Page 1

m e d l e m s n y t N R . 1

f e b r u a r

2010

30.

årgang


medlemsnyt

2

vejle golf club

s p o n s o r e r i V e j l e G o l f c l u b

• Autohuset Vestergaard • Damstahl • Exide Technologies • FirmaIT • Flexform Stolehuset • H. Martinsen • IMG International Management Group • LogiCon Nordic A/S • InnerAction

• Nordea • LEDconstruction • Munkebjerg Hotel • Repro Centret A/S • Sparbank • Sydbank • Vejle Amts Folkeblad • Zign-up • Vejle Kørelærerskole


In f o 2 0 1 0

Indh o l d

Redaktion Thorkild Høj e-mail:

40 75 03 66 th@thplus.dk

4

Sekretariatet informerer

Jan Skanderup (klumme)

22 42 86 24

Visionsplanen blev præsenteret

Annoncer: Bo Vaaben

6

75 85 81 85

8

Kom til generalforsamling

9

Bestyrelsens beretning

Redaktionens adresse: Vejle Golf Club • Fællessletgård Ibækvej 46 • 7100 Vejle Lay-out: Vian Hviid, th+ E-mail:

25 30 32 31 vian@thplus.dk

Tryk: Schweitzer A/S Bladet optager artikler fra bestyrelse, komiteer og udvalg i Vejle Golf Club samt fra klubbens medlemmer. Bladets synspunkter og meninger dækker ikke nødvendigvis klubbens officielle synspunkter. Enhver fotografisk gengivelse af hele eller dele af bladet er ikke tilladt. Citater fra bladet dog med kildeangivelse. Næste nummer af bladet udkommer medio april 2010. Deadline for stof og annoncer er 25. marts 2010. Oplag: 1.000 stk. Bestyrelsen: Formand Stig Brogaard Andersen

75 82 88 06

Claus Svold Jørgen Ejlskov Lise Balle Gert Nielsen Jan Haugsted Petersen

75 75 75 75 40

Mens Section: Niels Lysgaard Madsen

25 28 39 31

Ladies Section: Judith Domino

24 25 32 01

Senior Section: Bjarne Bladbjerg

30 52 68 83

Pro-Shop Ivan Buckley

75 85 81 43

Sekretariatet: Bo Vaaben, manager Kirsten Kaae Olesen Tina Zdrenka

72 72 71 83 70

47 15 22 35 78

16 97 76 63 08

14

Årets resultat i tal

16

Budget 2010

21

Festlig golf i VGC

22

Turneringskalender 2010

26

Skanderups Klumme

32

Ladies Section

34

Men´s Section

36

Senior Section

38

Styr på pesticiderne i VGC

75 85 81 85

Golfrestauranten

75 85 81 40

Hjemmeside

www.vgc.dk

Forsiden: I sne stod urt og busk i skjul, men greenkeeperne arbejdede på at gøre banen klar til en ny sæson. Her på blå 8.


medlemsnyt

4

vejle golf club

n y t f r a s e kr e t a r i a t e t

Alting grønnes og springer ud... Men i skrivende stund har golfbanen iført sig sin fineste hvide vinterfrakke. Til stor irritation for vores vintergolfspillere men, omvendt til stor glæde for medlemmerne af Vejle Ski Klub og andre ski-entusiaster. Heldigvis skal vi ikke vende os mange gange i sengen inden det vil være lidt malplaceret med langrendsski på vores smukke bane. I sekretariatet er vi i fuld gang med planlægningen af golfsæsonen 2010 og greenkeeperne har gang i mange projekter. Målet er, at alt er klar til åbningsmatchen søndag den 28. marts 2010 – dagen hvor vi igen går over til sommertid. Greenfeeaftaler På baggrund af de positive erfaringer fra sidste sæson har bestyrelsen besluttet at gøre ordningen ”½ greenfee hvis du spiller med et medlem” permanent. Samtidig videreføres tidligere sæsoners greenfeeaftaler uændret. Som noget nyt har medlemmer af VGC i denne sæson mulighed for at spille banen i Comwell Kellers Park til ½ greenfee. Aftalen er ikke gensidig.

Samarbejde med Proark Golf Proark Golf tilbyder seniormedlemmer af VGC mulighed for fri adgang til spil på golfbanerne i • Skjoldenæsholm – old course • Hjarbæk Fjord • Møn • Odense Eventyr • Blokhus Klit • Kalø i hele 2010 mod betaling af et éngangsbeløb på kr. 1.495,-. Skal ordningen ligeledes gælde den internationale Trent Jones II bane på Skjoldenæsholm vil der være et ekstra tillæg på 500,-. Badge købes gennem sekretariatet i VGC. Se mere på hjemmesiden eller kontakt sekretariatet. Aftalen er ikke gensidig. Golfhæftet Indehavere af golfhæftet har nu også mulighed for at spille vores bane én gang i sæsonen 2010 til ½ greenfee. Med Golfhæftet har du mulighed for at spille en række nordiske golfklubber til reduceret greenfee. Hæftet kan købes gennem sekretariatet.

ESPRIT

Af Manager Bo Vaaben

Bunkers Når frosten går af jorden vil greenkeeperne igen kaste sig over udskiftningen af bunkersand. Der mangler et par huller på rød bane og planen er at sandet på gul bane er udskiftet inden sæsonstart. Men vi har ikke taget vejrguderne i ed. Projekter Det har længe været et ønske at flere personer skulle have mulighed for at benytte terrassen ved restauranten på samme tid. Udvidelsen er igangsat og forventes afsluttet inden det igen bliver terrassevejr. Den smalle indgang til gofbanen fra p-pladsen mod puttinggreen udvides og får ny belægning. Også her er greenkeeperne i gang og forventer at afslutte projektet i løbet af februar. Når sneen igen er væk og frosten er af jorden igangsættes en renovering af vores driving range. Igen et projekt vi forventer at afslutte inden sæsonstart. Foråret er lige rundt om hjørnet og vi har travlt. Men forventer at være klar, når du udskifter skistaven med golfkøllen.


medlemsnyt

5

vejle golf club

Ny klubsekretær Når du igen kommer i golfklubben vil du kunne møde et nyt ansigt i sekretariatet. Kirsten Kaae Olesen er uddannet revisor og har mange års erfaring indenfor alle administrative og regnskabsmæssige funktioner. Kirsten er ivrig golfspiller og har nogen erfaring med arbejdet som klubsekretær fra Birkemose Golf Club i Kolding. Tag godt i mod Kirsten næste gang du kommer forbi sekretariatet.

Nørregade 1 · 7100 Vejle · telefon 75 83 74 54 · fax 75 83 12 07


medlemsnyt

6

vejle golf club

Visionsplanen kom godt igang ”En vision er indenfor synsvidde, men udenfor rækkevidde” Onsdag den 20. januar havde VGCs daglige ledelse sat klubbens frivillige ledere og hjælpere stævne i klubhuset for at fremlægge den visionsplan, som bestyrelsen har arbejdet målrettet på gennem hele sæsonen2009. Og fremmødet denne mørke vinteraften vidner om, at Vejle Golfklub har nogle meget engagerede og medlevende medlemmer, da over 50 deltagere (af cirka 75 inviterede) troppede op – trods snefald, vinterkulde og udanske frostgrader. ”Vi er rigtig glade for at se, at så mange af jer er mødt frem, og vi håber at få gang i en rigtig god dialog omkring klubbens fremtid”, bød formand Stig Brogaard Andersen velkom-

Aftenens program var delt i to halvdele – først fremlagde bestyrelsen en række faktuelle tal omkring klubbens medlemsskare. Vi er i gennemsnit knapt fyldt tres år, har cirka 29 slag ekstra på 18 huller, er overvejende mænd og geografisk bosiddende i Vejle og allernærmeste omegn. Mere end hver femte medlem er over 65 år. Når først vi har været medlem i klubben i seks år bliver vi loyalt hængende, og vi får – trods alle de gode intentioner spillet færre end 1 gang om ugen – i sæsonen. Bestyrelsen har også undersøgt forholdende i en række golfklubber fra nær og fjern som vi kan eller vil sammenligne os med, og det har dannet baggrund for den visionsplan, der blev fremlagt på mødet: ”Vi vil give gode golfoplevelser til

men.

medlemmer og gæster på Danmarks

Af journalist Thorkild Høj

smukkeste golfbane”. Sådan lyder den overordnede sammenfatning af vision for VGC, og den omfatter et målrettet udviklingsarbejde for banen, foreningsafdelingen, sportsafdelingen og forretningen i Vejle Golf Club. Deltagerne kom med mange konstruktive kommentarer til visionsplanen – en del gik på banen, der jo i 2009sæson har vist sig både som en smuk og også spillemæssigt udfordrende golfbane. Skal banen udvides med et teested, så man får en mulighed for at spille den kortere end fra den nuværende rød tee? Skal spillere med forskelligt handicap spille banen fra forskellige teesteder i turneringer – med henblik på at udjævne – og afkorte – spilletiden på en runde? Skal vi gøre det lettere at bestå begynderprøverne, så flere – hurtigere – får adgang til spil på Danmarks smukkeste golfbane? Skal VGC på eliteområdet indgå i samarbejder med naboklubber for at skabe endnu bedre udviklingsmuligheder – og økonomi – for talenter? Eller skal det sociale sammenhold – og der igennem også resultaterne – styrkes i 2010? Sidst men ikke mindst skal forretningen i VGC styrkes, til alle medlemmernes fordel. En sund forretning baseret på en række gode indtægtskilder skal i fremtiden sikre målsætningen om at udvikle banen – og give gode golfoplevelser til alle medlemmerne i VGC.

