer n van o Bd ma ons e aEBd ves àonze nos acu ons vwsteunen? és Vous avez pDonVIA eVBosco nemen de Wilt Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, Leopold II­laan 195, B­1080 Wilt ons Votre adresse estRoute erronée ou vous déménagé? nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin nous puissions vous Sponsors: fich e e d y co ge vos coo données Don Bosco “Faire Route Ensemble” à adresse. la bonne adresse. Contactez VIAComptabilité Don Bosco, Comptabilité adresses, l’att. Jan De Broeckleet Peter Goossens, Léopold “Faire Ensemble” à avez la bonne Contactez VIA Don des adresses, àdes l’att. deque JanBrussel De àBroeck et Peter Goossens, Léopold VIA VIA Don Bosco V g g oo oordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Sponsors: VIA Don Bosco bes“Faire and We geb ken deze gegevens aBosco, een voo veparaan sp edoor dDon ng van n etouPeter ma e nzake ac envPeter e Goossens, en u heeft onbepe oegangs en co435ec8034101 e Compte Bancaire: Route Ensemble” àu laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Comptabilité des adresses, àVIA l’att. de Jan De Broeck Goossens, Bd Léopold VIA Don BoscoPa k Vereniging uw adres onjuist of bent uen verhuisd? Gelieve dit47 tede melden Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Janonze De Broeck Leopold R 59 II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangscorrectierecht van de ons over bewaarde informatie. VIA Don Bosco voor Ethiek II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 20 ou mail: info@viadonbosco.org. fich e e d y co ge vos coo données 15 Compte Re es onjuist of bent u verhuisd? dit Par te melden aan +VIA Bosco, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold pa Pa 435-8034101-59 Reknr.: 435-803410 Fo w n g Pa ne Bancaire: 15Vereniging voor Ethiek II 195, B-1080Gelieve Bruxelles. téléphone: 32Don (0)2 427 47Adressenadministratie, 20 kan ou par mail: 435-8034101-59 Compte Bancaire: II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat perinfo@viadonbosco.org. telefoon: Reknr.: Assoc de ons de n ook oinfo@viadonbosco.org. ma e + 32 (0)2 427 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. BAN BE84 4358 0341 01 5, B-1080 ech Brussel. van Dat kan ookdoo per telefoon: + ove 32 (0)2 u 427bewaa 47 20 of per e-mail: Reknr.: 435­8034101­59 in de Fondsenwerving 435-8034101-59 IB Association pour Association pou Pa IBAN: ne SuivantSuivant les dispositions de la loi du 1992 concernant protection la de pla vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier BE84 4358 0341 0159 in de Fondsenwerving IBAN: BE84 4358 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 une 0 E les dispositions de 8ladécembre loi duconcernant 8 décembre 1992 la concernant Vereniging voor Ethiek Association pour Partners B C KREDBEBB Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre 1992 la1992, protection debescherming larelatives vie privée, vosactivités. coordonnées sont insérées dans notre fichier IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 BI une Ethique dans une Ethique dan Vereniging voor Ethiek Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations à nos Vous avez pleinement le droit de consulter notre Overeenkomstig de wet van 8 december die de van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ Association pour BIC: KREDBEBB omstig de wet d’adresses. van 8 december 1992, die de uniquement bescherming van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen inpleinement ons adressenN Albert m d’informations m9052 m BIC: KREDBEBB la Ré IBAN: BE84 4358 03 in de Fondsenwerving une Ethique dans BIC: KREDBEBB Nous les utilisons pour la relatives à nos activités. Vous avez le droit de consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Van Hecke, Maaltemeers 78, Zwijnaarde Wilt u ons steunen? KREDBEBB fichier et d’yvoor corriger vosWe coordonnées. BIC: KREDBEBB la Récolte de Fonds la Récolte de Fo bestand. gebruiken deze gegevens alleen voor de uverspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ in de Fondsenwerving We gebruiken deze gegevens alleen de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. heeft onbeperkt toegangsen correctieune Ethique dans Sponso s fichier et d’y corriger vos coordonnées. laSponsors: Récolte 15 de Fonds BIC: KREDBEBB Sponsors: recht van deVIA doorDon onsBosco over u bewaarde informatie. de door ons over u bewaarde informatie. Sponsors: Sponsors: Sponsors: 15 Sponsors: la Récolte de Fonds 15 k Sponsors: Sponsors: 15 13/08/14 09:17 Sponsors: VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Partners: Sponsors: Reknr.: 435­8034101­59 w Sponsors: s: Sponsors: Partners: g Pa ne 13/08/14 09:17 15

VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET

Sponsors:

Hoofdredacteur Maud SEGHERS – E ndredacteur K an DE AGER Redact eraad Maud S an 8 december 1992 d e de bescherm ng van de persoon ke evenssfeer rege t werd uw naam opgenomen n ons –adressen­ Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de l P e e VANDEV VERE – Druk GEERS OFFSET Oostakke Partners: uBd ons steunen? responsab e Aonze be t act VANvHECKE sdb Léopo d 195 B-1080 Benuxe es persoonlijke eze gegevens a een voor de verspre d nged vanteur nformat e nzake te tenWilt U heeft onbeperkt toegangs­ correct e­ VIA Don Bosco Vot e ad esse est e onée ou vous avez déménagé? Veu ez nous commun que es changements nécessa er u bewaardeopgenomen nformat e in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspr Verantwoord u tgever A beContactez t VAN 435-8034101-59 HECKE sdbBosco Leopo d ­ aan 195 B usse Reknr.: Fa e Rou e Ensemb e à ke a bonne ad esse V A Don Comptab té desB­1080 ad esses à att de

IBAN: BE84 0341 0159 s uw ad Besuxe on uesstPa of bent uen ve hu Ge t4358 te20 mevan Anfo@v Don Bosco Ad essenadm n st a Kwaliteit: activiteiten. U heeft onbeperkt toegangscorrectierecht de ons over 195 B-1080 té éphone +sd? 32 0 2eve 427d 47 ouden paaan maVdoor adonbosco ou g bewaa

Sponsors:

Verantwoordlijke

ng voor Eth ek partners ndsenwerv ng Partners:

Netwerk:

Partners

­ aan 195 B­1080 B usse Dat kanBIC: ookKREDBEBB pe te efoon + 32 0 2 427 47 20 of pe e­ma v adonbo Su vant es d spos t ons de a o du 8 décemb e 1992 conce nant a p otect on de a v e p vée vos co Ove eenkomst wetunvan 8 decembe 1992 e de m ngons vanede d ad esses Nous es utg de quement pou a pub dcat onbesche d nfo mat at pe vessoon à noske actevenssfee v tés Vous uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers Wi t usons u onsdeze steunen? ken gegevens a een voo de ve 78, sp e 9052 d ng vanZwijnaarde nfo mat e nzake onze act v fich e bestand et d y co We gegeb vos coo données echt van deVdoo onsBosco ove u bewaa de nfo mat e A Don

Partners

Partners: IBAN: BE84 4358 0341 0159 Partners: BIC: KREDBEBB

Reknr 435­8034101­59

Partners BAN BE84 4358 0341 0159 Partners

Vou e Vou ez-vous no Wilt u ons steunen? V Aste Do W tSpou ons steunen? W t u ons 15 o o 16:37 Spon V A Don Bosco VIA Don Bosco Spo o Comp V A Don Bosco Spon o VComp A Don Bosco e Reknr.: 435-8034101-59 Sponsors e Banca 13/08/14 09:17 2/09/16 14:29 Ve en g ng vooIBAN: Eth ek 435 81 Rekn BE84 4358 0341 0159 13/11/14 435-8034101-59 16:37 Rekn 435­803 435 8034101 59 15 Assoc a on pou 15 BIC:vKREDBEBB n de Fondsenwe ng BAN BE84 4358 0341 0159 BAN Assoc a on pou 13/08/14 09:17 BAN BE84 435 BE84 4358 une E h que dans Ve en g ng voo E h ek Assoc at on pou B C K B C KREDBEBB une E h que dans B C KREDBEBB

B C KREDBEBB Voulez-vous nous soutenir?

Voulez-vous nous soutenir? en VIAsteunen? Don Bosco Vou e vou nou ou13/11/14 Wilt u ons steunen?Wilt u ons VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 VIA Don Bosco Spon16:37 o DB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 Compte Bancaire: A D B VIA Don Bosco VIA DonBancaire: Bosco Compte Vereniging voor Ethiek 435-8034101-59 C m B Reknr.: 435-8034101-59 VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Reknr.: 435­8034101­59 435-8034101-59 5.indd 2 Association pour in de Fondsenwerving VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Association pour IBAN: BE844358 43580341 0341 0159 IBAN: BE84 0159 une Ethique dans Vereniging voor Ethiek A BIC: KREDBEBB BAN B BIC: KREDBEBB une Ethique dans BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB Récolte Fonds in de Fondsenwerving VDB la Mag SOW de n°3-14.indd 15 la Récolte de Fonds B C KR DB BB VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Sponsors: Sponsors: R Sponsors: rs:


Enkele dagen na de regeringscrisis rond het VN-migratiepact, heb ik een afspraak met CD&V-politici Els Van Hoof en Bianca Debaets. Door de politieke heisa ligt hun agenda danig overhoop, maar toch maken ze graag tijd voor een boeiend gesprek over ontwikkelingssamenwerking, onderwijs en gelijke kansen. Els Van Hoof: Federaal volksvertegenwoordiger, schepen in Leuven en voormalig voorzitter van CD&V Vrouw & Maatschappij. Tevens lid van de Raad van Bestuur van VIA Don Bosco. Bianca Debaets: staatssecretaris in de Brusselse regering en gemeenteraadslid in de Stad Brussel. Als Federaal volksvertegenwoordiger en staatssecretaris in de Brusselse regering volgen jullie beiden de thema’s ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen op. Wat houdt dat concreet in binnen jullie portefeuille? Van Hoof: Ik heb vroeger nog voor een ngo gewerkt en zat daarvoor op het kabinet van Reginald Moreels (voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking, red.). Vanuit die ervaring volg ik nu in de commissie

Buitenlandse Zaken het thema ontwikkelingssamenwerking op, en meer bepaald het beleid van minister Alexander De Croo. Hij heeft de voorbije jaren toch een stempel gedrukt met zijn betrachting om de privésector binnen te brengen in ontwikkelingssamenwerking. Ik heb daar nogal kritisch naar gekeken. De privésector is een belangrijke partner in ontwikkelingssamenwerking, maar het is van belang dat we de privésector ter plaatse ontwikkelen. Het kan niet de bedoeling zijn om bedrijven in België een appeltje voor de dorst te geven in Afrika. Ze moeten bijdragen met hun knowhow, kennis en investeringen. En daarnaast vereist het bestrijden van extreme armoede ook investering in onderwijs, volksgezondheid, sociale bescherming en landbouw. Zeggen dat die zaken automatisch zullen gebeuren door economische groei, klopt niet. We weten dat er sociale correcties nodig zijn.

3 Thema // Gelijke rechten voor vrouwen

“Het feit dat vrouwen geen gelijke rechten krijgen, is een rem op de vooruitgang”


rond genitale verminking. Men weet gewoon dat dit veel minder voorkomt in regio’s waar vrouwen meer opgeleid zijn. Opleiding leidt tot vooruitgang. Ook beroepsonderwijs en het behalen van een arbeidsmarktgericht diploma is enorm belangrijk, omdat jongeren dan ter plaatse iets kunnen opbouwen. Debaets: Het Brusselse budget voor ontwikkelingssamenwerking is natuurlijk niet te vergelijken met het federale budget. Maar we vonden het toch belangrijk om daarrond te werken. Concreet werken we samen met vier grootstedelijke regio’s in het Zuiden rond vier thema’s: klimaat, gender, economie/waardig werk en inclusie. Daarnaast hebben we ook een noordwerking met als jaarlijks hoogtepunt een publieksevent rond Fair Trade.

4

Debaets: Het is evident dat onderwijs een belangrijke hefboom is. Samen met ‘Close the Gap’ hebben we een digitruck ingericht, een mobiele digitale klas die rondtrekt van wijk naar wijk om jongeren IT-skills aan te leren. Heel veel jongeren in het Zuiden hebben een smart­ phone, maar kunnen er niet goed mee werken. Hetzelfde stelden we vast bij een aantal vrouwelijke ondernemers, terwijl IT-skills essentieel zijn om handelsactiviteiten uit te bouwen. Daarom zijn we begonnen met het opleiden van jongeren en vrouwen.

Thema // Gelijke rechten voor vrouwen

Wat vinden jullie zelf belangrijk binnen het beleid rond Onderwijs is de basis voor ontwikkelingssamenwerking? Jullie strijden beiden voor vooruitgang, zeker wat Welke thema’s proberen jullie gelijke kansen en gelijke op de agenda te zetten? behandeling van man en vrouw. vrouwen betreft. Ik heb in Debaets: Iets waarvoor ik erg Wat loopt er fout? het parlement gewerkt rond gevoelig ben, is dat vrouwen Debaets: Ik heb de voorbije genitale verminking. Men harder worden getroffen door twintig jaar gemerkt dat er op weet gewoon dat dit veel ongelijkheid en armoede. Dat dat vlak niet veel verandert als heb ik bijvoorbeeld gemerkt vrouwen niet aan de kar trekken, minder voorkomt in regio’s in Chennai (India, red.), waar ook in de politiek. In India waar vrouwen meer opgeik een centrum bezocht voor bijvoorbeeld zijn 11 procent van leid zijn. Opleiding leidt tot vrouwen met brandwonden. de parlementsleden vrouwen. vooruitgang. Het komt daar regelmatig voor Slechts 27 procent van de dat vrouwen, wanneer het vrouwen is actief op de arbeidsvermoeden bestaat – vaak op markt en het zijn ook weer niets gebaseerd – dat ze overvrouwen die vaak in de allerspel plegen, door de schoonfamilie worden overgoten slechtste jobs terechtkomen. Wat mij heel erg getroffen met kokende olie en in brand gestoken. 150 vrouwen heeft in Chennai, was de beslissing van de overheid per maand komen zo het centrum binnen. Dergelijke om de slums te sluiten en betere huisvesting te creëren centra zijn van levensbelang. Ik vind die insteek rond de voor de bewoners. Ze hebben betonnen blokken opgekwetsbaarheid van meisjes en vrouwen heel belangrijk. trokken om die mensen een dak boven het hoofd te bieden. Een nobele doelstelling zou je denken, ware het Van Hoof: Met een meer liberaal beleid merk je dat niet dat ze dat 60 km buiten de stad hebben gedaan het investeren van overheidsmiddelen in ontwikkeen dat plots het geld op was voor de binneninrichting. lingssamenwerking afneemt. Vandaar dat één van de Het resultaat was dat de vrouwen die als huispersoneel aandachtspunten voor mij blijft dat 0,7 procent van ons werkten voor een familie en daar dichtbij woonden, nu Bruto Nationaal Product naar ontwikkelingslanden moet plots zestig kilometer verder zaten – in lege betonnen gaan. Dat is echt niet veel. We zitten nu aan 0,4 à 0,5 constructies nota bene – en daardoor hun job kwijtprocent (0,45 procent in 2017, wat onder het Europese speelden. Ze zijn opnieuw het eerste slachtoffer. gemiddelde ligt, red.). Je voelt een conservatieve trend om geen middelen meer te geven aan ontwikkelingsVan Hoof: Vrouwen hier bij ons hebben in theorie gelijke landen, tenzij aan landen waarvan migratie afkomstig is. rechten, maar de facto bestaat het glazen plafond nog Maar alles investeren in eigen land en niets meer uit solisteeds. Door quota zijn we al heel wat vooruit gegaan, dariteit, dat is niet waar wij als partij voor staan. maar vanaf het moment dat die wegvallen, zie je het percentage vrouwen ongelofelijk dalen. Dat blijft Onderwijs is ook een thema dat jullie nauw aan het mondiaal een grote uitdaging. In bepaalde landen hart ligt. Leg eens uit waarom? bestaat er zelfs nog geen rechterlijke gelijkheid tussen Van Hoof: Onderwijs is de basis voor vooruitgang, zeker man en vrouw. Veel vrouwen in Afrika hebben bijvoorwat vrouwen betreft. Ik heb in het parlement gewerkt beeld geen recht op grond of krediet. Meer dan 50


Een rechtvaardige wereld moet op alle fronten aangepakt worden. Wat is volgens jullie het belang van wereldburgerschapseducatie hier in België? Debaets: We werken via de Brusselse studenten rond solidair wereldburgerschap. Iedereen zit een beetje opgesloten in de eigen smartphonewereld en we zijn heel erg op het individu gericht. We moeten mensen bijbrengen dat empathie belangrijk is en dat miljoenen mensen, ondanks hard werken, nauwelijks rondkomen, het slachtoffer zijn van geweld, etc. Solidariteit moet breder gaan dan enkel de mensen rondom jou. Het is eigenlijk onze plicht om te helpen. Van Hoof: Je mag niet verwachten dat kinderen uit zichzelf gaan beseffen hoe belangrijk solidariteit is. Dat vraagt onderwijs en opvoeding. Kinderen moeten bijvoorbeeld leren waarom mensen migreren. Op dit moment is de negatieve perceptie rond vluchtelingen enorm. Ik denk dat het heel belangrijk is om, gezien het feit dat we nu allemaal verbonden zijn, een soort buddysysteem op te zetten tussen klassen hier en

klassen daar. Want het is door het gezicht van de ander te zien en te beseffen hoe ze daar leven, dat je eigenlijk een stukje solidariteit gaat aanleren. Ik voel bij jullie allebei een groot sociaal engagement. Hoe is dat ontstaan? En was het ook jullie drijfveer om in de politiek te stappen? Debaets: Ik heb het met de paplepel meegekregen. Mijn ouders waren niet politiek actief, maar wel sociaal betrokken in tal van verenigingen. Mijn sociaal engagement is later dan versterkt door naar Brussel te verhuizen. Als je in Brussel woont, word je voortdurend met ongelijkheid geconfronteerd en kan je niet onverschillig blijven. Voor mij was dat zeker een drijfveer om mij politiek te engageren. Van Hoof: Als eerste job werkte ik rond gelijke kansen bij Miet Smet, de moeder der feministen in België. En daarna Reginald Moreels, een erg gepassioneerd en betrokken persoon die op het vlak van ontwikkelingssamenwerking heel wat bakens heeft verzet. Dus ik heb een goede leerschool gehad in sociale rechtvaardigheid. Ik was eigenlijk niet van plan om in de politiek te stappen, maar het zijn zij die mij daartoe hebben aangezet en geïnspireerd. Ik hoor Reginald nog zeggen: “Als alle gedegouteerden aan de kant blijven staan, dan blijven alleen maar de degoutanten over”. //

Bram REEKMANS

5 Thema // Gelijke rechten voor vrouwen

procent van de vrouwen werkt er in de landbouw, maar slechts 15 procent heeft gebruiksrecht op de grond en slechts 1 procent bezit zelf grond. Als al die vrouwen dezelfde toegang zouden hebben tot financiële middelen, dan zou hun oogst met 20 tot 30 procent stijgen en zouden tot 150 miljoen mensen uit de honger kunnen worden getild. Het feit dat vrouwen geen gelijke rechten krijgen, is dus een rem op de vooruitgang.


Ondernemerschap in Mali: het verhaal van Polette 6 Internationale Samenwerking // Ondernemerschap in Mali

Vijf jongeren, één droom: “Onze droom is om grote ondernemers te worden en dat ons bedrijf wordt gerekend tot de opkomende bedrijven in de landbouwsector in Mali”. Polette en haar vrienden zien het groots. Samen startten ze in het laatste jaar van hun opleiding in de Don Bosco school in Bamako hun eigen landbouwbedrijf. Ondersteund door het tewerkstellingsbureau dat aan de school verbonden is, zetten ze hun eerste stappen als ondernemer. The sky is the limit, maar de grond het werkterrein waar ze de zaadjes voor hun dromen planten. Polette Lahan KAMATE groeide op in een familie met weinig financiële middelen. In 2016 werd ze opgemerkt door de directeur van de Don Bosco school in Bamako. Hij zag hoe gemotiveerd ze was om verder te studeren en bood haar een beurs aan waarmee ze een opleiding ‘landbouwondernemer’ kon aanvatten. Polette greep die kans met beide handen; handen die ze maar al te graag in de grond stak om met veel passie aan landbouw te doen. Ze werkte hard en slaagde met glans. Al snel bleek dat er naast de passie voor landbouw ook ondernemersbloed door haar aderen stroomde. Niet enkel het bewerken van de grond interesseerde haar, maar ook de cijfers en het uitbouwen van een succesvolle onderneming. Daarom

besloot ze in het laatste jaar van haar opleiding om samen met vier klasgenoten een eigen landbouwbedrijf op te richten. Ze konden daarbij rekenen op de ondersteuning van het tewerkstellingsbureau dat jaren geleden binnen het programma van VIA Don Bosco werd opgericht om jongeren te begeleiden naar de arbeidsmarkt of ondernemerschap. Samen met het tewerkstellingsbureau ontwikkelden de vijf jonge ondernemers hun businessplan. “Zonder het tewerkstellingsbureau zouden we niet staan waar we nu staan, want we hebben geen ● Touba geld om een consultant te betalen om ons te helpen”, aldus Polette. Zo werden Polette en haar klasgenoten businesspartners in crime. Ze noemden hun bedrijf ‘Bosco Vert’ en zijn vast van plan om hun activiteiten


uit te breiden. Ze willen hun producten heel het jaar door kunnen verkopen in Bamako en omstreken, zonder onderbreking. De opbrengst willen ze gebruiken om de lopende activiteiten te financieren, hun landbouwactiviteiten te diversifiëren en de moestuin te vergroten. Jongeren als Polette en haar vrienden zijn broodnodig in Mali. Negentig procent van de Malinese bevolking leeft er immers van de landbouw en aanverwante activiteiten. Er is dus nood aan opgeleide landbouwondernemers die een geïntegreerde opleiding genieten in landbouw, veeteelt, viskwekerij, boomteelt, en beheer. Duurzame landbouw is immers een belangrijke bron van werkgelegenheid voor jongeren. Het versterken van de landbouwsector helpt om de economische vitaliteit op het platteland te behouden en om de plattelandsvlucht naar de steden en andere landen tegen te gaan.

Om hieraan tegemoet te komen en vanuit de vaststelling dat slechts vijf procent van de arbeidskrachten in Mali wordt tewerkgesteld door particuliere bedrijven en openbare diensten, heeft de Don Bosco school in Bamako in 2016 de opleiding ‘landbouwondernemer’ opgericht. De beste vooruitzichten op een baan hebben jongeren immers wanneer ze als zelfstandige kunnen beginnen. Vanaf het eerste jaar van de opleiding krijgen de leerlingen de basis van ondernemerschap aangeleerd. Niet enkel vaardigheden als boekhouding en financiën komen aan bod, maar ook de meer persoonsgebonden kenmerken zoals zelfkennis en discipline. Een goede ondernemer moet van vele markten thuis zijn. Van bij de oprichting in 2016 vinden vele jongeren als Polette hun weg naar de opleiding. Ze komen vaak uit zeer kwetsbare families die niet of amper in hun eigen behoeften kunnen voorzien. De jongeren zijn de grote hoop van de hele regio. Wanneer ze slagen als landbouwondernemer kunnen ze niet alleen hun familie uit de armoede tillen, maar dragen ze bij tot de plattelandsontwikkeling en bij uitbreiding de economische ontwikkeling van Mali. Polette heeft ondertussen haar activiteiten uitgebreid: naast haar werk in het landbouwbedrijf geeft ze ook kennis door aan haar familie in een klein tuinierproject dat ze opstartte opdat haar familie zelfvoorzienend kan zijn. Een hoopgevend verhaal uit een geteisterd land. // Stéphanie DE RYCK en Bram REEKMANS

7 Internationale Samenwerking // Ondernemerschap in Mali

Jongeren die het platteland ontvluchten om economische redenen en in de stad hun geluk gaan beproeven: het is een veelvoorkomend fenomeen in heel wat Afrikaanse landen. In Mali wordt dit nog versterkt door terroristische groeperingen die in het noorden en het centrum van het land angst en armoede zaaien. Bij gebrek aan financiële middelen voor een menswaardig bestaan, verlaten veel jongeren het platteland en sluiten zich aan bij de massa werklozen in stedelijke gebieden. Daar zijn hun kansen op een menswaardige toekomst echter beperkt, zeker wanneer ze zonder diploma op zoek moeten naar waardig werk. Het is daarom belangrijk voor de hele economie dat de inkomsten voor de landbouwsector stijgen. Zo niet, blijft een massa potentiële arbeidskrachten onbenut omdat er geen industrieel

apparaat bestaat om ze te werk te stellen. Bovendien blijft het voeden van het land een essentiële behoefte.


DIT NUMMER UITGELEZEN? GEEF HET DAN GRAAG DOOR AAN EEN FAMILIELID, VRIEND(IN), BUUR OF COLLEGA. HARTELIJK DANK!

OP DE AGENDA 2019 28 maart Avondlezing VIA Don Bosco (Hilde CREVITS) Don Bosco Kortrijk www.viadonbosco.org/avondlezingen 15 – 24 april

Uitwisselingsreis Youth for Change Vesaliusinstituut Oostende – Don Bosco Moshi, Tanzania www.viadonbosco.org/nl/blog 25 april Avondlezing VIA Don Bosco (Françoise CHOMBAR) Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe www.viadonbosco.org/avondlezingen 27 april Jeugddienst Bee Extreme Heverlee www.jeugddienstdonbosco.be/vorming/bee-extreme 2 mei Kleur Bekennen - inspiratiedag voor leerkrachten Leuven www.kleurbekennen.be//page/de-inspiratiedag 9 mei Avondlezing VIA Don Bosco (Willy CLAES) Don Bosco Helchteren www.viadonbosco.org/avondlezingen

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2019 nr 2  

Samen op Weg 2019 nr 2  

Advertisement