__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMEN OP WEG 2

Tweemaandelijks tijdschrift 2018 // jaargang 26, nr. 2 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

IN DEZE EDITIE: 3/ Supervrijwilliger Frits 4/ El Salvador 6/ Benin - Move with Africa

EDUCATION CHANGES THE WORLD


nod gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw s zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren en en eerkrachten op om et aanbod attract es voor de k nderen organ seert we de eer ngen 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober S Chers Amis, te vrienden, vrienden, te mobiliseren om het recht op onderwijs te cdDeWereld.be met nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extrawereldwijd u d te beFormation en voor het recht op onderw s // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre 25 novembre Co LeMonde.be // A l’agenda Agenda Agenda LeMonde.be // A l’agenda en goede spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? Coopération au Déve oppement zomer mocht ikaccompagné in India, India, samen samen met Belgische Cet mocht été j’aiik belges en Je désire ainsi que geven vous pour Naar cet aan e d verdedigen. Ikneuf wilenseignants – De en u –Boscobeweg dan ook Don ngbedanken w les een remercier feestevoor k startschot ee zomer in met 99hen Belgische Beste vrienden, kkrachten, enInde dans en pu nog meer Contacteer dan Don onze ontw kke ng ngseducat e ème opnieuw ontdekken waarom ik bij bij VIA VIA La quatr et j’ai y zovee redécouvrir les Kortom raisons profondes de engagement ! medewerkers krachten, opnieuw ontdekken waarom ik voor het ube aar voor Bosco op een Open Happen hee€ er opcon vr ng Don Bosco 200 oktober: Saved Saved by thede BellAgenda eBosco // Op de Agenda DeWereld.be //by Op de inzet! ng Don Bosco 200 33 oktober: the Bell n werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 4deuren weekends van november-december nfocyc us BTC 25 november 2014 Educa d conferent e monwerk. engagement chez VIA Dontot Bosco. Que ce soit en HetVan thema deze Samen Weg focust deze keer iets waarom hij dit graag opneemt in zijn lessen en waarom de van straatkinderen kandidaat L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème “Ge weBosco onze opengoo en ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 4op week-ends de novembre-décembre Format on 25 novembre Conférence Edu Jong en oud a e vrFormat enden on u t d e ru me 25 “fam e” van Don act e p aats 4 week-ends de novembre-décembre novembre Conférence d ge ondernemers die ik Naar ontmoette, het raakt me dag minder op enfants onze projecten, maar zet mensen in kijker Très hijbonne het belangrijk vindt om jongeren met onze thema’s Educa te eestelijk startschot geven Naar aanleiding van deles Internationale dag vande de Leerkracht Leerkracht e Zw ondernemers die ik ontmoette, het raakt me rapport avec les des rue ou jeunes candidats lecture, startschot geven aanleiding van de Internationale van de déve oppement est une format on qu donne une vue aura eu dans es Coopérat on au Déve oppement oeestelijk naarde Waar? Hee Be g ë Georganiseerd door V A Don Bosco Ik wil hen – en u – dan ook Bosco z n u tgenod gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo Coopérat on audeugd Déve oppement deze mogelijk maken. Specifi ek beschrijft hij zijn ervaring met de op een Opendie Happening. hee€ er opvrijdag vrijdagOpen oktober opnieuw een Saved by the the bell bell confronteren. 20 september: happening Don Bosco 200 3 oktober: Saved by the Bell eds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk oods een Open hee€ er 333door oktober opnieuw een Saved by r:op Open happening Don Bosco 200 oktober: Saved by the Bell DeWereld.be // Op de Agenda opnieuw. En het onwaarschijnlijk deugd DeHappening. nfocyc usdoet georgan het BTC het Be g sch De v e de nte nat ona e Educa d be confe ent e hee a s thema entrepreneurs que j’ai puopseerd rencontrer : plus que jamais Beste vrienden, DeWereld.be // Op de Agenda ème conférence nter dscholen ensemb eland. de on die nternat ona evoor etquatr deLa aquatr dkader nscr pt onseert sont DeWereld.be //an Op de Agenda Beste vrienden, VIA Don Bosco in het van ruimeop “familie”http van Don Don actie// plaats honderden in het het land. Samen methet eeteruime //openhappen ng wgemotiveerd x com/ sm o inleefreis G aanbod obo mat eaStud ncoopérat attract es de kème nderen organ LeMonde.be l’agenda bedanken voor de inzet! van actie inin honderden in Samen met La organiseert conférence nternat ona er LeMonde.be //plaats AA l’agenda zien“familie” dat ook Belgische leerkrachten LeMonde.be LeMonde.be //escholen A //eng l’agenda Aen l’agenda te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd ontw kke ngsagentschap s een op d d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p aatsv nden n de DeWere d be // Op de Agenda j’ai été vraiment ému. Cela m’a fait un bien fou de voir L nfocyc organ sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éduca De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht en dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs Als trouwe lezer kent u ongetwijfeld onze vrijwilliger ‘Move with Africa’. DeWereld.be // Op depar Agenda prob émat que des re ons Nord / de SudDon Les week-ends theet date en dag van ontmoeting Studio die de actie in het Nederlandstalig onderwijs beweging wil een feestelijk startschot geven aanleiding van de Internationale dagat van de met Leerkracht ancer ngaHappening. van een cd nege euwe Bosco ederen een extracar vee en Voor meer nformat www savedbythebe besamen LGlobo, nfocyc eNaar organ sée CTB agence bevrijdag comme thème Genre éducat on pour dans om samen samen met ons leerlingen leerlingen te sensibiliseren en voor het te jubeljaar Don Boscoen op een Openzijn hee€ er opDeze 3 oktobermocht opnieuw een Saved by the bell met 9 Belgische om met ons sensibiliseren racties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen enaan leerkrachten op om zomer ik in India, Frits Vandecasteele. Hij isvoor ondertussen 25e

Voorwoord

Voorwoord Voorwoord

Voorwoord

oorwoord

gee van nternat ona emotivés samenwerk ng en deopnieuw Noordoka en de BTC Agenda enaura deta racties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten opformat om les enseignants belges aussi sensibiliser déve oppement est une qu donne une aar voor Don Bosco op eende Open Happening. hee€ er oppour vrijdag 3 oktober een Saved the bell Deze zomer mocht ik on in by India, samen met 9 vue Belgische 20 september: Open happening Don Bosco 200 3 oktober: Saved by van the Bell Beste vr enden

seu voodans de nsch v ngen es ocaux dez an C

20 september: Open Don Bosco abordent des thémat ques auss var ées que e het contexte partu de c overa pants est pvoo a oktober: Saved by thevue Bell scholen Jongonderwijs en oud, allehappening vrienden uit die ruime “familie” van Don3Don actie plaats inspreker honderden in land. Samen met déve oppement est une format on qu donne une aura euoptredens dans eswaarom ocaux a VIA CTB Agen mobiliseren om het recht op wereldwijd te elle Don Boscoliederen, extra veel eneen extra luid te bellen voor het200 recht op onderwijs tentoonste ng een goede spektake enom 20te september: Open happening Bosco 200 oktober: the Bell d.be Op de Agenda sponsortocht toe. Wat Doorheen de jaren Kortom: samen op3 weg naar beter. Aan 4een week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid mobiliseren het recht onderwijs wereldwijd te leerkrachten, opnieuw ontdekken ikmijn ed.be Don extra veel extra luid bellen het recht op onderwijs LeMonde.be l’agenda vrienden uitom die Agenda ruime “familie” van Donen actie plaats honderden scholen in het land. Samen met ////motiver Op de 4een week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid Zu dre at es De nfocyc us wprestatie! dee nemers tot nu besch Houd deSaved dag aby vast vpthen n en esont agenda want LeMonde.be ////op AAde l’agenda leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ikConférence VIA etBoscoliederen, leurs élèves aux àde l’éducation partout dl’agenda ensemb einvoor de a met coopérat on nternat ona ekbaa et abij dEducaid nscr on dbij spon b es su LeMonde.be // A l’agenda 4zijn week-ends 4droits week-ends novembre-décembre: de novembre-décembre: Formation Formation 25 novembre: 25de novembre: Conférence Educaid DeWere d be // Op de Agenda Bosco uitgenodigd voor een dag aanzetten van ontmoeting Studio Globo, die actie inde het Nederlandstalig onderwijs 20 september: Open happening Don Bosco 200 3 ok obe Saved by he Be LeMonde.be l’agenda LeMonde.be LeMonde.be // A l’agenda // A l’agenda LeMonde.be // A ker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen je school? Coopération au Développement économ nternat ona anthropo og e werk. env ronnement Quand 25 novem heeft hij–samen met de animatiecel Oostende heel bijzondere ker, spektakel, optredens, overal voor iedereen. Wil deelnemen met je wat school? 20 september: Open happening Don Bosco 200 3et oktober: by the Bell denensemb eeen ajevoor coopérat onhet nternat ona eonderwijs de aSaved dvan nscr ptstraatkinderen onKortom sont d spon es sur eur sdt dedigen. Ik wil wil hen enDon –au dan ook bedanken voor tgenodigd voor een dag van Studio Globo, die deque actie in Nederlandstalig De Don Boscobeweging wil eende feestelijk startschot geven Naar aanleiding van dedank. Internationale dag van de Leerkracht Coopération Développement Don Bosco Van de tot bkandidaat workshops muz ek en dans en nog zovee meer Contacteer edigen. Ik hen en uuontmoeting –en dan ook Boscobeweging wil feestelijk startschot geven Naar aanleiding de Internationale dag de Leerkracht Coopération Coopération au Développement au attracties Développement animatie. Inbedanken het aanbod: voor de kinderen, organiseert, roepen we de tot leerlingen en leerkrachten op neme om Don Bosco werk. Van de straatkinderen kandidaat reflect e op– De houd ng enrond gedrag en hen bewust maken van de ogvan st eke edenen sSaved het aanta dee sdag bepe ktdes totme 250 Deze zome k ncar nd a van samen 9 Be prob émat que des re at ons Nord /vrijdag Sud Les week-ends the date pour ra sons nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: dans lestof monde. La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a moch De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale de Leerkracht og zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: doen opwaaien het thema ‘kwalitatief onderwijs’. voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. hee€ er op 3 oktober opnieuw een by the bell La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a n het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. hee€ er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell nzet! prob émat que des re atBoscoliederen, ons Nord /87.es Sud Les week-ends the date car pour des raraakt sons oge dag st que a jubeljaar de human ta re act ons des ONG ou encore avanaan Où C jonge ondernemers die ikinternationale ontmoette, hetde me lancering van een cd metl’agence nieuwe Don een extra veel en extra tedans bellen voor het recht opNaa onderwijs La quatrième La luid quatrième conférence conférence internationale d’Educaid.be d’Educaid.be Don Boscobeweging wil een feestelijk geven e d ng an naConference e by naa the ona an nzet! nds van van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: Educaid conferentie L’Infocycle organisée par la CTB, belge de comme thème “Genre et éducation la pratique”, jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me een dag waarop we onze deuren opengoo en ontw opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 /De 423 20 voordie het voor Don Bosco opactie een Open Happening. hee€ erInternationale op vrijdag 3 oktober opnieuw Saved bell ngs detot novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid Don25 Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van dag de Leerkracht ste vr november-december: enden nds Infocyclus november 2014: Educaid conferentie ee kland. ach enet opn euw oneen dekken waakke om k Jong en oud, alle vrienden uit ruime “familie” van Don plaats in honderden scholen inde het Samen met Wanneer 25startschot november 2014 moge4 week-ends kheden actBTC efDemond aa burgerschap Onderwerpen

