__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMEN OP WEG 1

Tweemaandelijks tijdschrift 2019 // jaargang 27, nr. 1 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

IN DEZE EDITIE: 3/ Perspective 2030 4/ Van boef tot succesvolle mecanicien 6/ VIA Don Bosco: 50 jaar

EDUCATION CHANGES THE WORLD


gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw s zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren en en eerkrachten op om aanbod attract es voor de k nderen organ seert we de eer ngen 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober Sav te vrienden, mobiliseren om het recht op onderwijs te met nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extrawereldwijd u d te beFormation en voor het recht op onderw s deWereld.be // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre 25 novembre Confé Lemonde.be // A l’agenda Agenda Lemonde.be // A l’agenda goede spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? Coopération audan Déveook oppement e zomerverdedigen. mocht ik in India, Ik samen 9 Belgische wilmet hen – De enDon u –Boscobeweg ngbedanken w een feestevoor k startschot geven Naar aan e d ng v Beste lezer, nkrachten, dans en nog zovee meerwaarom Kortom Contacteer dan onze medewerkers ontw kke ngseducat e ème opnieuw ontdekken ik bijvoor VIAhet La quatr heeft er opconfére vr da ng Don Bosco 200 3 oktober: Saved DeWereld.be // by OpthedeBellAgenda ube aar voor Don Bosco op een Open Happen ng de inzet! nnze Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat verneemt later meer over alle evenementen die wethème die educa 4deuren weekends vaneerste november-december nfocyc us BTC 25 november 2014 educa d conferent e U heeft op weg’ 2019 in ngseducat uw L‘Samen nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme “Genre opengoo en editie4 van ontw kke e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 week-ends de novembre-décembre Format on 25 novembre Conférence Jong en oud a e vrFormat enden on u t d e ru me 25 “fam e” van Don e p aats n hd 4ontmoette, week-ends de novembre-décembre novembre Conférenceact educa d week zullen organiseren. handen. Bij ikdeze wens ik jullie in naam vandaghet voltallige ge ondernemers die het raakt me eestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale van de Leerkracht Ik –Georganiseerd eneen – dan ook déve oppement est unehen format on quu dag donne vue V AngDon aura eu dans es oca Coopérat on au Déve w naarde team van VIA Coopérat Waar? Hee Be door Bosco Bosco zSaved noppement uwil tgenod gdg ëvoor vanune ontmoet Stud o G obo de Don een gelukkig en vruchtbaar on Déve oppement o op een Happening. heeft er Bosco op vrijdag 3au oktober opnieuw een by the bell 3 oktober: Saved by the Bell 20 september: Open happening Don Bosco 200 eds opnieuw. Enus het doet onwaarschijnlijk deugd DeWereld.be // Op de Agenda DeOpen nfocyc georgan seerd door het BTC het Be g sch De v e de nte nat ona e Educa d be confe ent e heeft a s thema Beste vrienden, La quatr ème conférence nternat Maar de aftrap geven we nu al in januari. Van januari tot jaar 2019. d ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr pt on sont d sp Beste vrienden, e op ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met http //openhappen ng w x com/ s m Stud o G obo en an mat e n het aanbod attractde es voor de kème nderen seert Lemonde.be // A l’agenda bedanken voor inzet! La quatr conférence organ nternat ona eroep dE te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd mei organiseren we een reeks avondlezingen overnden het ontw ngsagentschap s een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p aatsv n de DeWereld.be // Op de Agenda L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éducat on De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht en dag van kke ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs DeWereld.be // Op de Agenda prob émat que des re at ons Nord / Sud Les week-ends the date car pour de ancer ngaleerkrachten van een cd met euwe Bosco ederen een extra vee en extr Voor meer nformat www savedbythebe be Lvoornaar nfocyc esensibiliseren organ sée par CTB agence beernege de 3Don comme thème Genre et avondleéducat on dans a om samen met leerlingen te roepen en met boeiende eerste Bij de ons overgang een nieuw jaar is het altijd om het jubeljaar voor Bosco op een Opennuttig Happening. heeftland, opDeze vrijdag oktober opnieuwsprekers. een Saved byDe the bell racties voor de kinderen, organiseert, weDon de leerlingen en op om hele zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

oorwoord

geeft van de nternat ona e déve samenwerk ng en Noordoka en van deune BTCvue Agenda enaura deta seu voodans de nsch v ngen oppement estdeune format on qu donne es ocaux dez an CTB