Flegmade 9L · 7100 Vejle · Telefon 75 83 15 00


medlemsnyt

7

vejle golf club

Din stålsikre samarbejDspartner Palle Iversen Gruppen er din stærke samarbejdspartner, når du jern Et jErnstærkt tEam! Palle Iversen A/S er et lille firma med stor profil indenfor jern og handler stål. Personlig service, og stål. Dine behov i højsædet hoseros, vi sørger for et solidtvores grundlag Med Palle Iversen Gruppen som din faglig kompetence ogstår gode priser – det deog værdier, vi har bygget virksomhed bliver På den havnen i Vejle hos Palle Iversen A/S har vi samarbejdspartner er du sikret: på,for ogat pådine detønsker grundlag kanopfyldt. vi tilbyde bedste service til vore kunder. et stort lager af stålplader og coils, og hos vores Staalservicecenter i Jelling tilbyder vi flamme-, laser-, og plasmaskæring. • En præcis og personlig service. • En stabil og professionel Hos os lægger vi vægt på at give dig som kunde en præcis og personlig samarbejdspartner. service. Derfor er vi en bredt sammensat medarbejderstab, som er klar til • Et højt serviceniveau i hele imødekomme enhver forespørgsel. Danmark. • Produkter i topkvalitet til en Vi har et stort kendskab til branchen, og vi holder konstant et vågent øje med konkurrencedygtig pris. udviklingen. Derfor kan vi give dig en stålsikker vejledning, når du handler hos os.

Se mere på www.palleiversen.dk

Toldbodvej 9 | DK-7100 Vejle T +45 7583 4422 | F +45 7583 4220 www.palleiversen.dk | mail@palleiversen.dk

PalleIversen_1-1vejlegolf.indd 1

Nordkrogen 12 - 16 | DK-7300 Jelling T +45 7587 2088 | F +45 7587 2588 www.staalservice.dk | info@staalservice.dk

Et jErnstærkt tEam! 20/08/07 15:37:03


medlemsnyt

8

vejle golf club

g e n e r a l f o r s a m l i n g i v g c

Kom til generalforsamling Generalforsamlingen i VGC holdes onsdag den 3. marts kl 19.30 på Munkebjerg Hotel. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge 4. Præsentation af Vision for Vejle Golf Club 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer a. Jørgen Ejlskov (modtager genvalg) b. Jan Haugsted Petersen (modtager genvalg) c. Claus Svold (modtager genvalg) Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Ejlskov, Jan Haugsted Petersen og Claus Svold 7. Valg af suppleant a. Hans Erik Duschek-Hansen (modtager genvalg) Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Erik Duschek-Hansen 8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Scanrevision, Vejle 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt

Ivan Buckley instrueres af Birgitte Rosenlund


medlemsnyt

9

vejle golf club

g e n e r a l f o r s a m l i n g i v g c

Bestyrelsens beretning 2009 Af formand Stig Brogaard Andersen

Vi har formentlig alle hørt om en eller flere golfklubber, der har ondt i økonomien, så lad os slå fast med det samme. Det er ikke Vejle Golf Club. 2009 har været et godt år for VGC, og det skyldes selvfølgeligt især medarbejdere og frivillige, der igen har ydet en enorm indsats. En stor del af arbejdet og resultaterne deraf har været rettet mod ”nuet” hvor vi med det samme har kunnet nyde resultaterne før, under eller lige efter golfrunden. Andet har været mere forberedende – en slags træning i fremtiden, der ikke foregår på driving range. Lad os starte med det.

Vision / Bestyrelsen / Fremtiden Der er i 2009 blevet arbejdet meget med fremtiden i Vejle Golf Club, og resultatet er en visionsplan, hvori det beskrives i hvilken retning de forskellige områder af klubben skal udvikle sig de kommende år. Den overordnede løsning er ligetil: Vi vil give gode golfoplevelser til medlemmer og gæster på Danmarks smukkeste golfbane Grundlaget for dette er skabt gennem et stort arbejde de seneste mange år, så meget har kun været et spørgsmål om at samle sammen, mens andet har krævet en ekstra overvejelse.

Resultatet er en vision, der fortæller os hvad der er vigtigt at løse, men ikke hvordan vi skal løse opgaven. Nogle af målene kan vi således hurtigt nå mens andre vil tage flere år. Hensigten er at udnytte de muligheder som klub og bane giver os for at placere VGC i den bedste del af dansk golf og samtidig opfylde så mange ønsker som muligt uanset om vi er unge, ældre, elite eller begyndere. At gengive visionsplanen i sin helhed vil fylde meget, og derfor inviteres I alle til at læse den på klubbens hjemmeside. Her kan i se hvilke indsatsområder visionen arbejder med, og hvilke opgaver der som minimum skal løses det kommende år.


medlemsnyt

10

vejle golf club

g e n e r a l f o r s a m l i n g i v g c Banen I modsætning til visionen er arbejdet på banen meget synligt, og der er stor enighed om, at vi i den forløbne sæson igen har haft en dejlig bane, nænsomt overvåget af greenkeaperstaben, og endnu en gang med chefgreenkeaper Niels Nielsen i spidsen. Banen får mange roser fra besøgende, både amatører og tidligere proffer. Således har vi i år både på nettet og i bladene, med stor tilfredshed kunnet læse om banens udformning og vedligehold. ”Ud over at være smuk ud over det sædvanlige, er banen i rigtig god stand”, ”Wauw” og ”Vejle er en dejlig bane, svær men retfærdig.” Stod der at læse på nettet. Og sidst på sommeren kunne man næsten forledes til at tro at Anders Sørensen og Golfmagasinet havde deltaget i visionsplanlægningen; ”Danmarks smukkeste?” hed overskriften. Var det ikke lige for det lille spørgsmålstegnet sidst i overskriften, var

målet allerede nået. Og så skulle man i øvrigt ikke tro at besøget havde fundet sted i efteråret 2009. For det hele regnede jo væk en lørdag i juni. TV var på - Det så forfærdeligt ud. Veje, broer, skrænter og greens var skyllet væk. - Hele banen var ødelagt, ”resten af året”, i hvert tilfælde rød 9,blå 4, 7 og 8 og i hvert tilfælde indtil den efterfølgende torsdag formiddag. For selv om ugen begyndte med tårer, endte den næsten lykkeligt. Inden der var gået ½ time var redningsarbejdet begyndt. Vores greenkeaperstab gjorde en kæmpe indsats og fik stor hjælp, både med reparation og bortpumpning af vand og af de mange frivillige hjælpere, der tirsdag mødte op til manuel oprydning. Og torsdag spillede vi golf igen, det var s… flot klaret. At vi almindelige golfere ikke kunne se det enorme arbejde, der i en periode fortsat skete bag kulisserne, skyldes måske at vi var optaget af at prøve sandet i de nye bunkers, der var etableret ved indspilsgreen. For vi skulle

jo vælge, og vi valgte, og etablering af bunkers er derfor godt i gang. Arbejdet på Rød sløjfe er næsten afsluttet, og så starter arbejdet på Gul således at vi er klar med begge sløjfer til sæsonstart. Der blev naturligvis også søsat andre både små og store projekter før og i sæsonen 2009. Ænderne fik et nyt hus på rød 3, men golferne blev ikke snydt. I maj kunne vi således både glæde os over et nyt starterhus og et læskur på gul sløjfe. VGC giver i den forbindelse en stor tak til Søren Klerke fra Skovbo Huse, Tømrerfirmaet Per Vaaben og til Rationel Tagdækning v/ Gert Nielsen. For nylig gav en miljøundersøgelse kritisk af forholdene omkring gødning og pesticider på danske golfbaner. I Vejl Golf Klub er holdningen klar – vi er med i Green Network og arbejder på at skåne miljøet og fremtidssikre en god golfbane. I de bestræbelser har vi et tæt samarbejde med en række dyg-


medlemsnyt

11

vejle golf club

g e n e r a l f o r s a m l i n g i v g c Svenningsen afholdt flere Åbent hus arrangementer, hvor nysgerrige og måske kommende golfere kunne prøve at slå, putte og spise sildemad. Effekten kan læses på medlemslisten, for det tyder på at faldet på medlemskurven er knækket. Godt nok fortsatte udviklingen nedad i 2009, det er desværre en generel tendens i danske klubber i disse år, men i Vejle begynder det heldigvis at gå langsommere, og det kan vi for en stor dels vedkommende takke foreningsafdelingens og begynderudvalgets aktiviteter for. Vi har en stigende tilgang af nye medlemmer, og der er igen i 2010 planlagt en række sportslige og sociale arrangementer, der giver gode golfoplevelser til nye og gamle golfere.

tige konsulenter: Hortonom Asbjørn Nyholt, der kan fortælle os om græs, jordbund og sygdom. Sandekspert Ivan Mortensen fra Dansand og DGU’s banekonsulent Allan Brandt, der yder kyndige sparring til Niels Nielsen og greenkeeperstaben. I foråret indleder vi arbejdet med at finde en banearkitekt, der kan hjælpe med at sikre banens udvikler som beskrevet i visionsplanen. Foreningsafdelingen Når golfsæsonen starter, er Vejle Golf Club et af stederne, hvor vi gerne vil være, og hvis vejret er til det markeres det ikke af standerhejsning, men af

en fyldt parkeringsplads. Og forventningerne er høje, ikke kun til os selv, men mindst lige så meget til rækken af arrangementer og matcher som foreningsafdelingen og dens udvalg arrangerer for os. Sådan var det heldigvis også i 2009. Turneringsafdelingen sørgede for en sæson med mange turneringer i weekenderne, og om onsdagen sydede klubben af liv og glade golfere, måske fordi det var dagen for regulering af HCP, eller måske fordi man havde fået en ny golfmakker. For vi fik mange nye medlemmer i løbet af sæsonen. I 2009 blev der under ledelse af Niels