Ik wil hen – en uIk– b bedanken voor d

Filip LAMMENS

L’Infocycle organisée par la abordent CTB, l’agence de comme thème “Genre et que éducation dans la pratique”, et part opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / Conférence 423 20Conférence 87. een cd met nieuwe Don Boscoliederen, eenvrienden extra veel en des extra luid te bellen voor het recht op onderwijs thémat ques auss var ées ethème contexte ceFilip pants est pobe afonné à 250 4 week-ends de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: Educaid LAMMENS Jong oud, alle uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen het land. Samen met 4 week-ends week-ends de novembre-décembre: novembre-décembre: Formation 25belge novembre: Educaid tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wilin“Genre je deelnemen met je200 school? L’Infocycle L’Infocycle organisée organisée par par lanovembre: CTB, la CTB, l’agence l’agence belge belge delessep de comme comme thème “Genre et éducation etBosco éducation dans dans pratique”, la et Saved 25 novembre: Conférence Educaid voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. hee€ op dagpratique”, 33ook opn euw een 20 embe Open happen ng Don obe bySave he steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd développement, est uneFormation formation qui donne une vue aura lieu dans locaux de la CTB. Agenda et modalités Coopération Développement abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est pbyla// afonné àetAgenda 250 44week-ends de 4de week-ends novembre-décembre: de novembre-décembre: Formation Formation 25 25 Conférence novembre: Educaid Conférence Educaid 4auweek-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. hee€ er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved the bell DeWereld.be Op de prob émat que du genre Haute 139 1000 B Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités Coopération au Développement steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco ,yclus eengeorganiseerd goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school? Coopération au Développement Agenda Usmaakt ook kennis met Tine Limet. Zijvan is reeds enkele Bosco zijn uitgenodigd voor een dag ontmoeting Studio Globo, die uit dedan actie inronnement het Nederlandstalig onderwijs Don Bosco we kCTB. Van de sDirecteur aa k Waar? nde en DeWereld.be // Op de Agenda Waar? Don Bosco Zw naarde Hee workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Coopération au Développement Waar Conference Centre Espace acqmotte BTC-CTB zoa de nternat ona e econom sche omgev ng antropo og e door het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie hee als thema économ que nternat ona anthropo og e env Quand 25 novembre 2014 Jong en oud, alle vrienden die ruime “familie” van Don ac e p aa n honde den cho en no he kan an développement, développement, est est une une formation formation qui qui donne donne une une vue vue aura aura lieu lieu dans dans les locaux les locaux de la de CTB. la Agenda Agenda et modalités et modalités La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a en LeMonde be // A agenda Coopération Coopération Développement au Développement Coopération au Développement d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save clus georganiseerd doorau het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie hee als thema //openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a ming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen leerkrachten op om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd d'ensemble de Kortom, laStudio coopération internationale et laanthropo d'inscription sont disponibles sur internet. Saveop25 LeMonde.be // A l’agenda Laona quatrième conférence internationale d’Educaid.be a leur site /openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. économ que nternat og e env ronnement Quand novembre 2014 uziek en dans en nog zoveel meer. Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a jaren actief op ons hoofdkantoor en werkt samen dagd'ensemble waarop we deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org /neme 423 20leur ingsagentschap, een opleiding die een overzicht “Gender enla onderwijs inLa dequatrième praktijk”, enthème zal plaatsvinden in degd ze zome moch k n organisée ndeen aeen samen me“Gender 9 onze Be/en g sche P us d info http //www btcctb org/fr/ nscr pt on us deSave onge onde s87. dsite e dinternet. on hehttp Bo cothe nLa genod oo een dag an on moe ngof Saleur ud osite G en obo ek de acmoe ne he Nede andaa L’Infocycle organisée par CTB, l’agence belge de comme “Genre et éducation dans pratique”, eteen d'ensemble de de coopération laLes coopération internationale internationale etu e de et la de laONG d'inscription d'inscription sont sont disponibles disponibles sur sur internet. Save De Don Bo cobeweg ng w ee e139 a1000 cho ge aan an e La conférence quatrième internationale conférence internationale d’Educaid.be ad’Educaid.be a 02 ngsagentschap, opleiding die onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de quatrième conférence internationale d’Educaid.be problématique des relations Nord Sud. week-ends date, car pour des raisons logistiques de L’Infocycle par lala CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans lala pratique”, et Hoogstraat/Rue Haute Brusse sP misis een eu human ta re hu pver en ng NGO-act veen te ten of de Meer nformat op http //openhappen ng w com/ sinfo md engen Stud Bosco zijn uitgenodigd voor dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in roepen het Nederlandstalig onderwijs lancering van een cd met met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs anieuwe de human ta re es act ons des ou encore anombre Où Conference Centre Espace Voor meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par laoverzicht CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et problématique des relations Nord / animatie. Sud. Les week-ends the date, des raisons logistiques lelerecht nombre de en In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we dex leerlingen en Naa leerkrachten op omdeon G lancering van een cd Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor het op onderwijs Voor meer informatie: www.savedbythebell.be organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la20 pratique”, et zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren weinternationale onzeL’Infocycle deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofncar 02 /pour 423 87. npde internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIAlogistiques Bosco développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans lesmet de la CTB. Agenda et modalités met onze partners plannen uit om de opleiding en en an ma elocaux he aanbod amodalités ac emodalités oo de nde en oDon gan eeng oepen we de ee ngen en eeobe zijn om samen ons leerlingen te sensibiliseren en a de human ta re es act ons des ONG ou encore a Où Conference Centre Espace acqmott samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn L’Infocycle organisée L’Infocycle par organisée la CTB, par l’agence la CTB, belge l’agence de belge de comme thème comme “Genre thème et éducation “Genre dans et éducation la pratique”, dans et la pratique”, et L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen hee€ e op dag 3 o problématique problématique des des relations relations Nord Nord / Sud. / Sud. Les Les week-ends week-ends the the date, date, car pour car pour des des raisons raisons logistiques le nombre le nombre de de abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et kdeach en opn euw on dekken waa om k b V A s eeds opn euw En he doe onwaa sch n k développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om tentoonstelling, eendonne goede spreker, spektakel, optredens, overal enAgenda voor iedereen. iedereen. Wil jeje deelnemen deelnemen met je school? abordent des thématiques aussi variées que lede contexte participants est plafonné àeen 250.Wil 20school? september: Open happening Bosco 200 DeWere d ebe // meer Op de A lancering van een cd metles nieuwe Don Boscoliederen, extra veel en extra luid te bellen voor het recht opDon onderwijs développement, est tentoonstelling, une formation qui une vue aura lieu dans locaux de la want, CTB. et modalités een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor met je es. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nuprob beschikbaar. Houd dag alvast vrij jesont agenda, om Meer nfo www educa drecht be/n egenderprob emat ek komen daar aan bod 20 september: Open happening Bosco 200 osco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco 3awereldwijd oktober: Saved byhe the Be d'ensemble dedéveloppement, coopération internationale et de d'inscription disponibles sur leur site internet. Save émat que du genre Haute 139 shonde Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. ngDe Don Bosco 200 3 coopération ok obe Saved by he Be openhappen ng nf es. infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij inin je agenda, want, om te om het op onderwijs ance ng an een cd me noud euwe Don co ede e/event/educa ee en ee1000 udbe-conferent deBrusse be enma oo ech tewerkstellingskansen van jongeren te verbeteren. développement, développement, est une est une qui formation donne une qui vue donne une vue aura lieu dans les locaux lieu dans de la les CTB. locaux Agenda de lamobiliseren CTB. modalités Agenda et est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de laBo Agenda et de lalaformation internationale de lala d'inscription sont sur leur site internet. Save DeWere dmedewerkers be //CTB. Op de Agenda ong en aet eSave enden uplafonné dmodalités een uDon memodalités am Don ac aa nte den économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25 novembre 2014 4een ends deaan novemb décemb Fo abordent abordent des des thématiques thématiques aussi aussi variées variées que que ledisponibles contexte le contexte participants participants est est plafonné 250. à139 250. d'ensemble de coopération internationale et de laet d'inscription sont disponibles sur leur site internet. LeMonde be //pVoor Aach LeMonde be A te mobiliseren om het recht op wereldwijd te van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze ontwikkelingseducatie: économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand ::sur 25 novembre 2014 DeWereld.be //aura Op de Agenda prob émat que du genre 1000 shee€ Bosco kd'ensemble Van de sdes aa kvan nde en o kand daa d'ensemble de lalabewust coopération internationale et de la sont disponibles leur site internet. Save 4een week-ends deonderwijs novembre-décembre: Formation 25sche novembre: Educai om e zdàweek en da ook Be g ee keConférence enongemo tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal enHaute voor iedereen. Wilagenda je Brusse deelnemen met je agenda school? houding enwe gedrag en hen maken van delancering logistieke redenen, isd'inscription het aantal deelnemers beperkt tot 250. LeMonde.be // A l’agenda workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: LeMonde be A agenda problématique relations Nord / Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de dopnpatie van een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa be conferent e openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. houding en gedrag en hen bewust maken de logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. problématique desderelations Nord /coopération Sud. Lesdeweek-ends the date, car pour des raisons logistiques nombre de enla oon ngsont een pEspace ele on pe a25 einternet. op eden ous emoe aDéve oo bedanken ede een W e dee nemen m d'ensemble ded'ensemble la coopération la internationale coopération internationale et la et de la d'inscription sont d'inscription disponibles sur leur site internet. Save site Save LeMonde.be //Bodisponibles Agoede l’agenda d'ensemble de la internationale etcar de d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Coopé akSave au oppemen co nnombre uesur genod gd oo een dag an on S een ud ofeestelijk G obo dstartschot eeduca de ac egd problématique des relations Nord Sud. Les week-ends the date, pour des raisons logistiques nombre de l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore Où :eConference Conference Centre BTC-CTB, Rue Waarom zij door collega’s en partners sterk gewaardeerd Meer nfo http //www btcctb org/n /november nfocyc us gender-onderw s-de-prakt économique international, international, l’anthropologie, l’anthropologie, l’environnement, Quand Quand :Jacqmotte, 25 :iedereen. novembre novembre 2014 P us d nfo http //www btcctb org/fr/ pt P87. denng nfo http //www verdedigen. Ik wil hen –2014 en uon –Boscobeweging dan ook voor De Don wil tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal enleur voor Wil deelnemen met je school? problématique des relations Nord //économique Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques lele de een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 423 20 87. l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore lala Où :l’environnement, Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Coopération au Développement Wanneer: 25 2014 eden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS verdedigen. Ik wil hen –meer. en unscr –Boscobeweging dan ook bedanken voor abordent des que contexte participants est plafonné à250. 250. workshops, muziek en en nog zoveel Kortom, Contacteer dan onze medewerkers een dag waarop we deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 //je 423 20 De Don wilzeen feestelijk startschot geven Naarngen aanleiding de Internat ge onde sburgerschap. d des e kthématiques on moe e he me Wanneer: 25 november 2014 mondiaal Onderwerpen samen mende ons eeontwikkelingseducatie: e dvan sens bwde see Filip LAMMENS abordent thématiques aussi variées que lele contexte participants est plafonné àe1000 P us dvariées nfo http //www btcctb org/fr/ nscr pt on Pom d nfo http //www educa ee tot e actief aneme cho ge en Naa aan eaussi ddes ngonze an eNord na ona eparticipants dag an dedans Lee ach geden Voor meer www.savedbythebell.be wo hop mu en dan en eede mee Ko om Con ac ee dan ono Bosco egan medewe ebe/fr/eve onwe problématique problématique des relations Nord des relations /u Sud. Les Nord week-ends /naak Sud. Les week-ends the date, car pour the date, des raisons car pour logistiques des raisons lenog logistiques nombre le nombre problématique relations /informatie: Sud. Les week-ends the date, car pour raisons logistiques leus nombre abordent des thématiques aussi variées que lede contexte est plafonné à250. 250. en an ma edes n:Où he :oonderw aanbod anmedewerkers ac ede oode de enBTC-CTB, ee oepen problématique du genre. Haute 139, Brussels voor het jubeljaar voor Don op een Open Happe wordt? Dat ontdekt ongetwijfeld in haar getuigenis. abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à l’aide l’aide humanitaire, humanitaire, les les actions actions des des ONG ONG ou encore ou encore la la Où Conference Conference Centre Centre Espace Espace Jacqmotte, Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Rue workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco La quatrième conférence internat problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels teel Zu den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “Gender en s n prakt k” en za Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25novembre novembre 2014 de inzet! 20 sep embe Open happen ng voor het jubeljaar voornovembe Don Bosco op een Open Happening. hee€ er op vrijdag 387. oktober op Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco een dag waarop we onze opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / agen 423 20 Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, nternationale economische omgeving, antropologie, beheer 25 november: Educaid conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, ::he 25 2014 de inzet! embe n y gan uwenhe BTC 25 2014 ae d co een Open ng hee€ edes op thématiques dag 3 o variées obe opn euw een Saved bydeuren be économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :Quand 25 novembre 2014 abordent des abordent thématiques des aussi thématiques variées que aussi le contexte que leQuand contexte participants est participants plafonné àBTC-CTB, est 250. plafonné àweekend 250. Directeur abordent aussi variées que le contexte participants est plafonné à van 250. L nend o// eoen oom ée pa aeop CTB ee“familie” ge de een dag waa op we onInfocyclus e 4ng deu en opengoo en on eeen ngvrienden educa e@ adonbo cobe owe gu od25 02 el op beheer 25 november: Educaid conferentie eds opn euwHappen En he d’info doe onwaa sch n kAgenda 4de week de novemb e4 dé emb Fo onen e mob se en ech onde w d ance an een cd me nnovember euwe Don Bo co ede enovembe ama ee aEdu eno b Plus d’info Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event Jong oud, uit die ruime van économique international, l’anthropologie, l’environnement, :1000 25 novembre 2014 DeWere d be Op de Agenda Directeur 4deuren weekends van november-december: BTC 25 Educaid conferentie DeWere dhttp://www.btcctb.org/fr/inscription be // problématique Op de week ends novemb eetsdécemb L’Infocycle organisée par CTB, l’agence belge de thème “Genre éducation dag waarop we opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02 /alle 423 20 87. Hoogstraat/Rue Haute 139,1000 Brussels problématique dudeugd genre. duonze genre. umanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of deeen Haute Haute 139, 139, 1000 1000 Brussels Brussels Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Plus ::les http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :: http://www.educaid.be/fr/event LeMonde be Adeplaats agenda 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la Où2015 :Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 4la week end de2014: novemb eof dé emb e comme Fo ma on 25 novemb ee Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie in honderden scho Hoogstraat/Rue Haute 139, manitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. 30 janvier Exposition qui met en photos a l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore la Où :Samen Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco LeMonde be A agenda 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la Où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue dé e oppemen e une o ma on qu donne une ue e u me am e an Don ac e p aa n honde den cho en n he and me Coopé a on au Déve oppemen économique international, économique l’anthropologie, international, l’anthropologie, l’environnement, l’environnement, Quand : 25 novembre Quand : 2014 25 novembre 2014 économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 Waa ? Don Bo co Zw naa de Waa ? Hee Be g ë Geo gan see d doo V LeMonde be // A agenda l’aide humanitaire, les actions des ONG ouMeer encore lavee Où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue financ ë e verp cht ngen a s veren g ng? p aatsv nden n de oka en van Agenda en deta Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoe en oon ePlus ng een goede pBTC eded e au pe aune ekdoor: op eden os e dan avoor en ook oo ng ede een W Coopé a on au Déve oppemen Filip LAMMENS développement, est une formation qui donne vue aura lieu dans les locaux de la CTB Coopération au Développement info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieoblematiek, komen daar aan bod. Coopé a on Déve oppemen problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels e z en da ook Be g sche ee k ach en gemo d Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd VIA Don Bosco openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be ve gen w hen – en u – bedanke De Don Bo obeweg w een e Plus Plus d’info d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info d’info : http://www.educaid.be/fr/event : http://www.educaid.be/fr/event Bosco zijn www.savedbythebell.be uitgenodigd voor een dag BTC van ontmoeting Studio Globo, die deEactieL in h Tot slot werpen we ook graag een blik op educatie Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieblematiek, komen daar aan bod. du genre. Haute 139, 1000 Brussels DEspace g Rue gJacqmotte, B ag oopé a Don openhappening informatie: Coopération au Développement problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels dRue en emb e de eacna onadan evoor eonde de a Meer informatie http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. humanitaire, les humanitaire, actions des ONG actions ou des encore la ouNede encore Où : la Conference Où Centre Conference Espace Centre Jacqmotte, BTC-CTB, BTC-CTB, l’aide humanitaire, les actions des ONG ou139, encore la Où :meer Conference Centre Espace BTC-CTB, Rue iging diel’aide zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ een dag an inspant onproblématique moel’aide nggenre. SDe ud ooktober: Gles obo dinternationale eVorming de ac eONG npédagogie heEducaid.be and aop: ggeorganiseerd onde w:http://www.educaid.be/fr/event 10 financieel beheer november: Educaid De Infocyclus het BTC, hetde Deconferentie vierde conferentie heeCon alsn thema Mee n Voor odoor ma e25 ophop hBelgisch pla Jacqmotte, openhappen ng winternationale m S Inud od'inscription G aanbod: obo problématique du 1000 Brussels enEducaid.be animatie. attracties kinde wo mu e heten dan en nogcom o ee mee omhet eeroepen esur med quatrième conférence internationale mole ging die zich vierde conferentie hee€ d'ensemble internationale deLa laKo sont disponibles fo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Plusvoor d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info sa ésienne informatie op:Haute http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio oo heg ube aa ooL Don Bo Directeur en 27 animatie. Ingcoopération aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we d’Educai de leer o: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus wjanuar g Globo. g et G w Plus d’info ::ee http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info ::http://www.educaid.be/fr/event La conférence internationale d’Educaid.be a 2015 -11 februar 2015 9e 29 november 2014 Ha tgender-onderwijs-de-praktijk jaar ater L tot gquatrième CTB g Le mm om samen me ons ngen eMeer sens b5openhappening se en en Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event rond wereldburgerschap. Een leerkracht legt ons uit de nze ! p ob éma que de e a on No d Sud wee end eVorming het financ ee beheer van e n t at ef? de nschr v ngen vo gen Houd de dag a vast vr n e agenda ontwikkelingsagentschap, is139, een opleiding die een overzicht “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de problématique problématique du genre. du genre. Haute 139, 1000 Haute Brussels 1000 Brussels problématique duoepen genre. Haute 139, 1000 Brussels Plus d’info ::http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info ::http://www.educaid.be/fr/event Voor meer informatie: www.savedbythebell.be ac e oo de nde en o gan ee we de ee ngen en ee ach en op om L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratiq is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, openhappen ng Voo mee n o ma e www a edb hebe be L g CTB g g mm m 4deu weekend van novembe embe ndate, oen uw BTC 25 L nend o ong eéducation oy gan pa ae novemb CTB een dag waa opeen we on met e beheer en opengoo en on ng educa problématique relations Nord / de Sud. Les week-ends the car pour des raisons 4de novemb ee dé emb Fo ma s deze vorming iets voor thema “Gender onderwijs in200 de praktijk”, zal financieel beheer 25ennovember: Educaid conferentie oud aée ue@ detlog ea lancering van cd Boscoliederen, een extra veel eneBTC extra luid te belle g Voor hedes mDon w Nweek Apratique”, openhappening meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge comme thème “Genre etde dans la 10 oktober Vorming financiee 25 novemb 20 sepals embe Open happen ng Don er Bosco 3en obe Saved by Be m mque 30 anv 2015 Expos tok on qu met en photos anieuwe 4g week dedans novemb e dé emb eque Foenden abovue den de héma aulocaux ade ée ema ononoptred eet mo e gee van deop internationale samenwerking en Noordlokalen vanmdeune BTC. Agenda enaura details voor de inschrijvingen zijn 30 janvier 2015 : Exposition Exposition qui met en photos la Plus d’info :Agenda http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :25 http://www.educaid.be/fr/event Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event développement, estdeune formation aussi qui Educaid.be donne lieu les laplafonné CTB. Agenda Plus d’info : en http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :Were http://www.educaid.be/fr/event mend mob en om he ech op wanv sdécemb ee2015 dw dma e Bo co ede e:2015 ee eein awe dlokalen beFoen oo he ech onde wvoor tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, Ben je (bestuurs)lid van vereniging die zich inspant De vierde internationale conferentie hee€ ewe dDon bese //ng Op deen dmeerdaagse Brasschaat déalocaux eparticipants oppemen eu?Agenda une o modalités on qujg 30 janvier :30 qui met en photos la ichtingen als vereniging? plaatsvinden deuer van BTC. Agenda en details voor Coopé on abordent thématiques variées que le contexte est 4een week ends deaonde novemb eeen on novemb e : Con éphotos ence Educa dco Expos t on qu met en Waa ?des Don Boa naa de Waa Hee Be gàma ë250. développement, est une formation qui donne une aura lieuoptredens, dans les deoveral la CTB. et D Zw wvue m m H LeMonde be A agenda Boau oDéve noppemen genod gd ooGeo tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, en voor iedereen. Wileen chtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor Coopé a on au Déve oppemen houd er u t z en en hoe organ seer e want het aanta dee nemers moet tot 250 beperkt worden Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om be A a agenda onom n een na onasont h opo og esurzoveel en d'ensemble de la coopération internationale etinéde laworkshops, disponibles leur onnemen site internet Det m gde g que d'inscription BTC B leur D pédagogie salésienne muziek enandans en meer. pédagog eisatot sa és eded e LeMonde pe van aHaïti ekjew op eden osalésienne e dan ainschrijvingen en ook oo ng een WHoud e dee nemen meenne choo een project inede het Zuiden? Dan deze vorming iets voor als thema onderwijs dzal en emb e ma agSnog oopé aobo on n aeKor na 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e mber 2014: Haïti 5 jaar jaar later l’environnement, :de 25 2014 pédagogie Coopé au Déve d'ensemble de internationale de laopenhappen sont disponibles sur internet. Save flninternational, g dans ganhen g nog wpraktijk”, mng Kortom, beheer initiatief? volgen. dag alvast vrijein inmet jeagenda, agenda, Mee ma e een op w com oG m N Quand SContacteer Lm250. wud en Quand an enovembre nsite he aanbod a gen hen – De en uon –de voo workshops, muziek enl’anthropologie, zoveel meer. dan onze medew Don Bo obeweg w een ee e2015 ho ge en Naa aan eéconomique dla ng an de n oe“Gender na ona dag dep Lee a ishd'inscription 27 januari -11 februari 2015: 9e mber 2014: 530 later 30oppemen janvier 30bedanken janvier 2015 2015 : és Exposition :de Exposition qui met qui en photos enhet photos la lacoopération beheer van je initiatief? inschrijvingen volgen. Houd dag alvast vrij je Mettre en photos es 3 caractér st ques de eon 30 s)lid van eenOp vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be hee€ reflectie op houding enng gedrag enconferentie hen bewust maken van de redenen, het aantal deelnemers tot 12 anua 2010 kostte een woestende aa dbev 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie problématique des relations Nord / logistieke Sud. week-ends the date, pour des logistiques nom m a N L gonwdeuren pédagog eve sa enne janvier 2015 :de Exposition qui met en photos lade ag de human ae e eScar agbeperkt deraisons ONG ou en a wLes g pédagog GNogodleeanv 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie L CTB een dag waarop we onze opengooien. 30 janvier 2015 :Con Exposition qui met en photos la Wereldmeerdaagse Brasschaat problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de p ob éma que de e a Su nog o ee mee Ko om ac ee dan on e medewe e on w e ng educa e jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la Où : Conference Centre Espace Jac Wannee 25 m 2014 m g m g O w 30 janvier 2015 : Exposition qui met en photos la Filip LAMMENS La qua ème on é en e n e na ona e d Edu a d be a m an e ng an een d me n euwe openhappen ng Voo mee n o ma e www L g CTB g g een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonb effic ënt? De workshop maakt e wegw s om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd Wereldmeerdaagse Brasschaat oo hewant ube aa oo Dondeelnemers Bo op een Opmogelijkheden ntot Happ n ng hee€ edeopburgerschap. dag 3thématiques oOnderwerpen obezal opnaussi euw een Saved by he be zien en hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 30 janvier 2015 : Exposition quihet met en photos laothema Wanneer: november 2014 tot actiefworden mondiaal Filip abordent desLAMMENS variées que le25 contexte participants est plafonné à 250. pédagogie pédagogie salésienne salésienne m éma zien en hoe organiseer je aantal moet 250 beperkt pédagogie salésienne het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als “Gender en onderwijs in praktijk”, en nze ! g  m w g N p ob que du gen e Ben e bestuurs d van een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde m mque pédagogie Waar? Zwijnaarde. abordent des thématiques variées queaHoud le participants estBosco 250. en les caractéristiques de laEdu pédagogie :ele le 30 janvier àaussi 17h30 Waa Cnst CDon E Bo mdage gplafonné 2010 kostte een verwoestende aardbeving het abo den de au end van novembe de embe nde o uwHa BTC 25 novembe 2014 ade d on423 eje en e87 m mg gWaar? m problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne LMettre nend o salésienne eaardbeving oyphotos gan ée pa ae je CTB agen eés be ge omme Gen eng eDe édu a ee on dan p and acontexte que e alvast Were dmeerdaagse w kenn s m2014 aten de maken aan 230 000 tng anen Nog eens 1am oen Ha tQuand anen Hoe organiseer het financieel beheer van initiatief? de inschrijvingen volgen. de vrijgongeren in25 jeDon nnuari opengoo en even on educa adonbo co o5 gem o25 02 sa enne ovoor e-confiance-b enve ance éta thee€ aagenda, tut m 4wegwijs week novemb eeles Fo ma on novemb e20 Con é hème Edu d Mettre en photos 33emb caractéristiques de la pédagogie Quand 30 àden 17h30 enàOù oon ehéma ngcon een goede pa25 eéee uari 2010 kostte een verwoestende het Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Heel België. Georgani 10 ok obe Vo m financ behee Educa d eQuand en e Quan ong en oud aExposition edé ue@ dmet ela uqui me een pa:aa najanvier honde ho en n he Samen me pédagogie salésienne Waar: Conference Centre Espace zoals dean internationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, :m25 mte gJacqmotte, orkshop maakt jeend om redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 10 oktober: Vorming beheer 25 november: Educaid conferentie D us w novembe mnovembre 30 2015 30 : Exposition 2015 qui :logistieke met en photos qui en photos 30 2015 :ma Exposition met en lafinancieel 4janvier week de janvier novemb ejanvier dé emb e10 Foenden on 25 novemb e Don Con é en eaEdu dinternational, P d nDirecteur o :Quand hinformatie p www b2014 b ogBTC-CTB, gm nR H p on oktober: Vorming financieel beheer 25de november: Educaid conferentie Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant De vierde internationale Educaid.be conferentie orkshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd je230.000 financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in delaphotos lokalen van BTC. en details voor économique l’environnement, Quand 25 novembre Directeur Hd’info 139 1000 ml’anthropologie, mdeelnemers gtot NGO Meer op: http://openhappening.wix.c m4000 ONG OùogB De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten devierde maken Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen Ben je (bestuurs)lid van een vereniging zich inspant voor De internationale Educaid.be conferentie hee€ Mettre en photos es 3 caractér st ques de a pédagog e Quand e 30 er à 17h30 salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était la Où :Agenda Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 59, é ONG onom que nanv eEspace ona andan hCopo d’info :aantal Plus :na http://www.educaid.be m dé oppemen eu?moet une je oboekhouding ma on qugan donne une ue au ahulpverlening, eu dan ePlus od au de ahttp://www.btcctb.org/fr/inscription CTB Agenda eONG moda é59, beheer van e pro ect en beantwoordt a door Educa Coopé a e1,5 on au Déve oppemen Hoe er uit zien en hoe organiseer je want het moet 250 beperkt worden Waa Hee Be g ë Geo see d doo V A Don Bo co wo hop mu e en en no De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 230.000 Haïtianen. Nog eens miljoen Haïtianen Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels milieu, humanitaire NGO-activiteiten of de salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 4000 Bo o n genod gd oo een dag an on moe ng S ud o G obo d e de a e n he Nede and a g onde w l’aide humanitaire, les actions des ou encore la Où : Conference Centre Jacqmotte, BTC-CT een pro ect n het Zu den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “ m Où flin deQuand g gConference g wordt wer m Coopé on au en Déve oppemen Mettre photos les 3g caractéristiques caractéristiques de la pédagogie pédagogie Quand lel’aide 30 janvier àm 17h30 m N S LH w pédagogie salésienne pédagogie salésienne project en beantwoordt al door: Educaid pédagogie salésienne Noord-Zu ek offic ee op ve oaenMettre en hun hu s3350.000 Vandaag even nog 350 000 Mettre en photos es 3Lsteeds caractér stjanvier ques de amet pédagog egen 30 anv àège 17h30 humanitaire, lesje actions des ONG ou encore laàemat Où :en Espace Jacqmotte, een project in het Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender enQuand onderwijs praktijk”, zal Mettre Mettre en en les 3les caractéristiques 3de caractéristiques de lade pédagogie laàon pédagogie :nleedprob janvier 30 janvier 17h30 Mee n eo geopend www m: lee m m ss on confiée aux égeopend èves de 6e degré TQ des tuts LBrussels en photos les de laphotos Quand :d: le 30 17h30 m à nst gen gMettre BTC Binitiatief? EQuand 17h30 roject beantwoordt al door: Educaid openhappening rhun je het financieel beheer van je de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel op huis. Vandaag leven nog photos les 3steeds caractéristiques deDon la pédagogie le 30 janvier m N LH on mje EQuand aCentre de een human ameer eSweaBTC-CTB, deRue O een project in het Dan deze vorming voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal confiée aux de 6e degré TQ des instituts Liège dmission en emb ecaractéristiques de aZuiden? nphotos na ona eLworkshop nwegwijs on doepen pon bgagenda, egenre. uee eu een30 neainfo: e17h30 Meer www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentiegenderproblematiek, komen daar bod. problématique du Hautenst 139, die eenvoudig en efficiënt? om redenen. Waar? Brussel. met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op huis. Vandaag leven nog 350.000 phun openhappen ngenw com m ud oélèves GZuiden? obo dag waa on ew deu en o2 gomGeorganiseerd 139 100 Mettre photos les 3steeds de la pédagogie :a:maakt leiets 30 janvier ààop17h30 openhappening Voor informatie: www.sav en an ma eaSaux noopé he aanbod ae: és a isenne eDe ooeQuand de nde en gan eeaan we de ngen ee hSa en op mission confiée élèves de 6e degré TQ des instituts Liège Wannee m gnm m g 1000 O w eop m E logistieke Ben e be uu d an een e en g ng d e ch pan oo De e de n e na ona Educa d be con F p LAMMENS m salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle était la Où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 sa o e-confiance-b enve ance te e éta t a Où tut Don Bosco de L ège problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels nvierde oInstitut www g59, w Georganiseerd door: Voor meer informatie: P oBosco u gde den nLiège, oo veren www g hee€ Pu jefebruari (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde Educaid.be conferentie hee€ g Waar? g ghoe waantal (joie-confiance-bienveillance) :Ben telle était la Où :http://www.btcctb.org/nl/infocyclus Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 jeGtelle (bestuurs)lid van een vereniging die inspant voor De internationale Educaid.be conferentie jou. Wat zijn jeaBen financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda details voor m:Wallons nt.oekhouding Georganiseerd door: Voor nformat everp www /event/educa dbeLGent g tentenkampen CTB g dwant g Le mm mBosco G salésienne salésienne (joie-confiance-bienveillance) (joie-confiance-bienveillance) :da telle :al était était late Où :en Où : februar Institut Don Don Bosco Liège, Rue Rue des Wallons 4000 59, 4000 zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbeom 15u door de Brasschaatse Schepen tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) :enne était la Où :end Institut Don de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 pdes ob éma que du eo Schepen .rs door: Voor meer Wat zzich nmeer ePlus financ ëMee eDan cht ngen adoointernationale sbe/n ghttp://www.educaid.be/fr/event ng? ponde aatsv nden uitsalésienne zien en organiseer je het moet 250 worden pSaint-Luc obséma de eje on No Sud wee he etot atelle pou de ala on og que egender-onderwijs-de-praktijk deen jou. Wat zijn financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de van Agenda details voor Meer info: de Liège et Mission accomplie :m leurs Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ d’info :ahttp://www.btcctb.org/fr/inscription d’info http://www.educaid.be/fr/event ueduca ne oonde www g unaa n oC zondag 1 om 15u door de Brasschaatse ngen sa és o enve ance éta tde aheBTC. Où nst tut Bosco de Ldgen des zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbefebruari om 15u door Brasschaatse Schepen s Georganiseerd inintentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : Tournai. telle était laSa Où :deelnemers Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 59, 4000 Waa Don Bo ZwPRue in het financiële beheer van je project beantwoordt door: Educaid an eque ng an een dinformatie: me n euwe Don Bo o ou ede ee enbeperkt e:Zu de elokalen be oo enomb hd op w Voo mee ngde o6e ma www ae-confiance-b edb hebe be Waa mDon g ? gège L serachtoffe gSaint-Luc CTB mm Gde m mg gnd de de Liège et de Tournai. Mission accomplie :en leurs Plus :Tourna http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ mission confiée aux élèves de degré TQ des instituts Liège een p eoded’info ec nde den eng oPfinanc m ng eee amPlus Gende ennovembe de pd nt-Luc de ège et M ss on accomp ede eurs P us infos http Plus : he http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : hema ok obe m behee 25 Mettre enmission photos les 3Mettre caractéristiques photos 3een caractéristiques de la de pédagogie Quand :een le L 30 Quand janvier àad’infos :deze le 17h30 30 janvier àujanvier 17h30 photos les 3egpédagogie caractéristiques de la pédagogie Quand :10 le 30 àVo 17h30 m Mettre waux Nen BTC Ala confiée aux élèves de degré TQ des instituts Liège g wben Educa Dzal ec m m CTB Ag m project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs inLen de praktijk”, enin 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk Hoe organiseer je6e het financieel beheer van jeeZuiden? initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd deals dag alvast vrij inje jeagenda, agenda, een project in het Dan isdes vorming iets voor thema “Gender onderwijs mission confiée élèves de 6eles degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een ement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse PNGO us d non ode hnpraktijk”, peu www bzal ogahgmp n m ss on confiée aux é èves de 6e degré TQ des nst tuts ège mission mission confiée confiée aux aux élèves élèves de 6e de degré 6e degré TQ TQ des instituts instituts Liège Liège abo den de héma que au a ée que e on e pa pan e p a onné à 250 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in en efficiënt? DeRedactie: workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een ement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse m m CTB Ag m H m m g Mee o ma e op m ONG 30 anv e 2015 Expos qu me en pho os en oon e ng een goede p e e pe a e op eden o e a en oo ede een W e dee nemen me e hoo je concrete vragen. Waar? Georganiseerd door: Voor meer www.educaid.be/nl/event/educaidbeSaint-Luc deBram Liège et de Tournai. Mission accomplie leurs Plus d’infos :Institut http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ travaux seront présentés au vernissage organisé àé l’Institut Reekmans, Lammens, Etienne Vandercruyssen, Christopher Khazen ouOù Wa nzijn financ ëdes e2015 einformatie: pOntw ch ngen as-de-prakt emet en gège ngphotos p aa nden n de o a en an BTC Agenda e D salésienne w Hla wOù 30 janvier : El Exposition qui en lan (joie-confiance-bienveillance) salésienne (joie-confiance-bienveillance) : Filip telle était : kGent. telle était laorgan Où : Tijdens Institut Don Bosco ::weken de Liège, Don Bosco Rue de Liège, Wallons Rue 59, des 4000 Wallons 59, 4000 anderen en het 4de p ersteunpunt conferent e-gender-onderw k salésienne (joie-confiance-bienveillance) : verplichtingen telle était la : em Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 mat ONG Hoe seer e het financ ee beheer van e t ef? de nschr v ng m m S Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : :en leurs Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ m ss on confiée aux èves de 6e degré TQ des nst tuts L Were dmarkt voor kke ngssamenwerk ng met een D t evenement b edt een te ugb op hoe Ha t aanse Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. de 2 naast es aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw jou. Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor Hoe moet je boekhouding er uit zien hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden jler.be/kalender/event/ jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor é onom que n e na ona an h opo og e en onnemen Quand 25 no emb e 2014 m S Mee n o g m m deafgelopen Liège et Tournai. Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ travaux seront présentés au vern ssage organ séedu àe aa1702 tut voor publiek. Tijdens de 2 accomplie weken zijn naast es aankijken tegenjedetravaux 5de jaar heropbouw Saint-Luc Saint-Luc de Liège de Liège de et Tournai. deLorganiseer Tournai. Mission accomplie leurs : leurs m g anuang2015 o 11 eb u Plus Plus d’infos d’infos : Ha http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Hoe moet je boekhouding er zien en hoe je aantal deelnemers moet tote:eurs 250 beperkt worden openhappen Don Bosco de Liège, leen 30 janvier L’exposition pédagog e sa ésd enne ler.be/kalender/event/ wo hop mu evernissage dan enhet nog oet ee mee Ko Mission om Con awant ee :het on e29 medewe e 2014 on an w ng enst le beheergSaint-Luc van en beantwoordt alle door: Educaid seront présentés au organisé à17h30. l’Institut Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk 27o novembe e Don Bosco de Liège, 30 janvier ààbrede 17h30. L’exposition g Druk gproject w mau metHoe 250 Sa nt-Luc de ège de Tourna M ss on accomp e P us nfos http //www eunes m gngen9e m N S élèves L l’Institut w g Van mbehee oHaïti ganbrede ee edan he financ ee e en n5 gaa a2015 de n ch gen Houd dendag a ona a e & Lay-out: Graphius, Gent / Verantwoordelijke uitgever: Albert Hecke, H. Placestraat 44, Groot-Bijgaarden pédagogie salésienne travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut mission confiée mission aux élèves confiée de aux 6e degré élèves TQ de des 6e degré instituts TQ des instituts Liège Liège mission confiée aux de 6e degré TQ des instituts Liège Ben e be uu d an een ng d e ch n pan oo De e de e na travaux seront présentés vernissage organisé à scholenactiviteiten ook activiteiten voor het publiek rdbeving en schetst huidige kader. Verder wordt 27 januari tot -11 februari 2015: 29 november 2014: 5 jaar later 10 oktober: Vorming financieel beheer Hoe organiseer je het financieel beheer vanhet deadonbo de dag alvast inon die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt jeTourna wegwijs om redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd mseront N Ltravaux w geon m 30 anv ed 2015 E Houd povrij me en pho oinzje a n a de human a ken e op eSen aefficiënt? on del’Institut ONG ou en en o5de eactiviteiten ahet Où einitiatief? elogistieke ea voor Eoktober: pa einschrijvingen au qmo BTC CTB Rue Mee nHoud oGeorganiseerd www ou ghttp g P d www gEducaid présentés au vernissage organisé à17h30. scholenactiviteiten ook voor brede publiek rdbeving entravaux schetst huidige Verder Hoe organiseer jeauaa financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen denjequ dag alvast vrij agenda, 210 Sa nt-Luc de Lmeer ège et M accomp ehet eurs us nfos eunes-vocat on pub ek TBrasschaat de 2//www weken o mgan sat aank tegen de afge he opbouw een dag waa we on elong deu en opengoo onje wss ng edu e@ obrede gen ovolgen. 