Deze mocht ik in samen met 9 Belgische 20 september: Open happening Donzomer Bosco 200 3 oktober: Saved by the Bell Beste vr enden abordent thémat ques auss var ées que ejanuari contexte part de cHaacht, pants estAgenda p afone zing plaats op 17 (18u) in es Don Bosco even in recht de achteruitkijkspiegel te We blikken bijIndia, Jongonderwijs en oud, uitkijken. die ruime “familie” vanonderwijs Don actievindt plaats in honderden scholen in eu hetoptredens land. Samen met déve oppement est une format on qu donne une vue aura dans ocaux a CTB mobiliseren om het op wereldwijd tedes ed.be Don Boscoliederen, extra veel en alle extravrienden luid te bellen voor het recht op tentoonste ng een goede spreker spektake overa //dre Op deesAgenda 4een week-ends del’agenda novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid leerkrachten, opnieuw ontdekken ik bij en Lemonde.be // A Zu at De nfocyc us w dee nemers aanzetten tot nu besch kbaa Houd de dag a vast voktober: n waarom esont agenda want omvoor leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA d ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr pt on dbyspon b VIA es sur e Lemonde.be // A l’agenda DeWere d be // Op de Agenda met een spreker van Kim GEVAERT. Een overVIA Don Bosco met enthousiasme en tevredenheid terug Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van met ontmoeting Studio Globo, die de actie informaat: het Nederlandstalig onderwijs 20 september: Open happening Don Bosco 200 3 Saved the Bell ker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen je school? Coopération au Développement que nternat ona og e the env Quand 25 novembre 20 happening Don Bosco 200 3anthropo oktober: Saved by Bell ensemb deéconom coopérat on geven nternat ona edans et van de aInternationale dronnement nscr pt onKortom sont d spon btot es sur eur sdan te n dedigen. Ik wil hen – De enDon ud–september: dan ookeOpen bedanken voor Boscobeweging wil eenafeestelijk startschot Naar aanleiding denog dag van dede Leerkracht Don Bosco werk. Van straatkinderen kandidaat workshops muz ek en en zovee meer Contacteer en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat zicht van de volgende avondlezingen vindtcar pagina op een jaarng volledig tendan dienste van de meeste kwetsbare reflect e op houd en gedrag enDon hen bewust maken van de og st Les eke edenen sDeze het aanta dee neme bepe tot7.ra 250 zome k usnop nd aktdes samen me 9og Be prob émat que des re at ons /erSud week-ends thethe date pour sons nog zoveel meer. Kortom, Contacteer onze medewerkers ontwikkelingseducatie: LaNord quatrième conférence internationale d’Educaid.be a moch voor het jubeljaar voor Bosco op een Open Happening. heeft op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by bell nzet! prob émat que des re atondernemers ons Nord /Don Sud Les week-ends the date car pour des sons og me stngsedu ques a de human ta re/De423 es act ons des ONG ou encore aLeerkracht oùra Conference Cent jonge ondernemers ik ontmoette, het raakt lancering van een cdnovember met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid testartschot bellen voor hetdie recht opNaar onderwijs Boscobeweging wil een feestelijk geven aanleiding van de Internationale dag vane jongeren. Het doet deugd om even stil te staan bij wat we nds van november-december: Infocyclus BTC 25 2014: educaid conferentie L’Infocycle organisée paraa la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et jonge die ik ontmoette, het raakt me een dag waarop we onze deuren opengoo en ontw kke opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 20 87. 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de ste vrienden, ee k ach en opn euw on dekken waa om k Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Wanneer 25 november 2014 moge kheden tot act ef mond burgerschap Onderwerpen Filip LAMMENS abordent des thémat ques auss varoveral éesDon que eiedereen. contexte part cheeft est p afonné à 250een Save 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 spektakel, novembre: Conférence educaid tentoonstelling, een goede spreker, optredens, en voor Wil jeHappening. deelnemen met jepants school? voor het jubeljaar voor Bosco op een Open er op vrijdag 3 oktober opnieuw Beste VIA Don Bosco vrienden, wij hopen stellig jullie hebben kunnen realiseren. Niet om op onze eigen borst 20 sep embe Open happen ng Don Bosco 200 3 ok obe Saved by he steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités Coopération au Développement abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est p afonné à 250 Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIAgenre Donhet Bosco voor hetuitgenodigd jubeljaar voorvoor Don Bosco op van een Open Happening. heeft er opdie vrijdag 3 oktober opnieuw eenDeWereld.be Saved by the bell Haute // Op de Agenda prob émat que du 139 1000 Bruss Bosco een dag ontmoeting Studio Globo, de actie inAgenda het Nederlandstalig onderwijs steeds En doet onwaarschijnlijk deugd au Développement Agenda Don we k Van de s aa kBTC-CTB nde en kan DeWereld.be // de Waar? Don Bosco Zw naarde Waar? Hee workshops, muziek eninternationale dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar Conference Centre Espace acqmotte zoaCoopération s de ona ezijn econom sche omgev ngopnieuw. antropo og een conférence yclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema économ que nternat ona anthropo og eroepen env ronnement Quand 25 novembre 2014 Jong oud, alle vrienden uitOp die ruime “familie” vanBosco Don actie plaats in honderden scholen in ohetBe lang La quatrième internationale d’Educaid.be a en Lemonde.be // A l’agenda ergens ten lande te mogen ontmoeten op één van deze te nternat kloppen op onze lauweren te rusten, maar om er d'ensemble de laStudio coopération et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save //openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met ng financieel beheer 25 november: Educaid conferentie en en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen leerkrachten op om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Lemonde.be // Ad’Educaid.be l’agenda La quatrième conférence a économ que ona ogplaatsvinden e internationale env ronnement Quand 25 novembre Directeur te zien dat ook Belgische gemotiveerd een dagrelations waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02dea/neme 20 ge 87. ingsagentschap, een opleiding die een overzicht “Gender enom onderwijs in deanthropo praktijk”, en zal in deDon ze zomer mocht ik in India, samen met 9nternat PBelgische d info http //www btcctb org/fr/ nscr pt on us d info http //ww onde sGlobo, dsPe2014 on moe hede Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio diek de het Nederlandst L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre etleerkrachten éducation dans la pratique”, eteen De Bo cobeweg ngHaute whet ee eof cho en Naa aaninStud eEspace de ng an naa e problématique Nord /us Sud. Les theet car pour des raisons logistiques le139 nombre inspirerende en gezellige avonden. uit te leren en zo gewapend met nieuwe inzichten Hoogstraat/Rue 1000 Brusse m L’Infocycle eu isiets human ta re hu pver en ng NGO-act vweek-ends tevan ten of de Meer nformat edate, op http //openhappen ng w x423 com/ sactie m ob Bosco zijneen uitgenodigd voor een dag ontmoeting Studio die de actie invoor Nederlandstalig onderwijs lancering van cd nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel enGlobo, extra luid te bellen het recht op onderwijs amet de human ta re es act ons des ONG ou encore aonge où Conference Centre acq Voor meer informatie: www.savedbythebell.be organisée par la des CTB, l’agence belge de comme thème “Genre éducation dans la pratique”, et zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren enoenGleerkr n de internationale développement, samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we onwaa de leerlingen zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en a de human ta re es act ons des ONG ou encore a où Conference Centre Espace acqmotte B oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen ng heeft e op dag 3 o obe abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. rkrachten, opnieuw waarom ik bij VIA s eeds opn euw En he doe sch n k door de voorruit te kunnen kijken richting toekomst. Ik développement, estontdekken une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om tentoonstelling, een goede spreker, Houd spektakel, overal enomvoor iedereen. Wil je deelnemen met je 20school? september: Open happening Bosco 200 DeWere dtebybe //Bell Op de A es. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nuaan beschikbaar. dagoptredens, alvast vrij in jesont agenda, want, Meer nfo www educa dAgenda be/n /event/educa dbe-conferent e-nform genderprob emat komen daar 20 september: happening Don Bosco 3veel oktober: Saved the d'ensemble deek la3Meer coopération internationale etque de du lade genre d'inscription disponibles sur leur site internet. Save prob émat Haute 139 1000 Brusse sDon informatie op:bod http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. ing Don Bosco 200 oktober: Saved by the Bell openhappen ng Voor meer te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra en extra luid het den rech deWereld.be // Op de ong enOpen oud awereldwijd eSave enden uwensen d ehet u200 me am eA Don ac e pbellen aa nvoor honde international, l’environnement, Quand :sur 25 novembre 2014 week-ends dean novembre-décembre: Formation d'ensemble deéconomique la internationale et dedeze la mobiliseren d'inscription sont disponibles leur site internet. Lemonde be A agenda Lemonde.be // l’agenda te om het recht op onderwijs te lancering van een cd met nieuwe Don extra veel en extra luid te bellen voor recht op onderwijs Nogmaals mijn beste beveel jullie allen aan om even oefening te maken. workshops, muziek enl’anthropologie, dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: deWereld.be // Op de Agenda prob émat du genre Haute 1000 Brusse sheeft n houding Bosco werk. Van decoopération straatkinderen tot kandidaat 4een week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence om e 4z139 en da ook Be e g sche ee//k educaid ach en gemo op en gedrag en hen bewust maken van deNord logistieke is hetBoscoliederen, aantal deelnemers beperkt tot 250. Lemonde.be // A l’agenda Lemonde.be // A l’agenda problématique des relations /que Sud. Les redenen, week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de an een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa d be conferent openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be tentoonstelling, een goede spektakel, optredens, overal enng voor iedereen. Wil je deelnemen Lemonde.be //raisons l’agenda au Développement Bonscr co nspreker, u genod gd oodeelnemen een dag an on moe ud ofeestelijk G obo dstartschot e dedac problématique des relations Nord / les Sud. Les week-ends the date, car pour des logistiques le nombre de l’aide humanitaire, ONG ou encore laoptredens, où :Aorg/fr/ Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Meer nfo http //www btcctb org/n /nfo nfocyc us gender-onderw s-de-prakt Ponze us ddes http //www btcctb pt on us dschool? nfo http educa be/egvm verdedigen. Ik wil –P en –Boscobeweging dan ook bedanken voor De Don wilS//www een tentoonstelling, een goede spektakel, overal en voor iedereen. Wil je met jeu87. een dag waarop weactions deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofhen 02Coopération /k423 20 voor 2019! Coopération Développement Wanneer: 25 november 2014 eden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS verdedigen. hen en upt –Boscobeweging dan ook bedanken voor abordent des variées que lespreker, contexte participants est– plafonné àau 250. De Don wil een feestelijk geven Naar aanleiding van dedInternationale ge ondernemers die ikthématiques ontmoette, het raakt me n Kortom, om mende ons eeeduca ngen e oepen sensontwikke bdagde se P us daussi nfo http //www btcctb org/fr/ nscr on Pz startschot d esamen nfo http //www be/fr/event feestelijk startschot geven Naar aanleiding van Internationale dag vanIk dewil Leerkracht workshops, muziek enan dans en nog meer. Contacteer dan onze medewerkers abordent des thématiques aussi variées que ledecontexte participants est plafonné à 250. en ma e Georganiseerd nonderw hezoveel aanbod aus ac ooprakt de en voor oza gan ee we problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels voor het jubeljaar Don Bosco op een Open Happe workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. door: VIA Don Bosco La quatrième conférence internationale d’Edu ueel den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “Gender en s n de k” en Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, Alséconomique ikinternational, doorinternational, de voorruit van 2019 kijk, zie ik een:Quand heel belangl’anthropologie, l’environnement, : 25 novembre 2014 deDon inzet! sep embe Open happen ng voor het jubeljaar4voor Bosco op een Open Happening. heeft er 20 op vrijdag 3 oktober opnieuw een Sa beheer 25 onwaarschijnlijk november: conferentie inzet! weekends van november-december: Infocyclus BTC 25op november 2014: educaid co op een Open Happening. heeft er op vrijdag 3Educaid oktoberde opnieuw een Saved byeen thedag bell économique l’anthropologie, l’environnement, Quand 25 novembre 2014 Directeur L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 eds opnieuw. En het doet deugd 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 no e mob se en om he ech onde w s we e dcb ance ng an een cd me n euwe Don Bo co ede en een e a ee en e a u d e Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van deWere d be // Op de Agenda 4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie DeWereld.be de30 Agenda 4thème week ends e dans décemb L’Infocycle organisée par la BTC-CTB, CTB, belgede de comme “Genre et novemb éducation dagof waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20Conférence 87. Hoogstraat/Rue Haute 1000 umanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten de// Op MeereenVIA informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Lemonde be Ade agenda 4 week-ends de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou Wij encore la 139, où : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, 4 Rue week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre Jong oud, alle vrienden uit diel’agence ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in la hetprela rijk jaar voor Don Bosco. vieren namelijk ons janvier 2015 exposition qui met en photos a Lemonde be A agenda 4land. week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue développement, est une formation qui donne une vue ie ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het Samen met Coopération au Développement Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: V Lemonde be // A agenda nc ë e komen verp cht ngen a sDonveren g ng? pCoopération aatsv n de oka en van BTC Agenda deta s voor Bosco zijn uitgenodigd voor dag van ontmoe en oon eBelgië. ngwww.savedbythebell.be een goede p eded edoor: pe a Don ek en op eden o–Bo e dan aeen enlaook oo ng ede een eteW Coopé a on au Déve oppemen développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de CTB. Agenda Coopération au Développement Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieoblematiek, daar aan bod. Coopération au Développement problématique duWaar? genre. Haute 139,nden 1000Bosco Brussels te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel Georganiseerd VIA Bosco openhappening Voor meer informatie: ve gen w hen – en u bedanke De Don obeweg w een zijn uitgenodigd voor georganiseerd een dag vandoor ontmoeting Studio Globo, deinternationale actie in hetEducaid.be Nederland De Infocyclus het BTC, hetdeBelgisch Dedie vierde au Développement 50-jarig jubileum. Het hoogtepunt van de festiviteiten zal problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels La d'ensemble laStudio coopération internationale eton de laquc iging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft een dag van inspant ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Globo. en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinde wo hop mu e en dan en nog o ee mee Ko om Con ac ee dan e med La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a La quatrième d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site inte fo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event pédagogie sawanneer ésienne Meer ha informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. oo“Gender hed’Educaid.be ube aa Bo o en animatie. Injanuar het aanbod:2015 attractiestot de kinderen, organiseert, roepen webelge de leerlingen en lee ontwikkelingsagentschap, isvoor opleiding die een overzicht onderwijs inDon de praktijk” Laeen quatrième conférence internationale aoo 27 -11 2015 9e 29 november 2014 ater organisée par CTB, l’agence deweek-ends comm om samen met ons leerlingen sensibiliseren en Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : een http://www.educaid.be/fr/event de nze ! februar plaatsvinden in eerste week van oktober, problématique des relations Nord /enBTC Sud. Les et financ ee van etetroepen n5 tjaar at ef? de nschr vwij ngen vo gen Houd de dag apraktijk”, vast vr nmeer elacar agenda ontwikkelingsagentschap, opleiding die “Gender en onderwijs inL’Infocycle de enthème zalthe plaatsvinden de voor de kinderen, organiseert, we de leerlingen en in leerkrachten opproblématique om L’Infocycle organisée par dag la CTB, l’agence belge deen comme et éducation dans laDon pratique”, istracties deze vorming ietsbeheer voor alsde thema “Gender en onderwijs de ispraktijk”, en zaleen overzicht lancering van cd met nieuwe Boscoliederen, openhappening Voor informatie: organisée par la 4“Genre CTB, belge de comme thème 4deu weekend van novembe de embe n o uwww.savedbythebell.be 25 novemb Leen nl’agence oin elokalen oy25 gan pa avoor CTB een waa op wewww.savedbythebell.be on eL’Infocycle opengoo on w ng educa e@ anl des relations Nord /internationale Sud. Les week-ends date, pour des raisons logistiques week end de novemb ee dé emb e et Fo ma ong en oud aée eBTC. enden uen dle ere lancering van een cd nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen het geeft van de samenwerking en deet Noordvan de Agenda detai openhappening meer informatie: L’Infocycle organisée par Voor laSaved CTB, l’agence belge de comme thème en “Genre éducation dans la pratique”, et oktober Vorming financiee beheer november 20 september: Open happening Don10 Bosco 200 3 oktober: by themet Bell développement, est une formation qui donne une vue aura 30 anv er 2015 expos t on qu met en photos a 4 week end de novemb e dé emb e Fo ma on abordent des thématiques aussi variées que le contexte geeft van de internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la développement, est une qui donne une vuele contexte aura lieu les locaux de la CTB. Agenda etspektakel, modalités Peter ANNEGARN ook onze partners uit en Latijns-Amerika in Brussel développement, est unedans formation donne une vue aura dans mobiliseren om het recht op te we Don Boscoliederen, extra veel enAfrika extra luid te een bellen hett recht onderwijs tentoonstelling, goede spreker, optred Ben jeanv (bestuurs)lid van vereniging die zichop inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft eld.be //erals Op de Agenda Were dmeerdaagse Brasschaat déqui eest oppemen eàu?250. une odegma on qug ichtingen vereniging? plaatsvinden in wereldwijd de lokalen vanvoor BTC. Agenda en details voor Coopé aeen on au abordent thématiques aussi variées que participants plafonné 4een week-ends deonderwijs novembre-décembre: Formation 25 novemb Con é formation ence educa dco 30 er 2015 expos on qu met en photos a Waa ?Zuidrelaties. Don Bo naa deaura Waa Be ëlieu développement, estaanta uneedes formation qui donne une vue lieu dans les locaux de la CTB. Agenda etnoppemen modalités DeZw infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nuoDéve beschikbaar. Houd dag alvast Lemonde.be // A l’agenda Bo genod gd ooGeo een tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen d'ensemble de laje coopération internationale etHee de la d'insc Coopé a on au Déve oppemen ud ng u t z en en hoe organ seer e want het dee nemers moet tot 250 beperkt worden Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in agenda, want, om Lemonde.be // A l’agenda international, l’environnement, d'ensemble de la coopération internationale etonderwijs de la d'inscription sont disponibles sur leuren d'ensemble deéconomique coopération internationale desite la internet. d'inscription so D gla sont g disponibles BTC B gnog DSave pédagogie salésienne workshops, muziek enl’anthropologie, dans zoveel meer. Kor pédagog eDan sa és enne voor onze onderwijsconferentie. U eker, spektakel, optredens, en ook voormondiale iedereen. Wil je deelnemen metvrij je school? een project in het Zuiden? istot deze vorming iets voor als thema “Gender in praktijk”, en emb e etma de oopé aobo nontwi na 27 januari 2015 -11 februari 2015: 9e mber 2014: haïti 5 hen jaar later international, l’environnement, Quand :dzal 25 novembre 2014 Coopération audan Développement d'ensemble de la coopération internationale ethouding deen laop sur leur internet. Save reflectie op enVoorzitter gedrag enopenhappen hende bewust maken van de logistieke redenen, heton aantal beheer vanIk jeuitnodigen initiatief? inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast in jeéconomique agenda, Mee nInternationale o dans ma een hd'inscription ng wen com m ud o Gisaanbod des relations Nord Sud. Les week-ends the da en/ site an eaS nmedewerkers he aedee dedigen. wil – De enDon uoveral –de bedanken voor workshops, muziek enl’anthropologie, nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de dag van depproblématique Leerkracht

Ik Ik wil hen – en u – dan b bedanken voor de inz

Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor de inzet!

