Adam Menno book issuu preview

Page 1

22

Menno Vos writer Adam van Donk painter


20


21
Over de samenwerking

“Laat die nog maar even staan”: Dat was de eerste ontmoeting tussen Menno en Adam, mei 2015. Adam zat aan tafel in een ruimte van galerie Bek, waar Menno zijn atelier had en een schilderij in beter licht wilde bekijken. Ze raakten aan de praat en Menno hoorde over Adams bijzondere leven en zijn boekjes. “Kun je ook een verhaal maken bij een abstract schilderij?” Daar kon Adam geen antwoord op geven, maar hij wilde die uitdaging wel

About the partnership

“Leave that one be”. That was the first encounter between Adam and Menno, May 2015. Adam sat at a table in gallery Bek where Menno had his atelier and wanted to see a painting in a better light. They started talking and Menno heard about Adams special live and his booklets. “Can you also write a story by an abstract painting?” Adam did not know the answer, but he accepted the challenge. And so came

aan gaan. En zo ontstond vanaf januari 2016 een bijzondere samenwerking.

their special coaction to life. Each week Menno mailed Adam the file of a

Elke week stuurde Menno Adam de file van een schilderij en nagenoeg

painting and almost every next Saturday Adam was reading out his story

elke zaterdag kwam Adam zijn verhaal voorlezen. Het wederzijdse respect

to him. The mutual respect grew and they became friends. Adam wrote his

groeide en vriendschap ontstond. Adam schreef zijn spontane visies, fictie

spontaneous visions, fiction sometimes non-fiction, gave each painting and

soms non-fictie, gaf elk doek en verhaal zijn eigen titel. Menno vond altijd tijd

story his own title. Menno freed up always time for Adam and Adam freed

voor Adam en Adam vond altijd tijd voor Menno. Met hun drive kwamen ze

up always time for Menno. With their drive they became closer and closer to

steeds dichter bij de essentie. Menno met schilderen en Adam met schrijven.

the heart. Menno thru painting and Adam by writing. They both want to live

Ze willen allebei intens leven, onder het motto: Leven is een privilege! De oorspronkelijke 13 geplande verhalen werden er 18. En het “boekje” werd

intensively, under the motto: Life is a privilege! The original agreed 13 stories turned into 18. And the “booklet” became a

een boek. Het boek dat voor u ligt en zowel voor de schrijver als de schilder het

book. The book presented to you today is as well as for the writer as the

product is van hun eigen en gezamenlijke passie: Passionele Passie!

painter the product of their own and mutual passion: Passional Passion!

Colofon Schilderijen | Paintings: Menno Vos Verhalen | Stories: Adam van Donk Fotografie | Photography: Toon Hendriks | toonhendriksfotografie.nl Vormgeving | Art design: Jan Machiela | VIAdesign.nl ISBN: 978-94-90468-17-0 NUR-code: 640 NUR-omschrijving: Kunst algemeen Uitgever | Publisher: VIA Design ©2016 Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de makers vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden. ©2016 No part of this publication may be reproduced and/or published, by any means, without the written permission of the publisher.


Inhoud

Content

Over de schilder

4

About the painter

Over de schrijver

6

About the writer

Kleurenblind

8

Colorblind

Het zeepaardje

10

The seahorse

Oeverloos

14

No borders

Vrolijk Pasen

16

Happy Easter

Adembenemend!

18

Breathtaking!

Explosie

20

Explosion

Abracadabra: Het kleurenmysterie

24

Abracadabra: Mystery of colors

De linkshandige gitaarspeler

26

The lefthanded guitar-player

De grens

30

The border

De cocon

34

The cocoon

Het zwarte gat

38

The black hole

Klaprozen in de wind!

42

Poppies in the wind!

Kleurrijke dromen

44

Colorful dreams

Wereldvreemd

48

Out of step

Zwervende kleuren

52

Drifting colors

Intrigerend!

54

Intriguing!

Hemelse contras

58

Heavenly contrasts

Passionele passie

60

Passional passion!