02 423 20 87 die eenvoudig De workshop maakt je wegwijs om redenen. Waar? Brussel. pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les travaux seront seront présentés présentés au vernissage vernissage organisé organisé àeen l’Institut àCen l’Institut Don Bosco de Liège, 30 janvier L’exposition Vorming financieel beheer 25 con Hoe moet eenCon boekhoud ng er zoe17h30 en hoe eooagenda, het aan daag enaast B ha 30 janvier 2015 : eExposition met en photos la Wannee m 2014 ges O wlelewordt agen. Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe30 eP 2015 E volgen. po onnseer me en pho o enovember: admee at e Waar? www 4dep er ender/event/ F pkader. LAMMENS Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ P u dens dwan o he www gwant m 250 pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans les 2open Bosco de Liège, 30 janvier ààwaaronder 17h30. L’exposition Hoe moe boe houd ng entàqui en hoe oanv gan ee eorgan a We dee moe o a250 de Liège Saint-Luc de de Tournai. Liège Mission et de Tournai. accomplie Mission :25 leurs accomplie : uit leurs Plus d’infos :Plus http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ d’infos :d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Saint-Luc de et de Tournai. Mission accomplie :en leurs http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Wereldmeerdaagse Don Bosco de Liège, lebe/ka 30het janvier àeLiège 17h30. L’exposition een oanv ec uqui ner he Zu den Dan demoet m ooaan a neme hema Gende en bo Don Bosco L30uit ège elogistieke 30 Lexpos onequ een quiz, een filmvoorstelling eenPlus debat. gekekenSaint-Luc naarBosco de Don ontwikkeling van land janvier 2015 :uExposition met enà photos la pédagog met e oatot é tng enne psix ob éma que du gen Hau e250 139 1000 Bssage eëp: Geo moet jeHoe boekhouding er ziende hoe organiseer je want het aantal deelnemers 250 in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid travaux seront présentés au vern sé nst Don de Liège, le 30 janvier àen 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. rr gekeken naar de ontwikkeling van land en pho obeperkt emoet 3 worden atot a 250 é beperkt que de worden a pédagog e Waa ?het Don Bo oHoe Zw naa de Waa ?en Hee Be gsalésienne gan see d doo V het Atut Don Bo oedeelnemers moet je boekhouding er zien hoe organiseer je want O organ pérégrinera ensuite, tout long de l’année 2015, dans les pédagogie écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. in financiële beheer van project beantwoordt al door: Educaid Waa Cje Cen E m BTC CTB m mg ghet gauen pédagog e aantal awMe é enne m g m Quand 25 m 2014 Don Don Bosco Bosco de Liège, de Liège, le 30 le janvier 30 janvier à 17h30. à 17h30. L’exposition L’exposition detail/detail/483 -Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 30 anv e 2015 Expos on qu me six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 ee 25 novembe Educa dvernissage con e27 en e1225 januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het pédagogie dPe2014 een oud ghsalésienne en effic ën wo hop om og esvan e edenen Waa ? nog Bdeu st Ge pérégrinera ensuite, tout au long de 2015, dans les travaux seront travaux présentés seront au vernissage présentés organisé auu vernissage à l’Institut organisé àOp l’Institut travaux seront présentés au vern ssage organ sé àDe nst tut seront présentés organisé à11 l’Institut scho vHmaa te ook act ten voor het pub na de aa dbev ng en schetst hu ge kade Ve de wo dt Wanneer: van januari tot 11 februari kan behee worden gedaan voor de door de Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans m gl’année m Quand m D ec eu ou Wa ewww.educaid.be/nl/event/educaidbefinanc ë eten eeN pwegw ch ngen a vjete eHen g ng pWvereniging aa brede ndendie oeek a gen Is uw adres onjuist of bent dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Peter Goossens, Ben (bestuurs)lid een PNGO us d ntravaux o haardbeving www bverhuisd? oghgau nd pGelieve on us d2015 n oVoor pmeer www edu a De dnenact be en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les dde eOù eenvoud g30 effic ënt? workshop maakt wegw Wanneer: van 27 januari tot februari 2015 kan gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Bram Reekmans eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd concrete vragen. Waar? Georganiseerd door: informatie: m me adie édans enne o eWaar? onfian e bD en e Georganiseerd an om e internationale eg zich e wé inspant a eke aEd HONG Ropenhappen H 139 1000 Bde m worden gécoles six secondaires Bosco de Belgique francophone. Mee n Don opDon ma ediebpérégrinera op pGent. ng w om mjeen SEwegwijs ud omeer Gdans obo msecondaires Cège C m BTC CTB ReLexpos Ben (bestuurs)lid van eenWereldmeerdaagse vereniging zich inspant voor De jeje concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbedie eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt jeje17h30 wegwijs om logistieke redenen. Brussel. pérégr ensu te au ong 2015 es six écoles de Belgique francophone. pérégrinera ensuite, ensuite, tout tout au long au long de l’année 2015, 2015, dans les Bosco LL’exposition eEVandamme, anv er àles tee De wil kennis laten devierde maken leven aan 230.000 Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne (joie-confiance-bienveillance) telle était : Institut de27Liège, Rue rmatie: www.4depijler.be/kalender/event/ sixécoles écoles secondaires Don Bosco deBosco Belgique francophone. m ONG Où C nera Cl’année BTC Rede Mon 3 aa gngen gvorming Quan Don Bosco de Don Liège, Bosco le 30 de janvier Liège, àle Liège, 17h30. 30 janvier L’exposition àjanvier 17h30. Don Bosco de leDon 30 à L’exposition 17h30. Officiële opening: zondag 132(0)2 februari2015 vantout 13u-18u tiseerde kinderen. n Haïtianen. he financ ëm esalésienne behee an pcaractéristiques o eecannée enfinanc bean woo d : a2014 doo djanvier anua 29 novembe Ha aOù e Hoe oeCTB gan ee he behee an ejongeren n5la ainEduca ele de nDon ch ongen Ho een project het Zuiden? Dan iséBosco deze iets Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent six secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Guldendallaan 90, B-1150 Brussel / Telefoon: + 427 47 20 / e-mail: info@viadonbosco.org. Officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u iseerde kinderen. Mettre en photos les 3 de la pédagogie Quand : 30 à 17h30 m N m wo M 3 g g Quand 30 Mee n o www m& m Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid m g H 139 1000 B m on onfiée au é è e de 6e deg TQ de u Druk lay-out: GRAPHIUS, Gent Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t on openhappen ng Voo mee n o ma www a edb hebe be 10 ok obe Vo m ng financ een project inal het Zuiden? Dan iseen deze vorming iets voor als thema “Gender onder waaronder een qu z fi mvoorste en debat onde mee gekeken naa de ontw kke ng van het and en 30 anv officieel eng 2015 Eeen po op on qu me en en Où phoee Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk met Noord-Zuidproblematiek en wordt geopend verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 in het financiële beheer van je project en beantwoordt door: Educaid 2 mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège m g H 139 1000 B fi six écoles six écoles secondaires secondaires Don Don Bosco Bosco de Belgique de Belgique francophone. francophone. n het financ ë e beheer van e pro ect en beantwoordt a door Educa We Waar: Ruiterhal, Brasschaat r: 29 29 november 2014 30 oWat anv ezijn 2015 En po one me educa en Où pho o en admee g ng d pérégrinera ewww ch2014 n pan oon ootoutpérégrinera De de n elong na ona e wEduca d be con edans en hee€ ensuite, auensuite, long edetout l’année au 2015, de l’année les 2015, dans leste ensuite, audans long de l’année 2015, 83 eles conc e esalésienne agen Waa ? Gen Geo gan d doo Voo mee o ma ddee be eD59e jou. verplichtingen als Hoe moe ezijn boe houd ng e Reekmans utelle en hoe gan eeeje de efinanciële wan he amlokalen neme (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen était la Où : Institut de Liège, Rue des Wallons Waar: Ruiterhal, Brasschaat november gqu 1www 15 ffde msee fiLu n:nindredacteur: o gpérégrinera gtout pérégr nera ensu tout au ong de année 2015 dans es P ou dJAGER www informatie: gconcrete P uVandercruyssen, dGeorganiseerd nJORIS o www s x éco es seconda res Don Bosco Be g que francophone Saenn Où de Lpédagog ège Tou naenne M on aaan omp e verenig eu Voor meer www.4depijler.be/kalender/event/ je vragen. Waar? Gent. door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbeeDon a Bosco éLiège, jou. Wat je financiële als vereniging? plaatsvinden in de van Kilian DE – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric – Lay-out: Rédaction : Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Bieke Vandamme, Bram zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen slachtoffers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la : Institut Don Bosco de Rue des Wallons 59, 4000 P u d n o www g P u d n o www Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ m fi 6 g TQ g e end’infos pho o : http://www.jeunes-vo e 3 a a é L que deenLiège et de6e Tournai. Mission accomplie : con leurs Plus ndredacteur: JAGER – Don Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DEdoo WILDE, Eric – nc Lay-out: Oeunpun concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbepédagog eefebruar awMe égje enne Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik DeeMerodestraat Merodestraat 18,six Mechelen van 14uden tot 21u pérégr nera ensu au ong deDon année dans sixoécoles secondaires de Belgique Don Bosco francophone. de Belgique francophone. six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. deDe mKilian ng secondaires eDE ooécoles aBosco hema Gende enje onde wte ntout pde a JORIS ae Oo Wanneer van 27 anuar tot 11 2015 naa wat wo gedaan voo de aa dbev ng P VIA oen VSaint-Luc aande enDaux heg en 4de pes eën gende onde mission confiée élèves degré TQmeer des instituts Liège Hoe organiseer het financieel beheer m fit.a.v. 6 TQ ga je Oage wwo geLépvan m gW mdeeffic H Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ derik 18, Mechelen van 14u tot 21u FFSET, Oostakker dWaar? e2015 een oud De wo hopau maa e pwegw og edde edenen egje on éTen en ée naam au ede gan à nw ePinitia uw adres onjuist ofkan bent verhuisd? Gelieve dit te melden aan Bosco, Adressenadministratie, De Ben enom be een en detail/detail/483 Provincie Oost-Vlaanderen het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk Hoe je het financieel beheer van initiatief? inschrijvingen volgen. mission confiée aux élèves 6eGent degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, met Diten biedt een terugblik op hoeorganiseer Haïtiaanse FFSET, Oostakker Overeenkomstig de van 8 december die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd uw eadeevenement concrete Georganiseerd door Voor ngdd S WILDE, L aregelt, L Mm“Wereldmarkt” m uu m Maud SEGHERS – 1992, Eindredacteur: Kilian DE vragen JAGER –Bosco, Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE Eric – NLay-out: ssnfo: uw adres onjuist of bent uuHoofdredacteur: verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Adressenadministratie, t.a.v. Jan De D WHoud HJan Impression & Lay-out :wet GRAPHIUS, Gand a é een oHe uu onfian ean bmeer detail/detail/483 travaux seront présentés au vernissage organisé àJORIS l’Institut éco es seconda res Don Bosco de Be getde que francophone e 2015 Expos qu en os projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk Saint-Luc de Liège de ëTournai. Mission accomplie Plus d’infos :enne http://www.jeunes-vocations.catholiqu Sende Lee peno Lec: gleurs Tmoet Md m doo Phoe uenorganise deTn an o e w pnfo: ch ngen a e en g 30 ng anv p aa nden n on deprojectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf os axme en anpho BTC Agenda en de a oo Hoe je boekhouding er uit zien en http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Voo mee n o ma e www 4dep e be a M 3 n he financ e behee an en bean woo a Educa d Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Don Bo o de L ège e 30 an e à 17h30 Le po on Saint-Luc deafgelopen Liège etHoe Tournai. Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos :inzake http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. Tijdens demje2 2015 weken naast organisaties aankijken tegen de 5de jaar heropbouw een p zijn ogvan naantal he Zu den Dan s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone moet je boekhouding er zien en hoe organiseer want het deelnemers m g Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: Offic ë e open ng zondag 1 februar 13u-18u get aumat see de k nde en m N M 3 g g opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie onze AN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel on onfiée au é è e de 6e deg Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition pédagog sa és Brussel enne Broeck ensdb, Peter Guldendallaan B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +en 32(0)2 427 47 20 ersteunpunt of per die e-mail: 8e travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut g w gen efficiënt? AN HECKE, Leopold II-laan anua 2015 oinformatie: 11 ua 2015 9ede aseront embe 2014 Ha 5 Goossens, aa a e195, eB-1080 eenvoudig De workshop maakt weg Voor meer www.4depijler.be/kalender/event/ fi publiek behee an e naan aVIA e Don de n ch ngen27 o90, gen Houd de dag a de aebaardbeving nGoossens, edeagenda Prov nc eLeopold Oost-V aanderen het 4de pdeGen 483 travaux présentés au organisé à? l’Institut scholenactiviteiten ook na ena schetst huidige Verder wordt ekader. conc evernissage agen Waa gan du doo Voo nredenen. o ma nemactiviteiten a je e30voor ou het au ong de année 2015 daneje ep D Geo Bpé ég Lsee genwegwijs 17 Lconferent elieve ditte temelden melden Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan DeBroeck Broeck en Peter Leopold ou brede Wa nmee finan ee-g die eenvoudig en efficiënt? De maakt om logistieke okheeft Vo m eeoJan behee 25 novembe Educa de le con ejanvier en gWaa 1ww ffworkshop 30 VIA anvDon e 10 2015 Eobe po onbeperkt on detail/detail/483 qu ng mefinanc en pho aDe Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, II-laan 195,Bosco B-1080 Brussel nfo@viadonbosco.org. elieve dit aan Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. en Peter Goossens, Leopold Sa 17 n fifiLu de L30 ège ee de Tou gënae m M o pérégrinera ensuite, auelong l’année 2015, dans les Don de Liège, 30utout àD 17h30. L’exposition activiteiten. U toegangsen correctierecht van de door ons over bewaarde informatie. B L g 30 30 L w m w We e dmee daag e B a haa nfo@viadonbosco.org. 30 anv e 2015 E po on qu me en pho o a m 6 TQ beheer van je project enanbeantwoord Waar Ru terha Brasschaat Wanneer novembe 2014 per telefoon: 32 (0)2 427 4729 20of ofDaniëlla per e-mail: viadonbosco@skynet.be. Votre adresse est erronée ou avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements. Contactez VIA Maud –(0)2 Eindredacteur: Kilian DE JAGER Redactieraad: Maud Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Daniëlla Lay-out: entelefoon: enSEGHERS hoe gan ee e47 wan he aan a–vous dee neme moe oSEGHERS, 250 bepe wo den Don Bosco de Offi Liège, le 30 janvier àaande 17h30. L’exposition detail/detail/483 Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN Communication cer: ARBYN HAVUGIMANA Lay-out: Pierre waaronder een quiz, een filmvoorstelling een debat. ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van land en genHoe 2015 ehet e financiële onda Don BoBosco, ogan ophone Is e-mail: uw adres onjuist of bent u Etienne verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck Peter Goossens, Leopold Pécoles oin nc ehet Oo en en he 4de péPierre eoin eunpun eéBe enggque kr:kper ++o32 427 20 per viadonbosco@skynet.be. o con ee he finan eewwo m fi ealaDon TQ Oage Dvan mgen Hde het financiële beheer je project en beantwoordt door: pédagog eDaniëlla é Daniëlla enne Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, VANDERCRUYSSEN --Quand Communication Offi Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA ––Lay-out: Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN - Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA Lay-out: Pierre pérégrinera tout au–V–Lay-out: long l’année 2015, dans les auEtienne eWannee p6Educaid ée27gende au e n onde gde six secondaires Don Bosco Belgique francophone. e aen pho o HAVUGIMANA, e195, 3 B-1080 aGEERS a Etienne éBrussel. que aook pédagog e meer 11m e47 30 an ecer: àensuite, 17h30 w4dep w deer Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Vandercruyssen, Bi Daniëlla ARBYN VANDERCRUYSSEN - Communication Offi cer:ARBYN Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA Pierre pédagog eDaniëlla awMe é Oostakker enne Voor nformat e www be/ka ender/event/ ERE Druk: GEERS Rédaction: OFFSET, VANDEVIVERE –II-laan Imprimeur: OFFSET Sg L S L2015 gon Ten MReekmans Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN -?Communication Offi cer: Daniëlla HAVUGIMANA –viadonbosco@skynet.be. Lay-out: Pierre aud– hop SEGHERS – E ndredacteur K an DE AGER – Redact eraad Maud SEGHERS Katr en DE W LDE Er c OR – Lay-out Datde kan per telefoon: +gan 32 Daniëlla (0)2 427 20 of per e-mail: je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd d pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015 naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET D B B g wo maa e wegw om og e e edenen Waa B u e Geo see d Rédaction: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN Communication Offi cer: ARBYN HAVUGIMANA – Lay-out: Pierre S L e en LBruxelles. T Par Mboe m ewww.ed winformatie: Administration adresses, àaat l’att. de Broeck et Peter Goossens, Avenue du Val d’Or 90, Maud SEGHERS –gEindredacteur: Eindredacteur: Kilian DE JAGER Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS Lay-out: HoeOffi concrete vragen. Waar? Gent. door: VANDEVIVERE –Hoofdredacteur: GEERS OFFSET Voor mee nmRue oEdu ma www 4dep eeGeorganiseerd be ende Ben eDe be uu dMaud een ean en ng dJan hwéDe naopgenomen pan oo de nVoo eMaud ona eDon be on e en hee€ six écoles secondaires Bosco de Belgique francophone. r1992, 1992,die dieHde de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, uw naam ons VANDEVIVERE –F Imprimeur: GEERS OFFSET DB-1150 BGent Bg ges/documenten/ Meer nfo http //mund o–a–Provincie be/pub c/fi Waar ede kdes Me odest 18 Meche en 14u tot 21u Hoofdredacteur: –werd Kilian JAGER ––adressenRedactieraad: SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS Lay-out: open ng30gng Don Bo omoe deëmeer Leeège ehoud an gge1u à 1 D W m gOfficer: gvan me N –de mImprimeur: avan é de enne o8HeOFFSET onfian ean b SEGHERS en eBosco, eOFFSET, eenaam eOostakker a DE nDe upersoonlijke Don BoBE84 ojena de L ège dea de& Wa on 59 4000 Druk lay-out: GRAPHIUS, bescherming persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw opgenomen ininOù ons VANDEVIVERE Imprimeur: GEERS aad: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne -1992, Communication Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA - Lay-out: Overeenkomstig wet van die de bescherming van de levenssfeer regelt, werd uw naam sixadressenécoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Oost-Vlaanderen en het Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS Officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u getraumatiseerde kinderen. Wilt u ons steunen? VIA Reknr.: 435-8034101-59, IBAN: 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB. –DEVIVERE GEERS Oostakker aad: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN -1992, Communication Officer: ARBYN HAVUGIMANA -30 Lay-out: Druk & lay-out: Gent g pijlersteunpunt. g ën De wo Overeenkomstig de wet van 8VANDERCRUYSSEN december die de bescherming van levenssfeer regelt, werd uw M 3december gBd gLéopold 30 17 Editeur responsable: Albert VAN HECKE, Léopold 195, B-1080 Bruxelles w 4de p oDruk ec en bean woo dOFFSET a doo dDon alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U hee€ onbeperkt toegangsen correctiecorrectiePierre ––20 Druk: GEERS OFFSET, Oostakker ke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, II-laan 195, B-1080 Brussel de wet van 8sdb, december de bescherming vanpersoonlijke deGRAPHIUS, persoonlijke regelt, nwerd opgenomen in ons adressen- d e Waa Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIe195, B-1080 Bruxelles een oud Oost-Vlaanderen 4de conferentie-gender-onderwijs-d een p VANDEVIVERE oLeopold eOvereenkomstig nEduca he Zu den Dan de o m1992, ngDaniëlla edie oo ade hema Gende en pennaam a het enpijlersteunpunt. a naam deProvincie a levenssfeer de aonde 483w deta /deta /483 Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd IIIIQuand 195, B-1080 Bruxelles - Druk: GEERS OFFSET téléphone : +32(0)2 427 47 ou par mail :onbeperkt info@viadonbosco.org. R g en effi B Wannee mde uw lleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U hee€ toegangsen