Sportsafdelingen I 2009 blev Sportsafdelingen også reorganiseret, og Charlotte Holst satte sig som frivillige leder og ildsjæl i spidsen for arbejdet med talenter, elite og juniorbredden. Når man som almindelig golfer ser på sportsafdelingen, dens indsats og resultater gennem sæsonen, kommer man nemt til at overveje, om det er for sent at intensivere træningen. For der er masser af flotte resultater, gode sociale arrangementer og mange deltagere – også blandt de lidt mere modne spillere. At det kan betale sig viser Damernes tilbagevenden til elitedivisionen og målsætningen om at blive der. Tillykke med resultatet, det er med til at inspirere andre, unge som ældre. Et af stederne hvor det syder, er i juniorafdelingen, hvor rigtig mange har ønsket at deltage. Faktisk har mere end 100 juniorer og sandkassegolfere deltaget aktivt i træningen gennem sæsonen, og HCP forbedringerne er blot et af beviserne på at det betaler sig. Et andet er selvfølgelig resultaterne, og der er masser. Tillykke til jer alle og tak til alle dem der hjalp. Daglig drift Golf er en samlet pakke der nydes


medlemsnyt

12

vejle golf club

g e n e r a l f o r s a m l i n g i v g c både før, under og efter runden, og for at vi som medlemmer skal opleve at golf er sjovt kræver det en kæmpe indsats af medarbejdere og frivillige, og så er vi jo tilbage hvor vi begyndte. Det har været et godt år i VGC. Sekretariatet er naturligvis det vi møder først, og er i vinterens løb blevet styrket af nye kræfter så vi kan glæde os over at blive taget imod af Kirsten og naturligvis Tina. I alle de forskellige afdelinger og udvalg for bane, foreningen og sporten har 80 personer frivillige ydet en kæmpe indsats – på mange områder er de bærende kræfter i klubben. Synligheden er meget forskellig, men I kan ikke undværes, så det er rart at vide, at mange allerede er ved at finde arbejdstøjet frem til på ny at give den en skalle. Det er dejligt at vi har 3 proer til at hjælpe os, både til bredde og til elite.

Det kan godt være at man får at vide at problemet med driveren er lidt større end man selv føres troede, men så er der heldigvis yderligere hjælp at hente hos Dorthe i shoppen, og ellers.. ja så må vi i restauranten. Vi ved i skrivende stund, at det er sidste sæson Munkebjerg står for restauranten. Sæsonen 2009 har ikke været den letteste at drive golfrestaurant, men på trods af dette er det lykkedes Helene at lokke journalister og madskribenterne til. Det blev bl.a. til 4 bestik ud af 6 mulige, … Greenkeaperne har vi allerede nævnt, men det forpligter at have en ambition om at have Danmarks bedste og smukkeste bane, så det er rart at vide at vi har en stab der er klar til at tage udfordringen op, ikke kun på men også udenfor banen. Greenkeeperstaben har i øjeblikket to

elever, som brænder for at uddanne sig, og i næste sæson kommer yderligere en til. Som klub er det rart at være med til at uddanne, og VGC er en særdeles attraktiv læreplads, fordi banen byder på alle fagets forskellige udviklingsområder. Bestyrelsen har også haft et fremragende samarbejde med klubben manager, Bo Vaaben, der er gået ind i sparringen omkring visionsplanen med stor entusiasme og seriøsitet, og derfor skal der herfra lyde et ”tak for frugtbart udviklingsarbejde” – vi ser frem på 2010 med glæde! På bestyrelsens vegne. På gensyn til sæsonen 2010.

Vejle Golf Club Erhvervsklub - udvid dit netværk Læs mere på hjemmesiden www.vgc.dk (Foreningsafd., klubber i VGC, Erhversklub

eller tag en folder i klubhuset eller spørg i sekretariatet


medlemsnyt

13

vejle golf club

g e n e r a l f o r s a m l i n g i v g c revisionspåtegning Til bestyrelsen i Vejle Golf Club

Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsrapporten for VEJLE GOLF CLUB for regnskabsåret afsluttet 31. december 2009, hvorfra regnskabssammendragene er uddraget. I vor revisionspåtegning dateret 27. januar 2010 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af.

Konklusion Det er vor opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af. For bedre at forstå virksomhedens finansielle stilling og resultat samt omfanget af den foretagne revision, skal regnskabssammendraget læses i sammenhæng med den årsrapport, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning.

Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31 december 2009 for Vejle Golf Club. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31 december 2009. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrappoten indstilles til generalforsamlingens godkendelse


medlemsnyt

14

vejle golf club

generalforsamling i vgc r e s u ltat o p g ø r e l s e RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2009

Regnskab Budget Regnskab 2009 2009 2009 kr. 1.000 kr. kr. Indtægter fra medlemmer 7.268.028 7.365 7.319.387 1.439.448 1.690 1.610.995 Indtægter fra aktiviteter på banen Sponsor- og reklameindtægter 1.051.257 1.100 1.084.158 242.674 210 255.991 Leje-, salgs- og forpagtningsafgifter NETTOOMSÆTNING

10.001.407

10.365

10.270.531

Sportsafdelingen -381.462 -354 -291.553 -541.202 -525 -504.699 Foreningsafdelingen -4.223.118 -4.792 -4.259.426 Baneafdelingen -895.857 -884 -837.476 Drift af ejendom og øvrige faciliteter Klubdrift, kontingenter og administration -2.514.720 -2.470 -2.391.624 -8.556.359 -9.025 -8.284.778 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER 1.445.048 1.340 1.985.753 RESULTAT FØR RENTER 1.070 0 28 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ‑561.864 ‑450 ‑442.950 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 884.254 890 1.542.831 Afskrivninger mv. -529.976 -530 -510.714 ORDINÆRT RESULTAT 354.278 360 1.032.117 0 0 11.000 Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger -80.800 -50 -90.084 ÅRETS RESULTAT 273.478 310 953.033


medlemsnyt

15

vejle golf club

generalforsamling i vgc balance BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER 2009 2008 kr. kr. Baneanlæg 3.770.816 3.827.919 Bygninger 6.305.077 6.479.328 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 494.978 598.704 Materielle anlægsaktiver 10.570.871 10.905.951 ANLÆGSAKTIVER 10.570.871 10.905.951 Varelager 5.025 25.630 Varebeholdninger 5.025 25.630 Tilgodehavender fra salg 7.723 32.825 Andre tilgodehavender 69.749 80.906 Periodeafgrænsningsposter 0 2.749 Tilgodehavender 77.472 116.480 Likvide beholdninger mv. 7.719 12.916 Likvide beholdninger 7.719 12.916 OMSÆTNINGSAKTIVER 90.216 155.026 AKTIVER 10.661.087 11.060.977 PASSIVER 2009 2008 kr. kr. Egenkapital 3.542.395 3.268.917 Firmaindskud 300.725 300.725 Medlemsindskud 123.800 123.800 EGENKAPITAL 3.966.920 3.693.442 Prioritetsgæld 5.637.157 0 Langfristede gældsforpligtelser 5.637.157 0 Kortfristet del af langfristet gæld 178.857 0 Gæld til pengeinstitutter 201.470 6.912.001 Forudindgåede indtægter 61.500 26.600 Leverandører af varer og tjenesteydelser 294.351 206.925 Anden gæld 320.832 222.009 Kortfristede gældsforpligtelser 1.057.010 7.367.535 GÆLDSFORPLIGTELSER 6.694.167 7.367.535 10.661.087 11.060.977 PASSIVER Eventualposter mv. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser


medlemsnyt

16

vejle golf club

generalforsamling i vgc

Budget 2010 - 2013

I 1000 kr. Note 2010 2011 1 Indtægter fra medlemmer 7.259 7.527 2 Indtægter fra aktiviteter på banen 1.555 1.524 Sponsor- og reklameindtæger 1.000 1.020 216 217 Leje- og forpagningsafgifter Indtægter i alt 10.030 10.288 -358 -362 3 Sportsafdelingen 4 Foreningsafdelingen -501 -505 5 Baneafdelingen -4.876 -4.980 6 Drift af ejendom og øvrige faciliteter -907 -925 -2.291 -2.349 7 Klubdrift Udgifter i alt -8.933 -9.121 Resultat før renter og afskrivninger 1.097 1.167 Finansielle omkostninger -450 -450 Afskrivninger -530 -530 Resultat af ordinær drift 117 187

2012 7.806 1.548 1.040 219 10.613

1013 8.095 1.573 1.061 220 10.950

-366 -510 -5.186 -944 -2.409 -9.415 1.199

-370 -514 -5.296 -963 -2.470 -9.613 1.337

-450 -530 219

-450 -530 357

Uforudsete udgifter -50 -50 -50 -50 Årets resultat 67 137 169 307 Budgetfremskrivning 2010 – 2012 følger principperne fra tidligere retningslinier. Hvor der forventes ændringer er posterne med enkelte undtagelser fremskrevet med følgende procenter: kontingent 4% lønninger 3% øvrige indtægter og udgifter 2%

Budgettet er forudsat generalforsamlingens godkendelse af følgende kontingentændringer:

Kontingent 2010 - 2013 Gruppe Senior 1 Pensionist Ungdom 21 - 25 Junior 0 - 21 Long distance Passiv Indskud

2009 5.095 3.397 2.969 1.889 2.553 1.130

2010 5.299 3.533 3.088 1.965 2.655 1.175

2011 5.511 3.674 3.211 2.043 2.761 1.222

2012 5.731 3.821 3.340 2.125 2.872 1.271

2013 5.960 3.974 3.473 2.210 2.987 1.322

5.000

5000

5000

5000

5000


medlemsnyt

17

vejle golf club

generalforsamling i vgc

noter Budget 2010

I 1000 kr. 1 Indtægter fra medlemmer Kontingent Indskud Caddyskabe Bridgespillere Total

6.698 300 250 11 7.259

2 Indtægter fra aktiviteter på banen Greenfee Company Days Vejle Idrætshøjskole Klubmatcher Total

1.200 250 55 50 1.555

3 Sportsafdelingen Eliteudvalget Juniorudvalget Lektioner Total 4 Foreningsafdelingen Matchudvalg Begynderudvalg Driving range Trænerfee Total 5 Baneafdelingen Løn og administration Vedligeholdelse af banen Baneforbedringer Leasing Total 6 Drift af ejendom og øvrige faciliteter El, vand, varme mv. Rengøring mv. Reperation og vedligeholdelse Diverse / udgifter golfcars Total 7 Klubdrift, kontingenter og administration Kontorhold, porto, EDB, telefon Løn, atp, pension, kørsel, kurser Reparation, vedligehold og nyanskaffelser Kontingenter, abonnementer og forsikringer Møder, repræsentation, gaver Publikationer, scorekort, reklame Diverse Total

-150 -53 -155 -358

-10 15 -290 -216 -501

-2.726 -1.100 -300 -750 -4.876

-390 -316 -120 -81 -907

-210 -1.228 -20 -330 -65 -335 -103 -2.291


medlemsnyt

18

vejle golf club

I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi bedre kan forstå og handle efter dine ønsker. Så kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så hjælper vi dig med at gøre dem til virkelighed. Velkommen i Sydbank!