3


Over de schilder Menno Vos is geboren in 1958 in Dordrecht, Nederland en woont in Apeldoorn sinds 1990. Hij ging naar school in Dordrecht en in die tijd hield hij vooral van voetballen. Kunst was geen onderdeel van zijn opvoeding. Toen hij 18 jaar oud was, kreeg hij zijn eerste baan. Een collega nam hem regelmatig mee naar een Galerie en liet hem schilderijen en beeldhouwwerken zien. Hij ontmoette verschillende kunstenaars en werd nieuwsgierig naar hun kunst en hun manier van leven. Menno is altijd geïnteresseerd geweest in mensen en andere culturen. Toen hij 20 jaar was reisde hij voor het eerst naar het verre buitenland, naar de USA. Dat was het moment dat hij gegrepen werd door het reizen. Nu noemt hij zichzelf een “wereldburger” Een paar jaar later ontmoette hij zijn vrouw, Roely: zij delen de passie voor het reizen. In 25 jaar reisden zij samen over de hele wereld. Dit was en is nog steeds een grote bron van inspiratie voor Menno.

Het begon allemaal met fotografie. Gedurende zijn reizen maakte hij foto’s en was hij vooral geïnteresseerd in het maken van een mooie compositie: kleuren, licht, donker. Gedurende bijna 7 jaar had hij een stockbureau samen met een partner die lezingen gaf voor medewerkers van reisorganisaties. Zijn foto’s werden gepubliceerd in meer dan 10 reisgidsen in Nederland.

In de tussentijd verhuisde hij van Dordrecht naar Apeldoorn en werkte als docent en manager op een Academie. Zijn interesse in kunst groeide. Hij ging 4

naar tentoonstellingen, het theater, concerten, ballet en ontmoette nieuwe vrienden. Zo werd hij abstract-schilder. Een goede vriendin van Menno, zelf kunstenares, bracht hem in contact met de abstract-schilder Jan van Oort. Menno was gefascineerd door zijn kunst en Jan bood hem een workshop abstract schilderen aan.

De eerste workshop, in 2012, was een uitdaging voor hem. Hij vond het moeilijk om niet te denken aan alles wat in zijn werk juist zo belangrijk is: je aan regels houden, doelen stellen, plannen maken. Abstract schilderen is het tegendeel daarvan. Hij moest “loslaten”. Na de derde workshop was hij gevangen door het schilderen. Het was alsof een nieuw leven begon. Hij leerde veel van Jan en ook van Colin Perini, die hij ontmoette tijdens een reis door Australië in 2015.

Sinds de workshops heeft Menno veel geschilderd. Thuis, op het balkon, en al ruim een jaar in zijn eigen atelier. Hij begon met acryl en probeerde ook inkt. Zijn inspiratie vormen de mensen die hij ontmoet, de beelden die hij ziet en de emoties die hij voelt tijdens het reizen. Menno is altijd optimistisch en een “mensen mens”: geïnteresseerd in hoe mensen leven, wat zij denken, waar zij wonen. Zijn schilderijen zijn het resultaat daarvan. Kleurrijk, met diepte, soms mysterieus, en altijd recht uit het hart geschilderd. Ze laten zien wie hij is en dat hij van het leven houdt.

Hij ontwikkelde zijn eigen stijl, had verschillende tentoonstellingen en is nu lid van het kunstcollectief PS20 en één van de drie eigenaren van een Galerie in Apeldoorn. Hij combineert het schilderen met zijn werk op de Academie, maar hij kijkt uit naar het moment dat hij meer tijd aan het schilderen kan besteden. Professioneel gezien wil hij graag experimenteren met andere technieken en meer leren over het schilderen met inkt en op grotere doeken.

www.mennovospaintings.nl


About the painter Menno Vos was born in 1958 in Dordrecht, the Netherlands and lives in Apeldoorn since 1990. He went to school in Dordrecht and during those years he loved to play soccer. Art was not a part of his education. When he was 18 years old, he had his first job. A colleague of him took him to a gallery and showed him paintings and sculptures. He met several artists and became curious about their art and their way of living. Menno has always been interested in other people, other cultures and when he was 20 years old he travelled to the USA for the first time. That was the time that travelling really caught him. Now he says he is a “worldcitizen”.

