Vänstern i Falun - Val 2022

Page 1

Vänstern i Falun

SAMHÄLLSINFORMATION Vänstern i Falun är en del av skriftserien Folkviljan.

FOTO: AGNES STUBER

FÖR RÄTTVISA OCH SOLIDARITET | AUGUSTI 2022

Lönesatsning & fritidsgårdar Våra vallöften för jämlikhet och rättvisa stärker Falun Sida 3

Politiken ska förändra och förbättra

Rösta på Vänster­ partiet Vi vill ha ett samhälle som vi äger tillsammans, ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att vi har en fungerande välfärd, där alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. Vill du det också? Då krävs det att du röstar för en politik som också har det som måttstock i alla sina prioriteringar. Det kan gälla priset för ett bad, kostnaden för ett busskort eller avgiften du betalar för din hemtjänst. Vi menar att detta är kostnader vi ska bära gemensamt, inte ensamt. Gör vi det får vi ett jämlikare och mer solidariskt samhälle. Ensam är inte stark, vårt samhälle blir starkare i vår gemenskap. Att de ekonomiska klyftorna ökar beror på den politik som gynnar den rike, på den fattigas bekostnad. Det leder till ojämlikhet som ligger till grund för många stora samhällsproblem. Det behövs en annan politik och därför bör du rösta på Vänsterpartiet.

Nooshi Dadgostar lovar att fixa tryggheten för vanligt folk. Det kräver massiva investeringar i Sverige. Investeringar för dig och jobben, investeringar i klimatet och välfärden. Sida 6–7

Kjell

Patrik

Kajsa

Nordqvist

Liljeglöd

Fredholm

”Grunden för mitt politiska engagemang är tron på rättvisa”

”Vi äger vården tillsammans, och kan inte lämna över till privata företag”

”Landsbygden spelar en avgörande roll i klimatomställningen”

Lär känna våra kandidater Kommunalval ...................SID 5 Regionval...........................SID 8 Riksdagsval.......................SID 9


Här finns vi. Engagera dig!

FRÅGA

Vänsterpartiet Falun

Hemsida: www.vfalun.se

Twitter: twitter.com/vfalun

Telefon: 023-292 51

Facebook: facebook.com/vfalun

Instagram: instagram.com/vfalun

4

LEDARE

Vad är din viktigaste valfråga?

Sverige bör inte följa Chiles väg

Kajsa Knutsson Fröjd – Det absolut viktigaste och mest förebyggande för människors hälsa och samhällets trygghet och jämställdhet är bra utbildning. Därför är min viktigaste valfråga att skolan ska få mer, rättvisare och bättre resurser.

Marita Haals Skog – Vi måste hela tiden ställa oss frågan: hur mycket tål vår planet? Den utsätts för hård exploatering av skog, mark och hav. Vi ska inte lämna över dagens problem till våra barn och barnbarn!

FOTO: LORENA DIAZ POHL

Chile har under de senaste 50 åren varit ett nyliberalt experiment. Via en blodig statskupp satte USA diktatorn Pinochet till makten och skrev en ny grundlag, som i stort sett gav fullkomlig makt åt inhemska och utländska investerare. Staten är nu en förvaltare åt privata intressen. Arbetsrätten och fackföreningsrörelsen är minimerad.

Nowroz Hosseini – Jag vill att unga och nyanlända svenskar ska vara delaktiga i samhällsfrågor. Det är viktigt för demokratin med engagemang och att allas röster blir hörda.

Mikael Damberg – Viktigast för mig är att minska klyftorna i vår kommun genom att skapa möjligheter till arbete på lång sikt, för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

● Idag har allt privatiserats, till och med vattnet och Chile har en enorm social ojämlikhet. Ett samhälle där du, om du blir sjuk, förlorar ditt arbete. Om du inte har råd till en privat sjukförsäkring, är du tvungen att själv bekosta din cancerbehandling. Ett samhälle där självmordsrisken är stor bland de äldre eftersom deras pensioner kan vara en tiondel av lönen. Chile är idag ett våldsamt samhälle, där kvinnor misshandlas och mördas. Polisen samarbetar med knarkligorna och ser sig som elitens polis, som hellre skjuter och misshandlar demonstranterna på torget. Men idag har chilenarna tagit sin framtid i egna händer. Just nu i denna stund skriver en folkvald församling en ny grundlag, som sätter människan och naturen i centrum, med staten som huvudansvarig för välfärden. Vattnet blir en mänsklig rättighet, likaså bostaden, arbetet, social trygghet och värdiga pensioner. Vi som kom som flyktingar för mer än 40 år sedan, ser att Sveriges välfärdssamhälle har utarmats och följt Chiles väg. Sjukvården i kris, skolan försämrats, många tjänar alltför låga löner och pensioner, arbetsrätten har urholkats.

Med detta följer social utsatthet och många barn och ungdomar får inte det stöd de skulle behöva för att kunna leva ett fullgott liv. Segregationen skapas när samhället inte längre sätter människan i centrum, inte stödjer människan i livets alla faser. Den fria marknaden kommer aldrig att kunna ersätta samhällets stödjande roll, dess enda mål är att vinna största möjliga profit. Inget annat! Privatiseringen av samhällets resurser och viktigaste sektorer leder till slut till ett samhälle i spillror och en utarmad natur. En döende planet. Om vi ska vända på denna utveckling och överlämna en levande planet till våra barn, måste det hända Nu. Tänk inför valet att det är bara vi tillsammans, som ett enat folk, som kommer att lyckas!

Lorena Diaz Pohl Vänsterpartiet Falun

Vänstern i Falun ges ut av Vänsterpartiet Falun i samarbete med Zetkin Foundation. Redaktion: Anton Ek, Thomas Nilsson, Helena Viking, Thomas Selig. Ansvarig utgivare: Daniel Sestrajcic. Upplaga: 27.600 ex Tryck: Markbladet Tryckeri, 2022.

2


Rättvis skola

Vänsterpartiet i Falun har flera gånger lagt förslag i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnd om att kommunen centralt ska ta ansvar för likvärdigheten i skolan och köpa in digitala enheter

till eleverna. Nu ser det äntligen ut som att förslaget blir verklighet till hösten! Våra förslag är kloka och rättvisa och det visar sig som så ofta i slutändan.

