__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SAMEN OP WEG 1

Tweemaandelijks tijdschrift 2020 // jaargang 28, nr. 1 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

IN DEZE EDITIE: 3/ Column Steven Vanackere 4/ Ecuador: de weg naar zelfstandigheid 6/ India-loog: leren van en mét elkaar

EDUCATION CHANGES THE WORLD


bedanken vo

nden u t d e ru me “fam e”Lemonde.be van Don act e// p aats n honderden scho en n het and Samen met A l’agenda om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw s omessamen ons leerlingen te roepen sensibiliseren en en eerkrachten op om aanbodzijn attract voor demet k nderen organ seert we de eer ngen 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober Sav te vrienden, mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te met nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extra u d te be en voor het recht op onderw s deWereld.be // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre Formation 25 novembre Confé Lemonde.be // A l’agenda Agenda Beste vrienden, Lemonde.be // A l’agenda goede spreker spektake optredens en ook voor edereen W e kdee nemen met e schoo ? Coopération audan Déve oppement e zomerverdedigen. mocht ik in India, Ik samen met 9 Belgische wil hen – De enDon uovera –Boscobeweg ngbedanken w een feestevoor startschot geven Naar aan e d ng v Bijnog het begin van dit waarom nieuwe jaar kijken we bij VIA Dondan wij het bestmedewerkers ons steentje kunnen bijdragen aan nkrachten, dans en zovee meer Kortom Contacteer onze ontw kke ng ngseducat eduuropnieuw ontdekken ik bij VIAhet La een quatr ème voor ube aar voor Don Bosco op een Open Happen heeft er opconfére vr da ng Don Bosco 200 3 oktober: Saved by DeWereld.be //een Opthe deBell Agenda de inzet! Bosco tevreden terug op fantastisch feestjaar. De zame, rechtvaardige wereld. nnze Bosco werk. opengoo Van van de straatkinderen tot kandidaat 4deuren weekends november-december nfocyc us BTC 25 november 2014 educa d conferent e L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème “Genre en ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 4 week-ends de en novembre-décembre Format onme “fam e”25 novembre Conférence educa Jong oud a e vrFormat enden on u t d e ru van Don e p aats n hd vele activiteiten waarop we de jullie mochten ontmoeten, 4ontmoette, week-ends novembre-décembre 25 novembre Conférenceact educa d ge ondernemers die ik Naar hetde Internationale raakt me dag van eestelijk startschot geven aanleiding van dewil Leerkracht Ik hen – en u – dan ook déve oppement est une format on qu donne une vue aura eu dans es Coopérat on au Déve oppement met als hoogtepunt het bezoek van onze wereldwijde Bedankt voor al jullie steun! w naarde Waar? Hee Be Georganiseerd V AngDon Bosco Bosco zSaved n ubytgenod gdg ëvoor een dag van door ontmoet Stud o G obo oca de Coopérat on Déve oppement o op een Happening. heeft er op vrijdag 3au oktober opnieuw eenBosco the bell 3 oktober: Saved by the Bell 20 september: Open happening Don 200 eds opnieuw. Enus het doet onwaarschijnlijk deugd partners en Hare Koninklijke Majesteit Koningin Mathilde, DeWereld.be // door Op de Agenda Filip LAMMENS DeOpen nfocyc georgan seerd het BTC het Be g sch De v e de nte nat ona e Educa d be confe ent e heeft aon s thema Beste vrienden, La quatr ème conférence nternat d ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr pt sont d sp Beste e op ruime “familie” van Don actie// plaats in honderden scholen in mat het land. Samen http //openhappen ng w x com/ sm Stud omet G aanbod obo voor en vrienden, an ewe nreeds het attractde es voor de kème nderen organ seert Lemonde.be A l’agenda bedanken inzet! La quatr conférenceDirecteur nternat ona eroep dE te zien datkke ook Belgische leerkrachten gemotiveerd waren fantastisch. Het is een bevestiging dat ontw ngsagentschap s een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p aatsv nden n de DeWereld.be // Op de Agenda L die nfocyc e een organ sée par re aatCTB agence bedegeLes deweek-ends thème Genre et éducat on De DonGlobo, Boscobeweging wil feestelijk startschot geven Naar aanleiding van Internationale dag comme van de Leerkracht en dag van ontmoetingDeWereld.be Studio de actie in het Nederlandstalig onderwijs //organ Op de Agenda prob émat que des ons Nord / Sud the date car pour de 50 jaar op een betekenisvolle manier jongeren weten ancer ng van een cd met n euwe Don Bosco ederen een extra vee en extr Voor meer nformat e www savedbythebe be L nfocyc e sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éducat on dans a om samen ons leerlingen te roepen sensibiliseren en voor het jubeljaar voor op een Open Happening. vrijdag zomer 3 oktober mocht opnieuw een Saved by the bell met 9 Belgische racties voor demet kinderen, organiseert, weDon de Bosco leerlingen en leerkrachten op om heeft er opDeze ik in India, samen

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

oorwoord

geeft te vanondersteunen de nternat ona ehun samenwerk ngnaar en de Noordoka en van de BTC Agenda enaura deta seu voodans de nsch v ngen n CTB déve oppement esteen une format qu donne vue ocaux dez ap Deze zomer mocht ik in samen met 9une Belgische 20 september: Open happening Don Bosco 200 3 on oktober: Saved by the Bell inoppement zoektocht goed enIndia, Beste vr enden abordent thémat ques auss var ées que e contexte partesde c overa pants est afone Jongonderwijs en oud, uittentoonste die ruime vanonderwijs Don actie une plaats in honderden scholen in eu hetoptredens land. Samen déve estbellen une format on qu donne vue aura dans es met ocaux a CTB Agenda mobiliseren om het recht//op wereldwijd tedes ed.be Don Boscoliederen, extra veel en alle extravrienden luid te voor het“familie” recht op ng een goede spreker spektake en voor //dre Op deesAgenda 4een week-ends del’agenda novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA Lemonde.be A Zu at De nfocyc us w dee nemers aanzetten tot nu besch kbaa Houd de dag a vast v n e agenda want om leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA gelukkig leven. d ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr pt on sont d spon b es sur e Lemonde.be // A l’agenda DeWere d be // Op de Agenda Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs 20 je september: Open happening Boscoronnement 200 3 oktober: Saved by the ker, spektakel, optredens, en ook vooreOpen iedereen. Wilcoopérat je deelnemen met school? Coopération au Développement que nternat ona og eDon env Quand 25Bellnovembre 20 happening Don Bosco 200 oktober: Saved by the Bell d–september: ensemb deéconom on geven nternat ona edans et van de aInternationale d dag nscr pt onKortom sont d spon btot es sur eur sdan te n dedigen. Ik wil hen – De enDon uoveral dan bedanken voor Boscobeweging wil eenafeestelijk startschot aanleiding denog van dede Leerkracht Don Bosco werk. Van straatkinderen kandidaat workshops muz ekNaar en3anthropo en zovee meer Contacteer

en animatie. Inen het aanbod: attracties voor kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat reflect e op houdvoor nghet en gedragdan hen bewust maken van de og st Les eke edenen s het aanta dee neme tot ra 250 zome k snbepe nd aktdes samen me 9og Be prob émat que re atde ons week-ends thethe date car pour sons nog zoveel meer. Kortom, Contacteer onze medewerkers ontwikkelingseducatie: LaNord quatrième internationale d’Educaid.be a moch jubeljaar voor Don Bosco op eendes Open Happening. heeft/er Sud opconférence vrijdag 3 oktober opnieuwDeze een Saved by bell nzet! prob émat que des re atondernemers ons Nord /Don Sud Les week-ends the date car pour des ra sons og me stngsedu ques a de human ta re es act ons des ONG ou encore a où Conference Cent jonge ondernemers ik ontmoette, het raakt lancering van een cdnovember met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid testartschot bellen voor hetdie recht opNaar onderwijs Tegelijk is Infocyclus bij VIA Don Bosco ook een proces opgestart De Boscobeweging wil een feestelijk geven aanleiding van de Internationale dag vane nds van november-december: BTC 25 2014: educaid conferentie L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et jonge die ik ontmoette, het raakt me een dag waarop we onze deuren opengoo en ontw kke opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid De Boscobeweging een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale van de Leerkracht ste vrienden, ach en euwest onpdekken waa om k Jongact enDon oud,mond alle vrienden uitwildie ruime “familie” van Don actie plaats inque honderden scholen inee hetkdag land. Samen met Wanneer 25 november 2014 moge kheden tot ef aaeenburgerschap Onderwerpen abordent des thémat ques auss var ées eiedereen. contexte part copn pants afonné à 250 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid tentoonstelling, goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor Wil je deelnemen met je school? voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Save waarbij we naar de toekomst kijken. Klimaatverandering, 20 embe Open happen ng Don 200 ok Agenda obe SavedBruss by he steeds opnieuw. En hetBosco doet deugd développement, une België. formation quiémat donne une vue aura lieu dans locaux CTB. Agenda Coopération auvoor Développement abordent des thémat ques auss var ées que eles contexte partet cmodalités pants est ponwaarschijnlijk afonné à 3250 Waar? Heel Georganiseerd door: VIAgenre Don Bosco hetest jubeljaar voorvoor Don Bosco op van een Open Happening. heeft ersep op vrijdag 3laoktober opnieuw een Saved by the DeWereld.be // Op de prob que du Haute 139 1000 Bosco uitgenodigd een dag ontmoeting Studio Globo, die de de actie in het Nederlandstalig onderwijs steeds opnieuw. En doet onwaarschijnlijk deugd au Développement Agenda Don we k bell Van de s aa kBTC-CTB nde en kan DeWereld.be // de Agenda Waar? Don Bosco Zw naarde Waar? Hee workshops, muziek eninternationale dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar Conference Centre Espace acqmotte zoaCoopération s de nternat ona ezijnBelgisch econom sche omgev ngWe antropo og eenhet yclus georganiseerd doord'ensemble het BTC, het De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema économ que ona anthropo og eroepen env ronnement 25 2014 Jong oud, alle vrienden uitOp die ruime “familie” vanBosco DonQuand actie plaats in honderden scholen in ohetBe lang La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a en Lemonde.be // A novembre l’agenda migratie, populisme, extremisme, …nternat zien vandaag de et de lanovember: d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save //openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. Jong enlaStudio oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in we honderden scholen in het land. Samen met ng financieel beheer 25 Educaid en animatie. Incoopération het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, deconferentie leerlingen leerkrachten op om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Lemonde.be // A l’agenda La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a économ que nternat ona anthropo og e env ronnement Quand 25 novembre 2014 om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. ingsagentschap, is een opleiding die een overzicht “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de ze zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische P us d info http //www btcctb org/fr/ nscr pt on P us d info http //ww onge onde neme s d e k on moe e he Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandst L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et De Don Bo cobeweg ngHaute whet ee eop cho ge en Naa eEspace d ng o an de ob naa e problématique relations Nord / de Sud. Les the date, car pour des raisons logistiques le139 nombre deaxonderwijs veel maatschappelijke onrust die ook op onze Hoogstraat/Rue 1000 Brusse s sensibiliseren m L’Infocycle eu heel human ta re hu pver en ng NGO-act vweek-ends tevan ten of de Meer nformat op http //openhappen ng w com/ s maanStud Bosco zijneen uitgenodigd voor een dag ontmoeting Globo, die de actie invoor Nederlandstalig lancering van cdamet nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen het recht onderwijs de human ta re es act ons desStudio ONG ou encore aeen où Conference Centre Voor meer informatie: www.savedbythebell.be organisée par la des CTB, l’agence belge comme thème “Genre ete éducation dans la pratique”, et zijn om samen met ons leerlingen te en G acq