Directeur

Je désire les remercier ainsi que vous pour cet engagement !

Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor de inzet!

2

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

M

Voorwoord

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bra Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent

Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aanpé VIA Don ffi 17 30 g ég ne a en u e ouBosco, au ong de anA

m 3 g Quand 30w Editeur responsable: Albert VAN HECKE,msdb, N BdgLéopold II 195, B-1080 Bruxelles

D B – Lay-out: LLay-out: g Pierre 30 17 30 L m on onfiée auvous éRédaction: èavez eBd de avez 6eDaniëlla éB-1080 TQ de n HAVUGIMANA, ut.a.v. L ège Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Léopold IIdeg 195, Bruxelles DEVIVERE Druk: GEERS OFFSET Votre adresse est erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leHAVUGIMANA Waar: Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 Rédaction: Daniëlla ARBYN ARBYN HAVUGIMANA, Etienne Etienne VANDERCRUYSSEN VANDERCRUYSSEN -nous Communication -puissions Communication Offi cer: Offi Daniëlla cer: ARBYN ARBYN –www.4depijler.be/kalender/event Votre adresse est erronée ou déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous vous envoyer le informatie. Voor meer We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. UTel hee€ toegangscorrectieofGeo bent-ugan verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Adressenadministratie, Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding van informatie inzake onze Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIcontacteer 195, B-1080 Bruxelles DleReda BenHAVUGIMANA 30finan 17 30WwLLDE Ee p O Hoo d195, eda M SEGHERS E59nd eda eu K onbeperkt DEDaniëlla AGER einformatie: aad SEGHERS KPierre DE fibestand. D B L gde Rnverspreiding W 4000 pro ectvoorste ng_zoe_v16-10-2014 Meer nfo http //www 4dep ecommuniquer be/ka ende /event/deta /eu m w L Mgpdf Voor informatie over legaten, etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org /Pierre 02/427 47 20. Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? nous communiquer les changements nécessaires afin que puissions vous envoyer ntnformatie. d doo Voo nuitgever: oBosco, ma eM www educa be eEindredacteur: en educa dbe opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor van informatie onze he behee Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold II-laan B-1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Votre adresse est erronée ouHAVUGIMANA, vous avez déménagé? Veuillez les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le ou Wa nmee finan ëna e HAVUGIMANA, enous pe-mail: h–VAN adinformatie. enOù en ng pàCommunication aa nden de oet aPeter en an BTC Agenda en de a–inzake oo Rédaction: Daniëlla Rédaction: ARBYN Daniëlla ARBYN Etienne HAVUGIMANA, VANDERCRUYSSEN Etienne VANDERCRUYSSEN -VIA Communication -BBCommunication Offi cer: ARBYN Offi cer: Daniëlla ARBYN –envoyer Lay-out: HAVUGIMANA –le Lay-out: Pierre Mee n oëee Don Waa Det M M Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRUYSSEN -Daniëlla cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA Lay-out: PierreEric JORIS Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –Leopold Kilian DE JAGER –Offi Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, gnous 1Veuillez m 15 Sos msee fiRoute Où Dg Ld gnB-1080 Rdeque 59 4000 “Faire àeadresse. la bonne adresse. Contactez Don Bosco, Comptabilité des adresses, àHAVUGIMANA l’att. de Jan De Broeck Peter Goossens, Bd Léopold g –é Lay-out: g mBo an “Faire Route Ensemble” àLavez laège bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, l’att. Jande De Broeck Goossens, Bd Léopold oneGelieve e onda o de2015 Be Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, II-laan 195, Votre adresse est erronée ouRédaction: vous déménagé? Veuillez les changements nécessaires afin nous puissions vous le Sa nEnsemble” Lu de eII-laan de Tou on angen omp esdb, eu us pW www eune oLéopold auw on aMeer ho que VANDEVIVERE VANDEVIVERE –Brussel Imprimeur: Imprimeur: GEERS GEERS OFFSET OFFSET recht van de door ons over ucommuniquer bewaarde 80 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +Ensemble” 32 (0)2 47 20 ofverhuisd? per viadonbosco@skynet.be. ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, 195, B-1080 PPMerodestraat VANDEV VERE D uk GEERS O SET Oadres info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Frederik De 18, Mechelen van 14u tot 21u “Faire Route Ensemble” à427 la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold “Faire Route àLeopold la bonne Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, àdes l’att. de JanhBrussel De et Peter Goossens, Bd Léopold Is onjuist of bent u verhuisd? dit te melden aa g g 2015 detail/detail/483 m fi 6 g TQ L g “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Wannee w w ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Redac e Lo e S assen F p Lammens E enne Van Is uw adres onjuist of bent u Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold VANDEVIVERE – Imprimeur: VANDEVIVERE GEERS – Imprimeur: OFFSET GEERS OFFSET VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker II 195, Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32 (0)2 427 20 ou mail: info@viadonbosco.org. Broeck Peter Guldendallaan 90, B-1150 Dat ook per telefoo heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over bewaarde informatie. IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +Goossens, 32 (0)2 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Route àdit la bonne adresse. Contactez Don Bosco, Comptabilité des adresses, l’att. Jan De Goossens, Bd Léopold Is uw adres onjuist of bent uDE verhuisd? te SEGHERS, melden aan kan VIA Adressenadmi Is uw bent uen verhuisd? Gelieve dit te melden Don Adressenadministratie, t.a.v. Jan Broeck enBrussel. Peter Goossens, Leopold eDon on Bosco, e De JORIS Waa ? Gen Maud SEGHERS –Bosco, Eindredacteur: Kilian JAGER –De Redactieraad: Katrien DE WILDE, Eric – gLay-out: 10 20 Mee nde o dag detail/detail/483 4de e“Faire con een en eof gende onde p47 onjuist of bent verhuisd? te melden aan VIA Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck endePeter Goossens, Hoe oadres gan ee he finan ee an einfo@viadonbosco.org. n par aaan e àVIA de nBroeck h etLeopold ngen o gen Houd aGelieve awww n dit eMaud agenda ueactiviteiten. tgever AU heeft bert VAN HECKE sdb d47w47behee aan 195 Brusse mueunpun fiGelieve 6onjuist gDon TQ Lpar ga W m Ocorrectierecht w g427 m w gB-1080 m m p HBruxelles. Bagen B g16 II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: +Leopo 32 (0)2 427 20-de ou par mail: ctiviteiten. U onbeperkt toegangsvan de door ons over uuPeter bewaarde informatie. IIB-1080 195, B-1080 Par téléphone: +Hoofdredacteur: 32 (0)2 427 20 ou mail: info@viadonbosco.org.