Stor satsning på personalen i skolan – Skolans personal förtjänar bättre

Löneutvecklingen för Faluns skolor har varit svag. En som påpekat detta länge är Anton Ek, Vänsterpartiets representant sedan sju år i barnoch utbildningsnämnden

– Vi ser att löneläget i Falun sladdar efter ordentligt. Det är riktigt dåligt i tider av personalbrist och lärarbrist. Därför vill vi i Vänsterpartiet genomföra en satsning där vi höjer lönen för samtliga anställda inom förskola, grundskola och gymnasieskola med 2 000 kr i månaden, utöver det ordinarie lönepåslaget. Lärarlönerna i Falun ligger just nu på plats 268 av Sveriges 290 kommuner, enligt den årliga jämförelsen från Lärarförbundet. Även i kategorin “Resurser till undervisning” placerar sig Falun lågt; plats 243 av 290. Vi måste få upp båda de här siffrorna. Vår personal måste dels ha konkurrenskraftiga löner, och de måste också få tillräckliga resurser för att kunna bedriva den bästa undervisningen. Därför gör vi den här lönesatsningen. Det är också helt orimligt att ha en välutbildad och kompetent personalkår som sedan inte har möjlighet att till exempel köpa in de läromedel och material som de bedömer behövs. Allt det vi satsar på barnens skolgång har vi såklart igen i framtiden. Det har länge varit tydligt att resurstilldelningen till Faluns skolor varit svag. Framför allt grundskolan har i jämförelser legat långt under rikssnitt men

på senare år har också gymnasieskolan sjunkit i jämförelser. – Detta måste vi såklart åtgärda genom stärkt ekonomi för skolan. Vi vill också se över hur den så kallade “interndebiteringen” går till. Beställarsystemet vi har känns ineffektivt och dyrt. Det vore bättre om fler skolor hade vaktmästare på plats som kunde ta hand om både ute- och innemiljö istället för att redan överbelastad pedagogisk personal ska in och beställa tjänster till dyra engångskostnader. Jag tycker även serviceavtalen på datorer och liknande verkar orimligt höga. Kanske får förvaltningen upp ögonen för detta nu när ansvaret verkar blir centraliserat till förvaltningen istället för ute på skolorna, något som vi i Vänsterpartiet lagt förslag om ett flertal gånger. – Det finns en hel del att göra. Jag önskar att både politik och förvaltning blir lite bättre på att lyssna på personalen och ta in konkreta idéer för förbättring. Så vill vi i Vänsterpartiet arbeta.

Anton Ek Vänsterpartiet Falun

Marknadsskolan slår mot lärarnas arbets­ miljö Det svenska skolsystemet skapar segregation och betygsinflation. Även arbetsmiljön för lärarna påverkas negativt. Amanda Möllenhoff, lärare på fritidshem i Stockholms stad och fackligt engagerad, förklarar: – När lönsamhet går före drabbas både verksamheten och vår arbetsmiljö, men marknadsskolan dränerar även den kommunala skolans resurser. En effekt är att man skär ner på de olika stödfunktionerna vilket medför att man får lägga mycket tid på sånt som egentligen inte ingår i ens arbetsuppgifter. Barngrupperna har också blivit större i relation till antalet vuxna och lokalerna. Det medför ökad stress och utsatthet för höga bullernivåer.

bli medlem och engagerad på sin arbetsplats. Hur kan skolan bli en bättre arbetsplats?

– Lärarna behöver en hållbar arbetssituation. Marknadsskolan måste avskaffas och staten bör ta tillbaka ansvaret över skolan. Det kan vi möjliggöra genom att fortsätta påverka, värva kollegor och genom att rösta på Vänsterpartiet i höst! ■

Vilka är dom största fackliga utmaningarna?

– Just nu pågår en stor omorganisering av lärarfacken där alla lärare för första gången kommer ingå i samma förbund. Därför är det extra viktigt att vi bygger en starkare sammanhållning mellan våra yrkesprofessioner, ökar anslutningsgraden och blir ett starkare fack. Det ska vara en självklarhet att Amanda Möllenhoff aktiv i Lärarförbundet

3


Fritids­ gårdar FRÅGA

5

Om det fanns en fritidsgård i ditt område där du bor – skulle du gå dit då? Vad skulle du vilja göra där?

Fasta fritidsgårdar behövs. Ungdomar i Falun vill ha en fast punkt att kunna träffas på mellan skolan och hemmet.

Träffa andra vuxna, umgås med vänner och sysselsätta sig med olika aktiviteter som fritidspedagoger och andra erbjuder och hjälper till att anordna.

Vänstern vill öppna fritidsgårdar i Falun

– Vi står inför ett vägval i Falu kommun!

Farah Abdulle, 15 år, Herrhagen: Ja! Helt klart skulle jag det! Jag skulle träffa kompisar, spela biljard, xbox, pingis och lyssna på musik. Atiana Tekieh, 15 år, Herrhagen: Ja, absolut skulle jag det. Jag skulle vara där och umgås med vänner . Bra att ha någonstans att vara, hänga och träffa andra. Filippa 13 år: Ja jag vill ha fritidsgårdar. Vi hade på min skola jag gick i förut och jag gick varje dag, på Gruvrisskolan. Även om jag gick i mellanstadiet då fick vi gå dit direkt efter skolan. Jag vill kunna spela biljard, pingis och titta på film. Nu är vi överallt. Finns inget annat att göra. Nova 13 år: Ja. Varit på fritidsgård vid min gamla skola som var Gruvrisskolan kanske två eller tre gånger i veckan. Det var kul. Nu hänger vi på skolgårdar i stan efter skolan. Jag vill kunna spela biljard, pingis och titta på film. Tycker det skulle vara bra med vuxna att umgås med också som inte är ens förälder.

4

Vi började redan innan pandemin när de stängde fritidsgårdarna med att undersöka vad våra ungdomar tyckte om det, och vad de hade för sig. Efter att ha varit på stan på Knutpunkten och iakttagit saker på kvällar och helger så hade vi ett underlag att gå vidare med.