Mettre enaaBrasschaat photos esdesbewust 3relations caractér stEducaid ques de awisthe pédagog edag Quand eele30 er reflectie op houding en gedrag en het hen maken van deNord redenen, het aantal deelnemers 250. Op3012 anua 2010 een veWereldmeerdaagse woestende dbev ng 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: conferentie problématique des relations / logistieke Sud. Les week-ends the date, car beperkt pour des raisons logistiques nombre de problématique des relations Nord /tot Sud. Les week-ends date, car pédagog sa és enne 30 janvier 2015 :kostte exposition qui e met en photos la humanitaire, les actions des ONG outheanv encore la à g l’aide gcar gonze GNo Lraisons g Wanneer: CTB g d partic een we deuren problématique Nord Sud. Les week-ends date, pour des logistiques leque nombre ob éma de ade on nog en zoveel Kortom, Contacteer dan medewerkers ontwikkelingseducatie: jou. Wat zijn jeonze financiële verplichtingen alsbeperkt vereniging? plaatsvinden deona lokalen van Agenda en details voor humanitaire, actions des ouaBTC. la oùwaarop : Conference Centre Espace BTC 25 november 2014 mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen janvier 2015je: exposition qui met en Don photos la op een LAMMENS La l’aide qua ème on é en/3les eoktober nonze e in na e ONG d Edu dencore be aFilip abordent des thématiques variées leopengooien. contexte an eque ng an een doparticipants me negeuwe openhappen ng Voo mee ngJacqmotte, ma www L gpaussi CTB een dag waarop we deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofSu voor het jubeljaar voor Bosco Open Happening. heeft er op vrijdag opnieuw Saved by the bell zien hoemeer. organiseer want het aantal deelnemers moet 250 worden Wanneer: 25 november 2014 mogelijkheden tottot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS abordent des thématiques aussi variées que leeen contexte participants est plafonné 250. abordent des thématiques aussi variées que es0 pédagogie salésienne inzet! ge ftz mgenre. w àmZwijnaarde. g le contexte N vmerde problématique du Ben e bestuurs d van een veren g ng d ch nspant voor De nte Waar? Don Bosco abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 Waar: Conference Centre Espa zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 2010 kostte een4 week-ends verwoestende aardbeving het abo den de héma que au a éee ends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quan problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de omme hème Gen e e édu a on dan a p a que e De Were dmeerdaagse w ongeren kenn s aten de maken even aan 230 000 Ha t anen Nog eens 1 5 m oen Ha t anen Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, nnuari opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. sa és enne o e-confiance-b enve ance te e éta t a où nst Don Bosco m me tut de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid en oon ng een goede p e Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie Jong oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, zoals de internationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 no orkshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd Directeur D25 novembre w 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 beheer novembre: Conférence educaid Plus d’info :2014 http://www.btcctb.org/fr/inscription m mdesop: 10 oktober: Vorming financieel 25 november: Educaid conferentie je (joie-confiance-bienveillance) (bestuurs)lid van De eenWereldmeerdaagse vereniging zichwil inspant voor DeDirecteur vierde internationale Educaid.be conferentie heeft économique international, l’anthropologie, l’environnement, :59, Hoogstraat/Rue Haute 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of Meer informatie http://openhappening.wix.c l’aide humanitaire, les actions ONGner laan139, oùog: B jongeren kennis de maken 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5Ben miljoen Haïtianen Mettre ener photos es caractér st ques de aCTB pédagog elaQuand Quand eéde 30 anv àlaencore 17h30 salésienne : die telle était où :jed’info Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 4000 onom que eouna ona h “Gen opo http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : wo http://www.educaid.be/fr/event m développement, est unejeBelgië. formation qui donne une vue au aPlus eulaten dan e:den? odie au de adeop: Agenda e Haute moda éng Coopération au Développement Hoe moet boekhouding uit zien en hoe organiseer want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden Waar? Heel Georganiseerd door: VIAla3 Don Bosco hop mu e en dan en no Hoogstraat/Rue 139, 1000 milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, de actie in het Nederlandstalig onderwijs l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore où :gBrussels Conference Centre Espace BTC-CTB, Rue een pro ect n het Zu Dan s deze ets voor a s thema l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore où : Conferen flvorm g wordt gEspace w 17h30 mJacqmotte, Coopération au en Développement Mettre photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 m N S L w project en beantwoordt al door: Educaid met Noord-Zu dprob emat ek en offic ee geopend op ve o en hun hu s Vandaag even nog steeds 350 000 Mettre en photos es 3 caractér st ques de a pédagog e Quand e 30 anv er à l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Jacqmotte, BTC-CTB, Rue een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal Meer info: www.educaid.be/nl/eve genderproblematiek, komen daar aan bod. m ssDeon confiée aux èves de 6e degré nst tuts Ldeège du genre. cyclus georganiseerd hetnog BTC,3 het Belgisch vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als openhappening met Noord-Zuidproblematiek en30wordt officieel geopend op hun huis. Vandaagendoor leven steeds Mettre photos les caractéristiques deDe pédagogie Quand :quatrième le janvier àé m Brussels Na e www.savedbythebell.b LHaute internationale aTQ human eSweaon on deHaute O mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège d'ensemble de laeenvoudig internationale deLa lamaakt d wegwijs nconférence p17h30 onthema d d’Educaid.be pon b ed’Educaid.be uleerlingen eu info: eenwww.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentienleerkrachten edes ne problématique Sa eop Meer genderproblematiek, komen aan bod. problématique duon genre. Haute 139,m1000 die350.000 enla efficiënt? workshop je om logistieke Waar? Brussel. p://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. dag ewdeu en o2 problématique du genre. 139, 100 openhappening Voor informatie: en animatie. Incoopération het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, we de omGeorganiseerd Wannee m ginspant O w op La quatrième conférence internationale aWallons Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conf Fagmeer peen LAMMENS m waa salésienne (joie-confiance-bienveillance) :en telle était la oùinspant : daar Institut Don Bosco deroepen Liège, Rue des 59, sa és enne oinetoù e-confiance-b enve ance te eredenen. éta t4000 aHaute où nst tut Don Bosco de Lnden ège Rue problématique du genre. 139, 1000 Brussels Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk t.rs Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus elingsagentschap, is een opleiding die een overzicht “Gender onderwijs de praktijk”, en zal plaatsvinden in de Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor m L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 p ob éma que du gen e ou Wat z n e financ ë e verp cht ngen a s veren g ng? p aatsv n Redactie: Bram Reekmans, Etienne Vandercruyssen, Aurélie Vanossel, Peter Annegarn, Nina Honnay problématique des relations Nord /e-confiance-b Sud. Les week-ends he da eal:d’infos a pou a on og que hetPlus e recht nomb e15u de Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Saint-Luc de et de Mission accomplie : leurs Plus :de Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event d’info :nst http://www.btcctb.org/fr/inscription :d h zondag 1 februar om door de Brasschaatse Schepen s achtoffe sorganisée n confiée tentenkampen éseen enne owww.savedbythebell.be enve ance tedoor: e pratique”, éta tss adeze où tut Don deg Ld ège des Wa Waa ? Don Bo o ZwPlus naa de inLiège het financiële beheer van je project en beantwoordt Educaid lancering van cd6eTournai. met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor op onderwijs Voor meer informatie: Waa Cpr m Bosco g Rue L’Infocycle paraux lasa CTB, l’agence belge comme thème “Genre éducation dans lahttp://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ et m mg gind’info mission élèves de degré TQdededes instituts Liège een project in het Zuiden? Dan is vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs de Sa nt-Luc de L ège et de Tourna M on accomp e eurs P us infos http //w Plus d’info :et http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event 10 ok obe Vo m ng financ ee behee 25 novembe Educa d an de internationale samenwerking en de Noordlokalen van BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn m g m D ec eu développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts “Wereldmarkt” voor met een ement biedt eenDruk terugblik opune hoe Haïtiaanse PNGO us n oquihn met www b opHONG b ola m ss on confiée élesèves de 6eeen degré des nst tuts ègeGroot-Bijgaarden abordent des thématiques aussi variées que le Liège contexte pa door: pan pvoor aVoor onné àTQ 250 & Lay-out: Graphius, Gent /Ontwikkelingssamenwerking, Verantwoordelijke uitgever: Albert Van Hecke, Placestraat 1702 travaux seront présentés au vernissage organisé àaux l’Institut développement, est formation qui une vue aura lieu dans locaux de la CTB. Agenda etmeer modalités ghg p n m met jem44, g: exposition Mee op ma md 30 L janvier 2015 enephotos tentoonstelling, eendonne goede spreker, spektakel, optredens, overal iedereen. Wil je H. deelnemen school? je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda e ties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la m ONG Hoe organ seer e het financ ee beheer van e n t at ef? de nschr v ngen d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save m ss on confiée aux é èves de 6e degré TQ des nst tuts L ège WerengdmarktMee n o voor Ontw kke ngssamenwerk ng met D tSaint-Luc evenement bjaar edt te ugb klaleurs op d'inscription hoe Ha t: aanse Liège etHoe Tournai. Mission accomplie :uit Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voorde het brede Tijdens de zijnplaatsvinden naast es aankijken tegen dedeafgelopen 5de heropbouw jou. Wat zijnleen je financiële als vereniging? in de lokalen van BTC.à Agenda entut details voorm een moet jeeen boekhouding er zien enpubliek. hoe organiseer je2 weken het deelnemers moet tot 250 beperkt worden jler.be/kalender/event/ économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25want no emb eaantal 2014 d'ensemble de laseront coopération internationale et sont sur leur site internet. Save gsé m m salésienne travaux seront présentés au vern ssage organ nst g januari openhappen Don Bosco de Liège, 30 janvier àverplichtingen L’exposition pédagogie workshops, muziek dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer onze ontwikkelingseducatie: travaux présentés au vernissage organisé à17h30. l’Institut Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk 27 -11 febru 29medewerkers november 2014: haïti 5 jaar later op houding en gedrag en hen bewust maken van deNord redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot raisons 250. Sa nt-Luc de Lencore ège et dedisponibles Tourna Mede ss on accomp eurs us dde nfos http //www m pan problématique des relations / logistieke Sud. week-ends the date, car pour des logistiques le nombre de Hoe organiseer jedan het beheer van jeetot initiatief? inschrijvingen volgen. Houd deeunes-voc dag alvast vr pédagogie salésienne Ben efinancieel uu de an een en gjanvier ng dP ewww choktober: oongqui De e 2015 de ntot egna ona présentés au vernissage organisé àLes l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek rdbeving entravaux schetstseront huidige kader. Verder wordt 27 januari 2015 februari 2015: 29 november 2014: haïti 5 jaar later 10 financieel beheer Hoe organiseer je het financieel beheer van jeopbouw initiatief? inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je:nagenda, die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd problématique des relations Nord / les Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons leeDon nombre de 30 2015 exposition en photos lanaast l’aide humanitaire, actions des ONG ou la où Con elogistiques en Cen Eebe pa eeurs afinancieel qmo een BTC CTB Rue Mee n-11 o ou25 g Vorming P 9e d oo met www g aanta • Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Bosco, Adressenadministratie, 2 Sa nt-Luc de L ège et de Tourna M ss on accomp P us d nfos http //www eunes-vocat ons cae voor het brede pub ek T dens de 2 weken o gan sat es aank ken tegen de afge open 5 aa he een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 10 oktober: Vorming beheer november: Educaid conferentie Hoe moet e boekhoud ng er u t z en hoe organ seer e want Wereldmeerdaagse Brasscha janvier 2015 : exposition qui met en photos lajanvier Wanneer: november 2014 heden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 30 2015je: exposition metaantal en photos laz g n het Filip Voor meer informatie: P u dwant n qui o het www abordent desLAMMENS thématiques aussi variées que www.4depijler.be/kalender/event/ le25 contexte participants30 est plafonné à 250. 2 Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer deelnemers moet tot 250 Wereldmeerdaagse Brasschaat Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition een po ecphotos ndeelnemers he denmoet Dan de e beperkt oon m ngworden e oo a hema Gende en bo Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t een quiz, een filmvoorstelling debat. r gekeken naar de ontwikkeling van het land en 30 janvier 2015 :een exposition qui met en laZunst abordent des problématique thématiques aussi variées que le waaronder contexte participants est plafonné àen 250. pédagogie salésienne du genre. Hau e 139 1000 B u e Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je want het aantal tot 250 in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid travaux seront présentés au vern ssage organ sé à tut Mettre enaardbeving photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Waar? Don Zwijnaarde. Waar? Heel België.+Georganiseerd Don Bosco Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende het pérégrinera ensuite, toutBosco au long deWaar: l’année 2015, dans90, les pédagogie t.a.v. Cécile Lennerts, Guldendallaan B-1150 Brussel /salésienne Telefoon: 47door: 20 /laVIA e-mail: info@viadonbosco.org. six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Conference Centre Espace : 25 Jacqmotte, BTC-CTB, internationale economische omgeving, antropologie, pédagogie salésienne économique international, l’anthropologie, Quand novembre 2014 detail/detail/483 30 anv e brede 2015 expos on qu Mettre enaardbeving photos 332(0)2 caractéristiques pédagogie le 30 janvier àaa17h30 eel 25 november: Educaid conferentie OpVandercruyssen, 12kade januari 2010 kostte een verwoestende het pédagogie die eenvoudig efficiënt? De maakt om logistieke redenen. Waar? Brussel. Ge ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les travaux seront présentés au vern ssage sé àles nst tut scho enact v427 te ten ook act ve1,5Ben te voor het pub ek na pérégrinera de aa dbev ng en schetst hu dl’environnement, ge Ve de wo dt Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari kan beheer worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Lammens, Etienne Vandamme, Bram Reekmans économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : maakt 25 novembre 2014 Directeur ou Wa nworkshop ewww.educaid.be/nl/event/educaidbe­ financ ëde e maakt ejeBrussel. pwegwijs ch ngen a ten eHaïtianen en g ng nden nzich deeke ojongere ame en jeQuand (bestuurs)lid van eenpWereldmeerdaagse vereniging inspant Plus d’info : les http://www.btcctb.org/fr/inscription Pgsalésienne us d2015 norgan oVoor hen pmeer www edu a workshop dredenen. be230.000 e en dde e139, eenvoud en effic ënt? De wegw s:de om og st die eenvoudig en efficiënt? Devan workshop je wegwijs om logistieke Waar? Georganiseerd jeFilip concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: informatie: De wil leven aan Haïtianen. Nog eens miljoen salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était lare Hoogstraat/Rue Haute 1000 humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of deBosco six écoles secondaires Don de Belgique francophone. Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore la où : Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be co pérégr nera ensu te tout au ong de année 2015 dans es • humanitaire, Wilt u ons steunen? VIA Don Bosco, 435-8034101-59, IBAN: BE84 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB. Don Bosco L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t on De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten maken leven aanReknr.: 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallon six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. l’aide les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quan officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u tiseerde kinderen. in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid 27 anua 29 novembe 2014 ha 5 aa a e Hoe o verloren gan eeon e huis. he financ ee behee an e janvier n350.000 ain àhet eélèves de n ch ngen oinstituts gen Ho een project Zuiden? Dan is deze vorming iets Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 17h30 met Noord-Zuidproblematiek en wo hun Vandaag leven nog steeds Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieroblematiek, komen daar aan bod. Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels mission confiée aux de 6e degré TQ des Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be 10 ok obe Vo m ng financ een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als “Gender enon onderwijs inoù deee waaronder een qu z een fi mvoorste en een onde mee gekeken naa de ontw kke ng van het and en 30 ng anvthema e 2015 edebat po qu la me en pho met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 2 mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels • Voor informatie over legaten, contacteer etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org / Tel 02/427 47 20. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était : In n het financ ë e beheer van e pro ect en beantwoordt a door Educa d We eneme Waar: Ruiterhal, Brasschaat r:niging 29 november 30 oWat anv ezijn 2015 e: po on qu me aan en59, pho o verenig admee die zich2014 inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft je concrete vragen. Waar? Gent. door: Voor meer informatie: jou. jede verplichtingen als Hoe moe eBe boeGeorganiseerd houd ng e lau als (joie-confiance-bienveillance) en en: Institut hoe gan eeet efinanciële wan he aBTC. salésienne (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était où Bosco Rue des Wallons 4000 1www.educaid.be/nl/eve februari om 15u door slachtoffers in tentenkampen. salésienne telle était la où :dee Institut Dod nfo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk pérégr ensu tePlus tout au ong de année 2015 dans es Plus d’info d’info : http://www.educaid.be/fr/event s nera x Katrien éco es seconda res Don Bosco de g que francophone Saint-Luc deDon Liège de Tournai. Mission accomplie :Agenda leurs informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ jemeer concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ pédagog eLiège, adegré ézondag enne jou. Wat zijn je financiële vereniging? plaatsvinden in de lokalen van indredacteur: Kilian DE JAGER :Voor –http://www.btcctb.org/fr/inscription Redactieraad: Maud SEGHERS, DE WILDE, Eric JORIS –Saint-Luc Lay-out: zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen slachtoffers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event mission confiée aux élèves de 6e TQ des instituts Me en pho o e 3 a a é Liège que de2015 Liège etde de6e Tournai. Mission accomplie Plus :ehttp://www.jeunes-vocations.catho O anuar: leurs pédagog ed’infos aw é jeenne Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14uthema tot 21unera pérégr ensu te tout au ong de année dans es is deze vorming iets voor als “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal Wanneer van 27 tot 11 februar 2015 naa wat kan wo den gedaan voo de doo de aa dbev ng Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk mission confiée aux élèves degré TQ des instituts Liège Hoe organiseer het financieel beheer van je initia mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse FFSET, d6ee degré een oud g eninstituts effic ën De wo je hop maa e présentés wegw om ogorganisé ed ean edenen W travaux seront au vernissage à l’Institut s uw Oostakker adres onjuist of ubent ugift verhuisd? dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. De Ben be uu een ePlus enm detail/detail/483 Provincie Oost­Vlaanderen en het pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk organiseer je Gent het financieel beheer van initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast mission confiée aux élèves de TQ des Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een Dit evenement een terugblik opHoe hoe Haïtiaanse concrete vragen Waar? Georganiseerd door meer nform de Liège Tournai. Mission : leurs Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –e4de Eindredacteur: Kilian DE JAGER –de Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –etBosco, Lay-out: W HJan Nde m e Voor H a éinaccomplie enne oaccomplie onfian ePlus bD en eTijdens an e:gd travaux seront présentés au vernissage organisé àSaint-Luc l’Institut son xGelieve éco es seconda res Bosco gwww.4depijler.be/kalender/event/ que francophone 30 anv e 2015 expos in qu me en pho os abiedt een doet, worden uw gegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de vzw VIA Don conformiteit projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf nfo: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc de Liège etBe de Tournai. Mission :an leurs Plus d’infos : woo http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Saint-Luc Liège et Tournai. :euit d’infos voordoo organisaties aankijken tegen afgelopen 5de jaar heropbouw plichtingen als Wanneer vereniging? plaatsvinden de lokalen van BTC. Agenda enDon details voor Hoe moet jeMission erhet zien enpubliek. hoe organise Voor meer informatie: MLiège, 3leurs njeMission he financ ëopen eeraccomplie behee ede pde oTijdens ec en bean dboekhouding ale Educa dmoet Pierre VANDEVIVERE –90, Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Don 30aantal janvier à nbrede 17h30. L’exposition Saint-Luc deafgelopen Liège et Tournai. accomplie :uit leurs Plus d’infos :Bosco http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. de 2 de weken zijn naast organisaties aankijken tegen dekan 5de jaar heropbouw een porganisé o 13u-18u edeelnemers he Zu den Dan s x éco es seconda res Don Bosco de Be g que francophone Hoe moet boekhouding zien en hoe organiseer je want het tot 250 travaux seront présentés au vernissage à l’Institut Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan B-1150 Brussel. Dat ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: offic ë e ng zondag 1 februar 2015 van get aumat see de k nde en m N M 3 g g AN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel m on onfiée au é è e de 6e deg Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition pédagog e sa ésVerordening enne 8el travaux seront présentés au vernissage organisé àentravaux seront présentés au vernissage organisé àfiscaal l’Institut scholenactiviteiten ooke­gend activiteite na de aardbeving schetst huidige kader. Verder wordt de Algemene Gegevensbescherming GDPR (EU) 2016/679, om een correcte behandeling te verzekeren: 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e ember 2014: haïti 5 jaar later die eenvoudig en efficiënt? De maakt je les weg fi workshop beheer jemet initiatief? deAdressenadministratie, inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij inseront je agenda, Prov nc eschetst Oost­V aanderen en pl’Institut conferent detail/detail/483 présentés au vernissage organisé à4de l’Institut ook activiteiten hetdlebrede publiek na Jan de aardbeving entravaux huidige kader. Verder ewordt conc e het e scholenactiviteiten agen Waa ?ersteunpunt Gen Geo gan see doo Voo nTou o ma pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans Bosco devoor 30Sa janvier à de 17h30. L’exposition elieve dit tevan melden aan VIA Don10 Bosco, t.a.v. Broeck en Peter Leopold oulong Wa nmee finan ëna e eM p o die eenvoudig en efficiënt? De maakt je wegwijs om logistieke redenen. Brussel. oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid ge 1ww ffDon mLiège, 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos laDe detail/detail/483 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb,Goossens, Leopold II­laan B­1080 Brussel nfo@viadonbosco.org. n fifiLu L ège ee Waar? de pérégrinera ensuite, tout au conferentie long de workshop l’année 2015, dans les Don Bosco de195, Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition Don Bosco de Liège, le 30het janvier àactiviteiten. 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van en Wereldmeerdaagse Brasschaat 30 + janvier :47 exposition qui metaantal enHAVuGIMANA, photos la ondermeer mland 6 en g filmvoorst TQ in het financiële beheer van je project beantwoord attest indien toepassing, oproepbrieven en impact van uw gift. Dit is noodzakelijk voor het behoud van onze Waar Ru terha Brasschaat Wanneer 29 novembe 2014 per telefoon: 32 (0)22015 427 20 van ofDaniëlla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. tk zien en hoe organiseer je want het deelnemers moet tot 250 beperkt worden Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition rédaction: ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. gekeken naar de ontwikkeling van het land en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold P o nc e Oo V aande en en he 4de p e eunpun con e en e gende onde Hoe o gan ee he finan ee m fi 6 g TQ O wwo D m H in het financiële beheer van je project en beantwoordt alde door: Educaid pédagogie salésienne rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les a au e on p é en é au e n age pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Me e en pho o e 3 a a é que de a pédagog e Wanneer: van 27 januari tot 11 Quand e 30 an e à 17h30 naar wat kan worden gedaan voor de door aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bif anuari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het pédagogie salésienne meer nformat edeauHAVuGIMANA www 4dep er Vandercruyssen, be/ka ender/event/ VANDEVIVERE –II­laan imprimeur: GEERS OFFSET SDon L– Lay-out L Belgique g T Georganiseerd M m rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN offi cer: Daniëlla ARBYN –zetten Lay-out: Pierre SEGHERS –Wij ndredacteur KEtienne an DE AGER –Communication Redact eraad SEGHERS Katr en DE W LDE Er c Vandamme, OR Svragen. 195, B­1080 Brussel. Dat kan-Voor ook per telefoon: + 32 (0)2 427Maud 47 20 ofLammens, per in e­mail: viadonbosco@skynet.be. jeLay-out: concrete Waar? Gent. pérégrinera ensuite, tout long de l’année 2015, dans lesvan Wanneer: 27 januari tot 11Bieke februari naar wat kan worden gedaan voor de door aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Etienne Bram VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires de francophone. behouden ons het recht om het overschot aan verworven fondsen te voor andere analoge programma’s in Afrika workshop maakt jeE wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd L2015 LBosco gmeer TmoeReekmans Mboe m e u d w houd ng Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Sende Hoe e je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/e Voo mee n o ma e www 4dep e be a e en Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. rn 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Meer nfo http //mund o be/pub c/fi es/documenten/ Waar F ede k De Me odest aat 18 Meche en van 14u tot 21u officiële opening: zondag 1 febr Don Bo o de L ège e 30 an e à 1 getraumatiseerde kinderen. Wereldmeerdaagse wil kennis laten deupersoonlijke maken 230.000 Haïtianen. Nogde eens miljoen awet é1,5enne o8Haïtianen edecember onfian e– Druk: b De en eGEERS angetraumatiseerde eOFFSET, eofficer: eOostakker é ajongeren a écoles où nde Don Bo de o de L levenssfeer ège francophone. Rue de & Wa on 59zondag 4000 g g Druk lay-out: GRAPHIUS, Gent aad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig van 1992, die de bescherming van regelt, werd uw naam six secondaires Don Bosco Belgique Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. Pierre VANDEVIVERE officiële opening: 1 februari2015 van 13u-18u kinderen. ruk GEERS Oostakker Druk &IIQuand lay-out: GRAPHIUS, Gent g ën De wo Mettre en photos lesOvereenkomstig 3inzake caractéristiques de laLéopold pédagogie : le /483 30 janvier àProvincie 17h30 editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold 195, B-1080 Bruxelles wg gen effi project en al door: alleen voor debeantwoordt verspreiding van informatie onze activiteiten. Udecember heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ de wet van 8 1992, die devoor bescherming van de persoonlijke regelt, werd naam opgenomen ofOFFSET Latijns-Amerika. VIA Don Bosco uw gegevens nooit door aan derden voor ofencharitatieve doeleinden. responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II deta 195, B-1080 Bruxelles d ne e Waar: een oud Oost­Vlaanderen en hetin 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk een project inEducaid het Zuiden? Dan isgeeft deze vorming iets als thema “Gender en aonderwijs deuw praktijk”, zal in ons adressen­ de a levenssfeer de 483 /deta DEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29commerciële november 2014 met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 Mettre enediteur photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 pé ég a en u e ou au ong de an D B L g 30 17 30 L m on onfiée au é è e de 6e deg é TQ de n u L ège editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est erronée ougebruiken vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin nous puissions vous envoyer leonze Waar: Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 Votre adresse est erronée ou vousWe avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le informatie. Voor meer informatie: bestand. deze gegevens alleen voor verspreiding informatie inzake onze U heeft onbeperkt toegangs­ opgenomen in salésienne ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake Ben correctie­ L Maud g n www.4depijler.be/kalender/event 30finan Katrien 17 30WILDE, Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –activiteiten. Eindredacteur: Kilian DE JAGER –DRedactieraad: SEGHERS, DE Eric (joie-confiance-bienveillance) telle était la oùLeopold : de Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59,que 4000 pro ectvoorste ng_zoe_v16-10-2014 pdf Meer nfo http //www 4dep e:verplichtingen be/ka ende /event/deta /van wL m details w nt. Georganiseerd door: Voor meer informatie: he e Don behee eBe pJO Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, II­laan 195, B­1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Votre adresse estRoute erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le jou. Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en voor Meer info: Waar: Frederik De Merodestraat 18,privacy Mechelen 14u tot g21u édoor Hoofdredacteur: Maud SEGHERS Eindredacteur: –os Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORISvan – Lay-out: Meer informatie over beleid op www.viadonbosco.org. U kan altijd uw rechten inzake uitoefenen teëehttp://mundio.be/publi zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ om 15u door deKilian Brasschaatse Schepen ers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : privacy telle était la où :Comptabilité Institut Don Bosco deJAGER Liège, Rue 59, 4000 “Faire Route Ensemble” àons la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àBroeck l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold g Bo an “Faire àL laège bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, des adresses, àdes l’att. devan Jan De et Peter Goossens, Bd Léopold o eGelieve eons onda o de2015 Sa n àEnsemble” Lu de eII-laan de Tou na M on a–Frederik omp edes eu PDE us d nDe hdes p–Wallons www eune oLéopold auw on a ho que recht van door ons over ufebruari bewaarde informatie. ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold B-1080 Brussel Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Merodestraat 18, 14u tot 21u Is adres onjuist of bent melden aa gueverhuisd? g dit te E 2015 detail/detail/483 mission confiée aux élèves dePar 6e195, degré TQcorrectierecht instituts Liège “Faire U Route laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àVIA l’att. deMechelen Jan Broeck etu Peter Goossens, Bd Wannee wPeter waan Redac e VIA Lo S assen F projectvoorstelling_zoe_v16-10-20 p Lammens enne Van uw adres onjuist of bent verhuisd? Gelieve dit teDe melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Goossens, Leopold Pierre VANDEVIVERE –uen Druk: GEERS OFFSET, Oostakker II Ensemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. heeft onbeperkt toegangsvan de door ons over bewaarde informatie. IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. téléphone: +­des 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden Don Bosco, Adressenadministratie, e on e e agen Waa ? Gen Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ detail/detail/483 et 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, ever A bert VAN HECKE sdb Leopo d aan 195 B­1080 Brusse mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een nement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse D B B g schrijven: II 195,/578 B-1080 Bruxelles. Paretéléphone: +en 32é(0)2 20 age ou Meer par info@viadonbosco.org. deta a au p éB­1080 au427e47nDat o mail: gan é à nhttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ u d’infos II­laan 195, Brussel. kan ook telefoon: + 32 (0)2 427: 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: D 90, B B-1150 B g Brussel. Saint-Luc deprivacy@viadonbosco.org. Liègeon :per leurs Plus http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ offi ëDat e op m DGoossens, Broeck en Peter Guldendallaan , B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + et 32 de (0)2Tournai. 427 47 Mission 20 of peraccomplie e-mail: info@viadonbosco.org. uk & 195, ay B­1080 ou US uitgever: HECKE, sdb, Leopold II­laan Brussel de Liège Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos :Peter http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ PLeopo o n Gen e+ Oo V aande en 20 he o4 brede Tijdens de 2Verantwoordlijke weken zijn tegen afgelopen jaar heropbouw Broeck en Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook GRAPH per telefoon: 427en47 Hoe moet boekhouding er zien enpubliek. hoe organiseer want aantal moet totinsérées 250 beperkt worden Suivant les et dispositions de loi du décembre 1992 concernant la protection dejeprotection la vie privée, vos coordonnées sont insérées dansDe notre fichier pijler.be/kalender/event/ Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 ttiesu aankijken verhuSaint-Luc sd? deGe eve d5deles toTournai. te me aan V8ehet A Don Bosco Adressenadm nnaast strat edeelnemers tdetail/578 aAlbert v VAN an Broeck Peter Goossens d32(0)2 Suivant dispositions de loivoor du décembre 1992 concernant la de lahet vie privée,Brussel vos coordonnées sont dansen notre fichier Don Bo de Ljela ège e 8la 30 an àdetail/578 LeHECKE, po on travaux seront présentés au den vernissage organisé à17h30 l’Institut