A few years later, he met his wife Roely: they shared the passion for travelling. In 25 years they travelled to many countries all around the world, and this was a great source of inspiration for Menno

.It started with photography. During his travels he made photos and was especially interested in making a nice composition: colors, light, dark. For almost 7 years he had a stock bureau together with a partner who gave lectures for travel agencies. His photos were published in more than 10 travel magazines in the Netherlands.

In the meantime he moved from Dordrecht to Apeldoorn and worked as a teacher and manager at an Academy. His interest in art was growing. He went to exhibitions, the theatre, concerts of (classical) music, ballet and met new friends. That was how he became an abstract painter. A good friend of Menno, a painter herself, brought him in contact with an abstract painter, Jan van Oort. Menno was fascinated by his art and Jan offered him a workshop in abstract painting.

The first workshop, in 2012, was a challenge for him. He found it hard to forget all about the things he has to do in his job: work by rules, set goals, make plans. Abstract painting is the opposite of all that, he had to ‘let go´. After the third workshop he was caught by painting. It felt as if a new life started! He learned a lot from Jan, but also from Colin Perini, whom he met while travelling in Australia in 2015.

Since the workshops Menno painted a lot. In his house, outside on the balcony, and for more than one year in his own atelier. He started with acryl and also tried ink. His inspiration are people he meets, images he sees and emotions he feels during travelling. Menno is always optimistic and a “people-person”: interested in how people live, what they think, where they live. His paintings are the result of this. Full of color, with depth, sometimes mysterious, and always painted right from the heart. They show who he is and that he loves life.

He developed his own style, had several exhibitions and is now member of the artcollective PS20 and one of three owners of a gallery in Apeldoorn. He still combines art with his job at the Academy, but he is looking forward to being a full-time painter. Professionally he wants to explore other technics and learn more about painting with ink and in larger formats.

www.mennovospaintings.com

5


Over de schrijver Adam van Donk werd in 1951 geboren in Den Haag. Hij schrijft graag korte verhalen, liefst niet langer dan 2 kantjes A4. De verhalen, die hij op verzoek van kunstenaars bij schilderijen maakt, zijn maximaal 1 pagina A4. Adam schrijft non-fictie en fictie. Zijn eerste boekje “Contrasten” met de titel “Licht en donker” kwam in 2014 uit. Zijn tweede boekje in deze serie, waarin hij weer samenwerkt met een kunstenaar uit Apeldoorn, “Sonja schildert, Adam schrijft” kwam in 2015 uit. Hij heeft meerdere malen exposities gehad in combinatie met zijn boekjes, ook kleine kunstwerkjes eigenlijk. In 2016 exposeert Adam trots samen met Menno Vos Paintings in Apeldoorn, waar dit boek ook geïntroduceerd wordt. Naast de schilderijen van Menno hangen daar zijn verhalen op mooie zijpanelen. Gelijktijdig exposeert hij zijn verhalen “Licht en donker” in Elspeet. 6

Adam zet graag dromen om in werkelijkheid.

Nog een stukje over Adams verleden. Tijdens zijn carrière als wereldwijd bedrijfsadviseur op het gebied van informatica werd hij op zijn 47e getroffen door een zware hersenbloeding en is sinds 1997 NAH-patiënt (Niet Aangeboren Hersenletsel). Zijn wereld veranderde totaal en onverwacht. Nu in de zestig, verwezenlijkt hij als schrijver nieuwe dromen, maar gaat ook op ander gebied graag uitdagingen aan. In 2014 fietste hij in zijn eentje, op zijn damesfiets met een lichtgewicht tentje naar Zwitserland heen en weer. Apeldoorn-Andermatt retour, 3.000 km in 7 weken. Niemand hield dat voor mogelijk, maar het lukte. Hij fietst nog elke dag.