Kirketorvet 4 · 7100 Vejle Tlf. 79 41 58 00 · sydbank.dk


medlemsnyt

19

vejle golf club

Når kommuNikatioN skal rykke på Nettet Nettet har åbnet for mange muligheder, tekniske betegnelser og omfattende strukturer. Men dybest set handler det om kommunikation mellem mennesker – ikke mellem maskiner. Og det er vores udgangspunkt! Hos Mediegruppen vil vi hellere rykke ved mennesker, end vi vil sprede endeløse informationer. Så har du en hjemmeside, hvor kommunikationen skal være det centrale, så lad os komme med et bud. Uanset om du skal bruge ord, former eller teknik – så har vi specialisterne. En kande fuld af ideer Hos Mediegruppen kan vi lide at starte med en god dialog over en kande kaffe. God forretning og godt samarbejde handler om kemi. Ring – og lad os sætte vand over til en snak om dine behov og dit firma.

Mediegruppen KommuniKaTion mellem mennesKer Porschevej 12 7100 Vejle Danmark

MG 1-1 ann_web A4.indd 1

T. +45 7584 1200 F. +45 7584 1229 info@mediegruppen.net

www.mediegruppen.net

31/07/08 8:01:27


medlemsnyt

20

vejle golf club

DET GÆLDER OM AT SLÅ TIL NU... ISÆR HVIS DU ØNSKER EN BEDRE ØKONOMISK RÅDGIVNING

F I N D D I N L O K A L E S P A R B A N K PÅ W W W. S P A R B A N K . D K

Sikring skal skabe tryghed

www.teknikgruppen.dk

Lanciavej 1B  7100 Vejle  tlf. 75 85 75 45


medlemsnyt

21

vejle golf club

t u rn e r i n g s u dv a l g e t

En sæson med festlig golf Ikke lige umiddelbart til at få øje på, men bare rolig… jeg har tjekket det på Jyllands Postens bagside. Vi går en lysere tid i møde. Dagen er tiltaget med 1 time og 37 minutter. Det står der. Sort på hvidt. (For øvrigt min fortjeneste at man stadig kan finde den oplysning der) Dejligt at se frem til standerhejsning og åbningsturnering søndag den 28. marts. Vi starter med en god brunch kl. 9.00. Derefter hejser vi flaget. Gunstart kl. 10.30. I år har VGC 40 års jubilæum. Det skal selvfølgelig markeres med lidt festivitas. Vi holder ”festen” Sct. Hans aften. Mere om det senere. Med den nye turneringsplan for 2010, har vi forsøgt, at imødekomme både medlemmernes og bestyrelsens ønsker om hvad turneringsplanen skal indeholde. Vi har i turneringsudvalget evalueret på sidste års klubturneringer og på afviklingen af disse. De fleste turneringer blev gennemført med succes, men der var desværre også et par stykker, der hang lidt i bremsen med hensyn til antallet af tilmeldte spillere. Derfor har vi valgt af skifte et par af turneringerne ud med nye. Også mere om dem lidt senere. Vi har besluttet, at de turneringer der spilles i weekenden, altid spilles om søndagen, og altid med gunstart kl. 12.30 (undtagen selvfølgelig åbningsturneringen). På den måde kan de medlemmer, der ikke deltager i turneringen altid nå at spille en runde inden gunstart. Vi holder lørdagen fri for turneringer, således at familiehyggen lørdag aften ikke forstyrres af en sen præmieoverrækkelse. Af nye tiltag kan nævnes: SøndagsMatiné: 4 spilledage, 2 før sommerferien og 2 efter. Turneringerne bliver med løbende start, hvor der ikke er tilmelding på forhånd. Man møder altså bare op på spilledagen i tidsrummet mellem 13.00 og 14.30. Alle kan deltage. Efter turneringerne vil der være præmieoverrækkelse og socialt samvær i restauranten. De nærmere proportioner kan læses i løbet af en måneds tid på golfbox.

Captain Judith Domino

Texas Scramble: Texas Scramble er et ideelt tilbud til nye spillere, der gerne vil prøve kræfter med at spille med i en turnering, men som måske er lidt tilbageholdende med at melde sig klubbens turneringer, på grund af manglende spilleerfaring. Det er en holdturnering, hvor hvert hold typisk består af 4 spillere. En spiller med nogen golferfaring og 3 spillere med knap så meget erfaring. Kaptajnen styrer slagets gang og lægger taktik. Alle spillere der har lyst, er naturligvis velkomne til at deltage i turneringen, men vi slår altså lige et slav for at få nye spillere med. Mere information om denne turnering finder du på klubbens hjemmeside i god tid inden turneringen spilles. Sct. Hans turnering/40 års Jubilæumsturnering: Jeg sad lige for nyligt og bladrede i nogle 4-5 år gamle Medlemsnyt og faldt bl.a. over en artikel om en Sct. Hans turnering, der var blevet afholdt i VGC. En succes var den i hvert fald, kunne man læse, og man håbede, at det ville blive til en god tradition i klubben. Det har jo været lidt så som så med den tradition, kan vi jo konstatere, men i år falder Sct. Hans på en onsdag og det er da oplagt, at vi benytter os af den mulighed, for at få gang i Sct. Hans turneringerne igen. Klubben fejrer jo i år som sagt 40 års jubilæum og det har vi valgt at fejre netop Sct. Hans aften med en ni-hullers turnering med gunstart kl. 17.30. Efter runden er der grillmad på terrassen. Klubben er vært. Selvfølgelig er der også bål og heks. Mere information om dette arrangement kan du finde på hjemmesiden i maj og på golfbox i løbet af en måneds tid. På midtersiderne i dette blad finder du turneringskalenderen for 2010, lige til at rykke ud og hænge på køleskabet. Sekretariatet har lagt alle turneringerne ind på golfbox. Så også der kan du få et godt overblik over, hvilke turneringer vi byder på i år. Og husk, i god tid, at tilmelde dig de forskellige turneringer på golfbox. Vi ser frem til en god sæson 2010 På turneringsudvalgets vegne Judith Domino


22

medlemsnyt

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 0 Klubturnetinger Dato

Turneringsnavn

Baneforløb

bane 2 blå/rød

Søndag 28. marts Åbningsturnering bane 1 gul/rød el. trio Fredag 30. april Ægteparturnering nr. 1 bane 1 gul/rød med start Søndag 09. maj SøndagsMatiné bane 1 gul/rød med start Torsdag 13. maj Museumsturnering Holst Sko/Ecco Sko bane 1 gul/rød Fredag 28. maj Ægteparturnering nr. 2 bane 2 rød/blå med start Søndag 30. maj Parmatch bane 2 rød/blå Søndag 13. juni SøndagsMatiné bane 2 rød/blå med start Søndag 20. juni Banen rundt gul/rød/blå onsdag 23. juni Sankt Hans Turnering - 40 års jubilæum 9 huller på rød bane Fredag 25. juni Ægteparturnering nr. 3 bane 3 blå/gul med start Søndag 27. juni Texas Scramble Bane 2 rød/blå Mandag 5.juli GolfSymfoni Bane 1 gul/rød Tirsdag 6. juli GolfSymfoni bane 2 rød/blå Onsdag 7. juli GolfSymfoni bane 3 blå/gul Fredag 30. juli Ægteparturnering nr. 4 bane 1 gul/rød med start Søndag 1. august SøndagsMatiné bane 3 blå/gul med start Fredag 27. august Ægteparturnering nr. 5 bane 2 rød/blå med start Lørdag 28. august Klubmesterskab bane 1 gul/rød med start Søndag 29. august Klubmesterskab gul/rød/blå Søndag 5. september Generationsturnering bane 2 rød/blå Fredag 17. september Sponsormatch bane 2 rød/blå Søndag 12. september SøndagsMatiné bane 1 gul/rød med start Søndag 19. september Kaninafslutning bane 1 gul/rød Lørdag 25. september Ægtepar Finale bane 1 gul/rød Søndag 10. oktober Lederturnering bane 1 gul/rød søndag 31. oktober Løvfaldsmatch bane 1 gul/rød Søndag 5. december Nisseturnering 9 huller Triobane

company day Dato

Turneringsnavn

Baneforløb

Mandag 7. juni Company Day - DGI Invitationsmatch bane 2 rød/blå med start onsdag 9. juni Company Day - XL Byg bane 2 rød/blå Fredag 20. august Company Day - ELM bane 2 rød/blå Lørdag 21. august Company Day - Gumlink bane 2 rød/blå Onsdag 25. august Company Day - Dansk Byggeri bane 2 rød/blå med start Fredag 27. august Company Day - BCA Autoauktionen bane 2 rød/blå lørdag 9. oktober Mens Section afslutning bane 1 gul/rød


medlemsnyt

t fra 1. rød

t fra 1. rød

t fra 1. blå

t fra 1. gul t fra 1. blå t fra 1. rød t fra 1. gul

t fra 1. gul

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 0

Startid

t fra 1. gul t fra 1. gul

23

Lukning bane 1

bane 2

bane 3

kl. 10.30-15.30 B kl. 15.00-16.30 A kl. 12.30-14.00 A kl. 12.30-17.30 B kl. 15.00-16.30 A kl. 12.30-17.30 B kl. 12.30-14.00 A kl. 08.00- A A A kl. 17.30-20.00 B kl. 15.00-16.30 A kl. 12.30-17.30 B kl. 09.00-14.00 B kl. 09.00-14.00 B kl. 09.00-14.00 B kl. 15.00-16.30 A kl. 12.30-14.00 A kl. 15.00-16.30 A kl. 08.00-17.00 A kl. 08.00-14.00 A A A kl. 12.30-17.30 B kl. 10.00-15.00 B kl. 12.30-14.00 A kl. 11.30-16.30 B kl. 12.30-17.30 B kl. 09.00-14.00 B kl. 09.00-14.00 B kl. 10.00-13.00 B