● Vi träffade också fritidsledare, polis, ungdomsstödjare och socialtjänsten.

ses på och hänga, vad är det för effekt vi får av det?

musikproduktion som är ett nytt stort intresse och även dans.

Vi var även på ett seminarium med forskaren Håkan Leifman, tidigare chef för Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, som just pekar på betydelsen av förebyggande arbete. Vilket vi då menar att fritidsgårdar är en del av.

Jo just det vi, får höra av många av de olika professioner som är ute bland våra unga, fritidsledare, ungdomsstödjare, polis och socialtjänst - fler är ute och dräller runt på skolgårdar, Knutpunkten, stationen, parkeringen vid Hemköp. Det är där alkohol och droger intas och säljs.

Bakom dessa ord finns även att de vill ha den tryggheten som dessa fritidsledare står för. Många av dessa barn i de här områden behöver de här extra vuxna. De växer ofta upp med hårt arbetande och ibland ensamstående mammor eller pappor.

Antingen väljer vi att satsa på våra unga och visar att vi menar allvar med det - eller så låter vi det vara som det är. Det är lättare att uppfostra starka barn än att reparera skadade vuxna.

“Fritid för unga” når dessutom bara en begränsad målgrupp av ungdomar och sällan unga från de socioekonomiska områden Herrhagen , Norslund, Järnet och Bojsenburg.

Det vi sår idag får vi skörda i framtiden. Med det arbetssättet, “fritid för unga”, som är det arbetssätt som vi nu ser, har vi segregerat våra ungdomar i Falun ännu mer. Våra unga har inte någonstans att

När vi har frågat ungdomar så får vi samma entydiga svar : Vi vill ha vår fritidsgård där vi kan spela kort, pingis, fotboll, biljard, kolla film,

Att införa fritidsgårdar på kvällar och helger är en förhållandevis billig åtgärd mot vad det skulle kosta att hjälpa en enda missbrukande ungdom. Vi i Vänsterpartiet Falun vill att att man kompletterar fritid för unga med fasta fritidsgårdar och även fler ungdoms­ stödjare. ■


Stöd vår valfond!

Vårt arbete är extremt viktigt för ett jämlikt och rättvist land med fungerande välfärd.

och LO-miljoner som Socialdemokraterna. Stötta oss i valrörelsen med ett litet bidrag. Swisha 123 589 13 61 eller scanna QR-koden.

Vi har inte näringslivets miljarder i ryggen som högerpartierna, eller lotterimiljoner

Läs mer på: www.vfalun.se/valfond

KANDIDATER VALET 2022

Varför kandiderar du till valet? Lorena Diaz Pohl Landskapsarkitekt

Thomas Nilsson

Kjell Nordqvist

Åsa Brolin Administratör

Pensionär och kommunpolitiker

Åsa har alltid varit aktivist. När hon återvände till Sverige efter många år i England tyckte hon att det var hemskt att se hur välfärden nedmonterades.

Kjell har jobbat med människor under hela sitt yrkesverksamma liv. Under hans uppväxt i Luleå pratades det mycket politik i hemmet, mamman var kommunist och pappan socialdemokrat.

– Jag såg hur det blev i England under Thatcher och nu är Sverige på väg åt samma håll, säger Åsa. För att bryta den trenden måste vi satsa på det förebyggande arbetet i samhället och ge alla samma förutsättningar.

– Grunden för mitt politiska engagemang är att jag tror på rättvisa. Vi arbetar för att minska de ekonomiska klyftorna och öka den ekonomiska demokratin. Det är socialt ansvar och inte vinstoptimering som ska gälla

Pensionär, fd pappersbruksarbetare Thomas har sin bakgrund i fackföreningsrörelsen. När SD började växa gick han med i Vänsterpartiet för att kämpa emot deras inflytande i samhället. – I kommunpolitiken kan vi påverka vardagslivet för alla som bor i Falu kommun, säger Thomas. Vi kan inte ensamma lösa klimatkrisen, men vi måste ändå ta vår del av ansvaret. Ett sätt är att satsa på fossilfri energi i kommunens regi. Putin kan inte påverka energin från solceller på taken i Falun.

– Jag har sett hur Chile förändrades när privatiseringen i landet tog över. Idag är det ett extremt ojämlikt land utan fungerande välfärd. När utvecklingen i Sverige tog samma riktning bestämde jag mig för att börja arbeta politiskt. Vi kan inte ta något för givet. Lorena påminner om all kamp som lett fram till mycket som vi i dag ser som självklart. Det gäller att inte förlora kompassen för vad som behövs för ett rättvisare och mer hållbart Sverige. Allt går om vi är tillräckligt många som strävar åt samma håll. Det är grundtanken i Lorenas kamp för ett rättvisare och mer hållbart Sverige.

NEDSKÄRNINGSPOLITIKEN

Välfärd i kris!

Hallå där

Priset vi betalar för skattesänkningar och privatiseringar.

Claudia Velasquez

Exemplet: HEMTJÄNSTEN

2002: 21,4 % 2018: 18,4 % Skillnad i kr: Mer än 20 miljarder (20 000 000 000) Motsvarar ca 49 000 hemtjänstbiträden… eller ca 46 000 undersköterskor

1980-talet: 4 äldre/dag Idag: 12 äldre/dag

2007: 12 personer på 2 veckor 2020: 16 personer på 2 veckor

Visste du att: I 30 av Sveriges 290 kommuner var över 30 procent av hemtjänstbiträdena visstidsanställda (i november 2019). Högst låg Danderyd med 43 procent visstidsanställda totalt, och 39 procent timanställda. I Danderyd finns ingen kommunal hemtjänst.

VISSTIDSANSTÄLLDA

Äldre­omsorgens andel av kommunernas totala driftskostnader:

En anställd i hemtjänsten besökte under ett heltidspass (i genomsnitt):

43%

20 000 000 000

En äldre med behov av hemtjänst träffar i snitt så många olika hemtjänstbiträden (under en tvåveckorsperiod):

KÄLLA: BUDGET UR BALANS – EN GRANSKNING AV ÄLDREOMSORGENS EKONOMI OCH ARBETSMILJÖ (RAPPORT AV ÅSA PLESNER OCH ARENA IDÉ 2020), SAMT TIDNINGEN ARBETET.

