Page 14

AF kjaramálum VFÍ

14 / VERKTÆKNI

Veikindaréttur og hlutverk sjúkraog styrktarsjóða VFÍ Í þessari grein verður fjallað um þær reglur sem gilda um rétt félagsmanna VFÍ til launa í veikindum á almennum og opinberum vinnumarkaði. Jafnframt verður fjallað um hlutverk sjúkraog styrktarsjóða VFÍ og þýðingu þeirra fyrir félagsmenn. Kjarasamningsbundinn veikindaréttur á almennum vinnumarkaði er mun lakari en á opinberum vinnumarkaði. Félagsmenn VFÍ á almennum vinnumarkaði ávinna sér veikindarétt eftir því sem kveðið er á um í kjarasamningum félagsins við SA og FRV, sjá töflur 1 og 2 hér á eftir. Veikindaréttur samkvæmt neðangreindum kjarasamningum miðast við daga og mánuði á hverju tólf mánaða tímabili. Á almennum vinnumarkaði er mánuðurinn talinn sem 22 virkir dagar og starfsaldur telst ekki samanlagður starfstími heldur er miðað við starfsaldur hjá hverju fyrirtæki fyrir sig ólíkt því sem er á opinbera markaðnum. Starfsmenn á almenna markaðnum flytja þar af leiðandi ekki með sér uppsafnaðan veikindarétt á milli vinnuveitenda með sama hætti og á opinberum markaði. Veikindaréttur foreldra vegna barna undir 13 ára aldri eru 12 vinnudagar á ári bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði. Veikindaréttur starfsmanna á opinberum vinnumarkaði er mun betri en á almennum vinnumarkaði. Starfsmaður hjá hinu opinbera á rétt á 133 veikindadögum eftir t.d. eitt ár í starfi. Félagsmenn VFÍ sem ráðnir eru til starfa hjá ríkinu í að minnsta kosti tvo mánuði á mánaðarlaunum heldur launum í veikindum til samræmis við töflu

kjarasamningum skulu atvinnurekendur á almennum markaði greiða 1% af launum launþega í sjúkrasjóði stéttarfélaga. Þó svo kjarasamningsbundinn veikindaréttur opinberra starfsmanna sé betri en á almennum markaði starfrækja stéttarfélög þó sjúkraog styrktarsjóði fyrir opinbera markaðinn. Í þessu sambandi starfrækir VFÍ styrktarsjóð fyrir félagsmenn sem starfa hjá ríki eða sveitarfélögum en launagreiðandum er skylt að greiða á bilinu 0,55-1% af launum til sjóðsins samanborið við 1% greiðsluskyldu í sjúkrasjóð á almenna markaðnum. Elsa María Rögnvaldsdóttir, sviðsstjóri kjaramála VFÍ.

3 hér á næstu blaðsíðu, svo lengi sem veikindadagar verða ekki fleiri á hverjum tólf mánuðum en þar greinir. Veikindaréttur hjá hinu opinbera tekur mið af almanaksdögum og starfsaldur á opinberum markaði telst samanlagður starfstími hjá stofnunum ríkis, sveitarfélaga og hjá sjálfseignarstofnunum sem reknar eru að meirihluta með almannafé. Á almennum vinnumarkaði, þar sem veikindaréttur er lakari en á opinbera vinnumarkaðnum, hafa félagsmenn stéttarfélaga aðgang að öflugum sjúkrasjóðum. Sjúkrasjóðirnir á almenna vinnumarkaðnum gegna lykilhlutverki við að tryggja félagsmönnum fjárhagslegan stuðning ef þeir verða fyrir launamissi vegna veikinda og slysa og þeir hafa tæmt veikindarétt sinn samkvæmt kjarasamningum. Í lögum er kveðið á um að öllum atvinnurekendum sé skylt að greiða í sjúkra- og orlofssjóði viðkomandi stéttarfélaga. Í kjarasamningum er kveðið á um þau iðgjöld sem atvinnurekendum ber að skila í sjóði stéttarfélaganna. Samkvæmt lögum og

Kjarasamningar – könnun Verkfræðingafélag Íslands er aðili að 10 kjarasamningum bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði, þar af einum ótímabundnum samningi við Samtök atvinnulífsins (SA). Kjarasamningur félagsins við SA er réttindasamningur og var endurskoðaður í júlí 2018. Kjarasamningar félagsins við Orkuveituna, Rarik og

Tafla 1. Veikindaréttur samkvæmt kjarasamningi VFÍ og SA.

Starfstími

Veikindaréttur

Á fyrsta ári í starfi

2 dagar á mánuði

Eftir 1 ár

2 mánuðir

Eftir 5 ár

4 mánuðir

Eftir 10 ár

6 mánuðir

Tafla 2. Veikindaréttur samkvæmt kjarasamningi VFÍ og FRV.

Starfstími

Veikindaréttur

Fyrstu 10 ár í starfi

60 dagar

Eftir 10 ár

90 dagar

Eftir 15 ár

120 dagar

Eftir 20 ár

240 dagar

Profile for Verkfræðingafélag Íslands

Verktækni Tímarit VFÍ  

Verktækni Tímarit Verkfræðingafélags Íslands. (The Icelandic Journal of Engineering).

Verktækni Tímarit VFÍ  

Verktækni Tímarit Verkfræðingafélags Íslands. (The Icelandic Journal of Engineering).

Profile for vfi1912
Advertisement