Ik Ik wil hen – en u – dan b bedanken voor de inz

Filip LAMMENS Directeur

n de internationale développement, samenwerking en de Noordlokalen van deune BTC. Agenda en details voor deONG inschrijvingen Don Bosco Waar? Heel Georganiseerd door: VIA Don Bosco estWaar? quiZwijnaarde. donne vue aura lieu dans lesleerlingen locaux dezijn la CTB. Agenda et oo modalités en animatie. Inou het aanbod: attracties voor kinderen, organiseert, roepen we onwaa de zijn om samen met ons te sensibiliseren en aune deformation human ta re es act ons des encore awe où Conference Centre Espace acqmotte oo he ube aa Don Bo coenop een Open Happen ng heeft e leerlingen op dag 3n oleerkr obe abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné àBelgië. 250. rkrachten, opnieuw waarom ik bij VIA sde eeds opn euw he schen kB développement, estontdekken une en formation qui une vue aura lieu dans les locaux deoveral la CTB. Agenda et modalités animatie. Indonne het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen leerkrachten opEn om tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, enom voor iedereen. Wildejeleerlingen deelnemen met je werking een grote impact heeft. Maar we hebben er 20school? september: Opendoe happening Bosco es. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nuaan beschikbaar. Houd dag alvast vrij in jesont agenda, want, Meer nfo www educa dAgenda be/n /event/educa dbe-conferent e-het200 genderprob emat komen daar bod 20 september: Open happening Don Bosco 200 3veel oktober: Saved the Bell d'ensemble deek la3Meer coopération internationale etque de lade genre d'inscription disponibles sur leur site internet. Save prob émat du Haute 139 1000 Brusse sDon informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. ing Don Bosco 200 oktober: Saved by the Bell te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra en extra luideteby bellen voor rech deWereld.be // Op de ong en oud a e enden u d e u me am e an Don ac p aa n honde den économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 4 week-ends de novembre-décembre: Formation d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save Lemonde.be // A l’agenda te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs muziek dans en redenen, nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: deWereld.be // Op de Agenda prob émat du genre Haute 1000 Brusse s ee k educaid n houding Boscoenwerk. Van deworkshops, straatkinderen tot kandidaat vertrouwen in dat kwalitatief onderwijs belangrijkste 4 week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence om e z139 en ook Be g sche ach en gemo op gedrag en hen bewust maken van deNorden/que logistieke is hetde aantal deelnemers beperkt tot 250. Lemonde.be // een Ade l’agenda Lemonde.be // Ada l’agenda problématique des relations Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be tentoonstelling, goede spektakel, optredens, overal enng voor iedereen. Wil je deelnemen Lemonde.be // l’agenda au Développement Bonscr co nspreker, u genod gd oodeelnemen een dag an on moe ud ofeestelijk G obo dstartschot e dedac problématique des relations Nord / les Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de l’aide humanitaire, actions ONG ou encore laoptredens, où :Aorg/fr/ Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Meer nfo http //www btcctb org/n /nfo nfocyc us gender-onderw s-de-prakt Ponze us ddes http //www btcctb pt on us dschool? nfo http educa be/egvm verdedigen. Ik wil –P en –Boscobeweging dan ook bedanken voor De Don wilS//www een tentoonstelling, een goede spektakel, overal en voor iedereen. Wil je met jeu87. een dag waarop we deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofhen 02Coopération /k423 20 Coopération Développement Wanneer: 25 november 2014 eden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS verdedigen. Ik wil hen en u – dan ook bedanken voor abordent des thématiques aussi variées que lespreker, contexte participants est– plafonné àau 250. sleutel blijft om op al deze uitdagingen een antwoord te De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van dedInternationale ge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me z n om samen me ons ee ngen e oepen sensontwikke bdagde se P us d nfo http //www btcctb org/fr/ nscr pt on P us d nfo http //www educa be/fr/event feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht muziek enan dans en nog zoveel meer.a Kortom, Contacteer dan Don onze medewerkers abordent des problématique thématiques aussi variées que le contexte participants estworkshops, plafonné à 250. en ma e n he aanbod ac e oo de nde en o gan ee we du genre. Haute 139, 1000 Brussels voor het jubeljaar voor Bosco op een Open Happe workshops, muziek en dans en nog zoveel Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd VIA Don Bosco La quatrième internationale d’Edu Waar: Conference Centre meer. EspaceKortom, Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 deDon inzet! sep embe Open happen ng voor het jubeljaar voor Bosco op een door: Open Happening. heeft er 20 opconférence vrijdag 3 oktober opnieuw een Sa eel beheer Recent onderzoek heeft nogmaals aangetoond 25 onwaarschijnlijk november: Educaid conferentie de inzet! 4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid co op een Openbieden. Happening. heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 Directeur L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 eds opnieuw. En het doet deugd 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 no e mob se en om he ech op onde w s we e dcb ance ng an een cd me n euwe Don Bo co ede en een e a ee en e a u d e d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus Centre d’info : http://www.educaid.be/fr/event Jong en oud, alle vrienden uit ruime 25 “familie” van deWere d be // Op de Agenda 4deuren van139, november-december: Infocyclus 25 november 2014: educaid conferentie 4thème week ends novemb e dans décemb L’Infocycle organisée par la CTB, belge de comme “Genre etdie éducation dagof waarop we onzehttp://openhappening.wix.com/ opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. Hoogstraat/Rue Haute 1000 umanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten de des Meereen: les informatie op: i.s.m. Studio Globo. Lemonde be Ade agenda 4 week-ends de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid l’aide Plus humanitaire, actions ONG ouweekends encore la où : Brussels Conference Espace Jacqmotte, BTC-CTB, 4 Rue week-ends de novembre-décembre: Formation novembre Jong oud,BTC alle vrienden uit diel’agence ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in la hetprela Lemonde be A agenda 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue dat elk extra jaar onderwijs – zeker voor meisjes – een développement, est une formation qui donne une vue ie ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen metDon Bosco Zwijnaarde. Coopération aue Développement Waar? Waar? Heel België. Georganiseerd door: V Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoe en oon e ng een goede p e e pe a op eden o e a en oo ede een W Coopé a on au Déve oppemen développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et Coopération au Développement Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieoblematiek, komen daar aan bod. Coopération au Développement problématique duWaar? genre. Haute 139, 1000Bosco Brussels te zien problématique dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Haute Coopération Don Bosco Zwijnaarde. Heel Georganiseerd door: VIA openhappening VoorWaar? meer informatie: www.savedbythebell.be ded gen khetwBosco hen enDon –Bode dan De obeweg ngbedanke wNederland een ec zijn uitgenodigd voor een dagvevan ontmoeting Studio–Globo, actieook in het De België. Infocyclus georganiseerd door het BTC,Don Belgisch Deudie vierde internationale Educaid.be au Développement du genre. 139, 1000 Brussels Lalaqu d'ensemble deconférence laStudio coopération internationale et iging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft een dag van inspant ontmoeting Studio Globo, de actie inInfocyclus het Nederlandstalig onderwijs 10 oktober: Vorming beheer november: Educaid conferentie Definancieel georganiseerd door het BTC, hetde25 Belgisch De vierde internationale conferentie heeft alshet thema Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. positief effect heeft opdie armoede, gezondheid zoveel en mee animatie. Inom aanbod: attracties voor de wo hop mu einternationale en dan enetEducaid.be nog olaquatrième ee Ko Con ac ee dan on eenkinde med La internationale d’Educaid.be ade LaDon quatrième d'ensemble laStudio coopération de d'inscription sont disponibles sur leur site inte fo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plusen d’info : http://www.educaid.be/fr/event Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. oo he ube aa oo Bo o en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen lee ontwikkelingsagentschap, isLaeen opleiding die een overzicht “Gender onderwijs in de praktijk” quatrième conférence internationale d’Educaid.be a deweek-ends 27 januar 2015 tot -11 2015 9e 29 november 2014 hatetroepen 5 jaar ater organisée par la CTB, l’agence belge comm om met ons leerlingen sensibiliseren en Plus Plus d’info d’infois: een http://www.educaid.be/fr/event de nze ! februar problématique des relations Nord /enBTC Sud. Les ontwikkelingsagentschap, opleiding die “Gender en onderwijs inL’Infocycle de praktijk”, enthème zalthe plaatsvinden de voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen en in leerkrachten op om L’Infocycle par dag la CTB, l’agence belge deen comme et éducation dans laDon pratique”, istracties dezesamen vorming iets: http://www.btcctb.org/fr/inscription voor als thema “Gender en onderwijs de praktijk”, enorganisée zaleen overzicht lancering van cd met Boscoliederen, openhappening Voor meer informatie: organisée par la 4“Genre CTB, belge de comme thème 4deu weekend van novembe de embe n o uwww.savedbythebell.be 25 novemb Leen nl’agence oin elokalen oynieuwe gan pa avoor CTB een waa op wewww.savedbythebell.be on eL’Infocycle opengoo on w ng educa e@ anl des relations Nord /internationale Sud. Les week-ends date, car pour des raisons logistiques meer maatschappelijke domeinen. Ons werk blijft week end de novemb ee dé emb e et Fo ma ong en oud aée eBTC. enden uen dle ere lancering van een cd nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen het geeft van de samenwerking en deet Noordvan de Agenda detai openhappening Voor meer informatie: L’Infocycle organisée laSaved CTB, l’agence belge de comme thème en éducation dans pratique”, et 20 september: Open happening Don2015 Bosco 200 3dus oktober: by themet Bell développement, est une formation qui donne une vue aura 30 anv er expos t problématique on qupar met en photos 4“Genre week end dequi novemb elaune dé emb eet Fo on des thématiques aussi variées que lemacontexte geeft van de internationale samenwerking en deune Noordlokalen vana deune BTC.Educaid.be Agenda enabordent details voor de inschrijvingen zijn 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la développement, est formation qui donne vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda modalités développement, est une formation donne vue aura lieu dans mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te we Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optred Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale conferentie heeft eld.be // Op de Agenda Were dmeerdaagse Brasschaat dé e oppemen e une o ma on qug ichtingen alsLemonde.be vereniging? plaatsvinden in op de lokalen van BTC. Agenda en25 details voor Coopé a est on au Déve oppemen abordent thématiques aussi variées que lewil contexte participants plafonné àu?250. 4relevant week-ends del’agenda novembre-décembre: Formation novemb Con é ence educa dco 30 anv er 2015 expos t on qu met en photos a Waa ?Zuidrelaties. Don Bo une naa deaura Waa Hee Be g ë Geo développement, est tentoonstelling, uneedes formation qui donne vue lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités DeZw infocyclus deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast // A Bo o n genod gd oo een een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen zeker en wij gaan zoek naar de manier waarop d'ensemble de la coopération internationale et de la d'insc Coopé a on au Déve oppemen Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers tot internationale nu beschikbaar. Houdlade dag alvast jesont agenda, want, om Lemonde.be // A l’agenda international, l’anthropologie, l’environnement, d'ensemble de aanzetten la coopération etonderwijs d'inscription disponibles sur leuren d'ensemble deéconomique coopération internationale desite la internet. d'inscription so Dde gla sont gvrij in BTC B gnog DSave pédagogie salésienne workshops, muziek en dans zoveel meer. Kor pédagog eDan sa és enne eker, spektakel, optredens, en ook voorin iedereen. Wil je deelnemen metvrij je school? een project het Zuiden? istot deze vorming iets voor als thema “Gender in praktijk”, en emb e etma de oopé aobo nontwi na 27 januari 2015 -11 februari 2015: 9e mber 2014: haïti 5 hen jaar later international, Quand :dzal 25 novembre 2014 Coopération audan Développement d'ensemble de la coopération internationale ethouding deen laop disponibles sur leur internet. Save reflectie op enl’environnement, gedrag enopenhappen hende bewust maken van de logistieke redenen, heton aantal beheer jewil initiatief? inschrijvingen volgen. Houd dehouding dag alvast in jeéconomique agenda, Mee nInternationale o dans ma een hd'inscription pproblématique ng wen com m ud o Gisaanbod des relations Nord Sud. Les week-ends the da en/ site an eaS nmedewerkers he aedee dedigen. Ik –2010 en uoveral –de bedanken voor workshops, muziek enl’anthropologie, nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze De Don Boscobeweging wil een feestelijk aanleiding van de dag van Leerkracht reflectie opstartschot engeven gedrag en het henNaar bewust maken van deNord redenen, is de het aantal deelnemers 250. Opvan 12 anua een ve woestende aa dbev ng 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie problématique des relations / logistieke Sud. Les week-ends the date, car beperkt pour des raisons logistiques le nombre de problématique des relations Nord /tot Sud. Les week-ends date, car pédagog sa enne 30 janvier 2015 :kostte exposition qui e met enés photos la humanitaire, les actions des ONG outheencore la w g l’aide gcar gonze GNo L g CTB g een dag waarop we deuren opengooien. Wereldmeerdaagse Brasschaat problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends the date, pour des raisons logistiques le nombre de p ob éma que de e a on d Su nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC Wanneer: 25 november 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la Filip LAMMENS La qua ème on é en e n e na ona e d Edu a d be a abordent desL thématiques variées queCTB le een contexte partic an ele Voo ng an me negeuwe openhappen ng mee n ma www gaussi g doparticipants een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 0 voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell zien en hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden Wanneer: 25 november 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. abordent des thématiques aussi variées que contexte es pédagogie salésienne inzet! g ftparticipants mgenre. w mZwijnaarde. g N problématique du mque au Bosco abordent des thématiques aussi variées que leinternationale estWaar? plafonné àmkenn 250. Mettre enaardbeving photos les 3 Nog caractéristiques laeducaid pédagogie Quand : Vorming le 30 janvier àZwijnaarde. 