Du har skrivit en motion som kräver att ditt fackförbund Vision ska ta ställning mot privata sjukförsäkringar, och inte erbjuda sådana till sina medlemmar? – Ja, det känns viktigt facket inte aktivt bidrar till att urholka välfärden, och det blir ju konsekvensen när man erbjuder medlemmar privata sjukförsäkringar. En fackförening borde tänka ett steg längre och fundera över hur det hänger ihop med vårt gemensamma intresse av en jämlik välfärd. Varför är det viktigt att facket tar ställning? – Själva tanken med en fackförening är att ha solidariteten som utgångspunkt, inte att agera på ett sätt som sker på bekostnad av någon annan, i det här fallet alla de människor som inte har möjlighet att köpa sig före i kön.

5


FOTO: AGNES STUBER

Stora delar av vårt välstånd produceras utanför städerna, det måste de få tillbaka i en välfärd som fungerar också där.

Ett starkare samhälle ger tryggare människor De senaste trettio åren har det svenska samhället blivit svagare. Det märks på nedlagda sjukhus och skolor, det märks på pensioner och sjukförsäkringar som inte räcker till, det märks när nyheterna rapporterar om en ny skjutning. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar tänker bygga det starkt igen. 6

● – När jag växte upp fanns det ett samhälle att falla tillbaka på. Mina föräldrar kom hit som flyktingar och fick jobb inom vården. Vi hade ont om pengar, men vi behövde aldrig känna oss otrygga. Vi kunde lita på Sverige, det tror jag inte att alla känner att de kan idag, berättar Nooshi. Men vad är det som har hänt, vad är annorlunda nu? – Det som har hänt är att politiken sålt ut välfärden och tryggheten till marknaden och stora koncerner. Den där grundtryggheten som den starka svenska

välfärden gav är borta. Skolorna drivs för att tjäna pengar istället för att ge utbildning. Vården har man privatiserat, sålt ut och underfinansierat, så att mindre och mindre pengar finns till läkare och undersköterskor. Skulle vi bli sjuka eller arbetslösa kan vi inte vara säkra på att ersättningen går att leva på. För många äldre, speciellt för många kvinnor, räcker pensionen knappt till mat och hyra och absolut inte till en julklapp åt barnbarnen. Utanför städerna har nedmonteringen gått ännu snabbare, folk har långt till sjukhus, till skolor, till polisen om det skulle hända något. Det är inte någon naturlag


Pandemin visade på bristerna i välfärden. Vänsterpartiet vill bygga samhället starkt igen.

att välfärden ska bli sämre hela tiden, det beror helt på politiska beslut. Vi måste ta tillbaka kontrollen över skola, vård, omsorg och infrastruktur. Det fungerar inte att ge mindre och mindre pengar till verksamheter som dessutom ska ge en allt större andel av de pengarna till privata bolagsvinster. Det har slagit sönder välfärden och skapat otrygghet. Vad gör en sådan otrygghet med ett samhälle? – När människor ser politiker lova att allt ska bli bättre, samtidigt som saker hela tiden tas ifrån dem, då försvinner hoppet och tron på att politiken ska bygga ett starkare Sverige. Jag tror att många har en känsla av att de inte räknas längre, att politikerna glömt bort dem. Men vi behöver hela Sverige, vi behöver levande industribygder och ett inhemskt jordbruk lika mycket som vi behöver våra storstäder. Stora delar av vårt välstånd produceras utanför städerna, det måste de få tillbaka i en välfärd som fungerar också där. Hur tänker du att Vänsterpartiet ska återuppbygga ett starkt samhälle? – Det senaste året har vi fått igenom en rad reformer som har handlat om att göra livet enklare och tryggare för vanligt folk. Vi stoppade marknadshyrorna så att Sveriges tre miljoner hyresgäster skulle slippa hyreshöjningar på femtio procent. Vi tvingade in en förbättrad sjukförsäkring i regeringens budget. Det betyder att den som är sjukskriven kan räkna med upp till 2 000 kronor extra varje månad. Vi satte pensionerna på agendan igen när vi förhandlade fram garantitillägget. Nu kan Sveriges pensionärer se fram mot en riktig pensionshöjning, inte bara några tior, för första gången på riktigt länge. Det som nu behöver göras är ganska självklart. Se till att våra skattepengar går till en trygg och bra skolgång för alla

Sveriges barn, istället för vinster i utländska investeringsbolag. Investera i energiförsörjningen. Ta tillbaka kontrollen över vård och omsorg. Men säger inte alla partier att de vill förbättra för folk? – Jo, så är det så klart. Men tittar man på vad de andra partierna faktiskt har åstadkommit så fattar man ganska fort hur mycket det är värt. I tjugo år minst har alla partier lovat mer pengar åt de fattigaste pensionärerna, men ingenting hände innan vi tvingade fram det. Socialdemokraterna har pratat om att stoppa marknadsskolan i tio år och inget har hänt. De har lovat klimatsatsningar, de har lovat jobb, men ingenting har hänt. De flyr från sitt ansvar och väljer att överlåta makt och ansvar till marknaden. Men det är vi politiker som har makten att förändra saker, och den måste vi våga använda. Där har du skillnaden mellan Vänsterpartiet och andra partier; vi vill ta ansvar, vi vill visa vägen framåt, vi vågar investera. De andra verkar nöjda med att bara åka med dit marknaden styr. All politik just nu utspelar sig i skuggan av klimathotet. Hur vill Vänsterpartiet ta itu med det? – Jag vill att Sverige ska bli ett föregångsland i klimatarbetet. Det betyder att vi ska sänka våra egna utsläpp, men det betyder också att vi ska gå före och visa resten av världen hur en grön omställning går till. Vi ska satsa på järnvägarna och på en bättre kollektivtrafik som fungerar över hela landet. Industrin ska gå över till eldrift så att utsläppen sänks. Man ska inte glömma att en klimatomställning också betyder nya jobb. Jag har åkt landet runt och besökt vår basindustri, och där har det sällan funnits så mycket