Startid

t fra 1. rød

Lukning

bane 1

bane 2

bane 3

kl. 13.45-15.30 A kl. 09.00-14.00 B kl. 09.00-15.00 B kl. 13.00-18.00 B t fra 1.& 10 kl. 10.00-11.00 A kl. 09.00-15.00 B kl. 13.00-18.00 B


24

medlemsnyt

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 0

Danmarksturneringen Dato

Turneringsnavn

Baneforløb

bane 2 blå/rød

Søndag 02. maj Nykredit Division damer 2 x 18 huller Vejle & Køge 2. division vest herrer 18 huller Vejle & Juelsminde 2. division Seniorer 18 huller Vejle & Haderslev Lørdag 5. juni Nykredit Division damer 2 x 18 huller Vejle & Sønderjyske Eagles 2. division vest herrer 18 huller Vejle & Silkeborg Nykredit Division damer 2 x 18 huller Vejle & Sønderjyske Eagles Søndag 6. juni Nykredit Division damer 2 x 18 huller Vejle & Odense 2. division vest herrer 18 huller Vejle & Fredericia 2. division Seniorer 18 huller Vejle & Odense Nykredit Division damer 2 x 18 huller Vejle & Odense Lørdag 7. august 2. division Seniorer 18 huller Vejle og Sydsjælland

1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra

Øvrige arrangementer Dato

Turneringsnavn

Baneforløb

Søndag 21. marts Opstartsweekend for junior/elite Triobane med sta onsdag 28. april Senior Section mod Hedensted bane 2 rød/blå tirsdag 11. maj Bøgematch bane 2 rød/blå Fredag 14. maj Stimorol Junior Cup 36 huller bane 1 gul/rød med start Tirsdag 18. maj Ladies Section mod Juelsminde bane 2 rød/blå Torsdag 20. maj Mens Section mod Fredericia bane 2 rød/blå Mandag 31. maj Senior Section mod Fredericia bane 2 rød/blå Torsdag 3. juni Mens Section mod Horsens bane 2 rød/blå Tirsdag 8. juni Ladies Section mod Mens Section bane 2 rød/blå Torsdag 24. juni Senior Section mod Silkeborg bane 2 rød/blå Lørdag 3. juli Vejlematchen 36 huller bane 1 gul/rød med start Søndag 4. juli Vejlematchen 18 huller Bane 1 gul/rød med start Tirsdag 10. august Ladies Section mod Horsens bane 2 rød/blå Tirsdag 7. september Ladies Section Venindegolf bane 2 rød/blå Tirsdag 28. september Ladies Section afslutning 9 huller rød bane er lukket fra Lørdag 2. oktober Junior Kredsturnering bane 1 gul/rød med start lørdag 9. oktober Mens Section afslutning bane 1 gul/rød


medlemsnyt

25

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 0

Startid

Lukning

bane 1

kl. 07.15-08.20 kl. 09.00-12.00 kl. 08.20-09.00 kl. 09.20-12.00 kl. 09.00-09.30 kl. 10.00-13.00 kl. 07.15-08.20 kl. 09.00-12.00 kl. 08.20-09.30 kl. 09.20-12.00 kl. 12.15-15.00 kl. 14.00-17.30 kl. 07.15-08.20 kl. 09.00-12.00 kl. 08.20-09.00 kl. 09.20-12.00 kl. 09.00-10.30 kl. 10.00-13.00 kl. 12.15-15.00 kl. 14.00-17.30 kl. 07.15-08.20 kl. 09.00-12.00

bane 3

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Startid

bane 2

Lukning

bane 1 bane 2 art fra 1. gul kl. 09.00-09.52 A kl. 09.00-14.00 B kl. 10.00-15.00 B t fra 1. & 10. kl. 07.00-17.00 A kl. 16.00-21.00 B kl. 15.00-20.00 B kl. 09.00-14.00 B kl. 15.00-20.00 B kl. 16.00-21.00 B kl. 09.00-14.00 B t fra 1. & 10. kl. 07.00-17.00 A t fra 1. gul kl. 07.00-15.00 A kl. 16.00-21.00 B kl. 16.00-21.00 B kl. 16.00-19.00 B t fra 1. gul kl. 08.00-12.00 A kl. 13.00-18.00 B

bane 3


medlemsnyt

26

vejle golf club

s k a nd e r u p s k l u mm e

Af Jan Skanderup

Monstro det bliver grønt igen? En ækel hvid substans dækker min elskede golfbane som jeg sidst så først i november. Det er fandme surt, du! Stakkels vintergolfere. Kanske de har spillet ludo under denne vinter? Nå pyt – langrendsløberne har forhåbentligt nydt det. Vinterdepressionen har næsten overmandet mig. Var jeg en bjørn var jeg for længst gået i hi. Godt jeg endnu har en del whisky på lager til at overleve på.

i hvert fald rygtet. Hvorledes det er lykkedes at opnå tilladelse til omlæggelse netop her, er for mange ganske uforståeligt. Bare sneen forsvinder inden åbningsmatchen! Mon den er væk inden første juli? Skyldes vinteren CO2-udslip, så kør for min skyld bare løs, sagde min ven vinterelskeren forleden. Og jeg som troede jorden var ved at dø på grund af opvarmning. Ak ja! Hvad forstand har bønder på agurkesalat eller politikere på klimaforandringer?

Hvor er det dog en skam at vi i Danmark ikke ejer rigtig klubkultur. Som i England, eksempelvis. Ja, eller i Tyskland for den sags skyld – i hvert fald i Hamburg-området. Nå de er jo også snart ligeså Anglofile som én selv. Man kan glimrende glæde sig på andres vegne. Ja, det lyder nok utroligt for somme. Min gode ven Freddie fra Golf Club Hamburg Ahrensburg beretter ofte om alle de herlige arrangementer som gennem vinteren afholdes i hans klub med den gode gastronomi (læses: køkken) Julefest – Nytårsfest – klubber i klubben, som mødes til hyggeligt samvær osv. Også i dagtimerne. Og – vel at mærke – ikke med hængerøv i benklæderne og andre vederstyggeligheder. Nej, tyskerne gør mere ud af nobel frem/optræden. Mangen en Viking kunne med held kopiere.

Min puttesamling som jeg berettede om i sidste klumme er her i vinterens løb blevet forøget med 4 styk, jeg har nu 93 i alt. Én er arvet efter en afdød golfven, det er en kopi af en longnoseputter fra 1800-tallet. To har jeg fundet i en antikshop – begge rustne og med træskafter. De lignede noget som var løgn. Timers vintersyslen har sammen med lidt trylleri gjort, at de nu begge fremstår i allerfineste stand. Godt man er håndværker! Den sidste – en Otey Chrismann (amerikansk) – er en gave fra vor herlige chefpro Ivan Buckley. Det var nu nok en bummert, at jeg skrev om samlingen. Min brud var ved at få et bommesislaw da hun opdagede hvor mange jeg har. Du kan jo kun bruge en ad gangen, skumlede hun. Hvortil jeg hurtigt replicerede at der jo immervæk er hele 364 dage i året. Sligt kan kvinder ikke forstå. Det er noget med et behov. Samlerlidenskab er ikke umiddelbart forståeligt. En urkraft, kanske, fra vi var jægere og samlere. Jeg helmer ikke før jeg når de 100 stk, sagde jeg himmelhøjt … da hun har udenfor hørevidde.

En af de første gode solskins/forårsdage vil jeg en tur på Sild. Her i vinterens løb har jeg delikateret mig med læsning om den nye golfbane som er blevet anlagt på øens sydspids. Golf Club Budesand er Tysklands eneste linksbane og fuldt på højde med de bedste af slagsen som i Scotland. Således lyder

Lad mig dvæle ved endnu lidt ved begrebet klub. I 1850 grundlagdes ”Vejle Klub” den fik kun en kort levetid. Danskerne var ikke klubmennesker. Den var for byens bedre borgerskab, herrer selvfølgelig, kvinder kun ved særlige lejligheder. Dengang som i England i dag medførte et klubmedlemskab en række forpligtigelser, særlig omgangsform og tone. Man skulle kunne nyde i en klub, men så sandelig også yde. Forståelsen af det sidste ord lader meget tilbage i dagens Danmark, og er totalt ukendt for mange, ikke kun opvoksende ungdom. Smil og høflighed er endnu ikke beskattet – selvom man til tider kan få den modsatte opfattelse. Det skal blive spændende at komme til generalforsamling i VGC i år. Bare nu Hr. ”Vøbkorb” ikke er for stærkt repræsenteret. Jeg følger stadig tæt med i hvad der rør sig i andre golfklubber, specielt i det jyske. Der er godt nok nogle som har det svært, ja det er endog venligt formuleret. Rettidig omhu er ikke et begreb som har været vægtet efter fortjeneste. Godt at vi aldrig fik ført planen ud i livet om et 36 hullers anlæg her i Vejle. Personligt er jeg helt tryg ved ledelsen i egen klub, de har givetvis fod på situationen. Jeg glæder mig ofte over at mine 25 år i klubbens bestyrelse næsten kun var præget af tidernes gunst og dermed fremgang. Her i 2010 har jeg været formand for Jyske Klubbers Samarbejde i 27 år. Nu er det slut. Andre må til. Jeg har aftjent min ”værnepligt”. Gud ske tak og lov vil andre Vejlegolfere føre videre. Preben Hanghøj har i en


medlemsnyt årrække været med og som noget nyt er hans søde brud Jill nu også gået ind i bestyrelsen. Det skal nok gå. Det er i gode hænder. Det er svært at give slip. Det bliver også en lettelse. Også selvom jeg ingenlunde har trukket det tungeste læs de sidste årringer. Men vemodigt – jo selvfølgelig – thi det har givet så mange gode oplevelser og kontakter til andre ildsjæle-golfere. Gode gratis golfoplevelser som selv den tungeste pengepung ikke kan købe er dumpet i min turban.