17h30 Waar: Conference Centre Quan Espa zoals de omgeving, 2010 kostte een4 week-ends verwoestende hetvrienden abo den de ends van november-december: Infocyclus BTC 25jenovember conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence de omme hème Gen einschrijvingen eWere édu ascholen oncontexte dan aHoud peconomische a de que ealvast De dmeerdaagse winternational, ongeren sHeel de maken even aan 230 000 Ha t anen eens 1de2014: 5de mbelge oen Ha anen Hoe organiseer het financieel beheer van jetéconomique initiatief? de volgen. dag vrij inantropologie, jeDon agenda, nnuari opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / Georganiseerd 423 20 87. m de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid enaten oon ehéma ngconferentie een Quand goede pa25 eée Waar? Don Bosco Waar? België. Georganiseerd 10 oktober: financieel beheer 25 november: Educaid Jong en oud, alle uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden in het land. Samen met Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, zoals internationale economische omgeving, antropologie, international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 économique l’anthropologie, l’environnement, : door noe orkshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Directeur D w m 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription m 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft VIA Don Bosco vzw – Guldendallaan 90, B-1150 Brussel – Ondernemingsnummer 0413 119 733 – RPR Brussel économique international, l’anthropologie, l’environnement, :59, 25Quand novembre Directeur Hoogstraat/Rue Haute 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of Meer informatie op: http://openhappening.wix.c l’aide humanitaire, les actions ONGner laan139, oùog: B DeGeorganiseerd Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis de 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 au miljoen Haïtianen Mettre ener photos es caractér st ques de aCTB pédagog elaQuand eéde30 anv àlaencore 17h30 salésienne (joie-confiance-bienveillance) : van telle était où :jed’info Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 4000 onom que ona h opo http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : des http://www.educaid.be/fr/event m2014 développement, est unejeBelgië. formation qui donne une vue au aPlus eulaten dan e:maken odie au de adeop: Agenda e Haute moda é 1000 Coopération Développement Hoe moet boekhouding uit zien en hoe organiseer want het aantal moet tot 250 beperkt worden Waar? Heel door: VIAla3 Don Bosco hop eouna mu e en dan en no Hoogstraat/Rue 139, milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Bosco zijn voor een dag ontmoeting Studio Globo, de actie in het Nederlandstalig onderwijs l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore où :gBrussels Conference Centre Espace BTC-CTB, l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore : Conferen flin g wordt gEspace wwo mJacqmotte, Coopération au en Développement photos les 3uitgenodigd caractéristiques de lanog Quand : 000 leques 30 janvier àthema 17h30 m NRue où SRue L w project enMettre al door: Educaid Noord-Zu dprob emat ek en offic ee geopend op ve obeantwoordt enenMettre hun hu sconfiée Vandaag even Mettre en photos es 3steeds caractér st de admet pédagog edeelnemers Quand 30 anv er 17h30 l’aide humanitaire, lesals actions des ONG ou en encore où : Conference Centre Jacqmotte, BTC-CTB, een project in het Zuiden? Dan ispédagogie deze vorming iets voor “Gender de praktijk”, en zal Meer www.educaid.be/nl/eve daar aan bod.e problématique du genre. cyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als openhappening met Noord-Zuidproblematiek en350 wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog 350.000 photos les 3steeds caractéristiques deDe la pédagogie Quand :quatrième le 30 janvier àbod. m N LHaute wdeu internationale aela a meer deàeen human ainfo: e www.savedbythebell.b eSwe aon on deHaute O mission aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège d'ensemble de laeenvoudig coopération internationale et deLa lamaakt d wegwijs nconférence p17h30 onthema on pon bgenderproblematiek, ed’Educaid.be uleerlingen euonderwijs nkomen e gne Sa eop Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentiegenderproblematiek, komen daar aan problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels die en efficiënt? De workshop je om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd p://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. dag waa op e en o2 problématique du genre. 139, 100 openhappening Voor informatie: en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de en leerkrachten om Wannee m m g O w La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conf F p LAMMENS m salésienne (joie-confiance-bienveillance) :en telle était la oùinspant : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59,BTC. 4000 sa és enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst tut Don Bosco de L ège Rue problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk t.rs Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus elingsagentschap, is een opleiding die een overzicht “Gender onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van Agenda en details voor m L’Infocycle organisée par la CTB,Tournai. l’agence belge deweek-ends comme thème “Genre et éducation dans la Janssens pratique”, et Plus zondag 1 februari om doorDon de Brasschaatse Schepen in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : Filip telle était laLes où :15u Institut Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 p ob éma que du gen e Redactie: Bram Reekmans, Lammens, Eric Henrotte, Tine Limet, Amélie problématique des relations Nord / Sud. he da e a pou de a on og que e nomb e de Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Saint-Luc de Liège et de Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : h zondag 1 februar om 15u door de Brasschaatse Schepen s achtoffe s n tentenkampen sa és enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst tut Don Bosco de L ège Rue des Wa Waa ? Don Bo o Zw naa de in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid lancering een cd6emet nieuwe Doninstituts Boscoliederen, een extra veel en extra luidobe te bellen voor het rechtPlus op onderwijs Voor meer informatie: www.savedbythebell.be Waa m thema g g L’Infocycle organisée paraux la van CTB, l’agence belge comme thème “Genre ethttp://www.btcctb.org/fr/inscription éducation dans la pratique”, et is deze m mg“Gender gin de Cpr mission confiée élèves de degré TQdededes Liège een project in het Zuiden? Dan vorming iets voor als en onderwijs Plus d’info : d’info : http://www.educaid.be/fr/event 10 ok Vo m ng financ ee behee 25 novembe Educa d an de internationale samenwerking en de Noordlokalen van BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn men zalP us d nDo ec g b m développement, est une qui donne une vue aura lieu dans locaux la Agenda etdes modalités een project indonne het Zuiden? Dan isaura vorming iets voor als thema “Gender ennst onderwijs in vrij de inpraktijk”, 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je financieel beheer van je initiatief? deede inschrijvingen volgen. Houd de tuts dag alvast jeège agenda, mission confiée aux élèves de 6eformation degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een ement biedt eenDruk terugblik opune hoe Haïtiaanse hn met peu www b ola m ss on confiée élesèves de 6e degré L abordent des thématiques aussi variées que ledeze contexte pa les pan pvoor aCTB. onné àTQ 250 travaux seront présentés au vernissage organisé àaux l’Institut développement, est formation qui une vue lieu dans locaux de la CTB. Agenda etmeer modalités & Lay-out: Graphius, Gent / Verantwoordelijke uitgever: Pierre Annegarn, Guldendallaan B-1150 Brussel HONG ghg p n m met jem90, g: exposition NGO Mee o ma e op m 30 janvier 2015 qui en photos tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en iedereen. Wil je deelnemen school? je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ jou. Wat zijnTQ je2015 financiële verplichtingen alsphotos vereniging? plaatsvinden in de Were lokalen dmarkt van ties. DeDinfocyclus wil deelnemers toton internationale nu ugb beschikbaar. Houd de dag alvast vrij6e jesont agenda, want, om janvier : exposition met en labeperkt mvoor een ONGBTC. Agenda e d'ensemble lajou. coopération etverplichtingen de d'inscription sur leur site internet. Save m ss confiée aux élad'inscription èves de degré des nst LBTC. ège voor kke ngssamenwerk ng met tSaint-Luc evenement baanzetten edt te klaleurs op hoe Ha t:inaanse deafgelopen Liège etde Tournai. Mission accomplie :uit Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor publiek. Tijdens de 230disponibles weken zijn naast es aankijken tegen de 5de jaar heropbouw Wat zijnleen je financiële als plaatsvinden in tuts de qui lokalen van Agenda en worden details Hoe moet jeeen boekhouding erhet zien en hoe organiseer je het deelnemers moet 250 jler.be/kalender/event/ économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25want no emb eaantal 2014Ontw d'ensemble de laseront coopération internationale et de sontvereniging? sur leur site internet. Save Mee n o g tot m m salésienne m g januari openhappen ng2015eunes-voc Don Bosco de Liège, 30 janvier à brede L’exposition pédagogie workshops, muziek dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer onze medewerkers ontwikkelingseducatie: travaux présentés au vernissage organisé à17h30. l’Institut Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk 27 -11 febru 29 november 2014: haïti 5 jaar later op houding en gedrag en hen bewust maken van deNord redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot raisons 250. Sa nt-Luc de Lencore ège et dedisponibles Tourna Mede ss on accomp eurs us nfos http //www m pan problématique des relations / logistieke Sud. week-ends the date, car pour des logistiques le nombre de Hoe organiseer jedan het beheer van jeetot initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd dentot dag alvast vr pédagogie salésienne Ben efinancieel be uu de an een en gjanvier ng dP ewww choktober: nd oongqui De e de e na ona e présentés au vernissage organisé àLes l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek rdbeving entravaux schetstseront huidige kader. Verder wordt 27 januari 2015 -11 februari 2015: 9e 29 november 2014: haïti 5 jaar later 10 Vorming financieel beheer Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 30 2015 : exposition met en photos lanaast l’aide humanitaire, les actions des ONG ou la où Con e en Cen e E pa e a qmo e BTC CTB Rue Mee n o o g o P u d o www g g ons ca 2 Don Sa de L de ège et 5Gelieve de Tourna ss on accomp e eurs P d nfos http //www eunes-vocat • abordent Ises uw adres onjuist ofwe bent u verhuisd? ditlesopbouw te30M melden aan VIA Bosco, Adressenadministratie, voor het brede pub dens de 2 weken z n o actief gan sat aank ken tegen de afge open aa he een dag waarop onze opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 us / ek 4232015 20T87. pérégrinera ensuite, tout auWanneer: long l’année 2015, dans Don Bosco dethématiques Liège, lent-Luc 30 janvier àdeuren 17h30. L’exposition 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Wereldmeerdaagse Brasscha janvier 2015 : exposition qui met en photos la 25 november 2014 heden tot mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 janvier : exposition qui met en photos la Filip LAMMENS Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ P u d n o www g des aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. 2 Hoe moet jedebat. boekhouding er uitWereldmeerdaagse zien en den hoe organiseer je want hetooaantal deelnemers moet tot 250 bo Brasschaat Bosco Liège,invan lehet 30 janvier à 17h30. L’exposition een p o ec n he Zu Dan de e o m ng e a hema Gende en waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een r gekeken Don naar de ontwikkeling het land en 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la abordent desdeproblématique thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. pédagogie salésienne du genre. Hau e 139 1000 B u e Hoe moet boekhouding er uit zien en hoe organiseer je BTC-CTB, want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden financiële beheer van je project en beantwoordt al vern door: Educaid travaux seront présentés au ssage organ à 2010 nst tut Mettre enaardbeving photos les caractéristiques de la pédagogie Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. door: Don Bosco Op 12sé januari kostte een verwoestende het 3anv pérégrinera ensuite, tout au je long deWaar: l’année 2015, dans les pédagogie six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Conference Centre Espace Jacqmotte, internationale economische omgeving, antropologie, pédagogie salésienne t.a.v. Cécile Lennerts, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel /salésienne Telefoon: +Georganiseerd 47 20 /laVIA e-mail: info@viadonbosco.org. économique international, l’anthropologie, Quand :een 25 novembre 2014 detail/detail/483 e brede 2015 expos on qu Mettre enaardbeving photos 332(0)2 caractéristiques pédagogie le 30 janvier àaa17h30 eel 25 november: Educaid conferentie OpVandercruyssen, 12kade januari 2010 kostte verwoestende het pédagogie die eenvoudig efficiënt? De maakt om logistieke redenen. Waar? Brussel. Ge ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les travaux seront présentés au vern ssage sé àles nst tut scho enact v427 te ten act v1,5Ben temiljoen voor het pub ek na pérégrinera de aa dbev ng en schetst hu dl’environnement, ge Ve de wo dt Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari kan beheer worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Lammens, Etienne Vandamme, Bram Reekmans économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : maakt 25 novembre 2014 Directeur ou Wa nworkshop ewww.educaid.be/nl/event/educaidbe­ financ ëde e ook ejeBrussel. pwegwijs ch ngen a ten eHaïtianen en g:30 ng nden nzich dewil ojongere ame en jeQuand (bestuurs)lid van eenpWereldmeerdaagse vereniging inspant Plus d’info : les http://www.btcctb.org/fr/inscription P salésienne us d2015 norgan oVoor hen pmeer www edu a aan dredenen. be230.000 e en die eenvoudig en efficiënt? Devan workshop je wegwijs om logistieke Waar? Georganiseerd jeFilip concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: informatie: De leven Haïtianen. Noginspant eens salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était laco Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of deBosco six écoles secondaires Don de Belgique francophone. Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore la où : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich voor Dede vierde internationale Educaid.be • Wilt u ons steunen? VIA Don Bosco, Reknr.: 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB. Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t on De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten maken leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallon six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la opening: où : zondag Conference Centre Espace BTC-CTB, Rue Mettre en photos lesn53 aa caractéristiques de lach pédagogie Quan officiële 1 februari2015 vanJacqmotte, 13u-18u tiseerde&kinderen. in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid 27 anua 29 novembe 2014 ha a e Hoe o gan ee e he financ ee behee an e a e de n ngen o gen Ho een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets Druk lay-out: GRAPHIUS, Gent Mettre en photos les 3Lexpos caractéristiques de pédagogie Quand :3steeds lecaractéristiques 30 janvier àélèves 17h30 met Noord-Zuidproblematiek wo verloren hun huis. Vandaag nog 350.000 Mettre en leven photos lesvoor la pédagogie Quand leen 30 Meer www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieroblematiek, komen daar aan bod.openhappening Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: problématique du in genre. Haute 139, 1000 confiée aux de 6e degré TQ des instituts Don Bosco deinfo: L ège e huis. 30 anv àBrussels 17h30 on Voor meer informatie: www.savedbythebell.be 10 ok Vo m ee een project inEducaid het Zuiden? Dan is deze vorming iets als thema “Gender en onderwijs in:où de waaronder een qu z een fi:mission mvoorste ng en een debat onde mee gekeken naa deinternationale ontw kke ng van het and en 30 anv e de 2015 eobe po on qu ng mefinanc en pho met Noord-Zuidproblematiek en30wordt officieel geopend op hun Vandaag leven nog 350.000 Mettre ener photos les 3steeds caractéristiques de t la Quand le janvier à 17h30 2la02 mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège problématique du informatie genre. Haute 139, 1000 Brussels salésienne (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était la : In • Voor over legaten, contacteer sofi e.lintermans@viadonbosco.org /pédagogie Tel 427 20. We eneme Waar:verloren Ruiterhal, Brasschaat r:niging 29 november 2014 30 oWat anv ezijn 2015 eLiège, on qu me en59, pho o verenig admee die zich inspant voor De vierde Educaid.be conferentie heeft je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: jou. jede als Hoe moe e boe houd ng e 47 u als en en: Institut hoe gan eeet efinanciële wan he aan aBTC. salésienne (joie-confiance-bienveillance) telle étaites la où Don Bosco Rue des Wallons 4000 zondag 1www.educaid.be/nl/eve februari om 15u door slachtoffers in:verplichtingen tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : po telle était la où :dee Institut Dod nfo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk pérégr nera ensu te au ong de année 2015 dans Plus d’info :Voor http://www.btcctb.org/fr/inscription Plustout d’info : http://www.educaid.be/fr/event Saint-Luc de Liège de Tournai. Mission accomplie : leurs meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ pédagog e a é enne jou. Wat zijn je financiële vereniging? plaatsvinden in de lokalen van Agenda indredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – Lay-out: zondag 1 februari ommission door depédagog Brasschaatse Schepen slachtoffers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la accomplie où :15u Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59,e 4000 Plus d’info18, : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège Me e en pho o 3 a a é que Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catho O w e a é enne Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik De Merodestraat Mechelen van 14u tot 21u pérégr nera ensu te tout au ong de année 2015 dans es deze vorming ietskan voor wo den als thema “Gender onderwijs inde de aa praktijk”, enngzal Wanneer van 27 anuar tot 11 februar naa wat gedaan vooen Dit de doo dbev Provincie Oost­Vlaanderen enevenement het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk mission confiée aux élèves deDit6e degré TQ des instituts Liège Hoe je2015 het financieel beheer van je initia mission confiée auxopmaa élèves de 6e degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, biedt een terugblik hoeorganiseer Haïtiaanse FFSET, Oostakker d6ee degré een g en effic ën De wo hop e présentés wegw om ogorganisé ed ean edenen W travaux seront au vernissage à l’Institut sisuw adres onjuist of bent uHoofdredacteur: verhuisd? dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. De Ben uu een ePlus enm Provincie Oost­Vlaanderen en het pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk organiseer je oud het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast mission confiée aux élèves de TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een evenement een terugblik opHoe hoe Haïtiaanse de Liège Tournai. Mission : leurs Maud SEGHERS –4de Eindredacteur: Kilian DE JAGER –de Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –etBosco, Lay-out: W HJan Nde m e be H a éinaccomplie enne oaccomplie onfian ePlus bD en eTijdens an e:gd travaux seront présentés au vernissage organisé àSaint-Luc l’Institut son xGelieve éco es seconda res Bosco gwww.4depijler.be/kalender/event/ que francophone 30 anv e 2015 expos in qu me en pho osAgenda abiedt udetail/detail/483 een gift doet, worden uw gegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de vzw VIA Don conformiteit projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf nfo: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc de Liège etBe de Tournai. Mission :an leurs Plus d’infos : woo http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Saint-Luc Liège et Tournai. :euit d’infos voordoo brede organisaties aankijken tegen afgelopen 5de jaar heropbouw plichtingen als Wanneer vereniging? plaatsvinden de lokalen van BTC. enDon details voor Hoe moet jeMission boekhouding erhet zien enpubliek. hoe organise Voor meer informatie: MLiège, 3leurs njeMission he financ ëopen eeraccomplie behee ede pde oTijdens ec en bean d a Educa d Pierre VANDEVIVERE –90, Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Don Bosco de le 30 janvier à 17h30. L’exposition Saint-Luc de Liège et de Tournai. accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. de 2 weken zijn naast organisaties aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw een p o e n he Zu den Dan s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone Hoe moet boekhouding uit zien en hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: offic ë e ng zondag 1 februar 2015 van 13u-18u get aumat see de k nde en m 6e N gdeg M au vernissage g AN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195,eB­1080 Brussel 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: m organisé on3 scholenactiviteiten onfiée au é è e ook de Don Bosco de Liège, le 30 janvier à à17h30. L’exposition pédagog sa ésVerordening enne 8el travaux seront présentés au vernissage organisé l’Institut travaux seront présentés à l’Institut activiteite na de aardbeving en schetst huidige kader. Verder wordt 9e ember 2014: haïti 5 jaar later met de Algemene Gegevensbescherming GDPR (EU) 2016/679, om een correcte behandeling te verzekeren: fi scaal die eenvoudig en efficiënt? De maakt je les weg fi workshop beheer je initiatief? deAdressenadministratie, inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij inseront jedetail/detail/483 agenda, présentés au vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten hetdlebrede publiek na Jan de aardbeving entravaux schetst huidige kader. Verder ewordt conc e e conferentie agen Waa ? Gen Geo gan see doo Voo nTou o ma pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans Bosco devoor 30Sa janvier à de 17h30. L’exposition elieve dit tevan melden aan VIA Don10 Bosco, t.a.v. Broeck en Peter Leopold oulong Wa nmee finan ëna e eM p o die eenvoudig en efficiënt? De maakt je wegwijs om logistieke redenen. Brussel. oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid ge 1ww ffDon mLiège, 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos laDe detail/detail/483 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb,Goossens, Leopold II­laan B­1080 Brussel nfo@viadonbosco.org. n fifiLu L ège ee Waar? de pérégrinera ensuite, tout au long de workshop l’année 2015, dans les Don Bosco de195, Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Don Bosco de Liège, lehet 30het janvier à 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van en Wereldmeerdaagse Brasschaat 30 + janvier exposition qui metaantal enHAVuGIMANA, photos la ondermeer mland 6 en g filmvoorst TQ in beheer van project beantwoord Waar Ru terha Brasschaat Wanneer 29 novembe 2014 per telefoon: 32 (0)22015 427 20 van ofDaniëlla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. attest indien oproepbrieven en impact van uw gift. Dit isHAVuGIMANA noodzakelijk voor het behoud van onze activiteiten. tk zien en hoe organiseer je:47 want het moet tot 250 worden Don Bosco de VIA Liège, le 30het janvier àDaniëlla 17h30. L’exposition rédaction: ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: ARBYN HAVuGIMANA –beantwoordt Lay-out: Pierre waaronder een quiz, een filmvoorstelling enfinanciële een debat. gekeken naar de -ontwikkeling van land en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les écoles secondaires Don Bosco deje Belgique francophone. Istoepassing, uw adres onjuistdeelnemers of bent VANDERCRuYSSEN u verhuisd? Gelieve dit tebeperkt melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck ensix Peter Goossens, Leopold P o nc e Oo V aande en en he 4de p e eunpun con e en e gende onde Hoe o gan ee he finan ee m fi 6 g TQ O wwo D m H in het financiële beheer van je project en al door: Educaid pédagogie salésienne rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne Communication offi cer: Daniëlla ARBYN – Lay-out: Pierre pérégrinera ensuite, tout au long deBosco l’année dans les auEtienne eWanneer: p Vandercruyssen, éles é27au e n totage pérégrinera ensuite, tout au Lammens, long l’année six427 écoles secondaires Don de2015, Belgique francophone. Me e enaardbeving pho o het e195, 3 B­1080 aGEERS a DE éBrussel. queDatde aook pédagog e offi van januari 11m Quand e 30 an e de à l’année 17h30 naar wat kan worden gedaan voor de Er door aardbeving Redactie: Lore Bif anuari 2010 rédaction: kostte een verwoestende pédagogie salésienne VANDEVIVERE –II­laan imprimeur: OFFSET S de L–a Lay-out L2015, gondans Ten M Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN cer: Daniëlla ARBYN –viadonbosco@skynet.be. Lay-out: Pierre SEGHERS –Wij ndredacteur KEtienne an AGER –Communication Redact eraad Maud SEGHERS Katr en DE WsixStassen, LDE cde OR Svragen. kan-Redactie: per telefoon: + 32 (0)2 47 20 of per e­mail: jeFilip concrete Waar? Gent. Georganiseerd pérégrinera ensuite, tout auHAVuGIMANA long 2015, dans lesvan Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari naar wat kan worden gedaan voor deRedactieraad: door de aardbeving Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Vandamme, Bram VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET écoles secondaires de Belgique francophone. workshop maakt jeE wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd behouden ons het recht om het overschot aan verworven fondsen in te zetten voor andere analoge programma’s in Afrika L2015 LBosco gmeer TmoeReekmans Mboe m e u d w houd ng Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS Lay-out: Hoe eège je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: informatie: www.educaid.be/nl/e Voo mee nBelgique oEducaid.be ma eWa www 4dep eo be a–Sende e Don enVoor Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor Desecondaires vierde internationale conferentie heeft six écoles Don Bosco de francophone. rn 1992, dieHaïtianen. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen inoù ons VANDEVIVERE –eens imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Meer nfo http //mund be/pub c/fi es/documenten/ Waar F ede k De Me odest aat 18 Meche en van 14u tot 21u officiële opening: zondag 1 febr Don Bo o de L e 30 an e à 1 getraumatiseerde kinderen. De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 230.000 Nog 1,5 miljoen Haïtianen a é enne o e onfian e b en e an e e e é a a n u Don Bo o de L ège Rue de on 59 4000 g g Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent aad: Daniëlla ARBYN OFFSET HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig deediteur wet van 8Overeenkomstig december die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam six écoles secondaires Don- Bosco de Belgique francophone. Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u getraumatiseerde kinderen. ruk GEERS Oostakker Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent g g Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles w project en beantwoordt al door: Educaid alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ de wet van 8 december 1992, die devoor bescherming van de persoonlijke regelt, werd naam opgenomen responsable: Albert HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles d e Leen De wo ofresponsable: Latijns-Amerika. VIA Don Bosco uw gegevens nooit door aan derden voor ofencharitatieve doeleinden. Provincie Oost­Vlaanderen en hetin 4de pijlersteunpunt. een project in VAN het Zuiden? Dan isgeeft deze vorming als thema en aonderwijs deuw praktijk”, zal in ons adressen­ de a levenssfeer de 483 DEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Brasschaat Wanneer: 29commerciële november 2014 met en officieel geopend op “Gender hun huis. Vandaag leven nog 350.000 Mettre enediteur photos les 3steeds caractéristiques de la pédagogie Quand leiets janvier 17h30 a genoud uRuiterhal, eg30en oueffi au ën ong D conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Bpé ég neWaar: 17 de 30 an L m on onfiée au éWe èavez egebruiken de 6eNoord-Zuidproblematiek éB-1080 TQ de n :nous u 30wordt Làège editeur Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIdeg 195, Bruxelles Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Waar: Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 Votre adresse est erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le informatie. Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event bestand. deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze D B L g 30 17 30 L Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JO salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 pro ectvoorste ng_zoe_v16-10-2014 pdf oneheMeer Meer nfo http //www 4dep everplichtingen be/ka ende /event/deta / l’att. w m details voor w nt. Georganiseerd door: Voor meer informatie: finan e Don behee eBe p Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Votre adresse estRoute erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le jou. Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de altijd lokalen van BTC. Agenda en info: Waar: Frederik De Merodestraat 18,privacy Mechelen 14u tot g21u édoor Hoofdredacteur: Maud SEGHERS Eindredacteur: –os Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORISvan – Lay-out: zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ om 15u door deKilian Brasschaatse Schepen ers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : privacy telle était la où :Comptabilité Institut Don Bosco deJAGER Liège, Rue 59, 4000 Meer informatie over beleid op www.viadonbosco.org. U kan uw rechten inzake uitoefenen teëehttp://mundio.be/publi “Faire Route Ensemble” àons la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold g Bo an “Faire àL laège bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, des adresses, àdes devan Jan De et Peter Goossens, Bd Léopold eons onda o de2015 Sa n àEnsemble” Lu de eII-laan de Tou na M on a–Frederik omp edes eu PDE us d nDe hdes p–Wallons www eune oLéopold auw on a ho que recht van door ons over ufebruari bewaarde informatie. ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold B-1080 Brussel Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Merodestraat 18, 14u tot 21u Is adres onjuist of bent Gelieve melden aa gueverhuisd? g dit te E 2015 detail/detail/483 mission confiée aux élèves dePar 6e195, degré TQcorrectierecht instituts Liège Route laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àVIA l’att. deMechelen Jan Broeck etu Peter Goossens, Bd Wannee wPeter waan Redac e VIA Lo S assen p Lammens enne Van uw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit teDe melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Goossens, Leopold Pierre VANDEVIVERE –uen Druk: GEERS OFFSET, Oostakker II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsvan door ons over bewaarde informatie. IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. téléphone: +­des 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Is uw adres onjuist of bent uLeopold verhuisd? Gelieve dit te vrij melden Don Bosco, Adressenadministratie, eF projectvoorstelling_zoe_v16-10-20 on e De Bagen Waa Meer info: detail/detail/483 et 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Dede Broeck en Peter Goossens, Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? deof inschrijvingen volgen. Houd de daghttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ alvast in je agenda, ever A“Faire bert VAN HECKE sdb d aan 195 B­1080 Brusse confiée aux élèves de 6e degré TQ instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met427 een nement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse B g? Gen IImission 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32Leopo (0)2 427des 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. deta /578 schrijven: privacy@viadonbosco.org. a au e on p é en é au e n age o gan é à n u II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 (0)2 47 20 per e­mail: viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ D 90, B B-1150 B g Brussel. Saint-Luc de Liège+ et : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ offi ëDat e op m DGoossens, Broeck en Peter Guldendallaan , B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: 32 de (0)2Tournai. 427 47 Mission 20 of peraccomplie e-mail: info@viadonbosco.org. uk & 195, ay B­1080 ou US uitgever: VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan Brussel Saint-Luc de Liège Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos :Peter http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ PLeopo o n Gen e+ Oo32(0)2 V aande en 20 he o4 brede Tijdens de 2Verantwoordlijke weken zijn tegen afgelopen jaar heropbouw Broeck en Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook GRAPH per telefoon: 427en47 Hoe moet boekhouding er zien enpubliek. hoe organiseer want aantal moet totinsérées 250 beperkt worden Suivant les et dispositions dejela loi du décembre 1992 concernant la protection dejeprotection la vie privée, vos coordonnées sont insérées dansDe notre fichier pijler.be/kalender/event/ Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN sdb, Leopold 195, B­1080 Brussel ttiesu aankijken verhuSuivant sd?lesdeGe eve dde5deles tlalesoTournai. te me den aan V A Don Bosco Adressenadm nnaast strat edeelnemers tdetail/578 aAlbert vdroit an Broeck en Goossens Suivant dispositions de loivoor du 8ehet décembre 1992 concernant la de lahet vie privée, vos coordonnées sont dans notre fichier Don Bo de e 8la 30 an àdetail/578 LeHECKE, po travaux seront présentés au vernissage organisé à17h30 l’Institut Isnos uwII­laan adres onjuist oflevenssfeer bent u verhuisd? Gelieve ditnaam te melden aan VIAPeter Adressenadministratie, t.a.v.dJan De BroeckWaa en Peter dispositions loi du L8 ège décembre 1992 la1992, protection debescherming laon vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre R G Wannee mBosco, Partners: d’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àaan activités. Vous avez pleinement le defichier consulter notre info@viadonbosco.org. Overeenkomstig de wet van 8concernant december dieactiviteiten de van de persoonlijke regelt, werd uw opgenomen inDon ons adressen­ Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook voor het brede publiek ardbeving en schetst huidige kader. Verder wordt mstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressend’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre Voo mee n o ma e www 4dep die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd Hoo d eda eu M SEGHERS E nd eda eu K DE AGER Reda e aad M SEGHERS K info@viadonbosco.org. Nousper les utilisons pour laau publication d’informations relatives à 78, activités. avez pleinement le droit de kan consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Maaltemeers 9052 Zwijnaarde II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat ook Uper telefoon: + 32 toegangs­ (0)2 427 ofDaniëlla per e­mail: rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Wilt u ons steunen? pé ég nede auniquement en ule195, e30 ou de année 2015 enosë fichier et d’y corriger vos coordonnées. Dat d’adresses. kan ook te efoon +vos 32 0Hecke, 2gegevens 427 47 20 of per vdebat. be Don Bosco de Liège, janvier àong 17h30. L’exposition bestand. We gebruiken deze alleen voor deDan verspreiding vanVous informatie inzake onze activiteiten. heeft onbeperkt en Mee n Lay oë Waa D47Daniëlla M20correctie­ Mviadonbosco@skynet.be. rédact on ARBYN HAVuG MANA enne VANDERCRuYSSEN -imprimeur: Commun cat on officer Dan II­laan B­1080 Brussel. Dat kan ook perdan telefoon: +e­ma 32a(0)2 427 47adonbosco@skynet 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communic ee alleen voor verspreiding informatie inzake onze activiteiten. u heeft onbeperkt toegangsen correctiefichier et corriger coordonnées. rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Wilt uVANDERCRuYSSEN onsE steunen? PHAVuGIMANA, VANDEV VERE D uk GEERS O SET Oad- Communication fichier et corriger vos coordonnées. Don Bosco de Liège, led’y 30 janvier àvan 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een ergebruiken gekekendeze naargegevens ded’yontwikkeling van het land en VANDEVIVERE – cer: GEERS OFFSET sCommunication uw es on uon s Etienne ooffi ben ude ve Ge eve–offi d rédaction: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN - Daniëlla offi Daniëlla ARBYN – -sd? Lay-out: Pierre rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN Communication de aHAVuGIMANA a ëhu 483 rédact on Dan ëbeantwoordt a ARBYN MANA Eimprimeur: enne Commun cat officer Dan a ARBYN HAVu financiële beheer van project en alHAVuG door: Educaid recht de door ons over u obewaarde informatie. VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET VIA Don Bosco e door ons over u bewaarde informatie. VANDEVIVERE – GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans lesan é oin ehetevan onda elong Don Bo deje Be g que ophone Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre Mee n –oimprimeur: www VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Overeenkomstig de wet van 8Don december 1992, die de bescherming van persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naamDE opgenomen VANDEVIVERE GEERS OFFSET VIA Bosco VERE –VANDEVIVERE mpr meur GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout auOvereenkomstig long de l’année 2015, dans les rédact on Dan ëVANDEV aVERE ARBYN HAVuG MANA Evan enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer Dan ëDruk: aMaud ARBYN HAVuG MANA – Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DEde JAGER –adressen­ Redactieraad: SEGHERS, Katrien WILDE,ARB Eri Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015 tRedactie: kan worden gedaanPartners: voor de door de aardbeving Lore Stassen, Lammens, Etienne Bieke Vandamme, Bram Reekmans Sponsors: Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication officer: Daniëlla Overeenkomstig de wet van 8 december die de bescherming de wet van 8Vandercruyssen, december 1992, die meur de bescherming de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons – imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – GEERS OFFSET, Oostakker Vereniging voor Ethiek B oeck en Pe e Goossens Gu denda aan 90 B 11 VANDEV – mpr GEERS OFFSET jeFilip concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Reknr.: Ve an woo d ke u geve A VAN HECKE L 195 B 1080 B editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-10 six écoles secondaires Don Bosco435­8034101­59 de Belgique francophone. bestand. WePierre gebruiken deze gegevens alleen voor de officer: verspreiding van informatie activiteiten. Ueraad heeft onbeperkt toegan Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA -onze Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8 december die de bescherming van de persoonlijke regelt, we editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bdlevenssfeer Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Hoofdredacteur Maud SEGHERS –VANDEVIVERE E ndredacteur KVotre an DE AGER –adressen­ Redact Maud S VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Reknr.: Pierre -naam druk: GEERS OFFSET Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold B-1080 Bruxelles six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ officiële opening: zondag februari2015 van 13u-18u atiseerde an 8 december 1992 d ebestand. de bescherm van de persoon ke evenssfeer rege t–Bd435­8034101­59 werd uw opgenomen ninzake ons editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIediteur 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE –enng mpr meur GEERS OFFSET Albert VAN HECKE, sdb, Bd 195, B-1080 Bruxelles adresse est erronée vous avezAIIdéménagé? nous comm wusdb, GIIn195, Vo A Dou BLéopold mVeuillez in de Fondsenwerving Druk &kinderen. lay-out: GRAPHIUS, Gent Pierre VANDEVIVERE -1druk: GEERS OFFSET Votre adresse estmerronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les ch recht van de doorVAN ons over bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0341 0159 opgenomen inresponsable: ons adressenbestand. We gebruiken deze gegeven Provincie Oost­Vlaanderen 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk o@v adonbosco guitgever: editeur Albert Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse estHECKE, erronée ouWe vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions voua Redact eraad Dan ërecht a ARBYN HAVuG MANA enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer Dan ëchangements aII­laan ARBYN MANA Lay-out IBAN: BE84 4358 0341 0159 Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold Votre adresse erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements van de door ons over uhet bewaarde informatie. Partners: inresponsable: ons adressenbestand. gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding van informatie PEopgenomen eresponsab e VANDEV VERE –estoutDruk GEERS OFFSET Oostakke “Faire Route à427 la de bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Com “Faire Route Ensemble” à avez lanécessaires bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des 195 B 1080 BBd D +Ensemble” 32 0B­1080 2HAVuG 47 20 mVAN @ Voulez-vous nous soutenir? Waar: Ruiterhal, Brasschaat er:Partners: 29gegevens november 2014 a een voor r da on D RB N H uG M N verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold 195, Brussel Votre adresse estRoute erronée vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Wilt u ons steunen? ed teur e A be VAN HECKE sdb Léopo d 195 B-1080 B uxe es eze de verspre d ng van nformat e nzake onze act v te ten U heeft onbeperkt toegangs­ en correct e­ “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens “Faire Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold BIC: KREDBEBB “Faire Route à laIs bonne adresse. Contactez VIA Don 427 Bosco, Comptabilité des adresses, r D+ 32 N HGelieve u ou Mpar N mail: ND uw onjuist of bent uen verhuisd? dit te20 melden aan teurverantwoordlijke responsab eEric AJORIS be VAN HECKE sdb BdofKREDBEBB Léopo dBosco, 195 1080 BIIB-1080 uxe esdeadres nous soutenir? Albert VAN HECKE, sdb, Voulez-vous Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: (0)2 20 info@viadon activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsde BIC: 195, B-1080 Bruxelles. Par +mp 3247 (0)2 427 ou par maiàV Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Mauded SEGHERS, Katrien DE WILDE,uitgever: – 195, Lay-out: Voulez-vous soutenir? P eMerodestraat e VANDEV VERE GEERS OFFSET IsDon uw adres onjuist of bent uB verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Adressenadministratie, t.a.v. Janen DePeter Broe ND R20umcorrectierecht minformatie. G47 R O “Faire Route à laIsBruxelles. bonne adresse. Contactez VIA Don Comptabilité des adresses, àVIA l’att. Jan De etBosco, Peter Bd Léopold uw adres onjuist bent uen verhuisd? Gelieve dit tenous melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck rinfo@viadonbosco.org. DND Nm HGoossens, M N ND van Bosco Wilt uGelieve ons steunen? II Ensemble” Par + 32 (0)2 427 20 par mail: info@viadonbosco.org. U heeft onbeperkt toegangscorrectierecht van de door ons over utéléphone: bewaarde 195, B-1080 Bruxelles. Par +Broeck 32Don (0)2 427 47 ou par mail: IIB-1080 195, Bruxelles. Par téléphone: + 3247 (0)2 427 47 20 ou par mail: Otelefoon: Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ rederik De 18, Mechelen van druk totteur 21u Wilt utéléphone: ons steunen? II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook per 32u(0)2 4 Is uw onjuist bent uHECKE verhuisd? dit B-1080 tevous melden aan Don Bosco, t.a.v. Jan De Broeck entéléphone: Peter Goossens, ed responsab eeadres Aactiviteiten. beesse sdb Bd Léopo dVIA 195 B20Don 1080 B8IIou uxe es d e-mail: da ues Minfo@viadonbosco.org. GH+ VIA Bosco VIA Don Bosco II-laan 195, B-1080 Brussel. Datez kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47Leopold 20 ofnécessa per OFFSET, Oostakker Vot ad est eB-1080 onée ou avez déménagé? Veu nous commun que es changements nécessa IIaan 195, Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32 (0)2 427 47 ou par mail: info@viadonbosco.org. O m gAdressenadministratie, wnous m 1992 m gm g R nous wE n ND m O info@viadonbosco.org. II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +Jan 32 (0)2 427 47 20de ofla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. Vo e ad esse es e ofVAN onée ou vous déménagé? Veu commun que es changemen sHoo afin que Is uuw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, De er bewaarde nformat eu14u VIA Don Bosco detail/detail/483 Compte Bancaire: Partners: Sponsors: VIA Don Bosco II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook peravez telefoon: +VIA 32 (0)2 427 47 20 of perez e-mail: info@viadonbosco.org. R t.a.v. Dles NH ude N8ladécembre ND u1992 Nla C mmR dO Suivant dispositions loiMdu 1992 concernant protection deepl Ove eenkoms g we van 8 decembe 1992 AND R D u G Don Bosco Suivant les dispositions de loi du 8 décembre concernant la projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Partners: Compte Bancaire: ed u pon ab N H C Wdécembre g g1992 g es gvie m U Verantwoord u tgever A be t VAN HECKE sdb Leopo d aan 195 B­1080 B usse Suivantke les dispositions de laez loi435-8034101-59 du 8la 1992 concernant la protection de la vie privée, coordonnées sont insérées dans notre fichier Suivant les dispositions de la loi du­ 8vos décembre 1992 concernant la1992, de la vieons privé Vo e ad esse es e onée ou vous avez déménagé? Veu nous commun que changemen s nécessa es afin que nous pu ss Nprotection H sont Reknr.: 435-8034101-59 Suivant les dispositions de loi du 8 décembre concernant la protection de la privée, vos coordonnées insérées dans Vereniging voor Ethiek d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives ND d O Overeenkomstig de wet van 8 december die de beschermin Compte Bancaire: Fa e Rou e Ensemb e à a bonne ad esse Contactez V A Don Bosco Comptab té des ad esses à att de Fa e Rou e Ensemb e à a bonne ad esse Con ac ez V A Don Bosco Comp ab é des ad esses à a de an De B oeck e P Reknr.: 435-8034101-59 Overeenkomstig de van 8die december 1992, die de bescherming van de persoonlijke regelt, werd uwmnaam Suivant les dispositions de la loi 81080 décembre 1992 la20 protection la vie privée, vosuniquement coordonnées sont insérées dans notre d’adresses. Nous les Vous utilisons uniquement pour ladefichier publication d’informat Nd’informations Hlelevenssfeer Broeck ensdb, Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47wet of per e-mail: Nous lesbescherming utilisons uniquement pour8concernant la publication d’informations relatives à opgenomen nos activités. avez pleinement droit consulter notre VAN HECKE, Leopold II­laanke 195,uB­1080 Reknr.: 435­8034101­59 d’adresses. Nous les utilisons pour la publication relatives àopgenom Verantwoordlijke uitgever: Van Hecke, Maaltemeers 78, 90 verantwoord tgever A be VAN HECKE sdb Leopo dd’adresses. aan 195 BduAles B usse Overeenkomstig de wet van december 1992, dede bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam m w 435-8034101-59 Wilt u ons steunen? opgenomen nWe ad essenbes and We geb ken 78 Association pour fichier etmnaam d’y corriger vos coordonnées. Overeenkomstig de wet van 8esse december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw in ons adressend’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nos activités. Vous avez pleinement le droit con bestand. gebruiken deze gegevens alleen d’adresses. les utilisons la d’informations relatives àalleen nos activités. Vous avez lemDe droit de We gebruiken gegevens voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbe Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde IBAN: BE84 4358 0159 V an woo dessenadm uvoor g onbeperkt vde Aheeft Aa FaBrussel e Rou e Ensemb e DeàBroeck aB-1080 ad Con ac ez V Don Bosco Comp ab éet20 des ad esses àVAlbert aons de BAd oeck enotre euverspreidin Gooss in de Fondsenwerving IBAN: BE84 0341 0159 m fichier et d’y corriger vos sBbonne uw ad on ues st of bent uWe ve hu sd? Ge eve ddeze t4358 te me den aan A Don Bosco nnosuCde stactiv 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? fichier etPa d’y corriger vos coordonnées. fichier d’y corriger vos coordonnées. mconsulter pour Dm bestand. gebruiken deze gegevens alleen verspreiding informatie inzake onze activiteiten. U heeft toeg Gelieve dit te melden aan VIA Adressenadministratie, t.a.v. Jan enAssociation Peter Goossens, 195 Beve 1080 uxe es Pa éNous éphone +uniquement 32 0BE84 2pour 427 47 20 ou pa ma nheeft o@v adonbosco ocoordonnées. gan bestand. We deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbeperkt toegangsen correctie195 Bes uxe té éphone +bestand. 32 0 2n0341 47 ou pa ma oLeopo gPe v wvu N H IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: 4358 0341 0159 fichier et d’y corriger vos coordonnées. recht van denfo@v door ons over u bewaarde informatie. une dans info@viadonbosco.org. VIA Don Bosco fichier et Ethique d’yVcorriger vos coordonnées. recht van de door ons bewaarde informatie. Vereniging Ethiek s uw ad es onKwaliteit: uDon s Bosco, o ofben u veviadonbosco@skynet.be. hu1080 sd? Ge dvoor egebruiken me den aan ALeopold Don Bosco Ad essenadm s427 aover euvoor ade an De Bvan oeck en Pe eadonbosco Goossens m Dd co ec w G Association pour BIC: KREDBEBB ac v e en U hee onbepe k oegangs en B B BIC: KREDBEBB recht van de door ons over u bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0341 0159 VIA Don Bosco une Ethique dans recht van de door ons over u bewaarde informatie. ok per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 per e­mail: w G m D m Vereniging voor Ethiek 195 B B uxe es Pa é éphone + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco o g BIC: KREDBEBB rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre ­ aan 195 B­1080 B usse Dat kan ook pe te efoon + 32 0 2 427 47 20 of pe e­ma v adonbo KREDBEBB m BIC: KREDBEBB la Récolte de Fonds B B D rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre in de Fondsenwerving Vereniging voor Ethiek Partners: Reknr.: 435­8034101­59 une HAVuGIMANA Ethique dans D m aan 195VANDEVIVERE B VANDEVIVERE 1080 B usse Da kan ook pe e- Communication e oonla+Récolte 32 0 Fonds 2Daniëlla 427ARBYN 47 20 oin de pe enema n o@v oPartners: g – imprimeur: GEERS OFFSET de BIC: adonbosco KREDBEBB partners: rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN officer: – Lay-out: Partners: Reknr.: 435­8034101­59 Partners: Fondsenwerving Pa s Pierre – imprimeur: GEERS OFFSET m m partners: Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DEde JAGER –adressen­ Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Sponsors: Partners: inSu deregelt, Fondsenwerving Partners: 4358 0341 0159 van esvant spos aons oRedactieraad: dula Récolte 8- a décemb 1992 conce nanEricconce aJORIS p o– Lay-out: ec onPartners: de vIBAN: e pBE84 vée vos coo données son Fonds Sponsors: 1992, die Sponsors: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd uwdnaam opgenomen in tons VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET m Su es dons spos o de du 8e BE84 décemb ep 1992 nant avée paotect on pVan vos N O deN a mv m vée m w m co s:er IBAN: 4358 0341 0159werd eraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Communication officer: Daniëlla ARBYNvan HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8Su december die deLéopold bescherming dede persoonlijke levenssfeer regelt, uw naam O on de m a we m m eson Pierre VANDEVIVERE – es Druk: GEERS OFFSET, Oostakker N m m van d spos ons de a o du 8 décemb e 1992 conce nan a o ec v p vos coo données nsé ées da Ve an woo d ke u geve A be Hecke Maa Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II 195, B-1080 Bruxelles alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ W u on eunen BIC: KREDBEBB editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Voulez-vous nous soutenir? WWilt d ad esses Nous es u sons un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves à nos ac v és Vous avez p e nemen NDEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Sponsors: Ove eenkomst g de wet van 8 decembe 1992 d e de besche m ng van de pe soon ke evenssfee W m Partners: u ons steune Sponsors: BIC: KREDBEBB editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles W Ove eenkoms g de 8esses decembe 1992 dVeuillez e de besche m ut ng van de peverspreiding soon ke evenss ee wedàledonze uw naam opgenomen ons essen nous soutenir? desVAN adunous esses Nous es sons un quement apuissions pub on nfo mat eVoulez-vous atavez vesVIAnàpDon actVoulez-vous Votre adresse estvan erronée ouWe vous avez déménagé? nous communiquer lesnécessaires changements nécessaires que vous envoyer adresse estwe erronée vous avez déménagé? Veuillez communiquer les changements afin que nouson puissions vous envoyer le ege eopgenomen informatie. nous in Votre ons adressenbestand. gebruiken deze gegevens alleen voor van informatie inzake VBosco A ad Do Bov e otés m u dou ad Nous sons un quemen pou a de pub cade dafin npou olenous ma ons ecat aEBd ves nos ac vwons és Vous enos nemen d woVous de Wilt u ons steunen? Verantwoordlijke uitgever: Albert HECKE, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel Wilt ons steunen? Votre adresse estRoute erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer Sponsors: fich e e d y co ge vos coo données VIA Don Bosco “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. Jan De Broeck et Peter Goossens, Léopold “Faire Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold VIA VIA Don Bosco V g g oo bestand We geb uBroeck ken gegevens a een de uveheeft spVIAeDon d ng van nfo mat een nzake onze v oordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb,Sponsors: Leopold II-laan 195,VIA B-1080 Brussel VIA bes and We geb ken deze gegevens aBosco, een voo vepar sp edoor dDon ng van n etdonnées odeze ma e nzake ac envvoo e Goossens, en onbepe oegangs co435 ecDon eBoscoact Compte Bancaire: “Faire Route àu laIs bonne adresse. Contactez Don Comptabilité des àVIA l’att. de Jan Decoo Goossens, Bd Léopold fich e par dinfo@viadonbosco.org. yadresses, co ge vos BoscoPa k Vereniging uw adres onjuist of bent uen verhuisd? ditet tede melden aan Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Janonze De Broeck Peter Leopold R 8034101 59 Re II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: +d32y (0)2 427 47Gelieve 20vos ou mail: activiteiten. U heeft onbeperkt toegangscorrectierecht van de ons over uPeter bewaarde informatie. VIA DonBancaire: Bosco voor Ethiek IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou mail: info@viadonbosco.org. fich e e co ge coo données 15 Compte es onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold pa n Pa Reknr.: 435-803410 Fo w g Pa ne 15 II 195, B-1080 Bruxelles. II­laan Par téléphone: + 32 (0)2 427 47Dat 20 kan ou par mail: Vereniging voornfo Ethiekmat e 435-8034101-59 Compte Bancaire: 195, B­1080 Brussel. ook perinfo@viadonbosco.org. telefoon: + 32 (0)2 de 427 47 20 of ons per e­mail: viadonbosco@skynet.be. Reknr.: 435-8034101-59 Assoc echt van doo ove u bewaa de de ons ove u bewaa de n o ma e BAN BE84 4358 0341 01 5, B-1080 ech Brussel. van Dat kan ookdoo per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: info@viadonbosco.org. 435­8034101­59 inReknr.: de Fondsenwerving Netwerk: 435-8034101-59 IB Association pour Association pou Pa ne SuivantSuivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier IBAN: BE84 4358 0341 0159 in de Fondsenwerving IBAN: BE84 4358 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 une 0 E les dispositions de la1992 loi duconcernant 8 décembre 1992 concernant la protection de la viesont privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier Ethiek Association pour Partners B0341 C voor KREDBEBB Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre la1992, protection larelatives vie privée, vosactivités. coordonnées insérées dans notre IBAN: BE84Vereniging 43580341 0159 IBAN: 4358 0159 BI une Ethique dans une Ethique dan voor Ethiekin ons Nous lesbescherming utilisons pour8 la publication à opgenomen nos Vous avez pleinement le droit defichier consulter Overeenkomstig de wet van december die dede bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uwVereniging naam opgenomen adressen­ Association pourBE84 BIC: KREDBEBB omstig de wet d’adresses. van 8 december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam ons d’adresses. Nous les uniquement utilisons uniquement pour la d’informations publication d’informations relatives nosadressenactivités. Vous avez pleinement lenotre droit de consulter BIC: KREDBEBB la Ré IBAN: BE84 4358 03 in de Fondsenwerving unenotre Ethique dans Partners BIC: KREDBEBB Nousuitgever: les utilisons uniquement pour la d’informations relatives à 78, nos activités. avezinàpleinement le droit de consulter notre Verantwoordlijke Albert Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde Wilt u ons steunen? KREDBEBB fichier et d’y corriger vos coordonnées. BIC:dans KREDBEBB la Récolte de Fonds la Récolte de Fo bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de uverspreiding vanVous informatie inzake onze activiteiten. onbeperkt toegangs­ en correctie­ in de Fondsenwerving We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. heeft onbeperkt toegangs- en correctieune Ethique fichier Sponso sU heeft partners fichier et d’y corriger vos coordonnées. Partners la Récolte de Fonds Sponsors: 15 BIC: KREDBEBB Partners Sponsors: recht van deVIA doorDon onsBosco over u bewaarde informatie. de door ons over u bewaarde informatie. Sponsors: Sponsors: Sponsors: 15 Sponsors: la Récolte de Fonds 15 k Sponsors: Sponsors: 15 13/08/14 09:17 Sponsors: VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Partners: Sponsors: Reknr.: 435­8034101­59 Partners wVou e Sponsors: 13/08/14 09:17 Sponsors: Partners: gs: Pa ne 15 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Partners: Vou ez-vous no Voulez-vous nous soutenir? Partners: Wilt u Vou ons steunen? BIC: KREDBEBB V Aste Do W t u ons steunen? Voulez-vous nous soutenir? e vou nou ou en W u ons 15 o VIAsteunen? Don Bosco Wilt u ons steunen?Wilt u ons Spo o VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 Spon V A tDon Bosco