framtidshopp som nu. Allt fossilfritt stål och klimatsmart betong vi ska exportera, alla nya batterifabriker och vätgasanläggningar, det kommer att betyda massor av nya, välbetalda industrijobb där de behövs som allra mest. Det har varit för mycket fokus på vad vi som individer och konsumenter ska göra. Det är ännu ett exempel på brist på politiskt ansvar. Att säga att du ska plastbanta, när det i själva verket inte spelar någon roll om inte staten också gör enorma investeringar samtidigt. Det är därför vi har föreslagit ett rekordstort paket på 700 miljarder som ska gå direkt till satsningar på den gröna industrin och på infrastruktur. Du tror starkt på politikens möjlighet att förändra? – Ja, det gör jag verkligen, jag har upplevt det själv. I trettio år nu så har både Socialdemokraterna och högerpartierna fattat beslut som har förändrat Sverige till det sämre. De har reat ut vår välfärd till riskkapitalister, låtit vården och skolan förfalla, tillåtit bostadsbrist och segregation. Det värsta är att det verkar som att många människor har tappat tron på att saker kan vända till det bättre, kanske till och med tappat framtidstron lite grann. Men precis som man kan fatta politiska beslut som gör samhället sämre så kan rätt politik göra Sverige bättre igen. Jag är helt övertygad om att vi kan återuppbygga ett starkt samhälle, bara vi politiker vågar göra investeringarna och reformerna som krävs. På artonhundratalet fanns det inget Folkhemssverige, vi fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och det ska vi också. Text: Martin Thåström

tre politiska förslag 1. Ta tillbaka kontrollen över vård, skola, omsorg och infrastruktur 2. 700 miljarder för en klimatomställning av den svenska industrin 3. Välfärd som fungerar i hela Sverige, inte bara i storstäder

Fem saker Vänsterpartiet vill göra 1 Investeringspaket för klimatet. Vi måste bekämpa klimatförändringarna tillsammans. Vi vill se ett statligt investeringspaket för klimatet på 700 miljarder. Det skulle göra skillnad på riktigt – samtidigt som det skapar jobb och gör människors vardagsliv bättre när järnvägar byggs ut och bostäder renoveras.

2 Avskaffa karensavdraget. Karensavdraget slår hårt mot vanliga människors ekonomi. Det innebär också att många går till jobbet sjuka och smittar andra. Pandemin visar tydligt varför karensavdraget måste tas bort.

3 Höj pensionerna. Sveriges pensionärer har stått tillbaka länge nog. Vi höjer inkomstpensionerna för alla genom att använda de resurser som redan finns i pensionssystemet. Det ska kännas tryggt att bli äldre i Sverige.

4 Ta tillbaka kontrollen över välfärden. Marknadsexperimentens tid är över. Varje krona som går till skolan ska stanna i klassrummet, inte plockas ut som vinst av ägarna. Vård ska ges efter behov och ingen ska kunna smita före i kön.

5 Bygg hela Sverige starkare. I dag är stora delar av Sverige bortglömt av politiken: landsbygden, storstädernas förorter, bruksorter. Vi föreslår investeringar som ger jobb och framtidshopp. Du ska ha tillgång till en fungerande välfärd oavsett var du bor.

7


Tandvård i hela Dalarna

Åk buss för en tia om dagen

Bort med privatiseringar. 6-timmarsdag för personalen och tandläkare åt alla i hela Dalarna. Åk buss för tio kronor om dagen i hela länet. Det är några av de vallöften Patrik Liljeglöd helst pratar om inför valet.

ST

E R PA

RTIE TS

– Vi måste få många fler att vilja jobba inom vården, och det är ingen quick fix. Men vi föreslår

TO PP

NA

VA L E T .

8

ÄN

Nu är rätt tid att kombinera bättre arbetsmiljö för personalen med att öka antalet operationstimmar. I Region Värmland har Vänsterpartiet och Moderaterna kommit överens om att på försök genomföra sex timmars arbetsdag. Dalarna borde inte vara sämre. ■

– Vi urholkar vår ekonomi, den som behöver vård mest riskerar att få mindre resurser.

Det behövs också mer personal inom alla sektorer i vården. NyanställIL J EG ningar, 6 timmars arbetsdag LÖ och bättre löner är några åtgärder som måste till för att locka fler till vårdyrken, anser Liljeglöd.

PAT R I K L

,V

Bra arbetsmiljö med utvilad personal ger bättre vård med hög kvalitet, anser Vänsterpartiet. Det är dags att prova 6-timmarsdag, med bibehållen lön, vid exempelvis dagkirurgin på Falu lasarett, och passande enhet vid Mora lasarett.

Sjukvård ska ges efter be­hov, så säger lagen. Det blir svårt att garantera när privata intressen kommer in i bilden.

länet ska följa en liknande modell som Gävleborg framgångsrikt tagit fram. Där klarar man vården i egen regi, utan privata företag.

D

Sex timmars arbetsdag gör sjuk­ vården bättre

– Vi äger sjukvården tillsammans och måste arbeta för att alla pengar vi får in går till vården, och inte till ett företags vinster, säger han.

Vänsterpartiet vill istället att BUP i

ION

När det gäller regionens ekonomi råder ingen tvekan. Att arbeta för sjukvård utan vinstintresse är fokus.

– Tro kan man göra i kyrkan, men vi vet redan att privatiseringar inte är lösningen, säger Patrik.

EG

Det är mycket att sätta sig in i, men ekonomi är ett specialintresse och han har huvudansvaret för partiets budgetförslag i Falu kommun.

Vänsterpartiet arbetar redan med att parera försöken med privatisering inom sjukvården i Dalarna. Ett exempel är BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, där majoriteten Dalasamverkan i regionen bjudit in privata företag att etablera sig. De tror att konkurrensutsättning är lösningen på problemen.

IR

● Vi äger vården tillsammans, och kan inte lämna över till privata företag säger Patrik Liljeglöd från Falun som arbetar som omsorgsassistent, och är gruppledare för Vänsterpartiet i Falu kommun. Han är nu nummer 1 på partiets lista till valet i Region Dalarna.