27

vejle golf club

2010 bliver også året hvor jeg vil til at spille fast 6 gange i ugens løb. Dåbsattesten bliver jo hastigt gulnet i kanten. Der er meget som stadig skal nås. Mit arbejde har jeg også opsagt her til sommer. 50 år i samme virksomhed må række. Der har nok ikke været meget sigøjnerblod i mine årer. Med megen vemod tænker jeg tilbage på de dejlige 25 år hvor Men’s Section én gang årligt dystede imod Golf Club Hamburg Ahrensburg. Det sluttede

desværre sidste år. Ting overlever sig selv. Gamle golfspillere dør. Sæder forfalder. Den ånd som engang var forfladiges. Nytilkomne golfspillere har andre golf- og livsværdier. Dejligt man var med da der stadig var stil og format over sammenkomsterne. Hvilket imidlertid ikke skal afholdes mig fra at udtale at et stort savn efterlades. Pt arbejder jeg i øvrigt på at få et samarbejde op at stå med en engelsk golfklub for en årlig match. Der er tale om den over 100 år gamle Frinton on Sea


medlemsnyt

Golf Club. Den har i øvrigt selv fremført ønsket overfor mig, da jeg sidste år igen spillede klubbens dejlige bane. Jeg har udset mig den 109-årige Fanø Golflinks som emne her i Danmark, altså ikke VGC. Men! Er du medlem af klubben på Fanø eller har til sinds at blive det, ja, så er døren selvfølgelig åben. Et gammelt ord siger: Lige børn leger bedst, derfor Fanø. Godt jeg har alle mine golfbøger her i denne hæslige vinter. Bedst er selvfølgelig alle de gamle, sjældne engelske, som jeg har fundet i England, samt danske bogantikvariater. Jeg vil da gerne fremhæve et par af de bedre danske, som har kunnet købes nyeligen: Aschehougs ”Bog om golf”, ”Det danske golfmirakel” af Carl Erik Nielsen og Jesper Dahl Caruse for slet ikke at tale om den helt fremragende bog ”Ryder Cup” af Svend Nourup. Og slutteligt den bedste bog som nogensinde er skrevet på dansk om golf. Forfatteren er min mangeårige ven Frederik Dreyer, den geniale golfbanearkitekt, som nu betræder de himmelske fairways. Bogens titel er kort og godt ”Om golf”. Den kom desværre kun i et lille oplag i 1995 – udgivet af vor fælles bogantikvarven The Booktrader. Jeg ser den med jævne mellemrum hos antikvarboghandlere. Bogen er et prosastykke som næsten alle har været tryk i bladet Golf.

28

vejle golf club

Det her citerede er en prøve på Dreyers skrivekunst anno 1969: ”Vi er nogle stykker, der i de senere år har indledt vintersæsonen med en uofficiel klubmatch på golfbanen i Asserbo. Det første år lå der sne på banen, og der blev mistet mange bolde, men derefter har vejrguderne været venligt stemt. Vi danskere er tilbøjelige til at tale om traditioner, når en begivenhed har gentaget sig blot én gang, men hvad gør det at det ikke er sprogligt helt rigtigt. Vi føler det alligevel som en tradition, at vi en søndag i slutningen af november starter tidligt fra København og kører mod Frederiksværk ad den skønne vej forbi Frederiksborg Slot og Arresø og mødes med de otte spillere, der har hjemmebane i Asserbo. Vi spiller 18 hullers stableford om individuelle præmier og spiller i øvrigt fourballs. Frokosten er et meget vigtigt punkt på programmet, koldt bord og små varme retter, og det hele er først rigtigt, når en kendt overlæge fra Asserboholdet fremsiger digtet om løjtnant Jensens oplevelser i Sverige med de herlige linier: ”Frem red han på en gammel damecykel”. Så følger kaffen foran en blussende pejseild og puttingmatcher med mætte spillere iført overfrakker, indtil tusmørket falder på. Det er en fornøjelig og hyggelig indledning til julemåneden”. Citat slut. Ja, Dreyer kendte også det rigt faceterede liv som golfspillere kan nyde. Og tag endelig ikke fejl. Dreyer spillede

som ung på landsholdet og var en storartet golfspiller. Senere hen i livsaftenen var det mere det nittende hul som frekventeredes. Jeg kan ikke dy mig for at nævne nogle af Storbritainens bedste og skarpeste forfattere af enestående golfbøger: Bernard Darwin – Henry Longhurst – Robert Browning – Henry Cotton og den skønne humorist P. G. Wodehouse; få nævnt, mange glemt. For gad vide hvilken gang er jeg igen i gang med Cottons ”This Game of Golf. En fremragende bog fra 1948 fyldt med sort/hvide fotos af hedengangne berømtheder og golfhonoratiores plus llige så mange helt anonyme golfere som eksempelvis qua et særegent grip eller en helt umulig stance er taget med i bogen. Denne sidstnævnte kan man endnu finde i England for en pris som er til at betale. Jeg er den lykkelige ejer af fire styk. Ja, der var den der igen; Samlergenet! Med krydsede køller Jan Skanderup


medlemsnyt

29

vejle golf club

Vi gi’r de fleste lidt mere at drømme om

Bedre råd til familielivet Er bleer og bamser ikke længere nok til at gi’ ro på bagsædet ? Så lad os hjælpe dig med at finde

Din bolig kan sagtens være

Vejle afdeling

nøglen til lidt flere glæder nu.

Vesterbrogade 15

Omlægning af lån, afdragsfrihed

7100 Vejle Telefon 75 83 66 66

eller billån med sikkerhed i boligen er bare 3 muligheder.

Uldum afdeling

Større bil eller bolig, lidt ekstra

Kig ind og hør, hvad der passer

7171 Uldum

råderum til fritiden eller måske

til din familie!

Telefon 75 67 92 11

råd til det, der venter forude.

noget helt andet?

Søndergade 17

Ødsted afdeling Ribevej 50 C, Ødsted 7100 Vejle Telefon 75 86 45 43 Hedensted afdeling Østerbrogade 11 8722 Hedensted Telefon 76 74 11 50 Vinding afdeling Vindinggaard Center 23 7100 Vejle Telefon 76 42 07 30

www.MidSpar.dk

Ann. A4.indd 1

12/09/05 12:50:16


medlemsnyt

30

vejle golf club

NYHED Hos Ecco Flot sort herresko

Jørn Nielsen

kr. 1500,-

Klinisk psykolog, Ph.d.

Enghavevej 11, 2. 7100 Vejle Telefon: 75 88 22 44 Mobil: 21 45 08 44

Ecco Vejle · Nørregade 4 Tlf. 7583 2393

har du tjek på logistikken 9 af 10 virksomheder har dårlig logistik. Har du?

Rådgivning / sparring Foredrag / kurser Transport indkøb – import/eksport/distribution remburser Supply chain management Kæmpe besparelses potentiale. Rimelige priser. Ring for uforpligtende snak eller møde. Jonas Rotbøl, HD (Logistik +SCM) Telefon: 24 29 26 87

BeachFront Bungalow på Mauritius udlejes

Klik ind på www.mauritiusferie.dk og læs meget mere om Mauritius

Rådgivning uden huller Martinsen Gunhilds Plads 2, 7100 Vejle, tlf. 75 82 10 55 www.martinsen.dk


medlemsnyt

31

vejle golf club

MULTIFORM DESIGNCENTER KOLDING                                                                                                        et innovativt showroom hvor 

design, materialer, stilarter og kvalitet går op i en højere enhed. Kom og oplev FORM 1 køkkenet, der blev en møbelklassiker i tidløst design af Carsten Michelsen, samt Gaggenau’s  lækre hvidevarer bl.a. designet af Jacob Jensen. 

                                                                                 på alt inventar fra Multiform samt hvideva15% MEDLEMSRABAT rer gives til golfklubbens medlemmer og deres familie. Dette specialtilbud kan ikke benyttes  sammen med andre rabatordninger og er kun gældende fra Multiform Designcenter Kolding.  Oplys om dette tilbud ved projektstart i butikken.

100% MULTIFORMKVALITET                                                                        100% engagement 

fra vores indretningsarkitekter, der yder professionel assistance  tilpasset den enkelte kundes behov. Hos os er det indehaveren,  der følger projektet fra første streg, til bordpladen er lagt på, til  stor tryghed for kunden. KOM OG BLIV INSPIRERET.