DeWereVoor d bemeer // Opnform de A

openhappen ng

Lemonde be // A agenda an een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa d be conferent e heeft hen – enenu onderw – dansook u den? Dan s deze vorm ng ets voor aIks wil thema “Gender n de prakt k” en za DeWereld.be // Op de30 Agenda janvier 2015 exposition qui met en photos a agenda nc ë e verpLemonde cht ngenbea//s Averen g ng? pbedanken aatsv nden n de oka en BTC Agenda en deta s voor voor devaninzet! pédagogie sa ésienne et financ ee beheer van e n t at ef? 10 oktober de nschr v ngen vo gen Houd de dag a vast vr n e agenda Vorming financiee beheer 25 november ud ng er u t z en en hoe organ seer e want het aanta dee nemers moet tot 250 beperkt worden Mettre en photos es 3 caractér st ques de a pédagog e Quand e 30 anv er à c ënt? De workshop maakt e wegw s Ben e om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd bestuurs d van een veren g ng d e z ch nspant voor De tutv erde nte sa és enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst Don Bosco eer van e pro ect en beantwoordt a een pro door Educa d ectaux n het Zu den? s deze vormnst ng tuts ets voor L ège a s thema “Gen m ss on confiée é èves de 6eDan degré TQ des Waar? Gent Georganiseerd door: Voor nformat www /event/educa dbe­ ou de Wat z nmeer financ ëe e verp chteduca ngen ad sbe/n aatsv nden nd Sa nt-Luc L ège ete de Tourna M ss on accomp e veren eursg ng? P us dp infos http //w deren en het 4de p ersteunpunt travaux conferent s­de­prakt Hoe organ seer e­gender­onderw e het financ ee organ beheer ek ntut t at ef? de nschr v ngen seront présentés au vern ssage sévan à nst Hoe moet boekhoud en en hoe organ seer e want het aanta www 4dep er be/ka ender/event/Don Bosco de Leège e 30 ng anvereru tà z17h30 Lexpos t on

Voorwoord

Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: info@viadonbosco.org.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke l opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspr activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaa Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Wi t u onsHecke, steunen?Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde V A Don Bosco Reknr 435­8034101­59 BAN BE84 4358 0341 0159 B C KREDBEBB

ng voor Eth ek ndsenwerv ng

Partners:

DB Mag FRE n°4-14.indd 15

5.indd 2

Voorwoord

Voorwoord

e eenvoud effic maakt s om og st eke re pérégrd nera ensu teg en tout au ënt? ong De de workshop année 2015 danse wegw es financ res ë e Don beheer vandeeBe prog ect beantwoordt a door Educa d s x éconeshet seconda Bosco que en francophone Redactie: Lore Stassen, eFilip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, concrete vragen Waar? Gent Georganiseerd door Voor meerBram nform Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent Prov nc e Oost­V aanderen en het 4de p ersteunpunt conferent e­gend Voor meer nformat e www 4dep er be/ka ender/event/ Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adr deta /deta /483

VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15

Bosco13/11/14 VIA Don Bosco VIA Don Spo o Spon16:37 o Compte Bancaire: A D B VIA Don Bosco VIA DonBancaire: Bosco Compte Spon o Sponsors Reknr.:C435-8034101-59 435-8034101-59 m B Reknr.: 435-8034101-59 13/08/14 09:17 Reknr.: 435­8034101­59 435-8034101-59 2/09/16 14:29 Association pour 4358 0341 01594358 0341 0159 IBAN: BE84 13/11/14 16:37 IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 Association pour IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 une Ethique dans Vereniging voor Ethiek A 15 BIC: KREDBEBB BAN B BIC: KREDBEBB une Ethique dans BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

Ve en g ng voo Eth ek n de Fondsenwe v ng

Comp V A Don Bosco VComp A Don Bosco e Banca e 435 81 Rekn 435-8034101-59 Rekn 435­803 435 8034101 59 15 Assoc a on pou BAN


COLUMN - Steven Vanackere over onderwijs en karaktervorming Onderwijs en vorming zijn van cruciaal belang in eender welke geloofwaardige ontwikkelingsstrategie en zijn daarom terecht de speerpunt van VIA Don Bosco. Aristoteles zei meer dan 24 eeuwen geleden iets dat vandaag misschien wat overtrokken lijkt, maar dat het verdient om toch nog eens herhaald te worden: “Zij die kinderen goed onderwijs verstrekken zijn nog meer te eren dan zij die hen op de wereld zetten: de laatsten geven hen het leven, maar de eersten geven hen de kunst om goed te leven.” stichter, de heilige Giovanni Bosco, naar mijn smaak een voortdurende bron van inspiratie kan blijken. Ik denk daarbij niet alleen aan pedagogische technieken, zoals het zogenaamd ‘preventief systeem’, met zijn nadruk op liefde, meer dan op bestraffing. Nee, het gaat me ook om de fundamentele vragen van het menselijk leven, in het bijzonder wat het betekent om een goed mens te zijn? Om op deze vraag een antwoord te bieden, grijpt men in de moraalfilosofie regelmatig terug naar de ‘deugdenethiek’.

Nee, als ik dat citaat over de kunst om goed te leven vanonder het stof haal, dan is dat om te wijzen op de ‘extra ziel’ die in elk goed onderwijs aanwezig zou moeten zijn. En het is daar dat het charisma van uw

Al wie zich inzet voor onderwijs en opleiding, hier bij ons of in het Zuiden, bevindt zich in een bevoorrechte positie om bij te dragen aan die ‘Bildung’. Niet alleen van competente professionals, maar ook van echte mensen die in staat zijn tot vrijgevigheid, een unieke kwaliteit die essentieel is voor het overleven van de mensheid. Ik wens u dan ook allen toe dat u in de toekomst verder uw beste krachten kan blijven schenken aan deze zeer gewichtige opdracht. Ook in de komende 50 jaar. Lang leve VIA Don Bosco! // Steven VANACKERE Directeur van de Nationale Bank van België en voormalig minister Deze column is een extract uit de keynote speech die Steven Vanackere gaf op het galadiner ter gelegenheid van onze 50ste verjaardag. Lees de volledige speech op www.viadonbosco.org.

3 Thema // Steven Vanackere

De kunst om goed te leven … Aristoteles verwees ongetwijfeld niet naar de vele competenties en vaardigheden die vandaag zo snel worden geassocieerd met de doelstellingen van succesvol onderwijs. En er mag geen misverstand bestaan: bouwtechnieken leren, nieuwe talen verwerven, begrijpen hoe je goede medische zorg verstrekt, hoe je een zorgvuldige boekhouding bijhoudt, … het zijn allemaal competenties die het verschil maken in het leven van leerlingen en de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. Als ik Aristoteles citeer – die zoals zovelen van de Atheense elite lichtjes neerkeek op alles wat neigde naar handenarbeid – dan is dat helemaal niet om te onderschatten hoe letterlijk levensbelangrijk het werk is dat verricht wordt door de talloze leerkrachten die behoren tot Don Bosco’s netwerk in de wereld. Zij versterken mensen en gemeenschappen door geduldig de vaardigheden over te brengen die personen de kans geven om een eerlijk en zinvol beroep uit te oefenen en zo een positieve stimulans te zijn voor hun land.