N

Vänsterpartiet föreslår ett läns­ kort som kostar 3 360 kr per år. Det betalas månadsvis, 305 kr i månaden. ■

en tandläkare. För att underlätta rekrytering av tandläkare och tandhygienister vill Vänsterpartiet införa möjlighet för avskrivning av studielån, för att locka fler ur denna yrkesgrupp till länet.

Vi håller vad vi lovar

M

Det är dags att sänka biljettpriset i kollektivtrafiken, det gynnar både plånboken och klimatet. Det ska kosta en tia om dagen att ta bussen i Dalarna. Ett lågt biljettpris ökar resandet, och fler måste ha råd att åka kollektivt. Och för att fler ska ställa bilen hemma så krävs det sänkta biljettpriser.

Det är stora skillnader i tandhälsa beroende på plånbokens storlek. Tänderna är en del av kroppen, men tillgången till tandvård har försämrats än mer sedan valet 2018. I många kommuner är det nästan omöjligt att få tid till

till exempel arbetstidsförkortning, som kan göra att arbetet känns lättare och få personalen att trivas och vilja stanna kvar. För att möta klimatkrisen vill Vänsterpartiet satsa på utbyggd kollektivtrafik.

Ett förslag är att sänka biljettpriserna och införa länskort för 305 kronor i månaden. Det måste också bli lättare att åka kollektivt istället för att ta bilen, och då måste både järnväg och busstrafik byggas ut och fungera i alla delar av länet. – Vi pratar även om jämlikhet, säger Liljeglöd. Kollektivtrafik måste vara lättillgänglig och prisvärd i hela Dalarna för att man ska vilja åka kollektivt. Tandläkare är något annat som behövs för alla, var man än bor i Dalarna, enligt Vänsterpartiet. Bristen på tandläkare har ökat under mandatperioden. Ett sätt att locka fler tandläkare till länet är att avskriva studielånet för de utbildade inom tandvårdsyrket som vill börja arbeta i Dalarna, anser Vänsterpartiet Lena Ihlar

Vänsterpartiets kandidater i regionvalet 1. Patrik Liljeglöd, Falun 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ida Friberg, Ludvika David Örnberg, Mora Ulla Fridh, Falun Matts Hammarqvist, Borlänge Kajsa Fredholm, Leksand Kjell Nordqvist, Falun Maja Gilbert Westholm, Falun Tommy Håkansson, Ludvika Johanna Magnusson, Mora Zoreh Anhari, Falun

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Mats Haglund, Rättvik Nathalie Nilsson, Gagnef Claes Meyer, Mora Malin Nissinen, Falun Lars-Erik Bech, Malung Fia Wikström, Säter David Steen, Falun Frida Holmberg, Smedjebacken Anton Ek, Falun Louise Jakobsson, Ludvika Rikard Rudolfsson, Borlänge Pia Aronsson, Avesta

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Lars Handegard, Ludvika Karin Ek Lissbol, Malung Jan Larsson, Ludvika Nall Anneli Bringås, Ludvika Caisa Adamek, Gagnef Lena Hedlund, Falun Achilles French, Avesta Jan Persson, Ludvika Steve Rosén, Falun Cajsa Sjösten, Hedemora Tyra Vidlund Bjurman, Borlänge


Lika på landet

Landsbygdens befolkning ska ha samma möjligheter som storstäderna, och Vänsterpartiet har förslagen. Det behöver satsas mer på småskalig livsmedelsproduktion i länet. För att underlätta på arbetsmarknaden

behöver småföretag slippa betala sjuklön. Jobben är helt avgörande för landsbygdens framtid. Servicekontor behövs i varje kommun för att ge tillgång till statliga myndigheter.

Tryggheten och klimatet

Vänster­ partiets kandidater i riksdags­ valet

● För Dalarnas del handlar det om satsning på järnväg och kollektivtrafik, och många nya jobb genom grön omställning. Lokal produktion av livsmedel och biologisk mångfald är andra områden, och småföretagen får bättre villkor. Kajsa Fredholm har varit verksam i både kommun- och regionpolitik de senaste mandatperioderna. Nu satsar hon på att komma in i riksdagen. Hon vill främst driva frågor om klimatkrisen, och om den ojämlika tryggheten i välfärden. – Vi behöver en politik för en rättvis klimatomställning, fler jobb och en upprustad välfärd. Och det är bara Vänsterpartiet som har förslagen för det, säger Kajsa Fredholm. Vänsterpartiet satsar 700 miljarder i ett reformförslag på stora investeringar för klimatåtgärder. Där finns medel för att förbättra trafiken på Dalabanan och att rusta Västerdalsbanan för persontrafik. Samtidigt behöver biljettpriserna sänkas för att uppmuntra användning av kollektivtrafik. – Tyvärr så har både Centerpartiet och Socialdemokraterna prioriterat flyg i

FOTO: MARKUS KUMMU

Trygg välfärd för alla. Omställning med gröna investeringar för klimatet. Det står först på Att-göra-listan för Kajsa Fredholm, Vänsterpartiets toppnamn till riksdagen. Dalarna, något som rimmar väldigt illa med nuvarande klimatkris, säger Fredholm. Det är för mig helt obegripligt. Många nya jobb kan skapas i Dalarna genom den gröna omställningen, något som redan är på gång i Borlänge, Ludvika och Smedjebacken.

Kajsa Fredholm, Vänsterpartiets toppnamn i riksdagsvalet.

Större satsningar på småskalig, lokal produktion av livsmedel gynnar såväl klimatet som tryggheten i tillgången på livsmedel vid en kris. Klimatkrisen ska numera hanteras genom att följa programmet i Agenda 2030. En del handlar om social hållbarhet. En trygg välfärd för alla är i det sammanhanget en självklarhet för Vänsterpartiet. På det området har det blivit mycket att göra, efter den nedmontering av samhällets försäkringssystem som skett under senare år. Ett exempel är Arbetsförmedlingen. – Arbetsförmedlingen har genomgått en tokprivatisering, främst beroende på Cen-

terpartiet, men det är Socialdemokraterna som drivit igenom försämringen från regeringshåll. Detta slår särskilt hårt mot alla i Dalarna som varit arbetslösa länge, säger Fredholm. Arbetsförmedlingen måste börja fungera igen. Andra system som kräver stora insatser är sjukförsäkringen. Vänsterpartiet lyckades nyligen driva igenom förbättringar på området, men mycket mer behöver göras.

1. Kajsa Fredholm, Leksand 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Karin Ek Lissbol, Malung Rikard Rudolfsson, Borlänge

Ida Friberg, Ludvika

Patrik Liljeglöd, Falun

Valida Cicen, Borlänge Anton Ek, Falun

Camilla Nyman, Leksand

Robert Österlund, Gagnef

10. Hans Esselöv, Ludvika 11. Åsa Brolin, Falun

12. Sten-Olof Eklund, Borlänge 13. Fia Wikström, Säter

14. David Örnberg, Mora 15. Frida Holmberg, Smedjebacken

Karensavdraget däremot vill Vänsterpartiet avskaffa. Den satsningen finns även med i partiets budget.

16. Lars-Erik Bech, Malung

– Det behövs ingen utredning för att se fördelarna med det. Det blev hur tydligt som helst under pandemin, säger Fredholm

19. Lorena Diaz Pohl, Falun

Lena Ihlar

17. Yvonne Ineteg, Leksand 18. Kjell Nordqvist, Falun 20. Martin Hannus, Smedjebacken

21. Pia Aronsson, Avesta

Dags att stoppa vinstjakten Bort med vinster i välfärden är en fråga Vänsterpartiet drivit länge. Miljardvinster som idag stannar i privata bolag, är pengar som ska tillbaka till offentlig vård, skola och omsorg. Det är nödvändigt för allas vår välfärd.

avgörande roll i klimat­ omställningen ”

FOTO: MARKUS KUMMU

” Landsbygden spelar en

­­ Marknadslogikens intåg i svensk välfärd har inneburit att resurserna riktas fel. För privata nätläkare och vårdbolag är de friskaste patienterna de mest lönsamma. Förskolan och skolan ska ge samma möjligheter, men alla barn får inte den chansen. Privatiseringen av skolan kan istället förstärka klas�skillnaderna.

Vänsterpartiet anser att marknadsskolan måste avskaffas. Vänsterpartiet vill återupprätta jämlik skola, vård och omsorg. Alla måste få samma behandling och samma möjligheter, och välfärden måste byggas upp på nytt. Därför behöver marknadskrafterna bort från vår gemensamma välfärd. ■

9


Avskaffa karens­ avdraget

Karensavdraget är en klass­ orättvisa. Många som inte har råd att vara hemma, särskilt de inom arbetaryrken, går till jobbet trots att de är sjuka. Under pandemin har detta visat sig vara livsfarligt.

Den som kör buss eller städar kan, till skillnad från den som jobbar med en dator, inte heller arbeta hemifrån. Vänsterpartiet vill därför avskaffa karensavdraget.

Landsbyggden – en tillgång för alla Ett hållbart Falun kräver social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet, inte enbart mellan individer, utan också mellan olika kommundelar, både tätort och landsbygd. En av tre Falubor bor idag utanför tätorten. Vi vill satsa på kommunal service med tillgång till skola, förskola, bibliotek och fasta ungdomsgårdar. Kollektivtrafiken ska fungera och vara billig, på sikt avgiftsfri. Bredbandsutbyggnaden måste fortsätta, en rättvisefråga för allmänhet och näringsliv. Det behövs fler billiga och bra hyresrätter. Jordbruksmark och annan brukningsvärd mark ska skyddas, inte bebyggs, utan sparas för framtida behov. Sveriges självförsörjningsgrad måste öka, inte minst pga globala klimatförändringar! Strandskyddet måste värnas. För att ge allmänheten tillgång till stränder och för att bibehålla goda förutsättningar för växter och djur att skapa ekosystemtjänster såsom att växter renar luft, organismer renar vatten och bin pollinerar våra grödor. Förlust av biologisk mångfald är lika allvarlig som klimatkrisen! Därför krävs ett hållbart skogsbruk, att naturskogar och våtmarker skyddas och bevaras. Närproducerad ekologisk mat minskar användningen av kemiska bekämpningsmedel och behovet av importerat konstgödsel, varvid klimat, artrikedom och ekosystemtjänster gynnas. Faluns landsbygd erbjuder besökare och boende fantastiska naturupplevelser med en rik kulturhistoria. Tillsammans kan vi skapa en livskraftig landsbygd, med goda möjligheter till arbetstillfällen, en långsiktigt hållbar utveckling, ett gott liv!

10

Mäns våld mot kvinnor Den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle Mäns våld mot kvinnor kan ses som den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. Förutom lidandet för den som är utsatt påverkar våldet också närstående och innebär stora kostnader för samhället, individen och framtida generationer.

● Vi vet att detta är ett komplext problem som genomsyrar hela samhället och kräver konkreta åtgärder i förebyggande arbete, samt förbättringar i både det kortoch långsiktiga stödet som erbjuds när våldet redan är ett faktum. Vänsterpartiet vill inledningsvis införa en permanent och kontinuerlig utbildningssatsning för all personal i Falu kommun som möter människor i sitt arbete. Denna utbildningssatsning innefattar en löpande kompetensutveckling med fokus på:

1. Olika typer av våld 2. Normaliseringsprocessen 3. Att uppmärksamma signaler 4. Att våga ställa frågan ”är du våldsutsatt”, en fråga som sedan åtföljs av en tydligt strukturerad rutin om svaret är ja.

5. Att skapa möjligheter att samtala

med kvinnan i enrum (mannen är ofta vältalig, trevlig och till synes förstående).