deta /578

II 195, B-1080Gelieve Bruxelles. Parmelden téléphone: +en 32Don 427e47 20 age ou par mail: info@viadonbosco.org. onjuist of bent u verhuisd? dit te aan Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Broeck en47 Peter Goossens, Leopold a dispositions auPar on195, p éB-1080 é(0)2 au nDat odécembre gan é àMeer n Jan uDe II-laan Brussel. kan ook perinfo@viadonbosco.org. telefoon: 427 20of ofper pere-mail: e-mail: viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ D 90, BinséB g Brussel. S ook Lper L etéléphone: g T M m P+VAN u32 d(0)2 n 427 ouw www II Suivant 195, B-1080 Bruxelles. +VIA 32de (0)2 427 47 20 ou par mail: Offi ëDat e op m DGoossens, les la loi du 8ook 1992 concernant la protection de la ovie privée, vos coordonnées sont Broeck en Peter Guldendallaan B-1150 II-laan B-1080 Brussel. Dat kan per telefoon: (0)2 47 20 viadonbosco@skynet.be. , B-1080 Brussel. Dat kan telefoon: +195, 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: info@viadonbosco.org. Pierre VANDEVIVERE –32 Druk: OFFSET, Oostakker uk & ay Bou GRAPH Gen Editeur responsable: responsable: Albert Albert VAN HECKE, Bd sdb, Léopold Bd Léopold IIGoossens, 195, B-1080 195, B-1080 Bruxelles Ve an woo dcoordonnées ke geve Ainsérées VAN HECKE L B-1150 195 1080 Bkan ook de wet 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd naam opgenomen in ons adressenB-1080 Brussel. Datresponsable: ook per +VAN 32 t (0)2 47 ofLéopold per e-mail: info@viadonbosco.org. Sende Lkan LEditeur g telefoon: Tmoe M427 m P uBruxelles n+HECKE, o www P US o per n Leopo e telefoon: Oo V d aande en he 42 4 T195, 2GEERS wen wEditeur Broeck Peter Guldendallaan 90, Brussel. Dat + en 32(0)2 Hoe elala boe ng eaan udécembre en en hoe odIIAlbert gan ee esdb, wan aan astrat dee neme moe 250 bepe wo en den Albert responsable: HECKE, Albert sdb, VAN Bd HECKE, IIà sdb, 195, Bd Léopold B-1080 Bruxelles Suivant les dispositions de loi du 820 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos sont dans notre fichier Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIde 195, B-1080 Bruxelles pbent e bevan averhu esd? en Verantwoordlijke uitgever: VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel uEditeur Ge eve dde den V17h30 AB-1080 Don Bosco Adressenadm nuIIcommuniquer ele droit tBruxelles adans vfichier aninsérées De Broeck Peter Goossens Suivant les dispositions de loi duconcernant 8edécembre 1992 concernant la protection de lahe vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier Don Bo overspreiding ège ehoud 30 an Le po on detail/578 les dispositions deL8te loime du 8lala décembre 1992 concernant la protection la vie privée, vos coordonnées sontcoordonnées insérées notre fichier gpour g8la w G m VA D A nous m vous vous Votre Votre adresse adresse est erronée est erronée ou vous ou vous avez déménagé? déménagé? Veuillez Veuillez nous nous communiquer les changements les changements nécessaires nécessaires afin afin nous que puissions puissions envoyer envoyer le D leB Suivant lesSuivant dispositions de la loi du décembre 1992 la1992, protection de lacommuniquer vieavez privée, vos coordonnées sont insérées dans notre WaaP R G Wannee mBque Partners: Suivant les dispositions de loi du 1992 concernant la protection de la vie privée, vos sont dans notre fichier uiken deze gegevens alleen voor de van informatie inzake onze activiteiten. U hee€ onbeperkt toegangsen correctied’adresses. Nous les utilisons uniquement publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement de consulter notre info@viadonbosco.org. Votre adresse est Votre erronée adresse ou vous est avez erronée déménagé? ou vous Veuillez avez déménagé? nous communiquer Veuillez nous les changements les nécessaires changements afin que nécessaires nous puissions afin que vous nous envoyer puissions le vous envoyer le Overeenkomstig de wet van 8 december die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressenVotre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier rées dans notre fichier d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold gen gdepublication mstig de wet d’adresses. van 8 december 1992, die de bescherming van persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressend’adresses. Nous leswguniquement utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre Voo mee n o ma e www 4dep d’adresses. Nous les utilisons pour8Route la publication d’informations relatives à opgenomen nos activités. Vous avez pleinement le droit de ? consulter notre Overeenkomstig de wet van december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressend e een oud effi ën De wo hop maa e wegw om og e e edenen Waa B u e Geo gan see d Hoo d eda eu M SEGHERS E nd eda eu K DE AGER Reda e aad M SEGHERS K info@viadonbosco.org. Nous les utilisons uniquement pour la d’informations relatives à nos activités. Vous avez le droit de consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde 195 B 1080 B D + 32 0 2 427 47 20 m @ Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel mstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam in ons adressend’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre “Faire “Faire Route Ensemble” Ensemble” à la bonne à la bonne adresse. adresse. Contactez Contactez VIA Don VIA Bosco, Don Bosco, Comptabilité Comptabilité des adresses, des adresses, à l’att. à de l’att. Jan de De Jan Broeck De Broeck et Peter et Peter Goossens, Goossens, Bd Léopold Bd Léopold R da on D RB N H UG M N ND RCRU N Wilt u ons steunen? over “Faire ud’adresses. bewaarde informatie. pé ég ne averspreiding en uWilt e30 ou ong de année 2015 dan eof fichier et d’y corriger vos coordonnées. russe Dat kan ook per te efoon +aupublication 0 2adresse. 427 47 20 per venen adonbosco@skynet be D Bles LEnsemble” g 17 30 L onze Route Ensemble” “Faire àvoor Route la bonne adresse. àEnsemble” la Contactez bonne adresse. VIA Don Contactez Bosco, Comptabilité VIA Don Bosco, des adresses, Comptabilité àe-ma l’att. des de adresses, Jan De Broeck àHAVUG l’att. et de Peter Jan De Goossens, Broeck et Bd Peter Léopold Goossens, Bd “Faire Route à32 la bonne Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, àofde l’att. de Jan Broeck etWaa Peter Goossens, Nous utilisons uniquement pour lainformatie d’informations relatives à 78, nos activités. Vous avez pleinement le droit consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding informatie inzake onze activiteiten. hee€ onbeperkt toegangsen correctie-N H - -Communication oD D Bd M Léopold MCommun Rédact on Dan ëvan a427 ARBYN MANA E VANDERCRUYSSEN cat on Officer II-laan B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 per e-mail: viadonbosco@skynet.be. u ons steunen? R Léopold D U M N ND U NMee C mmn eons gebruiken deze gegevens de van inzake activiteiten. U hee onbeperkt toegangscorrectiefichier et d’y vos coordonnées. fichier et d’y corriger vos coordonnées. Rédaction: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVU bestand. We gebruiken gegevens voor de verspreiding van informatie inzake UUDe hee€ onbeperkt toegangsen correctieWilt u ons steunen? Ponze VANDEV VERE Denne ukEtienne GEERS O Oad fichier d’y corriger vos coordonnées. D Betd’y Lpleinement gcorriger 30 17 30 L w195, m gpar walleen e gebruikenIIdeze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze U onbeperkt toegangscorrectieND R mp m Broeck Gde R Ou et d’y corriger vos adres onjuist of bent uou verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIAHAVUGIMANA, Don Bosco, t.a.v. De en Peter Goossens, Leopold sNDSET uwVANDERCRUYSSEN on oon hu sd? eve dH Rédaction: Daniëlla ARBYN VANDERCRUYSSEN -m Offi cer: – Lay-ou RAdressenadministratie, D Nes HCommunication U Jan Mucat Ns ND U N HAVUGIMANA Cëmm Offi IIcoordonnées. 195, IIdeze B-1080 195, B-1080 Bruxelles. Bruxelles. Par téléphone: Par téléphone: +dARBYN 32 +(0)2 32 (0)2 47 427 20 47 ou 20 par mail: par mail: info@viadonbosco.org. info@viadonbosco.org. aDaniëlla deve aARBYN 483 Rédact on Dan ëhee amail: HAVUG MANA Eactiviteiten. enne VANDERCRUYSSEN Commun Officer Dan aGe ARBYN ncoordonnées. finan ëe32 eDon behee an eIs puw ogalleen einformatie. en bean woo ainfo@viadonbosco.org. doo Edu a ou dARBYN fichier et corriger vos 195, Bruxelles. IIfichier 195, Par Bruxelles. + Par (0)2 427 47 +20 32 ou (0)2 par 427 mail: 47 info@viadonbosco.org. 20 ou par IItéléphone: 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +activiteiten. 32 (0)2 427 47 20 mail: info@viadonbosco.org. Vous avez le droit de consulter notre fichier et d’y corriger vos coordonnées. recht deVIA door ons over O ben Bosco e door ons over u B-1080 bewaarde VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET m ginformatie. gtéléphone: 2015 é B-1080 orecht ehe evan onda Don Bo obewaarde de Be que an ophone Maud SEGHERS – Eindredacteur: Rédaction: Daniëlla HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN Daniëlla ARBYN – Lay-out: Pierre Mee nviadonbosco@skynet.be. og-mCommunication wwwm Offi van de door ons over uubewaarde informatie. Don Bosco e door ons bewaarde informatie. VANDEVIVERE –VIA Imprimeur: GEERS OFFSET m g w 8 Don m 1992 g aHAVUGIMANA w w HAVUG m gKilian mDE ND m Hoofdredacteur: ODE cer: Bosco VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET II-laan 195, B-1080 Brussel. DatO kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: g e S assen g VIA 2015 Rédact on Dan ë a ARBYN HAVUG MANA E enne VANDERCRUYSSEN Commun cat on Officer Dan ë ARBYN MAN Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien Wannee 27 11 2015 w over Redac e uLo F p Lammens E enne Vande c uyssen B eke Vandamme B am Reekmans Sponsors: R D N H U M N ND U N C mm Offi D Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressenVANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Vereniging B en Pe e Goossens Gu denda aan 90 B 11 VERE – mpr GEERS OFFSET agen435-8034101-59 Waa ?VANDEV Gen voor GeoEthiek ganRedactieraad: see d Overeenkomstig doomeur Voo mee nwet o SEGHERS ma eVANDEVIVERE www edu aE dgeve be-1992, nCommunication e endie eduoeck aOfficer: dbe Partners: e on e DeReknr.: Reknr.: 435-8034101-59 Ve an woo d ke u A VAN HECKE L 195 B 1080 B Ed u pon ab N H C B B B B g W g g g g m U € g Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA Lay-out: de van 8 december de bescherming van de persoonlijke levenssfeer N H Partners: Hoofdredacteur Maud – ndredacteur K an DE AGER – Redact eraad Mau Pierre – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker les dispositions Suivant de les dispositions loi 8edécembre la loi 1992 du concernant décembre 1992 lang protection concernant de la la vie protection vos deverspreiding la coordonnées vie privée, vos sont coordonnées insérées dans sont notre insérées fichier dans notre fichier Suivant les dispositions de8We la loie du 8 décembre lade protection de lavan vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier Reknr.: 435-8034101-59 Suivant Suivant les dispositions les dispositions de la de loi1992 loi8concernant du décembre 8 privée, décembre 1992 1992 concernant concernant la protection la protection de la de viela privée, vie privée, vos vos coordonnées sont sont insérées insérées dans dans notre notre fichierfichier D O Partners: Partners: Editeur Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold 195, Bruxelles Dla B du Bde gbestand. gebruiken deze gegevens alleen voor informatie inzake onze activiteiten. UGcoordonnées hee€ onbeperkt toegangsen correctieOffi ë0341 open gladu 1VANDEVIVERE 2015 13 18 et van&Suivant 8 1992 dOo de bescherm van de persoon ke evenssfeer rege tND werd uw opgenomen nnaam ons adressenEditeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bdnaam Léopold II 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE –ng mpr meur GEERS OFFSET N HB-1080 Partners: Partners: mm wresponsable: mIInotre Vo A Dg Bopgenomen A m in ons m adressenin de Fondsenwerving D uk aydecember ou Nous GRAPH US Pierre - Druk: GEERS OFFSET mgebruiken mmgegeven west m IBAN: BE84 4358 0159 opgenomen in ons adressenbestand. We deze PPartners: od’adresses. n Gen eles V aande enHAVUG en he 4de ppour eu la eunpun on eavez en eVotre onde werronée de p0341 avous d’adresses. les d’adresses. utilisons Nous uniquement utilisons pour lad’adresses. publication pour d’informations la publication relatives d’informations àvan nos relatives Vous àpublication nos activités. pleinement Vous le avez droit pleinement derelatives consulter lepersoonlijke notre de consulter notre Nous lesuniquement utilisons uniquement d’informations relatives à gende nos activités. Vous avez pleinement le droit consulter nde o@v adonbosco Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIOfficer 195, B-1080 Bruxelles Overeenkomstig de wet 8activités. december 1992, die de bescherming van de levenssfeer regelt, werd uw d’adresses. Nous Nous les utilisons les utilisons uniquement uniquement pour pour la publication la d’informations d’informations relatives àavez nos àdroit activités. nos activités. Vous Vous avez avez pleinement pleinement le droit droit de consulter de consulter notre notre adresse ou avez déménagé? Veuillez communiquer les changements nécessaires afin que Redact eraad Dan ëIBAN: ARBYN MANA enne VANDERCRUYSSEN Commun cat on Dan ënous a32 ARBYN HAVUG MANA Lay-out BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0159 Verantwoordlijke uitgever: Albert sdb, Leopold Votre adresse est erronée vous déménagé? Veuillez nous communiquer les nécessaires queHECKE, nous puissions vous en mle mCnou recht van de door ons over bewaarde informatie. in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding PEpublication eresponsab eopgenomen VANDEV VERE Druk GEERS OFFSET Oostakke m0changements C afin D B@ mchangements Dmm m 195 Bou1080 B Dsteunen? +Leopold 2II-laan 427 47 20 mVAN Editeur responsable :ade Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde Voulez-vous nous soutenir? Waa R Bcoordonnées. enPartners: mgegevens Ronbeperkt da on DtoegangsRB Nde HcorrectieUG M N van Partners: Vte wdéménagé? N H Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, 195, B-1080 Brussel Votre adresse est– erronée ou vous avez Veuillez nous communiquer les nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leBdm fichier et d’y corriger fichier voseen et coordonnées. d’y corriger vos coordonnées. Wilt u ons fichier et d’y corriger vos coordonnées. Ed teur e A be t VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B-1080 B uxe es deze a voor verspre d ng van nformat e nzake onze act v ten U hee€ onbeperkt toegangsen correct e“Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, l’att. Jan Broeck bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U hee€ en Voulez-vous nous soutenir? “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan DeHà Broeck Peter Goossens, BIC: KREDBEBB m D fichier fichier et d’y et corriger d’y corriger vos vos coordonnées. R D N Um Metdit N ND Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve te De melden aan VP Wilt u ons steunen? Ed teur responsab e A be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B 1080 B uxe es Voulez-vous nous soutenir? Partners: Wilt u ons steunen? Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Voo mee n o ma e www 4dep e be a ende e en m @ activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de BIC: KREDBEBB Bdes Baan met E nd eda euP e K e VANDEV DE AGER Reda eBIC: aad M GEERS SEGHERSOFFSET K DE W LDE E OR Wilt S Lay ousteunen? KREDBEBB Voulez-vous nous soutenir? VERE Druk w G m D m D ND R mp m G R O “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold Voulez-vous nous soutenir? Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De B R D N H U M N ND U VIA Don Bosco u ons II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over u bewaarde inform m @ Voulez-vous nous soutenir? II 195, B-1080 Bruxelles. ParB téléphone: +B32uxe (0)2 427 47t.a.v. 20 ou par mail: ND info@viadonbosco.org. mDat mkan Otelefoon: Mee n o van de medoor m D M M Wilt udit ons steunen? II-laan 195, B-1080 Brussel. ooku per + 32 (0)2 recht ons over uWilt bewaarde informatie. Don Bosco IsAuw adres onjuist of bent uonée verhuisd? Gelieve teVIA melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Ed teur responsab be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 1080 es u ons steunen? Hoo d da M GH R E n4 VIA Don Bosco VIA Don Bosco Wilt u ons steunen? D m @ O sover SET O Vot e ad esse est e ou vous avez déménagé? Veu ez nous commun que es changements néc VIA Don Bosco II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. O m g w 8 m 1992 m g g w ND m47 m O viadonbosco@skynet.be. II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook perDtelefoon: + 32 (0)2 427 20 ofmperse-mail: Vo de adeesse es 195, eaan onée ou vous avez déménagé? Veu ez nous commun que es changemen nécessa es afin que VIA Don Bosco uw ad esEthiek on u s o nformat ben ve me II-laan den VA Don Bosco Ad essenadm n s a e a v Jan De u bewaarde VIA Don Bosco de a udeSponsors: a ehu 483sd? Ge eve VIAperDon Bosco Compte Bancaire: Pa ne s VIA Don Bosco B-1080 Brussel. Dat kan ook telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: info@viadonbosco.org. R N H U M N ND U N C mm Ove eenkoms g de we van 8 decembe 1992 d e Vereniging voor VIA Don Bosco ANDab Dinsérées uN H G Cdans R U O VIA Don Bosco Compte Bancaire: m NRque g435-8034101-59 16ou 10vous 2014VIAavez no www Don Bosco Partners: Compte Bancaire: Ed u pon Partners: Partners:Partners: VoVereniging W g g g g m Verantwoord ke u tgever A be t VAN HECKE sdb Leopo d aan 195 B-1080 B usse Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont notr m e ad esse es e onée déménagé? Veu ez nous commun que es changemen s nécessa es afin nous pu ss VIA Don Bosco H Reknr.: 435-8034101-59 Reknr.: Suivant les dispositions deCompte la1992 loi du 8 décembre 1992 concernant la deté vie vos coordonnées sontm voor Ethiek Nab mcoordonnées mDe D de la Bancaire: Overeenkomstig de wet van 8lam 1992, die de 435-8034101-59 Bancaire: Fa eEnsemb Rousdb e Ensemb epeàles ad’adresses. bonne esse VpeAND Don Bosco Comptab des ad esses àBwerd att Partners: Partners: Fa e Rou e kan àReknr.: aook bonne ad esse Con VmContactez A Don Comp des esses àdecember aprivée, de an oeck Reknr.: 435-8034101-59 Reknr.: 435-8034101-59 Oac w m mOprotection wbeschermin Suivant de la loi du0ez 82B décembre concernant la protection vie privée, vos insérées dans notre fichier Né N sont H Vereniging voor enVerantwoord PeL e Goossens Gu aan BEthiek 1150 Beusse Da edispositions eCompte oon + 32 427 47 20Bosco o e ma 435-8034101-59 Compte mm nBdeoeck Fondsenwerving Nous les utilisons uniquement pour la d’informations relatives àad nos activités. Vous avez pleinement le droit de VAN HECKE 195 Bke 1080 Btgever Reknr.: 435-8034101-59 N m m Verantwoordlijke uitgever: Albert Hecke, Maaltemeers 78, 90n 435-8034101-59 udenda A90 be VAN HECKE Leopo dpour 195 Bad 1080 usse Overeenkomstig de wet van 8Bancaire: december 1992, die bestand. dewerd bescherming van deessenbes persoonlijke levenssfeer regelt, m wpublication mregelt, 435-8034101-59 W on eunen opgenomen nWe ons ad and We geb uwconsult ken Association Overeenkomstig de wet van 8Con december 1992, die bescherming van deComp persoonlijke uw naam ons adressend’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nos activités. Vous avez pleinemen gebruiken deze alleen voor verspreidin Reknr.: 435-8034101-59 435-8034101-59 d’adresses. Nous les uniquement pour la publication d’informations relatives à 78, nos activités. Vous avez le droit degconsulter W mmin U  Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde IBAN: 4358 0341 0159 V woo dB uessenadm AUnotre An IBAN: 0341 0159 Fa Rou e Ensemb e à4358 aB-1080 ad esse ez Vcorriger Ade Don Bosco ab é0341 des esses àV opgenomen auVan de an De oeck evde Pe euw deeFondsenwerving Fondsenwerving IBAN: BE84 4358 0159 m m Association pour sBPbonne uw es on staan ofac bent uIBAN: ve hu sd? Ge eve dlevenssfeer tonze te me den aan A Don Bosco Ad 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? fichier et d’y vos coordonnées. m C Association pour DG bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. hee€ Gn o@v adonbosco m VKwaliteit: A Dg B A DB BE84 B195 Gad Ldeze BE84 4358 0341 0159 ininm de 195 1080 uxe es Pa éu éphone +utilisons 32 0 2BE84 427 47 20 ou pa ma nad o@v adonbosco oowuan ggegevens IBAN: BE84 0341 0159 Partners: 435-8034101-59 bestand. We gebruiken gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake activiteiten. U hee onbeperkt toegangsen correctieB uxe es Pa té éphone + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma nfo@v adonbosco o g IBAN: BE84 4358 0341 0159 V4358 w Nons H IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 fichier et d’y corriger vos coordonnées. Association pour recht van de door over bewaarde informatie. une Ethique dans o V A Do Bo Voulez-vous nous Voulez-vous soutenir? nous soutenir? fichier et d’y corriger vos coordonnées. Voulez-vous nous soutenir? w m Vereniging voor Ethiek sPartenaires uw ad es on u s o ben u ve hu sd? Ge eve d e me den aan V A Don Bosco Ad essenadm n s a e a v an De B oeck en Pe e Goossens Leopo dec m D G Association pour Voulez-vous nous soutenir? : IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 BIC: KREDBEBB ac v 0159 e+ en U0Voulez-vous hee onbepe kBsoutenir? oegangs en co une Ethique dans B nous BIC: KREDBEBB Vereniging voor Ethiek recht van dekan door ons over uLa bewaarde informatie. BIC: KREDBEBB IBAN: BE84 4358 0341 VIA Don Bosco Association pour une Ethique dans recht van de door ons over ua bewaarde informatie. + 32 0 2 427 47 20 m RB 195 @ w G427 m D e-ma m V g g oo E B B uxe Pa é éphone + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco o g BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB R da on D N H UG M1080 N NDesRCRU N Comm n on Offi D RB N H UG M N o Voulez-vous nous soutenir? aan 195 B-1080 B usse Dat ook pe te efoon 32 2 47 20 of pe v ado BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB IBAN: BE84 4358 0341 0159 m unemm Ethiqueladans BIC: KREDBEBB Récolte deFonds Fonds BIC: KREDBEBB B B D m R 195 B D 1080 B N Husse U M N ND U Nvoor C Offi D427 N dans HKREDBEBB U Don M NBosco in de Fondsenwerving Vereniging Ethiek VIA VIA Don Bosco VIA Don Bosco Pa R 435 8034101 59 une Ethique BIC: KREDBEBB D la Récolte de Wilt u ons steunen? aan Da kan ook pe e e oon + 32 0 2 47 20 o pe e ma n o@v adonbosco o g ND Nm mp Bosco Récolte deFonds Fonds BIC:KREDBEBB KREDBEBB R DND HR U M Nm OG R ND Oin de U Fondsenwerving N C mm lalaRécolte Offide D H Partners: U Mdans NPa uneN Ethique 435-8034101-59 Pa VIA Don Fo GH w n Reknr.: g DBIC: nePa m VIA VIA Bosco Don Bosco ms d mda GHg R Einndde da AG RdeRPartners: dalaoRécolte aad8de M RseK 1992 W Bancaire: DCompte OR Sponsors: Compte Bancaire: Compte Bancaire: Fondsenwerving BAN BE84 0341 0159 Suwvan esvant spos ons du décemb conce nan aLa pPaooune ec onDon de v Ne Op4358 vée vos coo données Fonds Sponsors: 1992 gm m Hoo w mduPartners: gK mDd ND O u M VIA Bosco Su spos tMadécemb ons de aPartners: o Partners: duconce 8 décemb e435-8034101-59 1992 conce nant amke pauotect on de me p vée mm amvw m vo Sponsors: Partners: la de Fonds s: IBAN: BE84 0341 0159 N HSponsors: M we N Sponsors: U C GmmR dOe de Offi D es Nvan H Ude N Récolte gmUde 8 ND decembe besche maBg ng pe soon ke evenss eenan egea4358 we d Don uw naam Reknr.: 435-8034101-59 O m wwoo N Adonnées m nsé AND R DNu1992 Compte Compte Bancaire: Bancaire: Sponsors: :OveDeenkoms Vereniging voor Ethiek N m m spos ons de o du 8 e 1992 p o ec on de a v e p vée vos coo son ée Ve an d geve be Van Hecke Partners: Ed u van ab Su Cd d B€ O B sons 435-8034101-59 435-8034101-59 mpon U g W u on eunen B C KREDBEBB N H van N Hes Voulez-vous sou W ad esses Nous es u un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves à nos ac v és Vous avez pnous eMaa nem NDSponsors: D O g Sponsors: Ove eenkomst g de wet van 8 decembe 1992 d de besche m ng van de pe soon ke evenssf We 435-8034101-59 m Partners: Wilt u on Reknr.: BIC: KREDBEBB NH Sponsors: Association pour Association pour Association pour Ove eenkoms g de we van 8 decembe 1992 d e de besche m ng van de pe soon ke evenss ee ege we d uw naam opgenomen n ons ad essen Voulez-vous nous soutenir? d ad esses Nous es ut sons un quement pou a pub cat on d nfo mat ons e at ves à nos act v tés m mm m Sponsors: m mm m m 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 opgenomen n ons ad essenbes and geb u ken deze a een voopou de ve sp eca d ng van no oBE84 ma eBE84 nzake onze IBAN: BE84 IBAN: 0159 4358 0341 IBAN: 0341 in dem Fondsenwerving Don oBoscow e Voul V AupDo Bo w435-8034101-59 m0159 d adWe Nous uDymgegevens sons un quemen a pub on4358 dAssociation n0341 ma ons e 4358 a0159 ves à 0159 nos ac v és Vous avez eVIAnemen d WoB Wilt u ons steunen? V man woo gesses v Afich AN e HesCK Bdonnées Wilt ons steunen? Sponso s uBDune e d co ge coo VIA Don m d m uSponsors: C Dmm Bbestand CEthique mvosWe DGgegevens B G geen Bvoo BE84 IBAN: 4358 0341 0159 VIA Don Bosco V g oo E Association pour pour une dans une Ethique dans Ethique dans geb ken deze a de ve sp e d ng van nfo mat e nzake onze N H VIA and mWe geb deze een voo de dD ng van nmdonnées oG BIC: maKREDBEBB e nnzake acKREDBEBB v e en U hee k4358 oegangs en ec e59 D Compte Bancaire: BIC: KREDBEBB IBAN:onbepe IBAN: BE84 4358 0341 0341 0159 D dco fichmvos em van et dde yvedoo co ge vos coo Don Bosco w ukBken Gamge A sp D @e B A B onze G PaVIA BE84 R0159 435co 8034101 BIC: KREDBEBB @ ac v e enbes U hee oegangs ons ove u bewaa de oDma e BIC: VIA DonBancaire: Bosco Vereniging Ethiek B m m fich egegevens een y coec coo données 15 Compte G onbepe D m e ech D Récolte G Récolte Pa n gKREDBEBB Pa Reknr.: 43 BIC: wmat Pa435-8034101-59 ne voor la Fonds la de Fonds la Récolte de u Fonds 15 une Vereniging Ethique uneFoEthique dans dans voor Ethiek 435-8034101-59 Comp D m dem @ @bewaa Reknr.: vande de doo mons ove15 de nfo e BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB ech vanNetwerk: de doo onsB ove Bu bewaa n o @ma eecht BAN BE84 4358 0341 01B D Reknr.: 435-8034101-59 in de Fondsenwerving 435-8034101-59 Association pour m 4358 0341 inladeRécolte Fondsenwerving IBAN: BE8 Sponsors: Sponsors: Sponsors: 435-8 IBAN: BE84 Pa 4358ne 0341 0159 IBAN: BE84 la Récolte de Fonds de Fonds Partners m Association pour Sponsors: B C KREDBEBB m