Kom ind og hør nærmere om GAGGENAU GOLD. VÆRDI INKL. MOMS

15.000,- DKK GYLDIG INDTIL: 30/06/2009

MULTIFORM KUNDE

Vejlevej 164     6000 Kolding     rh.kolding @ multiform.dk     tlf 32 14 15 17


medlemsnyt

32

vejle golf club

ladies section

LS har plads til alle! Foråret er på vej og det er tid til at byde velkommen til en ny sæson i Ladies Section. Vi har lagt sidste hånd på programmet for 2010 og vi glæder os til at præsentere det for jer onsdag den 24. marts kl. 19.00, hvor vi holder introaften i klubbens restaurant. Efter gennemgang af vores program, vil der være modeshow, hvor Dorthe

fra Buckley´s Proshop, viser os det nye look for i år. Vi håber at gense alle Jer piger, der var med i Ladies Section sidste år og byder selvfølgelig også nye piger velkommen i klubben. I Ladies Section i VGC er der plads til alle. Både bestyrelsen og de piger, der allerede er medlemmer, sætter en ære i, at nye medlemmer skal føle sig godt

Captain Judith Domino

tilpas i Ladies Section. Så kom bare frit frem. Ladies Section er et godt sted at skabe ny venskaber. I starten af marts sender vi det nye program for 2010 ud til de piger, der var medlem sidste år. Var du ikke med og vil du gerne have programmet tilsendt, så send en mail til judith@ domino.dk. Det var med lidt bæven, at vi skulle kontakte potentielle sponsorer til vores


medlemsnyt turneringer i år. Vi er jo midt i en krisetid. Derfor var glæden ekstra stor, da vi kunne konstatere, at vore sponsorer igen har valgt at støtte os. Og der er endda kommet et par nye sponsorer til. Tak for det. Vi havde en forrygende sæson sidste år og vi fortsætter i samme ånd, dog med et par nye tiltag og et par ændringer her og der. Vi prøver et par andre spilleformer, end vi er vant til. Bl.a. skal vi spille en Texas Scramble, og en enkelt gang eller to, spiller vi fra gul tee. Vi har igen i år valgt at tilmelde os turneringen Pink Cup og samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse ”Støt brysterne”. Det bliver tirsdag den 22. juni. Datoerne for Venskabsturneringerne er også på plads. I år skal vi spille på hjemmebane mod Juelsminde og Horsens og på udebane mod Fredericia.

33

vejle golf club

Endagsudflugten, der er programsat til den 13. juni, går til Svendborg. En rigtig dejlig bane, med mange udfordringer. I kan roligt glæde Jer. Weekendturen den 14-15. august går igen i år til Barløseborg. Hør mere om denne tur til vores introaften. I år er det Ladies Section der arrangerer turneringen LS/MS. Turneringen foregår den 8. juni. Der er så absolut ingen grund til at bruge spalteplads på at rippe op i, hvordan det gik sidste år. Vi husker alle det forfærdelige vejr, som åbenbart var til mændenes fordel. Vi håber på solskin i år og så må vi jo hellere se at få sat de mænd på plads.

Bestyrelsen i Ladies Section består i år af: Captain: Judith Domino Adjudanter: Ulla Schmidt Laila Pape og Jette Worsøe Vi håber på en god sæson. Med venlig hilsen Judith Domino

Når din fritid også er vigtig! Lokalt håndværk

– vi er med hvor det sker

Revision & Rådgivning

Enghavevej 20 7100 Vejle · Alt efter mål · Nybygninger · Tilbygninger · Ombygninger · Totalentrepriser

VINDING TØMRERFORRETNING V/ Bent Rotbøl og Per Nymark

Lundahl Nielsensvej 6 · 7100 Vejle · Tlf 75 85 92 11

www.vtvejle.dk

Telefon: 7582 5599 vejle@pwc.dk www.pwc.dk/vejle

© 2006 PricewaterhouseCoopers. M&C 047906

Alt i tømrer- og snedkerarbejde


medlemsnyt

34

vejle golf club

men’s section

Brrr… sne, is og minus 15° mørke mørke mørke

Captain Niels Lysgaard-Madsen

Captain har lovet os kamp til stregen. Så Gentlemen: på med handsken! Vi laver også to lørdagsudflugter og en weekendtur som medvirker til at medlemmerne kommer til at kende hinanden endnu bedre og således også styrker sammenholdet blandt medlemmerne. Destinationerne er ikke endeligt på plads, men I kan være helt sikre på at det bliver gode baner. Weekendturen kommer også i år til at gå til et sted i Tyskland, mens dagturene bliver til baner i Danmark.

Det er svært at tro at foråret er på vej, når dette er hvad man oplever, hvis man kigger ud eller forvilder sig til klubben bare for at sikre sig at den stadig er der. Jeg håber at tingene ser lidt lysere ud, når bladet er på gaden og vi skal i gang med sæsonen 2010 i Men’s Section. Præsidiet arbejder lige nu på at strikke et program sammen som er Men´s Section værdigt og som kan give medlemmerne masser af gode golfoplevelser henover sæsonen. Det er i mine øjne, hvad Mens Section har som sit første og vigtigste formål:

Gode golfoplevelser sammen med ligesindede herrer. De der kender mig ved også, at fokus kommer til at ligge på at spille golf sådan som golf skal spilles uden en masse hokuspokus og komplicerede matchformer. Dog er det er også vigtigt, at vi gør det med et glimt i øjet og åbenhed overfor nye impulser og i særdeleshed nye ansigter. I sæsonens løb vil vi dyste mod andre sektioner: dels torsdagsherrer fra andre klubber og så den legendarisk match mod Ladies Section. Damerne udfordrer os i år tirsdag d. 8/6 og deres

For at hjælpe nye medlemmer til rette og spillere som kun har mulighed for sene starter, tager vi i år et par initiativer. Dels vil vi på udvalgte torsdage fra præsidiets side stå for sammensætningen af flights og dels prøver vi endnu engang at lave en opsamlingsbold til sen start. Som medlem er man selv medvirkende til at forme oplevelserne - præsidiet sørger for rammerne. De udvalgte torsdage, der kombineres med ture og venskabsdyster, skulle give rig mulighed for at møde mange af de andre medlemmer og dermed forbedre oplevelsen som medlem af Mens Section. Til at forsøde oplevelserne for medlemmerne har vi i mange år haft stor fornøjelse af støtte fra vores sponsorer. Det er blandt andet med hjælp fra sponsorer, at vi kan udgive et lille blad med praktisk informationer om den aktuelle sæson, ligesom vores hjem-


medlemsnyt

35

vejle golf club

meside www.vgcms.dk også gør det. Præmiesponsorer gør det også muligt at give lidt ekstra hyldest til den gode præstation i de enkelte matcher. Det er vi taknemmelige for og håber naturligvis også at I, sponsorer, vil være med til i sæsonen 2010. Mens Section er for herrespillere på 21 år eller derover og medlemmer i Vejle Golf Club. Starten går lørdag d. 20/3 kl. 12-13, hvor vi samles, bliver inddelt i flights og derefter indtager par-3 banen med ét 7-jern til en lille Texas-scramble. Efterfølgende er Golfrestauranten v. Munkebjerg vært ved en portion suppe og vi vil fra præsidiets side fortælle endnu mere om den kommende sæson. Kom og meld dig til og mød de andre deltagere. Vær hilset gamle og nye golfspillere Niels Lysgaard-Madsen Captain

„Best-in-class“ pakkelinieløsninger • Multivac dybtrækningsmaskiner • Multivac traysealere • Multivac kammermaskiner • PFM horisontale og vertikale form-fill-seal maskiner • MR etiketteringssystemer • Weber slicere og afsværingsmaskiner • Ishida traysealere Multivac er leverandør af komplette pakkeløsninger til fødevarer, medicinalprodukter og til den øvrige industri. Specielt inden for storkøkkener, catering, færdigretter, detailpakning af frugt og grønt, mejeri- og alle former for kødprodukter kan Multivac tilbyde en lang række pakkeløsninger.

• Ishida checkkvejere • Ishida X-ray kontroludstyr • Tilbehør

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Multivac A/S Nørre Bygade 34, Grejs - 7100 Vejle Tlf. +45 75 85 34 22 - Fax +45 75 85 34 54 E-mail: mudk@multivac.dk - http://www.multivac.dk

Skomagervej 3a, Vinding · 7100 Vejle · Tlf: 76 40 05 40

www.firmatrim.dk


medlemsnyt

36

vejle golf club

s e n i o r s e c t i o n

Sæson 2010 Captain Bjarne Bladbjerg

Vejle Golf Clubs Senior Section, der sidste år fyldte 10 år, er et tilbud til VGC`s ”voksne” medlemmer om at dyrke golf under hyggelige og afslappede former og samtidig lære et større udsnit af klubbens medlemmer at kende. Senior Section er åben for alle VGC-medlemmer, der er fyldt 60 år, samt for ægtefælle eller samlever uanset alder (med spillehandicap til stor bane). I sidste sæson havde Senior Section 112 medlemmer, hvoraf ca. 2/3 spillede 18 huller og ca. 1/3 spillede 9 huller. Mandag er fast spilledag. Mødetiderne er i år, under hensyntagen til det stigende antal medlemmer, ændret lidt, således at indlevering af scorekort for 18 huller er kl. 07.0008.15 og 09.00-09.30 for dem, der ønsker at spille 9 huller. Kontingentet for hele sæsonen er fortsat 100 kr. Desuden opkræves matchfee på 10 kr. pr. match til præmier. Sæsonen 2010 starter mandag den 29. marts, med indskrivning for tidligere og nye medlemmer fra kl. 07.00. Efter matcherne den 29. marts er der planlagt en frokost i klubhusets restaurant, hvor bestyrelsen for Senior Section vil gennemgå programmet for hele sæsonen, herunder de planlagte bymatcher, hulspilskonkurrence mm.

2010-sæsonen afsluttes mandag den 27.september med Senior Sections årlige generalforsamling og fælles spisning. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til medlemmerne af Senior Sections bestyrelse, der består af. Bjarne Bladbjerg Finn Lindgaard Bent Nordheim Inger Meyer Kaj Plagborg Ove Sørensen. Se i øvrigt nærmere orientering på Senior Sections hjemmeside og Senior Sections opslagstavle i klubhuset. Når VGC`s årlige generalforsamling er overstået i begyndelsen af marts måned, drager 1/3 af Senior Sections medlemmer til Tyrkiet for at forberede sig til dette års golfsæson. Nu må det være nok med sne og frost. Vi kan ikke vente mere! Med ønsket om en god sæson. Senior Sections bestyrelse


medlemsnyt

37

vejle golf club

VI KAN IKKE GIVE HOVEDKONTORET SKYLDEN

I Spar Nord træffer vi beslutningerne lokalt. Hos os er det nemlig aldrig en forskrift fra hovedkontoret, der er det sidste ord. Det betyder, at du i Danmarks 5. største bank altid sidder overfor de mennesker, der bestemmer.

På gensyn i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk


medlemsnyt

38

vejle golf club

Fr a g r e e nk e e p e r g å rd e n

VGC har styr på pesticiderne

I januar kunne man i dagspressen læse, at miljøtilsynet havde fundet ulovlige pesticider i 18 ud af 25 golfklubber, hvor man var på kontrolbesøg. Det resulterede i en række store overskrifter og en bundsur miljøminister, der ville svinge pisken over Golfdanmark og DGU, hvis forholdene ikke blev bragt i orden i en fart. Men det er ikke i Vejle Golf Club, at lagerets hylder bugner af ulovlige pesticider.

Af journalist Thorkild Høj

”Vi er jo medlem af Green Network, og har været det i en årrække. Derfor fører vi regnskab over vores forbrug af gødning og pesticider, som vi afleverer til Vejle kommune og DGU. Vi er meget opmærksomme på vores forbrug, også fordi det er bekostlige produkter, som det er dyrt at fråse med”, fortæller Niels Nielsen, chef for greenkeeperstaben i Vejle Golf Club.


medlemsnyt

39

I VGC bruger man hovedsagligt gødning på greens, idet man fjerner det naturlige næring, nemlig den afklippede græs. På nogle enkelte fairways bruges også gødning på grund af særlige lys- og jordbundsforhold, og på steder hvor folk går ekstra meget, men ellers er det jo ganske ulogisk at gøde græsset, da man bare skal klippe oftere for at holde græsset i den ønskede længde. ”Det er i høj grad også et spørgsmål om holdning, og vi ønsker at anvende et absolut minimum af gødning og pesticider på banen, fordi vi ønsker at passe godt på miljøet og ikke sviner med unødvendige pesticider”, konkluderer Niels Nielsen. Som naturoplevelse giver det yderligere det plus, at græsset optræder i flere forskellige nuancer – alt efter hvor det gror på banen, og altså er med til at gøre udseendet mere spændende. Vinterarbejde I vinterens løb har greenkeeperne – udover at afvikle en del opsparet ferie og afspadsering – beskåret poppel-hegnet langs med Andkærvej, lagt nye sten på P-pladsen og malet borde, stole og pæle. Indgangen til banen er lagt om, fra parkeringspladsen og frem mod puttegreens er den blevet bredere og meget mere indbydende. Som en del af etableringen af banen efter skybruddet i

vejle golf club

sommer graves der 100 meter drænrør i overstørrelse – 300 mm – langs med det normale dræn i hazarden i højre side, for at kunne klare de kraftige regnmængder, der falder over banen. ”Vi håber selvfølgelig, at sommerens skybrud var et usædvanligt ondartet og unikt tilfælde, men vælger altså alligevel at gardere os mod gentagelse ved at fortage denne ekstra vandafledning langs blå 8, der jo må tage mod al det vand, der kommer drønende oppe fra skoven”, fortæller Niels Nielsen. I en lang periode fra sneen begyndte at vælte ned midt i december og til langt ind i februar har greenkeeperstaben også hjulpet med at lægge spor til skiklubben, der har haft en herlig sæson – og flere vellykkede arrangementer – på golfbanen. I efteråret fik greenkeeperstaben som planlagt renoveret og skiftet sand i bunkers på rød bane, og de fortsætter arbejdet, så snart vejret igen tillader, at der arbejdes på banen. Greenkeeperafdelingen har i øjeblikket to mand på skolebænken, Brian May Christiansen og Danny Skytte og i foråret starter endnu én, så greenkeeperafdelingen er med til at udvikle personalet til at opfylde visionen om at kunne råde over en af de allerbedste baner i golfsæsonen.


medlemsnyt

Schweitzer er en af Danmarks største grafiske virksomheder med godt 100 medarbejdere. Et grafisk hus med mange kompetencer, så vi kan hjælpe dig med alle dine kommunikationsopgaver.

40

vejle golf club

Tæt på dine opgaver Selv om vi har stor kapacitet – er vi alligevel tæt på dig og dine opgaver. Som kunde hos Schweitzer får du tilknyttet din egen konsulent, som kender dig og alle dine opgaver. Det giver ro, tryghed og sikkerhed for de bedste resultater. Mød os og hør mere Vi vil gerne invitere dig til et ufor­ pligtende møde – og vise dig huset og de mange ting vi kan hjælpe med. Samtidig vil vi gerne præsentere dig for en række ideer og eksempler på de mange løsninger, vi kan tilbyde netop dig.

Schweitzer A/S | Sadelmagervej 25 | 7100 Vejle | T 76 73 30 00 | www.schweitzer.dk | mail@schweitzer.dk


41

medlemsnyt 7075 Scinic

golf club 14:08 Dryp annvejle 117*129 11/03/04

Side 1

et 13-tal i sikkerhed

ANNONCØRER Fra kr.

Ønsker du at

Juni 2003. * Euro NCAP er en uafhængig organisation.

annoncere i

239.999

Brændstoføkonomi, EU-norm: 13,9 km/l, komplet cyklus. Emissionsværdi CO2 (g/km): 171 g. Prisen er ekskl. leveringsomkostning kr. 3.280,-. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Vejle Golf Club’s MEDLEMSNYT Så kontakt Manager Bo Vaaben

HAR DU LYST

75 85 81 85

TIL AT TALE OM BILER IGEN?

MEDLEMSNYT bliver trykt i 1.000 eksemplarer, og flittigt læst af golfinteresserede i Vejle NY 407 SW – SKABT TIL AT BEGEJSTRE!

og omegn.

www.peugeot.dk Der er mange, der har lyst til at tale om 407 SW. Det er ikke overraskende, for den skiller sig ud fra mængden. Det skyldes ikke kun det dynamiske design, men også kombinationen af komfort og sportslige køreegenskaber. Så hvis du har fået lyst til at tale om biler igen, så kom ind til os, vi har nemlig meget mere at fortælle – blandt andet om attraktive leasingpriser og det lave beskatningsgrundlag.

PEUGEOT FREDERICIA: Henrik Christensen Fredericia A/S, Fuglsang Allé 20-24, 7000 Fredericia, telefon 75 92 40 01. Åbningstider: ma.-fr. 8.30-17.30, sø. 11.00-16.00. www.peugeot.dk/fredericia. PEUGEOT VEJLE: Henrik Christensen Vejle A/S, Valdemar Poulsensvej 2, 7100 Vejle, telefon 75 82 37 66. Åbningstider: ma.-fr. 8.30-17.30, lø.-sø. 11.00-16.00. www.peugeot.dk/vejle.

89248.indd 1

22-02-2005 16:20:34


medlemsnyt

42

vejle golf club

®

Golf handler om 30% teknik og 70% mental indstilling. Indkøb af forbrugsvarer til din produktionsvirksomhed handler om 70% process-/logistikomkostninger og 30% produktpris. Vi kan hjælpe dig med at reducere dine omkostninger til emballage, industribeklædning og knive. Golf må du selv gøre noget ved. Det kræver også en indsats. SFK Handel A/S • Stålvej 7 • DK-6000 Kolding Tel. +45 76 34 27 00 • Fax +45 75 50 54 77 • e-mail: ehandel@sfk.com

www.sfkhandel.com


medlemsnyt

43

vejle golf club

www.VGC.dk Står du og mangler generel information, samt oplysninger om klubber i klubben, kommende matcher, spilletider m.m. Så kig en tur forbi www.VGC.dk

PR strategi + Grafisk design

www.honda-vejle.dk www.citroen-vejle.dk

Thorkild Høj Journalist

Vian Hviid Grafiker

www.thplus.dk Ribe Landevej 18 DK-7100 Vejle Mobil: 4075 0366 th@thplus.dk

Storhaven 3 • 7100 Vejle • Tlf. 7583 2200

Læs alt om sporten


medlemsnyt

44

vejle golf club


medlemsnyt

45

vejle golf club

Business or pleasure? Munkebjerg Hotel rummer det hele...

Munkebjergvej 125 . DK-7100 Vejle Telefon 76 42 85 00 . Telefax 75 72 08 86 www.munkebjerg.dk Munkebjergvej 125 . DK-7100 Vejle Telefon 76 42 85 00 . Telefax 75 72 08 86 www.munkebjerg.dk Munkebjergvej 125 · DK-7100 Vejle · Telefon 7642 8500 · Telefax 7572 0886 · www.munkebjerg.dk · info@munkebjerg.dk


medlemsnyt

46

vejle golf club

PRO F E S S IO N E LLE TOTA LL Ø S N I NG E R T I L G U LV E & G A R D I N E R

VEJLE Løversysselvej 3A 7100 Vejle Telefon 75 83 15 11 . www.garant.nu

F O R G U LV E , TÆ P P E R O G G A R D I N E R

80% belåning af fritidshuse! Få diskret og professionel rådgivning af vores specialister inden for områderne ejendomsfinansiering/investering samt værdipapirinvestering i eksklusive lokaler i den gamle Hess-villa.

Velkommen!

Flegborg 6 / 7100 Vejle / tlf. 7641 6700 vejle@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk


medlemsnyt

ApS

Archibalds Begravelsesforretning v/ Anders Buhl Pedersen

75 82 12 13 svarer hele døgnet

47

vejle golf club


Afsender: Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej 46 · 7100 Vejle

Returneres ved varig adresseændring

Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej 46 7100 Vejle 7585 8185 mail: info@vgc.dk www.vejlegolfclub.dk

V e j l e G o l f C l u b

medlemsnyt nr 1 - 2010 mm  

Medlemsnyt nr. 1, 2010 Vejle Golf Club

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you