c ënt? De workshop maakt e wegw s eer van e pro ect en beantwoordt a Waar? Gent Georganiseerd door: deren en het 4de p ersteunpunt www 4dep er be/ka ender/event/

om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd door Educa d Voor meer nformat e www educa d be/n /event/educa dbe­ conferent e­gender­onderw s­de­prakt k Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent

Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adr Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: Isnos uwactivités. adres onjuist oflevenssfeer bent u verhuisd? Gelieve ditnaam te notre melden aan VIAinDon Adressenadministratie, t.a.v. Jan De BroeckWaa en Peter Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi Partners: du 8 décembre 1992 concernant la1992, protection debescherming larelatives vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre R G Wannee mBosco, info@viadonbosco.org. Nous les uniquement pour la àaan Vous avez pleinement le droit defichier consulter info@viadonbosco.org. Overeenkomstig de wet van december dieactiviteiten de van de persoonlijke regelt, werd uw opgenomen ons adressen­ Isutilisons uw les adres onjuist of bent upublication verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Dedroit Broeck enndPeter Goossens, travaux seront présentés au vernissage organisé à8 l’Institut scholenactiviteiten ook voor het brede publiek ardbeving schetst huidige kader. Verder wordt mstig de weten van 8 december 1992, die de bescherming van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen ons d’adresses. Nous utilisons uniquement pour la d’informations publication d’informations relatives àpleinement nosadressenactivités. avez pleinement le notre Voo mee e Etienne naad o ma e www 4depK die efficiënt? De workshop maakt om logistieke Waar? Brussel. Georganiseerd Hoo dVous eda eu M SEGHERS Econsulter eda euofDaniëlla KperLeopold DE AGER Reda MVANDERCRuYSSEN SEGHERS info@viadonbosco.org. d’adresses. Nous les utilisons pour la relatives Vous avezin leredenen. droit de kan consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Van Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat ook per telefoon: + 32de(0)2 427 47 20 e­mail: viadonbosco@skynet.be. rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, u ons steunen? pé ég neeenvoudig auniquement enAlbert u Wilt e en ou au Hecke, ong de d’informations année 2015 danjeàwegwijs enos activités.