Na dit boek met Menno zijn we benieuwd naar Adams volgende droom. Adam ook … Maar zal hij deze droom ook weer realiseren? Natuurlijk!

www.adamvandonk.com


About the writer Adam van Donk, was born in 1951 in The Hague. He loves to write short stories, preferably no longer than 2 pages A4. The stories he writes, at the request of artists about their paintings, have a maximum of 1 page A4. Adam writes non-fiction and fiction. His first booklet “Contrasts” with the title “Light and dark” was published in 2014. His second booklet in this series, in which he again works with an artist from Apeldoorn, “Sonja paints, Adam writes”, was published in 2015. Frequently he has expositions in combination with his booklets, also small works of art, really. In 2016 he will proudly present an exposition in Apeldoorn, together of course with Menno Vos Paintings, where this book is introduced. His stories will hang next to the paintings of Menno on beautiful canvases. At the same time Adam has an exposition with “Dark and light” in Elspeet. Adam loves to turn his dreams into reality.

Another small piece about his past. During his career as worldwide business consultant in information technology, he had a severe stroke at the age of 47 and is since 1997 an ABI patient (Acquired Brain Injury). His world changed completely and unexpected. Now in his sixties he realizes new dreams as writer, but also in other areas he likes to be challenged. In 2014 he biked alone, on his ladies bike with a small lightweight tent, to Switzerland back and forward. Apeldoorn-Andermatt retour, 3.000 km in 7 weeks. Nobody thought that he could do it, but he managed. He is still cycling every day.

After this book with Menno we are curious about Adams next dream. Adam also… But will he again realize his dream? Of course!

www.adamvandonk.com

7


Kleurenblind | Colorblind

8

Acrylic on canvas | 2015 | 100 x 100 cm | 40” x 40”


komt langzaam, doch gestaag leven naar boven. Het ploetert, baant zichzelf een weg. Heeft geen flauw benul, waarom. Het doet en doet, wroet en wroet. Oranje, rood, geel, groen en blauw. Echt! Niet alles is zwart wit. Het kleine creatuur weet het niet. Heeft nog nooit kleur gezien. Laat staan kleur bekend. Kent slechts duisternis, geen licht. Het doet en doet, wroet en wroet.

From the depths of earth arises slowly but steadily, life.

Staat in de automatische piloot.

It drudges, worms itself a trail.

Het kost alle kracht die het bezit.

But is clueless why.

Mijn God, wat is het moe. Doet en wroet, kan natuurlijk niet lopen.

It does and does, drudges and drudges. Orange, red, yellow, green and blue.

Strijden, strijden. Alles komt van binnen uit.

Really! Not all is black and white.

Zal het ooit op eigen benen kunnen staan?

The little creature doesn’t know.

Licht, licht, licht, licht! Het doet zeer aan de ogen. Het kan niets zien. Is het, zoals zovelen, ziende blind?

Has never faced any color. Let alone confessed, take sides. Knows only darkness, no light. It does and does, drudges and drudges.

Nee! Gelukkig is het na al die tijd,

Steady as an automatic pilot.

in de schoot van moeder Aarde

Removing all the power it has.

slechts heel even, heel even: Kleurenblind.

9

My God, it is so extremely tired. Does and drudges, can of course not walk. Battle, battle. All from the heart. Will it ever stand on its own two feet? Light, light, light, light! Hurts the eyes. It can’t see a thing. Is it like so many wilfully blind? No! Happily, after all that rooting in the lap of Mother Earth, it is temporarily, just for seconds: Colorblind.