De deugdenethiek werpt de vragende mens voor een stuk terug op zichzelf. Op de vraag “Wat staat mij te doen?” komt het antwoord: “Doe wat een deugdzaam mens in uw plaats zou doen.” Dat lijkt op het eerste zicht op het ontwijken van de vraag. Maar bij nader inzien kan het oriënterend zijn voor iedereen die met onderwijs bezig is. De deugdenethiek staat of valt met een begrip dat de Duitsers ‘Bildung’ noemen. Het gaat over de vorming van het karakter van de leerlingen, in het bijzonder door het navolgen van goede voorbeelden. Die voorbeelden zijn geen theoretische denkmodellen maar praktisch beleefde keuzes van leerkrachten van vlees en bloed, die inspirerend zijn voor hun leerlingen. Ik ben ervan overtuigd dat de wereld van vandaag meer deugdenethiek nodig heeft.


Ecuador: de weg naar zelfstandigheid 4 Internationale Samenwerking // Ecuador: de weg naar zelfstandigheid

Een innovatieve methode om je eigen bedrijf te starten 16 november 2019. Het is zaterdagochtend en een ongebruikelijke activiteit creëert dit weekend drukte in de gebouwen van Tainate Huasi. Vijftien oud-leerlingen uit ons beroepscentrum in Cayambe keren voor één maand terug naar de schoolbanken. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is de motivatie en een concreet plan om hun eigen bedrijf op te richten. Daarom geeft het nationaal tewerkstellingsbureau hen een duwtje in de rug. Ze krijgen een leertraject aangeboden waarin ze geholpen worden om een businessplan en -structuur op te stellen. Onze jongeren uit Cayambe worden vergezeld van nog eens vijftien jongeren van de TESPA beroepsschool in Quito. Dertig jongeren in totaal krijgen de kans om deze opleidingsmodule te volgen, ondersteund door VIA Don Bosco. De module omvat bezoeken aan kleine lokale bedrijven, en praktische seminaries over het opstarten en leiden van een bedrijf. Tussen de groepssessies door werkt José Luis, de consultant voor deze opleiding, individueel via Skype met elke projectleider. Het leren werken met Skype is volgens hem trouwens een essentieel onderdeel van de opleiding. In dit digitaal tijdperk moeten toekomstige ondernemers digitale tools kunnen aanwenden om hun bedrijf uit te bouwen. De hele methodologie die de consultant gebruikt, is vernieuwend en werd bedacht in de Verenigde Staten. Ze bestaat erin om het product dat men op de markt wil brengen, te koop aan te bieden via sociale media en de reacties van toekomstige klanten te evalueren nog vóór het lanceren van de productie. Op die manier wordt het financiële risico beperkt voor onze jongeren die vaak afkomstig zijn uit kwetsbare milieus.

Vandaag is het thema van het seminarie “marketing (hoe je product goed verkopen)”, een onderwerp dat bij de deelnemers veel vragen en reacties uitlokt. José Luis maakt hen wegwijs en geeft specifiek advies aan elk van hen. De deelnemers helpen ook elkaar door creatieve ideeën aan te brengen voor mekaars projecten. Zo vindt Bryan dat Paúl trouwe klanten van zijn toekomstige garage een gratis verversing van de olie moet aanbieden. Janeth is dan weer van mening dat David naast de installatie van serres op maat, toekomstige klanten ook zaden kan verkopen en advies over tuinieren kan verlenen. Mooie samenwerkingen en vriendschappen krijgen zo stilaan vorm tijdens de opleiding. Aanstaande zaterdag worden de alumni van Tainate Huasi ontvangen door de oud-leerlingen van TESPA voor hun laatste opleidingsdag en een bedrijfsbezoek. De opleiding zit er dus bijna op voor Bryan, Paúl, Janeth en alle anderen, en dan kan het echte avontuur beginnen. We wensen hen veel succes bij de opstart van hun bedrijf!


Op 9 september 2019 werd in Quito een nieuw TESPAcentrum voor beroepsonderwijs officieel ingehuldigd. De leerlingen begonnen het nieuwe schooljaar in gloednieuwe gebouwen die ter beschikking worden gesteld door de Salesiaanse Polytechnische Universiteit van Quito. Naast de verbetering van de infrastructuur zal de school door de nabijheid van de universiteit ook kunnen genieten van heel wat andere voordelen. Een daling van de functioneringskosten bijvoorbeeld door het delen van bepaalde kosten met de universiteit. Daarnaast ook de permanente vorming van leerkrachten, een regelmatige actualisering van leerprogramma’s, een frequenter onderhoud van het materiaal en de uitrusting van werkateliers en klassen, en potentiële samenwerkingen met professoren en studenten van andere universiteiten in Ecuador en wereldwijd. Het nieuwe TESPA-centrum maakte ook gebruik van de verhuis om enkele nieuwe opleidingen op te starten met de steun van VIA Don Bosco. Naast industriële mechanica, houtbewerking en elektriciteit, kunnen de leerlingen er nu ook terecht voor cosmetica en kleermakerij.

In Guayaquil, in het zuiden van het land, is het beroepscentrum Casa Don Bosco een nieuwe samenwerking aangegaan met Domingo Savio, een aangrenzend technisch college dat ondersteund wordt door de ngo ACTEC. Dankzij deze samenwerking kunnen de leerlingen nu opgeleid worden in enkele specifieke domeinen op meer geavanceerde machines. Ze kunnen ook een nieuwe opleidingsmodule in metrologie volgen omdat het college hiervoor het geschikte pedagogische materiaal heeft. Daarbovenop volgen de leerlingen uit beide scholen nu gezamenlijke lessen rond ondernemerschap. Het administratief personeel van het college volgt op haar beurt dan weer een opleiding boekhouding in ons centrum Casa Don Bosco. Een mooi voorbeeld dus van wederzijdse versterking en samenwerking tussen Belgische ngo’s op het terrein! Ook al loopt de actieve bijdrage van VIA Don Bosco aan de programma’s in Ecuador binnenkort op zijn einde, toch blijft de motivatie van onze partners groot. De autonomie en competenties die ze op verschillende gebieden hebben verworven, en de acties die ze de afgelopen jaren op poten hebben gezet, zullen hen in staat stellen om kwaliteitsvol beroepsonderwijs en begeleiding naar werk te blijven aanbieden aan kwetsbare jongeren in Ecuador. We verliezen hen na 2021 zeker niet uit het oog en blijven trouwe supporters van hun werk! // Amélie JANSSENS

5 Internationale Samenwerking // Ecuador: de weg naar zelfstandigheid

Samen sterk! De programma’s van VIA Don Bosco omvatten altijd een zogenaamde ‘exit strategie’ die als doel heeft onze lokale partners voor te bereiden op het einde van de financiële relatie die we voor de duur van een programma met hen aangaan. Ons doel is steeds om hen autonoom te maken, zodat ze hun acties voor de meest kwetsbare jongeren na ons vertrek kunnen verderzetten. In 2022 is het zover voor onze partners in Ecuador. Daarom hebben we de laatste jaren samen met hen gewerkt aan het versterken van hun good practices en het ontwikkelen van nieuwe partnerschappen. Ziehier twee concrete voorbeelden:


India-loog: leren van en mét elkaar Niet alles kan men leren uit een boek of via een PowerPointpresentatie in de klas. Neem nu bijvoorbeeld solidariteit en het gevoel van verbondenheid met de rest van de wereld. Ons ‘School 2 School’ project brengt daarom de wereld in de klas door middel van partnerschappen tussen scholen in België en India. De scholen werken activiteiten uit rond gezamenlijke thema’s en doelen. Door een actieve inbreng van beide scholen en voortdurende dialoog tussen leerkrachten en leerlingen worden vooroordelen doorprikt en krijgt ‘de andere’ een gezicht. Ook uitwisselingsreizen maken deel uit van dit boeiende traject. Zo maakten in oktober vorig jaar 12 leerlingen en 2 leerkrachten van Don Bosco Haacht een uitwisselingsreis naar Don Bosco Pondicherry, hun partnerschool in het Zuid-Oosten van India. Tijdens deze reis was er onder meer plaats voor een uitwisseling over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), een verblijf in gastgezinnen om tradities van dichterbij te leren kennen, culturele uitstappen en kritische reflectiemomenten. We laten u graag meegenieten van enkele onvergetelijke momenten:

6 Wereldburgerschapseducatie // India-loog: leren van en mét elkaar

Tijdens het verblijf in hun partnerschool bezochten de Belgische leerlingen en leerkrachten verschillende klassen en namen ze deel aan enkele lessen. Zo kregen ze antwoorden op al hun vragen over onderwijs in India. Hoe lang duurt een schooldag bijvoorbeeld? Of welke talen leren de Indische leerlingen? Wat gebeurt er als een leerling te laat komt? Ze waren verrast door het hoge niveau van wiskunde en het feit dat kleuters al vanaf 4 jaar leren lezen en schrijven. Ook de Indische leerlingen en leerkrachten kregen de kans om hun Belgische leeftijdsgenoten vragen te stellen over het onderwijs hier bij ons.

In het kader van hun vastenactie in 2018 zamelde Don Bosco Haacht 30 000 euro in voor het bouwen van meisjestoiletten in de Don Bosco school in Nedungadu. Een noodzakelijke ingreep om de toegang tot onderwijs voor meisjes te verbeteren. De afwezigheid van aparte toiletten voor meisjes is om praktische en hygiënische redenen immers vaak een drempel om naar school te gaan. De Belgische groep ging ter plaatse om de toiletten met eigen ogen te aanschouwen, én in het geval van sommigen ook te gebruiken. Het gaf hen veel voldoening om te zien dat de opbrengst van hun vastenactie goed gebruikt werd.


De Belgische en Indische jongeren ontmoetten elkaar tijdens verschillende ludieke activiteiten zoals dans, yoga, voetbal en spelletjes. Daarnaast namen ze deel aan workshops over drie duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de jongeren nauw aan het hart liggen: klimaatactie, gendergelijkheid, en goede gezondheid en welzijn. Tijdens enkele boeiende workshops gingen de leerlingen in dialoog over verschillende of gelijklopende opvattingen hierover, alsook de waarden en normen die hieraan ten grondslag liggen. Ze bedachten bovendien samen acties om zelf als individu of school hun steentje bij te dragen aan de enorme uitdagingen rond duurzaamheid.

Tijdens deze uitwisselingsreis kwamen unieke persoonlijkheden vanuit verschillende culturen bij elkaar. Na één uur al ontstond een groepsgevoel en werden nummers uitgewisseld. De nieuwsgierigheid van alle deelnemers en de openheid om mekaar echt te leren kennen waren fantastisch om te zien.

“De groepssfeer was geweldig. Soms was de uitwisselingsreis heel intens, maar gelukkig waren we als kleine kaarsjes. Wanneer er eentje uitging, staken de anderen het opnieuw aan.” – Fien, leerling Don Bosco Haacht. “Het was een sprong in het onbekende en het werd een prachtige ervaring.” – Maya, leerling Don Bosco Haacht. Tine LIMET

S!

FOLLOW U

Wil je meer te weten komen over onze projecten? Wil je al het nieuws heet van de naald? Wil je een blik achter de schermen van VIA Don Bosco? Volg ons dan op onze sociale media kanalen en mis niets!

7 Wereldburgerschapseducatie // India-loog: leren van en mét elkaar

Gevraagd naar hun gevoelens over de reis, kwamen de woorden ‘intens’ en ‘voldaan’ meermaals naar voren. Twee leerlingen beschreven hun gevoel als volgt:


DIT NUMMER UITGELEZEN? GEEF HET DAN GRAAG DOOR AAN EEN FAMILIELID, VRIEND(IN), BUUR OF COLLEGA. HARTELIJK DANK!

OP DE AGENDA 2020 24 jan

Internationale Dag van het Onderwijs Wereldwijd

31 jan

Feest van Don Bosco Wereldwijd www.donbosco.be

12 maart

Teach Up! 2030: inspiratiedag voor duurzame wereldburgers Brussel http://teachup2030.be/

12 – 18 april

Jeugddienst Don Bosco: reis ‘Roots van Don Bosco’ Turijn www.jeugddienstdonbosco.be/kalender/roots-van-don-bosco-2

7 mei

Internationale conferentie ‘GLOBAL’ over wereldburgerschapseducatie Brussel www.globaleducation.be

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2020 nr.1  

Samen op Weg 2020 nr.1  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded