Page 1

Modulaire Leergang

Zorgleefplan Professioneel leiderschap van de EVV

Andere mogelijke functiebenamingen: contactverzorgende of zorgcoรถrdinator.

www.zorgleefplan.nl


Modulaire Leergang Zorgleefplan Professioneel leiderschap van de EVV1) Vele zorgorganisaties zijn bezig om de zorg- en welzijnsdiensten en daarmee ook de organisatie (nog) meer cliëntgericht op te zetten. Dit gebeurt onder andere door het invoeren van het Zorgleefplan, klantgericht werken, belevingsgericht werken en kleinschalig wonen. Bij de verdere professionalisering van medewerkers die hiermee gepaard gaat, is de positie en rol van de EVV van cruciaal belang. Immers, deze vervult een centrale rol in de inventarisatie van de behoeften en wensen van de cliënten, de vertaling daarvan naar de zorg- en dienstverlening in relatie tot de indicatie en de afstemming daarvan met de cliënt, met diens familie en met collega’s binnen en buiten de eigen discipline. Dit vraagt om nieuwe kennis en inzichten, een klantgerichte houding en vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerken en leiding geven.

Doelgroep Samen zorgen dat het Zorgleefplan leeft en werkt; op een gestructureerde en professionele manier heeft Opleidingsinstituut KMBV, onder het motto ‘Ziel & Zakelijkheid’, een in de praktijk bewezen integrale aanpak ontworpen. Het leidt tot succesvolle implementatie van vraaggericht werken, waarbij er aandacht en flexibiliteit is voor de actuele stand van zaken van de zorgorganisatie. De modulaire leergang maakt onderdeel uit van deze integrale aanpak.

Deze modulaire leergang richt zich op verzorgenden en verpleegkundigen die de rol van EVV vervullen of gaan vervullen. Het opleidingstraject is bestemd voor aankomend en meer ervaren EVV-ers. De leergang vormt de praktijkvariant op de landelijke leergang EVV. Dezelfde thema’s worden in grote lijnen behandeld, zodat de verzorgenden zich ondersteund voelen bij de invoering van vraaggericht werken. De EVV is één van de doorgroeifuncties voor een ver-

Praktijkgericht De inhoud van de modules sluit nauw aan bij de vraag voor persoonlijke groei van de functie van EVV. De praktijk vraagt om meer zelfstandigheid van de EVV en laat een toenemende werkdruk en taakverbreding zien. Dit vraagt professioneel leiderschap van de EVV. Deelnemers krijgen vaardigheden op maat aangeboden waarmee ze zelfbewust en deskundig invulling kunnen geven aan de spilfunctie van EVV. Voor een optimale aansluiting op de visie en strategie van de organisatie, gecombineerd met aansluiting op de bestaande kennis en ervaring van de medewerkers, wordt deze leergang op maat aangeboden.

zorgende in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Sinds 2003 bestaat voor de functie van EVV een ‘officieel’ competentie- en kwalificatieprofiel. In 2009 is het profiel geactualiseerd op basis van de ontwikkelingen in de ouderenzorg. De leergang sluit naadloos aan bij de competenties van het landelijke Functieprofiel van de EVV. Daarnaast is het ook mogelijk om het curriculum van de landelijk erkende Leergang EVV van IMOZ op te vragen bij Opleidingsinstituut KMBV.

Certificering De deelnemers ontvangen bij actieve participatie, 100 % aanwezigheid en afronding van de tussentijdse opdrachten een certificaat van Opleidingsinstituut KMBV. Deelnemers kunnen met het volgen van deze leergang punten behalen voor het Kwaliteitsregister V & V.

Competentie-analyse EVV Er is een competentie-analyse ontwikkeld op basis van het Landelijk opgestelde Competentieprofiel van de EVV. De uitkomst van de analyse geeft inzicht in de gewenste ontwikkeling en vormt een gedegen startpunt voor een te volgen opleidingstraject. Ook is de analyse uitstekend te gebruiken voor de selectie van EVV-ers.

1) Andere mogelijke functiebenamingen: contactverzorgende of zorgcoördinator.


ZORGLEEFPLAN.NL

Het Zorgleefplan is een belangrijk hulpmiddel bij de invoering van cliëntgericht werken. Het speelt als instrument een centrale rol bij het borgen van kwaliteit van zorg. Voor verzorgenden en verpleegkundigen biedt het Zorgleefplan aanknopingspunten het werkelijke cliëntgerichte werken in de praktijk te brengen. Contact leggen met de cliënt en de dialoog aangaan vormen de basis van het Zorgleefplan.

Module 1 | Essentie Zorgleefplan Doelstellingen  De EVV is in staat het gewone leven van de cliënt en de kwaliteit hiervan centraal te stellen en de te leveren zorg als een ondersteuning hieraan te zien. De EVV is in staat om informatie over cliënten en de randvoorwaarden te verzamelen, te selecteren en te interpreteren en deze als input te gebruiken voor het Zorgleefplan. De EVV is in staat om in dialoog met de cliënt zijn systeem, collega’s en andere disciplines een methodisch verantwoord Zorgleefplan voor en met de cliënt(en) op te stellen, te evalueren en bij te stellen. De EVV is in staat om de uitvoering van het Zorgleefplan te bewaken van cliënten aan wie zij is toegewezen. De EVV is in staat om conform de procedure een rapportage te maken die inzicht verschaft in het verloop van het Zorgleefplan van de cliënt en de gemaakte afspraken. De EVV is in staat tot zelfreflectie die leidt tot professionele groei.

Visie Norm Verantwoorde Zorg In deze module wordt besproken welke gedegen visie er schuil gaat achter het Zorgleefplan. Zorginhoudelijk vindt er een overgang plaats van het verlenen van zorg naar het bijdragen aan de kwaliteit van het leven van cliënten. Hoe kun je dit vertalen in een cliëntgerichte visie? De norm verantwoorde zorg betekent een cultuuromslag van aanbod – naar vraaggericht werken. Wat betekent dit voor jouw manier van werken als EVV? De rol en positie van de EVV worden inzichtelijk gemaakt. De vier domeinen van kwaliteit van leven worden toegelicht en op praktische wijze wordt de opbouw en het gebruik van het Zorgleefplan behandeld. De kracht van de dialoog Cliëntgericht werken begint met te weten wat een cliënt wil en kan. Daarvoor is de kwaliteit van het gesprek en het directe contact tussen de EVV en de cliënt van cruciaal belang. Goed kunnen luisteren, je kunnen verplaatsen in een ander en verstaan welke behoeftes een cliënt heeft zijn vaardigheden die worden geoefend bij het onderdeel gesprekstechnieken. Zo kan er vanuit een gedegen en professioneel startpunt worden gewerkt aan het bijdragen aan de kwaliteit van leven van een cliënt. Schriftelijke rapportage De ingewonnen informatie moet goed worden verwerkt in het Zorgleefplan. Aan de hand van het Zorgleefplan (bij voorkeur van de organisatie zelf) wordt geoefend op welke wijze de invulling en formulering van de vier domeinen kan worden toegepast.


Van zorgorganisaties en daarmee van medewerkers wordt verwacht dat ze cliëntgericht werken. Voor een cliënt hoort daar vanzelfsprekend bij dat alle beroepsbeoefenaren met wie hij te maken heeft elkaar informeren en met elkaar samenwerken. Door de 24-uurszorg die verzorging/verpleging biedt en haar centrale positie, heeft de EVV de rol van communicatieve spil in het totale zorgproces. Dit communicatieve krachtenveld biedt een enorme uitdaging voor de EVV het cliëntgericht werken op een hoger kwaliteitsniveau te brengen en de functie van EVV stevig te positioneren. Communicatieve vaardigheden Effectieve communicatie is nodig om cliëntgericht werken tot een succes te maken. Op interactieve wijze, met verschillende werkvormen, komen de volgende vaardigheden aan bod: feedback geven, onderhandelen, discussiëren, conflicthantering en gesprekstechnieken. Met praktische handvatten geef je invulling aan je eigen functioneren. Door het oefenen met behulp van een trainingsacteur wordt er aandacht en tijd besteed aan de bewustwording van de eigen communicatiestijl. Zorgcoördinatie en multidisciplinair samenwerken Een EVV dient vraaggericht, systematisch, doelgericht en professioneel te kunnen handelen. Methodisch kunnen denken en handelen is een belangrijke vereiste om overzicht te krijgen in het totale zorgproces. Aan de hand van het methodische stappenplan krijgen de deelnemers kennis aangereikt die ze in staat stelt om gedegen hun coördinerende functie te vervullen. De essentie van multidisciplinair samenwerken wordt behandeld. De EVV krijgt inzage in het communicatieve krachtenveld (verschillende rollen en posities) van de verschillende disciplines en oefent het nemen van de verantwoordelijkheid hierin.

Module 2 | De EVV als communicatieve spil in het totale zorgproces Doelstellingen De EVV is in staat om de (multi)disciplinaire zorg te coördineren ten behoeve van een efficiënt zorgproces en daarbij rekening te houden met protocollen. De EVV is in staat om vanuit een op samenwerking gerichte houding de door de cliënt gevraagde zorg in het multidisciplinaire overleg (MDO) voor te bereiden en te participeren in het MDO. De EVV is in staat zo te communiceren en te onderhandelen (met de cliënt en zijn systeem, collega’s, vrijwilligers en andere disciplines) dat de communicatie een bijdrage levert aan een optimaal zorgverleningsresultaat.


ZORGLEEFPLAN.NL

De opmaat leergangen Zorgleefplan zijn inmiddels naar volle tevredenheid bij vele zorgorganisaties uitgevoerd.

Module 3 | Verdieping: Professioneel leiderschap en zorgvernieuwing Doelstellingen De EVV legt vanuit een inhoudelijke invalshoek professioneel leiderschap aan de dag en vormt daarmee een verantwoordelijke schakel bij de uitvoering van vraaggericht werken. • De EVV is in staat om gebruikmakend van nieuwe ontwikkelingen en ervaring, kennis en inzichten over te dragen en daarmee een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering van de beroepsuitoefening. De EVV is in staat functionele relaties te onderhouden in de zorgorganisatie en vanuit haar eigen professioneel handelen feedback te geven en een bijdrage te leveren aan verbetervoorstellen op het gebied van zorgverlening, beleid en werkmethoden. zorginbeeld.nl | Frank Muller

Er zijn vele ontwikkelingen gaande in de ouderenzorg. De EVV is een doorgroeifunctie voor verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Naast het feit dat deze functie een uitgelezen kans en uit-

Professioneel Leiderschap Het vraagt onder andere zelfkennis, overtuigingskracht en coördinerende kwaliteiten om de functie van EVV uit te kunnen oefenen. Tijdens deze dagdelen worden kennis en kunde samen gebracht. Er vindt bewustwording plaats van de aanwezige talenten zodat er groei en ontwikkeling van zelfvertrouwen ontstaat.

daging is het vak van verzorgenden op een hoger plan te brengen, vraagt het ook specifieke vaardigheden.

Zorgvernieuwing

In deze module staat de persoon achter de functie Het vraagt een blik vooruit en oog en gevoel voor de verhoudingen binnen de organisatie om de continuïteit van zorg op een cliëntgerichte manier te kunnen waarborgen. centraal en wordt er gewerkt aan persoonlijk inzicht Overlegsituaties worden in de training nagebootst zodat de deelnemers kunnen en ontwikkeling. oefenen in het - op een positieve en passende manier - beïnvloeden van het besluitvormingsproces.


Opleidingsinstituut KMBV is geaccrediteerd als opleider en opgenomen in het Kwaliteitsregister V&V. De beroepsgroepen Verzorgenden en Verpleegkundigen kunnen punten behalen bij deelname aan de ZLP-opleidingen van KMBV.

Toonaangevend in Zorgleefplan implementaties bij tientallen opdrachtgevers en meer dan 10.000 deelnemers Florence, Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Riederborgh, ’t Huis op de Waard, ActiZ, Accolade Zorggroep, Cicero Zorggroep, Cordaan,

Al meer dan 20 jaar toonaangevend in opleiden met kwaliteit & passie Al gedurende 20 jaar is Opleidingsinstituut KMBV een gedegen gesprekspartner voor zorg- en welzijnsorganisaties. Opleidingsinstituut KMBV heeft een rijke ervaring in het begeleiden van organisaties in de V&V en Thuiszorg (intra- en extramuraal) die deskundige ondersteuning zoeken bij de invoering van het werken met het Zorgleefplan, oftewel bij de omwenteling van aanbod- naar vraaggericht werken. Ervaren projectorganisatie Een goede projectorganisatie is geen luxe maar pure noodzaak De afgelopen jaren is door zorgorganisaties veel lering getrokken bij implementatietrajecten. Telkens bleek men de projectorganisatie te onderschatten. Opleidingsinstituut KMBV heeft daarom een zeer professionele projectorganisatie ter beschikking met ervaren project- en programmamanagers. Van een adequate planning, continue inhoudelijke afstemming, samenstellen van deelnemerslijsten en cursusmateriaal tot en met verwerking van evaluaties en certificaten. Of het nu gaat om enkele tientallen of duizenden deelnemers.

Opleidingen Subsidie Desk Maak optimaal gebruik van opleidingssubsidies Voor bepaalde opleidingstrajecten zijn er interessante subsidiemogelijkheden. Via de Opleidingen Subsidie Desk kunt u samen met onze subsidie-experts de mogelijkheden in kaart brengen en mogelijk financieel voordeel behalen. Opleidingsinstituut KMBV werkt met presentielijsten en certificeringen zodat aangetoond kan worden dat medewerkers de programma’s hebben gevolgd. Opleidingsinstituut KMBV

Rekent 0% BTW voor haar opleidingen Is geregistreerd opleider bij het Kwaliteitsregister V&V Geeft certificaten af die voldoen aan de normen Landelijk Expertpanel Zorgleefplan van het Kwaliteitsregister V&V Werkt regelmatig samen met ActiZ, Vilans , V&VN, Opleidingsinstituut KMBV is initiatiefnemer van het FWG, en diverse andere beroeps- en brancheplatform Landelijk Expertpanel Zorgleefplan. organisaties in de zorg- en welzijnssector. Dit biedt aan zorgorganisaties de kans om ervaringen uit te wisselen, gevoed te worden met de nieuwste ontwikkelingen en te leren van elkaar. Opleidingsinstituut KMBV

www.zorgleefplan.nl

Bezoekadres Stromarkt 8 Postbus 292 7400 AG Deventer T (0570) 76 00 10 F (0570) 61 28 77 info@kmbv.nl

Humanitas, Et Bientwark, Hof en Hiem, Icare Felixooord en Missiehuis Vrijland, Inovum, Libertas, Lindestede, Livio, Osira Groep, Moerboch, Zorggroep Middenveld Drenthe, Pieter van Foreest, Sint Anna, Stichting Elisabeth, Stichting Groenhuysen, Thuiszorg Het Friese Land, Woonzorgcentra Flevoland, Zorggroep Tellens, Vivent, Woonzorgcentrum Maanderzand, Stichting Zorgstroom, Zorgcentrum St. Joris, Zorggroep Noorderbreedte, Zorggroep St. Maarten, Zorgspectrum, Accolade Zorggroep, Amaris Theodotion, Aveleijn, Cura Mare, De Bilthuysen, De Riethorst Stromenland, Drie Gasthuizen Groep, Zorg met respect, PRIMO, SHDH locatie Janskliniek, Stichting Coloriet, Stichting De Stouwe Meppel, Thuiszorg Zuidwest Friesland, De Waalboog, Evean Zorg, Palet, Saffier, Sint Jacob, Stichting Werkt voor Ouderen, Woon-Zorgcentra De Rijnhoven, Woonzorggroep Wilgaerden, Zorginstellingen De Hoven, Van Neynselgroep, Woon Zorggroep Noord Nederland NNCZ, Zorgcentra De Ronde Venen, Zorggroep Maas & Waal, Zorggroep Middenveld Drenthe, Zorggroep Rijnmond, Zorgpartners MiddenHolland, ZuidZorg, AV Zorggroep, De Zorgboog, Meriant, Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein, Zorggroep Almere, e.v.a.

Modulaire Leergang EVV  

Modulaire Leergang Professioneel Leiderschap van de EVV