Colorblind

Kleurenblind

Uit de diepte der aarde


Het zeepaardje | The seahorse

10

Ink on canvas | 2014 | 60 x 80 cm | 24” x 32”


betoverend in de lucht. Reusachtig! Wordt vaak als een UFO gezien, sinds het heel lang geleden mysterieus is betoverd. Doet de lange snuit naar beneden en maakt een majestueuze duikvlucht. Af en toe schiet er een communicatiesatelliet om het mooie blauw. Die horen en zien alles. Eens was er een verdwaalde raket, die haalt zonder pardon zo’n stalen vogel neer. Kwam die nou uit de Oekraine of was het toch een Rus? Het paardje ziet de wereld daaronder veranderen, moderniseren. Het wordt er niet veel beter op, de geschiedenis herhaalt zich. Ondanks alle goede voornemens van menselijke aard. He, spot het daar in een kasteeltuin de eeuwenoude Britse koningin, die moeite heeft met de moderne tijden, maar toch aan de troon blijft kleven? Stuurt haar een beleefd smsje voor een kopje thee. Ze twittert terug. Welkom, stipt vier uur voor een heerlijke high-tea! Het gigantische zeepaardje pikt onderweg nog wat vluchtelingen op en dropt ze aan de goede kant van de zee.

The seahorse hangs as a magnificent parachute magical in the sky. Gigantic! It is often viewed as an UFO, since it long ago, was mysteriously bewitched. Points the long snout downwards and makes a majestic dive. Every now and then a communication satellite shoots around the gorgeous blue. They have eyes and ears. Once upon a time there was a lost rocket, which downed, unceremoniously, a bird of steel. Was it launched by the Ukraine or did it really came out of Russia? The seahorse notices the changes of the world beneath, the modernizing. It doesn’t improve by much, history repeats itself.

Na wat formaliteiten en allerlei controles, monsteren ze elkaar onder

Ah, does it spot there, down in the castle garden, the age-old

het genot van een kopje thee en een toastje met overheerlijke krab.

British queen, troubled by modern times, yet still sticking to her crown?

De koningin wordt ineens jaloers op de prachtige hemelsblauwe kleuren van het zeepaardje. Ze is het spuugzat! Knipt met haar vingers, zoals alleen een Queen dat kan. Knats, knats, knats! De ene vinger langs de andere. Het zeepaardje verschrompelt, kan nog net op tijd wegvliegen. De betovering is verbroken. Het stort zich, alweer piepklein geworden in de zee. Dat die ernstig vervuild is, deert het niet. Is weer intens gelukkig. Het prachtig blauwe zeepaardje.

11

Despite all good intensions of human nature.

Sends her polite a small sms to drink a cup of tea. She twitters in return. Welcome, promptly four o’clock we will have a delicious high-tea! On the way the gigantic seahorse picks up some refugees and drops them off at the desired side of the sea. After all sorts of formalities and necessary checks, they inspect, watch each other, enjoying a cup of tea and some toast with superb crab. The queen is suddenly jealous because of the seahorse’s magnificent heavenly blue colors. She is totally fed up! Snaps with her fingers, in a manner only a queen can. Snap, snap, snap! One finger against the other. The seahorse diminishes, just able to fly away in time. The spell is broken. It dives, already miniscule, in the sea. The fact the sea is polluted seriously, does not matter. It Is again intensely happy. The magnificent blue seahorse.

The seahorse

Het zeepaardje

Het zeepaardje hangt als een prachtige parachute


Ochtendgloren Adembenemend! | Morning | Breathtaking! has broken

12

Acrylic on25-02-2016 canvas | 2016 (50| x 100 50xcm) 70 cm | 40” x 28”


Een vloed van kleuren | A shower of colors

13

Acrylic on canvas | 2015 | 100 x 100 cm | 40” x 40”


Oeverloos | No borders

14

Acrylic on canvas | 2016 | 100 x 100 cm | 40” x 40”


Het volledige boek is te koop via Menno Vos Paintings (www.mennovospaintings.nl)

15


16


17


Menno Vos

painter

paintings with stories with paintings with stories with paintings with stories with paintings with stories 18

verhalen bij schilderijen bij verhalen bij schilderijen bij verhalen bij schilderijen bij verhalen bij schilderijen

Adam van Donk

writer

ISBN 978-94-90468-17-0 | NUR 640 Kunst algemeen