Page 1

Temat Projekt lotu fotogrametrycznego

Inga Czubak-Paluch

Nr 3


Sprawozdanie techniczne I. Dane formalno-prawne 1. ZLECENIODAWCA: 2. WYKONAWCA: Inga Czubak-Paluch 3. PRZEDMIOT ZLECENIA: Wykonanie projektu lotu fotogrametrycznego nad zadanym obszarem w celu wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000 4. TERMIN WYKONANIA ZLECENIA: 23.01.2014

II. Wykorzystana dokumentacja 

Fragment mapy topograficznej w skali 1:25000 z naniesionym zakresem wykonania zdjęć fotogrametrycznych.

Projekt lotu fotogrametrycznego został opracowany w oparciu o zalecenia w wytycznych technicznych K-2.7

III. Wykonanie zlecenia 1.

Ustalona wartość skali mapy wyniosła 1:9937, współczynnik empiryczny c wyniósł 220

2. Wzajemne pokrycie zdjęć: a. Podłużne – 60% (dla opracowania dwuobrazowego jest to standardowa wartość) b. Poprzeczne – 45% (Pokrycie to sprawia, iż z obu stron opracowania poza zakresem znajduje się około 500 metrowy teren, który jest objęty zdjęciem lotniczym (co stanowi 25% krawędzi zdjęcia). Nie ma technicznych przesłanek, które umożliwiałyby usunięcie jednego szeregu i osiągnięcie wymaganych minimum 30% pokrycia terenu poza opracowaniem dla wybranej kamery. Zdecydowano się zatem przyjąć 45% pokrycia poprzeczne terenu co umożliwiło osiągniecie odpowiedniej ilości szeregów z zachowaniem 25% pokrycia poza obszarem opracowania. 3. Na potrzebę wykonania zlecenia, wybrano kamerę ze stałą kamery równą 145 mm. Teren, który ma zostać odfotografowany jest terenem nizinnym, o niewielkich deniwelacjach. Wybór tej kamery pociągnął za sobą również ostateczną wysokość lotu, która wynosi 1440 m. Stożek kamery – szerokokątny – został wybrany również z uwagi na typ opracowania. Sprawą, na którą należy położyć największy nacisk są przesunięcia radialne i zasłonięcia treści zdjęcia przez obiekty lub ukształtowanie terenu. Większa stała kamery spowoduje, iż te wpływy zostaną zmniejszone, a co za tym idzie, nie nastąpi utrata informacji i wynikowa ortofotomapa będzie charakteryzowała się wyższą jakością, jednak spowoduje to również konieczność wykonania nalotu z większej wysokości i z większą ilością zrobionych zdjęć. Parametry projektu lotu:  Stała kamery = 145 mm  Mianownik skali mapy wynikowej: 2000  Pokrycie podłużne: 60%  Pokrycie poprzeczne: 45%  Format zdjęć: 230x230 mm  Cykl pracy: max 4.5 s


Wymiary sekcji mapy: 1000x1600 Samolot, który byłby właściwym wyborem podczas wykonywania tego zlecenia to AN 2 z uwagi na swoją prędkość srednia – 170 km/h oraz pułap lotu, jaki może osiągnąć. Dodatkowo samolot może znajdywać się w powietrzu przez prawie 5 godzin, co pozwala na skrócenie czasu wykonywania zlecenia. Samolot wystartuje z lotniska na Okęciu, którego średnia wysokość wynosi Hlot = 110 m. Przeloty zostały wybrane w kierunkach wschód-zachód co pozwoli zminimalizować ilość wykonywanych zdjęć i jest bardziej ekonomiczne.

4. Obliczenie odpowiednich parametrów: a. H – wysokość lotu b. Ht – wysokość średniej płaszczyzny terenu c. Hb– wysokość położenia lotniska d. Hs – wysokość lotu ponad poziom lotniska e. Bp – baza podłużna f. Bq – baza poprzeczna g. Ny – ilość szeregów h. Ilość zdjęć w poszczególnych szeregach:  Szereg nr 1 – 8  Szereg nr 2 – 11  Szereg nr 3 – 11  Szereg nr 4 – 11 i. N - Całkowita ilość zdjęć j. Pm – Powierzchnia stereogramu

H= 1441 m Hśr = 140 m Hb = 110 m Hs = 1471 m Bp = 914 m Bq = 1252 m Ny = 4

N = 41 Pm = 25.95 km2

Δt – Interwał czasu pomiędzy kolejnymi zdjęciami t = 19.36 s l. Τ – dopuszczalny czas otwarcia migawki kamery Τ = 0.042 s m. Czas nalotu tnalotu= 15 min k.

n. Prędkość nalotu o. GSD piksel terenowy (po skanowaniu)

V = 170 km/h GSD = 0.20 m


1

1

2

2

3

3

4

4

Projekt lotu  

ilyu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you