info@viadonbosco.org.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijk opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de vers activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bew Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Wi t u onsHecke, steunen?Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

V A Don Bosco n g ng voor Eth ek N O IBAN: BE844358 43580341 0341 0159 B IBAN: 0159 une Ethique dans Vereniging voor Ethiek m m w m mm w m mm w mw m m Association pourBE84 m an wwoo d m wm mReknr m Partners BIC: KREDBEBB IBAN wBIC: KREDBEBB une Ethique dans BIC: KRED N u geve N A m m m 435-8034101-59 Ve ke be Van Hecke Maa emee s 78 9052 Zw naa de on m eunen Sponsors: KREDBEBB BIC:dans KREDBEBB la Récolte de Fonds W W uSponsors: m € Sponsors : in de Fondsenwerving U  une Ethique Sponso sU Partners Partners la Récolte de Fonds eW Fondsenwerv ng Spo o 15 BIC: K Partners Sponsors: m 15 V A Do Bo o w w m Sponsors: Sponsors: Spo o 15 Spon o la Récolte de Fonds 15 BAN BE84 4358150341Sponsors: 0159 15 Sponsors: Sponsors: 15 13/08/14 09:17 Spon o VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 8034101 59 Pa R 435 15 Partners 15 w Sponsors: Sponsors: Pa g Pa ne 13/08/14 09:17 V 15 13/08/14 09:17 Partners: 15 BAN BE84 4358 0341 0159 B C KREDBEBB Pa ne Vou ez-vou V Partners

B C KREDBEBB

5.indd .indd 22

D

VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15

Spo

o

W t u ons steunen?

W

VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 DB Mag FRE n°4-14.indd 15 DB Mag FRE n°4-14.indd 15

w

VDB Mag SOW n°3-14.indd 15

Spon o

Spo o FRE Mag FRE n°4-14.indd VDB Mag 15 n°4-14.indd 15 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15

w

D M

B

B NB B DBABB OW

R

V W t u ons steunen? V Vou e vou nou ou en 15 V A Don Bos Spo o W D u on Deunen 13/11/14 16:37 Spon o V A DonA DBosco 13/11/14 16:37 Spo o Spon16:37 o 13/11/14 B 13/11/14 C V A Don Bosco 16:3715 AmD B m Rekn 435 8034101 15 15 Spon o 59 Sponsors C m B Comp e Ban 13/08/14 09:17 R 2/09/16 13/08/14 09:1714:29 13/08/14 09:17 4 Rekn N BAN BE84 2/09/16 14:29 4358 0341 0159 13/11/14 16:37 435-8034101-59 13/11/14 16:37 BAN N B 435 803410 15 Assoc a on pou 15 15 DC KREDBEBB BAN B B D B C KR DB BB BAN BE84 4358 0341 0159 B Assoc a on pou B C KR DB BB BAN BE84 une E h que dans 13/08/14 09:17

Ve en g ng voo Eth ek n de Fondsenwe v ng

Ve en g ng voo E h ek

W t u ons V A Don Bo Rekn 435 BAN Assoc at on pouBE84

B C KREDBEBB une E h13/11/14 que 16:37 dans 13/11/14 16:37

13/11/14 16:37

B B C KREDBE


Supervrijwilliger Frits vertrekt op zijn laatste sponsortocht Veel organisaties kunnen er enkel van dromen, maar wij hebben er eentje in ons midden: een supervrijwilliger! Na 25 jaar belangeloze inzet voor VIA Don Bosco onderneemt Frits Vandecasteele deze zomer zijn allerlaatste sponsortocht. Een diepe buiging voor een grote meneer! Een kwarteeuw geleden ging Frits, na een mooie carrière in het onderwijs, op pensioen. Sinds die dag vormden de jaarlijkse sponsortochten ten voordele van beroepsonderwijs voor jongeren in Azië en Afrika een belangrijke leidraad in zijn leven. “Onder speciale voorwaarden konden leerkrachten destijds vanaf 55 jaar op rust gaan”, aldus Frits (80). “Van deze maatregel maakte ik gebruik om een oude belofte waar te maken: te voet van Oostende naar Lourdes stappen”.