e Dat kan ook per te efoon + 32 0 2 427 47 20 perëe­ma v adonbosco@skynet be VANDERCRuYSSEN - Commun cat on officer Dan ë rédact onofDan a ARBYN HAVuG MANA E enne

fichier et d’yvoor corriger vosWe coordonnées. Don Bosco de Liège, le195, 30 janvier àBrussel. 17h30. L’exposition bestand. gebruiken deze gegevens alleen de uverspreiding van427 informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en Mee n Lay o Waa D Daniëlla M correctie­ M officer: II­laan B­1080 Dat kan ookvoor per telefoon: 32 (0)2 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. rédaction: ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communic eergebruiken alleen verspreiding informatie inzake onze activiteiten. heeft+ onbeperkt toegangsen correctiefichier d’y corriger vos coordonnées. rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Wilt uVANDERCRuYSSEN onsEtienne steunen? PHAVuGIMANA, VANDEV VERE D ukrédaction: GEERS O SET Oad- Communication fichier et corriger vos et coordonnées. Don Bosco de Liège, lede 30 janvier àvan 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. gekekendeze naargegevens ded’yontwikkeling van het land en VANDEVIVERE – cer: imprimeur: GEERS OFFSET sCommunication uw es on uon s Etienne o OFFSET ben ude ve Ge eve–offi d rédaction: Daniëlla ARBYN VANDERCRuYSSEN - Daniëlla offi Daniëlla ARBYN Lay-out: Pierre ARBYN HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN -sd? Communication de aHAVuGIMANA a ëhu 483 rédact on Dan ëbeantwoordt a ARBYN MANA Eimprimeur: enne Commun cat officer Dan a–Pierre ARBYN HAVu financiële beheer van project en alHAVuG door: Educaid recht de door ons over u obewaarde informatie. VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS VIA Don Bosco e door ons over u bewaarde informatie. VANDEVIVERE – wet GEERS OFFSET pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, lesan é oin ehetevan onda elong Don Bo deje Be gdans que ophone Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -Mee Communication offide cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: n –oimprimeur: www VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Overeenkomstig de van 8Don december 1992, die de bescherming van persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naamDE opgenomen VANDEVIVERE GEERS OFFSET VIA Bosco pérégrinera ensuite, tout auOvereenkomstig long de l’année 2015, dans les rédact on Dan ë a ARBYN HAVuG MANA E enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer Dan ë a ARBYN HAVuG MANA – Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien WILDE, Eri Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015 tRedactie: kan worden gedaanPartners: voor de door de aardbeving Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARB Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Vereniging voor Ethiek B oeck en Pe einzake Goossens Gu denda aan 90 BB-10 11 VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:HAVuGIMANA, Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Reknr.: Ve an woo d ke u geve A VAN HECKE L 195 B 1080 B editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, six écoles secondaires Don Bosco435­8034101­59 de Belgique francophone. bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegan Redactieraad: Daniëlla ARBYN Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, we editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Reknr.: 435­8034101­59 Pierre VANDEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold B-1080 Bruxelles six écoles secondaires Don bestand. Bosco deWe Belgique francophone. gebruiken deze gegevens alleen voor1 de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ officiële opening: zondag februari2015 van 13u-18u atiseerde editeur responsable: Albert HECKE, sdb, Bd Léopold IIediteur 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE –enFondsenwerving mpr meur GEERS OFFSET Albert VAN HECKE, sdb, Bd 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse est erronée vous avezAIIdéménagé? nous comm wusdb, GIIn195, Vo A Dou BLéopold mVeuillez in de Druk &kinderen. lay-out: GRAPHIUS, Gent Pierre VANDEVIVERE GEERS OFFSET Votre adresse estmerronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les ch recht van de doorVAN ons overVAN bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0341 0159 opgenomen inresponsable: ons adressenbestand. We gebruiken deze gegeven Provincie Oost­Vlaanderen 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk o@v adonbosco guitgever: editeur Albert Bd Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles Votre adresse estHECKE, erronée ouWe vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions voua Redact eraad Dan ërecht a ARBYN HAVuG MANA Eopgenomen enne- druk: VANDERCRuYSSEN Commun cat on officer Dan ëchangements aII­laan ARBYN MANA Lay-out IBAN: BE84 4358 0341 0159 Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? nous communiquer les afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements van de door ons over uhet bewaarde informatie. Partners: inresponsable: ons adressenbestand. gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding informatie “Faire Route à427 la de bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Com “Faire Route Ensemble” à avez lanécessaires bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité 195 B 1080 BVeuillez D +Ensemble” 32 0B­1080 2HAVuG 47 20 mVAN @ Voulez-vous nous soutenir? Waar: Ruiterhal, Brasschaat er: 29 november 2014 r da on D RB Nvan H uG M N des verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, Leopold 195, Brussel Votre adresse estRoute erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer leet “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck Peter Goossens “Faire Ensemble” à avez la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold BIC: KREDBEBB “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, r D N H u M N ND Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan ed teur responsab e A be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B 1080 B uxe es Voulez-vous nous soutenir? verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadon activiteiten. Umail: heeft toegangsen correctierecht van de BIC: KREDBEBB IIonbeperkt 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +mp 32N (0)2 427De 47 20 ou par maiàV Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Ensemble” Lay-out: Voulez-vous nous soutenir? P e e VANDEV VERE druk GEERS OFFSET Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broe ND R m G R O “Faire Route à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Broeck en Peter r D N H u M ND u VIA Don Bosco Wilt u ons steunen? II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie. II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. II 195, Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2B427 47t.a.v. 20 par mail:II­laan info@viadonbosco.org. ND mDat mkan Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ rederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u totteur 21u responsab Wilt u+VIA ons steunen? 195,(0)2 B­1080 Brussel. ooku perMOtelefoon: 32 (0)2 4 uw onjuist bent uHECKE verhuisd? Gelieve dit B-1080 te melden aan Don Bosco, Jan De Broeck en Peter Goossens, eadres Aes be e ofVAN sdb Bd Léopo dCompte 195 B20B-1080 1080 uxe esou Hoo da GH+ VIA Don Bosco II-laan 195, Brussel. Datm kan ook per telefoon: + 32 427 47Leopold 20s ofnécessa perd e-mail: OFFSET, IIaan 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: 32 (0)2 427 47 ou par mail: info@viadonbosco.org. O mBancaire: gAdressenadministratie, wnous 8commun 1992 m gm g R nous wE n ND m O info@viadonbosco.org. II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +Jan 32 (0)2 427 47 20deofla per e­mail: viadonbosco@skynet.be. Vo e adIsII-laan esse onée ou vous déménagé? Veu que es changemen es afin que Is uw Oostakker adres onjuist of bent u ed verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, De VIA Don Bosco detail/detail/483 Partners: Sponsors: VIA Don Bosco 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook peravez telefoon: +VIA 32 (0)2 427 47 20 of perez e-mail: info@viadonbosco.org. R t.a.v. Dles NH ude N8ladécembre ND u1992 C mmR dO Suivant dispositions loiMdu 1992 concernant protection deepl Ove eenkoms g van 8décembre decembe R DNla uN1992 Bosco Suivant les dispositions dewe du 8AND concernant la projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Partners: Compte Bancaire: ed uloi pon ab HGla Crelatives Wdécembre gcommun g1992 g es gvie m U SuivantSuivant les dispositions deDon laez loi du 8la 1992 concernant la de la vie privée, coordonnées sont insérées dans notre fichier Suivant lesprotection dispositions de la loi dunécessa 8vos décembre 1992 la1992, de vieons privé Vo e ad esse es e onée ou vous avez déménagé? Veu nous que changemen sad es afin que nous pu ss Nprotection H sont les dispositions de loiA duDon 8 décembre concernant la protection de la privée, vos coordonnées insérées dans Vereniging voor Ethiek d’adresses. Nous lesbescherming utilisons uniquement pour la publication d’informations ND ddes O Overeenkomstig de wet van 8concernant december die de beschermin 435-8034101-59 Compte Bancaire: Fa e Rou e Ensemb e à a bonne ad esse Con ac ez V Bosco Comp ab é esses à a de an De B oeck e P Reknr.: 435-8034101-59 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informat N H Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: mactiv Nous lesbescherming utilisons uniquement pour8Verantwoordlijke la publication d’informations relatives à opgenomen nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre VAN HECKE, sdb, Leopold II­laanke 195,uB­1080 Reknr.: 435­8034101­59 d’adresses. Nous les utilisons pour lalevenssfeer publication relatives àopgenom nos uitgever: Van Hecke, Maaltemeers 78, 90 verantwoord tgever A be VAN Overeenkomstig HECKE sdb Leopo dd’adresses. aan 195 BAles 1080 B usse Overeenkomstig de wet van december 1992, die defichier bescherming vanuniquement de persoonlijke regelt, werd uw naam m w 435-8034101-59 Wilt u ons steunen? opgenomen nWe ad essenbes and We geb ude ken 78 Association pour etmnaam d’y corriger vos coordonnées. de wet van 8esse december 1992, die de van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw in ons adressend’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nos activités. Vous avez pleinement le droit con bestand. gebruiken deze gegevens d’adresses. les utilisons la d’informations relatives àalleen nos activités. Vous avez droit de bestand. We gebruiken deze gegevens voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbe uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde IBAN: BE84 4358 0341 0159 VlemDe an woo d alleen uvoor g onbeperkt vde Aheeft A FaBrussel e Rou e Ensemb e DeàBroeck aVerantwoordlijke ad Con ac ez V Don Bosco Comp ab éetdes ad esses àAlbert aons de Bd’informations oeck enotre Pe euverspreidin Gooss in de Fondsenwerving m fichier et d’y corriger vos 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? fichier et d’y corriger vos coordonnées. fichier d’y corriger vos coordonnées. mconsulter C toeg pour Dm bestand. We gebruiken deze gegevens alleen verspreiding informatie inzake activiteiten. U heeft Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan enAssociation Peter Goossens, 195 Beve 1080 Bebonne uxe es Pa éNous éphone +uniquement 32 0BE84 2pour 427 47 20 ou pa ma nheeft o@v adonbosco ocoordonnées. gan bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. onbeperkt toegangsen correctieveuvoor wvu N H IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: 4358 0341 0159 fichier et d’y corriger vos coordonnées. van deVIA door ons over u bewaarde informatie. une dans info@viadonbosco.org. Don Bosco fichier et Ethique d’yVcorriger vos coordonnées. recht van de door bewaarde informatie. Vereniging Ethiek s uw ad es on u47 s 20o ofben u veviadonbosco@skynet.be. hu1080 sd? Ge dvoor me den aan ALeopold Don Bosco Ad essenadm nIBAN: sons aover ade an De Bvan oeck en Pe eBonze Goossens Leopo m Dd co ec w G Association pour BIC: KREDBEBB ac v 0159 e recht en U hee en BIC: KREDBEBB recht van de door ons over u bewaarde informatie. BE84 0341 VIA Don Bosco Ethique dans rechtes van de door une onséphone over u bewaarde informatie. ok per telefoon: + 32 (0)2 427 per e­mail: w4358 G onbepe m kB oegangs D m Vereniging voor Ethiek 195 B B uxe Pa é + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco o g rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre BIC: KREDBEBB m BIC:dans KREDBEBB– Lay-out: Pierre la Récolte de Fonds B B D m rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne - Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA inVANDERCRuYSSEN depe Fondsenwerving Vereniging voor Ethiek Partners: Reknr.: 435­8034101­59 une Ethique D aan 195 B 1080 B usse Da kan ook e e oon + 32 0 2 427 47 20 o pe e ma n o@v adonbosco o g VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET la Récolte de Fonds BIC: KREDBEBB partners: rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Partners: Reknr.: 435­8034101­59 Partners: inMaud de Pa Fondsenwerving Partners: s Pierre VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET m m partners: Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DEde JAGER SEGHERS, Katrien DE WILDE, Sponsors: inSu deregelt, Fondsenwerving Partners: 4358 0341 0159 van esuwdofficer: sposopgenomen onsPartners: a –adressen­ oRedactieraad: dula Récolte 8- Lay-out: décemb eneBE84 1992 conce nanEricaJORIS p o– Lay-out: ec onPartners: de a vIBAN: e pBE84 vée vos coo données son de Fonds Sponsors: 1992, die Sponsors: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd naam in ons VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET m NO N m mm w m s:er IBAN: 4358 0341 0159werd eraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -1992, Daniëlla ARBYNvan HAVuGIMANA Overeenkomstig de wet van 8Su december die deLéopold bescherming de persoonlijke levenssfeer regelt, uw naam O on de m a we m mées Pierre VANDEVIVERE – es Druk: GEERS OFFSET, Oostakker N m m van dCommunication spos ons de a o du 8 décemb e 1992 conce nan a p o ec v p vée vos coo données son nsé da Ve an woo d ke u geve A be Van Hecke Maa Partners: Partners: editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd II 195, B-1080 Bruxelles alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ W u on eunen BIC: KREDBEBB editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bdesses Léopold II Nous 195, B-1080 Bruxelles Voulez-vous nous soutenir? W d ad es u sons un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves à nos ac v és Vous avez p e NDEVIVERE - druk: GEERS OFFSET Sponsors: W d uw naam opgenomen n ons m nemen Partners: Wilt u ons steune BIC: KREDBEBB responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIdéménagé? 195, B-1080 Bruxelles W Oveediteur eenkoms g de we van 8 decembe 1992 d e de besche m ng van de pe soon ke evenss ee ege we ad essen Voulez-vous nous soutenir? Votre adresse est erronée ou vous avez Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le eopgenomen informatie. in ons adressenbestand. WeVeuillez gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding informatie inzake VIAsteunen? A Do Voulez-vous Bo e o d wo nous m u d ad esses Nous es uBosco, sons un quemen pou a de pub cade on denvoyer n van o Bd ma ons e aEBd ves àonze nos acu ons vwsteunen? és Vous avez pDonVIA eVBosco nemen de Wilt Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, Leopold II­laan 195, B­1080 Wilt ons Votre adresse estRoute erronée ou vous déménagé? nous communiquer lessdb, changements nécessaires afin nous puissions vous Sponsors: fich e e d y co ge vos coo données Don Bosco “Faire Route Ensemble” à adresse. la bonne adresse. Contactez VIAComptabilité Don Bosco, Comptabilité adresses, l’att. Jan De Broeckleet Peter Goossens, Léopold “Faire Ensemble” à avez la bonne Contactez VIA Don des adresses, àdes l’att. deque JanBrussel De àBroeck et Peter Goossens, Léopold VIA VIA Don Bosco V g g oo oordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Sponsors: VIA Don Bosco bes“Faire and We geb ken deze gegevens aBosco, een voo veparaan sp edoor dDon ng van n etouPeter ma e nzake ac envPeter e Goossens, en u heeft onbepe oegangs en co435ec8034101 e Compte Bancaire: Route Ensemble” àu laIs bonne adresse. Contactez VIA Don Comptabilité des adresses, àVIA l’att. de Jan De Broeck Goossens, Bd Léopold VIA Don BoscoPa k Vereniging uw adres onjuist of bent uen verhuisd? Gelieve dit47 tede melden Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Janonze De Broeck Leopold R 59 II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangscorrectierecht van de ons over bewaarde informatie. VIA Don Bosco voor Ethiek II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 20 ou mail: info@viadonbosco.o fich e e d y co ge vos coo données 15 Compte Re es onjuist of bent u verhuisd? dit Par te melden aan +VIA Bosco, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold pa Pa 435-8034101-59 Reknr.: 435-803410 Fo w n g Pa ne Bancaire: 15Vereniging voor Ethiek II 195, B-1080Gelieve Bruxelles. téléphone: 32Don (0)2 427 47Adressenadministratie, 20 kan ou par mail: 435-8034101-59 Compte Bancaire: II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat perinfo@viadonbosco.org. telefoon: Reknr.: Assoc de ons de n ook oinfo@viadonbosco.org. ma e + 32 (0)2 427 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. BAN BE84 4358 0341 01 5, B-1080 ech Brussel. van Dat kan ookdoo per telefoon: + ove 32 (0)2 u 427bewaa 47 20 of per e-mail: Reknr.: 435­8034101­59 in de Fondsenwerving 435-8034101-59 IB Association pour Association pou Pa IBAN: ne Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992mconcernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier BE84 4358 0341 0159 in de Fondsenwerving IBAN: BE84 4358 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 une 0 E Vereniging voor Ethiek Association pour Partners B C KREDBEBB Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la1992, protection debescherming larelatives vie privée, vosactivités. coordonnées sont insérées dans notre fichier IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 BI une Ethique dans une Ethique dan Vereniging voor Ethiek Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations à nos Vous avez pleinement le droit de consulter notre Overeenkomstig de wet van 8 december die de van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ Association pour BIC: KREDBEBB omstig de wet d’adresses. van 8 december 1992, die de uniquement bescherming van depublication persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen inpleinement ons adressenN Albert m d’informations m9052 m BIC: KREDBEBB la Ré IBAN: BE84 4358 03 in de Fondsenwerving une Ethique dans BIC: KREDBEBB Nous les utilisons pour la relatives à nos activités. Vous avez le droit de consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Van Hecke, Maaltemeers 78, Zwijnaarde Wilt u ons steunen? KREDBEBB fichier et d’yvoor corriger vosWe coordonnées. BIC: KREDBEBB la Récolte de Fonds la Récolte de Fo bestand. gebruiken deze gegevens alleen voor de uverspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ in de Fondsenwerving We gebruiken deze gegevens alleen de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. heeft onbeperkt toegangsen correctieune Ethique dans Sponso s fichier et d’y corriger vos coordonnées. laSponsors: Récolte 15 de Fonds BIC: KREDBEBB Sponsors: recht van deVIA doorDon onsBosco over u bewaarde informatie. de door ons over u bewaarde informatie. Sponsors: Sponsors: Sponsors: 15 Sponsors: la Récolte de Fonds 15 k Sponsors: Sponsors: 15 13/08/14 09:17 Sponsors: VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Partners: Sponsors: Reknr.: 435­8034101­59 w Sponsors: s: Sponsors: Partners: g Pa ne 13/08/14 09:17 15

VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET

Sponsors:

Hoofdredacteur Maud SEGHERS – E ndredacteur K an DE AGER Redact eraad Maud S an 8 december 1992 d e de bescherm ng van de persoon ke evenssfeer rege t werd uw naam opgenomen n ons –adressen­ Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de l P e e VANDEV VERE – Druk GEERS OFFSET Oostakke Partners: uBd ons steunen? responsab e Aonze be t act VANvHECKE sdb Léopo d 195 B-1080 Benuxe es persoonlijke eze gegevens a een voor de verspre d nged vanteur nformat e nzake te tenWilt U heeft onbeperkt toegangs­ correct e­ VIA Don Bosco Vot e ad esse est e onée ou vous avez déménagé? Veu ez nous commun que es changements nécessa er u bewaardeopgenomen nformat e in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspr Verantwoord u tgever A beContactez t VAN 435-8034101-59 HECKE sdbBosco Leopo d ­ aan 195 B usse Reknr.: Fa e Rou e Ensemb e à ke a bonne ad esse V A Don Comptab té desB­1080 ad esses à att de

IBAN: BE84 0341 0159 s uw ad Besuxe on uesstPa of bent uen ve hu Ge t4358 te20 mevan Anfo@v Don Bosco Ad essenadm n st a Kwaliteit: activiteiten. U heeft onbeperkt toegangscorrectierecht de ons over 195 B-1080 té éphone +sd? 32 0 2eve 427d 47 ouden paaan maVdoor adonbosco ou g bewaa

Sponsors:

Verantwoordlijke

ng voor Eth ek partners ndsenwerv ng Partners:

Netwerk:

Partners

­ aan 195 B­1080 B usse Dat kanBIC: ookKREDBEBB pe te efoon + 32 0 2 427 47 20 of pe e­ma v adonbo Su vant es d spos t ons de a o du 8 décemb e 1992 conce nant a p otect on de a v e p vée vos co Ove eenkomst wetunvan 8 decembe 1992 e de m ngons vanede d ad esses Nous es utg de quement pou a pub dcat onbesche d nfo mat at pe vessoon à noske actevenssfee v tés Vous uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers Wi t usons u onsdeze steunen? ken gegevens a een voo de ve 78, sp e 9052 d ng vanZwijnaarde nfo mat e nzake onze act v fich e bestand et d y co We gegeb vos coo données echt van deVdoo onsBosco ove u bewaa de nfo mat e A Don

Partners

Partners: IBAN: BE84 4358 0341 0159 Partners: BIC: KREDBEBB

Reknr 435­8034101­59

Partners BAN BE84 4358 0341 0159 Partners

Vou e Vou ez-vous no Wilt u ons steunen? V Aste Do W tSpou ons steunen? W t u ons 15 o o 16:37 Spon V A Don Bosco VIA Don Bosco Spo o Comp V A Don Bosco Spon o VComp A Don Bosco e Reknr.: 435-8034101-59 Sponsors e Banca 13/08/14 09:17 2/09/16 14:29 Ve en g ng vooIBAN: Eth ek 435 81 Rekn BE84 4358 0341 0159 13/11/14 435-8034101-59 16:37 Rekn 435­803 435 8034101 59 15 Assoc a on pou 15 BIC:vKREDBEBB n de Fondsenwe ng BAN BE84 4358 0341 0159 BAN Assoc a on pou 13/08/14 09:17 BAN BE84 435 BE84 4358 une E h que dans Ve en g ng voo E h ek Assoc at on pou B C K B C KREDBEBB une E h que dans B C KREDBEBB

B C KREDBEBB Voulez-vous nous soutenir?

Voulez-vous nous soutenir? en VIAsteunen? Don Bosco Vou e vou nou ou13/11/14 Wilt u ons steunen?Wilt u ons VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 VIA Don Bosco Spon16:37 o DB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 Compte Bancaire: A D B VIA Don Bosco VIA DonBancaire: Bosco Compte Vereniging voor Ethiek 435-8034101-59 C m B Reknr.: 435-8034101-59 VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Reknr.: 435­8034101­59 435-8034101-59 5.indd 2 Association pour in de Fondsenwerving VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Association pour IBAN: BE844358 43580341 0341 0159 IBAN: BE84 0159 une Ethique dans Vereniging voor Ethiek A BIC: KREDBEBB BAN B BIC: KREDBEBB une Ethique dans BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB Récolte Fonds in de Fondsenwerving VDB la Mag SOW de n°3-14.indd 15 la Récolte de Fonds B C KR DB BB VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 Sponsors: Sponsors: R Sponsors: rs:


Perspective 2030 brengt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen naar het grote publiek. In 2015 engageerde België zich, samen met 190 andere landen, voor het verwezenlijken van 17 Sustainable Development Goals (SDG) oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Verschillende factoren uit het publieke leven zetten hun schouders onder deze globale agenda. Zo ook VIA Don Bosco. Val je uit de lucht als we het hebben over de Sustainable Development Goals? Niet erg, we leggen het even uit. De SDG’s zijn 17 doelstellingen die door de Verenigde Naties (VN) zijn opgesteld, en die tegen 2030 verwezenlijkt moeten worden. Het zijn doelstellingen rond armoede, klimaat, onderwijs, economie, gezondheid, enz. Alle landen van de VN engageren zich ertoe om de nodige inspanningen te leveren om die targets tijdig te halen.

Eén van de doelstellingen van de alliantie is om de SDG’s bekend te maken bij het grote publiek en mensen aan te moedigen om zich in te zetten voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Via een videoclip stuurden we een krachtige boodschap naar onze politieke leiders. In de clip uiten mensen hun grootste

Op lokaal niveau organiseert de alliantie ronde tafelgesprekken rond de 17 doelstellingen. Telkens gaan mensen uit de ngo-sector in dialoog met leerkrachten, politieke verantwoordelijken, bedrijfsleiders, enzovoort, om na te gaan hoe iedereen op lokaal niveau een steentje kan bijdragen. De belangrijkste tips en conclusies zullen verwerkt worden in een inspiratiebundel over de SDG’s en hoe je ermee aan de slag kunt. Wil je meer weten, of heb je interesse in de activiteiten rond de SDG’s, stuur dan gerust een mailtje naar nina.honnay@viadonbosco.org. Samen kunnen we grootse dingen doen! // Nina HONNAY

3 Thema // Perspective 2030

Ook VIA Don Bosco zet zich in voor het behalen van de doelstellingen, meer bepaald SDG 4 (kwaliteitsvol onderwijs), SDG 5 (gendergelijkheid) en SDG 8 (waardig werk en economische groei). We slaan daarvoor de handen in mekaar met verschillende ngo’s, bedrijven, academici en vzw’s in de alliantie ‘Perspective 2030’.

wens voor 2030. Soms herinnert hardop dromen ons aan wat ons nog te doen staat. In een andere videoclip motiveert Perspective 2030 leerkrachten om in hun klas aan de slag te gaan met de SDG’s. Het biedt inspiratie om leerlingen te sensibiliseren en mobiliseren voor een betere wereld. Bekijk zeker de filmpjes op de website www.perspective2030.be.


Van boef tot succesvolle mecanicien: Denis speelt het voor mekaar! 4 Internationale Samenwerking // succesvolle mecanicien

Denis (18 jaar) groeide op in Porto Novo in het zuiden van het West-Afrikaanse land Benin. Niet zo lang geleden slaagde hij voor zijn eindexamen van de opleiding tweewiel en bromfiets mechanica. Dat lijkt misschien triviaal, maar gezien zijn levensloop is dat een heuse prestatie! Zes jaar geleden leefde Denis nog op straat. Daar kwam hij terecht toen hij op 10-jarige leeftijd wegging van huis. Zijn ouders konden hem niet onderhouden omwille van de pure armoede waarin ze leefden. “Ik begon al snel de boef uit te hangen op straat”, vertelt Denis. En hij is zeker niet alleen. De meeste straatkinderen in Benin leven van de kleine diefstallen die ze plegen op de markten van Cotonou of Porto Novo. Na twee jaar op straat ontmoette Denis via een vriend enkele salesianen van Don Bosco en de opvoeders van een Don Bosco opvangcentrum. Hij kon er terecht voor onderdak, eten en heel wat activiteiten. Maar ondanks deze steun kon hij er niet gemakkelijk aarden. Hij keerde vaak terug naar de straat, een plaats van absolute vrijheid, maar helaas ook mensonwaardige levensomstandigheden. “Ik klom over de muren van het opvangcentrum om te ontsnappen. Maar altijd keerde ik een tijdje later terug. Op een dag waarschuwde één van de opvoeders mij:

als je weer weggaat, kom je niet meer terug! Het is toen dat ik pas echt besefte dat ik mijn toekomst in handen moest nemen”. Nadat Denis zijn draai in het centrum had gevonden en de regels beter en beter begon te volgen, kreeg hij de kans om naar school te gaan. Eerst volgde hij een versneld basistraject om al de jaren die hij niet naar school kon in te halen. Ondertussen begon hij een beroepsopleiding tweewiel en bromfiets mechanica in het Don Bosco centrum voor beroepsopleiding dat door VIA Don Bosco ondersteund wordt. Ondanks de stappen vooruit, was het behalen van een diploma verre van een gewonnen zaak. “Ik stal regelmatig gereedschap uit het werkatelier om wat geld te verdienen. Ik bleef met andere woorden een boef”, zo legt Denis ons uit met zachte stem. De opvoeders van het opvangcentrum hadden hun handen vol met hem. Hij ging voortdurend in de clinch en veroor-


zaakte vaak ruzies. “Er was niets met hem aan te vangen als hij in een dergelijke staat verkeerde. En kijk waar hij nu staat. Wat een verandering!”, glimlacht Esméralda, één van de opvoeders in het centrum. Het was dankzij de overtuigingskracht en het geduld van de opvoeders dat Denis zijn toekomst in eigen handen heeft genomen. Hij nam na verloop van tijd zelfs het initiatief om zich terug te verzoenen met zijn familie. Dat was erg moeilijk, maar wel een cruciale stap in zijn ontwikkeling. “Ik heb echt al mijn moed bijeen geraapt om naar mijn familie terug te keren, om ze te laten zien wie ik nu ben. Ik wou ze tonen dat ik mijn basisdiploma heb behaald en nu een vak leer. Mijn vader zag mij altijd als een boef en was bang dat ik de familie een slechte reputatie zou bezorgen in de buurt”, verklaart Denis met veel moeite.

Wist je dat wij dit jaar met onze partnerscholen in Benin een proefproject starten om de nieuwe Blockchain technologie te gebruiken in de financiële monitoring van onze onderwijsprogramma’s? Wij willen zo effectief en efficiënt mogelijk de impact van onze programma’s optimaliseren, en dit op een zo transparant mogelijke manier. In samenwerking met technologiebedrijf SettleMint en onderzoekslaboratorium Howest ontwikkelden we daarom nieuwe software, gebruik makend van de Blockchain technologie.

Vandaag staat er een brede glimlach op het gezicht van Denis. Met zijn diploma van de beroepsopleiding op zak wil hij nog een stapje verder gaan. Hij zou graag een hoger diploma halen om als zelfstandige aan de slag te kunnen. Op 18-jarige leeftijd droomt Denis ervan om zijn eigen atelier te openen en zo zijn eigen baas te worden. Een nieuwe uitdaging voor hem: “Op dit moment spaar ik een beetje … Maar het is niet gemakkelijk, want ik ontbreek nog gereedschap om mijn eigen atelier voor het herstellen van bromfietsen te openen. Maar ik zal een geweldige mecanicien worden!”. //

Aurélie VANOSSEL en Bram REEKMANS

U hoort het donderen in Keulen? Wel, het komt hier op neer: De software zal ons en onze partnerscholen toelaten om met veel minder tijd en 100% transparant de uitgaven in het kader van ons programma op te volgen. Een betere opvolging en toch meer tijd om ons bezig te houden met het echte werk in onze scholen. Of hoe technologie en ontwikkeling hand in hand kunnen gaan ten goede van jongeren! We kijken alvast uit naar de eerste ervaringen uit Benin. To be continued!

WIST JE DAT

5 Internationale Samenwerking // succesvolle mecanicien

Onze directeur Filip Lammens op de foto met Denis.


2 0 VIA DON BO5CO 9

6 U & Wij // 50 jaar viering

VIA Don Bosco: 50 jaar steun aan scholen in Afrika, Azie & Latijns-Amerika Opgericht in 1969 als ‘Studiecentrum voor Sociale Werken’ had VIA Don Bosco als doelstelling het verzamelen van fondsen voor scholen van Don Bosco in Congo. 50 jaar later is er heel wat veranderd, waaronder onze naam. Met al onze projecten en programma’s willen we de droom van Don Bosco steeds opnieuw waarmaken: een waardige toekomst voor alle jongeren, zowel op sociaal als professioneel vlak. Onze teams zitten niet stil om in samenwerking met de partnerorganisaties in Afrika en Latijns Amerika, steeds nieuwe antwoorden te formuleren op actuele uitdagingen in het onderwijsveld. De pedagogie van Don Bosco is uniek Als jonge geestelijke kwam Don Bosco in Turijn in contact met straatkinderen en jongeren in gevangenissen. Hij besefte goed dat het hen vooral ontbrak aan begeleiding door volwassenen binnen een vertrouwelijke omgeving, zodat ze kunnen openbloeien tot verantwoordelijke mensen voor zichzelf, anderen en de maatschappij. Vanuit die overtuiging ontwikkelde hij zijn pedagogie gebaseerd op vertrouwen, vorming, waarden, vreugde, spel en hoop. We zijn ervan overtuigd dat kwaliteitsvol onderwijs meer is dan het verwerven van technische vaardigheden. Ook de algemene ontwikkeling van jongeren is belangrijk,

zodat ze kunnen uitgroeien tot ‘actors of change’ in de samenleving. De Don Bosco scholen die wij steunen, waar ook ter wereld, delen allemaal deze visie op opvoeding, leren en soft skills. De pedagogie van Don Bosco blijft vandaag heel actueel! 2019 wordt een feestjaar! De vijftigste verjaardag van VIA Don Bosco vieren we met heel wat evenementen. Het volledige programma leest u hiernaast. Wij grijpen deze gelegenheid aan om onze schenkers, partners, medewerkers, en alle mensen en organisaties die ons steunen te bedanken. Ook komen er reflectiemomenten rond thema’s die ons nauw aan het hart liggen. 2019 wordt daarenboven de ideale


gelegenheid om de programma’s waar we fier op zijn te delen met een breed publiek ! Avondlezingen in Don Bosco scholen met boeiende sprekers Tussen januari en mei 2019 trekken wij het hele land door om jullie te ontmoeten. Wij komen naar onze Don

Bosco scholen in heel Vlaanderen om onze werking en impact aan u voor te stellen en om iedereen tegelijk te betrekken bij de belangrijke maatschappelijke thema’s van deze aardbol. Daarbij nodigen wij bekende sprekers uit die elk op hun eigen manier hebben bewezen dat onderwijs en wilskracht de beste wapens zijn om de wereld te veranderen. Noteert u alvast de datums?

VIA DON BOSCO AVONDLEZINGEN 2019 ➜ 17/01 (18u) – Don Bosco Haacht (Stationstraat 87-91, zaal Middenschool) KIM GEVAERT, oud-leerling van Don Bosco, vertelt over haar uitdagingen, veerkracht en overwinningen. Gendergelijkheid, teamspirit en fairplay sluiten naadloos aan bij de projecten van VIA Don Bosco. ➜ 07/02 (18u) – Don Bosco Zwijnaarde (Grote Steenweg Noord 113) Mgr. LUC VAN LOOY, Bisschop en salesiaan van Don Bosco, vertelt over het mondiale werk van de salesianen en het bereik van de Don Bosco scholen in meer dan 140 landen wereldwijd.

➜ 28/03 (18u) – Don Bosco Kortrijk (Don Boscolaan 30) HILDE CREVITS, minister van onderwijs, pleit voor de kwaliteit van onderwijs, het belang van wereldburgerschap en gelijke kansen voor iedereen in Vlaanderen.

➜ 09/05 (18u) – Don Bosco Helchteren (Don Boscostraat 6) WILLY CLAES, minister van staat, internationaal ambtenaar en ex-sectretaris-generaal van de Navo, komt op voor Europa, hoger onderwijs en universiteiten en waardig werk. Iedereen mag komen: wij verwachten een grote opkomst; wees er dus snel bij. Toegang is gratis, en ruime parking is voorzien. Wel graag inschrijven via inschrijven.viadonbosco.org. Elke avondlezing wordt gevolgd door een gezellig samenzijn met hapjes en een drankje, waarbij ons VIA Don Bosco team al uw vragen kan beantwoorden. // U bent van harte welkom !

Het voltallige VIA DON BOSCO team

7 U & Wij // 50 jaar viering

➜ 07/02 (18u) – Don Bosco Hoboken (Salesianenlaan 1) FONS LEROY, afgevaardigd bestuurder van de VDAB, spreekt over de uitdagingen van tewerkstelling en het belang van technisch- en beroepsonderwijs in alle aspecten van de maatschappij.

➜ 25/04 (18u) – Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe (Guldendallaan 90) FRANCOISE CHOMBAR, CEO van Melexis chipbedrijf, spreekt over technologie (STEM), gendergelijkheid en haar doorbraak als leading lady van de Belgische technologiesector.


DIT NUMMER UITGELEZEN? GEEF HET DAN GRAAG DOOR AAN EEN FAMILIELID, VRIEND(IN), BUUR OF COLLEGA. HARTELIJK DANK!

OP DE AGENDA 2019 17 januari

Avondlezing VIA Don Bosco (Kim GEVAERT) Don Bosco Haacht www.viadonbosco.org/avondlezingen 22-27 januari

World Youth Day Panama www.worldyouthday.com 31 januari Feest van Don Bosco www.donbosco.be 7 februari

Avondlezing VIA Don Bosco (Mgr. Luc VAN LOOY) Don Bosco Zwijnaarde www.viadonbosco.org/avondlezingen 7 februari

Avondlezing VIA Don Bosco (Fons LEROY) Don Bosco Hoboken www.viadonbosco.org/avondlezingen 3-8 februari

School to School reis Campus Impuls naar Don Bosco Katpadi, India

1-10 maart

Uitwisselingsreis Don Bosco Kortrijk naar Don Bosco Moshi, Tanzania www.viadonbosco/org/nl/blog

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2019 nr 1  

Samen op Weg 2019 nr 1  

Advertisement