Kunskap är avgörande i allt förändringsarbete. Men teoretisk kunskap

utan en plan för genomförande räcker inte långt om den inte är förankrad i det praktiska arbetet, med metodstöd och handledning. Resurser och att personalen ges handlingsutrymme att kunna använda kunskapen ändamålsenligt är nödvändigt. Om Falu kommun i alla möten med Falubon, har med sig perspektivet att den hen har framför sig kan vara våldsutsatt och har modet att ställa frågan, samt kunskapen att följa upp, då kan vi bli mycket bättre att möta upp mäns våld mot kvinnor. ■


Facket vill investera i framtiden

LO står också bakom krav på offensiva investeringar för att ställa om klimatet och bekämpa arbetslösheten. Åsa-Pia Järliden Bergström, tidigare chefsekonom på LO, och övriga LO-ekonomer sammanfattade budskapet i november

Nooshi på välbesökt After Work i Falun

2021 på Dagens Arena: ”Arbetslösheten måste pressas ner, välfärden stärkas och klimatomställningen påskyndas – att lägga pengar på hög är inte vägen framåt”. (Åsa-Pia Järliden Bergström är numera Vänsterpartiets chefsekonom).

Vi höjer lönen

för Faluns omsorgs­personal

– Omsorgen för våra äldre, sjuka och de med särskilda behov kan vara både utvecklande, roligt och meningsfullt, med rätt förutsättningar.

FOTO: ANDREAS WIDELL

Nooshi Dadgostar kom till Falun för att titta på tåg och dricka öl. En tjej från Hisingen som ändå hejar på Blåvitt, har svept in i den svenska politiken som en ny stjärna. Med hopp om en skön röd framtid. ● Det fanns en tid då arbetarrörelsens folkvalda ledare samlade sitt folk under de röda fanorna i ett lite dammigt Folkets Hus. Och så fort talet ebbat ut fanns det ett kaffebord med några mandelkubb och kanske ett lotteri med påvert vinstutbud att roa sig med.

Men vid tiden för vänsterledarens besök i den klassiska gruvstaden ruvade samtidigt den svenska regeringen på ett beslut att gå med i försvarsalliansen Nato. Och är det något som vänsterpartister inte känner sig trygga med, så är det ett amerikanskt kärnvapenparaply.

Men den tiden är förbi. När vänsterledaren kom till Dalarna mötte hon sina sympatisörer på en modern och mycket kommersiell sportbar.

Särskilt äldre medlemmar ville diskutera den frågan med Nooshi.

– Det är trevligt, ett bra initiativ för att kunna möta väljare, medlemmar och andra politiskt intresserade. Dessutom kan man dricka öl också, säger Nooshi Dadgostar.

Den yngre skaran är så upptagen av klimatet att en och annan atombomb lätt kan passera deras synfält utan att det skulle vara en katastrof.

Som satt uppkrupen i en soffa inför fullt hus och smuttade på en amerikansk öl. Och diskuterade svåra saker som klimatomställning och pensioner.

Men det märktes att klimatet var hetast på agendan. Nooshi hade besökt det rälsburna transportföretaget Green Cargo i Borlänge tidigare på dagen.

I bakgrunden satt några opolitiska stackare vid baren och tittade håglöst på en av idrottsvärldens mest dekadenta tillställningar, Formula 1-cirkusen från Miami. En präktig kontrast mot vänsterpartisternas drömmar om en hållbar framtid. – Det är trevligt att prata, men man måste handla också, sa vänsterledaren. Som har gått från att vara en politisk doldis till kändis. Det var inte länge sedan Nooshi Dadgostar kunde glida fram obemärkt. Nu ringlar kön lång av fans som vill ta en bild tillsammans med den nya svenska politikerstjärnan och växla några ord. – Det är ganska nytt, och inte helt lätt att vänja sig vid, men det är också en del av arbetet och jag tycker om att möta människor, det är dem man vill arbeta för, sa vänsterledaren efter att ha mött de sina i Falun.

Allt för länge har dessa yrken varit utsatta för neddragningar och minskad bemanning. Det har lett till tyngre arbetsbelastning och att många inte orkar ett helt arbetsliv. Den sönderstressade, trötta och utslitna personalen, som med dålig lön, tvingas bära vården på sina axlar, är den rådande bilden av yrket. Tyvärr stämmer den bilden överens med verkligheten. Vem vill välja dessa arbeten i framtiden? Vänsterpartiet vill se fler anställda så att verksamheten kan fungera och personalen finna arbetsglädje. Ger vi personalen rätt förutsättningar kommer kvaliteten på omsorgen bli bättre. För att lyckas med det måste yrkena inom välfärden värderas högre. Ska vi lösa framtidens behov inom välfärden så är det nödvändigt att dagens unga känner att dessa yrkesval är ett förstahandsalternativ. Något som man med stolthet kan säga “Det är inom omsorgen jag vill jobba när jag blir stor”. Då är lönen viktig, ingen ska välja bort välfärdsyrkena för att lönen är mycket mindre än arbeten med likvärdig utbildning. Det finns ett svar på detta: höj lönen. Därför har Vänsterpartiet i Falun sedan 2021 budgeterat för en särskild lönesatsning som ska ge personalen inom vård och omsorg 2000 kr mer i månaden utöver ordinarie löneökning. Endast så ökar värdet av arbetet. ■

– Ja, det var trevligt och intressant. Med järnvägen kan vi säkra transporter inför framtiden som är hållbara, sa hon efter besöket i Borlänge. En stad som växt upp kring industrin. Ett stort stålverk höjer sig över staden som deras stora landmärke. Här rullar de gröna järnvägsvagnarna ut över Sverige utan någon större miljöpåverkan. Tåget har sedan industrialiseringens barndom spelat en avgörande roll för utvecklingen. Och verkar fortsätta göra det även i framtiden. – Men vi behöver bygga ut järnvägen, sa några optimistiska unga vänsterpartister. Och fick stöd av sina kamrater. För ungdomarna var klimatet hetast på agendan, medan de äldre oroade sig för pensionerna. Vilket inte är så konstigt, man är i olika ändar av livsbanan.

Linda Fadzai Rio Lindén arbetar som fysiker vid xxx och är vänsterpartiets andra namn på listan till kommunfullmäktige.

Andreas Jemn

11


Foto: Andreas Widell

DIN TRYGGHET ÄR POLITIKENS ANSVAR Rösta på Vänsterpartiet 11 september! Läs mer: www.vfalun.se