En zo geschiedde. 25 jaar lang ondernam Frits jaarlijks een sponsortocht en bezocht hij vele programma’s van VIA Don Bosco in Afrika en Azië. Aanvankelijk verliepen

Nu 25 jaar later zet pelgrim Frits er definitief een punt achter. “Om de cirkel rond te maken, trek ik binnenkort opnieuw naar Lourdes. Dat was ook de bestemming van mijn eerste tocht. Het is een manier om dankjewel te zeggen voor de afgelopen tochten”. En dankjewel, dat is wat wij ook graag willen zeggen aan Frits. DANKJEWEL voor jouw inzet, jouw tomeloze energie en vooral voor jouw hart voor jongeren, overal ter wereld! We wensen je veel succes en voldoening voor de laatste sponsortocht! // Bram REEKMANS

“Voor deze allerlaatste sponsortocht vraag ik steun voor de toegang van meisjes tot beroepsonderwijs in Benin (Afrika). De beroepsscholen geven kwaliteitsvol onderwijs aan kwetsbare jongeren en begeleiden hen naar de wereld van het werk. De Don Bosco scholen in Benin willen met het project nieuwe kansen geven aan meisjes.” Frits steunen kan op BE84 4358 0341 0159 KREDBEBB van VIA Don Bosco, Guldendallaan 90 - 1150 Brussel met vermelding ‘FRITS 25’. Fiscaal attest vanaf 40 EUR.

OPROEP: Wil jij ook je steentje bijdragen en een actie opzetten voor VIA Don Bosco? Ga naar www.viadonbosco.org/nl/support/zet-een-actie-op of neem vrijblijvend contact op met communicatie@viadonbosco.org.

3 Thema // Supervrijwilliger Frits

Met zijn eerste sponsortocht in 1993 zamelde Frits een mooie som in voor het boren van een waterput in een beroepsschool van Don Bosco in Iringa (Tanzania), die hij vervolgens ook met eigen ogen ging bezichtigen. “Ik wou de vele sponsors recht in de ogen kijken en bracht met eigen middelen een bezoek aan de waterbron en de school. Ik kwam er in contact met straatjongeren en ervoer ter plaatse de inspanningen van de salesianen en de zusters van Don Bosco. Dit was de start en mijn motivatie om mij gedurende de volgende jaren vol enthousiasme in te zetten”.

zijn tochten te voet, maar later ook met een solex of een bromfiets. Hij trok naar Turijn, Rome, Fatima, Santiago de Compostella, … Telkens een waar avontuur. Doorheen die jaren creëerde hij een heel netwerk aan sponsors om de projecten te steunen en werkte hij nauw samen met de animatiecel Oostende waarop hij altijd kon rekenen.


4 Internationale Samenwerking // El Salvador

El Salvador: onderwijs als alternatief voor bendes en geweld Wie kan El Salvador aanduiden op een blinde kaart? Als je het antwoord schuldig moet blijven, ben je zeker niet alleen. El Salvador is een relatief onbekend land dat weinig aandacht krijgt in de pers. Nochtans valt er over het land wel één en ander te vertellen. We hadden een fijn gesprek met Tine Limet, die bij VIA Don Bosco het programma in El Salvador opvolgt. Ze vertelt met passie over de moeilijke context van geweld en bendes en het antwoord dat de beroepsscholen van Don Bosco daarop bieden. VIA Don Bosco werkt in El Salvador rond beroepsonderwijs en tewerkstelling. Waarom is dat zo belangrijk? En is dat niet de taak van de overheid in een toch relatief welstellend land? Veel jongeren in El Salvador werken in de informele sector, met een wispelturig loon, zonder contract en zonder sociale zekerheid. Deze jongeren hebben nood aan een degelijke beroepsopleiding die hen de mogelijkheid geeft om een waardige job te vinden. Vanuit de overheid is er een groot tekort aan investering in technisch- en beroepsonderwijs. Daardoor is er een gebrek aan kwaliteit, zijn er onvoldoende geschoolde leerkrachten, en zijn opleidingen niet aangepast aan de noden van de arbeidsmarkt. Een ander probleem is dat leerlingen de schoolbanken vaak vroegtijdig verlaten. De scholen die wij ondersteunen, besteden veel aandacht aan dit probleem.

Welke jongeren behoren tot de doelgroep van de beroepsscholen? Het zijn jongeren die meestal maar één of geen ouders hebben. In El Salvador is er een groot probleem van migratie naar de Verenigde Staten, waardoor families helemaal uit mekaar vallen. Daardoor hebben jongeren vaak een erg woelige familieachtergrond. Dit gaat gepaard met het probleem van de mara’s, gewelddadige bendes die jongeren lokken. Ze spelen in op hun kwetsbaarheid en bieden hen de zogezegde “familie” die ze missen in hun leven. Ook lokken ze de vele werkloze jongeren met een gsm, een computer of geld om hun gezin te onderhouden. Dat werkt als een magneet. In El Salvador zwaaien twee grote mara’s de plak: MS 13 en Calle 18. Ze bestaan ook in Honduras en Guatemala


en vinden hun oorsprong in de Verenigde Staten. Bijna elke buurt is in handen van één van beide bendes. Hun inkomsten halen ze vooral uit het afpersen van kleine en grote bedrijven. Hiervoor worden kinderen en jongeren ingezet.

Ik las de volgende uitspraak over El Salvador: “Being young is a crime”. Wat wordt hiermee bedoeld? De mara’s maken gebruik van jongeren, en soms zelfs jonge kinderen die mensen afpersen, bedreigen en bestelen. Daardoor bestaat er een soort angst en een enorm vooroordeel ten opzichte van jongeren in El Salvador. Mensen denken al snel dat ze tot een bende behoren. Jongeren worden onmiddellijk geassocieerd met die negatieve achtergrond en vinden daardoor vaak geen werk. Puur omdat ze jong zijn, worden ze bijna per definitie aanschouwd als criminelen. Ik kan mij voorstellen dat dit een enorme druk legt op families? Ja, zeker. Ik herinner mij een bezoek aan de familie van één van de leerlingen. De alleenstaande moeder is tijdens het bezoek beginnen wenen omdat ze met een voortdurende schrik leeft dat haar zoon de foute weg zal inslaan en in een mara zal terechtkomen. Ze was enorm blij dat hij een beroepsopleiding kan volgen en dat hij wordt opgevolgd door de sociaal assistent en de leerkrachten. De familieband die in de scholen wordt gecreëerd is enorm belangrijk.

Het programma van VIA Don Bosco in El Salvador wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van Wereld Missie Hulp: een christelijke vzw die via ontwikkelingsprojecten de leefomstandigheden van mensen verbetert. Meer info hierover in een volgend nummer. www.wereldmissiehulp.be

5 Internationale Samenwerking // El Salvador

Waarom werk je graag als programmabeheerder voor El Salvador? El Salvador is binnen de regio een relatief welvarend land. Maar wat niet veel mensen weten, is dat er ongeveer 400 mensen per maand vermoord worden. In een Zijn er in onze scholen dergelijke gewelddadige jongeren die in een mara omgeving, is het echt zitten? belangrijk dat de jeugd Er zijn een aantal leerer geholpen wordt en dat lingen die in een mara Tine Limet tussen leerlingen van een beroepsschool in El Salvador. dit goed aangepakt wordt. zitten en toch naar school Gewoon geld sturen naar gaan. Leerkrachten en sociaal assistenten proberen de scholen is niet voldoende. Het gaat vooral over zoveel mogelijk met hen te praten en op hen in te de vraag hoe we het onderwijs kunnen afstemmen op spelen. Maar dat is enorm moeilijk. Daarom zetten de de preventie van geweld, om jongeren een kans te scholen in op preventie. Ze proberen de jongeren zo geven om dat geweld te ontvluchten en een toekomst goed mogelijk te begeleiden en hen kansen te geven, uit te bouwen in zo’n moeilijke context. Ik vind het zo zodat ze niet worden aangetrokken tot de bendes. belangrijk dat ik daaraan kan bijdragen en dat motiveert mij. // Helaas ondervinden ook leerlingen die niet tot een bende behoren hinder van de mara’s. Twee van onze Bram REEKMANS scholen bevinden zich namelijk midden in maragebied. Veel van onze leerlingen moeten op hun weg naar school door twee gebieden van twee verschillend bendes. In elk gebied zijn er zogenaamde ‘spotters’ die vragen van waar je komt en waar je naartoe gaat. Als je uit een gebied komt van een andere bende, mag je simpelweg niet door of word je bedreigd. Daardoor geraken leerlingen soms niet op school of moeten ze een grote omweg maken.


Benin - Move with Africa: voor een andere samenleving Hoe kunnen we van onze jongeren echte wereldburgers maken ? Het is een vraag die veel leerkrachten bezighoudt. We mochten op de koffie bij een leerkracht met een plan, en dat plan heet D-Clik. Jérôme Merckx vertelt ons over zijn visie op wereldburgerschapseducatie op school. In het kader van het project D-Clik neemt de school van Jérôme deel aan ‘Move with Africa’, een project rond wereldburgerschapseducatie van de krant La Libre in partnerschap met acht Belgische ngo’s. Elke ngo organiseert voor een groep leerlingen en leerkrachten thematische workshops en workshops rond zelfontwikkeling, als voorbereiding op een interculturele uitwisselingsreis in een Afrikaans land.

6

Kan je ons vertellen wat het project D-Clik inhoudt? In februari 2017 hebben we met vier leerkrachten dit project op school gelanceerd. Het doel was om maatschappelijke problemen rond vooroordelen, stereotypen en discriminatie te behandelen. Tijdens een infosessie hebben we aan de leerlingen uitgelegd dat er thematische workshops zouden komen en misschien een uitwisselingsreis. Vervolgens hebben we een 15-tal leerlingen geselecteerd.

Samen met VIA Don Bosco hebben we workshops georganiseerd over migratie en vluchtelingen, mediawijsheid, en gelijkheid tussen man en vrouw. Dit resulteerde in enkele korte video’s om de andere leerlingen te sensibiliseren over deze thema’s. In november heeft de D-Clik-groep samen met de delegatie van leerlingen een burgerschapsweek georganiseerd. Tijdens deze week werd met alle klassen dieper ingegaan op deze onderwerpen via workshops, getuigenissen, een toneelstuk, …

Wereldburgerschapseducatie // Benin - Move with Africa

Waarom besloten jullie om deel te nemen aan Move with Africa? ‘Move with Africa’ past perfect binnen het D-Clikproject vanwege de meer globale benadering van de rol die jongeren kunnen spelen om de samenleving te veranderen. De selectie voor een project dat uitmondt in een interculturele reis, hield de leerlingen gemotiveerd. De workshops op woensdagnamiddag, het voorbereidingsweekend en de fondsenwerving vroegen een grote betrokkenheid van de leerlingen. Maar de voldoening om naar Benin te gaan en daar andere jongeren te ontmoeten zal des te groter zijn. Hoe verloopt de samenwerking met VIA Don Bosco? Ik moet zeggen dat de samenwerking uitzonderlijk goed verloopt! Ik volg volledig de pedagogische visie die gebaseerd is op de voorkennis van de leerlingen. De workshops van VIA Don Bosco geven hen veel ruimte om zichzelf uit te drukken, om te leren via spel, en zich het project eigen te maken. We tonen ons vertrouwen in de leerlingen door hen verantwoordelijkheid te geven, wat ze niet gewend zijn. Dat is heel vormend.

Jérôme Merckx is een leerkracht die deelneemt aan Move with Africa School: Saint-Vincent de Paul (Brussel, Vorst) Anciënniteit: 2,5 jaar Onderwijsvorm: 3de graad TSO en BSO Vakken: Wiskunde – verkoop en marketing – professionele communicatie – sociale en economische vorming


De leerlingen en een leerkracht tijdens een voorbereidende activiteit.

Bedankt Jérôme!

Christopher EL KHAZEN Leerlingen in Benin tijdens een vorige editie van Move with Africa.

Word je reeds verandering gewaar bij de leerlingen? De meesten onder hen hebben zichzelf opengesteld en nemen nu eerder een bevragende houding aan dan een beoordelende houding. Ze hebben bijvoorbeeld hun mening bijgesteld over migranten, onze samenleving en de grote rol die de media hebben gespeeld in het ontstaan van bepaalde vooroordelen. Aanvankelijk stonden de leerlingen eerder afwijzend tegenover migranten, uit schrik dat ze onze jobs zouden inpikken. Nu weten ze dat afwijzing geen redelijk antwoord is, ook al beseffen ze dat er geen kant-en-klare oplossingen zijn. De reis kan ervoor zorgen dat ze meer interesse krijgen voor de oorzaken van economische ongelijkheid die mensen ertoe bewegen om hun land te verlaten in de hoop op een betere toekomst.

De groep, bestaande uit 12 leerlingen en 4 leerkrachten gaat naar Benin van 1 tot 13 april 2018. Volg hen op onze Facebook-pagina en op hun blog: http://d-clikisvaubenin.blogs.lalibre.be/

7 Wereldburgerschapseducatie // Benin - Move with Africa

Is het nodig om naar een ontwikkelingsland te gaan om leerlingen te sensibiliseren en te mobiliseren? Er zijn 36 verschillende manieren om aan wereldburgerschapseducatie te doen, en er is niet één beter dan een ander. Het voordeel van een reis, wanneer het goed omkaderd wordt, is dat het makkelijker is om kennis, vaardigheden en houdingen te combineren. Maar voor mij is één jaar te kort. In dat opzicht vind ik het project ‘Youth for Change’ van VIA Don Bosco ook zeer interessant. Wat zet je ertoe aan om aan werelburgerschapseducatie te doen? Dat komt niet enkel van mij, maar van de leerlingen. Tijdens de les stellen ze enorm veel vragen over de samenleving, en we praten erover. Plaats laten voor debat is eigenlijk al wereldburgerschapseducatie. Maar om langdurigere effecten te hebben, is het natuurlijk beter om bepaalde tools te hebben, om zich te informeren over het onderwerp, en om een kader te creëren dat voldoende aansluit bij de leerstof. //


Dit nummer uitgelezen? Geef het dan graag door aan een familielid, vriend(in), buur of collega. Hartelijk dank!

OP DE AGENDA 2018 23 maart

Educaid : Girls Empowerment TVET seminar Brussel www.educaid.be/nl/event/lunch-tvet-gender

16 – 27 april

Klasreis Youth for Change Tanzania www.viadonbosco.org/nl/educatie/youth-4-change

8 – 14 april

Roots van Don Bosco reis - Jongeren 16-25 jaar Turijn - Italië www.jeugddienstdonbosco.be/kalender

17 april

Inspiratiedag Kleur Bekennen Gent www.kleurbekennen.be/page/de-inspiratiedag

26 april

Praktijkdag Peacewijzer voor leerkrachten Gent http://peacewijzer.blogspot.be/

4 – 11 augustus

European Youth Week - Jongeren 18-25 Mogliano Veneto, Italië www.donboscoyouth.net/calendar.html

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al bijna 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2018 nr 2  

Samen op Weg 2018 nr 2  

Advertisement